Comhaontú Cuimsitheach Trádála Eacnamaíche idir an tAontas Eorpach agus Ceanada

Is comhaontú trádála idir an tAontas agus Ceanada é CETA. Gearrtar taraifí leis agus fágann sé gur fusa earraí agus seirbhísí a easpórtáil, rud a théann chun tairbhe do dhaoine agus do ghnólachtaí san Aontas agus i gCeanada araon.

Tháinig CETA i bhfeidhm go sealadach an 21 Meán Fómhair 2017, rud a chiallaíonn go bhfuil an chuid is mó den chomhaontú i bhfeidhm anois. Beidh ar pharlaimintí náisiúnta i dtíortha an Aontais — agus i gcásanna áirithe parlaimintí réigiúnacha freisin — CETA a fhormheas sula mbeidh éifeacht iomlán aige.

Sracfhéachaint ar an gcomhaontú

Tháinig an Comhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) idir an tAontas agus Ceanada i bhfeidhm go sealadach an 21 Meán Fómhair 2017.

Is iad seo a leanas na réimsí nár tháinig i bhfeidhm go fóill:

 • cosaint infheistíochta agus an córas cúirte infheistíochta (ICS)
 • rochtain ar an margadh infheistíochta punainne
 • forálacha maidir le camcordáil
 • dhá fhoráil a bhaineann le trédhearcacht imeachtaí riaracháin, athbhreithniú agus achomharc ar leibhéal na mBallstát

Beidh éifeacht iomlán ag an gcomhaontú a luaithe a bheidh sé daingnithe go foirmiúil ag parlaimintí uile na mBallstát.

Cad iad na buntáistí do do ghnó?

An comhaontú

 • deireadh a chur le bacainní trádála, taraifí agus costais a bhaineann le heaspórtáil nó iad a laghdú
 • simplíonn sé obair pháipéir, rialacháin theicniúla, nósanna imeachta custaim agus ceanglais maidir le rialacha tionscnaimh, ceanglais maidir le tástáil táirgí, faisnéis soláthair, saincheisteanna maoine intleachtúla, etc.
 • cuireann sé borradh faoin trádáil i mbia, i dtáirgí ainmhithe agus i dtáirgí plandaí agus ag an am céanna coinnítear leibhéil arda sláinte agus sábháilteachta don duine, d’ainmhithe agus do phlandaí
 • ceadaítear do do chuideachta tairiscint a dhéanamh ar thairiscintí ar gach leibhéal de rialtas Cheanada
 • lena gcruthaítear rochtain bhreise ar an margadh in earnálacha áirithe, lena gcuirtear soghluaisteacht níos fearr ar fáil d’fhostaithe agus lena n-éascaítear aitheantas frithpháirteach cáilíochtaí do ghairmithe
 • cosnaíonn sé réimse leathan de thásca geografacha le haghaidh táirgí bia Eorpacha ar ardchaighdeán ar mhargadh Cheanada
 • infheistíocht ardcháilíochta idir an tAontas agus Ceanada a chur chun cinn

I measc na réimsí a chumhdaítear tá rialacha maidir le rochtain ar an margadh le haghaidh earraí, bacainní teicniúla ar thrádáil, bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta, infheistíocht, seirbhísí, tráchtáil leictreonach, beartas iomaíochta, soláthar rialtais, maoin intleachtúil, comhar rialála nó réiteach díospóidí. Áirítear sna hIarscríbhinní sceidil, cuótaí, nósanna imeachta, rialacha tionscnaimh, glacadh frithpháirteach le measúnuithe comhréireachta etc.

 

Mínítear caibidlí an chomhaontaithe anseo go hachomair agus is féidir an téacs gaolmhar a íoslódáil.

Taraifí

An 21 Meán Fómhair 2017, chuir Ceanada agus an tAontas deireadh le 98 % dá línte taraife cheana féin agus chomhaontaigh siad deireadh a chur de réir a chéile le beagnach gach líne taraife a bhí fágtha. Faoi 2024, beidh deireadh curtha le 99 % de na línte taraife go léir.

I measc na dtáirgí Ceanadacha atá faoi réir chéimniú amach idirthréimhseach na dtaraifí, áirítear

 • mótarfheithiclí
 • longa
 • eorna agus braich
 • siúcra scagtha
 • stáirse prátaí
 • bláthanna

I measc na dtáirgí Eorpacha atá faoi réir céimniú amach idirthréimhseach na dtaraifí, áirítear

 • mótarfheithiclí
 • roinnt táirgí éisc agus bia mara
 • siúcra amh agus siúcra scagtha
 • gráinní áirithe

Leanann díothú na dtaraifí de réir a chéile sceideal díchóimeála taraife. Cuirtear na laghduithe in iúl i gCatagóirí céimnithe in Iarscríbhinn 2A den chomhaontú.

 • A: dleacht ag nialas an 21 Meán Fómhair 2017
 • B: dleacht le laghdú go nialas i gciorruithe comhionanna thar thréimhse 3 bliana
 • C: dleacht le laghdú go nialas i gciorruithe comhionanna thar thréimhse 5 bliana
 • D: dleacht le laghdú go nialas i gciorruithe comhionanna thar 7 mbliana
 • E: tá dleacht díolmhaithe ó dhíchur na taraife
 • S: beidh an dleacht mar an gcéanna ar feadh 5 bliana agus ina dhiaidh sin bainfear iad i dtrí chéim chomhionanna an 1 Eanáir de bhliain 8
 • AV0 + PE: tá an dleacht ad valorem cothrom le nialas tráth a thiocfaidh sí i bhfeidhm; coinneofar an dleacht shonrach a eascraíonn as an gcóras praghais iontrála is infheidhme maidir leis na hearraí tionscnaimh sin.

 

Taispeánannmo Chúntóir Trádála na sceidil díchóimeála taraife do na línte taraife ábhartha.

Earraí tionsclaíocha

Chomhaontaigh an dá thaobh deireadh a chur le 100 % de na línte taraife le haghaidh táirgí tionsclaíocha, lena n-áirítear 99.6 % ar a dteacht i bhfeidhm i gcás Cheanada agus 99.4 % ar a dteacht i bhfeidhm i gcás an Aontais. I measc na mbeagán táirgí nach bhfuil léirscaoilte tráth a dteacht i bhfeidhm, tá líon teoranta táirgí mótarfheithiclí, a léirscaoilfear ar bhonn cómhalartach thar 3, 5 nó 7 mbliana (17 dtáirge sa tairiscint taraife i gCeanada agus na táirgí comhfhreagracha sa tairiscint ón Aontas). Déanfaidh Ceanada na taraifí atá fágtha aige ar longa a léirscaoileadh thar 7 mbliana (i.e. faoi 2024).

Earraí talmhaíochta

Ar theacht i bhfeidhm dó, chuir Ceanada deireadh le dleachtanna le haghaidh 90.9 % dá línte taraife talmhaíochta uile. Faoi 2023, méadóidh sé sin go 91.7 %.

I gcás táirgí íogaire talmhaíochta, caithfear go speisialta leis na nithe seo a leanas:

Cuótaí rátaí taraife

Cuireann an dá thaobh cuótaí rátaí taraife (TRQanna) i bhfeidhm ar tháirgí áirithe lena n-áirítear mairteoil, muiceoil agus grán milis Cheanada chomh maith le cáis Eorpach. Is méideanna sonracha earraí iad sin, a bheidh i dteideal cóireáil fhabhrach taraife laistigh de thréimhse ama ar leith.

Allmhairiú ó Cheanada

Ríomhtar leithdháiltí taraif-chuótaí bunaithe ar na cainníochtaí atá ar fáil laistigh den taraif-chuóta agus ar an gcainníocht a ndearnadh iarratas ina leith, mar a chuir na húdaráis náisiúnta in iúl don Choimisiún Eorpach iad.

Nuair a dhéanann Coimisiún an AE na leithdháiltí a ríomh agus a chur ar fáil don phobal, ní mór do Bhallstáit an AE ceadúnais iompórtála nó easpórtála a eisiúint le haghaidh na gcainníochtaí a ndearnadh iarratas orthu laistigh de na taraif-chuótaí faoi seach.

Sainmhínítear na bunrialacha don scrúdú comhuaineach i Rialachán 1301/2006 ón gCoimisiún lena leagtar síos rialacha comhchoiteanna maidir le riar cuótaí taraife ar allmhairí le haghaidh táirgí talmhaíochta a bhainistítear le córas ceadúnas allmhairiúcháin.

Foilsítear rátaí leithdháilte TRQanna an Aontais, i dtéarmaí na gceadúnas allmhairiúcháin a eisítear, gach mí agus is féidir rochtain a fháil orthu tríd an bhFaireachlann um Margadh na Feola.

Sainítear sna rialacháin seo a leanas conas a bhainistíonn an tAontas a tharaif-chuótaí éagsúla le haghaidh CETA

Onnmhairiú go Ceanada
 • Cuireann Ceanada samhail bhliantúil i bhfeidhm chun cuótaí táirgí déiríochta a leithdháileadh
 • déantar an t-iarratas ar chuótaí sa chéad leath de mhí na Samhna agus déantar cuótaí nár úsáideadh a chur ar ais agus a athdháileadh an 1 Lúnasa
 • le bheith i dteideal cuóta a fháil, ní mór duit a bheith i do chónaí i gCeanada agus a bheith gníomhach in earnáil na cáise

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoi leithdháileadh na dtaraif-chuótaí le haghaidh táirgí déiríochta a onnmhairítear ón Aontas go Ceanada faoi CETA faoi CETA faoi ‘Fhógraí’ ar shuíomh gréasáin Gnóthaí Domhanda Cheanada

Leagtar amach sna Fógraí d’Allmhaireoirí na critéir incháilitheachta chun leithdháileadh a fháil faoi gach taraif-chuóta faoi seach. Tugtar sna Fógraí freisin faisnéis maidir le riar na dtaraif-chuótaí go ginearálta agus maidir leis an bpróiseas chun iarratas a chur isteach. Tá foirmeacha iarratais agus aguisíní gaolmhara ceangailte le gach Fógra.

Liosta 2020 de Shealbhóirí Cáis CETA

Liosta Sealbhóirí Cuótaí Cáise Tionsclaíocha 2020 CETA

2019 — Tábla Úsáidte Chuóta Taraife CETA le haghaidh Cáise

Thairis sin, tabhair faoi deara go

 • tá torthaí agus glasraí fós faoi réir chóras an Aontais maidir le praghsanna iontrála
 • coinneofar taraifí ar éanlaith chlóis agus ar uibheacha

Fíonta agus biotáillí

Cuireadh deireadh le taraifí sonracha ar fhíonta agus ar bhiotáille an Aontais a thagann isteach i gCeanada nuair a tháinig CETA i bhfeidhm.

Maidir le biotáillí amhail gin, vodca agus whisky, tugann CETA aghaidh ar bhacainní neamhtharaife a chuir bac suntasach ar chumas an Aontais dul isteach i margadh Cheanada, go háirithe trí

 • an táille dhifreálach costas seirbhíse (arna fhorchur ag Ceanada ar fhíonta agus ar bhiotáillí allmhairithe) a chur i bhfeidhm bunaithe ar thoirt seachas ar luach, agus é a ríomh ar bhealach níos trédhearcaí, rud a laghdaíonn an costas atá ar tháirgeoirí an Aontais a dtáirgí a dhíol i gCeanada
 • an líon asraonta príobháideacha lasmuigh den láthair i gCeanada a reo, nach bhfuil ar oscailt ach do tháirgeoirí Ceanadacha, agus atá ina rogha mhalartach ar mhonaplacht na mbord licéar cúigeach
 • cosc a chur ar ghníomhaíochtaí neamhbhlianta bord deochanna áirithe, as ar eascair iomaíocht éagórach ar chríoch Cheanada agus i dtríú tíortha
 • deireadh a chur le ceanglais Cheanada maidir le bulc-bhiotáille allmhairithe a chumasc le biotáillí áitiúla roimh bhuidéalú (cuir an ceanglas sin cosc ar bhulcbhiotáille allmhairithe a lipéadú mar thásca geografacha nuair a bhítear ag buidéalú i gCeanada)

Áirítear in CETA Comhaontú 1989 idir an tAontas Eorpach agus Ceanada maidir le Deochanna Alcóileacha agus Comhaontú 2004 maidir le Fíonta agus Biotáillí AE-Cheanada, lena gcuirtear ráthaíochtaí láidre dlíthiúla ar fáil do thrádálaithe fíona agus biotáille Eorpacha agus Cheanada. Leagtar amach mionleasuithe ar Chomhaontú 2004 in Iarscríbhinn 30-B a ghabhann le CETA

Iascaigh

Chuir Ceanada deireadh iomlán le gach taraif ar tháirgí iascaigh ar theacht i bhfeidhm dó.

Chuir an tAontas deireadh le 95.5 % dá tharaifí ar theacht i bhfeidhm dó agus d’aontaigh sé deireadh a chur leis an 4.5 % eile de na taraifí laistigh de 3, 5 nó 7 mbliana.

I gcomhthráth le dleachtanna custaim a bhaint, forbróidh an tAontas agus Ceanada iascaigh inbhuanaithe trí bhearta faireacháin, rialaithe agus faireachais a úsáid, agus trí iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chomhrac.

 

Aimsigh an ráta taraife is infheidhme do do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Rialacha tionscnaimh

 

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Seiceáil an ‘Uirlis Féinmheasúnaithe Rialacha Tionscnaimh (ROSA)’ idirghníomhach in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá eolas ginearálta faoi na rialacha tionscnaimh agus faoi na nósanna imeachta tionscnaimh le fáil sa roinn seo.

Is é tionscnamh ‘náisiúntacht eacnamaíoch’ na n-earraí trádáilte. Má tá tú nua ar an ábhar, faigh réamhrá ar na príomhchoincheapa sa rannán earraí.

Rialacha tionscnaimh

Tá na rialacha tionscnaimh leagtha amach sa Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh agus nósanna imeachta tionscnaimh sa Chomhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) idir an tAontas Eorpach agus Ceanada (IO L 11, 14.1.2017, lch. 465). Féach freisin na treoirlínte mionsonraithe maidir le rialacha tionscnaimh.

An bhfuil mo tháirge ‘de thionscnamh’ de réir CETA idir an tAontas agus Ceanada?

Chun go gcáileoidh do tháirge don taraif fhabhrach is ísle nó nialais faoi CETA, ní mór do tháirge a bheith de thionscnamh an Aontais nó Cheanada.

Táirge ‘tionscnaíonn’ san Aontas nó i gCeanada, má chomhlíonann sé ceann de na ceanglais seo a leanas

 • faightear go hiomlán san Aontas nó i gCeanada í
 • a tháirgtear go heisiach as ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Cheanada
 • go ndearnadh táirgeadh leordhóthanach air san Aontas nó i gCeanada i gcomhréir leis na rialacha táirgeshonracha a leagtar amach in Iarscríbhinn 5

Féach freisin Réamhnótaí le hIarscríbhinn 5.

Ina theannta sin, déantar foráil in Iarscríbhinn 5ú maidir le cuótaí tionscnaimh agus rialacha malartacha táirgeshonracha le haghaidh táirgí áirithe.

 

Samplaí de rialacha táirgeshonracha i gcomhaontuithe trádála an Aontais

 • an riail bhreisluacha — ní féidir luach na n-ábhar neamhthionscnaimh uile a úsáideadh a bheith níos mó ná céatadán áirithe de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • an t-athrú ar aicmiú taraife — is é an toradh atá ar an bpróiseas táirgthe go n-athraítear an t-aicmiú taraife idir na hábhair neamhthionscnaimh agus an táirge deiridh (mar shampla táirgeadh páipéir (Caibidil 48 den Chóras Comhchuibhithe) ó laíon neamhthionscnaimh (Caibidil 47 den Chóras Comhchuibhithe)
 • oibríochtaísonracha — tá gá le próiseas táirgthe sonrach, mar shampla sníomh snáithíní le haghaidh snáthanna. Úsáidtear na rialacha sin den chuid is mó in earnálacha na dteicstílí agus na n-éadaí, agus in earnáil na gceimiceán

Is féidir meascán de na rialacha éagsúla sin a dhéanamh agus na rialacha éagsúla á gcomhlíonadh mar mhalairt air sin nó i dteannta a chéile.

Leideanna agus cleasanna chun cabhrú leis na rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh

Cuireann an comhaontú solúbthacht bhreise ar fáil chun cabhrú leat na rialacha táirgeshonracha a chomhlíonadh, amhail lamháltais nó carnadh.

Lamháltas
 • leis an riail lamháltais, ceadaítear don táirgeoir ábhair neamhthionscnaimh a úsáid a gcuirtear toirmeasc orthu de ghnáth leis an riail tháirgeshonrach suas le 10 % de phraghas an táirge díreach ón monarcha
 • ní féidir an lamháltas sin a úsáid chun aon tairseach uasluacha d’ábhair neamhthionscnaimh a liostaítear sna rialacha táirgeshonracha a shárú
 • tá feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí a aicmítear i gCaibidlí 50 go 63 den Chóras Comhchuibhithe, a áirítear in Iarscríbhinn 1
Carnadh

Le CETA déantar foráil maidir le trí bhealach chun tionscnamh a charnadh

 • carnadh déthaobhach — is féidir ábhair de thionscnamh Cheanada a áireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh (agus vice versa) nuair a úsáidtear iad chun táirge a tháirgeadh
 • carnadh iomlán — is féidir an t-oibriú nó an phróiseáil a rinneadh ar ábhair neamhthionscnaimh san Aontas nó i gCeanada a chur san áireamh chun cuidiú leis an riail tháirgeshonrach a chomhlíonadh
 • clásal cumasúcháin le haghaidh carnadh leathnaithe — ábhair de thionscnamh comhpháirtí coiteann de chomhaontú saorthrádála, is féidir iad a áireamh mar ábhair de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Cheanada nuair a úsáidtear iad i monarú táirge. Tá an fhoráil sin coinníollach ar chomhaontú ó na Páirtithe maidir leis na coinníollacha is infheidhme

Ceanglais eile

Ina theannta sin, ní mór do do tháirge gach ceanglas infheidhme eile a shonraítear sa Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh, amhail oibriú nó próiseáil neamhleor, nó riail an neamhathraithe.

Riail neamhathraithe

Ní mór táirgí tionscnaimh a iompar ón Aontas go Ceanada (agus vice-versa) gan tuilleadh próiseála a dhéanamh orthu i dtríú tír.

Féadfar roinnt oibríochtaí a dhéanamh i dtríú tír má fhanann na táirgí faoi mhaoirseacht chustaim

 • díluchtú
 • athluchtú
 • aon oibríocht eile is gá chun táirgí a bhfuil dea-bhail orthu a chaomhnú nó chun an táirge a iompar chuig críoch an Aontais nó go dtí Ceanada
 • stóráil
 • coinsíneachtaí a scoilteadh

Féadfaidh an t-údarás custaim a cheangal ar allmhaireoir a léiriú gur seoladh táirge a bhfuil cóir fhabhrach taraife á héileamh ag an allmhaireoir ina leith i gcomhréir leis na rialacha iompair.

Aisíocaíocht dleachta

Ní cheadaítear aisíoc dleachtanna a íocadh roimhe sin ar ábhair neamhthionscnaimh a úsáideadh chun táirge a tháirgeadh a onnmhairítear faoi tharaif fhabhrach ach amháin sna chéad 3 bliana tar éis theacht i bhfeidhm CETA, i.e. go dtí an 21 Meán Fómhair 2020.

Nósanna imeachta tionscnaimh

Más mian leat taraif fhabhrach a éileamh, beidh ort na nósanna imeachta tionscnaimh a leanúint agus d’éileamh a bheith fíoraithe ag údaráis chustaim na tíre ina bhfuil d’earraí á n-iompórtáil agat. Leagtar amach na nósanna imeachta i Roinn C den Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh an chomhaontaithe.

Conas cóir fhabhrach taraife a éileamh?

Is féidir le hallmhaireoirí cóir fhabhrach taraife a éileamh ar bhonn dearbhú tionscnaimh arna sholáthar ag an onnmhaireoir.

Dearbhú tionscnaimh

San Aontas Eorpach, ní cheanglaítear aon chruthúnas ar thionscnamh nuair nach mó luach iomlán na dtáirgí ná

 • EUR 500 i gcás pacáistí beaga nó
 • EUR 1,200 i gcás táirgí atá ina gcuid de bhagáiste pearsanta taistealaithe.
Féindearbhú ón onnmhaireoir

Is féidir le honnmhaireoirí féindearbhú a dhéanamh gur de thionscnamh an Aontais Eorpaigh nó Cheanada a dtáirge trí dhearbhú tionscnaimh a sholáthar.

San Aontas Eorpach is féidir é a chur i gcrích ach an oiread

Is féidir an uimhir REX chéanna a úsáid freisin le haghaidh roinnt comhaontuithe trádála fabhracha eile de chuid an Aontais (mar shampla comhaontú trádála an Aontais leis an tSeapáin).

 • is féidir téacs an dearbhaithe tionscnaimh a tharraingt suas in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais agus is féidir teacht air in Iarscríbhinn 2 den Phrótacal maidir le rialacha tionscnaimh
 • ba cheart an dearbhú tionscnaimh a bheith ar shonrasc nó ar aon doiciméad tráchtála ina dtugtar tuairisc ar an táirge tionscnaimh agus é mionsonraithe go leor chun gur féidir é a shainaithint
 • beidh an dearbhú tionscnaimh bailí go ceann 12 mhí ón dáta a chomhlánaigh an t-onnmhaireoir é
 • de ghnáth, is le haghaidh coinsíneacht amháin a bheidh an ráiteas tionscnaimh, ach i gCeanada féadfaidh sé an iliomad coinsíneachtaí de tháirgí comhionanna a chumhdach freisin le linn tréimhse nach faide ná 1 bhliain amháin
Tionscnamh a fhíorú

Féadfaidh na húdaráis chustaim a fhíorú an táirge tionscnaimh é an táirge a allmhairítear nó an gcomhlíonann sé ceanglais eile maidir le tionscnamh.

I gcás amhrais, féadfaidh an t-údarás custaim a cheangal ar allmhaireoir a léiriú gur seoladh táirge a n-éilíonn an t-allmhaireoir cóir fhabhrach taraife ina leith i gcomhréir leis na rialacha iompair.

Tá an fíorú bunaithe ar na prionsabail seo a leanas

 • comhar riaracháin idir údaráis chustaim na tíre allmhairiúcháin agus onnmhairithe
 • seiceálacha ar thionscnamh na dtáirgí arna ndéanamh ag custaim áitiúla. Ní cheadaítear cuairteanna na tíre allmhairíochta ar an onnmhaireoir

A luaithe a chuirfear an fíorú i gcrích, is iad údaráis na tíre allmhairiúcháin a dhéanfaidh an cinneadh deiridh maidir le tionscnamh agus cuirfidh siad na torthaí in iúl d’údaráis an pháirtí allmhairiúcháin.

Treoir phraiticiúil maidir le forálacha CETA maidir le rialacha tionscnaimh

Ceanglais maidir le táirgí

Sainítear i rialacha teicniúla na saintréithe ar cheart a bheith ag táirge, amhail dearadh, lipéadú, marcáil, pacáistiú, feidhmiúlacht nó feidhmíocht, agus atá ceaptha, mar shampla, chun sláinte, sábháilteacht nó an comhshaol a chosaint. Mar sin féin, d’fhéadfadh sé a bheith costasach do thrádálaithe ceanglais éagsúla a chomhlíonadh i margaí éagsúla.

Rinneadh rialacha agus rialacháin theicniúla an Aontais agus Cheanada níos comhoiriúnaí, ionas gur féidir le gnólachtaí an táirge céanna, nó an táirge céanna le níos lú modhnuithe, a dhíol leis an dá mhargadh. Cuireann sé sin ar chumas cuideachtaí beaga, go háirithe micrifhiontair, dul in iomaíocht le cuideachtaí móra agus páirt a ghlacadh i slabhraí soláthair idirnáisiúnta agus i ríomhthráchtáil.

Tá forálacha ag CETA freisin chun trédhearcacht a áirithiú — mar shampla, gur féidir le daoine leasmhara ar an dá thaobh trácht a dhéanamh ar rialacháin theicniúla atá beartaithe a d’fhéadfadh Ceanada nó an tAontas a fhorbairt).

Ina theannta sin, chomhaontaigh an tAontas agus Ceanada na naisc agus an comhar idir a gcomhlachtaí socraithe caighdeán a neartú chomh maith lena n-eagraíochtaí tástála, deimhniúcháin agus creidiúnaithe.

Deimhniú a éascú le haghaidh táirgí rialáilte

Chomhaontaigh an tAontas agus Ceanada na naisc agus an comhar idir a gcomhlachtaí socraithe caighdeán a neartú chomh maith lena n-eagraíochtaí tástála, deimhniúcháin agus creidiúnaithe.

Leagtar amach in CETA forálacha lena gcabhraítear le suaití neamhriachtanacha a sheachaint agus trédhearcacht a áirithiú (mar shampla, gur féidir le daoine leasmhara ar an dá thaobh trácht a dhéanamh ar rialacháin theicniúla atá beartaithe a d’fhéadfadh Ceanada nó an tAontas a fhorbairt).

Measúnú comhréireachta — glacadh frithpháirteach

Chomhaontaigh Ceanada agus an tAontas glacadh le deimhnithe éigeantacha um measúnú comhréireachta arna n-eisiúint ag comhlachtaí aitheanta um measúnú comhréireachta (CABanna) atá lonnaithe san Aontas, agus a mhalairt le haghaidh na n-earnálacha a chumhdaítear le Prótacal CETA, chun comhlíonadh cheanglais Cheanada nó ceanglais an Aontais a chruthú.

An Prótacal maidir le glacadh frithpháirteach le torthaí an mheasúnaithe comhréireachta, cuirtear é in ionad an chomhaontaithe um aitheantas frithpháirteach (MRA) atá ann cheana agus leathnaítear leis cumhdach an táirge, agus féidearthacht ann é a leathnú tuilleadh.

Is iad na táirgí a chumhdaítear leis an bprótacal ná

 • trealamh leictreach agus leictreonach, lena n-áirítear suiteálacha agus fearais leictreacha, agus comhpháirteanna gaolmhara
 • trealamh teirminéil raidió agus teileachumarsáide
 • comhoiriúnacht leictreamaighnéadach (EMC)
 • bréagáin
 • táirgí foirgníochta
 • innealra, lena n-áirítear páirteanna, comhpháirteanna, lena n-áirítear comhpháirteanna sábháilteachta, trealamh idirmhalartaithe, agus cóimeálacha meaisíní
 • ionstraimí tomhais
 • coirí uisce the, fearais ghaolmhara san áireamh
 • trealamh, meaisíní, gaireas, feistí, comhpháirteanna rialaithe, córais chosanta, feistí sábháilteachta, feistí rialaithe agus feistí rialála, agus córais ghaolmhara ionstraimíochta agus coisc agus braite lena n-úsáid in atmaisféir a d’fhéadfadh a bheith pléascach (trealamhATEX)
 • trealamh lena úsáid lasmuigh mar a bhaineann sé le hastaíocht torainn sa chomhshaol
 • árthaí áineasa, lena n-áirítear a gcomhpháirteanna

Conas na CABanna ceadaithe a aimsiú?

 • leanfaidh comhlachtaí a aithnítear faoin MRA atá ann cheana de bheith amhlaidh faoi CETA
 • chun go n-aithneofar comhlacht nua um measúnú comhréireachta, ní mór don pháirtí ainmniúcháin an taobh eile den fhaisnéis a liostaítear in Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an bprótacal a sholáthar.

Tá Eagraíochtaí Ainmnithe agus Faisnéis ábhartha eile maidir le Measúnú Comhréireachta i mBunachar Sonraí Nando.

CABanna formheasta

Táirgí bia

Déanann CETA próisis formheasa a chuíchóiriú a thuilleadh, costais a laghdú agus intuarthacht na trádála i dtáirgí ainmhithe agus plandaí a fheabhsú

 • ní mór do gach táirge a allmhairítear isteach san Aontas na caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta is infheidhme a chomhlíonadh, agus vice versa
 • Faigh eolas agus ceanglais maidir le táirgí bia a onnmhairiú go Ceanada
 • ceanglais maidir le táirgí bia a allmhairiú isteach san Aontas

Socraíonn Gníomhaireacht Cheanada um Iniúchadh Bia (CFIA) na beartais agus na rialacháin le haghaidh allmhairiú bia, ionchur talmhaíochta agus táirgí talmhaíochta.

Gníomhaireacht um Sheirbhísí Teorann Cheanada (CBSA) freagrach as an gcigireacht allmhairiúcháin tosaigh ar bhia, ar ionchuir thalmhaíochta agus ar tháirgí talmhaíochta.

Samplaí de cheanglais lipéadaithe le haghaidh táirgí bia i gCeanada

 • ceanglais teanga
 • gnáthainm
 • Glanchainníocht
 • comhábhair agus ailléirginí
 • tábla na bhfíoras cothaithe
 • céannacht an déileálaí 
 • ‘B’fhearr Roimh’, ‘Pacáistithe ar’ agus dátaí éaga
 • treoracha stórála
 • tír thionscnaimh
 • caighdeán aitheantais

Faigh tuilleadh ceanglas lipéadaithe maidir le hUirlis Lipéadaithe Tionscail na Gníomhaireachta Cigireachta Bia i gCeanada.

Is liosta rialachán é seo a d’fhéadfadh a bheith úsáideach duit agus tú ag easpórtáil do tháirgí bia go Ceanada

Ainmhithe agus táirgí ainmhithe

Deimhníonn CETA an comhar atá ann cheana idir an tAontas agus Ceanada i réimse na tréidliachta bunaithe ar ardleibhéal muiníne frithpháirtí, agus áirítear leis simpliú breise ar an bpróiseas formheasa d’onnmhaireoirí.

 • D’oscail Ceanada a mhargadh mairteola arís le haghaidh naoi gcinn déag de Bhallstáit an Aontais
 • i gcás ráig galair (ar a dtugtar réigiúnú), chomhaontaigh na páirtithe srianta trádála a íoslaghdú agus is féidir leanúint ar aghaidh le trádáil ó limistéir nach bhfuil buailte gan cur isteach ná próisis formheasa fhada

Ceanglais maidir le honnmhairí ainmhithe agus táirgí ainmhithe go Ceanada

Plandaí, torthaí agus glasraí

Le CETA, bunaítear nósanna imeachta nua chun an próiseas formheasa le haghaidh plandaí, torthaí agus glasraí ag Ceanada a shimpliú agus a luathú.

Le CETA, ceadaítear do Cheanada measúnuithe agus nósanna imeachta formheasa le haghaidh torthaí agus glasraí a chur in ionad an chur chuige de réir tíre agus táirge atá ann faoi láthair.

Is é an aidhm atá ann timpeallacht rialála níos intuartha a chruthú d’onnmhaireoirí.

I gcás gach catagóire táirgí, chomhaontaigh na páirtithe nósanna imeachta meara a bhunú le haghaidh ítimí a shainaithnítear mar thosaíochtaí.

Faisnéis agus ceanglais maidir le hOnnmhairí Táirgí Plandaí agus Plandaí chuig Ceanada

Táirgí cógaisíochta

Cuireann CETA le haitheantas frithpháirteach do dhea-chleachtais mhonaraíochta agus d’iniúchtaí ar mhonarchana cógaisíochta atá i bhfeidhm cheana idir an tAontas agus Ceanada, agus laghdaíonn sé cigireachtaí dúblacha.

Ciallaíonn sé sin go mbeidh ualaí agus costais riaracháin i bhfad níos lú le sárú agat mar mhonaróir cógaisíochta agus gur féidir le rialtóirí an Aontais agus Cheanada úsáid níos fearr a bhaint as a gcuid acmhainní trí chigireachtaí dúblacha a laghdú, agus ina ionad sin díriú ar mhargaí ina bhfuil rioscaí níos airde. Go nithiúil

 • glacann Ceanada le cigireachtaí a dhéanann aon údarás de chuid Ballstáit den Aontas ar chríoch an Aontais agus vice versa
 • is féidir aitheantas a thabhairt freisin do chigireachtaí a dhéantar i dtríú tíortha

 

I ngeilleagar domhanda an lae inniu, is ó thíortha thar lear a thagann 40 % de na cógais chríochnaithe a chuirtear ar an margadh san Aontas, agus dá bhrí sin, déantar 80 % de chomhábhair ghníomhacha chógaisíochta a úsáidtear chun cógais leighis a chur ar fáil san Aontas.

Tuilleadh eolais: Prótacal maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt don chlár um chomhlíonadh agus um fhorghníomhú i ndáil le dea-chleachtais mhonaraíochta do tháirgí cógaisíochta.           

 

Aimsigh na rialacha agus na ceanglais shonracha a bhaineann le do tháirge i Mo Chúntóir Trádála.

Bacainní Teicniúla ar Thrádáil

Cé go bhfuil rialacha teicniúla tábhachtach, is féidir leo in amanna a bheith ina mbacainn ar thrádáil idirnáisiúnta agus, dá bhrí sin, is féidir leo a bheith ina n-ualach mór ort mar easpórtálaí.

 • má cheapann tú go bhfuil bac trádála os do chomhair a chuireann moill ar do ghnó nó a chuireann cosc ort easpórtáil, is féidir leat insint dúinn
 • tuairiscigh cad atá ag cur stop le d’easpórtálacha go Ceanada tríd an bhfoirm ar líne a úsáid agus déanfaidh an tAontas anailís ar do chás agus déanfaidh sé beart iomchuí.

Déan teagmháil linn

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Áirithítear leis an gcomhaontú nósanna imeachta custaim níos trédhearcaí agus níos simplithe chun trádáil a éascú agus costais ar ghnólachtaí a laghdú.

Doiciméid

Déanann na treoracha Céim ar chéim cur síos ar na cineálacha éagsúla doiciméad ba cheart duit a ullmhú le haghaidh imréiteach custam do tháirgí.

Ag brath ar do tháirge, d’fhéadfadh sé go n-éileodh na húdaráis chustaim na heilimintí uile thíos nó cuid díobh

 • sonrasc tráchtála (aimsigh na ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus ábhar in Mo Chúntóir Trádála)
 • liosta pacála
 • ceadúnais allmhairiúcháin le haghaidh earraí áirithe
 • comhlíonannteastais a thaispeánann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú
 • cruthúnas ar thionscnamh — dearbhú tionscnaimh

Ar mhaithe le tuilleadh cinnteachta, b’fhéidir gur mhaith leat iarratas a dhéanamh ar Fhaisnéis Taraife Cheangailteach, agus/nó ar Fhaisnéis Cheangailteach ar Thionscnamh roimh ré.

 

Chun eolas mionsonraithe a fháil faoi na doiciméid is gá duit a chur i láthair le haghaidh imréiteach custam le haghaidh do tháirge, téigh chuig Mo Chúntóir Trádála.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh a chruthú agus a fhíorú

Chun tuairisc a fháil ar conas tionscnamh do tháirgí a chruthú chun taraif fhabhrach a éileamh agus ar na rialacha a bhaineann le fíorú tionscnaimh ag údaráis chustaim, féach an roinn maidir le rialacha tionscnaimh thuas.

Chun faisnéis a fháil faoin nós imeachta custaim maidir le hallmhairiú agus onnmhairiú i gcoitinne, tabhair cuairt ar Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Custaim.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Cuireann CETA cosaint níos fearr ar chearta maoine intleachtúla ar fáil do chuideachtaí Eorpacha a onnmhairíonn táirgí nuálacha, ealaíonta, ar leith agus ar ardchaighdeán chuig Ceanada agus cuireann sé cosaint ar fáil do tháirgí cógaisíochta agus do thásca geografacha.

Neartaigh Ceanada a bhearta teorann i gcoinne trádmharcanna góchumtha, earraí cóipchirt bradacha agus earraí góchumtha táisc gheografaigh, trí dheis a thabhairt isteach do lucht custaim earraí bréige amhrasta a choinneáil.

Maoin intleachtúil

Foráiltear sa chomhaontú trádála freisin do rialacha nua-aimseartha chun cearta maoine intleachtúla a chosaint agus a fhorfheidhmiú.

Cóipcheart sa ré dhigiteach

Le CETA, chomhaontaigh Ceanada a chóras cosanta cóipchirt a ailíniú leis na conarthaí idirlín seo a leanas de chuid na hEagraíochta Domhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI) seo a leanas

 • conradh EDMI um Chóipcheart
 • conradh EDMI um Thaibhithe agus Fónagram

Leagtar síos sna conarthaí idirlín noirm lena gcuirtear cosc ar rochtain neamhúdaraithe ar shaothair chruthaitheacha ar líne nó i bhfoirm dhigiteach agus ar úsáid neamhúdaraithe na saothar sin, ar saothair iad atá tábhachtach dár dtionscail chruthaitheacha.

Tá forálacha tábhachtacha sa chomhaontú maidir le teorainneacha a chur le dliteanas soláthraithe seirbhísí idirlín as inneachar a shárú, nuair a chomhlíonann siad roinnt coinníollacha, amhail córas chun fógra éifeachtach a thabhairt faoi ábhar den sórt sin.

Chomhaontaigh Ceanada freisin a áirithiú gur féidir le sealbhóirí ceart teicneolaíocht a úsáid go héifeachtach chun a gcearta a chosaint agus a saothair a cheadúnú ar líne

 • mar shampla, cuirtear cosaint agus leigheasanna éifeachtacha ar fáil in aghaidh teacht timpeall ar bhearta teicneolaíocha (amhail criptiú) a úsáideann sealbhóirí ceart chun a gcearta a chosaint
 • thairis sin, tá toirmeasc ar ‘fhaisnéis bainistithe ceart’ leictreonach a athrú nó a scriosadh d’aon turas — is é sin, faisnéis a ghabhann le haon ábhar faoi chosaint, agus an saothar, a chruthaitheoirí, a thaibheoir nó a úinéir a shainaithint, agus na téarmaí agus coinníollacha maidir lena úsáid
Cearta craoltóireachta

Chomhaontaigh Ceanada freisin cosaint níos fearr a thabhairt do chearta ealaíontóirí na hEorpa tríd an gceart eisiach a thabhairt do thaibheoirí craoladh trí mhodhanna gan sreang a údarú nó a thoirmeasc agus a dtaibhithe a chur in iúl don phobal.

Cinnteoidh na cearta sin go dtabharfar luach saothair d’ealaíontóirí, idir ealaíontóirí Eorpacha agus Cheanada, as a gcruthaitheacht agus go mbeidh dreasachtaí acu leanúint de shaothair ealaíne nua a chruthú

 • Is féidir le healaíontóirí Eorpacha ríchíosanna a fháil, mar shampla, ó chaifé agus ó bhunaíochtaí miondíola a imríonn ceol chun tomhaltóirí a mhealladh
 • Áiritheoidh Ceanada go n-íocfar luach saothair cothrom amháin as craoladh trí mhodhanna gan sreang nó as aon chumarsáid leis an bpobal, agus roinnfear an luach saothair sin idir na taibheoirí ábhartha agus na táirgeoirí fónagram ábhartha
Cosaint cineálacha plandaí

Chomhaontaigh Ceanada freisin cosaint cineálacha plandaí a neartú ar bhonn Acht 1991 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chosaint Cineálacha Nua Plandaí (UPOV).

Ciallaíonn sé sin go gcosnófar cineálacha nuálacha plandaí a bhféadfadh táirgeacht níos fearr a bheith mar thoradh orthu, mar shampla, agus gur dócha, dá bhrí sin, go dtabharfar isteach iad níos tapúla ar mhargadh Cheanada chun tairbhe feirmeoirí agus tomhaltóirí.

Is soláthraí mór cineálacha nua plandaí é an tAontas Eorpach. Tá an ghníomhaíocht thábhachtach taighde agus nuálaíochta seo faoi chosaint ag cineál sui generis maoine intleachtúla ar a dtugtar ceart Comhphobail maidir le cineálacha plandaí. Ní bhaineann sé seo le húsáid orgánach géinmhodhnaithe.

Gníomhaíocht i gcoinne góchumtha

Chomhaontaigh Ceanada freisin a bhearta teorann a neartú i gcoinne trádmharcanna góchumtha, earraí cóipchirt bradacha agus earraí góchumtha táisc gheografaigh, eadhon trí fhéidearthacht a thabhairt isteach do lucht custaim earraí bréige a choinneáil ex officio

 • Féadfaidh údaráis inniúla Cheanada gníomhú ar a dtionscnamh féin chun earraí a bhfuil amhras fúthu go sáraíonn siad ceart maoine intleachtúla a choinneáil go sealadach
 • ní gá do bhrandaí a bheith cláraithe go leithleach le húdaráis chustaim Cheanada chun leas a bhaint as cosaint

Déanfaidh Ceanada nósanna imeachta a ghlacadh nó a choinneáil ar bun faoina bhféadfaidh sealbhóir cirt a iarraidh ar a údaráis inniúla scaoileadh earraí a bhfuil amhras fúthu go sáraíonn siad ceart maoine intleachtúla a chur ar fionraí, nó na hearraí sin a choinneáil.

Thug Ceanada isteach freisin an fhéidearthacht d’údaráis bhreithiúnacha na bearta sealadacha is gá a dhéanamh agus orduithe scortha agus éirí as a eisiúint go díreach i gcoinne idirghabhálaithe a thabharfadh earraí góchumtha isteach sa mhargadh.

Táirgí cógaisíochta

Feabhsaíonn CETA cearta maoine intleachtúla le haghaidh cógais nuálacha ar thrí bhealach

 • faigheann nuálaithe a bhfuil paitinn chógaisíochta acu an ceart achomharc a dhéanamh ar chinntí maidir le húdarú margaíochta i gCeanada ar an mbealach céanna a d’fhéadfadh táirgeoirí eile cheana féin
 • Tá Ceanada tiomanta dá chóras reatha um chosaint sonraí (6 + 2 bhliain), rud a sholáthraíonn deimhneacht dhlíthiúil i réimse ina bhfuil infheistíochtaí fadtéarmacha ríthábhachtach
 • Cuirfidh Ceanada córas athchóirithe téarma paitinne i bhfeidhm ar aon dul le córas an Aontais chun cúiteamh a dhéanamh ar mhoilleanna gan údar sa phróiseas formheasa margaíochta, lena n-áirítear uastréimhse cosanta forlíontaí (2 bhliain) — chomhaontaigh na páirtithe go bhféadfaí eisceachtaí a dhéanamh chun críche onnmhairiú chuig tríú tíortha

Faigh tuilleadh eolais faoi chosaint maoine intleachtúla san Aontas Eorpach.

 

Cuireann Deasc Chabhrachna hEorpa um CMI seirbhís líne chabhrach ar fáil le haghaidh tacaíocht dhíreach ar mhaoin intleachtúil. Chun comhairle agus tacaíocht a fháil maidir le saincheisteanna CMI lasmuigh de mhargadh an Aontais.

Tásca geografacha

Liostaítear tásca geografacha fíonta agus biotáillí atá faoi chosaint i gCeanada agus in AE faoi seach in Iarscríbhinn III(a) agus in Iarscríbhinn IV(a) a ghabhann le comhaontú 2004 maidir le trádáil i bhfíonta agus i ndeochanna biotáilleacha.

Chomh maith leis an gComhaontú maidir le Tásca Geografacha (GI) atá faoi chosaint ag comhaontú an Aontais agus Cheanada maidir le Fíonta agus Biotáillí atá comhtháite in CETA, chomhaontaigh Ceanada 143 thásc gheografacha a chosaint — táirgí sainiúla bia agus dí ó bhailte nó ó réigiúin shonracha san Aontas.

Cosnóidh Ceanada na táirgí traidisiúnta Eorpacha sin ar aithrisí ar an mbealach céanna a chosnaíonn an tAontas iad. Beidh sé neamhdhleathach tomhaltóirí a chur amú maidir le fíorthionscnamh táirge, mar shampla trí úsáid a bhaint as bratacha a chaitheann tásc geografach AE atá faoi chosaint nó an tír as a dtagann an táirge GI sin. Beidh sealbhóirí chearta an Aontais in ann próiseas riaracháin a úsáid chun seasamh le cearta TGanna i gCeanada, seachas a bheith ag brath ar imeachtaí níos faide agus níos casta sa chóras cúirte intíre.

Liosta na dtásc geografach atá faoi chosaint i gCeanada

Féadfar an liosta a leathnú chuig táirgí eile amach anseo má chomhaontaíonn an tAontas agus Ceanada leis sin.

Tá tuilleadh eolais faoi chosaint TGanna i gCeanada a bhuí le CETA le fáil sa treoir phraiticiúil seo.

Maidir leis na TGanna a liostaítear faoi chomhaontú 2004 maidir le trádáil i bhfíonta agus i ndeochanna biotáilleacha, chun iad a chosaint i gCeanada, ní mór do shealbhóirí cirt na TGanna sin a dtásca geografacha a chlárú le hOifig Maoine Intleachtúla Cheanada.

Mínítear anseo an nós imeachta chun clárú.

Tráchtáil Leictreonach

Luaitear sa chaibidil maidir le tráchtáil leictreonach sna forálacha ginearálta a aithníonn na Páirtithe a thábhachtaí atá sé éascú a dhéanamh ar úsáid na tráchtála leictreonaí ag FBManna.

Seirbhísí

Áirithíonn CETA deimhneacht dhlíthiúil do sholáthraithe seirbhísí an Aontais agus Cheanada trí ardleibhéal léirscaoilte a cheangal i gCeanada agus san Aontas.

Faigheann an tAontas rochtain níos fearr ar mhargadh Cheanada go háirithe le haghaidh seirbhísí muirí.

Léirscaoileadh forchéimnitheach agus trédhearcacht

Ní féidir le Ceanada cuótaí nua ná bearta idirdhealaitheacha nua a thabhairt isteach i gcoinne soláthróirí seirbhíse de chuid an Aontais, ach amháin i dtacar teoranta earnálacha íogaire. Ráthaíonn an comhaontú freisin gur féidir le soláthraithe seirbhíse AE tairbhe a bhaint as

 • leibhéal níos airde rochtana ar an margadh a théann thar ghealltanais EDT Cheanada
 • an chuid is mó den léirscaoileadh amach anseo a d’fhéadfadh Ceanada a dhéanamh

Bhain Ceanada roinnt teorainneacha ar choinníollacha saoránachta agus cónaitheachta le haghaidh réimse gairmithe chun cleachtadh i gCeanada, lena n-áirítear

 • dlíodóirí
 • cuntasóirí
 • ailtirí
 • innealtóirí

I seirbhísí teileachumarsáide agus poist agus cúiréireachta, tá Ceanada faoi ghlas i léirscaoileadh amach anseo den chéad uair riamh.

Seirbhísí muirí

Le hoscailt nua mhargadh muiriompair Cheanada, beidh sé níos éasca d’oibreoirí muirí an Aontais agus dá soithí móra oibriú i gCeanada chun fothú ar an mbealach tábhachtach idir Montréal agus Halifax.

Tá an dá chalafort suntasach ar chósta thoir Cheanada. Is calafort mór é Montréal a láimhseálann 1.4 milliún coimeádán caighdeánach (iomlán na gcoimeádán allmhairithe agus onnmhairithe in 2015) ach láimhseálann Halifax 0.4 milliún aonad coibhéiseach fiche troigh (TEUs) (2015).

Is é an tAontas Eorpach an ceannródaí domhanda i seirbhísí dreidireachta. Le CETA, tá Ceanada ag oscailt a mhargadh i ngníomhaíochtaí dreidireachta d’oibreoirí an Aontais freisin, margadh a meastar gur fiú idir CAD 150 milliún — 400 milliún in aghaidh na bliana é (thart ar EUR 104 milliún — 278 milliún in aghaidh na bliana).

Disciplíní rialála

Chomh maith leis na gealltanais uaillmhianacha maidir le rochtain ar an margadh a tugadh, áirítear in CETA freisin disciplíní rialála nuálacha agus láidre lena gcomhlánaítear agus lena bhfeabhsaítear na gealltanais a thug an dá pháirtí maidir le rochtain ar an margadh.

Áirítear leis na disciplíní rialála sin ceann de na sraitheanna is fairsinge agus is cuimsithí de dhisciplíní atá ceangailteach go frithpháirteach maidir le rialáil intíre, a dhéileálann le córais cheadúnúcháin nó údaraithe le haghaidh beagnach gach seirbhís agus gníomhaíocht infheistíochta. Cinntíonn an téacs córais chothroma thrédhearcacha do gach iarratasóir agus déanann sé an próiseas údaraithe chomh rianúil agus is féidir.

Gluaiseacht gairmithe

Áirítear na sochair seo a leanas sa phacáiste a comhaontaíodh maidir le teacht isteach sealadach gairmithe

 • Is féidir le cuideachtaí de chuid an Aontais a n-aistrithe ionchorparáideacha a phostáil go Ceanada ar feadh suas le 3 bliana — ag tógáil ar chomhaontuithe a rinneadh roimhe seo, baineann an tairbhe sin go ginearálta le gach earnáil
 • tréimhse fhadaithe fanachta do ghairmithe — beidh soláthróirí seirbhísí conarthacha nó gairmithe neamhspleácha (a shainítear sa chomhaontú) in ann fanacht i gcríoch an pháirtí eile ar feadh tréimhse 12 mhí (dhá oiread is féidir a dhéanamh roimhe sin)

Baineann soláthróirí seirbhíse conarthacha tairbhe as coinníollacha iontrála agus fanachta níos fearr (amhail cóir neamh-idirdhealaitheach maidir le soláthróirí Cheanada) in earnálacha breise. Áirítear orthu sin

 1. Seirbhísí comhairleacha agus comhairliúcháin a bhaineann le
  • mianadóireacht
  • seirbhísí teileachumarsáide
  • seirbhísí poist agus cúiréireachta
  • seirbhísí árachais agus seirbhísí a bhaineann le hárachas
  • seirbhísí airgeadais eile
  • iompar
  • monaraíocht
 2. Trealamh a chothabháil agus a dheisiú, amhail
  • soithí, trealamh iompair d’iarnród
  • mótarfheithiclí, gluaisrothair, mótair sneachta agus trealamh iompair ar bhóithre
  • aerárthaí agus páirteanna díobh
  • táirgí miotail, innealra neamhoifige, agus cineálacha eile trealaimh agus earraí tí
 3. Seirbhísí gaolmhara comhairliúcháin eolaíoch agus theicniúil
 4. Seirbhísí comhshaoil

Próifílí nua: beidh feidhm freisin ag an rochtain fhabhrach ar mhargadh Cheanada agus ag an gcóir neamh-idirdhealaitheach i gCeanada maidir le catagóirí nua soláthróirí ón Aontas, mar a shainítear sa chomhaontú: infheisteoirí, cuairteoirí gnó gearrthéarmacha agus teicneolaithe.

Tabharfaidh Ceanada cóireáil do chéilí aistrithe ionchorparáideacha an Aontais atá coibhéiseach leis an gcóir a thugtar do chéilí aistrithe ionchorparáideacha Cheanada san Aontas.

Aitheantas frithpháirteach cáilíochtaí

Chun soghluaisteacht gairmithe ardoilte idir an tAontas agus Ceanada a éascú, bunaítear le CETA creat le haghaidh cáilíochtaí gairmiúla a aithint go frithpháirteach agus cinntear na coinníollacha agus na treoirlínte ginearálta maidir le comhaontuithe a bhaineann go sonrach le gairm a chaibidliú.

Cuireann CETA creat mionsonraithe ar fáil chun Comhaontuithe maidir le haitheantas frithpháirteach do cháilíochtaí gairmiúla (MRAnna) a chaibidliú agus a thabhairt i gcrích.

Leis an gcomhaontú, fágtar faoi chomhlachais na ngairmeacha rialáilte sa dá pháirtí é tús a chur leis an bpróiseas chun CAF a chaibidliú, trí mholtaí a chur ar fáil do choiste ábhartha CETA, agus chun teacht ar chomhaontú maidir leis na coinníollacha sonracha. A luaithe a thiocfaidh na comhlachais ar chomhaontú maidir leis na prionsabail agus de réir na nósanna imeachta a leagtar amach sa chreat, beidh MRA ceangailteach ó thaobh dlí de, lena n-áirithítear gur féidir le gairmithe Eorpacha aitheantas a fháil dá gcáilíochtaí ó na húdaráis inniúla i gCeanada agus a mhalairt.

Soláthar Poiblí

Le CETA, is féidir le cuideachtaí an Aontais tairiscint a dhéanamh anois ar thairiscintí rialtais Cheanada ar gach ceann de na trí leibhéal soláthair Rialtais: feidearálach, cúigeach agus bardasach.

I gCeanada, tá dlínse ag Cúigí agus ag críocha ar earraí poiblí amhail

 • cúram sláinte
 • oideachas
 • leas sóisialta
 • iompar laistigh den tréimhse.

Bainistíonn bardais

 • iompar áitiúil
 • boird scoile
 • fóntais phoiblí, etc.

Is féidir na heintitis soláthair a chumhdaítear le CETA a fháil in iarscríbhinní 19-1 go 19-8

Tugann CETA deimhneacht dhlíthiúil freisin nach mbeidh gníomhaireachtaí agus comhlachtaí poiblí Cheanada in ann idirdhealú a dhéanamh i gcoinne cuideachtaí Eorpacha — i.e. srian a chur ar rochtain na gcuideachtaí ar thairiscint phoiblí.

Is féidir le soláthróirí agóid a dhéanamh i gcoinne cinntí soláthair a chreideann siad a bheith contrártha d’oibleagáidí an Chomhaontaithe. I gCeanada, is é an Canadian International Trade Tribunal (‘CITT’) a fheidhmíonn an ról sin.

Rinne Ceanada an próiseas tairisceana níos trédhearcaí trína thairiscintí poiblí uile a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin soláthair aonair ar a dtugtar CanadaBuys. Tabhair do d’aire gur gá duit clárú ar an leathanach seo chun bheith in ann tairiscint a chur isteach ar mhargadh Cheanada.

 

Chun a fháil amach an bhfuil tú i dteideal páirt a ghlacadh i dtairiscint soláthair rialtais ar leith lasmuigh den Aontas, bain úsáid as an gCúntóir Trádála agamsa le haghaidh Soláthair

Infheistíocht

A luaithe a thiocfaidh CETA i bhfeidhm go cinntitheach, cuirfidh sé níos mó intuarthachta, trédhearcachta agus cosanta ar fáil d’infheisteoirí an Aontais agus Cheanada dá n-infheistíochtaí i gCeanada agus san Aontas faoi seach.

Le forálacha CETA maidir le cosaint infheistíochta agus leis an gcóras nua cúirte infheistíochta (ICS), áiritheofar ardleibhéal cosanta d’infheisteoirí, agus ag an am céanna caomhnófar go hiomlán an ceart atá ag rialtais cuspóirí beartais phoiblí a rialáil agus a shaothrú amhail sláinte, sábháilteacht nó an comhshaol a chosaint.

Is ionann ICS agus briseadh soiléir ó chur chuige an tsean-Infheisteora go dtí an Stát um Réiteach Díospóidí (ISDS) agus léiríonn sé tiomantas comhroinnte an Aontais agus Cheanada córas níos cothroime, níos trédhearcaí agus níos institiúidithe a bhunú chun díospóidí infheistíochta a réiteach.

Tiocfaidh na forálacha infheistíochta in CETA in ionad na n-ocht gcomhaontú déthaobhacha infheistíochta atá ann cheana idir Ballstáit áirithe de chuid an Aontais agus Ceanada.

Tá méadú suntasach tagtha ar an tairseach le haghaidh athbhreithniú a dhéanamh ar éadálacha cuideachtaí Ceanadacha faoi Investment Canada Act ó CAD 354 milliún atá ann faoi láthair go CAD 1.5 billiún. Tá feidhm aige sin maidir le hinfheisteoirí uile an Aontais seachas iad siúd ar fiontair faoi úinéireacht stáit iad.

Má tá sé beartaithe agat infheistíocht a dhéanamh i gCeanada, is féidir leat tuilleadh eolais a fháil anseo.

NB: Ní dhéanfar cosaint infheistíochta ná an córas cúirte infheistíochta, ná rochtain ar mhargaí infheistíochta punainne, a chur i bhfeidhm go sealadach i gcomhréir le Cinneadh (AE) 2017/38 ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2016 maidir le cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Chuimsithigh Eacnamaíoch agus Trádála (CETA) idir Ceanada, de pháirt, agus an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile (IO L 11, 14.1.2017, lch. 1080—“1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Naisc agus teagmhálacha

AN TAONTAS EORPACH

Toscaireacht an Aontais Eorpaigh chuig Ceanada

Seoladh:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Teil.: + 1 6132386464

Ríomhphost: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

AN OSTAIR

Comhlachas Eacnamaíoch Cónaidhme na hOstaire (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

I GCEANADA

Buntáiste na hOstaire Toronto

Ard-Chonsalacht na hOstaire — EUR An Rannóg Tráchtála Buntáiste na hOstaire

Seoladh:

30 St Clair Avenue Thiar, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Teil.: + 1 4169673348

Ríomhphost: toronto@advantageaustria.org 

Teil.: + 1 5148493708

Ríomhphost: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

445 Sráid Wilbrod, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Teil. + 1 6137891444, 

Ríomhphost: ottawa-ob@bmeia.gv.at

AN BHEILG

Gníomhaireacht Trádála Eachtraí agus Infheistíochta na
VallúineEUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

An Bhruiséil Invest & Easpórtáil

Trádáil Fhlóndras

I GCEANADA

Flóndras/An Vallúin/An Bhruiséil

Aithris trádála le haghaidh Ontario, Manitoba

Seoladh:

2 Sráid an Bhlobhair Thiar — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Teil. + 1 416515-7777

Ríomhphost: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Rep.
Trádála Fhlóndras do Québec, Talamh an Éisc agus Labradar, Nunavut, New Brunswick, Albain Nua, Oileán Prince Edward

Seoladh:

999 Boulevard de Maisonneuve Thiar — Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Teil.: + 1 514289-9955

Ríomhphost: montreal@fitagency.com

 

Aithris
Trádála na Vallúine do Québec, Talamh an Éisc agus Labradar, Nunavut, New Brunswick, Albain Nua, Oileán Prince Edward

Seoladh:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montréal, Québec, H3B 4W8

Teil.: + 1 514939-4049

 

Aithris
Trádála na Bruiséile do Québec, Talamh an Éisc agus Labradar, Nunavut, New Brunswick, Albain Nua, Oileán Prince Edward

Seoladh: 1010 Sherbrooke Thiar — Suite 2404, Montréal, Québec, H3A 2R7

Teil.: + 1 514286-1581

Ríomhphost: info@bruxelles-canada.com

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

360 Sráid Albert, 8ú hurlár, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Teil.: + 1 6132367267

Ríomhphost: ottawa@diplobel.fed.be

AN BHULGÁIR

Gníomhaireacht um Chur Chun Cinn na bhFiontar Beag agus Meánmhéide (an Ghníomhaireacht um Chur Chun Cinn na Bulgáire um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide) a
chuireann an méid seo a leanas ar fáil: an Ghníomhaireacht um Chur Chun Cinn na Bulgáire um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Teil.: + 1 613893215

Ríomhphost: Embassy.Ottawa@mfa.bg

AN CHRÓIT

Tairseach
easpórtála Izvozni

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

229 Sráid an tSéipéil, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Teil.: + 1 6135627820

Ríomhphost: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Ard-Chonsalacht

Seoladh:

918 Sráid Dundas Thoir, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Teil.: + 1 9052779051

Ríomhphost: genmiss@mvep.hr
Ríomhphost: croconsulate.miss@mvep.hr

AN CHIPIR

An tSeirbhís Thrádála, on n-
amharc ar an tSeirbhís Trádála

I GCEANADA

An tArd-Choimisiún

Seoladh:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Teil.: + 1 6135630727

Ríomhphost: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Consalacht Oinigh

Seoladh:

435 Sráid Donald, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Teil.: + 1 6049362268

Ríomhphost: tberggre@sfu.ca

 

An Rannóg Trádála

Seoladh:

13 East 40th Street, Nua-Eabhrac, NY 10016

Teil.: + 1 2122139100

Ríomhphost: ctncy@cyprustradeny.org

POBLACHT NA SEICE

Gníomhaireacht Náisiúnta um Chur Chun Cinn Trádála Aireacht Tionscail agus Trádála Phoblacht na Seice
Trádáil — Česká agentura na podporu obchodu

I GCEANADA

Trádáil Cheanada na Seice

Seoladh:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Teil.: + 1 4032694924

Ríomhphost: calgary@czechtrade.cz
Ríomhphost: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Teil. + 1 6135623875

Suíomh gréasáin: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Ríomhphost: ottawa@embassy.mzv.cz

Ríomhphost: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Ard-Chonsalacht Phoblacht na Seice

Seoladh:

2 Sráid an Bhloor Thiar, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Suíomh gréasáin: www.mzv.cz/toronto

Ríomhphost: toronto@embassy.mzv.cz

Ríomhphost: commerce_toronto@mzv.cz

AN DANMHAIRG

Aireacht Gnóthaí Eachtracha na Danmhairge Udenrigsministeriet Eksportrådet

I GCEANADA

Comhairle Trádála na Danmhairge

Seoladh:

2 Sráid an Bhloor Thiar, Suit 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Teil.: + 1 416962-5661

Ríomhphost: yyzhkt@um.dk

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

47 Sráid Clarence, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Teil.: + 1 6135621811

Ríomhphost: ottamb@um.dk 

AN EASTÓIN

Fiontraíocht na hEastóine (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

260 Sráid Dalhousie, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Teil.: + 1 6137894222

Ríomhphost: embassy.ottawa@mfa.ee

AN FHIONLAINN

Finpro

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

55 Sráid Metcalfe, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Teil.: + 1 6132882233

Ríomhphost: embassy@finland.ca

Ríomhphost: sanomat.ott@formin.fi

AN FHRAINC

Gnó na Fraince

I GCEANADA

Ionadaí Trádála i gCeanada: Gnó na Fraince

Toronto

Seoladh:

154 Ascaill na hOllscoile Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Teil.: + 1 4169771257

 

Montréal: Biúró Gnó na Fraince,

Seoladh:

1501 Coláiste McGill, Biúró 1120, Montréal, QC H3A 3M8

Teil.: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Seoladh:

1111 Sráid Melville, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Teil.: + 1 6046390923

Ríomhphost: canada@businessfrance.fr

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Teil.: + 1 6137891795

Ríomhphost: politique@ambafrance-ca.org

AN GHEARMÁIN

An Ghearmáin Trádáil agus Invest (GTAI)

I GCEANADA

Comhlachas Tráchtála Cheanada na Gearmáine

Seoladh:

480 Ascaill na hOllscoile, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Teil.: + 1 416598-3355

Ríomhphost: info@germanchamber.ca

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

1 Sráid Waverley, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Ceanada

Teil.: + 1 613 232 1101

Ríomhphost: info@ottawa.diplo.de

AN GHRÉIG

Fiontraíocht An Ghréig Infheistiú agus Trádáil
σσσσσ σσσσσσ σσσσσσ σσσσσ an bhFúnra

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

80 Sráid MacLaren Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Teil.: + 1 6132386271

Ríomhphost: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Ard-Chonsalacht

Seoladh:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Teil.: + 1 4165150133

Ríomhphost: ecocom-toronto@mfa.gr

AN UNGÁIR

Teach Trádála Náisiúnta na hUngáire

Gníomhaireacht na hUngáire um Chur Chun Cinn Infheistíochta
http://www.hipa.hu/

I GCEANADA

Ard-Chonsalacht in Toronto

Seoladh:

175 Sráid an Bhlochair Thoir, Suite 1109, Túr Theas, Toronto

Teil.: + 1 6473492550

Ríomhphost: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

299 Sráid Waverley, Ottawa, K2P 0V9

Teil.: + 1 6132307560

Ríomhphost: mission.ott@mfa.gov.hu

ÉIRE

Fiontraíocht Éireann

I GCEANADA

IonadaíTrádála i gCeanada: Fiontraíocht Éireann

Seoladh:

2 Urlár St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Teil.: + 1 4169345033

Ríomhphost: client.service@enterprise-ireland.com

Ríomhphost: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

Foirgneamh Toitíní, 130 Sráid Albert, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Teil.: + 1 6132336281

Ríomhphost: embassyofireland@rogers.com

AN IODÁIL

Gníomhaireacht Trádála na hIodáile
ICE —Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

I GCEANADA

Gníomhaireacht na hIodáile um Chur Chun Cinn Trádála Ard-Chonsalacht na hIodáile

Seoladh:

365 Sráid an Bhloor Thoir, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

Ríomhphost: toronto@ice.it

Teil.: + 1 4165981566

 

Seoladh:

1000 rue Sherbrooke ouest, Biúró 1720, Montréal, Québec, H3A 3G4

Teil.: + 1 5142840265

Ríomhphost: montreal@ice.it

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

275 Sráid Larter St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Teil.: + 1 6132322401

Ríomhphost: ambasciata.ottawa@esteri.it 

AN LAITVIA

Gníomhaireacht Infheistíochta agus Forbartha na Laitvia
Latvijas Investīciju un attīstības a ofentūra


liaa@liaa.gov.lv

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

350 Sráid na Páirceanna, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Teil.: + 1 6132386014

Ríomhphost: embassy.canada@mfa.gov.lv

AN LIOTUÁIN

Fiontraíocht An Liotuáin

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Teil. + 1 61356754 58

Ríomhphost: amb.ca@urm.lt

LUCSAMBURG

Lucsamburg do Ghnó

I GCEANADA

Consalacht Oinigh in Ottawa

Seoladh:

An Plaza um Malartú Domhanda, 45 Sráid O’Connor, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Teil.: + 1 6137554091

Ríomhphost: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambasáid in Washington DC

Seoladh:

2200 Ascaill Massachusetts, NW, Washington, DC. 20008

Teil. + 1 2022654171

Ríomhphost: luxembassy.was@mae.etat.lu

MÁLTA

Fiontraíocht Mhálta

I GCEANADA

Ard-Chonsalacht i gCeanada in Toronto

Seoladh:

3300 Urlár St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Teil.: + 1 4162070922

Ríomhphost: maltaconsulate.toronto@gov.mt

AN ÍSILTÍR

Gníomhaireacht Fiontraíochta na hÍsiltíre
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — tairseach ar líne do ghnólachtaí nuathionscanta ón gcoigríoch agus ón Ísiltír

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

350 Sráid Albert, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Teil.: + 1 613 237 503

Ríomhphost: ott@minbuza.nl

 

Ard-Chonsalacht in Toronto

Seoladh:

1 Sráid Dundas Thiar, Suit 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Teil.: + 1 416 595 2402

Suíomh gréasáin: www.hollandtradeandinvest.com
Ríomhphost: tor-ea@minbuza.nl

AN PHOLAINN

Gníomhaireacht Infheistíochta agus Trádála na Polainne (iar-Ghníomhaireacht Faisnéise agus Infheistíochta Eachtraí na Polainne)
Polska Agencja inwestycji i
Handlu

Ríomhphost: invest@paih.gov.pl

Rúnaíocht an Uachtaráin:

Teil.: + 48 223349871

An Roinn Infheistíochta Eachtraí:

Teil.: + 48 223349875

An Roinn Forbartha Eacnamaíochta:

Teil.: + 48 223349820

An Roinn um Chur Chun Cinn Eacnamaíoch:

Teil.: + 48 223349926

An Roinn Faisnéise agus Cumarsáide:

Teil.: + 48 223349994

 

I GCEANADA

Gníomhaireacht Infheistíochta agus Trádála na Polainne in Toronto

Seoladh:

438 Ascaill na hOllscoile, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Ríomhphost: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Ambasáid Phoblacht na Polainne in Ottawa

Seoladh:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Teil. + 1 6137890468

Ríomhphost: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Ard-Chonsalacht Phoblacht na Polainne in Toronto

Seoladh:

2603 Loch Shore Blvd. Thiar, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Teil.: + 1 4162525471

Teil.: + 1 4164645405

Ríomhphost: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Ard-Chonsalacht Phoblacht na Polainne in Vancouver

Seoladh:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Teil. + 1 6046883458

Ríomhphost: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Consalacht Phoblacht na Polainne i Montréal

Seoladh:

3501 Avenue du Musée, Montréal, Québec, QC H3G 2C8

Teil. + 1 6137890468 

Ríomhphost: michal.falenczyk@msz.gov.pl

AN PHORTAINGÉIL

AICEP Portugal Global — Gníomhaireacht Trádála agus Infheistíochta

I GCEANADA

An GhníomhaireachtTrádála agus Infheistíochta: AICEP Toronto

Seoladh:

438 Ascaill na hOllscoile, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Teil.: + 1 4169214925

Ríomhphost: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

645 Páirc an Oileáin Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Teil.: + 1 6137290883

Ríomhphost: ottawa@mne.pt

AN RÓMÁIN

An Aireacht Timpeallachta Gnó, Tráchtála agus Fiontraíochta

InvestRomania

Comhlachas Tráchtála agus Tionscail na Rómáine

I GCEANADA

Biúró na Rómáine um Chur Chun Cinn Eacnamaíoch agus Trádála

Seoladh:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Biúró 610, éitage 6, Montréal, Québec, H3A 2R7

Teil.: + 1 5145048235

Ríomhphost: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

655 Sráid Rideau, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Teil.: + 1 6137893709

Ríomhphost: ottawa@mae.ro

AN TSLÓVAIC

Sario — Gníomhaireacht Forbartha Infheistíochta agus Trádála na Slóvaice
Slovenská agentúra roimh rozvoj investícií a obchodu

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

50 Ardán Rideau, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Teil.: + 1 6137494442

Ríomhphost: emb.ottawa@mzv.sk

AN TSLÓIVÉIN

Spirit Slovenia — An Ghníomhaireacht Phoiblí um Fhiontraíocht, Idirnáisiúnú, Infheistíochtaí Eachtracha agus Teicneolaíocht
SPIRIT Slovenija

I GCEANADA

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

150 Sráid Metcalfe Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Teil.: + 1 6135655781

Ríomhphost: sloembassy.ottawa@gov.si

AN SPÁINN

ICEX — Institiúid na Spáinne um Thrádáil Eachtrach
ICEX España Exportación e Inversiones

I GCEANADA

An Oifig Eacnamaíoch agus Tráchtála

Seoladh:

151 Sráid Slater, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Teil.: + 1 6132360409

Ríomhphost: ottawa@comercio.mineco.es

 

Oifig Toronto um Chur Chun Cinn na Trádála

Seoladh:

170 University Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Teil.: + 1 4169670488

Ríomhphost:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Teil.: + 1 6137472252

Ríomhphost: emb.ottawa@mae.es 

AN TSUALAINN

Gnó na Sualainne — Comhairle Trádála agus Infheistíochta na Sualainne

I GCEANADA

IonadaíTrádála i gCeanada: Gnó na Sualainne

Seoladh:

2 Sráid an Bhloor Thiar, Suit 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Teil.: + 1 4169228152

Ríomhphost: toronto@business-sweden.se

 

Ambasáid in Ottawa

Seoladh:

377 Sráid Dalhousie, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Teil.: + 1 6132448200

Ríomhphost: sweden.ottawa@gov.se

Comhlachais tráchtála agus comhlachais ghnó

AN TAONTAS EORPACH

Comhlachas Tráchtála an Aontais Eorpaigh i gCeanada (EUCCAN)

Seoladh:

480 Ascaill na hOllscoile, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Teil.:  + 1 4165987087

Ríomhphost: info@euccan.com 

 

Comhlachas Tráchtála an Aontais Eorpaigh i gCeanada Thiar

Ríomhphost: info@eu-canada.com

Is féidir liosta de chomhlachais tráchtála agus ghnó áitiúla agus dhéthaobhacha an Aontais i gCeanada a fháil ar shuíomh gréasáin Chomhlachas Tráchtála an Aontais Eorpaigh i gCeanada (http://www.euccan.com). Is brateagraíocht é EUCCAN do na struchtúir agus don eagraíocht an-éagsúil sin.

Uirlisí faisnéise

Mínítear sna seacht mbileog eolais seo cad is CETA ann agus cad iad na buntáistí a bhaineann leis

Faigh amach conas páirt a ghlacadh i bpróisis soláthair phoiblí i gCeanada

Faigh tuilleadh eolais faoi na deiseanna gnó a chuirtear ar fáil leis an gComhaontú Cuimsitheach Eacnamaíoch agus Trádála idir an tAontas agus Ceanada

Tuilleadh nasc

Bróisiúr do ghnólachtaí — cur síos ar shochair, caibidil de réir caibidle, agus tugann sé leideanna praiticiúla do ghnólachtaí

Léiríonn grafaicí faisnéise na buntáistí a bhaineann le CETA in aghaidh Bhallstát an Aontais

Treoir céim ar chéim maidir le honnmhaireoirí go Ceanada

Scéalta agus teistiméireachtaí cuideachtaí

Moladh FBManna

I mí Mheán Fómhair 2018, chomhaontaigh Comhchoiste CETA moladh sonrach FBManna go gcuirfeadh gach Páirtí faisnéis ar líne ar fáil do FBManna an Pháirtí eile faoi CETA agus go n-oibreodh an tAontas agus Ceanada le chéile ionas go rachaidh an comhaontú trádála chun tairbhe do FBManna.

Suíomh gréasáin Cheanada chun tacú le FBManna an Aontais atá ag onnmhairiú go Ceanada

Suíomh gréasáin an Aontais le haghaidh FBManna as Ceanada

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa