Sláinte agus cosaint tomhaltóirí le haghaidh táirgí ainmhithe agus plandaí

Níl sa leathanach seo ach doiciméad tagartha do cheanglais uile-Aontais maidir le táirgí. D’fhéadfadh riachtanais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an tír is ceann scríbe san Aontas. Féach ar mo Chúntóir Trádála chun na sonraí iomlána a fháil.

Tabhair do d’aire, le do thoil, go gcuirtear cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar fáil ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Sláinte ainmhithe

Coinníollacha éigeantacha maidir le hainmhithe agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a allmhairiú isteach san AE (formheas Sláinte Tíre, Bunaíocht Faofa, Deimhnithe Sláinte, Rialuithe Sláinte, Doiciméad Coiteann Iontrála Tréidliachta (CVED)

 

Rialú sláinte ar ainmhithe beo

Ní féidir ainmhithe beo a allmhairiú isteach san Aontas ach amháin má thagann siad ó thríú tír atá ar liosta dearfach de thíortha incháilithe don ainmhí ábhartha, má tá na deimhnithe cuí ag gabháil leo agus má d’éirigh leo na rialuithe éigeantacha ag post cigireachta teorann an Bhallstáit ábhartha (BIP).

 

Rialú sláinte táirgí de bhunadh ainmhíoch lena gcaitheamh ag an duine

Ní mór d’allmhairí táirgí de bhunadh ainmhíoch atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine na ceanglais sláinte seo a leanas a chomhlíonadh a bhaineann, i measc nithe eile, leis na coinníollacha sláinte a bhaineann leis an bpobal agus le cosaint beostoic, le formheas sláinte tíre, agus le bunaíochtaí formheasta.

 

Rialú sláinte táirgí de bhunadh ainmhíoch nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine

Ní mór d’allmhairí AE de tháirgí ainmhithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine rialacha ginearálta sláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe a chomhlíonadh. Déantar é sin chun leibhéil arda sláinte agus sábháilteachta a ráthú ar fud na slabhraí bia agus beatha agus chun leathadh galar atá contúirteach do bheostoc nó do dhaoine a sheachaint.

 

Rialú sláinte ar tháirgí iascaigh atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine

Ní mór d’allmhairí táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe lena gcaitheamh ag an duine ceanglais sláinte ghinearálta a chomhlíonadh a bhaineann le formheas sláinte ag tír údaraithe, bunaíocht fhormheasta, deimhnithe sláinte, agus rialú sláinte.

 

Rialú sláinte ar tháirgí iascaigh nach bhfuil ceaptha lena gcaitheamh ag an duine

Ní mór d’allmhairí táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine ceanglais sláinte ghinearálta a chomhlíonadh a bhaineann le formheas sláinte ag tír údaraithe, bunaíocht fhormheasta, deimhnithe sláinte, agus rialú sláinte.

 

Rialú sláinte ar sheamhan, ubháin agus suthanna

Ní mór é a bheith d’aidhm ag allmhairí seamhain, ubháin agus suthanna ainmhithe isteach san Aontas Eorpach a ráthú nach ann do phataiginí sonracha a d’fhéadfadh na táirgí sin a iompar, agus éilliú faighteoirí baineanna agus a sliocht a sheachaint.

 

Sláinte plandaí

Bearta cosanta i gcoinne plandaí, orgánaigh atá díobhálach do phlandaí nó do tháirgí plandaí a thabhairt isteach san AE agus i gcoinne a leata

 

Rialú ar shláinte plandaí

Féadfaidh allmhairí AE de tháirgí plandaí agus aon ábhar atá in ann lotnaidí plandaí a choinneáil (e.g. táirgí adhmaid, ithir, etc) a bheith faoi réir bearta cosanta. Déantar sin chun cosc a chur ar thabhairt isteach agus/nó leathadh orgánach atá díobhálach do phlandaí nó do tháirgí plandaí a thrasnaíonn teorainneacha an AE.

 

Sábháilteacht bia agus beatha

Ní údaraítear earraí bia agus ábhair bheatha nach de bhunadh ainmhíoch iad a allmhairiú ach amháin má chomhlíonann siad coinníollacha ginearálta agus forálacha sonracha atá ceaptha chun rioscaí do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe a chosc

 

Inrianaitheacht, comhlíonadh agus freagracht i mbia agus i mbeatha

Ní féidir bia agus beatha a chur ar an margadh san Aontas Eorpach (AE) má tá siad neamhshábháilte. Ní hamháin go ndéantar le Dlí an Bhia ardleibhéal cosanta do bheatha agus do shláinte an duine agus do leasanna tomhaltóirí a shaothrú, ach déantar sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus an comhshaol a chosaint freisin.

 

Rialú sláinte ar ábhair bheatha nach de bhunadh ainmhíoch iad

Ní údaraítear ábhair bheatha ainmhithe nach de bhunadh ainmhíoch iad a allmhairiú san Aontas ach amháin má thagann siad ó bhunaíochtaí a bhfuil ionadaí acu san Aontas agus má chomhlíonann siad rialacha ginearálta agus sonracha atá ceaptha chun riosca do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe a chosc agus an comhshaol a chosaint.

 

Rialú sláinte ar earraí bia nach de bhunadh ainmhíoch iad

Ní mór d’allmhairí earraí bia nach de bhunadh ainmhíoch iad isteach san Aontas Eorpach (AE) coinníollacha ginearálta agus forálacha sonracha a chomhlíonadh atá ceaptha riosca don tsláinte phoiblí a chosc agus leasanna tomhaltóirí a chosaint.

 

Rialú sláinte ar earraí atá i dteagmháil le táirgí bia

Ní mór d’aon ábhair agus earraí atá ceaptha a bheith i dteagmháil le hearraí bia (go díreach nó go hindíreach) ceanglais AE a chomhlíonadh atá ceaptha chun ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus do leasanna tomhaltóirí a áirithiú.

 

Rialú sláinte ar bhia géinmhodhnaithe (GM) agus ar bhia núíosach

Ní mór d’allmhairí bia géinmhodhnaithe (GM) agus bia núíosaigh isteach san AE nósanna imeachta sonracha údarúcháin a chomhlíonadh, chun an leibhéal is airde cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

 

Sláinte agus lipéadú táirgí tobac

Ní mór do gach táirge tobac a allmhairítear isteach san Aontas cloí leis an gcreat dlíthiúil nua (is infheidhme ón 20 Bealtaine 2016) lena rialaítear monarú, cur i láthair agus díol táirgí tobac chun an tsláinte phoiblí agus leasanna tomhaltóirí a chosaint.

 

Substaintí ceimiceacha i mbia a rialú

Ní údaraítear earraí bia agus ábhair bheatha a allmhairiú ach amháin mura bhfuil iarmhair cheimiceacha iontu (i.e. cógais tréidliachta, lotnaidicídí agus éilleáin) ar leibhéil a d’fhéadfadh sláinte an duine a chur i mbaol

 

Iarmhair cógas tréidliachta in ainmhithe agus i dtáirgí ainmhithe lena gcaitheamh ag an duine a rialú

Ní cheadaítear táirgí ainmhithe atá ceaptha mar bhia don duine a allmhairiú ón AE ach amháin má chomhlíonann siad reachtaíocht an AE a chuireann teorainn le líon na substaintí ceimiceacha agus na n-iarmhar a cheadaítear in ainmhithe beo agus i dtáirgí ainmhithe.

 

Rialú éilleán in earraí bia

Ba cheart go gcomhlíonfadh allmhairithe earraí bia isteach san AE reachtaíocht AE atá ceaptha chun a chinntiú go bhfuil bia a chuirtear ar an margadh sábháilte le hithe agus nach bhfuil éilleáin ann ar leibhéil a d’fhéadfadh sláinte an duine a chur i mbaol.

 

Iarmhair lotnaidicídí i dtáirgí plandaí agus ainmhithe atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine a rialú

Ní cheadaítear allmhairiú táirgí plandaí agus ainmhithe atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine agus a bhféadfadh iarmhair lotnaidicíde a bheith acu ach amháin nuair a chomhlíonann siad reachtaíocht an AE atá ceaptha chun láithreacht substaintí ceimiceacha agus iarmhar in ainmhithe beo, i dtáirgí ainmhithe agus i dtáirgí de bhunadh plandaí a rialú.

 

Caighdeáin mhargaíochta (cáilíocht) do tháirgí talmhaíochta agus iascaigh

Maidir le táirgí áirithe talmhaíochta agus iascaigh a sholáthraítear don tomhaltóir agus iad úr, ní mór dóibh na comhchaighdeáin mhargaíochta agus cháilíochta a bhaineann le gnéithe éagsúla (úire, méid, cáilíocht, cur i láthair, lamháltais, marcáil, etc.) a chomhlíonadh agus is féidir faireachán a dhéanamh orthu trí bhíthin cigireachtaí doiciméadacha agus/nó fisiceacha.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le huibheacha goir agus sicíní éanlaithe clóis

Ní mór léiriú soiléir a bheith ag uibheacha goir agus sicíní a allmhairítear isteach san Aontas ar a gcuspóir agus ar a dtír thionscnaimh. Ní cheadaítear ach iad siúd den speiceas, den chatagóir chéanna agus den chineál éanlaithe clóis céanna a phacáil le chéile.

 

Caighdeáin mhargaíochta d’uibheacha

Ní fhéadfar uibheacha cearc allmhairithe, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine nó lena n-úsáid i dtionscail an bhia, a chur ar mhargadh an Aontais Eorpaigh (AE) mura gcomhlíonann siad rialacha an Aontais maidir le grádú, marcáil agus lipéadú/pacáistíocht.

 

Caighdeáin mhargaíochta le haghaidh táirgí iascaigh áirithe

Ní fhéadfar táirgí iascaigh áirithe a allmhairiú ó thríú tíortha agus a mhargú laistigh den Aontas Eorpach (AE) ach amháin má chomhlíonann siad rialacha an AE maidir le haicmiú de réir úire, catagóirí méide nó meáchain, pacáistiú, cur i láthair agus lipéadú.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le torthaí agus glasraí úra

Torthaí agus glasraí atá ceaptha lena ndíol leis an tomhaltóir agus iad úr san Aontas, ní fhéadfar iad a mhargú ach amháin má tá siad de cháilíocht fhónta, chothrom agus indíolta agus má léirítear an tír thionscnaimh de réir rialacháin an AE. Leagtar síos forálacha speisialta maidir le hallmhairí táirgí den sórt sin ón India, ón gCéinia, ó Mharacó, ón tSeineagáil, ó Türkiye agus ón Afraic Theas.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le torthaí agus glasraí úra ón India

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le torthaí agus glasraí úra ón gCéinia

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le torthaí agus glasraí úra ó Mharacó

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le torthaí agus glasraí úra ón tSeineagáil

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le torthaí agus glasraí úra ó Türkiye

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le torthaí agus glasraí úra ón Afraic Theas

 

Caighdeáin mhargaíochta do bhananaí úra

Ní mór do bhananaí allmhairithe rialacha an AE a chomhlíonadh i réimsí amhail cáilíocht, méid, cur i láthair, etc. sula gcuirtear ar an margadh iad.

 

Caighdeáin mhargaíochta le haghaidh cnáibe

(Ní gá ach amháin i gcás síolta cnáibe) Ní mór seiceálacha a dhéanamh ar shíolta cnáibe allmhairithe i limistéir amhail cuspóir agus cion treitrihidreacannaibionóil (THC).

 

Caighdeáin mhargaíochta leannlusanna

Ní fhéadfar leannlusanna agus táirgí leannlusanna a allmhairiú isteach in AE ach amháin má chruthaíonn siad go bhfuil a gcaighdeáin cháilíochta coibhéiseach ar a laghad leis na híoscheanglais mhargaíochta arna mbunú ag AE.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le huisce mianraí nádúrtha

Tá sé éigeantach cur síos agus sainmhínithe ar uisce mianraí nádúrtha a úsáid chun uisce i mbuidéil a easpórtáil chuig margadh an AE, chomh maith le critéir chaighdeánacha cháilíochta a chomhlíonadh.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le hola olóige

Tá sé éigeantach cur síos agus sainmhínithe ar olaí olóige agus olaí prabhaite olóige a úsáid chun olaí olóige a onnmhairiú chuig margadh an AE, chomh maith le critéir cháilíochta chaighdeánacha a chomhlíonadh.

 

Caighdeáin mhargaíochta d’éineoil

Ní mór d’éineoil allmhairithe rialacha an AE a chomhlíonadh i réimsí amhail caomhnú, critéir ghrádaithe, lipéadú agus ábhar uisce sula gcuirtear ar an margadh í.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le sairdíní leasaithe

Ní mór do shairdíní leasaithe allmhairithe rialacha an AE a chomhlíonadh i réimsí amhail cineál speicis, cur i láthair, meáin a chlúdach, steiriliú, etc. sula gcuirtear ar mhargadh an AE iad.

 

Ceanglais mhargaíochta maidir le síolta agus ábhar iomadaithe plandaí

Ní mór do shíolta agus d’ábhar iomadaithe plandaí a thagann isteach i margadh an AE reachtaíocht shonrach AE maidir le ceanglais mhargaíochta a chomhlíonadh. Tá siad ceaptha chun a chinntiú go gcomhlíonann táirgí critéir maidir le sláinte agus ardchaighdeán chomh maith le cosaint na bithéagsúlachta.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le tuinníní agus boiníotó leasaithe

Ní mór do thuinníní leasaithe agus boiníotó a allmhairítear isteach san AE cloí le caighdeáin mhargaíochta maidir le húsáid speiceas éisc, aonchineálacht, lena gcumhdaítear meánmhéid, cur síos trádála, etc. sula gcuirtear ar mhargadh an AE iad.

 

Deimhniú agus tuarascáil anailíse maidir le fíon, sú fíonchaor agus úrfhíon

Teastaíonn Doiciméad V I 1 ó imréiteach allmhairiúcháin fíona, úrfhíona fíonchaor agus sú fíonchaor, ar deimhniú é sin den tuarascáil anailíse arna déanamh ag saotharlann oifigiúil atá aitheanta ag an tríú tír.

 

Táirgí ó tháirgeadh orgánach

Tuairisc ar an scéim táirgthe orgánaigh a bhfuil sé d’aidhm aici earraí d’ardchaighdeán a chur chun cinn agus caomhnú an chomhshaoil a chomhtháthú sa talmhaíocht.

 
Roinn an leathanach seo: