Sláinte agus cosaint tomhaltóirí do tháirgí ainmhithe agus plandaí

Is doiciméad tagartha é an leathanach seo do cheanglais táirgí uile-AE amháin. D’fhéadfadh ceanglais bhreise a bheith i bhfeidhm ag brath ar an mBallstát is ceann scríbe. Féach ar Mo Chúntóir Trádála chun na sonraí go léir a fháil.

Tabhair do d’aire go bhfuil cur síos ginearálta ar gach ceannteideal ar an leathanach seo i ngach teanga oifigiúil de chuid an Aontais. Mar sin féin, is i mBéarla amháin atá na sonraí ar fáil.

Sláinte ainmhithe

Coinníollacha éigeantacha le haghaidh ainmhithe agus táirgí de bhunadh ainmhíoch a allmhairiú isteach san AE (Formheas Sláinte Tíre, bunaíocht fhormheasta, deimhnithe sláinte, rialuithe sláinte, Doiciméad Coiteann um Iontráil Tréidliachta (CVED)

 

Rialú sláinte ainmhithe beo

Ní féidir ainmhithe beo a allmhairiú isteach san AE ach amháin má thagann siad ó thríú tír atá ar liosta dearfach tíortha incháilithe don ainmhí ábhartha, má tá na deimhnithe cuí ag gabháil leo agus má d’éirigh leo na rialuithe éigeantacha ag post cigireachta teorann ábhartha an Bhallstáit (BIP).

 

Rialú sláinte ar tháirgí de bhunadh ainmhíoch lena gcaitheamh ag an duine

Ní mór d’allmhairí táirgí de bhunadh ainmhíoch atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine na ceanglais sláinte seo a leanas a chomhlíonadh, i measc nithe eile, a bhaineann leis na dálaí sláinte a bhaineann leis an bpobal agus le cosaint beostoic, formheas sláinte tíre, agus bunaíochtaí formheasta.

 

Rialú sláinte ar tháirgí de bhunadh ainmhíoch nach bhfuil ceaptha lena gcaitheamh ag an duine

Ní mór d’allmhairí AE de tháirgí ainmhithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine na rialacha ginearálta maidir le sláinte phoiblí agus sláinte ainmhithe a chomhlíonadh. Déantar é sin chun leibhéil arda sláinte agus sábháilteachta a ráthú ar fud na slabhraí bia agus beatha agus chun leathadh galar atá contúirteach do bheostoc nó do dhaoine a sheachaint.

 

Rialú sláinte ar tháirgí iascaigh atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine

Ní mór d’allmhairí táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe lena gcaitheamh ag an duine na ceanglais sláinte ghinearálta a bhaineann le formheas sláinte ó thír údaraithe, ó bhunaíocht fhormheasta, ó dheimhnithe sláinte agus ó rialú sláinte a chomhlíonadh.

 

Rialú sláinte ar tháirgí iascaigh nach bhfuil ceaptha lena gcaitheamh ag an duine

Ní mór d’allmhairí táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe nach bhfuil ceaptha lena gcaitheamh ag an duine na ceanglais sláinte ghinearálta a bhaineann le formheas sláinte ó thír údaraithe, ó bhunaíocht fhormheasta, ó dheimhnithe sláinte agus ó rialú sláinte a chomhlíonadh.

 

Rialú sláinte ar sheamhan, ubháin agus suthanna

Ní mór é a bheith mar aidhm ag allmhairiú seamhain, ubhán agus suthanna ainmhithe isteach san Aontas Eorpach a ráthú nach ann do phataiginí sonracha a d’fhéadfadh na táirgí sin a iompar, agus éilliú faighteoirí baineanna agus a sliocht a sheachaint.

 

Sláinte plandaí

Bearta cosanta i gcoinne plandaí, orgánaigh atá díobhálach do phlandaí nó do tháirgí plandaí a thabhairt isteach san AE agus i gcoinne a leathadh

 

Rialú sláinte plandaí

D’fhéadfadh allmhairí AE de tháirgí plandaí agus d’aon ábhar ar féidir leis lotnaidí plandaí a iompar (e.g. táirgí adhmaid, ithir, etc) a bheith faoi réir bearta cosanta. Déanfar sin chun cosc a chur le tabhairt isteach agus/nó leathadh orgánach atá díobhálach do phlandaí nó do tháirgí plandaí a thrasnaíonn teorainneacha an AE.

 

Sábháilteacht bia agus beatha ainmhithe

Ní údaraítear allmhairiú bia-ábhar agus ábhar beatha nach de bhunadh ainmhíoch iad ach amháin má chomhlíonann siad coinníollacha ginearálta agus forálacha sonracha atá ceaptha chun rioscaí do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe a chosc

 

Inrianaitheacht, comhlíonadh agus freagracht i mbia agus i mbeatha

Ní féidir bia agus beatha a chur ar an margadh san Aontas Eorpach (AE) mura bhfuil siad sábháilte. Ní hamháin go saothraítear le Dlí Bia AE leibhéal ard cosanta do bheatha agus do shláinte an duine agus do leas na dtomhaltóirí ach, chomh maith leis sin, le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus an comhshaol a chosaint.

 

Rialú sláinte ar ábhair bheatha ainmhithe nach de bhunadh ainmhíoch iad

Ní údaraítear allmhairithe an AE d’ábhair bheatha nach de bhunadh ainmhíoch iad ach amháin má thagann siad ó bhunaíochtaí a bhfuil ionadaí acu san AE agus a chomhlíonann rialacha ginearálta agus sonracha atá ceaptha riosca do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe a chosc agus an comhshaol a chosaint.

 

Rialú sláinte ar earraí bia nach de bhunadh ainmhíoch iad

Ní mór d’allmhairí bia-ábhar nach de bhunadh ainmhíoch iad isteach san Aontas Eorpach (AE) coinníollacha ginearálta agus forálacha sonracha a chomhlíonadh atá ceaptha riosca do shláinte an phobail a chosc agus leasanna tomhaltóirí a chosaint.

 

Rialú sláinte ar earraí a bhíonn i dteagmháil le táirgí bia

Ní mór d’aon ábhar nó earra atá ceaptha dul i dteagmháil le hearraí bia (go díreach nó go hindíreach) ceanglais an AE a chomhlíonadh, ar ceanglais iad atá ceaptha chun ardleibhéal cosanta do shláinte an duine agus do leasanna tomhaltóirí a áirithiú.

 

Rialú sláinte ar bhia géinmhodhnaithe (GM) agus ar bhia núíosach

Maidir le hallmhairiú bia ghéinmhodhnaithe (GM) agus bia núíosaigh isteach san AE, ní mór nósanna imeachta sonracha údaraithe a chomhlíonadh leo, d’fhonn an leibhéal is airde cosanta do shláinte an duine a áirithiú.

 

Sláinte agus lipéadú táirgí tobac a rialú

Ní mór do gach táirge tobac a iompórtáiltear isteach san AE cloí leis an gcreat dlí nua (is infheidhme ón 20 Bealtaine 2016) a rialaíonn monarú, cur i láthair agus díol táirgí tobac chun sláinte phoiblí agus leasanna tomhaltóirí a chosaint.

 

Substaintí ceimiceacha i mbia a rialú

Ní údaraítear allmhairithe bia-ábhar agus ábhar beatha ach amháin mura bhfuil iarmhair cheimiceacha iontu (i.e. cógais tréidliachta, lotnaidicídí agus éilleáin) ar leibhéil a d’fhéadfadh sláinte an duine a chur i mbaol

 

Iarmhair cógas tréidliachta in ainmhithe agus i dtáirgí ainmhithe lena gcaitheamh ag an duine a rialú

Ní cheadaítear táirgí ainmhithe atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine a allmhairiú san Aontas Eorpach ach amháin má chomhlíonann siad reachtaíocht an Aontais Eorpaigh a chuireann srian ar an méid substaintí ceimiceacha agus iarmhar a cheadaítear in ainmhithe beo agus i dtáirgí ainmhithe.

 

Rialú ar éilleáin in earraí bia

Ba cheart go gcomhlíonfadh allmhairithe bia-ábhar san AE reachtaíocht AE atá ceaptha lena chinntiú go bhfuil bia a chuirtear ar an margadh sábháilte le hithe agus nach bhfuil éilleáin ann ag leibhéil a d’fhéadfadh sláinte an duine a chur i mbaol.

 

Iarmhair lotnaidicíde i dtáirgí plandaí agus ainmhithe atá ceaptha mar bhia don duine a rialú

Ní cheadaítear allmhairiú táirgí plandaí agus táirgí ainmhithe atá ceaptha lena gcaitheamh ag an duine agus a d’fhéadfadh iarmhair lotnaidicíde a bheith acu ach amháin i gcomhréir le reachtaíocht an AE atá ceaptha substaintí ceimiceacha agus iarmhair in ainmhithe beo, i dtáirgí ainmhithe agus i dtáirgí de bhunadh plandaí a rialú.

 

Caighdeáin mhargaíochta (cáilíochta) le haghaidh táirgí talmhaíochta agus iascaigh

Maidir le táirgí áirithe talmhaíochta agus iascaigh a sholáthraítear agus atá úr don tomhaltóir, ní mór dóibh comhchaighdeáin mhargaíochta agus cháilíochta a chomhlíonadh a bhaineann le gnéithe éagsúla (úr, méid, cáilíocht, cur i láthair, lamháltais, marcáil, etc.) agus féadfar faireachán a dhéanamh orthu trí bhíthin cigireachtaí doiciméadacha agus/nó fisiceacha.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le huibheacha goir agus sicíní éanlaithe clóis

Ní mór a léiriú go soiléir ar chuspóir agus ar thír thionscnaimh uibheacha goir agus sicíní a allmhairítear isteach san AE. Ní cheadaítear ach iad siúd den speiceas céanna, den chatagóir chéanna agus den chineál céanna éanlaithe clóis a phacáil le chéile.

 

Caighdeáin mhargaíochta d’uibheacha

Ní fhéadfar uibheacha cearc allmhairithe, atá oiriúnach lena gcaitheamh ag an duine nó lena n-úsáid i dtionscail an bhia, a chur ar mhargadh an Aontais Eorpaigh (AE) mura gcomhlíonann siad rialacha AE maidir le grádú, marcáil agus lipéadú/pacáistiú.

 

Caighdeáin mhargaíochta le haghaidh táirgí áirithe iascaigh

Ní féidir táirgí iascaigh áirithe a allmhairiú ó thríú tíortha agus a chur ar an margadh laistigh den Aontas Eorpach (AE) ach amháin má chomhlíonann siad rialacha an AE maidir le haicmiú de réir úire, méid nó catagóirí meáchain, pacáistithe, cur i láthair agus lipéadaithe.

 

Caighdeáin mhargaíochta do thorthaí agus glasraí úra

Torthaí agus glasraí atá ceaptha lena ndíol leis an tomhaltóir san AE agus iad úr, ní fhéadfar iad a mhargú ach amháin má tá siad de cháilíocht shlán chóir agus indíolta agus má léirítear an tír thionscnaimh de réir rialacháin AE. Leagtar síos forálacha speisialta d’allmhairí táirgí den sórt sin ón India, ón gCéinia, ó Mharacó, ón tSeineagáil, ón Tuirc agus ón Afraic Theas.

 

Caighdeáin mhargaíochta do thorthaí agus glasraí úra ón India

 

Caighdeáin mhargaíochta do thorthaí agus glasraí úra ón gCéinia

 

Caighdeáin mhargaíochta do thorthaí agus glasraí úra ó Mharacó

 

Caighdeáin mhargaíochta do thorthaí agus glasraí úra ón tSeineagáil

 

Caighdeáin mhargaíochta do thorthaí agus glasraí úra ón Tuirc

 

Caighdeáin mhargaíochta do thorthaí agus glasraí úra ón Afraic Theas

 

Caighdeáin mhargaíochta le haghaidh bananaí úra

Ní mór do bhananaí allmhairithe rialacha an AE a chomhlíonadh i réimsí amhail cáilíocht, méid, cur i láthair, etc. sula gcuirtear ar an margadh iad.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le cnáib

(Ní gá ach do shíolta cnáibe) Ní mór do shíolta cnáibe allmhairithe dul faoi sheiceálacha i limistéir amhail cuspóir agus cion treitrihidreacannaibionóil (THC).

 

Caighdeáin mhargaíochta do leannlusanna

Ní féidir leannlusanna agus táirgí leannlusanna a allmhairiú isteach san AE ach amháin má chruthaíonn siad go bhfuil a gcaighdeáin cháilíochta coibhéiseach, ar a laghad, leis na híoscheanglais mhargaíochta atá bunaithe ag an AE.

 

Caighdeáin mhargaíochta le haghaidh uisce mianraí nádúrtha

Tá sé éigeantach tuairiscí agus sainmhínithe ar uisce mianraí nádúrtha a úsáid chun uisce i mbuidéil a onnmhairiú go dtí margadh an AE, chomh maith le critéir cháilíochta chaighdeánacha a chomhlíonadh.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le hola olóige

Tá sé éigeantach tuairiscí agus sainmhínithe a úsáid maidir le holaí olóige agus olaí prabhaite olóige chun olaí olóige a onnmhairiú chuig margadh an Aontais, agus chun critéir cháilíochta chaighdeánacha a chomhlíonadh.

 

Caighdeáin mhargaíochta d’éineoil

Ní mór d’éineoil allmhairithe rialacha AE a chomhlíonadh i réimsí amhail caomhnú, critéir ghrádaithe, lipéadú agus ábhar uisce sula gcuirtear ar an margadh í.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le sairdíní leasaithe

Ní mór do shairdíní leasaithe allmhairithe rialacha an Aontais a chomhlíonadh i réimsí amhail cineál an speicis, cur i láthair, na meáin a chumhdach, steiriliú, etc. sula gcuirtear ar mhargadh an Aontais iad.

 

Ceanglais mhargaíochta maidir le síolta agus ábhar iomadaithe plandaí

Ní mór do shíolta agus ábhar iomadaithe plandaí atá ag teacht isteach i margadh an AE cloí le reachtaíocht shonrach an AE maidir le ceanglais mhargaíochta. Ceaptar iad sin lena chinntiú go gcomhlíonann táirgí critéir maidir le sláinte agus le hardcháilíocht chomh maith le cosaint na bithéagsúlachta.

 

Caighdeáin mhargaíochta maidir le tuinníní leasaithe agus boiníotó

Ní mór do thuinníní leasaithe agus boiníotó a allmhairítear isteach san AE caighdeáin mhargaíochta a leanúint maidir le húsáid speiceas éisc, aonchineálacht, clúdach meánach, cur síos trádála, etc. sula gcuirtear ar mhargadh an AE iad.

 

Deimhniú agus tuarascáil anailíse le haghaidh fíona, sú fíonchaor agus úrfhíona

Éilíonn imréiteach allmhairiúcháin fíona, úrfhíona fíonchaor agus sú fíonchaor Doiciméad V I 1, ar deimhniú é de chuid na tuarascála anailíse arna déanamh ag saotharlann oifigiúil atá aitheanta ag an tríú tír.

 

Táirgí ó tháirgeadh orgánach

Tuairisc ar an scéim táirgthe orgánaigh a bhfuil sé d’aidhm aici earraí ardcháilíochta a chur chun cinn agus caomhnú an chomhshaoil a chomhtháthú sa talmhaíocht.

 
Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa