ES un Kanādas visaptverošais un ekonomiskās tirdzniecības nolīgums

CETA ir tirdzniecības nolīgums starp ES un Kanādu. Tā samazina tarifus un atvieglo preču un pakalpojumu eksportu, sniedzot labumu gan ES, gan Kanādas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

CETA provizoriski stājās spēkā 2017. gada 21. septembrī, un tas nozīmē, ka tagad tiek piemērota lielākā daļa nolīguma. Pēc tam ES valstu parlamentiem – un dažos gadījumos arī reģionālajiem parlamentiem – būs jāapstiprina CETA, pirms tas var pilnībā stāties spēkā.

Īsumā par vienošanos

ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) provizoriski stājās spēkā 2017. gada 21. septembrī.

Jomas, kas vēl nav stājušās spēkā, ir šādas:

 • ieguldījumu aizsardzība un ieguldījumu tiesu sistēma (ITS)
 • piekļuve portfeļa ieguldījumu tirgum
 • noteikumi par videoierakstiem
 • divi noteikumi, kas saistīti ar administratīvo procedūru pārredzamību, pārskatīšanu un pārsūdzību dalībvalstu līmenī

Nolīgums pilnībā stāsies spēkā, tiklīdz visu dalībvalstu parlamenti to būs oficiāli ratificējuši.

Kādas ir jūsu uzņēmuma priekšrocības?

Vienošanās

 • likvidē vai samazina tirdzniecības šķēršļus, tarifus un ar eksportu saistītās izmaksas
 • vienkāršot papīra darbu, tehniskos noteikumus, muitas procedūras un izcelsmes noteikumu prasības, ražojumu testēšanas prasības, iepirkuma informāciju, intelektuālā īpašuma jautājumus u. c.
 • veicina pārtikas, dzīvnieku un augu produktu tirdzniecību, vienlaikus saglabājot augstu cilvēku, dzīvnieku un augu veselības un drošības līmeni
 • ļauj jūsu uzņēmumam piedalīties konkursos visos Kanādas valdības līmeņos;
 • rada papildu piekļuvi tirgum konkrētās nozarēs, piedāvājot labāku darba ņēmēju mobilitāti un atvieglojot profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu
 • aizsargā plašu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu klāstu augstas kvalitātes Eiropas pārtikas produktiem Kanādas tirgū;
 • veicina augstas kvalitātes ieguldījumus starp ES un Kanādu;

Aptvertās jomas ir noteikumi par piekļuvi tirgum attiecībā uz precēm, tehniskie šķēršļi tirdzniecībai, sanitārie un fitosanitārie pasākumi, ieguldījumi, pakalpojumi, elektroniskā komercija, konkurences politika, valsts iepirkums, intelektuālais īpašums, regulatīvā sadarbība vai strīdu izšķiršana. Pielikumi ietver tarifu atcelšanas grafikus, kvotas, procedūras, izcelsmes noteikumus, atbilstības novērtējumu savstarpēju atzīšanu utt.

 

Nolīguma nodaļas ir īsi izskaidrotas šeit, un saistīto tekstu var lejupielādēt.

Tarifi

Kanāda un ES 2017. gada 21. septembrī jau atcēla 98 % no savām tarifa pozīcijām un vienojās pakāpeniski likvidēt gandrīz visas atlikušās tarifa pozīcijas. Līdz 2024. gadam 99 % no visām tarifa pozīcijām būs atceltas.

Kanādas produkti, uz kuriem attiecas tarifu pagaidu atcelšana, ietver:

 • transporta līdzekļu ražošana
 • kuģi
 • mieži un iesals
 • Rafināde
 • kartupeļu ciete
 • ziedi

Eiropas produkti, uz kuriem attiecas tarifu pagaidu atcelšana, ietver:

 • transporta līdzekļu ražošana
 • dažas zivis un jūras produkti
 • jēlcukurs un rafinēts cukurs
 • daži graudi

Tarifu pakāpeniska atcelšana notiek saskaņā ar tarifu atcelšanas grafiku. Samazinājumi ir izteikti nolīguma 2.A pielikuma kategorijās.

 • A: Nulles nodokļa likme 2017. gada 21. septembrī
 • B: Nodoklis jāsamazina līdz nullei vienādos samazinājumos 3 gadu laikā
 • C: Nodoklis jāsamazina līdz nullei vienādos samazinājumos 5 gadu laikā
 • D: Nodokli samazina līdz nullei vienādos samazinājumos 7 gadu laikā
 • E: Nodoklis ir atbrīvots no tarifu atcelšanas
 • S: Nodoklis paliek nemainīgs 5 gadus, pēc tam to atceļ trīs vienādos posmos 8. gada 1. janvārī.
 • AV0 + EP: Procentuālais nodoklis, kas ir vienāds ar nulli spēkā stāšanās brīdī; Saglabā īpašo nodokli, kas izriet no ievešanas cenu sistēmas, ko piemēro šīm noteiktas izcelsmes precēm.

 

Mans tirdzniecības asistents uzrāda tarifu atcelšanas grafikus attiecīgajām tarifa pozīcijām.

Rūpniecības preces

Abas puses ir vienojušās likvidēt 100 % tarifu pozīciju rūpniecības ražojumiem, no kurām 99,6 % pēc stāšanās spēkā Kanādā un 99,4 % no tām, stājoties spēkā ES. Starp nedaudzajiem ražojumiem, kas nav liberalizēti, stājoties spēkā, ir ierobežots skaits automobiļu izstrādājumu, kas tiks savstarpēji liberalizēti 3, 5 vai 7 gadu laikā (17 produkti Kanādas tarifu piedāvājumā un attiecīgie ražojumi ES piedāvājumā). Kanāda liberalizēs atlikušos tarifus kuģiem 7 gadu laikā (t. i., līdz 2024. gadam).

Lauksaimniecības preces

Stājoties spēkā, Kanāda atcēla nodokļus 90,9 % no visām savām lauksaimniecības tarifu pozīcijām. Līdz 2023. gadam tas pieaugs līdz 91,7 %.

Jutīgiem lauksaimniecības produktiem piemēro īpašu režīmu:

Tarifu kvotas

Abas puses dažiem produktiem, tostarp Kanādas liellopu gaļai, cūkgaļai un cukurkukurūzai, kā arī Eiropas sieram, piemēro tarifa likmes kvotas. Tie ir konkrēti preču apjomi, kam noteiktā laikposmā būs tiesības uz preferenciāla tarifa režīmu.

Imports no Kanādas

Tarifa kvotas piešķīrumus aprēķina, pamatojoties uz daudzumiem, kas ir pieejami kvotas ietvaros, un pieprasīto daudzumu, kuru nacionālās iestādes ir paziņojušas ES Komisijai.

Kolīdz ES Komisija aprēķinājusi un publiskojusi piešķīrumus, ES dalībvalstīm ir jāizdod importa vai eksporta licences daudzumiem, kas pieprasīti attiecīgo tarifa kvotu ietvaros.

Pamatnoteikumi vienlaicīgai izskatīšanai ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu.

ES tarifa kvotu piešķiršanas likmes attiecībā uz izsniegtajām importa licencēm tiek publicētas katru mēnesi, un tās ir pieejamas gaļas tirgus novērošanas centrā.

Turpmāk minētajās regulās ir noteikts, kā ES pārvalda savas dažādās tarifa kvotas attiecībā uz CETA

Eksports uz Kanādu
 • Kanāda piemēro ikgadēju piena produktu kvotu piešķiršanas modeli
 • pieteikumi par kvotām tiek iesniegti novembra pirmajā pusē, bet neizmantoto kvotu atgūšana un pārdale notiek 1. augustā.
 • lai iegūtu tiesības saņemt kvotu, jums jābūt Kanādas iedzīvotājam un jābūt aktīvam siera ražošanas nozarē.

Sīkāka informācija par tarifa kvotu piešķiršanu piena produktiem, ko saskaņā ar CETA eksportē no ES uz Kanādu, ir pieejama sadaļā “Notices” Kanādas Global Affairs tīmekļa vietnē.

Paziņojumos importētājiem ir izklāstīti atbilstības kritēriji, lai iegūtu piešķīrumu saskaņā ar katru attiecīgo TK. Paziņojumos sniegta arī informācija par TK pārvaldību kopumā un pieteikuma iesniegšanas procesu. Pieteikuma veidlapas un ar tām saistītie papildinājumi ir pievienoti katram paziņojumam.

2020. gada CETA siera turētāju saraksts

2020. gada CETA Rūpnieciskā siera kvotu turētāju saraksts

2019. gads – CETA tarifa kvotas izmantojuma tabula siers

Turklāt jānorāda, ka

 • uz augļiem un dārzeņiem joprojām attiecas ES ievešanas cenu sistēma
 • tiks saglabāti tarifi mājputniem un olām

Vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni

Stājoties spēkā CETA, tika atcelti īpaši tarifi ES vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko ieved Kanādā.

Attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, piemēram, džinsu, degvīnu un viskiju, CETA pievēršas ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, kas būtiski kavēja ES spēju iekļūt Kanādas tirgū, jo īpaši

 • diferencētas pakalpojuma maksas piemērošana (ko Kanāda iekasē par importētiem vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem), pamatojoties uz apjomu, nevis vērtību, un tās aprēķināšana pārredzamākā veidā, samazinot ES ražotāju izmaksas par savu produktu pārdošanu Kanādā
 • iesaldēt to Kanādas privāto tirdzniecības vietu skaitu, kuras ir pieejamas tikai Kanādas ražotājiem un ir alternatīva provinču atsārma dēļu monopolam.
 • nepieļaut konkrētu atsārma dēļu padomju darbību, kas izraisījusi negodīgu konkurenci Kanādas teritorijā un trešās valstīs
 • atcelt Kanādas prasības par importētu beramkravu spirtu sajaukšanu ar vietējiem alkoholiskajiem dzērieniem pirms iepildīšanas pudelēs (šī prasība neļāva importētus nefasētus stipros alkoholiskos dzērienus marķēt kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, iepildot pudelēs Kanādā)

CETA ietver gan 1989. gada ES un Kanādas nolīgumu par alkoholiskajiem dzērieniem, gan 2004. gada ES un Kanādas Nolīgumu par vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas piedāvā spēcīgas juridiskās garantijas Eiropas un Kanādas vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirgotājiem. Maznozīmīgi grozījumi 2004. gada nolīgumā ir izklāstīti CETA 30.-B pielikumā.

Zivsaimniecība

Stājoties spēkā, Kanāda pilnībā atcēla visus tarifus zivsaimniecības produktiem.

ES, stājoties spēkā, atcēla 95,5 % no saviem tarifiem un vienojās 3, 5 vai 7 gadu laikā vēl vairāk atcelt atlikušos 4,5 % tarifu.

Līdztekus muitas nodokļu atcelšanai ES un Kanāda attīstīs ilgtspējīgu zivsaimniecību, izmantojot uzraudzības, kontroles un pārraudzības pasākumus, kā arī apkarojot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

 

Tarifa likmi, kas piemērojama jūsu precei, atrodiet manā tirdzniecības asistentā.

Izcelsmes noteikumi

Šajā iedaļā ir izklāstīti galvenie izcelsmes noteikumi un tirdzniecības nolīguma izcelsmes procedūras.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, iepazīstieties ar galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Izcelsmes noteikumi

Lai pretendētu uz preferenciālo likmi, jūsu precei ir jāatbilst konkrētiem noteikumiem, kas apliecina tā izcelsmi.

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) Protokolā par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām (OV L 11, 14.1.2017., 465. lpp.). Lūdzu, iepazīstieties arī ar sīki izstrādātām pamatnostādnēm par izcelsmes noteikumiem.

Vai mans ražojums ir “noteikts” saskaņā ar ES un Kanādas CETA?

Lai jūsu produkts varētu pretendēt uz zemāko vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar CETA, jūsu produkta izcelsmei jābūt ES vai Kanādā.

Ražojuma izcelsme ir ES vai Kanādā, ja tas atbilst vienai no šādām prasībām:

 • ir pilnībā iegūta ES vai Kanādā
 • ir ražots tikai no materiāliem, kuru izcelsme ir ES vai Kanādā,
 • Ir veikta pietiekama ražošana ES vai Kanādā saskaņā ar konkrētiem ražojumiem piemērojamiem noteikumiem, kas izklāstīti 5. pielikumā.

Sk. arī 5. pielikuma ievadpiezīmes.

Turklāt 5.a pielikumā ir paredzētas izcelsmes kvotas un alternatīvi konkrētiem ražojumiem piemērojami noteikumi.

 

Konkrētu ražojumu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums – visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražojuma ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa – ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu (piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • īpašas darbības – ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, pavedienu šķiedru vērpšana. Šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilrūpniecībā, apģērbu un ķīmisko vielu nozarē.

Šo dažādo noteikumu kombinācija ir iespējama, ja dažādie noteikumi tiek izpildīti alternatīvi vai kombinācijā.

 

Piemērojamos ar konkrēto ražojumu saistītos noteikumus varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

Ieteikumi un triki, lai palīdzētu ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot ar konkrēto ražojumu saistītos noteikumus, piemēram, pielaides vai kumulāciju.

Pielaide
 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar ražojuma īpašo noteikumu, nepārsniedzot 10 % no ražojuma ražotāja cenas.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo robežvērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrēta ražojuma noteikumos.
 • Īpašas pielaides piemēro tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti HS 50. līdz 63. nodaļā un ir iekļauti 1. pielikumā.
Kumulācija

CETA paredz trīs veidus, kā kumulēt izcelsmi

 • divpusēja kumulācija – materiālus, kuru izcelsme ir Kanādā, var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā
 • pilnīga kumulācija – ļauj ņemt vērā apstrādi vai pārstrādi, kas veikta attiecībā uz nenoteiktas izcelsmes materiāliem ES vai Kanādā, lai palīdzētu ievērot konkrētam ražojumam piemērojamo noteikumu
 • paplašinātās kumulācijas veicinošā klauzula – materiālus, kuru izcelsme ir brīvās tirdzniecības nolīguma kopīgā partnerattiecībās, var uzskatīt par ES vai Kanādas izcelsmes materiāliem, ja tos izmanto ražojuma ražošanā. Šis noteikums ir atkarīgs no pušu vienošanās par piemērojamiem nosacījumiem.

Citas prasības

Jūsu ražojumam ir jāatbilst arī visām pārējām piemērojamajām prasībām, kas noteiktas Protokolā par izcelsmes noteikumiem, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei, vai noteikumam par izmaiņu neveikšanu.

Noteikums par izmaiņu neveikšanu

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Kanādu (un otrādi) bez tālākas pārstrādes trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā.

 • izkraušana
 • pārkraušana
 • visas citas darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu produktus labā stāvoklī vai transportētu produktu uz ES vai Kanādu.
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana

Muitas dienests var pieprasīt importētājam pierādīt, ka produkts, attiecībā uz kuru importētājs pieprasa preferenciāla tarifa režīmu, ir nosūtīts saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem.

Nodokļu atmaksa

Iepriekš samaksāto nodokļu atmaksa par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas izmantoti, lai ražotu ražojumu, kuru eksportē saskaņā ar preferenciālu tarifu, ir atļauta tikai pirmajos trijos gados pēc CETA stāšanās spēkā, t. i., līdz 2020. gada 21. septembrim.

Izcelsmes procedūras

Ja vēlaties pieprasīt preferenciālu tarifu, jums būs jāievēro izcelsmes procedūras un jāpārbauda tās valsts muitas iestādes, kurā importējat savas preces. Procedūras ir izklāstītas nolīguma Protokola par izcelsmes noteikumiem C iedaļā.

Kā pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu?

Importētāji var pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties uz eksportētāja iesniegtu izcelsmes deklarāciju.

Izcelsmes deklarācija

Eiropas Savienībā izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja ražojumu kopējā vērtība nepārsniedz

 • EUR 500 sīkpakām vai
 • EUR 1200 par izstrādājumiem, kas ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas.
Eksportētāja pašdeklarācija

Eksportētāji var deklarēt, ka to ražojumu izcelsme ir ES vai Kanādā, iesniedzot izcelsmes deklarāciju.

ES to var pabeigt vai nu

Tādu pašu REX numuru var izmantot arī dažiem citiem ES preferenciālās tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, ES tirdzniecības nolīgumam ar Japānu).

 • Izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas ir atrodams Protokola par izcelsmes noteikumiem 2. pielikumā.
 • izcelsmes deklarācijai jābūt faktūrrēķinā vai jebkurā tirdzniecības dokumentā, kurā noteiktas izcelsmes ražojums ir pietiekami sīki aprakstīts, lai to varētu identificēt.
 • izcelsmes deklarācija ir derīga 12 mēnešus no dienas, kad eksportētājs to aizpildījis
 • parasti paziņojums par izcelsmi attiecas uz vienu sūtījumu, bet Kanādā tas var attiekties arī uz vairākiem identisku produktu sūtījumiem laikposmā, kas nepārsniedz 1 gadu.
Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētajam ražojumam patiešām ir noteiktas izcelsmes statuss vai tas atbilst citām izcelsmes prasībām.

Šaubu gadījumā muitas dienests var pieprasīt importētājam pierādīt, ka ražojums, attiecībā uz kuru importētājs pieprasa preferenciāla tarifa režīmu, ir nosūtīts saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem.

Pārbaudes pamatā ir šādi principi:

 • importētājas valsts un eksportētājvalsts muitas iestāžu administratīvā sadarbība
 • vietējās muitas iestādes veic produktu izcelsmes pārbaudes. Importētājvalsts eksportētāja apmeklējums nav atļauts

Kad pārbaude ir pabeigta, importētājvalsts iestādes veic galīgo izcelsmes noteikšanu un informē importētājas puses iestādes par rezultātiem.

Praktiski norādījumi par CETA noteikumiem par izcelsmes noteikumiem

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskajos noteikumos ir noteiktas konkrētas īpašības, kurām jābūt izstrādājumam, piemēram, dizains, etiķetes, marķējums, iepakojums, funkcionalitāte vai veiktspēja, un tie ir izstrādāti, piemēram, lai aizsargātu cilvēku veselību, drošību vai vidi. Tomēr tirgotājiem var būt dārgi izpildīt atšķirīgas prasības dažādos tirgos.

ES un Kanādas tehniskie noteikumi un noteikumi ir padarīti saderīgāki, lai uzņēmumi abos tirgos varētu pārdot vienu un to pašu produktu vai to pašu produktu ar mazākiem pārveidojumiem. Tas ļauj mazajiem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, konkurēt ar lielākiem uzņēmumiem un piedalīties starptautiskās piegādes ķēdēs un e-komercijā.

CETA ir arī noteikumi, lai nodrošinātu pārredzamību, piemēram, ka ieinteresētās personas no abām pusēm var komentēt ierosinātos tehniskos noteikumus, kurus Kanāda vai ES varētu izstrādāt).

Turklāt ES un Kanāda ir vienojušās stiprināt saiknes un sadarbību starp to standartizācijas iestādēm, kā arī to testēšanas, sertifikācijas un akreditācijas organizācijām.

Reglamentētu produktu sertifikācijas atvieglošana

ES un Kanāda ir vienojušās stiprināt saiknes un sadarbību starp to standartizācijas iestādēm, kā arī to testēšanas, sertifikācijas un akreditācijas organizācijām.

CETA ir izklāstīti noteikumi, kas palīdz izvairīties no nevajadzīgiem traucējumiem un nodrošina pārredzamību (piemēram, ieinteresētās personas no abām pusēm var komentēt ierosinātos tehniskos noteikumus, kurus Kanāda vai ES varētu izstrādāt).

Atbilstības novērtēšana – savstarpēja atzīšana

Kanāda un ES ir vienojušās pieņemt obligātos atbilstības novērtēšanas sertifikātus, ko izdevušas atzītas atbilstības novērtēšanas struktūras (CAB), kas atrodas ES, un otrādi attiecībā uz nozarēm, uz kurām attiecas CETA protokols, lai pierādītu atbilstību Kanādas vai ES prasībām.

Protokols par atbilstības novērtēšanas rezultātu savstarpēju atzīšanu aizstāj spēkā esošo savstarpējās atzīšanas nolīgumu (SAN) un paplašina produktu tvērumu, paredzot iespēju to paplašināt.

Produkti, uz kuriem attiecas protokols, ir:

 • elektriskās un elektroniskās iekārtas, tostarp elektroinstalācijas un ierīces, un ar tām saistītie komponenti
 • radio un telekomunikāciju termināliekārtas
 • elektromagnētiskā savietojamība (EMS)
 • rotaļlietas
 • būvizstrādājumi
 • mašīnas, tostarp to detaļas, sastāvdaļas, tostarp drošības sastāvdaļas, maināmas iekārtas un mašīnu kompleksi
 • mērinstrumenti
 • karstā ūdens apkures katli, tostarp ar tiem saistītās ierīces
 • iekārtas, mašīnas, aparāti, ierīces, kontroles komponenti, aizsardzības sistēmas, drošības ierīces, kontrolierīces un regulēšanas ierīces un ar tām saistītas instrumentu un novēršanas un atklāšanas sistēmas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX iekārtas)
 • iekārtas izmantošanai ārpus telpām, jo tās ir saistītas ar trokšņa emisiju vidē
 • atpūtas kuģi, tostarp to sastāvdaļas

Kā atrast apstiprinātās CAB?

 • struktūras, kas atzītas saskaņā ar spēkā esošo SAN, turpinās darboties saskaņā ar CETA.
 • Lai atzītu jaunu atbilstības novērtēšanas struktūru, norīkotājai pusei jāsniedz otrai pusei protokola 3. pielikumā minētā informācija.

NANDO datubāzē ir iekļautas paziņotās un izraudzītās organizācijas un cita būtiska informācija par atbilstības novērtēšanu.

Apstiprinātas CAB

Pārtikas produkti

CETA vēl vairāk racionalizē apstiprināšanas procesus, samazina izmaksas un uzlabo dzīvnieku un augu produktu tirdzniecības prognozējamību

 • visiem ES importētajiem produktiem ir jāatbilst piemērojamajiem sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem un otrādi.
 • Atrast informāciju un prasības pārtikas produktu eksportam uz Kanādu
 • prasības pārtikas produktu importam ES

Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūra (CFIA) nosaka politiku un noteikumus pārtikas, lauksaimniecības resursu un lauksaimniecības produktu importam.

Kanādas Robeždienestu aģentūra (CBSA) ir atbildīga par sākotnējo pārtikas, lauksaimniecības resursu un lauksaimniecības produktu importa pārbaudi.

Pārtikas produktu marķēšanas prasību piemēri Kanādā

 • prasības attiecībā uz valodas prasmi
 • parastais nosaukums
 • neto daudzums
 • sastāvdaļas un alergēni
 • uztura faktu tabula
 • tirgotāja identitāte 
 • “Best Before”, “Iepakots” un derīguma termiņš
 • uzglabāšanas instrukcijas
 • izcelsmes valsts
 • identitātes standarts

Uzziniet vairāk marķēšanas prasību Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūras Rūpniecības marķēšanas rīkā.

Šis ir to noteikumu saraksts, kas jums varētu būt noderīgi, eksportējot savus pārtikas produktus uz Kanādu.

Dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti

CETA apstiprina pašreizējo ES un Kanādas sadarbību veterinārijas jomā, kuras pamatā ir augsts savstarpējās uzticēšanās līmenis, un tas ietver turpmāku apstiprināšanas procesa vienkāršošanu eksportētājiem.

 • Kanāda atkal atvēra savu liellopu gaļas tirgu deviņpadsmit ES dalībvalstīm
 • slimības uzliesmojuma gadījumā (tā dēvētā reģionalizācija) puses ir vienojušās samazināt tirdzniecības ierobežojumus, un tirdzniecība no neskartām teritorijām var turpināties bez pārtraukuma vai ilgstošas apstiprināšanas.

Prasības attiecībā uz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksportu uz Kanādu

Augi, augļi un dārzeņi

CETA nosaka jaunas procedūras, lai vienkāršotu un paātrinātu Kanādas augu, augļu un dārzeņu apstiprināšanas procesu.

CETA ļauj Kanādai pašreizējo pieeju katrai valstij un katram produktam aizstāt ar ES mēroga novērtējumiem un apstiprināšanas procedūrām augļiem un dārzeņiem.

Mērķis ir radīt paredzamāku normatīvo vidi eksportētājiem.

Attiecībā uz visām ražojumu kategorijām puses vienojās izveidot paātrinātas procedūras attiecībā uz precēm, kas noteiktas par prioritārām.

Informācija un prasības attiecībā uz augu un augu produktu eksportu uz Kanādu

Zāles,

CETA balstās uz ES un Kanādas jau ieviestās labas ražošanas prakses un farmācijas rūpnīcu inspekciju savstarpēju atzīšanu un samazina dubulto pārbaužu skaitu.

Tas nozīmē, ka jūs kā zāļu ražotājs saskarsies ar ievērojami mazāku administratīvo slogu un izmaksām, un ES un Kanādas regulatori var labāk izmantot savus resursus, samazinot dubulto pārbaužu skaitu un tā vietā koncentrējoties uz tirgiem, kuros ir augstāks risks. Konkrēti,

 • Kanāda pieņem pārbaudes, ko ES teritorijā veic jebkura ES dalībvalsts iestāde, un otrādi.
 • var atzīt arī trešās valstīs veiktās pārbaudes

 

Mūsdienu globālajā ekonomikā 40 % no gatavajām zālēm, kas tiek tirgotas ES, nāk no ārzemēm, tāpat kā 80 % aktīvo farmaceitisko vielu, ko izmanto, lai zāles darītu pieejamas ES.

Vairāk informācijas: Protokols par atbilstības un izpildes programmas savstarpēju atzīšanu attiecībā uz labu farmaceitisko produktu ražošanas praksi.

 

Īpašos noteikumus un prasības attiecībā uz jūsu produktu atradīsiet manā tirdzniecības asistentā.

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai

Lai gan tehniskie noteikumi ir svarīgi, tie dažkārt var būt šķērslis starptautiskajai tirdzniecībai un tādējādi var radīt ievērojamu slogu jums kā eksportētājam.

 • ja domājat, ka saskaraties ar tirdzniecības šķērsli, kas palēnina jūsu uzņēmējdarbību vai neļauj jums eksportēt, varat mums pateikt,
 • izmantojot tiešsaistes veidlapu, ziņojiet par to, kas pārtrauc eksportu uz Kanādu, un ES analizēs jūsu situāciju un attiecīgi rīkosies.

Sazinieties ar mums

Muitošanas dokumenti un procedūras

Nolīgums nodrošina pārredzamākas un vienkāršākas muitas procedūras, lai atvieglotu tirdzniecību un samazinātu uzņēmumu izmaksas.

Dokumenti

Rokasgrāmatās “Soli pa solim” ir aprakstīti dažādi dokumentu veidi, kas jums jāsagatavo savu produktu muitošanai.

Atkarībā no jūsu produkta muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus no turpmāk minētajiem elementiem.

 • Komercrēķins (norādiet īpašas prasības attiecībā uz tā formu un saturu manā tirdzniecības asistentā)
 • iepakojumu saraksts
 • Importa licences dažām precēm
 • Sertifikāti, kas apliecina jūsu produkta atbilstību obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam
 • Izcelsmes apliecinājums – izcelsmes deklarācija

Lielākai noteiktībai jūs, iespējams, vēlaties iepriekš pieteikties saistošai izziņai par tarifu un/vai saistošai informācijai par izcelsmi.

 

Sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz muitošanai attiecībā uz jūsu produktu, skatiet uz Manu tirdzniecības asistentu.

Izcelsmes pierādīšanas un pārbaudes procedūras

Lai iegūtu aprakstu par to, kā pierādīt jūsu produktu izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālu tarifu, un par noteikumiem, kas attiecas uz izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas dienesti, lūdzu, skatiet sadaļu par izcelsmes noteikumiem iepriekš.

Lai iegūtu informāciju par muitas procedūru importam un eksportam kopumā, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorātu.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

CETA piedāvā labāku intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas uzņēmumiem, kas uz Kanādu eksportē inovatīvus, mākslinieciskus, atšķirīgus un kvalitatīvus produktus, un piedāvā farmaceitisko produktu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

Kanāda ir pastiprinājusi robežpasākumus pret viltotām preču zīmēm, pirātiskām autortiesību precēm un ar viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm apzīmētām precēm, ieviešot iespēju muitai aizturēt iespējamas viltotas preces.

Intelektuālais īpašums

Tirdzniecības nolīgumā ir paredzēti arī mūsdienīgi noteikumi, lai aizsargātu un īstenotu intelektuālā īpašuma tiesības.

Autortiesības digitālajā laikmetā

Ar CETA Kanāda ir piekritusi savu autortiesību aizsardzības režīmu saskaņot ar šādiem Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) “interneta līgumiem”

 • WIPO līgums par autortiesībām
 • WIPO līgums par izpildījumu un fonogrammām

Interneta līgumos ir noteiktas normas, kas novērš neatļautu piekļuvi radošiem darbiem un to izmantošanu tiešsaistē vai digitālā formātā, kas ir svarīgi mūsu radošajām nozarēm.

Nolīgumā ir iekļauti svarīgi noteikumi attiecībā uz interneta pakalpojumu sniedzēju atbildības ierobežošanu par satura pārkāpšanu, ja tie atbilst vairākiem nosacījumiem, piemēram, efektīvai šāda satura paziņošanas sistēmai.

Kanāda ir arī piekritusi nodrošināt, ka tiesību subjekti var efektīvi izmantot tehnoloģiju, lai aizsargātu savas tiesības un licencētu savus darbus tiešsaistē.

 • piemēram, tiek nodrošināta aizsardzība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret tehnoloģisko pasākumu apiešanu (piemēram, šifrēšanu), ko tiesību subjekti izmanto savu tiesību aizsardzībai.
 • turklāt ir aizliegts apzināti mainīt vai dzēst elektronisku “tiesību pārvaldības informāciju”, t.i., informāciju, kas pievienota jebkuram aizsargātam materiālam, un identificējot darbu, tā radītājus, izpildītāju vai īpašnieku, kā arī tā izmantošanas noteikumus un nosacījumus.
Apraides tiesības

Kanāda arī piekrita labāk aizsargāt Eiropas mākslinieku tiesības, piešķirot izpildītājiem ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt viņu priekšnesumu pārraidīšanu bez vadiem un izziņošanu sabiedrībai.

Šīs tiesības nodrošinās, ka mākslinieki – gan Eiropas, gan Kanādas – tiek atalgoti par savu radošumu un ka viņiem ir stimuls turpināt radīt jaunus mākslas darbus.

 • Eiropas mākslinieki var saņemt atlīdzību, piemēram, no kafejnīcām un mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas atskaņo mūziku, lai piesaistītu patērētājus.
 • Kanāda nodrošinās, ka par apraidi bez vadiem vai par jebkādu publiskošanu tiks maksāta vienreizēja taisnīga atlīdzība, un šī atlīdzība tiks sadalīta starp attiecīgajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem.
Augu šķirņu aizsardzība

Kanāda arī piekrita pastiprināt augu šķirņu aizsardzību, pamatojoties uz Starptautiskās konvencijas par jaunu augu šķirņu aizsardzību (UPOV) 1991. gada aktu.

Tas nozīmē, ka novatoriskas augu šķirnes, kas var, piemēram, uzlabot ražu, tiks aizsargātas un tādēļ, visticamāk, tiks ieviestas ātrāk Kanādas tirgū lauksaimnieku un patērētāju labā.

ES ir nozīmīgs jaunu augu šķirņu nodrošinātājs. Šo svarīgo pētniecības un inovācijas darbību aizsargā sui generis intelektuālā īpašuma veids, ko sauc par Kopienas augu šķirņu aizsardzību. Tas nav saistīts ar ģenētiski modificētu organismu izmantošanu.

Rīcība pret viltojumiem

Kanāda arī piekrita pastiprināt savus robežu pasākumus pret viltotām preču zīmēm, pirātiskām autortiesību precēm un ar viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm apzīmētām precēm, proti, ieviešot iespēju muitai ex officio aizturēt viltotas preces.

 • Kanādas kompetentās iestādes var rīkoties pēc savas iniciatīvas, lai uz laiku aizturētu preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.
 • lai gūtu labumu no aizsardzības, zīmoliem nav jābūt individuāli reģistrētiem Kanādas muitā

Kanāda pieņems vai saglabās procedūras, saskaņā ar kurām tiesību turētājs var pieprasīt savām kompetentajām iestādēm apturēt tādu preču izlaišanu vai aizturētas, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

Kanāda ir arī ieviesusi iespēju tiesu iestādēm veikt vajadzīgos pagaidu pasākumus un izdot rīkojumus pārtraukt un atcelt tieši pret starpniekiem, kas varētu laist tirgū viltotas preces.

Zāles,

CETA trīs veidos uzlabo intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz inovatīvām zālēm

 • novatoriem, kuriem ir farmaceitisks patents, ir tiesības pārsūdzēt lēmumus par tirdzniecības atļauju Kanādā tādā pašā veidā, kā citi ražotāji jau varētu
 • Kanāda apņemas ievērot savu pašreizējo datu aizsardzības režīmu (6+ 2 gadi), tādējādi nodrošinot juridisko noteiktību jomā, kurā ilgtermiņa ieguldījumi ir būtiski.
 • Kanāda ieviesīs patentu atjaunošanas sistēmu, kas atbilst ES sistēmai, lai kompensētu nepamatotu kavēšanos tirdzniecības apstiprināšanas procesā, tostarp maksimālo papildu aizsardzības periodu (2 gadi) – puses vienojās par izņēmumu iespēju eksportam uz trešām valstīm.

Plašāka informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību ES.

 

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos piedāvā palīdzības dienestu tiešam intelektuālā īpašuma atbalstam. Konsultācijas un atbalsts IĪT jautājumos ārpus ES tirgus.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Kanādā un ES aizsargāto vīnu un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir uzskaitītas attiecīgi 2004. gada nolīguma par vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību III pielikuma a) punktā un IV pielikuma a) punktā.

Papildus ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aizsargātas saskaņā ar ES un Kanādas Vīna un stipro alkoholisko dzērienu nolīgumu, kas integrēts CETA, Kanāda ir piekritusi aizsargāt 143 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes – atšķirīgus pārtikas produktus un dzērienus no konkrētām ES pilsētām vai reģioniem.

Kanāda šos tradicionālos Eiropas produktus aizsargās no atdarinājumiem tādā pašā veidā, kā to dara ES. Būs nelikumīgi maldināt patērētājus par produkta patieso izcelsmi, piemēram, izmantojot karogus, kas maldinoši norāda uz aizsargātu ES ĢIN vai valsti, no kuras šis ĢIN produkts nāk. ES tiesību turētāji varēs izmantot administratīvo procesu, lai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu tiesības Kanādā, nevis paļauties tikai uz garākām un sarežģītākām procedūrām valsts tiesu sistēmā.

Kanādā aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts

Turpmāk sarakstu var paplašināt, iekļaujot tajā arī citus produktus, ja ES un Kanāda tam piekrīt.

Plašāka informācija par ĢIN aizsardzību Kanādā, pateicoties CETA, ir atrodama šajā praktiskajā rokasgrāmatā.

Attiecībā uz ĢIN, kas uzskaitītas 2004. gada nolīgumā par vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību, šo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu tiesību subjektiem, lai tos aizsargātu Kanādā, ir jāreģistrē savas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Kanādas Intelektuālā īpašuma birojā.

Reģistrācijas procedūra ir izskaidrota šeit.

Elektroniskā tirdzniecība

Nodaļā par elektronisko tirdzniecību vispārīgos noteikumos ir minēts, ka Puses atzīst, ka ir svarīgi atvieglot elektroniskās komercijas izmantošanu MVU.

Pakalpojumi

CETA nodrošina juridisko noteiktību ES un Kanādas pakalpojumu sniedzējiem, uzliekot par saistošu augstu liberalizācijas līmeni Kanādā un ES.

ES iegūst lielāku piekļuvi Kanādas tirgum, jo īpaši attiecībā uz jūras transporta pakalpojumiem.

Pakāpeniska liberalizācija un pārredzamība

Kanāda nevar ieviest jaunas kvotas vai jaunus diskriminējošus pasākumus pret ES pakalpojumu sniedzējiem, izņemot ierobežotu jutīgo nozaru kopumu. Nolīgums arī garantē, ka ES pakalpojumu sniedzēji var gūt labumu no

 • augstāks tirgus pieejamības līmenis, kas pārsniedz Kanādas saistības PTO
 • lielākā daļa turpmākās liberalizācijas, ko Kanāda varētu veikt

Kanāda ir atcēlusi vairākus ierobežojumus attiecībā uz pilsonības un uzturēšanās nosacījumiem virknei profesionāļu, kuri var praktizēt Kanādā, tostarp

 • juristi
 • grāmatveži
 • arhitekti
 • inženieri

Telekomunikāciju, pasta un kurjeru pakalpojumu jomā Kanāda pirmo reizi ir bloķējusi liberalizāciju nākotnē.

Jūras transporta pakalpojumi

Jauna Kanādas jūras transporta tirgus atvēršana atvieglos ES jūrniecības uzņēmumu un to lielāko kuģu darbību Kanādā, lai nodrošinātu barošanu svarīgajā maršrutā starp Monreālu un Halifaxu.

Abas ostas ir nozīmīgas Kanādas austrumu piekrastē. Monreāla ir liela osta, kurā darbojas 1,4 miljoni standarta konteineru (kopējais importa un eksporta konteineru skaits 2015. gadā), savukārt Halifax ir 0,4 miljoni divdesmit pēdu ekvivalenta vienību (TEU) (2015. gads).

Bagarēšanas pakalpojumu jomā ES neapšaubāmi ir pasaules līdere. Ar CETA Kanāda arī atver savu bagarēšanas darbību tirgu ES operatoriem – tirgus, kura vērtība saskaņā ar aplēsēm ir 150-400 miljoni gadā (aptuveni 104 miljoni EUR – 278 miljoni gadā).

Reglamentējošās disciplīnas

Papildus vērienīgajām tirgus piekļuves saistībām CETA ietver arī inovatīvas un stingras regulatīvās prasības, kas papildina un uzlabo abu pušu uzņemtās tirgus piekļuves saistības.

Šīs regulatīvās prasības ietver vienu no plašākajiem un vispusīgākajiem savstarpēji saistošajiem noteikumu kopumiem attiecībā uz iekšzemes regulējumu, kas attiecas uz licencēšanas vai atļauju izsniegšanas režīmiem gandrīz visiem pakalpojumiem un ieguldījumu darbībām. Teksts nodrošina taisnīgus un pārredzamus režīmus visiem pieteikumu iesniedzējiem un padara atļauju piešķiršanas procesu pēc iespējas vienmērīgāku.

Profesionāļu pārvietošanās

Saskaņotais tiesību aktu kopums par speciālistu pagaidu ieceļošanu ietver šādus ieguvumus:

 • ES uzņēmumi var norīkot uzņēmuma ietvaros pārceltus darbiniekus uz Kanādu uz laiku līdz trim gadiem – pamatojoties uz iepriekšējiem nolīgumiem, šis ieguvums parasti attiecas uz visām nozarēm.
 • pagarināts uzturēšanās ilgums profesionāļiem – līgumpakalpojumu sniedzēji vai neatkarīgie profesionāļi (noteikti līgumā) varēs uzturēties otras puses teritorijā 12 mēnešus (divkārši, kas iepriekš bija iespējams).

Līgumpakalpojumu sniedzēji gūst labumu no labākiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem (piemēram, nediskriminējoša attieksme pret Kanādas piegādātājiem) papildu nozarēs. Tajās ietilpst

 1. Padomdevēju un konsultāciju pakalpojumi, kas saistīti ar
  • ieguves rūpniecība
  • telesakaru pakalpojumi
  • pasta un kurjeru pakalpojumi
  • apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi
  • citi finanšu pakalpojumi
  • transports
  • apstrādes rūpniecība
 2. Aprīkojuma apkope un remonts, piemēram,
  • kuģi, dzelzceļa transporta aprīkojums
  • mehāniskie transportlīdzekļi, motocikli, sniega motocikli un autotransporta aprīkojums
  • gaisa kuģi un to daļas
  • metāla izstrādājumi, ar biroju nesaistītas iekārtas un cita veida iekārtas un mājsaimniecības preces
 3. Saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi
 4. Vides pakalpojumi

Jauni profili: Preferenciālā piekļuve Kanādas tirgum un nediskriminējošais režīms Kanādā attieksies arī uz jaunām ES piegādātāju kategorijām, kā noteikts nolīgumā: Investori, īstermiņa viesdarbinieki un tehnologi.

Kanāda uz ES uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku laulātajiem attiecina tādu pašu attieksmi kā pret Kanādas uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku laulātajiem ES.

Savstarpēja kvalifikācijas atzīšana

Lai veicinātu augsti kvalificētu speciālistu mobilitāti starp ES un Kanādu, CETA izveido sistēmu profesionālo kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai un nosaka vispārējos nosacījumus un pamatnostādnes sarunām par nolīgumiem, kas attiecas uz konkrētām profesijām.

CETA nodrošina sīki izstrādātu regulējumu sarunām par nolīgumiem par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu un to noslēgšanai.

Nolīgums atstāj abu pušu reglamentēto profesiju apvienību ziņā sākt SAN sarunu procesu, sniedzot ieteikumus attiecīgajai CETA komitejai, un vienoties par konkrētajiem nosacījumiem. Kad asociācijas ir vienojušās par principiem un procedūrām, kas izklāstītas regulējumā, SAN kļūst juridiski saistošs, nodrošinot, ka Eiropas profesionāļi var panākt, ka Kanādas kompetentās iestādes atzīst viņu kvalifikāciju, un otrādi.

Publiskais iepirkums

Ar CETA ES uzņēmumi tagad var iesniegt piedāvājumus Kanādas valdības rīkotiem konkursiem visos trijos valsts iepirkuma līmeņos: Federālā, provinces un pašvaldību teritorija.

Kanādā provincēm un teritorijām ir jurisdikcija attiecībā uz sabiedrisko labumu, piemēram,

 • veselības aprūpe
 • izglītība
 • labturība
 • pārvadājumiprovinču iekšienē.

Pašvaldības pārvalda

 • vietējie pārvadājumi
 • skolu valdes
 • komunālie pakalpojumi u. c.

Iepirkuma veicēji, uz kuriem attiecas CETA, ir atrodami 19-1. līdz 19-8. pielikumā.

CETA arī nodrošina juridisko noteiktību, ka Kanādas publiskās aģentūras un struktūras nevarēs diskriminēt Eiropas uzņēmumus, t. i., ierobežot uzņēmumu piekļuvi publiskajam iepirkumam.

Piegādātāji var apstrīdēt iepirkuma lēmumus, kas, viņuprāt, ir pretrunā Nolīgumā noteiktajām saistībām. Kanādā šo lomu pilda Kanādas Starptautiskais tirdzniecības tribunāls (“CITT”).

Kanāda ir arī piekritusi konkursa procesu padarīt pārredzamāku, savlaicīgi publicējot visus atklātos konkursus vienotā iepirkuma tīmekļa vietnē. Pašlaik šī tīmekļa vietne piedāvā rīku (federālās) valdības iepirkuma iespēju meklēšanai.

Citi valsts iepirkumi (provinču un teritoriālās valdības) pašlaik publicē paziņojumus par konkursiem savās iepirkuma tīmekļa vietnēs vai elektroniskā iepirkumu sistēmā, ko pārvalda trešās personas pakalpojumu sniedzējs. 

 

Lai uzzinātu, vai jums ir tiesības piedalīties konkrētā publiskā iepirkuma konkursā ārpus ES, izmantojiet Access2Procurement

Investīcijas

Kad CETA būs galīgi stājies spēkā, tas ES un Kanādas ieguldītājiem nodrošinās lielāku paredzamību, pārredzamību un aizsardzību attiecībā uz to ieguldījumiem attiecīgi Kanādā un ES.

CETA noteikumi par ieguldījumu aizsardzību un jauno ieguldījumu tiesu sistēmu (ITS) nodrošinās augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni, vienlaikus pilnībā saglabājot valdību tiesības reglamentēt un īstenot tādus sabiedriskās politikas mērķus kā veselības, drošības vai vides aizsardzība.

ITS ir nepārprotams pārrāvums no vecās ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) pieejas un apliecina ES un Kanādas kopīgo apņēmību izveidot taisnīgāku, pārredzamāku un institucionalizētu sistēmu ieguldījumu strīdu izšķiršanai.

CETA ieguldījumu noteikumi aizstās arī astoņus spēkā esošos divpusējos ieguldījumu nolīgumus starp dažām ES dalībvalstīm un Kanādu.

Slieksnis Kanādas uzņēmumu iegādes pārskatīšanai saskaņā ar Investment Canada Act ir ievērojami palielināts no pašreizējiem CAD 354 miljoniem līdz CAD 1,5 miljardiem. Tas attiecas uz visiem ES ieguldītājiem, kas nav valsts uzņēmumi.

Ja plānojat investēt Kanādā, varat uzzināt vairāk šeit.

·N.B. Ieguldījumu aizsardzība un ieguldījumu tiesu sistēma, kā arī piekļuve portfeļa ieguldījumu tirgum netiks provizoriski piemērota saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/38 (2016. gada 28. oktobris) par Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, provizorisku piemērošanu (OV L 11, 14.1.2017., 1080.–1081. lpp.) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Saites un kontakti

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības delegācija Kanādā

Adrese:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6132386464

E-pasts: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

APVIENOTĀ KARALISTE

Austrijas Federālā ekonomikas kamera (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

KANĀDĀ

Priekšrocība Austria Toronto

Austrijas ģenerālkonsulāts – EUR Tirdzniecības nodaļa Priekšrocība Austrija

Adrese:

30 ST Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tālr.: + 1 4169673348

E-pasts: toronto@advantageaustria.org 

Tālr.: + 1 5148493708

E-pasts: montreal@advantageaustria.org 

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tālr.: + 1 6137891444, 

E-pasts: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BEĻĢIJA

Valonijas Ārējās tirdzniecības un ieguldījumu aģentūra
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Flandrijas tirdzniecība

KANĀDĀ

Flandrija/Valonija/Brisele

Tirdzniecības rep. Ontario, Manitoba

Adrese:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tālr.: + 1 416515-7777

E-pasts: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adrese:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tālr.: + 1 514289-9955

E-pasts: montreal@fitagency.com

 

Valonijas
Tirdzniecības rep. par Kvebeku, Ņūfaundlendu un Labradoru, Nunavutu, Ņūbransviku, Jaunskotiju, princi Edvarda salu

Adrese:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Monreāla, Kvebeka, H3B 4W8

Tālr.: + 1 514939-4049

 

Briseles
tirdzniecības deklarācija par Kvebeku, Ņūfaundlendu un Labradoru, Nunavutu, Ņūbransviku, Jaunskotiju, princi Edvarda salu

Adrese: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Monreāla, Kvebeka, H3A 2R7

Tālr.: + 1 514286-1581

E-pasts: info@bruxelles-canada.com

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

360 Albert Street, 8. stāvs, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tālr.: + 1 6132367267

E-pasts: ottawa@diplobel.fed.be

BULGĀRIJA

Bulgārijas Mazo un vidējo uzņēmumu veicināšanas aģentūra
Българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tālr.: + 1 613893215

E-pasts: Embassy.Ottawa@mfa.bg

HORVĀTIJA

Eksporta
portāls Izvozni

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tālr.: + 1 6135627820

E-pasts: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Ģenerālkonsulāts

Adrese:

918 Dundas Street East, Suite 302, Missisauga, Ontario, L4Y 2B8

Tālr.: + 1 9052779051

E-pasts: Genmiss@mvep.hr
E-pasts: croconsulate.miss@mvep.hr

KIPRA

Trade Service
Υπηρεσία Εμπορίου

KANĀDĀ

Augstais Komisijas loceklis

Adrese:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6135630727

E-pasts: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Goda konsulāts

Adrese:

435 Donald Street, Coquitlam, Britu Kolumbija, V3K 3Z9

Tālr.: + 1 6049362268

E-pasts: tberggre@sfu.ca

 

Tirdzniecības nodaļa

Adrese:

13 East 40th Street, Ņujorka, NY 10016

Tālr.: + 1 2122139100

E-pasts: ctncy@cyprustradeny.org

ČEHIJA

Čehijas Republikas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas Valsts tirdzniecības veicināšanas aģentūra
CzechTrade – Česká agentura na podporu obchodu

KANĀDĀ

CzechTrade Canada

Adrese:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tālr.: + 1 4032694924

E-pasts: Calgary@czechtrade.cz
E-pasts: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Vēstniecība Otavā

Adrese:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tālr.: + 1 6135623875

Tīmekļa vietne: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-pasts: ottawa@embassy.mzv.cz

E-pasts: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Čehijas Republikas ģenerālkonsulāts

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tīmekļa vietne: www.mzv.cz/toronto

E-pasts: toronto@embassy.mzv.cz

E-pasts: commerce_toronto@mzv.cz

DĀNIJA

Dānijas Ārlietu ministrija Udenrigsministeriet Eksportrådet

KANĀDĀ

Dānijas Tirdzniecības padome

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tālr.: + 1 416962-5661

E-pasts: yyzhkt@um.dk

Vēstniecība Otavā

Adrese:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tālr.: + 1 6135621811

E-pasts: ottamb@um.dk 

IGAUNIJA

Enterprise Estonia (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tālr.: + 1 6137894222

E-pasts: embassy.ottawa@mfa.ee

SOMIJA

Finpro

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tālr.: + 1 6132882233

E-pasts: embassy@finland.ca

E-pasts: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIJA

Uzņēmums Francijā

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvis Kanādā: Uzņēmums Francijā

Toronto

Adrese:

154 Universitāte Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tālr.: + 1 4169771257

 

Monreālā: Bureau Business France,

Adrese:

1501 McGill College, Bureau 1120, Monreāla, QC H3A 3M8

Tālr.: + 1 5146704000

 

Vankūvere:

Adrese:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, British Columbia V6E 3V6

Tālr.: + 1 6046390923

E-pasts: canada@businessfrance.fr

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

42 Sussex Drive, Otawa, Ontario, K1M 2C9

Tālr.: + 1 6137891795

E-pasts: politique@ambafrance-ca.org

VĀCIJA

Vācija Tirdzniecība un ieguldījumi (GTAI)

KANĀDĀ

Kanādas Vācijas Tirdzniecības kamera

Adrese:

480 Avenue Universitāte, Suite 1500, Toronto, Ontārio, M5G 1V2

Tālr.: + 1 416598-3355

E-pasts: info@germanchamber.ca

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Canada

Tālr.: + 1 613 232 1101

E-pasts: info@ottawa.diplo.de

GRIEĶIJA

Uzņēmums Hellenic Invest and Trade
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙΕρΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tālr.: + 1 6132386271

E-pasts: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Ģenerālkonsulāts

Adrese:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tālr.: + 1 4165150133

E-pasts: ecocom-toronto@mfa.gr

UNGĀRIJA

Ungārijas Valsts tirdzniecības palāta

Ungārijas Investīciju veicināšanas aģentūra
http://www.hipa.hu/

KANĀDĀ

Ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tālr.: + 1 6473492550

E-pasts: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tālr.: + 1 6132307560

E-pasts: mission.ott@mfa.gov.hu

ĪRIJA

Enterprise Ireland

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvis Kanādā: Enterprise Ireland

Adrese:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tālr.: + 1 4169345033

E-pasts: client.service@enterprise-ireland.com

E-pasts: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

Varette ēka, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tālr.: + 1 6132336281

E-pasts: embassyofireland@rogers.com

ITĀLIJA

Itālijas Tirdzniecības aģentūra
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

KANĀDĀ

Itālijas ģenerālkonsulāta Itālijas Tirdzniecības veicināšanas aģentūra

Adrese:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4 W 3L4

E-pasts: toronto@ice.it

Tālr.: + 1 4165981566

 

Adrese:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Monreāla, Kvebeka, H3A 3G4

Tālr.: + 1 5142840265

E-pasts: montreal@ice.it

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tālr.: + 1 6132322401

E-pasts: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LATVIJA


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

liaa@liaa.gov.lv

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tālr.: + 1 6132386014

E-pasts: embassy.canada@mfa.gov.lv

LIETUVA

Uzņēmums Lietuva

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 61356754 58

E-pasts: amb.ca@urm.lt

LUKSEMBURGA

Luksemburga uzņēmumiem

KANĀDĀ

Goda konsulāts Otavā

Adrese:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tālr.: + 1 6137554091

E-pasts: luxconsulottawa@gmail.com

 

Vēstniecība Vašingtonā

Adrese:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tālr.: + 1 2022654171

E-pasts: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Dennis Vella Tālr.:

KANĀDĀ

Kanādas ģenerālkonsulātā Toronto

Adrese:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tālr.: + 1 4162070922

E-pasts: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NĪDERLANDE

Nīderlandes Uzņēmumu aģentūra
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – tiešsaistes portāls ārvalstu un Nīderlandes jaunuzņēmumiem

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tālr.: + 1 613 237 503

E-pasts: ott@minbuza.nl

 

Ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tālr.: + 1 416 595 2402

Tīmekļa vietne: Www.hollandtradeandinvest.com
E-pasts: tor-ea@minbuza.nl

POLIJA

Polijas Ieguldījumu un tirdzniecības aģentūra (agrākā Polijas Informācijas un ārvalstu ieguldījumu aģentūra)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


e-pasts: invest@paih.gov.pl

Priekšsēdētāja sekretariāts:

Tālr.: + 48 223349871

Ārvalstu investīciju departaments:

Tālr.: + 48 223349875

Ekonomikas attīstības departaments:

Tālr.: + 48 223349820

Ekonomikas veicināšanas departaments:

Tālr.: + 48 223349926

Informācijas un komunikācijas departaments:

Tālr.: + 48 223349994

 

KANĀDĀ

Polijas Ieguldījumu un tirdzniecības aģentūra Toronto

Adrese:

438 Avenue Universitāte, Suite 1810, Toronto, Ontārio, M5G 2K8

E-pasts: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Polijas Republikas vēstniecība Otavā

Adrese:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tālr.: + 1 6137890468

E-pasts: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Polijas Republikas ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

2603 Shore Blvd ezers. Rietumi, Toronto, Ontārio, M8V 1G5

Tālr.: + 1 4162525471

Tālr.: + 1 4164645405

E-pasts: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Polijas Republikas ģenerālkonsulāts Vankūverā

Adrese:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Tālr. + 1 6046883458

E-pasts: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Polijas Republikas konsulāts Monreālā

Adrese:

3501 Avenue du Musée, Monreāla, Kvebeka, QC H3G 2C8

Tālr.: + 1 6137890468 

E-pasts: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGĀLE

AICEP Portugal Global – Tirdzniecības un ieguldījumu aģentūra

KANĀDĀ

Trade and Investment Agency: AICEP Toronto

Adrese:

438 Avenue Universitāte, Suite 1400, Toronto, Ontārio, M5G 2K8

Tālr.: + 1 4169214925

E-pasts: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tālr.: + 1 6137290883

E-pasts: ottawa@mne.pt

RUMĀNIJA

Uzņēmējdarbības vides, tirdzniecības un uzņēmējdarbības ministrija

InvestRomania

Rumānijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

KANĀDĀ

Rumānijas Ekonomikas un tirdzniecības veicināšanas birojs

Adrese:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tālr.: + 1 5145048235

E-pasts: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tālr.: + 1 6137893709

E-pasts: ottawa@mae.ro

SLOVĀKIJA

SARIO – Slovākijas Ieguldījumu un tirdzniecības attīstības aģentūra
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tālr.: + 1 6137494442

E-pasts: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVĒNIJA

Gars Slovēnija – Uzņēmējdarbības, internacionalizācijas, ārvalstu investīciju un tehnoloģiju valsts aģentūra
SPIRIT Slovenija

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6135655781

E-pasts: sloembassy.ottawa@gov.si

SPĀNIJA

ICEX – Spānijas Ārējās tirdzniecības institūts
ICEX España Exportación e Inversiones

KANĀDĀ

Ekonomikas un tirdzniecības birojs

Adrese:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tālr.: + 1 6132360409

E-pasts: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronto Tirdzniecības veicināšanas birojs

Adrese:

170 Universitāte Ave #602, Toronto, Ontārio, M5H 3B3

Tālr.: + 1 4169670488

E-pasts: toronto@comercio.mineco.es sekretariāta

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tālr.: + 1 6137472252

E-pasts: emb.ottawa@mae.es 

ZVIEDRIJA

Business Sweden – Zviedrijas Tirdzniecības un ieguldījumu padome

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvis Kanādā: Uzņēmums Zviedrijā

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4 W 3E2

Tālr.: + 1 4169228152

E-pasts: toronto@business-sweden.se

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tālr.: + 1 6132448200

E-pasts: sweden.ottawa@gov.se

Tirdzniecības palātas un uzņēmumu apvienības

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības Tirdzniecības kamera Kanādā (EUCCAN)

Adrese:

480 Avenue Universitāte, Suite 1500, Toronto, Ontārio, M5G 1V2

Tālr.:  + 1 4165987087

E-pasts: info@euccan.com 

 

Eiropas Savienības Tirdzniecības kamera Kanādā rietumos

E-pasts: info@eu-canada.com

Saraksts ar vietējām un divpusējām ES tirdzniecības palātām un uzņēmējdarbības apvienībām Kanādā ir atrodams Eiropas Savienības Tirdzniecības kameras Kanādā tīmekļa vietnē (http://www.euccan.com). EUCCAN ir šo ļoti daudzveidīgo struktūru un organizāciju jumta organizācija.

Informācijas rīki

Šajās septiņās faktu lapās izskaidrots, kas ir CETA un kādi ir ieguvumi.

Uzziniet, kā piedalīties publiskā iepirkuma procesos Kanādā

Uzziniet vairāk par uzņēmējdarbības iespējām, ko piedāvā ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums

Papildu saites

Brošūra uzņēmumiem — aprakstīti ieguvumi, nodaļas pa nodaļām un sniegti praktiski padomi uzņēmumiem

Infografikas ilustrē CETA sniegtos ieguvumus katrā ES dalībvalstī

Pakāpeniska rokasgrāmata eksportētājiem uz Kanādu

Uzņēmumu stāsti un liecības

MVU ieteikums

2018. gada septembrī CETA Apvienotā komiteja vienojās par konkrētu MVU ieteikumu, ka katra Puse sniedz tiešsaistes informāciju otras Puses MVU par CETA un ka ES un Kanāda sadarbojas, lai tirdzniecības nolīgums sniegtu labumu MVU.

Kanādas tīmekļa vietne, lai atbalstītu ES MVU, kas eksportē uz Kanādu

ES tīmekļa vietne MVU no Kanādas

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites