ES un Kanādas visaptverošais un ekonomiskās tirdzniecības nolīgums

CETA ir tirdzniecības nolīgums starp ES un Kanādu. Tā samazina tarifus un atvieglo preču un pakalpojumu eksportu, sniedzot labumu gan ES, gan Kanādas iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

CETA provizoriski stājās spēkā 2017. gada 21. septembrī, un tas nozīmē, ka tagad ir piemērojama lielākā daļa nolīguma. ES valstu parlamentiem un dažos gadījumos arī reģionālajiem parlamentiem būs jāapstiprina CETA, lai tas varētu pilnībā stāties spēkā.

Īsumā par nolīgumu

ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) provizoriski stājās spēkā 2017. gada 21. septembrī.

Jomas, kas vēl nav stājušies spēkā, ir:

 • ieguldījumu aizsardzība un ieguldījumu tiesu sistēma (ICS)
 • portfeļa ieguldījumu tirgus pieejamība
 • noteikumi par saķepināšanu
 • divi noteikumi, kas saistīti ar administratīvo procedūru pārredzamību, pārskatīšanu un pārsūdzību dalībvalsts līmenī

Nolīgums pilnībā stāsies spēkā, tiklīdz visu dalībvalstu parlamenti to būs oficiāli ratificējuši.

Kādi ir ieguvumi jūsu uzņēmumam?

Vienošanās

 • likvidē vai samazina tirdzniecības šķēršļus, tarifus un ar eksportu saistītās izmaksas
 • vienkāršo papīra darbu, tehniskos noteikumus, muitas procedūras un izcelsmes noteikumu prasības, produktu testēšanas prasības, iepirkuma informāciju, intelektuālā īpašuma jautājumus u. c.
 • veicina pārtikas, dzīvnieku un augu produktu tirdzniecību, vienlaikus saglabājot augstu cilvēku, dzīvnieku un augu veselības un drošības līmeni
 • ļauj jūsu uzņēmumam piedalīties konkursos visos Kanādas valdības līmeņos
 • rada papildu piekļuvi tirgum noteiktās nozarēs, piedāvājot labāku darba ņēmēju mobilitāti un veicinot speciālistu kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu.
 • Kanādas tirgū aizsargā plašu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu klāstu augstas kvalitātes Eiropas pārtikas produktiem
 • veicina kvalitatīvus ieguldījumus starp ES un Kanādu

Aptvertās jomas ir tirgus piekļuves noteikumi precēm, tehniskie šķēršļi tirdzniecībai, sanitārie un fitosanitārie pasākumi, ieguldījumi, pakalpojumi, elektroniskā komercija, konkurences politika, valsts iepirkums, intelektuālais īpašums, regulatīvā sadarbība vai strīdu izšķiršana. Pielikumos ir iekļauti tarifu atcelšanas grafiki, kvotas, procedūras, izcelsmes noteikumi, atbilstības novērtējumu savstarpēja atzīšana utt.

 

Šeit ir īsi izskaidrotas nolīguma nodaļas, un attiecīgo tekstu var lejupielādēt.

Tarifi

Kanāda un ES jau 2017. gada 21. septembrī atcēla 98 % no savām tarifa pozīcijām un vienojās pakāpeniski likvidēt gandrīz visas atlikušās tarifa pozīcijas. Līdz 2024. gadam tiks atcelti 99 % no visām tarifa pozīcijām.

Kanādas produkti, uz kuriem attiecas tarifu pagaidu atcelšana, ietver:

 • transportlīdzekļi
 • kuģus
 • mieži un iesals
 • rafinēts cukurs
 • kartupeļu ciete
 • puķes

Eiropas produkti, uz kuriem attiecas tarifu pakāpeniska atcelšana pārejas posmā, ietver:

 • transportlīdzekļi
 • daži zivju un jūras produkti
 • jēlcukurs un rafinēts cukurs
 • daži graudi

Tarifu pakāpeniska atcelšana notiek saskaņā ar tarifu atcelšanas grafiku. Samazinājumi ir izteikti nolīguma 2.A pielikuma posmu kategorijās.

 • A: nodoklis ar nulli 2017. gada 21. septembrī
 • B: nodoklis jāsamazina līdz nullei, veicot vienādus samazinājumus trīs gadu laikā
 • C: nodoklis jāsamazina līdz nullei, veicot vienādus samazinājumus piecu gadu laikā
 • D: nodoklis jāsamazina līdz nullei, veicot vienādus samazinājumus 7 gadu laikā
 • E: nodoklis ir atbrīvots no tarifu atcelšanas
 • S: nodoklis paliek nemainīgs piecus gadus, pēc tam tos atceļ trīs vienādos posmos 8. gada 1. janvārī
 • AV0 + EP: procentuālais nodoklis, kas spēkā stāšanās brīdī ir vienāds ar nulli; saglabā īpašo nodokli, kas izriet no iekļuves cenu sistēmas, ko piemēro šīm noteiktas izcelsmes precēm.

 

Mans tirdzniecības asistents uzrāda tarifu atcelšanas grafikus attiecīgajām tarifa pozīcijām.

Rūpniecības preces

Abas puses ir vienojušās likvidēt 100 % tarifa pozīciju rūpniecības ražojumiem, no kurām 99,6 % Kanādas gadījumā un 99,4 % no tām ES gadījumā, kad tās stājas spēkā. Starp dažiem ražojumiem, kas spēkā stāšanās brīdī nebija liberalizēti, ir ierobežots skaits automobiļu ražojumu, kas tiks liberalizēti uz savstarpīguma pamata 3, 5 vai 7 gadu laikā (17 ražojumi Kanādas tarifu piedāvājumā un attiecīgie ražojumi ES piedāvājumā). Kanāda liberalizēs atlikušos tarifus kuģiem 7 gadu laikā (t. i., līdz 2024. gadam).

Lauksaimniecības preces

Stājoties spēkā, Kanāda atcēla nodokļus 90,9 % no visām tās lauksaimniecības tarifa pozīcijām. Līdz 2023. gadam tas palielināsies līdz 91,7 %.

Paaugstināta riska lauksaimniecības produktiem tiks piemērots īpašs režīms:

Tarifa kvotas

Abas puses piemēro tarifa likmes kvotas (TK) dažiem produktiem, tostarp Kanādas liellopu gaļai, cūkgaļai un cukurkukurūzai, kā arī Eiropas sieram. Tie ir konkrēti preču apjomi, kuriem noteiktā termiņā būs tiesības uz preferenciālu tarifa režīmu.

Imports no Kanādas

Tarifa kvotas piešķīrumus aprēķina, pamatojoties uz daudzumiem, kas ir pieejami kvotas ietvaros, un pieprasīto daudzumu, kuru nacionālās iestādes ir paziņojušas ES Komisijai.

Kolīdz ES Komisija aprēķinājusi un publiskojusi piešķīrumus, ES dalībvalstīm ir jāizdod importa vai eksporta licences daudzumiem, kas pieprasīti attiecīgo tarifa kvotu ietvaros.

Vienlaicīgas izskatīšanas pamatnoteikumi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot importa licenču sistēmu.

ES tarifa kvotu piešķiršanas likmes izsniegto importa licenču izteiksmē tiek publicētas katru mēnesi, un tās ir pieejamas Gaļas tirgus novērošanas centrā.

Turpmākajās regulās ir noteikts, kā ES pārvalda savas dažādās CETA TK.

Eksports uz Kanādu
 • Kanāda piemēro piena produktu kvotu piešķiršanas gada modeli
 • kvotu pieteikums tiek iesniegts novembra pirmajā pusē, bet neizmantotās kvotas tiek nodotas atpakaļ un pārdalītas 1. augustā.
 • lai varētu saņemt kvotu, jums jābūt Kanādas iedzīvotājam un aktīvam siera nozarē.

Plašāka informācija par tarifa kvotu piešķiršanu piena produktiem, ko eksportē no ES uz Kanādu saskaņā ar CETA, ir atrodama Kanādas globālo lietu tīmekļa vietnē“Paziņojumi”.

Paziņojumos importētājiem ir noteikti atbilstības kritēriji, lai saņemtu piešķīrumu saskaņā ar katru attiecīgo TK. Paziņojumos ir sniegta arī informācija par TK pārvaldību kopumā un par pieteikuma iesniegšanas procesu. Pieteikuma veidlapas un saistītie papildinājumi ir pievienoti katram paziņojumam.

2020. gada CETA siera turētāju saraksts

2020. gada CETA Rūpniecisko kvotu turētāju saraksts

2019. gads — CETA tarifa kvotas izmantošanas tabula attiecībā uz sieru

Turklāt jānorāda, ka

 • uz augļiem un dārzeņiem joprojām attiecas ES ievešanas cenu sistēma
 • attiecībā uz mājputniem un olām tiks saglabāti tarifi

Vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni

Stājoties spēkā CETA, tika atcelti īpaši tarifi ES vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko ieved Kanādā.

Attiecībā uz tādiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem kā džins, degvīns un viskijs CETA risina ar tarifiem nesaistītus šķēršļus, kas būtiski kavēja ES spēju iekļūt Kanādas tirgū, jo īpaši:

 • pakalpojuma izmaksu diferencētās maksas piemērošana (ko Kanāda uzliek importētiem vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem), pamatojoties uz apjomu, nevis vērtību, un tās aprēķināšana pārredzamākā veidā, samazinot ES ražotāju izmaksas par savu produktu pārdošanu Kanādā
 • iesaldēt Kanādas privāto tirdzniecības vietu skaitu ārpus uzņēmuma, kas ir pieejamas tikai Kanādas ražotājiem un kas ir alternatīva provinču alkoholisko dzērienu padomju monopolam
 • novērst dažu alkoholisko dzērienu padomju ārpusprovinces darbības, kas ir izraisījušas negodīgu konkurenci Kanādas teritorijā un trešās valstīs
 • Kanādas prasību atcelšana attiecībā uz importēto beztaras spirtu sajaukšanu ar vietējiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem pirms iepildīšanas pudelēs (šī prasība neļāva importētus nefasētus stipros alkoholiskos dzērienus marķēt kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, iepildot pudelēs Kanādā)

CETA ietver gan 1989. gada ES un Kanādas nolīgumu par alkoholiskajiem dzērieniem, gan 2004. gada ES un Kanādas vīnu un stipro alkoholisko dzērienu nolīgumu, kas piedāvā spēcīgas juridiskās garantijas Eiropas un Kanādas vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirgotājiem. Nelieli grozījumi 2004. gada nolīgumā ir izklāstīti CETA 30.-B pielikumā

Zivsaimniecība

Kanāda, stājoties spēkā, pilnībā atcēla visus tarifus zvejas produktiem.

Stājoties spēkā, ES atcēla 95,5 % no tarifiem un vienojās vēl vairāk atcelt atlikušos 4,5 % no tarifiem 3, 5 vai 7 gadu laikā.

Līdztekus muitas nodokļu atcelšanai ES un Kanāda attīstīs ilgtspējīgu zvejniecību, izmantojot uzraudzības, kontroles un pārraudzības pasākumus, kā arī apkarojot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

 

Atrodiet jūsu precei piemērojamo tarifa likmi sadaļā Mans tirdzniecības asistents.

Izcelsmes noteikumi

 

Lai saņemtu preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst nolīgumā paredzētajiem izcelsmes noteikumiem. Iepazīstieties ar interaktīvo “Izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA) sadaļā Mans tirdzniecības asistents, lai novērtētu, vai jūsu produkts atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā sadaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, atrodiet ievadu par galvenajiem jēdzieniem sadaļā “Preces”.

Izcelsmes noteikumi

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) Protokolā par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām (OV L 11, 14.1.2017., 465. lpp.). Lūdzam skatīt arī sīki izstrādātas pamatnostādnes par izcelsmes noteikumiem.

Vai mans ražojums ir “noteiktas izcelsmes” saskaņā ar ES un Kanādas CETA?

Lai jūsu ražojumam varētu piemērot zemāko vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar CETA, jūsu ražojuma izcelsmei jābūt ES vai Kanādā.

Ražojuma “izcelsme” ir ES vai Kanādā, ja tas atbilst kādai no šādām prasībām:

 • ir pilnībā iegūta ES vai Kanādā
 • ir ražots tikai no materiāliem, kuru izcelsme ir ES vai Kanādā;
 • tam ir veikta pietiekama ražošana ES vai Kanādā saskaņā ar konkrētiem ražojumiem piemērojamiem noteikumiem, kas izklāstīti 5. pielikumā;

Skatīt arī 5. pielikuma ievada piezīmes.

Turklāt 5.a pielikumā ir noteiktas izcelsmes kvotas un alternatīvi konkrētiem produktiem paredzēti noteikumi konkrētiem produktiem.

 

Konkrētu produktu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums — visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražojuma ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu (piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijai. Šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilrūpniecībā un apģērbu nozarē, kā arī ķīmijas nozarē.

Šo dažādo noteikumu kombinācija ir iespējama, ja dažādie noteikumi tiek izpildīti alternatīvi vai kopā.

Uzgaļi un ieteikumi, lai palīdzētu ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus, piemēram, pielaides vai kumulāciju.

Iecietība
 • pielaides noteikums ļauj ražotājam līdz 10 % no ražojuma ražotāja cenas izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kas parasti ir aizliegti ar konkrētu ražojumu.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu konkrētu ražojumu noteikumos uzskaitīto nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālo vērtību.
 • īpašas pielaides attiecas uz HS 50.–63. nodaļā klasificētiem tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas iekļauti 1. pielikumā.
Kumulācija

CETA paredz trīs veidus, kā kumulēt izcelsmi

 • divpusējā kumulācija — Kanādas izcelsmes materiālus var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā
 • pilnīga kumulācija — ļauj ņemt vērā apstrādi vai pārstrādi, kas veikta nenoteiktas izcelsmes materiāliem ES vai Kanādā, lai palīdzētu izpildīt konkrētu ražojumu noteikumu.
 • pilnvarojuma klauzulu par paplašinātu kumulāciju — materiālus, kuru izcelsme ir brīvās tirdzniecības nolīguma kopīgā partnere, var uzskatīt par ES vai Kanādas izcelsmes materiāliem, ja tos izmanto ražojuma ražošanā. Šis noteikums ir atkarīgs no Pušu vienošanās par piemērojamiem nosacījumiem.

Citas prasības

Jūsu ražojumam jāatbilst arī visām citām piemērojamām prasībām, kas noteiktas Protokolā par izcelsmes noteikumiem, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai nepārveidošanas noteikumam.

Nepārveidošanas noteikums

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Kanādu (un otrādi) bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā

 • izkraušana
 • pārkraušana
 • visas citas darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu produktus labā stāvoklī vai transportētu produktu uz ES vai Kanādas teritoriju
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana

Muitas dienests var pieprasīt importētājam pierādīt, ka ražojums, attiecībā uz kuru importētājs pieprasa preferenciāla tarifa režīmu, ir nosūtīts saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem.

Nodokļu atmaksa

Iepriekš samaksāto nodokļu atmaksa par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas izmantoti tāda ražojuma ražošanā, kuru eksportē saskaņā ar preferenciālo tarifu, ir atļauts tikai pirmajos 3 gados pēc CETA stāšanās spēkā, t. i., līdz 2020. gada 21. septembrim.

Izcelsmes procedūras

Ja vēlaties pieprasīt preferenciālu tarifu, jums būs jāievēro izcelsmes procedūras un jāpieprasa, lai jūsu pieprasījumu pārbaudītu tās valsts muitas dienesti, kurā jūs importējat savas preces. Procedūras ir izklāstītas nolīguma Protokola par izcelsmes noteikumiem C iedaļā.

Kā pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu?

Importētāji var pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties uz eksportētāja iesniegtu izcelsmes deklarāciju.

Izcelsmes deklarācija

Eiropas Savienībā izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja ražojumu kopējā vērtība nepārsniedz

 • EUR 500 sīkpakām vai
 • EUR 1200 par izstrādājumiem, kas ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas.
Eksportētāja pašdeklarācija

Eksportētāji var paši deklarēt, ka viņu ražojuma izcelsme ir ES vai Kanādā, iesniedzot izcelsmes deklarāciju.

Eiropas Savienībā to var pabeigt vai nu

Tādu pašu REX numuru var izmantot arī dažiem citiem ES preferenciālās tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, ES tirdzniecības nolīgumam ar Japānu).

 • izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas ir atrodams Protokola par izcelsmes noteikumiem 2. pielikumā.
 • izcelsmes deklarācija būtu jānorāda rēķinā vai jebkurā tirdzniecības dokumentā, kurā noteiktas izcelsmes izstrādājums ir pietiekami sīki aprakstīts, lai to varētu identificēt.
 • izcelsmes deklarācija ir derīga 12 mēnešus no dienas, kad eksportētājs to ir aizpildījis.
 • parasti paziņojums par izcelsmi ir viens sūtījums, bet Kanādā tas var attiekties arī uz vairākiem identisku produktu sūtījumiem laikposmā, kas nepārsniedz vienu gadu.
Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais ražojums patiešām ir noteiktas izcelsmes ražojums vai tas atbilst citām izcelsmes prasībām.

Šaubu gadījumā muitas dienests var pieprasīt importētājam pierādīt, ka ražojums, attiecībā uz kuru importētājs pieprasa preferenciāla tarifa režīmu, ir nosūtīts saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem.

Pārbaudes pamatā ir šādi principi:

 • administratīvā sadarbība starp importētājvalsts un eksportētājvalsts muitas iestādēm
 • produktu izcelsmes pārbaudes, ko veic vietējās muitas iestādes. Importētājvalsts eksportētāja apmeklējumi nav atļauti

Kad pārbaude ir pabeigta, importētājvalsts iestādes veic galīgo izcelsmes noteikšanu un informē importētājas puses iestādes par rezultātiem.

Praktiska rokasgrāmata par CETA noteikumiem par izcelsmes noteikumiem

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi nosaka konkrētas īpašības, kurām vajadzētu būt ražojumam, piemēram, dizains, etiķete, marķējums, iepakojums, funkcionalitāte vai veiktspēja, un tie ir izstrādāti, piemēram, cilvēku veselības, drošības vai vides aizsardzībai. Tomēr tirgotājiem var būt dārgi izpildīt dažādas prasības dažādos tirgos.

ES un Kanādas tehniskie noteikumi ir padarīti saderīgāki, lai uzņēmumi varētu pārdot vienu un to pašu produktu vai to pašu produktu ar mazākiem pārveidojumiem abos tirgos. Tas ļauj mazajiem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, konkurēt ar lielākiem uzņēmumiem un piedalīties starptautiskajās piegādes ķēdēs un e-komercijā.

CETA ir arī noteikumi, lai nodrošinātu pārredzamību, piemēram, ka ieinteresētās personas no abām pusēm var komentēt ierosinātos tehniskos noteikumus, ko Kanāda vai ES var izstrādāt.

Turklāt ES un Kanāda ir vienojušās stiprināt saiknes un sadarbību starp savām standartu noteicējām struktūrām, kā arī to testēšanas, sertifikācijas un akreditācijas organizācijām.

Regulēto produktu sertifikācijas atvieglošana

ES un Kanāda ir vienojušās stiprināt saiknes un sadarbību starp savām standartu noteicējām struktūrām, kā arī to testēšanas, sertifikācijas un akreditācijas organizācijām.

CETA ir izklāstīti noteikumi, kas palīdz izvairīties no nevajadzīgiem traucējumiem un nodrošināt pārredzamību (piemēram, ka ieinteresētās personas no abām pusēm var komentēt ierosinātos tehniskos noteikumus, ko Kanāda vai ES var izstrādāt).

Atbilstības novērtēšana — savstarpēja atzīšana

Kanāda un ES ir vienojušās atzīt obligātus atbilstības novērtēšanas sertifikātus, ko izdevušas atzītas atbilstības novērtēšanas struktūras (CAB), kas atrodas ES, un otrādi attiecībā uz nozarēm, uz kurām attiecas CETA protokols, lai pierādītu atbilstību Kanādas vai ES prasībām.

Protokols par atbilstības novērtēšanas rezultātu savstarpēju atzīšanu aizstāj spēkā esošo savstarpējās atzīšanas nolīgumu (SAN) un paplašina produktu aptvērumu ar iespēju to paplašināt.

Produkti, uz kuriem attiecas protokols, ir:

 • elektriskās un elektroniskās iekārtas, tostarp elektroinstalācijas un ierīces, un ar tām saistītās sastāvdaļas
 • radio un telekomunikāciju termināla iekārtas
 • elektromagnētiskā savietojamība (EMS)
 • rotaļlietas
 • būvizstrādājumi
 • mašīnas, ieskaitot detaļas, sastāvdaļas, ieskaitot drošības sastāvdaļas, maināmas iekārtas un mašīnu komplektus
 • mērinstrumenti
 • karstā ūdens katli, ieskaitot ar tiem saistītas ierīces
 • iekārtas, mašīnas, aparāti, ierīces, vadības sastāvdaļas, aizsardzības sistēmas, drošības ierīces, vadības ierīces un regulēšanas ierīces, kā arī ar tām saistīti instrumenti un novēršanas un atklāšanas sistēmas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX iekārtas)
 • iekārtas izmantošanai ārpus telpām, jo tās ir saistītas ar trokšņa emisiju vidē
 • izpriecu kuģi, tostarp to sastāvdaļas

Kā atrast apstiprinātās ANS?

 • struktūras, kas atzītas saskaņā ar spēkā esošo SAN, arī turpmāk būs saskaņā ar CETA.
 • lai atzītu jaunu atbilstības novērtēšanas struktūru, norīkotājai pusei jāsniedz otrai pusei protokola 3. pielikumā minētā informācija.

NANDO datubāzē ir iekļautas paziņotās un izraudzītās organizācijas un cita būtiska informācija par atbilstības novērtēšanu.

Apstiprinātās ANS

Pārtikas produkti

CETA vēl vairāk racionalizē apstiprināšanas procesus, samazina izmaksas un uzlabo dzīvnieku un augu produktu tirdzniecības prognozējamību

 • visiem ES importētajiem produktiem ir jāatbilst piemērojamajiem sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem, un otrādi
 • atrast informāciju un prasības attiecībā uz pārtikas produktu eksportu uz Kanādu
 • prasības attiecībā uz pārtikas produktu importu ES

Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūra (CFIA) nosaka pārtikas, lauksaimniecības izejvielu un lauksaimniecības produktu importa politiku un noteikumus.

Kanādas Robeždienestu aģentūra (CBSA) ir atbildīga par pārtikas, lauksaimniecības izejvielu un lauksaimniecības produktu importa sākotnējo pārbaudi.

Pārtikas produktu marķēšanas prasību piemēri Kanādā

 • prasības attiecībā uz valodas prasmi
 • vispārpieņemtais nosaukums
 • neto daudzums
 • sastāvdaļas un alergēni
 • uzturvērtības faktu tabula
 • tirgotāja identitāte 
 • “Ieteicams līdz”, “iepakots līdz” un derīguma termiņš
 • glabāšanas instrukcijas
 • izcelsmes valsts
 • identitātes standarts

Uzziniet vairāk marķēšanas prasību Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūras Rūpniecības marķēšanas rīkā.

Šis ir to noteikumu saraksts, kurus uzskatāt par noderīgiem, eksportējot savus pārtikas produktus uz Kanādu.

Dzīvnieki un dzīvnieku produkti

CETA apstiprina pašreizējo ES un Kanādas sadarbību veterinārijas jomā, kuras pamatā ir augsts savstarpējas uzticēšanās līmenis, un tas paredz vēl vairāk vienkāršot apstiprināšanas procesu eksportētājiem.

 • Kanāda atjaunoja liellopu gaļas tirgu deviņpadsmit ES dalībvalstīm
 • slimības uzliesmojuma gadījumā (t. s. reģionalizācija) puses ir vienojušās līdz minimumam samazināt tirdzniecības ierobežojumus un tirdzniecību no neskartām teritorijām var turpināt bez pārtraukumiem vai gariem atkārtotas apstiprināšanas procesiem.

Prasības dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksportam uz Kanādu

Augi, augļi un dārzeņi

CETA nosaka jaunas procedūras, lai vienkāršotu un paātrinātu Kanādas veikto augu, augļu un dārzeņu apstiprināšanas procesu.

CETA ļauj Kanādai aizstāt pašreizējo pieeju attiecībā uz katru valsti un katru produktu atsevišķi ar ES mēroga novērtējumiem un apstiprināšanas procedūrām attiecībā uz augļiem un dārzeņiem.

Mērķis ir radīt paredzamāku regulatīvo vidi eksportētājiem.

Attiecībā uz visām ražojumu kategorijām puses vienojās izveidot paātrinātas procedūras attiecībā uz jautājumiem, kas noteikti par prioritāriem.

Informācija un prasības attiecībā uz augu un augu produktu eksportu uz Kanādu

Zāles,

CETA pamatā ir labas ražošanas prakses savstarpēja atzīšana un farmācijas rūpnīcu inspekcijas, kas jau ir ieviestas starp ES un Kanādu, un tas samazina divkāršu inspekciju skaitu.

Tas nozīmē, ka jūs kā zāļu ražotājs saskarsies ar ievērojami mazāku administratīvo slogu un izmaksām, un ES un Kanādas regulatori var labāk izmantot savus resursus, samazinot divkāršu inspekciju skaitu un tā vietā koncentrējoties uz tirgiem, kuros ir lielāks risks. Konkrēti,

 • pārbaudes, ko ES teritorijā veic jebkura ES dalībvalsts iestāde, pieņem Kanāda un otrādi.
 • var atzīt arī pārbaudes, kas veiktas trešās valstīs.

 

Mūsdienu globālajā ekonomikā 40 % gatavo zāļu, ko tirgo ES, nāk no ārvalstīm, un 80 % aktīvo farmaceitisko vielu, ko izmanto, lai zāles darītu pieejamas ES.

Vairāk informācijas: Protokols par atbilstības un izpildes programmas savstarpēju atzīšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu labu ražošanas praksi.           

 

Konkrētos noteikumus un prasības attiecībā uz jūsu produktu atradīsiet manā tirdzniecības asistentā.

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai

Lai gan tehniskie noteikumi ir svarīgi, tie dažkārt var būt šķērslis starptautiskajai tirdzniecībai un tādējādi var radīt ievērojamu slogu jums kā eksportētājam.

 • ja domājat, ka saskaraties ar tirdzniecības šķērsli, kas palēnina jūsu uzņēmējdarbību vai neļauj eksportēt, varat mums pastāstīt.
 • ziņojiet par to, kas aptur eksportu uz Kanādu, izmantojot tiešsaistes veidlapu, un ES analizēs jūsu situāciju un attiecīgi rīkosies.

Sazināties ar mums

Muitošanas dokumenti un procedūras

Nolīgums nodrošina pārredzamākas un vienkāršotas muitas procedūras, lai atvieglotu tirdzniecību un samazinātu izmaksas uzņēmumiem.

Dokumenti

Rokasgrāmatās “Soli pa solim” ir aprakstīti dažādie dokumentu veidi, kas jums jāsagatavo produktu muitošanai.

Atkarībā no jūsu produkta muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus no turpmāk minētajiem elementiem.

 • rēķins (konkrētās prasības attiecībā uz tā formu un saturu atrast sadaļā Mans tirdzniecības asistents)
 • iepakojumu saraksts
 • importa licences konkrētām precēm
 • sertifikāti, kas apliecina, ka jūsu produkts atbilst obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam
 • izcelsmes apliecinājums — izcelsmes deklarācija

Lielākai noteiktībai — jūs, iespējams, vēlēsieties iepriekš pieteikties saistošai izziņai par tarifu un/vai saistošai informācijai par izcelsmi.

 

Sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz muitošanai attiecībā uz jūsu produktu, dodieties pie Mana tirdzniecības asistenta.

Izcelsmes pierādīšanas un verifikācijas procedūras

Aprakstu par to, kā pierādīt jūsu ražojumu izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālu tarifu, un par noteikumiem, kas saistīti ar izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas dienesti, skatīt iepriekš iedaļā par izcelsmes noteikumiem.

Lai iegūtu informāciju par muitas procedūru importam un eksportam, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorātu.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

CETA piedāvā labāku intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas uzņēmumiem, kas eksportē inovatīvus, mākslinieciskus, atšķirīgus un kvalitatīvus produktus uz Kanādu, un piedāvā aizsardzību zālēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Kanāda ir pastiprinājusi robežpasākumus pret viltotām preču zīmēm, pirātiskām autortiesību precēm un precēm ar viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ieviešot iespēju muitai aizturēt aizdomās turētas viltotas preces.

Intelektuālais īpašums

Tirdzniecības nolīgumā ir paredzēti arī mūsdienīgi noteikumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai.

Autortiesības digitālajā laikmetā

Ar CETA Kanāda ir piekritusi saskaņot savu autortiesību aizsardzības režīmu ar šādiem Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) “interneta līgumiem”.

 • WIPO līgums par autortiesībām
 • WIPO līgums par izpildījumu un fonogrammu

Interneta līgumos ir noteiktas normas, kas nepieļauj neatļautu piekļuvi radošiem darbiem un to izmantošanu tiešsaistē vai digitālā formātā, kas ir svarīgi mūsu radošajām nozarēm.

Nolīgumā ir ietverti svarīgi noteikumi par ierobežojumiem interneta pakalpojumu sniedzēju atbildībai par nelikumīgu saturu, ja tie atbilst vairākiem nosacījumiem, piemēram, sistēmai efektīvai paziņošanai par šādu saturu.

Kanāda ir arī piekritusi nodrošināt, ka tiesību subjekti var efektīvi izmantot tehnoloģijas, lai aizsargātu savas tiesības un licencētu savus darbus tiešsaistē.

 • piemēram, tiek nodrošināta aizsardzība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret tehnoloģisko pasākumu (piemēram, šifrēšanas) apiešanu, ko tiesību subjekti izmanto, lai aizsargātu savas tiesības.
 • turklāt ir aizliegts apzināti mainīt vai dzēst elektronisko “informāciju par tiesību pārvaldību”, t. i., informāciju, kas pievienota jebkuram aizsargātam materiālam un identificē darbu, tā radītājus, izpildītāju vai īpašnieku, kā arī tā izmantošanas noteikumus un nosacījumus.
Apraides tiesības

Kanāda arī piekrita labāk aizsargāt Eiropas mākslinieku tiesības, piešķirot izpildītājiem ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt viņu izpildījumu pārraidīšanu bez vadiem un izziņošanu sabiedrībai.

Šīs tiesības nodrošinās, ka mākslinieki — gan Eiropas, gan Kanādas mākslinieki — tiek atalgoti par viņu radošumu un ka viņiem ir stimuls turpināt radīt jaunus mākslas darbus.

 • Eiropas mākslinieki var saņemt autoratlīdzību, piemēram, no kafejnīcas un mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas spēlē mūziku, lai piesaistītu patērētājus.
 • Kanāda nodrošinās, ka vienreizēja taisnīga atlīdzība tiek maksāta par bezvadu apraidi vai par jebkādu izziņošanu sabiedrībai, un šī atlīdzība tiks sadalīta starp attiecīgajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem.
Augu šķirņu aizsardzība

Kanāda arī piekrita stiprināt augu šķirņu aizsardzību, pamatojoties uz 1991. gada Starptautiskās konvencijas par jaunu augu šķirņu aizsardzību (UPOV) aktu.

Tas nozīmē, ka tiks aizsargātas inovatīvas augu šķirnes, kas var veicināt, piemēram, labāku ražu, un tāpēc tās, visticamāk, ātrāk tiks laistas Kanādas tirgū par labu lauksaimniekiem un patērētājiem.

ES ir nozīmīgs jaunu augu šķirņu nodrošinātājs. Šo svarīgo pētniecības un inovācijas darbību aizsargā sui generis intelektuālā īpašuma veids, ko sauc par Kopienas augu šķirņu aizsardzību. Tas nav saistīts ar ģenētiski modificētu organismu izmantošanu.

Rīcība pret viltojumiem

Kanāda arī vienojās pastiprināt savus robežpasākumus pret viltotām preču zīmēm, pirātiskām autortiesību precēm un precēm ar viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, proti, ieviešot iespēju muitai aizturēt viltotas preces ex officio.

 • Kanādas kompetentās iestādes var rīkoties pēc savas iniciatīvas, lai uz laiku aizturētu preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.
 • zīmoliem nav jābūt individuāli reģistrētiem Kanādas muitā, lai gūtu labumu no aizsardzības

Kanāda pieņems vai paturēs spēkā procedūras, saskaņā ar kurām tiesību turētājs var pieprasīt savām kompetentajām iestādēm apturēt tādu preču izlaišanu vai aizturētu preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

Kanāda ir arī ieviesusi iespēju tiesu iestādēm veikt nepieciešamos pagaidu pasākumus un izdot rīkojumus tieši pret starpniekiem, kas varētu laist tirgū viltotas preces.

Zāles,

CETA trīs veidos uzlabo intelektuālā īpašuma tiesības inovatīvām zālēm

 • novatori, kuriem ir farmācijas patents, iegūst tiesības pārsūdzēt lēmumus par tirdzniecības atļaujām Kanādā tādā pašā veidā, kā citi ražotāji jau varētu
 • Kanāda apņemas ievērot savu pašreizējo datu aizsardzības režīmu (6 + 2 gadi), tādējādi nodrošinot juridisko noteiktību jomā, kurā ilgtermiņa ieguldījumi ir būtiski.
 • Kanāda atbilstoši ES sistēmai ieviesīs patentu termiņu atjaunošanas sistēmu, lai kompensētu nepamatotus kavējumus tirdzniecības apstiprināšanas procesā, tostarp maksimālo papildu aizsardzības periodu (2 gadi) — puses vienojās par iespēju piemērot izņēmumus eksportam uz trešām valstīm.

Uzziniet vairāk par intelektuālā īpašuma aizsardzību ES.

 

Eiropas IĪT palīdzības dienests piedāvā palīdzības līniju tiešam atbalstam intelektuālā īpašuma jomā. Konsultācijas un atbalsts IĪT jautājumos ārpus ES tirgus.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Kanādā un ES aizsargāto vīnu un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir uzskaitītas attiecīgi 2004. gada nolīguma par vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību III pielikuma a) punktā un IV pielikuma a) punktā.

Papildus ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN), kas aizsargātas saskaņā ar ES un Kanādas vīnu un stipro alkoholisko dzērienu nolīgumu, kas iekļauts CETA, Kanāda ir piekritusi aizsargāt 143 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes — atšķirīgus pārtikas un dzērienu produktus no konkrētām ES pilsētām vai reģioniem.

Kanāda aizsargās šos tradicionālos Eiropas produktus no imitācijām tādā pašā veidā kā ES. Patērētāju maldināšana par produkta patieso izcelsmi būs nelikumīga, piemēram, izmantojot karodziņus, kas maldinoši norāda uz aizsargātu ES ĢIN, vai valsti, no kuras attiecīgais ĢIN produkts nāk. ES tiesību subjekti varēs izmantot administratīvu procesu, lai saglabātu ĢIN tiesības Kanādā, nevis paļauties tikai uz ilgstošāku un sarežģītāku tiesvedību valsts tiesu sistēmā.

Kanādā aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts

Ja ES un Kanāda tam piekrīt, sarakstā turpmāk var iekļaut arī citus produktus.

Plašāka informācija par ĢIN aizsardzību Kanādā, pateicoties CETA, ir atrodama šajā praktiskajā rokasgrāmatā.

Attiecībā uz ĢIN, kas uzskaitītas 2004. gada nolīgumā par vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību, šo ĢIN tiesību turētājiem, lai tos varētu aizsargāt Kanādā, ir jāreģistrē savas ĢIN Kanādas Intelektuālā īpašuma birojā.

Reģistrācijas procedūra ir izskaidrota šeit.

Elektroniskā tirdzniecība

Nodaļā par elektronisko tirdzniecību vispārīgajos noteikumos ir minēts, ka Puses atzīst, ka ir svarīgi atvieglot MVU elektroniskās komercijas izmantošanu.

Pakalpojumi

CETA nodrošina juridisko noteiktību ES un Kanādas pakalpojumu sniedzējiem, uzliekot saistības augsta līmeņa liberalizācijai Kanādā un ES.

ES iegūst plašāku piekļuvi Kanādas tirgum, jo īpaši attiecībā uz jūras pakalpojumiem.

Pakāpeniska liberalizācija un pārredzamība

Kanāda nevar ieviest jaunas kvotas vai jaunus diskriminējošus pasākumus pret ES pakalpojumu sniedzējiem, izņemot ierobežotu jutīgo nozaru kopumu. Nolīgums arī garantē, ka ES pakalpojumu sniedzēji var gūt labumu no

 • augstāks tirgus piekļuves līmenis, kas pārsniedz Kanādas PTO saistības
 • lielākā daļa turpmākās liberalizācijas, ko Kanāda var veikt

Kanāda ir atcēlusi vairākus ierobežojumus attiecībā uz pilsonības un uzturēšanās nosacījumiem, lai daudzi profesionāļi varētu praktizēt Kanādā, tostarp:

 • advokāti
 • grāmatveži
 • arhitektu
 • inženieri

Telekomunikāciju un pasta un kurjeru pakalpojumu jomā Kanāda pirmo reizi ir bloķējusi turpmāku liberalizāciju.

Jūrniecības pakalpojumi

Jauna Kanādas jūras transporta tirgus atvēršana atvieglos ES jūras transporta operatoru un to lielāko kuģu darbību Kanādā, lai tie varētu uzpildīt svarīgu maršrutu starp Monreālu un Halifaksu.

Abas ostas ir nozīmīgas Kanādas austrumu krastā. Monreāla ir liela osta, kas apstrādā 1,4 miljonus standarta konteineru (2015. gadā importa un eksporta konteineru kopskaits), savukārt Halifax apstrādā 0,4 miljonus divdesmit pēdu ekvivalenta vienību (TEU) (2015. gads).

ES ir pasaules līdere bagarēšanas pakalpojumu jomā. Ar CETA Kanāda arī atver savu bagarēšanas darbību tirgu ES operatoriem, kas saskaņā ar aplēsēm ir 150–400 miljoni CAD gadā (aptuveni 104–278 miljoni EUR gadā).

Regulatīvās disciplīnas

Papildus vērienīgajām tirgus piekļuves saistībām CETA ietver arī inovatīvas un spēcīgas regulatīvās disciplīnas, kas papildina un uzlabo abu pušu uzņemtās saistības attiecībā uz piekļuvi tirgum.

Šīs regulatīvās disciplīnas ietver vienu no visplašākajiem un vispusīgākajiem savstarpēji saistošu iekšzemes regulējuma disciplīnu kopumiem, kas attiecas uz licencēšanas vai atļauju piešķiršanas režīmiem gandrīz visiem pakalpojumiem un ieguldījumu darbībām. Teksts nodrošina taisnīgus un pārredzamus režīmus visiem pieteikuma iesniedzējiem un padara atļauju piešķiršanas procesu pēc iespējas raitāku.

Profesionāļu pārvietošanās

Saskaņotais tiesību aktu kopums par profesionāļu pagaidu ieceļošanu ietver šādus ieguvumus:

 • ES uzņēmumi var nosūtīt savus uzņēmuma ietvaros pārceltos darbiniekus uz Kanādu uz laiku līdz 3 gadiem. Pamatojoties uz iepriekšējiem nolīgumiem, šis pabalsts parasti attiecas uz visām nozarēm.
 • pagarināts uzturēšanās ilgums profesionāļiem — līgumpakalpojumu sniedzēji vai neatkarīgie speciālisti (definēti nolīgumā) varēs uzturēties otras puses teritorijā 12 mēnešus (divkārši, kas bija iespējams iepriekš)

Līgumpakalpojumu sniedzēji gūst labumu no labākiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem (piemēram, nediskriminējoša attieksme pret Kanādas piegādātājiem) papildu nozarēs. Tajās ietilpst

 1. Padomdevēju un konsultāciju pakalpojumi, kas saistīti ar
  • ieguve
  • telekomunikāciju pakalpojumi
  • pasta un kurjeru pakalpojumi
  • apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi:
  • citi finanšu pakalpojumi
  • transportēšana
  • ražošana
 2. Aprīkojuma apkope un remonts, piemēram,
  • kuģi, dzelzceļa transporta aprīkojums
  • mehāniskie transportlīdzekļi, motocikli, sniega motocikli un autotransporta aprīkojums
  • gaisa kuģi un to daļas
  • metālizstrādājumi, iekārtas, kas nav biroja iekārtas, un cita veida iekārtas un mājsaimniecības preces
 3. Saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi
 4. Vides pakalpojumi

Jauni profili: preferenciāla piekļuve Kanādas tirgum un nediskriminējošais režīms Kanādā attieksies arī uz jaunām ES piegādātāju kategorijām, kā noteikts nolīgumā: investori, īstermiņa viesdarbinieki un tehnologi.

Kanāda attiecībā uz ES uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku laulātajiem piemēros tādu pašu režīmu kā pret Kanādas uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku laulātajiem ES.

Savstarpēja kvalifikācijas atzīšana

Lai veicinātu augsti kvalificētu speciālistu mobilitāti starp ES un Kanādu, CETA izveido sistēmu profesionālo kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai un nosaka vispārējos nosacījumus un pamatnostādnes sarunām par konkrētu profesiju nolīgumiem.

CETA nodrošina sīki izstrādātu satvaru sarunām par nolīgumiem par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu un to noslēgšanai.

Nolīgums atstāj abu pušu reglamentēto profesiju apvienību ziņā sākt SAN sarunu procesu, sniedzot ieteikumus attiecīgajai CETA komitejai, un vienoties par konkrētiem nosacījumiem. Tiklīdz asociācijas vienojas par principiem un procedūrām, kas izklāstītas regulējumā, SAN kļūst juridiski saistošs, nodrošinot, ka Eiropas profesionāļu kvalifikāciju var atzīt Kanādas kompetentās iestādes, un otrādi.

Publiskais iepirkums

Ar CETA ES uzņēmumi tagad var piedalīties Kanādas valdības rīkotajos konkursos visos trīs publiskā iepirkuma līmeņos: federālo zemju, provinču un pašvaldību līmenī.

Kanādā provinču un teritoriju jurisdikcijā ir sabiedriskie labumi, piemēram,

 • veselības aprūpe
 • izglītība
 • labturība
 • transportēšana provinces iekšienē.

Komūnas pārvalda

 • vietējie pārvadājumi
 • skolu dēlīši
 • komunālie pakalpojumi u. c.

Iepirkuma veicēji, uz kuriem attiecas CETA, ir atrodami 19–1.–19–8. pielikumā.

CETA arī nodrošina juridisko noteiktību, ka Kanādas publiskās aģentūras un struktūras nevarēs diskriminēt Eiropas uzņēmumus, t. i., ierobežot uzņēmumu piekļuvi atklātam konkursam.

Piegādātāji var apstrīdēt iepirkuma lēmumus, kuri, viņuprāt, ir pretrunā nolīgumā noteiktajiem pienākumiem. Kanādā šo uzdevumu pilda Kanādas Starptautiskais tirdzniecības tribunāls (“CITT”).

Kanāda ir padarījusi konkursu procesu pārredzamāku, publicējot visus savus publiskos konkursus vienotā iepirkuma tīmekļa vietnē CanadaBuys. Ņemiet vērā, ka jums ir jāreģistrējas šajā lapā, lai varētu piedalīties konkursā Kanādas tirgū.

 

Lai uzzinātu, vai jums ir tiesības piedalīties konkrētā publiskā iepirkuma konkursā ārpus ES, izmantojiet iepirkumu asistentu “Mans tirdzniecības asistents iepirkumajomā”.

Ieguldījumi

Kad CETA galīgi stāsies spēkā, tas nodrošinās ES un Kanādas ieguldītājiem lielāku paredzamību, pārredzamību un aizsardzību viņu ieguldījumiem attiecīgi Kanādā un ES.

CETA noteikumi par ieguldījumu aizsardzību un jaunā ieguldījumu tiesu sistēma (ICS) nodrošinās augstu aizsardzības līmeni ieguldītājiem, vienlaikus pilnībā saglabājot valdību tiesības reglamentēt un īstenot tādus sabiedriskās politikas mērķus kā veselības, drošības vai vides aizsardzība.

ICS ir nepārprotams pārtraukums no vecās pieejas strīdu izšķiršanai starp ieguldītāju un valsti (ISDS) un apliecina ES un Kanādas kopīgo apņemšanos izveidot taisnīgāku, pārredzamāku un institucionalizētu sistēmu ieguldījumu strīdu izšķiršanai.

CETA ieguldījumu noteikumi aizstās arī astoņus spēkā esošos divpusējos ieguldījumu nolīgumus starp dažām ES dalībvalstīm un Kanādu.

Kanādas uzņēmumu iegādes pārskatīšanas slieksnis saskaņā ar Investment Canada likumu ir ievērojami palielināts no pašreizējiem 354 miljoniem CAD līdz 1,5 miljardiem CAD. Tas attiecas uz visiem ES ieguldītājiem, kas nav valsts uzņēmumi.

Ja plānojat ieguldīt Kanādā, varat uzzināt vairāk šeit.

NB! Ieguldījumu aizsardzība un ieguldījumu tiesu sistēma, kā arī portfeļa ieguldījumu tirgus pieejamība netiks provizoriski piemērota saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/38 (2016. gada 28. oktobris) par to, lai provizoriski piemērotu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (OV L 11, 14.1.2017., 1080. lpp.),1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Saites un kontaktinformācija

EIROPAS SAVIENĪBAS

Eiropas Savienības delegācija Kanādā

Dzīvesvietas adrese:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6132386464

E-pasts: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

AUSTRIJA

Austrijas Federālā ekonomikas kamera (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

KANĀDĀ

Priekšrocība Austria Toronto

Austrijas ģenerālkonsulāts — EUR komercnodaļa Advantage Austria

Dzīvesvietas adrese:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tālr.: + 1 4169673348

E-pasts: toronto@advantageaustria.org 

Tālr.: + 1 5148493708

E-pasts: montreal@advantageaustria.org 

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tālr. + 1 6137891444, 

E-pasts: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BEĻĢIJA

Valonijas Ārējās tirdzniecības un ieguldījumu aģentūra
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Flandrijas tirdzniecība

KANĀDĀ

Flandrija/Valonija/Brisele

Tirdzniecības pārstāvniecība attiecībā uz Ontārio, Manitobu

Dzīvesvietas adrese:

2 Bloor Street West — Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tālr. + 1 416515–7777

E-pasts: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flandrijas
tirdzniecības rep.: Kvebeka, Ņūfaundlenda un Labradora, Nunavuta, Ņūbrunsvika, Jaunskotija, prinča Edvarda sala

Dzīvesvietas adrese:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600, Montreāla (Kvebeka) H3A 3L4

Tālr.: + 1 514289–9955

E-pasts: montreal@fitagency.com

 

Valonijas
tirdzniecības rep.: Kvebeka, Ņūfaundlenda un Labradora, Nunavuta, Ņūbrunsvika, Jaunskotija, prinča Edvarda sala

Dzīvesvietas adrese:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Monreāla, Kvebeka, H3B 4W8

Tālr.: + 1 514939–4049

 

Briseles
tirdzniecības rep.: Kvebeka, Ņūfaundlenda un Labradora, Nunavuta, Ņūbrunsvika, Jaunskotija, prinča Edvarda sala

Dzīvesvietas adrese: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Monreāla, Kvebeka, H3A 2R7

Tālr.: + 1 514286–1581

E-pasts: info@bruxelles-canada.com

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

360 Albert Street, 8. stāvā, Suite 820, Otavā, Ontārio, K1R 7X7

Tālr.: + 1 6132367267

E-pasts: ottawa@diplobel.fed.be

BULGĀRIJA

Bulgārijas Mazo un vidējo uzņēmumu veicināšanas aģentūra бύлгарската
агенύия за на насгаване малките и средните Дредύриятиятияятия

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tālr.: + 1 613893215

E-pasts: Embassy.Ottawa@mfa.bg

HORVĀTIJA

Eksporta portāls
Izvozni portāls

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tālr.: + 1 6135627820

E-pasts: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Ģenerālkonsulāts

Dzīvesvietas adrese:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tālr.: + 1 9052779051

E-pasts: genmiss@mvep.hr
e-pasts: croconsulate.miss@mvep.hr

KIPRA

Tirdzniecības pakalpojums
ύπηρεσία Εμπορίου

KANĀDĀ

Augsta līmeņa Komisija

Dzīvesvietas adrese:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6135630727

E-pasts: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Goda konsulāts

Dzīvesvietas adrese:

435 Donald Street, Coquitlam, Britu Kolumbija, V3K 3Z9

Tālr.: + 1 6049362268

E-pasts: tberggre@sfu.ca

 

Tirdzniecības nodaļa

Dzīvesvietas adrese:

13. Austrumu 40. iela, Ņujorka, NY 10016

Tālr.: + 1 2122139100

E-pasts: ctncy@cyprustradeny.org

ČEHIJAS REPUBLIKA

Čehijas Republikas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas Valsts tirdzniecības veicināšanas aģentūra —
Česká agentsura na podporu obchodu

KANĀDĀ

Czech Trade Canada (Čehijas Tirdzniecības Kanāda)

Dzīvesvietas adrese:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tālr.: + 1 4032694924

E-pasts: calgary@czechtrade.cz
e-pasts: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tālr. + 1 6135623875

Internetā: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-pasts: ottawa@embassy.mzv.cz

E-pasts: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Čehijas Republikas ģenerālkonsulāts

Dzīvesvietas adrese:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontārio, M4W 3E2

Internetā: www.mzv.cz/toronto

E-pasts: toronto@embassy.mzv.cz

E-pasts: commerce_toronto@mzv.cz

DĀNIJA

Dānijas Ārlietu ministrija Udenrigsministeriet Eksportrådet

KANĀDĀ

Dānijas Tirdzniecības padome

Dzīvesvietas adrese:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tālr.: + 1 416962–5661

E-pasts: yyzhkt@um.dk

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tālr.: + 1 6135621811

E-pasts: ottamb@um.dk 

IGAUNIJA

Uzņēmums Igaunija (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus(EAS)

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tālr.: + 1 6137894222

E-pasts: embassy.ottawa@mfa.ee

SOMIJA

Finpro

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tālr.: + 1 6132882233

E-pasts: embassy@finland.ca

E-pasts: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIJĀ

Business France

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvniecība Kanādā — Business France

Toronto

Dzīvesvietas adrese:

154 Universitāte Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tālr.: + 1 4169771257

 

Monreālā: Bureau Business France,

Dzīvesvietas adrese:

1501 McGill College, Birojs 1120, Monreāla, QC H3A 3M8

Tālr.: + 1 5146704000

 

Vankūverā:

Dzīvesvietas adrese:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britu Kolumbija V6E 3V6

Tālr.: + 1 6046390923

E-pasts: canada@businessfrance.fr

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

42 Sussex Drive, Otavā, Ontārio, K1M 2C9

Tālr.: + 1 6137891795

E-pasts: politique@ambafrance-ca.org

VĀCIJA

Vācija Tirdzniecība un Invest (GTAI)

KANĀDĀ

Kanādas Vācijas Tirdzniecības kamera

Dzīvesvietas adrese:

480 Avenue Universitāte, Suite 1500, Toronto, Ontārio, M5G 1V2

Tālr.: + 1 416598–3355

E-pasts: info@germanchamber.ca

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanāda

Tālr.: + 1 613 232 1101

E-pasts: info@ottawa.diplo.de

GRIEĶIJA

Uzņēmums Greece Invest and Trade Ε ΕύύДΚύ ΕύΑ ΕύΑ ΕΠΕύΔύΣΕΩύ ΚΑ ΕύΩύΕύ ΕύΩύΕύΚύ ΕύΠύ ΕύΠύ
ΕДΠύ Εύ ΕύΠύ ΕΠύ Εг ΚΑ ΚΑ ΚΑ ΕύΩύΕύΕ ΚΑÕ ΕύΩύΕύΕύ ΕύΩ ΕύΕύΕύΕύΚύ ΕύΠύ ΕύΠύ ΕύΠύ

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tālr.: + 1 6132386271

E-pasts: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Ģenerālkonsulāts

Dzīvesvietas adrese:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tālr.: + 1 4165150133

E-pasts: ecocom-toronto@mfa.gr

UNGĀRIJA

Ungārijas Valsts tirdzniecības nams

Ungārijas Investīciju veicināšanas aģentūra
http://www.hipa.hu/

KANĀDĀ

Ģenerālkonsulāts Toronto

Dzīvesvietas adrese:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tālr.: + 1 6473492550

E-pasts: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

299 Waverley St., Otavā, K2P 0V9

Tālr.: + 1 6132307560

E-pasts: mission.ott@mfa.gov.hu

ĪRIJA

Uzņēmums Īrijā

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvniecība Kanādā — Uzņēmums Īrijā

Dzīvesvietas adrese:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontārio, M4W 3E2

Tālr.: + 1 4169345033

E-pasts: client.service@enterprise-ireland.com

E-pasts: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

Varette ēka, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tālr.: + 1 6132336281

E-pasts: embassyofireland@rogers.com

ITĀLIJA

Itālijas Tirdzniecības aģentūra
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

KANĀDĀ

Itālijas ģenerālkonsulāta tirdzniecības veicināšanas aģentūra

Dzīvesvietas adrese:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-pasts: toronto@ice.it

Tālr.: + 1 4165981566

 

Dzīvesvietas adrese:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Monreāla, Kvebeka, H3A 3G4

Tālr.: + 1 5142840265

E-pasts: montreal@ice.it

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

275 Slater St, Otavā, Ontārio, K1P 5H9

Tālr.: + 1 6132322401

E-pasts: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LATVIJĀ

Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

350 Sparks St, Otavā, Ontārio, K1R 7S8

Tālr.: + 1 6132386014

E-pasts: embassy.canada@mfa.gov.lv

LIETUVA

Uzņēmums Lietuvā

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

150 Metcalfe Str #1600, Otavas, Ontārio, K2P 1P1

Tālr. + 1 61356754 58

E-pasts: amb.ca@urm.lt

LUKSEMBURGA

Luksemburga — uzņēmumiem

KANĀDĀ

Goda konsulāts Otavā

Dzīvesvietas adrese:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tālr.: + 1 6137554091

E-pasts: luxconsulottawa@gmail.com

 

Vēstniecība Vašingtonā

Dzīvesvietas adrese:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Vašingtona, DC. 20008

Tālr. + 1 2022654171

E-pasts: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Maltas uzņēmums

KANĀDĀ

Kanādas ģenerālkonsulātā Toronto

Dzīvesvietas adrese:

3300 St W stāvs, Etobikokes, Ontārio, M8X 2X3

Tālr.: + 1 4162070922

E-pasts: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NĪDERLANDE

Nīderlandes Uzņēmumu aģentūra
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — tiešsaistes portāls ārvalstu un Nīderlandes jaunuzņēmumiem

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tālr.: + 1 613 237 503

E-pasts: ott@minbuza.nl

 

Ģenerālkonsulāts Toronto

Dzīvesvietas adrese:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tālr.: + 1 416 595 2402

Internetā: www.hollandtradeandinvest.com
e-pasts: tor-ea@minbuza.nl

POLIJA

Polijas Investīciju un tirdzniecības aģentūra (bijusī Polijas Informācijas un ārvalstu ieguldījumu aģentūra)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


e-pasts: invest@paih.gov.pl

Priekšsēdētāja sekretariāts:

Tālr.: + 48 223349871

Ārvalstu ieguldījumu nodaļa:

Tālr.: + 48 223349875

Ekonomikas attīstības nodaļa:

Tālr.: + 48 223349820

Ekonomikas veicināšanas nodaļa:

Tālr.: + 48 223349926

Informācijas un sakaru nodaļa:

Tālr.: + 48 223349994

 

KANĀDĀ

Polijas Investīciju un tirdzniecības aģentūra Toronto

Dzīvesvietas adrese:

438 Avenue Universitāte, Suite 1810, Toronto, Ontārio, M5G 2K8

E-pasts: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Polijas Republikas vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tālr. + 1 6137890468

E-pasts: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Polijas Republikas ģenerālkonsulāts Toronto

Dzīvesvietas adrese:

2603 Shore Blvd ezers. Rietumi, Toronto, Ontārio, M8V 1G5

Tālr.: + 1 4162525471

Tālr.: + 1 4164645405

E-pasts: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Polijas Republikas ģenerālkonsulāts Vankūverā

Dzīvesvietas adrese:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britu Kolumbija, V6E 2K3

Tālr. + 1 6046883458

E-pasts: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Polijas Republikas konsulāts Monreālā

Dzīvesvietas adrese:

3501 Avenue du Musée, Monreāla, Kvebeka, QC H3G 2C8

Tālr. + 1 6137890468 

E-pasts: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGĀLE

AICEP Portugal Global — Tirdzniecības un investīciju aģentūra

KANĀDĀ

Tirdzniecības un ieguldījumu aģentūra — AICEP Toronto

Dzīvesvietas adrese:

438 Avenue Universitāte, Suite 1400, Toronto, Ontārio, M5G 2K8

Tālr.: + 1 4169214925

E-pasts: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

645 Salu parks Dr, Otavā, Ontārio, K1Y 0B8

Tālr.: + 1 6137290883

E-pasts: ottawa@mne.pt

RUMĀNIJA

Uzņēmējdarbības vides, tirdzniecības un uzņēmējdarbības ministrija

InvestRumānija

Rumānijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

KANĀDĀ

Rumānijas Ekonomikas un tirdzniecības veicināšanas birojs

Dzīvesvietas adrese:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, Monreāla, Kvebeka, H3A 2R7

Tālr.: + 1 5145048235

E-pasts: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

655 Rideau St, Otavā, Ontārio, K1N 6A3

Tālr.: + 1 6137893709

E-pasts: ottawa@mae.ro

SLOVĀKIJA

SARIO — Slovākijas Ieguldījumu un tirdzniecības attīstības aģentūra
Slovenská agentsúra pre rozvoj investícií a obchodu

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

50 Rideau Terrace, Otavas, Ontārio, K1M 2A2

Tālr.: + 1 6137494442

E-pasts: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVĒNIJA

SHTO Slovēnija — Sabiedriskā uzņēmējdarbības, internacionalizācijas, ārvalstu ieguldījumu un tehnoloģiju aģentūra
SPIRIT Slovenija

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6135655781

E-pasts: sloembassy.ottawa@gov.si

SPĀNIJA

ICEX — Spānijas Ārējās tirdzniecības institūts
ICEX España Exportación e Inversiones

KANĀDĀ

Ekonomikas un tirdzniecības birojs

Dzīvesvietas adrese:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tālr.: + 1 6132360409

E-pasts: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronto Tirdzniecības veicināšanas birojs

Dzīvesvietas adrese:

170 Universitāte Ave #602, Toronto, Ontārio, M5H 3B3

Tālr.: + 1 4169670488

E-pasts:toronto@comercio.mineco.es

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tālr.: + 1 6137472252

E-pasts: emb.ottawa@mae.es 

ZVIEDRIJA

Business Sweden — Zviedrijas Tirdzniecības un ieguldījumu padome

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvniecība Kanādā — Uzņēmējdarbība Zviedrijā

Dzīvesvietas adrese:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tālr.: + 1 4169228152

E-pasts: toronto@business-sweden.se

 

Vēstniecība Otavā

Dzīvesvietas adrese:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tālr.: + 1 6132448200

E-pasts: sweden.ottawa@gov.se

Tirdzniecības palātas un uzņēmumu apvienības

EIROPAS SAVIENĪBAS

Eiropas Savienības Tirdzniecības palāta Kanādā (EUCCAN)

Dzīvesvietas adrese:

480 Avenue Universitāte, Suite 1500, Toronto, Ontārio, M5G 1V2

Tālr.:  + 1 4165987087

E-pasts: info@euccan.com 

 

Eiropas Savienības Tirdzniecības kamera Dienvidaustrumu Kanādā

E-pasts: info@eu-canada.com

Kanādas vietējo un divpusējo ES tirdzniecības kameru un uzņēmumu apvienību saraksts ir atrodams Eiropas Savienības Tirdzniecības palātas Kanādā tīmekļa vietnē (http://www.euccan.com). EUCCAN ir jumta organizācija šīm ļoti daudzveidīgajām struktūrām un organizācijām.

Informācijas rīki

Šajās septiņās faktu lapās ir izskaidrots, kas ir CETA un kādas priekšrocības

Uzziniet, kā piedalīties publiskā iepirkuma procesos Kanādā

Uzziniet vairāk par uzņēmējdarbības iespējām, ko piedāvā ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums

Papildu saites

Brošūra uzņēmumiem — apraksta ieguvumus, pa nodaļām un sniedz praktiskus padomus uzņēmumiem

Infografikās ir ilustrētas CETA priekšrocības katrā ES dalībvalstī

Pakāpeniska rokasgrāmata eksportētājiem uz Kanādu

Uzņēmumu stāsti un liecības

MVU ieteikums

CETA Apvienotā komiteja 2018. gada septembrī vienojās par konkrētu MVU ieteikumu, ka katra Puse sniedz tiešsaistes informāciju otras Puses MVU par CETA un ka ES un Kanāda sadarbojas, lai tirdzniecības nolīgums sniegtu labumu MVU.

Kanādas tīmekļa vietne, lai atbalstītu ES MVU, kas eksportē uz Kanādu

ES tīmekļa vietne MVU no Kanādas

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites