Version: 1.8.0.2 (2021-06-23 08:03) tmldb00204.cc.cec.eu.int

ES un Kanādas visaptverošais un ekonomiskās tirdzniecības nolīgums

CETA ir tirdzniecības nolīgums starp ES un Kanādu. Tas samazina tarifus un atvieglo preču un pakalpojumu eksportu, sniedzot labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem gan ES, gan Kanādā.

CETA provizoriski stājās spēkā 2017. gada 21. septembrī, un tas nozīmē, ka pašlaik piemēro lielāko daļu nolīguma. Pēc tam ES valstu – un dažos gadījumos arī reģionālo – parlamentiem būs jāapstiprina CETA, lai tas varētu pilnībā stāties spēkā.

Īsumā par nolīgumu

ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) provizoriski stājās spēkā 2017. gada 21. septembrī.

Jomas, kas vēl nav stājušās spēkā:

 • ieguldījumu aizsardzība un ieguldījumu tiesu sistēma (ICS)
 • piekļuve portfeļieguldījumu tirgum
 • noteikumi par kameru
 • divi noteikumi, kas saistīti ar administratīvo procesu pārredzamību, pārskatīšanu un pārsūdzību dalībvalstu līmenī

Nolīgums pilnībā stāsies spēkā, tiklīdz visu dalībvalstu parlamenti to būs oficiāli ratificējuši.

Kādi ir jūsu uzņēmuma ieguvumi?

Vienošanās

 • likvidē vai samazina tirdzniecības šķēršļus, tarifus un ar eksportu saistītās izmaksas
 • vienkāršo papīra darbu, tehniskos noteikumus, muitas procedūras un izcelsmes noteikumu prasības, produktu testēšanas prasības, informāciju par iepirkumiem, intelektuālā īpašuma jautājumus utt.
 • veicina pārtikas, dzīvnieku un augu produktu tirdzniecību, vienlaikus saglabājot augstu cilvēku, dzīvnieku un augu veselības un drošības līmeni
 • ļauj jūsu uzņēmumam piedalīties konkursos visos Kanādas valdības līmeņos
 • rada papildu piekļuvi tirgum dažās nozarēs, piedāvājot labāku mobilitāti darba ņēmējiem un atvieglojot profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu
 • aizsargā ļoti dažādas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes augstas kvalitātes Eiropas pārtikas produktiem Kanādas tirgū
 • veicina kvalitatīvus ieguldījumus starp ES un Kanādu

Aptvertās jomas ietver noteikumus par piekļuvi preču tirgum, tehniskos šķēršļus tirdzniecībai, sanitāros un fitosanitāros pasākumus, ieguldījumus, pakalpojumus, elektronisko tirdzniecību, konkurences politiku, valsts iepirkumu, intelektuālo īpašumu, regulatīvo sadarbību vai strīdu izšķiršanu. Pielikumos ir iekļauti tarifu atcelšanas grafiki, kvotas, procedūras, izcelsmes noteikumi, atbilstības novērtējumu savstarpēja pieņemšana utt.

 

Šeit īsumā izskaidrotas nolīguma nodaļas, un attiecīgo tekstu var lejupielādēt.

Tarifi

Kanāda un ES 2017. gada 21. septembrī jau atcēla 98 % no savām tarifa pozīcijām un vienojās pakāpeniski likvidēt gandrīz visas atlikušās tarifa pozīcijas. Līdz 2024. gadam tiks atcelti 99 % no visām tarifa pozīcijām.

Kanādas produkti, uz kuriem attiecas tarifu pārejas posma atcelšana, ir šādi:

 • transportlīdzekļi
 • kuģi
 • mieži un iesals
 • Rafināde
 • kartupeļu ciete
 • ziedi

Eiropas produkti, uz kuriem attiecas tarifu pārejas posma atcelšana, ir šādi:

 • transportlīdzekļi
 • daži zivju un jūras velšu produkti
 • jēlcukurs un rafinēts cukurs
 • daži graudi

Tarifu pakāpeniska atcelšana notiek saskaņā ar tarifu atcelšanas grafiku. Samazinājumi ir izteikti pakāpju kategorijās nolīguma 2.A pielikumā.

 • A: nodokļa nulles likme 2017. gada 21. septembrī
 • B: nodoklis jāsamazina līdz nullei vienādās daļās 3 gadu laikā
 • C: nodoklis jāsamazina līdz nullei vienādās daļās 5 gadu laikā
 • D: nodoklis jāsamazina līdz nullei vienādās daļās 7 gadu laikā
 • E: nodoklis ir atbrīvots no tarifu atcelšanas
 • S: nodoklis paliek nemainīgs 5 gadus, un pēc tam 8. gada 1. janvārī to atceļ trijos vienādos posmos.
 • AV0 + EP: ad valorem nodoklis, kas spēkā stāšanās brīdī ir vienāds ar nulli; saglabā īpašo nodokli, kas izriet no ievešanas cenu sistēmas, ko piemēro šīm noteiktas izcelsmes precēm.

 

Mans tirdzniecības asistents uzrāda tarifu atcelšanas grafikus attiecīgajām tarifa pozīcijām.

Rūpniecības preces

Abas puses ir vienojušās likvidēt 100 % no rūpniecības ražojumu tarifa pozīcijām, no kurām 99,6 % pēc stāšanās spēkā attiecībā uz Kanādu un 99,4 % pēc stāšanās spēkā attiecībā uz ES. Starp nedaudzajiem ražojumiem, kas nav liberalizēti spēkā stāšanās brīdī, ir ierobežots skaits autobūves ražojumu, kuri tiks liberalizēti uz savstarpīguma pamata uz 3., 5. vai 7. gadu (17 ražojumi Kanādas tarifu piedāvājumā un atbilstošie ražojumi ES piedāvājumā). Kanāda 7 gadu laikā (t. i., līdz 2024. gadam) liberalizēs atlikušos tarifus kuģiem.

Lauksaimniecības preces

Stājoties spēkā, Kanāda atcēla nodokļus 90,9 % no visām savām lauksaimniecības tarifu pozīcijām. Līdz 2023. gadam tas pieaugs līdz 91,7 %.

Jutīgiem lauksaimniecības produktiem piemēros īpašu režīmu:

Tarifa kvotas

Abas puses piemēro tarifa likmes kvotas dažiem produktiem, tostarp Kanādas liellopu gaļai, cūkgaļai un cukurkukurūzai, kā arī Eiropas sieram. Tie ir konkrēti preču apjomi, kam noteiktā laikposmā būs tiesības uz preferenciālu tarifu režīmu.

Imports no Kanādas

Tarifu kvotu piešķīrumus aprēķina, pamatojoties uz tarifu kvotas ietvaros pieejamajiem daudzumiem un pieprasīto daudzumu, ko valstu iestādes paziņojušas ES Komisijai.

Kad ES Komisija ir aprēķinājusi un publiskojusi piešķīrumus, ES dalībvalstīm ir jāizdod importa vai eksporta licences par daudzumiem, par kuriem iesniegti pieteikumi attiecīgo tarifu kvotu ietvaros.

Vienlaicīgas izskatīšanas pamatnoteikumi ir noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu.

ES TK piešķīruma likmes attiecībā uz izdotajām importa licencēm publicē katru mēnesi, un tās ir pieejamas gaļas tirgus novērošanas centrā.

Turpmāk minētajās regulās ir noteikts, kā ES pārvalda savas dažādās tarifu kvotas attiecībā uz CETA

Eksports uz Kanādu
 • Kanāda piena produktu kvotu piešķiršanai piemēro gada modeli
 • kvotu pieteikumu iesniedz novembra pirmajā pusē, un neizmantoto kvotu atpakaļnosūtīšana un pārdale notiek 1. augustā.
 • lai varētu saņemt kvotu, jums jābūt Kanādas iedzīvotājam un jābūt aktīvam siera ražošanas nozarē.

Plašāka informācija par tarifa kvotu piešķiršanu piena produktiem, ko eksportē no ES uz Kanādu saskaņā ar CETA, ir atrodama Kanādas tīmekļa vietnē “Paziņojumi” par globālajām lietām.

Paziņojumos importētājiem ir izklāstīti atbilstības kritēriji, lai saņemtu piešķīrumu saskaņā ar katru attiecīgo tarifa kvotu. Paziņojumos ir sniegta arī informācija par TK pārvaldību kopumā un par pieteikuma iesniegšanas procesu. Pieteikuma veidlapas un saistītie papildinājumi ir pievienoti katram paziņojumam.

CETA 2020. gada siera turētāju saraksts

2020. gada CETA rūpniecisko siera kvotu saraksts

2019 – tabula par CETA tarifa kvotas izmantošanu attiecībā uz sieru

Turklāt jāņem vērā, ka

 • uz augļiem un dārzeņiem joprojām attiecas ES ievešanas cenu sistēma
 • tiks saglabāti tarifi mājputniem un olām

Vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni

Stājoties spēkā CETA, tika atcelti īpaši tarifi ES vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko ieved Kanādā.

Attiecībā uz tādiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem kā džins, degvīns un viskijs CETA pievēršas ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, kas būtiski kavēja ES spēju iekļūt Kanādas tirgū, jo īpaši:

 • piemērot diferencētu maksu par pakalpojumiem (ko Kanāda noteikusi importētajiem vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem), pamatojoties uz apjomu, nevis vērtību, un to aprēķināt pārredzamākā veidā, samazinot ES ražotāju izmaksas par savu produktu pārdošanu Kanādā.
 • iesaldēt Kanādas ārpus uzņēmuma esošo privāto tirdzniecības vietu skaitu, kuras ir pieejamas tikai Kanādas ražotājiem un kuras ir alternatīva provinču spirta dēļu monopolam;
 • atsevišķu alkoholisko dzērienu valžu ārpusprovinces darbību novēršana, kas ir izraisījusi negodīgu konkurenci Kanādas teritorijā un trešās valstīs
 • atcelt Kanādas prasības pirms pildīšanas pudelēs sajaukt importētos nefasētos spirtus ar vietējiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem (šī prasība nepieļauj, ka importētie nefasētie spirti Kanādā tiek marķēti kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes pildīšana pudelēs)

CETA ietver gan 1989. gada ES un Kanādas nolīgumu par alkoholiskajiem dzērieniem, gan 2004. gada ES un Kanādas nolīgumu par vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kas piedāvā stingras juridiskās garantijas Eiropas un Kanādas vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirgotājiem. Nelieli grozījumi 2004. gada nolīgumā ir izklāstīti CETA 30.-B pielikumā.

Zivsaimniecība

Kanāda, stājoties spēkā, pilnībā atcēla visus zivsaimniecības produktu tarifus.

Pēc stāšanās spēkā ES atcēla 95,5 % no saviem tarifiem un piekrita vēl atcelt atlikušos 4,5 % tarifus 3, 5 vai 7 gadu laikā.

Līdztekus muitas nodokļu atcelšanai ES un Kanāda attīstīs ilgtspējīgu zvejniecību, izmantojot uzraudzības, kontroles un pārraudzības pasākumus, kā arī apkarojot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

 

Atrodiet jūsu precei piemērojamo tarifa likmi manā tirdzniecības asistentā.

Izcelsmes noteikumi

Šajā iedaļā ir izklāstīti tirdzniecības nolīguma galvenie izcelsmes noteikumi un izcelsmes procedūras.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns attiecībā uz šo tematu, atrodiet ievadu par galvenajiem jēdzieniem preču sadaļā.

Izcelsmes noteikumi

Lai jūsu produktam varētu piemērot preferenciālo likmi, tam jāatbilst konkrētiem noteikumiem, kas pierāda tā izcelsmi.

Kur es varu atrast izcelsmes noteikumus?

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti Protokolā par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ES un Kanādas Visaptverošajā ekonomikas un tirdzniecības nolīgumā (CETA) (OV L 11, 14.01.2017., 465. lpp.). Lūdzu, iepazīstieties arī ar sīki izstrādātām pamatnostādnēm par izcelsmes noteikumiem.

Vai saskaņā ar ES un Kanādas CETA mans produkts ir “noteiktas izcelsmes” produkts?

Lai jūsu produktam varētu piemērot zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar CETA, jūsu produkta izcelsmei jābūt ES vai Kanādā.

Produkts “izcelsme” ir ES vai Kanādā, ja tas atbilst kādai no šādām prasībām:

 • ir pilnībā iegūta ES vai Kanādā
 • ir ražots tikai no materiāliem, kuru izcelsme ir ES vai Kanādā;
 • Ir pietiekami ražots ES vai Kanādā saskaņā ar konkrētiem produktiem piemērojamiem noteikumiem, kas izklāstīti 5. pielikumā;

Skatīt arī 5. pielikuma ievadpiezīmes.

Turklāt 5.a pielikumā attiecībā uz dažiem produktiem ir paredzētas izcelsmes kvotas un alternatīvi noteikumi par konkrētiem produktiem.

 

Konkrētu produktu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums – visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražojuma ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa – ražošanas procesa rezultātā mainās tarifa klasifikācija starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un galaproduktu (piemēram, papīra ražošana (harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (harmonizētās sistēmas 47. nodaļa)
 • īpašas darbības – ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, šķiedru vērpšana dzijai. Šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilrūpniecības un apģērbu, kā arī ķīmijas nozarē.

Šo dažādo noteikumu kombinācija ir iespējama, ja dažādie noteikumi tiek izpildīti alternatīvi vai kopā.

 

Piemērojamos noteikumus par konkrētām precēm varat atrast manā tirdzniecības asistentā.

Uzgaļi un triki, lai palīdzētu ievērot noteikumus, kas attiecas uz konkrētiem produktiem

Nolīgums paredz papildu elastību, lai palīdzētu jums ievērot noteikumus par konkrētiem produktiem, piemēram, pielaides vai kumulāciju.

Iecietība
 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, ko parasti aizliedz konkrētais noteikums, līdz 10 % no ražojuma ražotāja cenas.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu maksimālo robežvērtību nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kas uzskaitīti konkrēta ražojuma noteikumos.
 • Īpašas pielaides attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti HS 50. līdz 63. nodaļā un ir iekļauti 1. pielikumā.
Kumulācija

CETA paredz trīs izcelsmes kumulācijas veidus

 • divpusējā kumulācija – materiālus, kuru izcelsme ir Kanādā, var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā
 • pilnīga kumulācija – ļauj ņemt vērā apstrādi vai pārstrādi, kas ES vai Kanādā veikta nenoteiktas izcelsmes materiāliem, lai palīdzētu ievērot noteikumu par konkrētu izstrādājumu
 • pilnvarojuma klauzula attiecībā uz paplašinātu kumulāciju – materiālus, kuru izcelsme ir kādā brīvās tirdzniecības nolīguma kopīgā partnervalstī, var uzskatīt par ES vai Kanādas izcelsmes materiāliem, ja tos izmanto kāda ražojuma ražošanā. Šis noteikums ir atkarīgs no pušu vienošanās par piemērojamiem nosacījumiem.

Citas prasības

Jūsu ražojumam ir jāatbilst arī visām citām piemērojamām prasībām, kas noteiktas Protokolā par izcelsmes noteikumiem, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai neizmainīšanas noteikumam.

Neizmainīšanas noteikums

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Kanādu (un otrādi), tos tālāk nepārstrādājot trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā.

 • izkraušana
 • pārkraušana
 • visas citas darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu produktus labā stāvoklī vai transportētu tos uz ES vai Kanādas teritoriju.
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana

Muitas dienests var pieprasīt importētājam pierādīt, ka produkts, attiecībā uz kuru importētājs pieprasa preferenciālu tarifu režīmu, ir nosūtīts saskaņā ar transporta noteikumiem.

Nodokļu atmaksa

To nodokļu atmaksāšana, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kurus izmanto, lai ražotu ražojumu, ko eksportē ar preferenciālu tarifu, ir atļauta tikai pirmajos 3 gados pēc CETA stāšanās spēkā, t. i., līdz 2020. gada 21. septembrim.

Izcelsmes procedūras

Ja vēlaties pieprasīt preferenciālu tarifu, jums būs jāievēro izcelsmes procedūras un jānodrošina, ka jūsu pieprasījumu pārbauda tās valsts muitas iestādes, kurā jūs importējat savas preces. Procedūras ir izklāstītas C iedaļā Protokolā par nolīguma izcelsmes noteikumiem.

Kā pieprasīt preferenciālu tarifu režīmu?

Importētāji var pieprasīt preferenciālu tarifa režīmu, pamatojoties uz eksportētāja iesniegtu izcelsmes deklarāciju.

Izcelsmes deklarācija

ES izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja produktu kopējā vērtība nepārsniedz

 • EUR 500 sīkpaku gadījumā vai
 • EUR 1 200 izstrādājumiem, kas ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas.
Eksportētāja pašdeklarācija

Eksportētāji, iesniedzot izcelsmes deklarāciju, var pašdeklarēt, ka viņu produkta izcelsme ir ES vai Kanādā.

Eiropas Savienībā to var pabeigt vai nu

To pašu REX numuru var izmantot arī dažiem citiem ES preferenciālas tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, ES tirdzniecības nolīgumam ar Japānu).

 • Izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas ir atrodams Protokola par izcelsmes noteikumiem 2. pielikumā.
 • izcelsmes deklarācijai būtu jābūt faktūrrēķinā vai jebkurā tirdzniecības dokumentā, kurā noteiktas izcelsmes produkts ir pietiekami sīki aprakstīts, lai to varētu identificēt.
 • izcelsmes deklarācija ir derīga 12 mēnešus no dienas, kad to aizpildījis eksportētājs
 • parasti paziņojums par izcelsmi attiecas uz vienu sūtījumu, bet Kanādā tas var attiekties arī uz vairākiem identisku produktu sūtījumiem laikposmā, kas nepārsniedz vienu gadu.
Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais produkts patiešām ir noteiktas izcelsmes produkts vai atbilst citām izcelsmes prasībām.

Šaubu gadījumā muitas dienests var pieprasīt importētājam pierādīt, ka produkts, attiecībā uz kuru importētājs pieprasa preferenciāla tarifa režīmu, ir nosūtīts saskaņā ar transporta noteikumiem.

Pārbaudes pamatā ir šādi principi:

 • administratīvā sadarbība starp importētājvalsts un eksportētājvalsts muitas iestādēm
 • produktu izcelsmes pārbaudes, ko veic vietējās muitas iestādes. Importētājvalsts vizītes pie eksportētāja nav atļautas.

Kad pārbaude ir pabeigta, importētājas valsts iestādes veic galīgo izcelsmes noteikšanu un informē importētājas puses iestādes par rezultātiem.

Praktiski norādījumi par CETA noteikumiem par izcelsmes noteikumiem

Produktiem piemērojamās prasības

Tehniskie noteikumi definē konkrētas īpašības, kurām vajadzētu būt ražojumam, piemēram, dizainu, etiķeti, marķējumu, iepakojumu, funkcionalitāti vai veiktspēju, un ir izstrādāti, piemēram, lai aizsargātu cilvēku veselību, drošību vai vidi. Tomēr tirgotājiem var būt dārgi izpildīt dažādas prasības dažādos tirgos.

ES un Kanādas tehniskie noteikumi ir padarīti savietojamāki, lai uzņēmumi varētu abos tirgos pārdot vienu un to pašu produktu vai to pašu produktu ar mazākiem pārveidojumiem. Tas ļauj maziem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, konkurēt ar lielākiem uzņēmumiem un piedalīties starptautiskās piegādes ķēdēs un e-komercijā.

CETA ir arī noteikumi, lai nodrošinātu pārredzamību – piemēram, lai jebkuras puses ieinteresētās personas varētu komentēt ierosinātos tehniskos noteikumus, ko varētu izstrādāt Kanāda vai ES.

Turklāt ES un Kanāda ir vienojušās stiprināt saiknes un sadarbību starp to standartizācijas iestādēm, kā arī to testēšanas, sertifikācijas un akreditācijas organizācijām.

Regulēto produktu sertificēšanas atvieglošana

ES un Kanāda ir vienojušās stiprināt saiknes un sadarbību starp to standartizācijas iestādēm, kā arī to testēšanas, sertifikācijas un akreditācijas organizācijām.

CETA ir izklāstīti noteikumi, kas palīdz izvairīties no nevajadzīgiem traucējumiem un nodrošināt pārredzamību (piemēram, lai jebkuras puses ieinteresētās personas varētu komentēt ierosinātos tehniskos noteikumus, kurus var izstrādāt Kanāda vai ES).

Atbilstības novērtēšana – savstarpēja atzīšana

Kanāda un ES ir vienojušās pieņemt obligātos atbilstības novērtēšanas sertifikātus, ko izdevušas atzītas atbilstības novērtēšanas struktūras (CAB), kuras atrodas ES, un otrādi – nozarēs, uz kurām attiecas CETA protokols, lai pierādītu atbilstību Kanādas vai ES prasībām.

Ar Protokolu par atbilstības novērtēšanas rezultātu savstarpēju atzīšanu aizstāj spēkā esošo savstarpējās atzīšanas nolīgumu (MRA) un paplašina ražojumu klāstu, paredzot iespēju to vēl vairāk paplašināt.

Produkti, uz kuriem attiecas protokols, ir:

 • elektriskās un elektroniskās iekārtas, ieskaitot elektriskās iekārtas un ierīces, un ar tām saistītās sastāvdaļas
 • radio un telekomunikāciju termināla iekārtas
 • elektromagnētiskā savietojamība (EMS)
 • rotaļlietas
 • būvizstrādājumi
 • mašīnas, ieskaitot to daļas, sastāvdaļas, ieskaitot drošības sastāvdaļas, maināmas iekārtas un agregātus
 • mērinstrumenti
 • karstā ūdens apkures katli, tostarp saistītās ierīces
 • iekārtas, mašīnas, aparāti, ierīces, vadības komponenti, aizsardzības sistēmas, drošības ierīces, kontroles ierīces un regulēšanas ierīces, kā arī saistītas instrumentu un novēršanas un atklāšanas sistēmas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX iekārtas)
 • iekārtas izmantošanai ārpus telpām, jo tās ir saistītas ar trokšņa emisiju vidē
 • izpriecu kuģi un to sastāvdaļas

Kā atrast apstiprinātās ANI?

 • struktūras, kas atzītas saskaņā ar spēkā esošo SAN, turpinās darboties saskaņā ar CETA.
 • Lai jaunu atbilstības novērtēšanas struktūru atzītu, norīkotājai pusei jāsniedz otrai pusei protokola 3. pielikumā minētā informācija.

NANDO datubāzē ir iekļautas paziņotās un izraudzītās organizācijas un cita būtiska informācija par atbilstības novērtēšanu.

Apstiprinātās ANI

Pārtikas produkti

CETA vēl vairāk racionalizē apstiprināšanas procesus, samazina izmaksas un uzlabo dzīvnieku un augu produktu tirdzniecības prognozējamību

 • visiem ES importētajiem produktiem jāatbilst piemērojamajiem sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem un otrādi.
 • Atrast informāciju un prasības pārtikas produktu eksportam uz Kanādu
 • prasības pārtikas produktu importam ES

Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūra (CFIA)nosakapolitiku un noteikumus attiecībā uz pārtikas, lauksaimniecības resursu un lauksaimniecības produktu importu.

Kanādas Robeždienestu aģentūra (CBSA) ir atbildīga par pārtikas, lauksaimniecības resursu un lauksaimniecības produktu sākotnējām importa pārbaudēm.

Pārtikas produktu marķēšanas prasību piemēri Kanādā

 • prasības attiecībā uz valodas prasmi
 • parastais nosaukums
 • neto daudzums
 • sastāvdaļas un alergēni
 • uzturvērtības faktu tabula
 • tirgotāja identitāte
 • “Labākais pirms”, “Iepakots” un derīguma termiņš
 • uzglabāšanas instrukcijas
 • izcelsmes valsts
 • identitātes standarts

Uzziniet vairāk marķēšanas prasību Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūras rūpniecības marķēšanas rīkā.

Šis ir to regulu saraksts, kuras jums varētu būt noderīgas, eksportējot savus pārtikas produktus uz Kanādu.

Dzīvnieki un dzīvnieku produkti

CETA apstiprina pašreizējo ES un Kanādas sadarbību veterinārijas jomā, pamatojoties uz augstu savstarpējas uzticēšanās līmeni, un tas ietver turpmāku eksportētāju apstiprināšanas procesa vienkāršošanu.

 • Kanāda atkal atvēra savu liellopu gaļas tirgu deviņpadsmit ES dalībvalstīm
 • slimības uzliesmojuma gadījumā (tā sauktā reģionalizācija) puses ir vienojušās līdz minimumam samazināt tirdzniecības ierobežojumus, un tirdzniecība no neskartajām teritorijām var turpināties bez pārtraukuma vai ilgstošas atkārtotas apstiprināšanas procedūras.

Prasības attiecībā uz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksportu uz Kanādu

Augi, augļi un dārzeņi

CETA nosaka jaunas procedūras, lai vienkāršotu un paātrinātu augu, augļu un dārzeņu apstiprināšanas procesu Kanādā.

CETA ļauj Kanādai aizstāt pašreizējo pieeju attiecībā uz katru valsti un katru produktu atsevišķi ar ES mēroga novērtējumu un apstiprināšanas procedūrām attiecībā uz augļiem un dārzeņiem.

Mērķis ir radīt paredzamāku normatīvo vidi eksportētājiem.

Attiecībā uz visām ražojumu kategorijām puses vienojās izveidot paātrinātas procedūras precēm, kas atzītas par prioritārām.

Informācija un prasības par augu un augu produktu eksportu uz Kanādu

Zāles,

CETA pamatā ir labas ražošanas prakses savstarpēja atzīšana un farmācijas rūpnīcu inspekcijas, kas jau ir izveidotas starp ES un Kanādu, un tas samazina pārbaužu dublēšanos.

Tas nozīmē, ka jūs kā zāļu ražotājs saskarsies ar ievērojami mazāku administratīvo slogu un izmaksām, un ES un Kanādas regulatori var labāk izmantot savus resursus, samazinot pārbaužu dublēšanos un tā vietā koncentrējoties uz tirgiem, kuros ir lielāks risks. Konkrēti,

 • Kanāda pieņem pārbaudes, ko ES teritorijā veic jebkura ES dalībvalsts iestāde, un otrādi.
 • var atzīt arī pārbaudes, ko veic trešās valstīs.

 

Mūsdienu pasaules ekonomikā 40 % no gatavajām zālēm, ko tirgo ES, ir no ārvalstīm, tāpat kā 80 % no aktīvajām farmaceitiskajām vielām, ko izmanto, lai zāles darītu pieejamas ES.

Vairāk informācijas:Protokols par atbilstības un izpildes programmas savstarpēju atzīšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu labu ražošanas praksi.

 

Īpašos noteikumus un prasības, kas attiecas uz jūsu produktu, atrodiet manā tirdzniecības asistentā.

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai

Lai gan tehniskie noteikumi ir svarīgi, tie dažkārt var būt šķērslis starptautiskajai tirdzniecībai un tādējādi var radīt ievērojamu slogu jums kā eksportētājam.

 • ja domājat, ka saskaraties ar tirdzniecības šķērsli, kas palēnina jūsu uzņēmējdarbību vai neļauj jums eksportēt, varat mums pastāstīt
 • izmantojot tiešsaistes veidlapu, ziņojiet par to, kas aptur jūsu eksportu uz Kanādu, un ES analizēs jūsu situāciju un attiecīgi rīkosies.

Sazinieties ar mums

Muitošanas dokumenti un procedūras

Nolīgums nodrošina pārredzamākas un vienkāršākas muitas procedūras, lai atvieglotu tirdzniecību un samazinātu izmaksas uzņēmumiem.

Dokumenti

“Soli pa solim” rokasgrāmatās ir aprakstīti dažādie dokumentu veidi, kas jāsagatavo preču muitošanai.

Atkarībā no jūsu preces muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus turpmāk minētos elementus.

 • Faktūrrēķins (sameklējiet īpašās prasības attiecībā uz tā formu un saturu manā tirdzniecības asistentā)
 • iepakojumu saraksts
 • Importa licences dažām precēm
 • Sertifikāti, kuros norādīts jūsu produkts, atbilst obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam
 • Izcelsmes apliecinājums – izcelsmes deklarācija

Lielākai noteiktībai – jūs, iespējams, vēlēsieties iepriekš pieteikties saistošajai izziņai par tarifu un/vai saistošajai izziņai par izcelsmi.

 

Sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz muitošanai par savu preci, meklējiet manā tirdzniecības asistentā.

Izcelsmes pierādīšanas un pārbaudes procedūras

Aprakstu par to, kā pierādīt jūsu preču izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālu tarifu, un noteikumus par izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas iestādes, skatīt sadaļā par izcelsmes noteikumiem.

Lai iegūtu informāciju par muitas procedūru importam un eksportam, apmeklējiet Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorātu.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

CETA piedāvā labāku intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas uzņēmumiem, kas eksportē inovatīvus, mākslinieciskus, atšķirīgus un kvalitatīvus produktus uz Kanādu, un piedāvā aizsardzību farmaceitiskiem produktiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

Kanāda ir pastiprinājusi robežpasākumus pret viltotām preču zīmēm, pirātiskām autortiesību precēm un precēm ar viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ieviešot iespēju muitai aizturēt preces, par kurām ir aizdomas, ka tās ir viltotas.

Intelektuālais īpašums

Tirdzniecības nolīgumā ir paredzēti arī mūsdienīgi noteikumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai.

Autortiesības digitālajā laikmetā

Ar CETA Kanāda ir piekritusi saskaņot savu autortiesību aizsardzības režīmu ar šādiem Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) “interneta līgumiem”.

 • WIPO līgums par autortiesībām
 • WIPO līgums par izpildījumu un fonogrammu

Interneta līgumos ir noteiktas normas, kas nepieļauj neatļautu piekļuvi radošiem darbiem tiešsaistē vai digitālā formā un kas ir svarīgi mūsu radošajām nozarēm.

Nolīgumā ir iekļauti svarīgi noteikumi par ierobežojumiem attiecībā uz interneta pakalpojumu sniedzēju atbildību par satura nelikumīgu izmantošanu, ja tie atbilst vairākiem nosacījumiem, piemēram, efektīvai šāda satura paziņošanai.

Kanāda ir arī piekritusi nodrošināt, ka tiesību subjekti var efektīvi izmantot tehnoloģijas, lai aizsargātu savas tiesības un licencētu savus darbus tiešsaistē.

 • piemēram, tiek nodrošināta aizsardzība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret tehnoloģisko pasākumu (piemēram, šifrēšanas) apiešanu, ko tiesību turētāji izmanto, lai aizsargātu savas tiesības.
 • turklāt ir aizliegts apzināti mainīt vai dzēst elektronisku “tiesību pārvaldības informāciju”, t. i., informāciju, kas pievienota jebkuram aizsargātam materiālam, un identificēt darbu, tā radītājus, izpildītāju vai īpašnieku un tā izmantošanas noteikumus un nosacījumus.
Apraides tiesības

Kanāda arī piekrita labāk aizsargāt Eiropas mākslinieku tiesības, piešķirot izpildītājiem ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt raidīt bez vadiem un publiskot viņu izpildījumus.

Šīs tiesības nodrošinās, ka mākslinieki – gan Eiropas, gan Kanādas – tiek atalgoti par viņu radošumu un ka viņiem ir stimuls turpināt radīt jaunus mākslas darbus.

 • Eiropas mākslinieki var saņemt autoratlīdzību, piemēram, no kafejnīcām un mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas atskaņo mūziku, lai piesaistītu patērētājus.
 • Kanāda nodrošinās, ka tiks maksāta vienreizēja taisnīga atlīdzība par apraidi bez vadiem vai par publiskošanu, un šī atlīdzība tiks sadalīta starp attiecīgajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem.
Augu šķirņu aizsardzība

Kanāda arī piekrita stiprināt augu šķirņu aizsardzību, pamatojoties uz Starptautiskās jaunu augu šķirņu aizsardzības konvencijas (UPOV) 1991. gada Aktu.

Tas nozīmē, ka inovatīvas augu šķirnes, kas var, piemēram, nodrošināt labāku ražu, tiks aizsargātas, un tāpēc tās, visticamāk, ātrāk tiks ieviestas Kanādas tirgū lauksaimnieku un patērētāju labā.

ES ir viena no lielākajām jaunu augu šķirņu nodrošinātājām. Šo svarīgo pētniecības un jauninājumu darbību aizsargā sui generis intelektuālā īpašuma veids, ko sauc par Kopienas augu šķirņu aizsardzību. Tas nav saistīts ar ģenētiski modificētu organismu izmantošanu.

Rīcība pret viltojumiem

Kanāda arī piekrita pastiprināt robežpasākumus pret viltotām preču zīmēm, pirātiskām autortiesību precēm un viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu precēm, proti, ieviešot iespēju muitai ex officio aizturēt viltotas preces.

 • Kanādas kompetentās iestādes pēc savas iniciatīvas var uz laiku aizturēt preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.
 • lai saņemtu aizsardzību, zīmoliem nav jābūt individuāli reģistrētiem Kanādas muitā

Kanāda pieņems vai paturēs spēkā procedūras, saskaņā ar kurām tiesību turētājs var pieprasīt savām kompetentajām iestādēm apturēt tādu preču izlaišanu vai aizturēt, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

Kanāda ir arī ieviesusi iespēju tiesu iestādēm veikt vajadzīgos pagaidu pasākumus un izdot rīkojumus, kas vērsti tieši pret starpniekiem, kuri varētu laist tirgū viltotas preces.

Zāles,

CETA trīs veidos uzlabo intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz inovatīviem medikamentiem

 • novatori, kam ir farmācijas patents, iegūst tiesības pārsūdzēt tirdzniecības atļaujas lēmumus Kanādā tādā pašā veidā, kā citi ražotāji jau varēja
 • Kanāda apņemas ievērot savu pašreizējo datu aizsardzības režīmu (6 + 2 gadi), tādējādi nodrošinot juridisko noteiktību jomā, kurā ilgtermiņa ieguldījumiem ir būtiska nozīme.
 • Kanāda ieviesīs patenta termiņa atjaunošanas sistēmu saskaņā ar ES sistēmu, lai kompensētu nepamatotus kavējumus tirdzniecības apstiprināšanas procesā, tostarp papildu aizsardzības maksimālo periodu (2 gadi) – puses vienojās par izņēmumu iespēju attiecībā uz eksportu uz trešām valstīm.

Plašāka informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību ES.

 

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jomā piedāvā palīdzības līniju tiešam atbalstam intelektuālā īpašuma jomā. Konsultācijas un atbalsts IĪT jautājumos ārpus ES tirgus.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Kanādā un ES aizsargāto vīnu un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir uzskaitītas attiecīgi 2004. gada nolīguma par vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību III pielikuma a) punktā un IV pielikuma a) punktā.

Papildus ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN), kas aizsargātas saskaņā ar CETA iekļauto ES un Kanādas nolīgumu par vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, Kanāda ir piekritusi aizsargāt 143 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes – atšķirīgus pārtikas produktus un dzērienus no konkrētām ES pilsētām vai reģioniem.

Kanāda aizsargās šos tradicionālos Eiropas produktus no atdarinājumiem tādā pašā veidā, kā to dara ES. Būs nelikumīgi maldināt patērētājus par produkta patieso izcelsmi, piemēram, izmantojot karodziņus, kas nepatiesi norāda uz aizsargātu ES ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, vai valsti, no kuras šis produkts ir ražots. ES tiesību turētāji varēs izmantot administratīvo procesu, lai Kanādā aizstāvētu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu tiesības, nevis paļauties tikai uz ilgstošāku un sarežģītāku tiesvedību valsts tiesu sistēmā.

Kanādā aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts

Ja ES un Kanāda par to vienosies, šo sarakstu nākotnē var paplašināt, iekļaujot arī citus ražojumus.

Plašāka informācija par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību Kanādā, pateicoties CETA, ir atrodama šajā praktiskajā rokasgrāmatā.

Attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas uzskaitītas 2004. gada nolīgumā par vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību, šo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu tiesību īpašniekiem ir jāreģistrē savas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Kanādas Intelektuālā īpašuma birojā, lai tās tiktu aizsargātas Kanādā.

Šeit ir izskaidrota reģistrācijas procedūra.

Elektroniskā komercija

Nodaļā par elektronisko tirdzniecību ir minēts vispārīgajos noteikumos, ka Puses atzīst, cik svarīgi ir atvieglot MVU elektroniskās komercijas izmantošanu.

Pakalpojumi

CETA nodrošina juridisko noteiktību ES un Kanādas pakalpojumu sniedzējiem, nosakot augstu liberalizācijas līmeni Kanādā un ES.

ES iegūst lielāku piekļuvi Kanādas tirgum, jo īpaši jūras transporta pakalpojumiem.

Pakāpeniska liberalizācija un pārredzamība

Kanāda nevar ieviest jaunas kvotas vai jaunus diskriminējošus pasākumus pret ES pakalpojumu sniedzējiem, izņemot ierobežotu skaitu sensitīvu nozaru. Nolīgums arī garantē, ka ES pakalpojumu sniedzēji var gūt labumu no

 • augstāks tirgus piekļuves līmenis, kas pārsniedz Kanādas PTO saistības
 • lielākā daļa liberalizācijas, ko Kanāda varētu veikt nākotnē

Kanāda ir atcēlusi vairākus ierobežojumus attiecībā uz pilsonības un uzturēšanās nosacījumiem virknei profesionāļu, kuri var praktizēt Kanādā, tostarp

 • juristi
 • grāmatveži
 • arhitekti
 • inženieri

Telekomunikāciju un pasta un kurjeru pakalpojumu jomā Kanāda pirmo reizi ir bloķējusi turpmāko liberalizāciju.

Jūras transporta pakalpojumi

Kanādas jūras transporta tirgus jauna atvēršana atvieglos ES jūras operatoriem un to lielākiem kuģiem darbību Kanādā, lai sniegtu pakalpojumus svarīgajā maršrutā starp Monreālu un Halifaksu.

Abas ostas ir nozīmīgas Kanādas austrumu krastā. Monreāla ir liela osta, kas apkalpo 1,4 miljonus standarta konteineru (kopā importa un eksporta konteinerus 2015. gadā), bet Halifax apkalpo 0,4 miljonus divdesmit pēdu ekvivalenta vienību (TEU) (2015).

ES neapšaubāmi ir pasaules līdere bagarēšanas pakalpojumu jomā. Ar CETA Kanāda arī atver savu bagarēšanas darbību tirgu ES operatoriem – tirgus, kura vērtība tiek lēsta robežās no CAD 150 miljoniem līdz 400 miljoniem gadā (aptuveni EUR 104 miljoni – 278 miljoni gadā).

Normatīvās prasības

Papildus vērienīgajām tirgus piekļuves saistībām CETA ietver arī inovatīvas un stingras regulatīvās disciplīnas, kas papildina un uzlabo tirgus piekļuves saistības, ko uzņēmušās abas puses.

Šie regulatīvie noteikumi ietver vienu no plašākajiem un visaptverošākajiem savstarpēji saistošo noteikumu kopumiem attiecībā uz iekšzemes regulējumu, kas attiecas uz licencēšanas vai atļauju piešķiršanas režīmiem gandrīz visiem pakalpojumiem un ieguldījumu darbībām. Teksts nodrošina taisnīgus un pārredzamus režīmus visiem pieteikumu iesniedzējiem un atļauju piešķiršanas procesu padara pēc iespējas raitāku.

Speciālistu pārvietošanās

Saskaņotais speciālistu pagaidu ieceļošanas pasākumu kopums ietver šādus ieguvumus:

 • ES uzņēmumi var norīkot savus uzņēmuma ietvaros pārceltos darbiniekus uz Kanādu uz laiku līdz 3 gadiem. Pamatojoties uz iepriekšējiem nolīgumiem, šis pabalsts parasti attiecas uz visām nozarēm.
 • pagarināts uzturēšanās ilgums profesionāļiem – līgumpakalpojumu sniedzējiem vai neatkarīgiem profesionāļiem (noteikts nolīgumā) – varēs uzturēties otras puses teritorijā 12 mēnešus (divkārši, kas iepriekš bija iespējams).

Līgumpakalpojumu sniedzēji gūst labumu no labākiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem (piemēram, nediskriminējoša attieksme pret Kanādas piegādātājiem) papildu nozarēs. Tajās ietilpst

 1. Padomdevēju un konsultāciju pakalpojumi, kas saistīti ar
  • ieguves rūpniecība
  • telesakaru pakalpojumi
  • pasta un kurjera pakalpojumi
  • apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi
  • citi finanšu pakalpojumi
  • transports
  • apstrādes rūpniecība
 2. Aprīkojuma apkope un remonts, piemēram,
  • kuģi, dzelzceļa transporta aprīkojums
  • mehāniskie transportlīdzekļi, motocikli, sniega motocikli un autotransporta aprīkojums
  • gaisa kuģi un to daļas
  • metālizstrādājumi, ar biroju nesaistītas iekārtas un cita veida iekārtas un mājsaimniecības preces
 3. Saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi
 4. Vides pakalpojumi

Jauni profili: preferenciālā piekļuve Kanādas tirgum un nediskriminējošais režīms Kanādā attieksies arī uz jaunām ES piegādātāju kategorijām, kā noteikts nolīgumā: investori, īstermiņa viesdarbinieki un tehnologi.

Kanāda ES uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku laulātajiem piemēros režīmu, kas ir līdzvērtīgs tam, kādu piemēro Kanādas uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku laulātajiem ES.

Savstarpēja kvalifikācijas atzīšana

Lai veicinātu augsti kvalificētu speciālistu mobilitāti starp ES un Kanādu, CETA izveido sistēmu profesionālo kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai un nosaka vispārējos nosacījumus un pamatnostādnes sarunām par nolīgumiem, kas attiecas uz konkrētām profesijām.

CETA paredz sīki izstrādātu sistēmu sarunām par nolīgumiem par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu un to noslēgšanai.

Nolīgums ļauj abu pušu reglamentēto profesiju apvienībām sākt SAN sarunu procesu, sniedzot ieteikumus attiecīgajai CETA komitejai, un vienoties par īpašajiem nosacījumiem. Tiklīdz asociācijas vienojas par principiem un procedūrām, kas izklāstītas regulējumā, SAN kļūst juridiski saistošs, nodrošinot, ka Eiropas profesionāļu kvalifikāciju var atzīt Kanādas kompetentās iestādes un otrādi.

Publiskais iepirkums

Ar CETA ES uzņēmumi tagad var piedalīties Kanādas valdības konkursos visos trijos valsts iepirkuma līmeņos: federālās, provinces un pašvaldības.

Kanādā provinču un teritoriju jurisdikcijā ir sabiedriskie labumi, piemēram,

 • veselības aprūpe
 • izglītība
 • labturība
 • pārvadājumi provinces iekšienē.

Pašvaldības pārvalda

 • vietējie pārvadājumi
 • skolu paneļi
 • komunālie pakalpojumi u. c.

Iepirkuma iestādes, uz kurām attiecas CETA, ir atrodamas 19.–1. līdz 19.–8. pielikumā.

CETA arī nodrošina juridisko noteiktību, ka Kanādas publiskās aģentūras un struktūras nevarēs diskriminēt Eiropas uzņēmumus, t. i., ierobežot uzņēmumu piekļuvi atklātam konkursam.

Piegādātāji var apstrīdēt iepirkuma lēmumus, kas, viņuprāt, ir pretrunā Nolīguma saistībām. Kanādā šo uzdevumu veic Kanādas Starptautiskais tirdzniecības tribunāls (CITT).

Kanāda ir arī piekritusi padarīt konkursa procesu pārredzamāku, savlaicīgi publicējot visus savus publiskos konkursus vienotā iepirkuma tīmekļa vietnē. Pašlaik šī tīmekļa vietne ir rīks, lai meklētu iepirkuma iespējas no (federālās) valdības.

Citos valsts iepirkumos (provinču un teritoriālajās valdībās) paziņojumi par konkursu pašlaik tiek izsludināti savās iepirkuma tīmekļa vietnēs vai elektroniskā iepirkumu sistēmā, ko izmanto trešās personas pakalpojumu sniedzējs.

Investīcijas

Kad CETA stāsies spēkā galīgi, tas nodrošinās ES un Kanādas ieguldītājiem lielāku paredzamību, pārredzamību un aizsardzību to ieguldījumiem attiecīgi Kanādā un ES.

CETA noteikumi par ieguldījumu aizsardzību un jaunā ieguldījumu tiesu sistēma (ICS) nodrošinās augstu ieguldītāju aizsardzības līmeni, vienlaikus pilnībā saglabājot valdību tiesības reglamentēt un īstenot sabiedriskās politikas mērķus, piemēram, veselības, drošības vai vides aizsardzību.

Ieguldījumu tiesu sistēma ir nepārprotams pārtraukums no vecās pieejas strīdu izšķiršanai starp ieguldītāju un valsti (ISDS) un liecina par ES un Kanādas kopīgo apņemšanos izveidot taisnīgāku, pārredzamāku un institucionalizētāku sistēmu ieguldījumu strīdu izšķiršanai.

CETA ieguldījumu noteikumi aizstās arī astoņus spēkā esošos divpusējos ieguldījumu nolīgumus starp dažām ES dalībvalstīm un Kanādu.

Slieksnis Kanādas uzņēmumu iegādes pārskatīšanai saskaņā ar Investment Canada Act ir ievērojami palielināts no pašreizējiem 354 miljoniem CAD līdz 1,5 miljardiem CAD. Tas attiecas uz visiem ES ieguldītājiem, kas nav valsts uzņēmumi.

Ja plānojat ieguldīt Kanādā, varat uzzināt vairāk šeit.

·N.B. Ieguldījumu aizsardzība un ieguldījumu tiesu sistēma, kā arī piekļuve portfeļieguldījumu tirgum netiks provizoriski piemērota saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/38 (2016. gada 28. oktobris) par to, lai provizoriski piemērotu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (OV L 11, 14.1.2017., 1080. lpp.) (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Saites un kontaktinformācija

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības delegācija Kanādā

Adrese:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6132386464

E-pasts: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

AUSTRIJA

Austrijas Federālā ekonomikas kamera (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

KANĀDĀ

Austrijas Toronto priekšrocība

Austrijas ģenerālkonsulāts – EUR Komercnodaļa Advantage Austria

Adrese:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tālr.: + 1 4169673348

E-pasts: toronto@advantageaustria.org

Tālr.: + 1 5148493708

E-pasts: montreal@advantageaustria.org

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Tālrunis + 1 6137891444,

E-pasts: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BEĻĢIJA

Wallonia Foreign Trade and Investment AgencyEUR
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Eksports

Flandrijas tirdzniecība

KANĀDĀ

Flandrija/Valonija/Brisele

Tirdzniecības ziņojums Ontario, Manitoba

Adrese:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tālr.: + 1 416515-7777

E-pasts: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. for Québec, Newfoundland and Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prinča Edvarda sala

Adrese:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tālr.: + 1 514289-9955

E-pasts: montreal@fitagency.com

 

Valonijas
tirdzniecības rep. Kvebekai, Ņūfaundlendai un Labradorai, Nunavutai, Ņūbransvikai, Jaunskotijai, Prinča Edvarda salai

Adrese:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Monreāla, Kvebeka, H3B 4W8

Tālr.: + 1 514939-4049

 

Briseles
tirdzniecības rep. Kvebekai, Ņūfaundlendai un Labradorai, Nunavutai, Ņūbransvikai, Jaunskotijai, Prinča Edvarda salai

Adrese: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Monreāla, Québec, H3A 2R7

Tālr.: + 1 514286-1581

E-pasts: info@bruxelles-canada.com

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

360 Albert Street, 8. stāvs, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tālr.: + 1 6132367267

E-pasts: ottawa@diplobel.fed.be

BULGĀRIJA

Bulgārijas Mazo un vidējo uzņēmumu veicināšanas aģentūra
Българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tālr.: + 1 613893215

E-pasts: Embassy.Ottawa@mfa.bg

HORVĀTIJA

Eksporta portāls
Izvozni portāls

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tālr.: + 1 6135627820

E-pasts: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Ģenerālkonsulāts

Adrese:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tālr.: + 1 9052779051

E-pasts: genmiss@mvep.hr
E-past s: croconsulate.miss@mvep.hr

KIPRA

Trade Service
Υπηρεσία Εμπορίου

KANĀDĀ

Augstais Komisijas līmenis

Adrese:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6135630727

E-pasts: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Goda konsulāts

Adrese:

435 Donald Street, Coquitlam, Britu Kolumbija, V3K 3Z9

Tālr.: + 1 6049362268

E-pasts: tberggre@sfu.ca

 

Tirdzniecības nodaļa

Adrese:

13 East 40th Street, Ņujorka, NY 10016

Tālr.: + 1 2122139100

E-pasts: ctncy@cyprustradeny.org

ČEHIJA

Čehijas Republikas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas Valsts tirdzniecības veicināšanas aģentūra —
Česká agentura na podporu obchodu

KANĀDĀ

CzechTrade Canada

Adrese:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tālr.: + 1 4032694924

E-pasts: calgary@czechtrade.cz
E-past s: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Vēstniecība Otavā

Adrese:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Tālr.: + 1 6135623875

Tīmekļa vietne: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-pasts: ottawa@embassy.mzv.cz

E-pasts: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Čehijas ģenerālkonsulāts

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tīmekļa vietne: www.mzv.cz/toronto

E-pasts: toronto@embassy.mzv.cz

E-pasts: commerce_toronto@mzv.cz

DĀNIJA

Dānijas Ārlietu ministrija Udenrigsministeriet Eksportrådet

KANĀDĀ

Dānijas Tirdzniecības padome

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tālr.: + 1 416962-5661

E-pasts: yyzhkt@um.dk

Vēstniecība Otavā

Adrese:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tālr.: + 1 6135621811

E-pasts: ottamb@um.dk

IGAUNIJA

Enterprise Estonia (EAS) Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus (EAS)

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tālr.: + 1 6137894222

E-pasts: embassy.ottawa@mfa.ee

SOMIJA

Finpro

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tālr.: + 1 6132882233

E-pasts: embassy@finland.ca

E-pasts: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIJA

Business France

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvis Kanādā: Business France

Toronto

Adrese:

154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tālr.: + 1 4169771257

 

Monreāla: Bureau Business France,

Adrese:

1501 McGill College, Bureau 1120, Monreāla, QC H3A 3M8

Tālr.: + 1 5146704000

 

Vankūvera:

Adrese:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britu Kolumbija V6E 3V6

Tālr.: + 1 6046390923

E-pasts: canada@businessfrance.fr

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Tālr.:+ 1 6137891795

E-pasts: politique@ambafrance-ca.org

VĀCIJA

Vācija Trade and Invest (GTAI)

KANĀDĀ

Kanādas Vācijas Tirdzniecības kamera

Adrese:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tālr.: + 1 416598-3355

E-pasts: info@germanchamber.ca

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanāda

Tālr.: + 1 613 232 1101

E-pasts: info@ottawa.diplo.de

GRIEĶIJA

Grieķijas uzņēmums “Invest and Trade”
ΕΛΛГΝΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕГΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

80 Maclaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tālr.: + 1 6132386271

E-pasts: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Ģenerālkonsulāts

Adrese:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tālr.: + 1 4165150133

E-pasts: ecocom-toronto@mfa.gr

UNGĀRIJA

Ungārijas Valsts tirdzniecības nams

Ungārijas Investīciju veicināšanas aģentūra
http://www.hipa.hu/

KANĀDĀ

Ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tālr.: + 1 6473492550

E-pasts: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tālr.: + 1 6132307560

E-pasts: mission.ott@mfa.gov.hu

ĪRIJA

Enterprise Ireland

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvis Kanādā: Enterprise Ireland

Adrese:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4 W 3E2

Tālr.: + 1 4169345033

E-pasts: client.service@enterprise-ireland.com

E-pasts: neil.cooney@enterprise-ireland.com

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

Varette Building, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tālr.: + 1 6132336281

E-pasts: embassyofireland@rogers.com

ITĀLIJA

Itālijas Tirdzniecības aģentūra
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

KANĀDĀ

Itālijas ģenerālkonsulāta Itālijas Tirdzniecības veicināšanas aģentūra

Adrese:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4 W 3L4

E-pasts: toronto@ice.it

Tālr.: + 1 4165981566

 

Adrese:

1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Monreāla, Kvebeka, H3A 3G4

Tālr.: + 1 5142840265

E-pasts: montreal@ice.it

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tālr.: + 1 6132322401

E-pasts: ambasciata.ottawa@esteri.it

LATVIJA

Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tālr.: + 1 6132386014

E-pasts: embassy.canada@mfa.gov.lv

LIETUVA

Enterprise Lithuania

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 61356754 58

E-pasts: amb.ca@urm.lt

LUKSEMBURGA

Luksemburga uzņēmumiem

KANĀDĀ

Goda konsulāts Otavā

Adrese:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tālr.: + 1 6137554091

E-pasts: luxconsulottawa@gmail.com

 

Vēstniecība Vašingtonā

Adrese:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Vašingtona, DC. 20008

Tālr.: + 1 2022654171

E-pasts: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Dennis Vella Tālr.:

KANĀDĀ

Kanādas ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tālr.: + 1 4162070922

E-pasts: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NĪDERLANDE

Nīderlandes Uzņēmumu aģentūra
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ondernemersplein – tiešsaistes portāls ārvalstu un Nīderlandes jaunuzņēmumiem

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tālr.: + 1 613 237 503

E-pasts: ott@minbuza.nl

 

Ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tālr.: + 1 416 595 2402

Tīmekļa vietne:Www.hollandtradeandinvest.com
E-pasts: tor-ea@minbuza.nl

POLIJA

Polijas Investīciju un tirdzniecības aģentūra (bijusī Polijas Informācijas un ārvalstu investīciju aģentūra) Polska Agencja
Inwestycji i Handlu E-pasts:


 invest@paih.gov.pl

Priekšsēdētāja sekretariāts:

Tālr.:+ 48 223349871

Ārvalstu investīciju departaments:

Tālr.:+ 48 223349875

Ekonomikas attīstības departaments:

Tālr.:+ 48 223349820

Ekonomikas veicināšanas departaments:

Tālr.:+ 48 223349926

Informācijas un komunikācijas daļa:

Tālr.:+ 48 223349994

 

KANĀDĀ

Polijas Investīciju un tirdzniecības aģentūra Toronto

Adrese:

438 University Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-pasts: zack.labieniec@paih.gov.pl

 

Polijas Republikas vēstniecība Otavā

Adrese:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tālr.: + 1 6137890468

E-pasts:Ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Polijas Republikas ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

2603 Shore Blvd ezers. Rietumos, Toronto, Ontārio, M8V 1G5

Tālr.: + 1 4162525471

Tālr.: + 1 4164645405

E-pasts: toronto.info@msz.gov.pl

 

Polijas Republikas ģenerālkonsulāts Vankūverā

Adrese:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, British Columbia, V6E 2K3

Tālr.: + 1 6046883458

E-pasts: vancouver.info@msz.gov.pl

 

Polijas Republikas konsulāts Monreālā

Adrese:

3501 Avenue du Musée, Monreāla, Kvebeka, QC H3G 2C8

Tālr.: + 1 6137890468

E-pasts: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGĀLE

AICEP Portugal Global – Tirdzniecības un investīciju aģentūra

KANĀDĀ

Tirdzniecības un investīciju aģentūra: AICEP Toronto

Adrese:

438 University Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tālr.: + 1 4169214925

E-pasts: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tālr.: + 1 6137290883

E-pasts: ottawa@mne.pt

RUMĀNIJA

Uzņēmējdarbības vides, tirdzniecības un uzņēmējdarbības ministrija

InvestRomania

Rumānijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

KANĀDĀ

Rumānijas Ekonomikas un tirdzniecības veicināšanas birojs

Adrese:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Monreāla, Kvebeka, H3A 2R7

Tālr.: + 1 5145048235

E-pasts: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tālr.: + 1 6137893709

E-pasts: ottawa@mae.ro

SLOVĀKIJA

SARIO – Slovākijas Ieguldījumu un tirdzniecības attīstības aģentūra
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Tālr.:+ 1 6137494442

E-pasts: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVĒNIJA

Spirit Slovēnija – Uzņēmējdarbības, internacionalizācijas, ārvalstu ieguldījumu un tehnoloģiju publiskā aģentūra SPIRIT Slovenija

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6135655781

E-pasts: sloembassy.ottawa@gov.si

SPĀNIJA

ICEX – Spānijas Ārējās tirdzniecības institūts
ICEX España Exportación e Inversiones

KANĀDĀ

Ekonomikas un tirdzniecības birojs

Adrese:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tālr.: + 1 6132360409

E-pasts: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronto Tirdzniecības veicināšanas birojs

Adrese:

170 University Ave #602, Toronto, Ontārio, M5H 3B3

Tālr.: + 1 4169670488

E—pasts:toronto@comercio.mineco.es

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tālr.: + 1 6137472252

E-pasts: emb.ottawa@mae.es

ZVIEDRIJA

Business Sweden – Zviedrijas Tirdzniecības un ieguldījumu padome

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvis Kanādā: Business Sweden

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4 W 3E2

Tālr.: + 1 4169228152

E-pasts: toronto@business-sweden.se

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tālr.:+ 1 6132448200

E-pasts: sweden.ottawa@gov.se

Tirdzniecības palātas un uzņēmumu asociācijas

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības Tirdzniecības palāta Kanādā (EUCCAN)

Adrese:

480 University Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tālr.:+ 1 4165987087

E-pasts: info@euccan.com

 

Eiropas Savienības Tirdzniecības palāta Kanādas rietumos

E-pasts: info@eu-canada.com

Saraksts ar vietējām un divpusējām ES tirdzniecības kamerām un uzņēmējdarbības apvienībām Kanādā ir atrodams Eiropas Savienības Tirdzniecības palātas Kanādā tīmekļa vietnē (http://www.euccan.com). EUCCAN ir jumta organizācija šīm ļoti dažādajām struktūrām un organizācijām.

Informācijas rīki

Šajās septiņās faktu lapās ir izskaidrots, kas ir CETA un ko tas sniedz.

Uzziniet, kā piedalīties publiskā iepirkuma procesos Kanādā

Uzziniet vairāk par uzņēmējdarbības iespējām, ko piedāvā ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums

Papildu saites

Brošūrā uzņēmumiem aprakstīti ieguvumi, nodaļas pa nodaļām un sniegti praktiski padomi uzņēmumiem

Infografikas ilustrē CETA priekšrocības katrā ES dalībvalstī

Pakāpeniskas vadlīnijas eksportētājiem uz Kanādu

Uzņēmumu stāsti un liecības

MVU ieteikums

CETA Apvienotā komiteja 2018. gada septembrī vienojās par konkrētu MVU ieteikumu katrai Pusei tiešsaistē sniegt informāciju par CETA otras Puses MVU un par to, ka ES un Kanāda sadarbojas, lai tirdzniecības nolīgums sniegtu labumu MVU.

Kanādas tīmekļa vietne, lai atbalstītu ES MVU, kas eksportē uz Kanādu

ES tīmekļa vietne Kanādas MVU

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites