ES un Kanādas visaptverošais un ekonomiskās tirdzniecības nolīgums

CETA ir tirdzniecības nolīgums starp ES un Kanādu. Tas samazina tarifus un atvieglo preču un pakalpojumu eksportu, sniedzot labumu iedzīvotājiem un uzņēmumiem gan ES, gan Kanādā.

CETA stājās spēkā provizoriski 2017. gada 21. septembrī, t. i., tagad ir piemērojama lielākā daļa nolīguma. Pēc tam ES valstu parlamentiem un dažos gadījumos arī reģionālajiem parlamentiem būs jāapstiprina CETA, lai tas varētu pilnībā stāties spēkā.

Īsumā par nolīgumu

ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) provizoriski stājās spēkā 2017. gada 21. septembrī.

Jomas, kas vēl nav stājušās spēkā, ir

 • ieguldījumu aizsardzība un ieguldījumu tiesu sistēma (ICS)
 • piekļuve portfeļieguldījumu tirgum
 • noteikumi par izciļņiem
 • divi noteikumi par administratīvo procesu pārredzamību, pārskatīšanu un pārsūdzību dalībvalstu līmenī

Nolīgums pilnībā stāsies spēkā, tiklīdz visu dalībvalstu parlamenti to būs oficiāli ratificējuši.

Kādas ir jūsu uzņēmuma priekšrocības?

Nolīgums

 • likvidē vai samazina tirdzniecības šķēršļus, tarifus un ar eksportu saistītās izmaksas
 • vienkāršo papīra darbu, tehniskos noteikumus, muitas procedūras un izcelsmes noteikumu prasības, ražojumu testēšanas prasības, iepirkuma informāciju, intelektuālā īpašuma jautājumus u. c.
 • veicināt pārtikas, dzīvnieku un augu produktu tirdzniecību, vienlaikus saglabājot augstu cilvēku, dzīvnieku un augu veselības un drošības līmeni
 • ļauj jūsu uzņēmumam iesniegt piedāvājumus visos Kanādas valdības līmeņos
 • rada papildu piekļuvi tirgum noteiktās nozarēs, piedāvājot labāku mobilitāti darba ņēmējiem un atvieglojot kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu profesionāļiem
 • aizsargā ļoti dažādas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes augstas kvalitātes Eiropas pārtikas produktiem Kanādas tirgū
 • veicina augstas kvalitātes ieguldījumus starp ES un Kanādu

Aptvertās jomas ir tirgus piekļuves noteikumi precēm, tehniskie šķēršļi tirdzniecībai, sanitārie un fitosanitārie pasākumi, ieguldījumi, pakalpojumi, elektroniskā komercija, konkurences politika, publiskais iepirkums, intelektuālais īpašums, regulatīvā sadarbība vai strīdu izšķiršana. Pielikumos ir iekļauti tarifu atcelšanas grafiki, kvotas, procedūras, izcelsmes noteikumi, atbilstības novērtējumu savstarpēja atzīšana utt.

 

Šeit ir īsi izskaidrotas nolīguma nodaļas, un attiecīgo tekstu var lejupielādēt.

Tarifi

2017. gada 21. septembrī Kanāda un ES jau atcēla 98 % no savām tarifu pozīcijām un vienojās pakāpeniski likvidēt gandrīz visas atlikušās tarifa pozīcijas. Līdz 2024. gadam 99 % no visām tarifa pozīcijām būs atceltas.

Kanādas ražojumi, uz kuriem attiecas tarifu pakāpeniska atcelšana pārejas posmā, ietver:

 • mehāniskie transportlīdzekļi
 • kuģi
 • mieži un iesals
 • rafinēts cukurs
 • kartupeļu ciete
 • ziedi

Eiropas produkti, uz kuriem attiecas tarifu pakāpeniska atcelšana pārejas posmā, ietver:

 • mehāniskie transportlīdzekļi
 • daži zivju un jūras velšu produkti
 • jēlcukurs un rafinēts cukurs
 • daži graudi

Tarifu pakāpeniska atcelšana notiek saskaņā ar tarifu atcelšanas grafiku. Samazinājumi ir izteikti pakāpeniskās kategorijās nolīguma 2.A pielikumā.

 • A: nodoklis ar nulli 2017. gada 21. septembrī
 • B: nodoklis, kas vienādi samazināts līdz nullei 3 gadu laikā
 • C: nodoklis, kas vienādā apmērā jāsamazina līdz nullei 5 gadu laikā
 • D: nodoklis, kas 7 gadu laikā jāsamazina līdz nullei ar vienādiem samazinājumiem
 • E: nodoklis ir atbrīvots no tarifu atcelšanas
 • S: nodoklis paliek nemainīgs 5 gadus, pēc tam tos atceļ trīs vienādos posmos 8. gada 1. janvārī.
 • AV0 + EP: procentuālais nodoklis ir vienāds ar nulli spēkā stāšanās brīdī; saglabā īpašo nodokli, kas izriet no šīm noteiktas izcelsmes precēm piemērojamās iekļuves cenu sistēmas.

 

Mans tirdzniecības asistents uzrāda tarifu atcelšanas grafikus attiecīgajām tarifu pozīcijām.

Rūpniecības preces

Abas puses ir vienojušās atcelt 100 % no tarifu pozīcijām rūpniecības ražojumiem, no kuriem 99,6 % Kanādas gadījumā un 99,4 % pēc stāšanās spēkā ES gadījumā. Starp nedaudzajiem ražojumiem, kas nav liberalizēti spēkā stāšanās brīdī, ir ierobežots skaits automobiļu ražojumu, kas uz abpusēja pamata tiks liberalizēti 3, 5 vai 7 gadu laikā (17 ražojumi Kanādas tarifu piedāvājumā un attiecīgie ražojumi ES piedāvājumā). Kanāda liberalizēs atlikušos tarifus kuģiem 7 gadu laikā (t. i., līdz 2024. gadam).

Lauksaimniecības preces

Stājoties spēkā, Kanāda atcēla nodokļus 90,9 % no visām tās lauksaimniecības tarifa pozīcijām. Līdz 2023. gadam tas palielināsies līdz 91,7 %.

Paaugstināta riska lauksaimniecības produktiem piemēros īpašu režīmu:

Tarifa likmes kvotas

Abas puses konkrētiem produktiem, tostarp Kanādas liellopu gaļai, cūkgaļai un cukurkukurūzai, kā arī Eiropas sieram, piemēro tarifa likmes kvotas. Tie ir konkrēti preču apjomi, kuriem konkrētā laikposmā būs tiesības uz preferenciāla tarifa režīmu.

Imports no Kanādas

Tarifa kvotas piešķīrumus aprēķina, pamatojoties uz daudzumiem, kas ir pieejami kvotas ietvaros, un pieprasīto daudzumu, kuru nacionālās iestādes ir paziņojušas ES Komisijai.

Kolīdz ES Komisija aprēķinājusi un publiskojusi piešķīrumus, ES dalībvalstīm ir jāizdod importa vai eksporta licences daudzumiem, kas pieprasīti attiecīgo tarifa kvotu ietvaros.

Vienlaicīgas izskatīšanas pamatnoteikumi ir noteikti Komisijas Regulā 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot importa licenču sistēmu.

ES TK piešķīruma likmes attiecībā uz izdotajām importa licencēm tiek publicētas katru mēnesi, un tās ir pieejamas gaļas tirgus novērošanas centrā.

Turpmākajās regulās ir noteikts, kā ES pārvalda savas dažādās TK CETA vajadzībām

Eksports uz Kanādu
 • Kanāda piemēro ikgadēju piena produktu kvotu piešķiršanas modeli
 • kvotu pieteikumu iesniedz novembra pirmajā pusē, un neizmantoto kvotu nodošana un pārdale notiek 1. augustā.
 • lai varētu saņemt kvotu, jums ir jābūt Kanādas iedzīvotājam un jābūt aktīvam siera nozarē.

Plašāka informācija par tarifa kvotu piešķiršanu piena produktiem, ko eksportē no ES uz Kanādu saskaņā ar CETA, ir pieejama sadaļā “Paziņojumi” Kanādas Global Affairs tīmekļa vietnē.

Paziņojumos importētājiem ir izklāstīti atbilstības kritēriji, lai iegūtu piešķīrumu saskaņā ar katru attiecīgo TK. Paziņojumos sniegta arī informācija par tarifa kvotu pārvaldību kopumā un par pieteikuma iesniegšanas procesu. Pieteikuma veidlapas un saistītie papildinājumi ir pievienoti katram paziņojumam.

2020. gada CETA Sieru turētāju saraksts

2020. gada CETA Rūpniecisko siera kvotu turētāju saraksts

2019 — tabula par CETA tarifa kvotas izmantošanu sieram

Turklāt jāņem vērā, ka

 • uz augļiem un dārzeņiem joprojām attiecas ES iekļuves cenu sistēma
 • tiks saglabāti tarifi mājputniem un olām

Vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni

Stājoties spēkā CETA, tika atcelti īpaši tarifi ES vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko ieved Kanādā.

Attiecībā uz tādiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem kā džins, degvīns un viskijs CETA pievēršas ar tarifiem nesaistītiem šķēršļiem, kas būtiski kavēja ES spēju iekļūt Kanādas tirgū, jo īpaši:

 • diferencētas pakalpojuma maksas piemērošana (ko Kanāda piemēro importētajiem vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem), pamatojoties uz apjomu, nevis vērtību, un tās aprēķināšana pārredzamākā veidā, samazinot ES ražotāju izmaksas par savu produktu pārdošanu Kanādā
 • iesaldēt Kanādas privāto veikalu skaitu ārpus uzņēmuma telpām, kas ir pieejamas tikai Kanādas ražotājiem un kas ir alternatīva provinču alkoholisko dzērienu dēļu monopolam
 • dažu alkoholisko dzērienu dēļu darbību nepieļaušana, kas ir novedušas pie negodīgas konkurences Kanādas teritorijā un trešās valstīs
 • Kanādas prasību atcelšana attiecībā uz importētu beztaras spirtu sajaukšanu ar vietējiem stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem pirms iepildīšanas pudelēs (šī prasība liedza Kanādā importētus neiesaiņotus stipros alkoholiskos dzērienus marķēt kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, iepildot pudelēs)

CETA ietver gan 1989. gada ES un Kanādas nolīgumu par alkoholiskajiem dzērieniem, gan 2004. gada ES un Kanādas vīnu un stipro alkoholisko dzērienu nolīgumu, kas sniedz stingras juridiskas garantijas Eiropas un Kanādas vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirgotājiem. Nelieli grozījumi 2004. gada nolīgumā ir izklāstīti CETA 30.-B pielikumā

Zvejniecība

Spēkā stāšanās brīdī Kanāda pilnībā atcēla visus tarifus zivsaimniecības produktiem.

Stājoties spēkā, ES atcēla 95,5 % no saviem tarifiem un vienojās vēl vairāk likvidēt atlikušos 4,5 % no tarifiem 3, 5 vai 7 gadu laikā.

Līdztekus muitas nodokļu atcelšanai ES un Kanāda attīstīs ilgtspējīgu zvejniecību, izmantojot uzraudzības, kontroles un pārraudzības pasākumus, kā arī apkarojot nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju.

 

Jūsu produktam piemērojamo tarifa likmi atrodiet “Mans tirdzniecības asistents”.

Izcelsmes noteikumi

 

Lai varētu pretendēt uz preferenciālu režīmu, jūsu produktam būs jāatbilst izcelsmes noteikumiem saskaņā ar nolīgumu. Pārbaudiet interaktīvoizcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku (ROSA)vietnē “ Mans tirdzniecības asistents”, lai novērtētu, vai jūsu ražojums atbilst izcelsmes noteikumiem, un uzzinātu, kā sagatavot pareizos dokumentus.

Vispārīga informācija par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām ir atrodama šajā iedaļā.

Izcelsme ir tirgoto preču “ekonomiskā valstspiederība”. Ja esat jauns temats, atradīsiet ievadu par galvenajiem jēdzieniem preču sadaļā.

Izcelsmes noteikumi

Izcelsmes noteikumi ir izklāstīti ES un Kanādas Visaptverošā ekonomikas un tirdzniecības nolīguma (CETA) Protokolā par izcelsmes noteikumiem un izcelsmes procedūrām (OV L 11, 14.1.2017., 465. lpp.). Lūdzu, skatiet arī sīki izstrādātās pamatnostādnes par izcelsmes noteikumiem.

Vai mana prece ir “izcelsme” saskaņā ar ES un Kanādas CETA?

Lai jūsu produkts varētu pretendēt uz zemāku vai nulles preferenciālo tarifu saskaņā ar CETA, jūsu produkta izcelsmei jābūt ES vai Kanādā.

Produkta “izcelsme” ir ES vai Kanādā, ja tas atbilst vienai no šādām prasībām:

 • ir pilnībā iegūta ES vai Kanādā
 • ir ražots tikai no materiāliem, kuru izcelsme ir ES vai Kanādā
 • ir pietiekami ražots ES vai Kanādā saskaņā ar konkrētiem ražojumiem piemērojamiem noteikumiem, kas izklāstīti 5. pielikumā;

Sk. arī 5. pielikuma ievadpiezīmes.

Turklāt 5.a pielikumā ir noteiktas izcelsmes kvotas un alternatīvi konkrētiem ražojumiem piemērojami noteikumi.

 

Konkrētu produktu noteikumu piemēri ES tirdzniecības nolīgumos

 • pievienotās vērtības noteikums — visu izmantoto nenoteiktas izcelsmes materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt noteiktu procentuālo daļu no ražojuma ražotāja cenas
 • tarifa klasifikācijas maiņa — ražošanas procesa rezultātā notiek izmaiņas tarifa klasifikācijā starp nenoteiktas izcelsmes materiāliem un gatavo ražojumu (piemēram, papīra ražošana (Harmonizētās sistēmas 48. nodaļa) no nenoteiktas izcelsmes celulozes (Harmonizētās sistēmas 47. nodaļa))
 • īpašas darbības — ir vajadzīgs īpašs ražošanas process, piemēram, dzijas šķiedru vērpšana. Šādus noteikumus galvenokārt izmanto tekstilizstrādājumu un apģērbu, kā arī ķīmijas nozarē.

Šo dažādo noteikumu apvienojums ir iespējams, ja dažādie noteikumi tiek izpildīti alternatīvi vai kopā.

Ieteikumi un ieteikumi, lai palīdzētu ievērot konkrētiem produktiem piemērojamos noteikumus

Nolīgums nodrošina papildu elastību, lai palīdzētu ievērot konkrētiem ražojumiem piemērojamos noteikumus, piemēram, pielaides vai kumulāciju.

Pielaide
 • pielaides noteikums ļauj ražotājam izmantot nenoteiktas izcelsmes materiālus, kurus parasti aizliedz konkrētajam ražojumam piemērojamais noteikums, līdz 10 % no ražojuma ražotāja cenas.
 • šo pielaidi nevar izmantot, lai pārsniegtu konkrētu ražojumu noteikumos uzskaitīto nenoteiktas izcelsmes materiālu maksimālās vērtības slieksni.
 • īpašas pielaides attiecas uz tekstilizstrādājumiem un apģērbiem, kas klasificēti HS 50.–63. nodaļā un iekļauti 1. pielikumā.
Kumulācija

CETA paredz trīs veidus, kā summēt izcelsmi

 • divpusējā kumulācija — Kanādas izcelsmes materiālus var uzskatīt par ES izcelsmes materiāliem (un otrādi), ja tos izmanto ražojuma ražošanā
 • pilnīga kumulācija — ļauj ņemt vērā apstrādi vai pārstrādi, kas ar nenoteiktas izcelsmes materiāliem veikta ES vai Kanādā, lai palīdzētu ievērot konkrētam ražojumam piemērojamo noteikumu
 • paplašināto kumulāciju veicinošā klauzula — materiālus, kuru izcelsme ir brīvās tirdzniecības nolīguma kopīgā partnerē, var uzskatīt par ES vai Kanādas izcelsmes materiāliem, ja tos izmanto ražojuma ražošanā. Šis noteikums ir atkarīgs no Pušu vienošanās par piemērojamiem nosacījumiem.

Citas prasības

Jūsu ražojumam jāatbilst arī visām citām piemērojamām prasībām, kas noteiktas Protokolā par izcelsmes noteikumiem, piemēram, nepietiekamai apstrādei vai pārstrādei vai nepārveidošanas noteikumam.

Nepārveidošanas noteikums

Noteiktas izcelsmes produkti jātransportē no ES uz Kanādu (un otrādi) bez turpmākas pārstrādes trešā valstī.

Dažas darbības var veikt trešā valstī, ja produkti paliek muitas uzraudzībā

 • izkraušana
 • atkārtota iekraušana
 • visas citas darbības, kas vajadzīgas, lai saglabātu produktus labā stāvoklī vai transportētu tos uz ES vai Kanādas teritoriju
 • uzglabāšana
 • sūtījumu sadalīšana pa daļām

Muitas dienests var pieprasīt importētājam pierādīt, ka produkts, attiecībā uz kuru importētājs pieprasa preferenciāla tarifa režīmu, ir nosūtīts saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem.

Nodokļu atmaksāšana

To maksājumu atmaksa, kas iepriekš samaksāti par nenoteiktas izcelsmes materiāliem, kuri izmantoti, lai ražotu ražojumu, ko eksportē saskaņā ar preferenciālo tarifu, ir atļauta tikai pirmajos 3 gados pēc CETA stāšanās spēkā, t. i., līdz 2020. gada 21. septembrim.

Izcelsmes procedūras

Ja vēlaties pieprasīt preferenciālu tarifu, jums būs jāievēro izcelsmes procedūras un jānodrošina, ka jūsu pieprasījumu pārbauda tās valsts muitas dienesti, kurā importējat savas preces. Procedūras ir izklāstītas Protokola par nolīguma izcelsmes noteikumiem C iedaļā.

Kā pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu?

Importētāji var pieprasīt preferenciāla tarifa režīmu, pamatojoties uz eksportētāja iesniegtu izcelsmes deklarāciju.

Izcelsmes deklarācija

Eiropas Savienībā izcelsmes apliecinājums nav vajadzīgs, ja izstrādājumu kopējā vērtība nepārsniedz

 • EUR 500 maziem iepakojumiem vai
 • EUR 1200 produktiem, kas ir daļa no ceļotāja personīgās bagāžas.
Eksportētāja pašdeklarācija

Eksportētāji var pašdeklarēties, ka viņu ražojuma izcelsme ir ES vai Kanādā, iesniedzot izcelsmes deklarāciju.

Eiropas Savienībā to var pabeigt vai nu

To pašu REX numuru var izmantot arī dažiem citiem ES preferenciālas tirdzniecības nolīgumiem (piemēram, ES tirdzniecības nolīgumam ar Japānu).

 • izcelsmes deklarācijas tekstu var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām, un tas atrodams Protokola par izcelsmes noteikumiem 2. pielikumā.
 • izcelsmes deklarācija būtu jānorāda rēķinā vai jebkurā tirdzniecības dokumentā, kurā noteiktas izcelsmes ražojums ir pietiekami sīki aprakstīts, lai to varētu identificēt.
 • izcelsmes deklarācija ir derīga 12 mēnešus no dienas, kad eksportētājs to aizpildījis.
 • parasti paziņojums par izcelsmi attiecas uz vienu sūtījumu, bet Kanādā tas var attiekties arī uz vairākiem identisku produktu sūtījumiem laikposmā, kas nepārsniedz vienu gadu.
Izcelsmes pārbaude

Muitas dienesti var pārbaudīt, vai importētais produkts patiešām ir noteiktas izcelsmes produkts vai atbilst citām izcelsmes prasībām.

Šaubu gadījumā muitas dienests var pieprasīt importētājam pierādīt, ka produkts, attiecībā uz kuru importētājs pieprasa preferenciāla tarifa režīmu, ir nosūtīts saskaņā ar pārvadāšanas noteikumiem.

Pārbaudes pamatā ir šādi principi:

 • administratīvā sadarbība starp importētājvalsts un eksportētājvalsts muitas dienestiem
 • produktu izcelsmes pārbaudes, ko veic vietējās muitas iestādes. Importētājvalsts apmeklējumi pie eksportētāja nav atļauti

Kad pārbaude ir pabeigta, importētājvalsts iestādes pieņem galīgo lēmumu par izcelsmi un informē importētājas puses iestādes par rezultātiem.

Praktiska rokasgrāmata par CETA noteikumiem par izcelsmes noteikumiem

Prasības attiecībā uz produktu

Tehniskie noteikumi nosaka konkrētas īpašības, kurām ražojumam vajadzētu būt, piemēram, dizainu, etiķeti, marķējumu, iepakojumu, funkcionalitāti vai veiktspēju, un tie ir izstrādāti, lai, piemēram, aizsargātu cilvēku veselību, drošību vai vidi. Tomēr tirgotājiem var būt dārgi ievērot dažādas prasības dažādos tirgos.

ES un Kanādas tehniskie noteikumi ir padarīti savietojamāki, lai uzņēmumi abos tirgos varētu pārdot vienu un to pašu produktu vai to pašu produktu ar mazākiem pārveidojumiem. Tas ļauj maziem uzņēmumiem, jo īpaši mikrouzņēmumiem, konkurēt ar lielākiem uzņēmumiem un piedalīties starptautiskajās piegādes ķēdēs un e-komercijā.

CETA ir arī noteikumi, lai nodrošinātu pārredzamību, piemēram, to, ka ieinteresētās personas no abām pusēm var komentēt ierosinātos tehniskos noteikumus, kurus Kanāda vai ES var izstrādāt).

Turklāt ES un Kanāda ir vienojušās stiprināt saikni un sadarbību starp to standartizācijas struktūrām, kā arī to testēšanas, sertificēšanas un akreditācijas organizācijām.

Regulēto produktu sertificēšanas atvieglošana

ES un Kanāda ir vienojušās stiprināt saikni un sadarbību starp savām standartizācijas struktūrām, kā arī to testēšanas, sertificēšanas un akreditācijas organizācijām.

CETA ir izklāstīti noteikumi, kas palīdz izvairīties no nevajadzīgiem traucējumiem un nodrošina pārredzamību (piemēram, ka ieinteresētās personas no abām pusēm var komentēt ierosinātos tehniskos noteikumus, kurus Kanāda vai ES var izstrādāt).

Atbilstības novērtēšana — savstarpēja atzīšana

Kanāda un ES ir vienojušās akceptēt obligātos atbilstības novērtēšanas sertifikātus, ko izdevušas atzītas atbilstības novērtēšanas struktūras (CAB), kuras atrodas ES, un otrādi attiecībā uz nozarēm, uz kurām attiecas CETA protokols, lai pierādītu atbilstību Kanādas vai ES prasībām.

Protokols par atbilstības novērtēšanas rezultātu savstarpēju atzīšanu aizstāj spēkā esošo savstarpējās atzīšanas nolīgumu (SAN) un paplašina produktu tvērumu, paredzot iespēju to paplašināt.

Produkti, uz kuriem attiecas protokols, ir:

 • elektriskās un elektroniskās iekārtas, tostarp elektroiekārtas un elektroierīces, un saistītās sastāvdaļas
 • radioiekārtas un telekomunikāciju termināla iekārtas
 • elektromagnētiskā savietojamība (EMC)
 • rotaļlietas
 • būvizstrādājumi
 • mašīnas, tostarp detaļas, komponenti, tostarp drošības komponenti, maināmas iekārtas un mašīnu bloki
 • mērinstrumenti
 • karstā ūdens apkures katli, tostarp ar tiem saistītas ierīces
 • iekārtas, mašīnas, aparāti, ierīces, vadības komponenti, aizsardzības sistēmas, drošības ierīces, vadības ierīces un regulēšanas ierīces un ar tām saistītas instrumentu un profilakses un atklāšanas sistēmas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (ATEX iekārtas)
 • iekārtas izmantošanai ārpus telpām saistībā ar trokšņa emisiju vidē
 • izpriecu kuģi, tostarp to sastāvdaļas

Kā atrast apstiprinātās ANI?

 • struktūras, kas atzītas saskaņā ar spēkā esošo SAN, arī turpmāk būs pakļautas CETA
 • lai atzītu jaunu atbilstības novērtēšanas struktūru, norīkotājai pusei jāsniedz otrai pusei protokola 3. pielikumā minētā informācija.

NANDO datubāzē ir iekļautas paziņotās un izraudzītās organizācijas un cita būtiska informācija par atbilstības novērtēšanu.

Apstiprinātās ANI

Pārtikas produkti

CETA vēl vairāk racionalizē apstiprināšanas procesus, samazina izmaksas un uzlabo dzīvnieku un augu produktu tirdzniecības prognozējamību

 • visiem ES importētajiem produktiem ir jāatbilst piemērojamajiem sanitārajiem un fitosanitārajiem standartiem un otrādi
 • atrast informāciju un prasības pārtikas produktu eksportam uz Kanādu
 • prasības pārtikas produktu importam ES

Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūra (CFIA) nosaka pārtikas, lauksaimniecības izejvielu un lauksaimniecības produktu importa politiku un noteikumus.

Kanādas Robeždienestu aģentūra (CBSA) ir atbildīga par pārtikas, lauksaimniecības izejvielu un lauksaimniecības produktu sākotnējo importa pārbaudi.

Pārtikas produktu marķēšanas prasību piemēri Kanādā

 • valodas prasības
 • vispārpieņemtais nosaukums
 • neto daudzums
 • sastāvdaļas un alergēni
 • uztura faktu tabula
 • tirgotāja identitāte 
 • “Labākais apmežojums”, “Iepakots dienā” un derīguma termiņš
 • glabāšanas instrukcijas
 • izcelsmes valsts
 • identitātes standarts

Uzziniet vairāk par marķēšanas prasībām Kanādas Pārtikas inspekcijas aģentūras Rūpniecības marķēšanas rīkā.

Šis ir to regulu saraksts, kuras var noderēt, eksportējot savus pārtikas produktus uz Kanādu.

Dzīvnieki un dzīvnieku produkti

CETA apstiprina pašreizējo ES un Kanādas sadarbību veterinārijas jomā, kuras pamatā ir augsts savstarpējas uzticēšanās līmenis, un ietver turpmāku apstiprināšanas procesa vienkāršošanu eksportētājiem.

 • Kanāda atkal atvēra liellopu gaļas tirgu deviņpadsmit ES dalībvalstīm
 • slimības uzliesmojuma (t. s. reģionalizācijas) gadījumā puses ir vienojušās līdz minimumam samazināt tirdzniecības ierobežojumus, un tirdzniecību no neskartajām teritorijām var turpināt bez pārtraukuma vai ilgiem atkārtotas apstiprināšanas procesiem.

Prasības attiecībā uz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu eksportu uz Kanādu

Augi, augļi un dārzeņi

CETA izveido jaunas procedūras, lai vienkāršotu un paātrinātu Kanādas augu, augļu un dārzeņu apstiprināšanas procesu.

CETA ļauj Kanādai aizstāt pašreizējo pieeju attiecībā uz katru valsti un katru produktu atsevišķi ar ES mēroga novērtējumiem un apstiprināšanas procedūrām attiecībā uz augļiem un dārzeņiem.

Mērķis ir izveidot paredzamāku regulatīvo vidi eksportētājiem.

Attiecībā uz visām ražojumu kategorijām puses vienojās izveidot paātrinātas procedūras attiecībā uz precēm, kas noteiktas par prioritārām.

Informācija un prasības attiecībā uz augu un augu produktu eksportu uz Kanādu

Farmaceitiskie līdzekļi

CETA pamatā ir ES un Kanādas starpā jau pastāvošo labas ražošanas prakses un farmācijas rūpnīcu inspekciju savstarpēja atzīšana, un tas samazina pārbaužu dublēšanos.

Tas nozīmē, ka jūs kā farmācijas ražotājs saskarsies ar ievērojami mazāku administratīvo slogu un izmaksām un ka ES un Kanādas regulatori var labāk izmantot savus resursus, samazinot pārbaužu dublēšanos un tā vietā koncentrējoties uz tirgiem, kuros ir lielāks risks. Konkrēti,

 • inspekcijas, ko ES teritorijā veic jebkura ES dalībvalsts iestāde, akceptē Kanāda un otrādi
 • var atzīt arī pārbaudes, kas veiktas trešās valstīs

 

Mūsdienu globālajā ekonomikā 40 % no gatavajām zālēm, ko tirgo ES, ir no ārvalstīm un 80 % no aktīvajām farmaceitiskajām vielām, ko izmanto, lai zāles darītu pieejamas ES.

Plašāka informācija: Protokols par atbilstības un izpildes programmas savstarpēju atzīšanu attiecībā uz farmaceitisko produktu labu ražošanas praksi.           

 

Konkrētos noteikumus un prasības attiecībā uz jūsu produktu atradīsiet sadaļā “Mans tirdzniecības asistents”.

Tehniskie šķēršļi tirdzniecībai

Lai gan tehniskie noteikumi ir svarīgi, tie dažkārt var būt šķērslis starptautiskajai tirdzniecībai un tādējādi var radīt ievērojamu slogu jums kā eksportētājam.

 • ja uzskatāt, ka saskaraties ar tirdzniecības barjeru, kas palēnina jūsu uzņēmējdarbību vai liedz jums eksportēt, varat mums pastāstīt
 • izmantojot tiešsaistes veidlapu, ziņo par to, kas pārtrauc eksportu uz Kanādu, un ES analizēs jūsu situāciju un attiecīgi rīkosies.

Sazinieties ar mums

Muitošanas dokumenti un procedūras

Nolīgums nodrošina pārredzamākas un vienkāršākas muitas procedūras, lai atvieglotu tirdzniecību un samazinātu izmaksas uzņēmumiem.

Dokumenti

Rokasgrāmatās “Soli pa solim” ir aprakstīti dažādie dokumentu veidi, kas jums jāsagatavo savu produktu muitošanai.

Atkarībā no jūsu ražojuma muitas dienesti var pieprasīt visus vai dažus no turpmāk norādītajiem elementiem.

 • faktūrrēķins (konkrētās prasības attiecībā uz tā formu un saturu atrodamas sadaļā “Mans tirdzniecības asistents”)
 • iepakojuma satura saraksts
 • importa licences konkrētām precēm
 • sertifikāti, kas apliecina, ka jūsu ražojums atbilst obligātajiem produktu noteikumiem, piemēram, veselības un drošības prasībām, marķējumam un iepakojumam
 • izcelsmes apliecinājums — izcelsmes deklarācija

Lielākai noteiktībai — jūs, iespējams, vēlēsieties iepriekš pieteikties saistošai izziņai par tarifu un/vai saistošai izziņai par izcelsmi.

 

Sīkāku informāciju par dokumentiem, kas jāiesniedz jūsu produkta muitošanai, meklējiet manā tirdzniecības asistentā.

Izcelsmes pierādīšanas un pārbaudes procedūras

Aprakstu par to, kā pierādīt jūsu produktu izcelsmi, lai pieprasītu preferenciālu tarifu, un par noteikumiem, kas attiecas uz izcelsmes pārbaudi, ko veic muitas dienesti, skatiet iepriekš sadaļā par izcelsmes noteikumiem.

Informācija par importa un eksporta muitas procedūru ir pieejama Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorātā.

Intelektuālais īpašums un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

CETA piedāvā labāku intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību Eiropas uzņēmumiem, kas eksportē uz Kanādu inovatīvus, mākslinieciskus, atšķirīgus un kvalitatīvus produktus, un nodrošina farmaceitisko produktu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību.

Kanāda ir pastiprinājusi savus robežpasākumus pret viltotām preču zīmēm, pirātiskām autortiesību precēm un precēm ar viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ieviešot iespēju muitai aizturēt aizdomīgas preces.

Intelektuālais īpašums

Tirdzniecības nolīgumā ir paredzēti arī moderni noteikumi intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai un īstenošanai.

Autortiesības digitālajā laikmetā

Ar CETA Kanāda ir piekritusi saskaņot savu autortiesību aizsardzības režīmu ar šādiem Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) “interneta līgumiem”.

 • WIPO līgums par autortiesībām
 • WIPO līgums par izpildījumu un fonogrammām

Interneta līgumos ir noteiktas normas, kas nepieļauj neatļautu piekļuvi radošiem darbiem un to izmantošanu tiešsaistē vai digitālā formātā, kas ir svarīgi mūsu radošajām nozarēm.

Nolīgumā ir ietverti svarīgi noteikumi par ierobežojumiem interneta pakalpojumu sniedzēju atbildībai par satura pārkāpumu, ja tie ievēro vairākus nosacījumus, piemēram, sistēmu efektīvai paziņošanai par šādu saturu.

Kanāda ir arī piekritusi nodrošināt, ka tiesību subjekti var efektīvi izmantot tehnoloģiju, lai aizsargātu savas tiesības, un licencēt savus darbus tiešsaistē.

 • piemēram, tiek nodrošināta aizsardzība un efektīvi tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret tehnoloģisko pasākumu (piemēram, šifrēšanas) apiešanu, ko tiesību īpašnieki izmanto savu tiesību aizsardzībai.
 • turklāt ir aizliegts apzināti grozīt vai dzēst elektronisko “tiesību pārvaldības informāciju”, t. i., informāciju, kas pievienota jebkuram aizsargātam materiālam, un identificēt darbu, tā radītājus, izpildītājus vai īpašniekus, kā arī tā izmantošanas noteikumus un nosacījumus.
Apraides tiesības

Kanāda arī piekrita labāk aizsargāt Eiropas mākslinieku tiesības, piešķirot izpildītājiem ekskluzīvas tiesības atļaut vai aizliegt apraidi bez vadiem un viņu izpildījumu publiskošanu.

Šīs tiesības nodrošinās, ka gan Eiropas, gan Kanādas mākslinieki saņem atlīdzību par savu radošumu un ka viņiem ir stimuls turpināt jaunu mākslas darbu radīšanu.

 • Eiropas mākslinieki var saņemt autoratlīdzību, piemēram, no kafejnīcām un mazumtirdzniecības iestādēm, kas spēlē mūziku, lai piesaistītu patērētājus.
 • Kanāda nodrošinās, ka par apraidi bez vadiem vai par publiskošanu tiek maksāta vienreizēja taisnīga atlīdzība, un šo atlīdzību sadala starp attiecīgajiem izpildītājiem un fonogrammu producentiem.
Augu šķirņu aizsardzība

Kanāda arī piekrita stiprināt augu šķirņu aizsardzību, pamatojoties uz Starptautiskās konvencijas par jaunu augu šķirņu aizsardzību (UPOV) 1991. gada aktu.

Tas nozīmē, ka novatoriskas augu šķirnes, kas var, piemēram, nodrošināt labāku ražu, tiks aizsargātas un tāpēc, visticamāk, tiks ātrāk ieviestas Kanādas tirgū lauksaimnieku un patērētāju interesēs.

ES ir nozīmīga jaunu augu šķirņu nodrošinātāja. Šo svarīgo pētniecības un inovācijas darbību aizsargā sui generis intelektuālā īpašuma veids, ko sauc par Kopienas augu šķirņu aizsardzību. Tas nav saistīts ar ģenētiski modificētu organismu izmantošanu.

Pasākumi pret viltojumiem

Kanāda arī vienojās pastiprināt pasākumus uz robežas pret viltotām preču zīmēm, pirātiskām autortiesību precēm un viltotām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, proti, ieviešot iespēju muitai ex officio aizturēt viltotas preces.

 • Kanādas kompetentās iestādes var rīkoties pēc savas iniciatīvas, lai uz laiku aizturētu preces, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.
 • lai varētu izmantot aizsardzību, zīmoliem nav jābūt individuāli reģistrētiem Kanādas muitā

Kanāda pieņems vai saglabās procedūras, saskaņā ar kurām tiesību turētājs var pieprasīt savām kompetentajām iestādēm apturēt tādu preču izlaišanu vai aizturēt, par kurām ir aizdomas, ka ar tām pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības.

Kanāda ir arī ieviesusi iespēju tiesu iestādēm veikt nepieciešamos pagaidu pasākumus un izdot rīkojumus izbeigt un atturēties tieši pret starpniekiem, kas varētu laist tirgū viltotas preces.

Farmaceitiskie līdzekļi

CETA trīs veidos uzlabo intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz inovatīvām zālēm

 • novatori, kuriem ir farmācijas patents, iegūst tiesības pārsūdzēt lēmumus par tirdzniecības atļaujām Kanādā tādā pašā veidā, kā citi ražotāji jau varētu
 • Kanāda apņemas ievērot savu pašreizējo datu aizsardzības režīmu (6 + 2 gadi), tādējādi nodrošinot juridisko noteiktību jomā, kurā ir būtiski veikt ilgtermiņa ieguldījumus.
 • Kanāda ieviesīs patentu termiņa atjaunošanas sistēmu līdzīgi ES sistēmai, lai kompensētu nepamatotu kavēšanos tirdzniecības apstiprināšanas procesā, tostarp nosakot maksimālo papildu aizsardzības periodu (2 gadi) — puses vienojās par izņēmumu iespēju eksportam uz trešām valstīm.

Plašāka informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību ES.

 

Eiropas palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos piedāvā palīdzības dienestu tiešam atbalstam intelektuālā īpašuma jomā. Sniegt padomus un atbalstu intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos ārpus ES tirgus.

Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Kanādā un ES aizsargāto vīnu un stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes ir uzskaitītas attiecīgi III pielikuma a) punktā un IV pielikuma a) punktā 2004. gada Nolīgumā par tirdzniecību ar vīniem un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Papildus ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (ĢIN), ko aizsargā ES un Kanādas vīnu un stipro alkoholisko dzērienu nolīgums, kas integrēts CETA, Kanāda ir piekritusi aizsargāt 143 ģeogrāfiskās izcelsmes norādes — atšķirīgus pārtikas produktus un dzērienus no konkrētām ES pilsētām vai reģioniem.

Kanāda aizsargās šos tradicionālos Eiropas produktus no atdarinājumiem tādā pašā veidā, kā to dara ES. Patērētāju maldināšana par produkta patieso izcelsmi būs nelikumīga, piemēram, izmantojot karogus, kas maldinoši atsaucas uz aizsargātu ES ĢIN, vai valsti, no kuras šis produkts nāk. ES tiesību turētāji varēs izmantot administratīvu procesu, lai nodrošinātu ĢIN tiesības Kanādā, nevis paļauties tikai uz garāku un sarežģītāku tiesvedību valsts tiesu sistēmā.

Kanādā aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts

Turpmāk sarakstu var paplašināt, iekļaujot citus produktus, ja ES un Kanāda tam piekrīt.

Plašāka informācija par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību Kanādā, pateicoties CETA, ir atrodama šajā praktiskajā rokasgrāmatā.

Attiecībā uz ĢIN, kas uzskaitītas 2004. gada nolīgumā par vīnu un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību, šo ĢIN tiesību īpašniekiem Kanādā ir jāreģistrē savas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes Kanādas Intelektuālā īpašuma birojā.

Šeit ir izskaidrota reģistrācijas procedūra.

Elektroniskā tirdzniecība

Nodaļā par elektronisko tirdzniecību vispārīgajos noteikumos ir minēts, ka Puses atzīst, ka ir svarīgi atvieglot elektroniskās komercijas izmantošanu MVU.

Pakalpojumi

CETA nodrošina juridisko noteiktību ES un Kanādas pakalpojumu sniedzējiem, nosakot augstu liberalizācijas līmeni Kanādā un ES.

ES iegūst lielāku piekļuvi Kanādas tirgum, jo īpaši attiecībā uz jūras pakalpojumiem.

Pakāpeniska liberalizācija un pārredzamība

Kanāda nevar ieviest jaunas kvotas vai jaunus diskriminējošus pasākumus pret ES pakalpojumu sniedzējiem, izņemot ierobežotu jutīgu nozaru kopumu. Nolīgums arī garantē, ka ES pakalpojumu sniedzēji var gūt labumu no

 • augstāka līmeņa piekļuve tirgum, kas pārsniedz Kanādas saistības PTO
 • lielākā daļa liberalizācijas nākotnē, ko Kanāda varētu veikt

Kanāda ir atcēlusi vairākus pilsonības un uzturēšanās nosacījumu ierobežojumus virknei profesionāļu, lai viņi varētu praktizēt Kanādā, tostarp:

 • advokāti
 • grāmatveži
 • arhitekti
 • inženieri

Telekomunikāciju un pasta un kurjeru pakalpojumu jomā Kanāda pirmo reizi ir bloķējusi turpmāko liberalizāciju.

Jūras pakalpojumi

Jauna Kanādas jūras transporta tirgus atvēršana atvieglos ES jūras operatoriem un to lielākiem kuģiem darbību Kanādā, lai tie varētu darboties svarīgajā maršrutā starp Monreālu un Halifaksu.

Abas ostas ir nozīmīgas Kanādas austrumu piekrastē. Monreāla ir liela osta, kurā tiek apkalpoti 1,4 miljoni standarta konteineru (kopā importa un eksporta konteineri 2015. gadā), savukārt Halifax apstrādā 0,4 miljonus divdesmit pēdu ekvivalenta vienību (TEU) (2015).

ES neapšaubāmi ir pasaules līdere bagarēšanas pakalpojumu jomā. Ar CETA Kanāda arī atver savu bagarēšanas darbību tirgu ES operatoriem, un tiek lēsts, ka tā vērtība ir 150–400 miljoni CAD gadā (aptuveni 104–278 miljoni EUR gadā).

Regulatīvās disciplīnas

Papildus vērienīgajām tirgus piekļuves saistībām CETA ietver arī inovatīvas un stingras regulatīvās disciplīnas, kas papildina un uzlabo abu pušu uzņemtās saistības attiecībā uz piekļuvi tirgum.

Šīs regulatīvās disciplīnas ietver vienu no visplašākajām un visaptverošākajām savstarpēji saistošām iekšzemes regulējuma disciplīnām, kas attiecas uz licencēšanas vai atļauju piešķiršanas režīmiem gandrīz visiem pakalpojumiem un ieguldījumu darbībām. Teksts nodrošina taisnīgus un pārredzamus režīmus visiem pieteikumu iesniedzējiem un padara atļauju piešķiršanas procesu pēc iespējas raitāku.

Speciālistu pārvietošanās

Saskaņotais pasākumu kopums par speciālistu pagaidu ieceļošanu ietver šādus ieguvumus:

 • ES uzņēmumi savus uzņēmuma ietvaros pārceltos darbiniekus var norīkot uz Kanādu uz laiku līdz 3 gadiem — pamatojoties uz iepriekšējiem nolīgumiem, šis ieguvums parasti attiecas uz visām nozarēm.
 • pagarināts uzturēšanās ilgums profesionāļiem — līgumpakalpojumu sniedzējiem vai neatkarīgiem profesionāļiem (noteikts nolīgumā) — varēs uzturēties otras puses teritorijā 12 mēnešus (dubultā veidā, kas bija iespējams iepriekš).

Līgumpakalpojumu sniedzēji gūst labumu no labākiem ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem (piemēram, nediskriminējoša attieksme pret Kanādas piegādātājiem) citās nozarēs. Tie ir šādi:

 1. Padomdevēju un konsultāciju pakalpojumi, kas saistīti ar
  • kalnrūpniecība
  • telekomunikāciju pakalpojumi
  • pasta un kurjeru pakalpojumi
  • apdrošināšana un ar to saistīti pakalpojumi:
  • citi finanšu pakalpojumi
  • transports
  • ražošana
 2. Aprīkojuma apkope un remonts, piemēram,
  • kuģi, dzelzceļa transporta aprīkojums
  • mehāniskie transportlīdzekļi, motocikli, sniega motocikli un autotransporta aprīkojums
  • gaisa kuģi un to daļas
  • metāla izstrādājumi, iekārtas, kas nav biroja iekārtas, un cita veida iekārtas un mājsaimniecības priekšmeti
 3. Saistītie zinātnisko un tehnisko konsultāciju pakalpojumi
 4. Vides pakalpojumi

Jauni profili: preferenciāla piekļuve Kanādas tirgum un nediskriminējošs režīms Kanādā attieksies arī uz jaunām ES piegādātāju kategorijām, kā noteikts nolīgumā: ieguldītāji, īstermiņa viesdarbinieki un tehnologi.

Kanāda uz ES uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku laulātajiem attiecina režīmu, kas ir līdzvērtīgs tam, ko piemēro Kanādas uzņēmuma ietvaros pārceltu darbinieku laulātajiem ES.

Kvalifikāciju savstarpēja atzīšana

Lai veicinātu augsti kvalificētu speciālistu mobilitāti starp ES un Kanādu, CETA izveido sistēmu profesionālo kvalifikāciju savstarpējai atzīšanai un nosaka vispārējos nosacījumus un pamatnostādnes sarunām par konkrētu profesiju nolīgumiem.

CETA ir sīki izstrādāts satvars sarunām par nolīgumiem par profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu un to noslēgšanai.

Nolīgums ļauj abu pušu reglamentēto profesiju apvienībām sākt SAN sarunu procesu, sniedzot ieteikumus attiecīgajai CETA komitejai, un vienoties par konkrētajiem nosacījumiem. Tiklīdz asociācijas vienojas par principiem un ievēro sistēmā noteiktās procedūras, SAN kļūst juridiski saistošs, nodrošinot, ka Eiropas profesionāļi var panākt, ka Kanādas kompetentās iestādes atzīst viņu kvalifikāciju, un otrādi.

Publiskais iepirkums

Ar CETA ES uzņēmumi tagad var piedalīties Kanādas valdības konkursos visos trijos valsts iepirkuma līmeņos: federālais, provinču un municipālais reģions.

Kanādā provinču un teritoriju jurisdikcijā ir tādi sabiedriskie labumi kā

 • veselības aprūpe
 • izglītība
 • labklājība
 • transportēšana provinces iekšienē.

Pašvaldības pārvalda

 • vietējais transports
 • skolu valdes
 • komunālie pakalpojumi u. c.

Iepirkuma veicēji, uz kuriem attiecas CETA, ir atrodami 19–1.–19–8. pielikumā.

CETA arī nodrošina juridisko noteiktību, ka Kanādas publiskās aģentūras un struktūras nevarēs diskriminēt Eiropas uzņēmumus, t. i., ierobežot uzņēmumu piekļuvi atklātam konkursam.

Piegādātāji var apstrīdēt iepirkuma lēmumus, kas, viņuprāt, ir pretrunā Nolīgumā noteiktajām saistībām. Kanādā šo uzdevumu veic Kanādas Starptautiskās tirdzniecības tribunāls (“CITT”).

Kanāda ir arī piekritusi padarīt konkursa procesu pārredzamāku, laikus publicējot visus savus atklātos konkursus vienotā iepirkuma tīmekļa vietnē. Pašlaik šī tīmekļa vietne piedāvā rīku (federālās) valdības iepirkuma iespēju meklēšanai.

Citos valsts iepirkumos (provinču un teritoriālajās valdībās) pašlaik tiek izsludināti paziņojumi par konkursiem savās iepirkuma tīmekļa vietnēs vai elektroniskā konkursa sistēmā, ko pārvalda trešās personas pakalpojumu sniedzējs. 

 

Lai uzzinātu, vai jums ir tiesības piedalīties konkrētā publiskā iepirkuma konkursā ārpus ES, izmantojiet Manu tirdzniecības asistentu iepirkuma jautājumos.

Ieguldījumi

Kad CETA galīgi stāsies spēkā, tas nodrošinās ES un Kanādas ieguldītājiem lielāku paredzamību, pārredzamību un aizsardzību attiecībā uz viņu ieguldījumiem attiecīgi Kanādā un ES.

CETA noteikumi par ieguldījumu aizsardzību un jauno ieguldījumu tiesu sistēmu (ICS) nodrošinās augstu aizsardzības līmeni ieguldītājiem, vienlaikus pilnībā saglabājot valdību tiesības reglamentēt un īstenot sabiedriskās politikas mērķus, piemēram, veselības, drošības vai vides aizsardzību.

IKS ir skaidra atkāpe no agrākās ieguldītāja un valsts strīdu izšķiršanas (ISDS) pieejas un apliecina ES un Kanādas kopīgo apņemšanos izveidot taisnīgāku, pārredzamāku un institucionalizētu sistēmu ieguldījumu strīdu izšķiršanai.

CETA ieguldījumu noteikumi aizstās arī astoņus spēkā esošos divpusējos ieguldījumu nolīgumus starp dažām ES dalībvalstīm un Kanādu.

Kanādas uzņēmumu iegādes pārskatīšanas robežvērtība saskaņā ar Investment Canada Act ir ievērojami palielināta no pašreizējiem 354 miljoniem CAD līdz 1,5 miljardiem CAD. Tas attiecas uz visiem ES ieguldītājiem, kas nav valstij piederoši uzņēmumi.

Ja plānojat ieguldīt Kanādā, varat uzzināt vairāk šeit.

NB: Ieguldījumu aizsardzība un ieguldījumu tiesu sistēma, kā arī piekļuve portfeļieguldījumu tirgum netiks provizoriski piemērotas saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2017/38 (2016. gada 28. oktobris) par to, lai provizoriski piemērotu Visaptverošu ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses (OV L 11, 14.1.2017., 1080. lpp.—“1081 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Saites un kontaktinformācija

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības delegācija Kanādā

Adrese:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6132386464

E-pasts: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

AUSTRIJA

Austrijas Federālā ekonomikas palāta (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

KANĀDĀ

Priekšrocība Austria Toronto

Austrijas ģenerālkonsulāts — EUR Commercial Section Advantage Austria

Adrese:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tālr.: + 1 4169673348

E-pasts: toronto@advantageaustria.org 

Tālr.: + 1 5148493708

E-pasts: montreal@advantageaustria.org 

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

445 Wilbrod Street, Otavas, Ontārio, K1N 6M7

Tālr. + 1 6137891444, 

E-pasts: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BEĻĢIJA

Valonijas Ārējās tirdzniecības un ieguldījumu aģentūra
EUR Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Export

Flandrijas tirdzniecība

KANĀDĀ

Flandrija/Valonija/Brisele

Tirdzniecības pārstāvniecība attiecībā uz Ontārio, Manitobu

Adrese:

2 grīdas ielas rietumos — Suite 2508, Toronto, Ontārio, M4W 3E2

Tālr. + 1 416515–7777

E-pasts: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flandrijas
tirdzniecības rep. par Kvebeku, Ņūfaundlendu un Labradoru, Nunavutu, Ņūbransviku, Jaunskotiju, Prinča Edvarda salu

Adrese:

999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600,Monreāla (Québec) H3A 3L4

Tālr.: + 1 514289–9955

E-pasts: montreal@fitagency.com

 

Valonijas
tirdzniecības rep. par Kvebeku, Ņūfaundlendu un Labradoru, Nunavutu, Ņūbransviku, Jaunskotiju, prinča Edvarda salu

Adrese:

1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Monreālā, Kvebekā, H3B 4W8

Tālr.: + 1 514939–4049

 

Briseles
tirdzniecības rep. par Kvebeku, Ņūfaundlendu un Labradoru, Nunavutu, Ņūbransviku, Jaunskotiju, prinča Edvarda salu

Adrese: 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Monreāla, Kvebeka, H3A 2R7

Tālr.: + 1 514286–1581

E-pasts: info@bruxelles-canada.com

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

360 Albert iela, 8. stāvs, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tālr.: + 1 6132367267

E-pasts: ottawa@diplobel.fed.be

BULGĀRIJA

Bulgārijas Mazo un vidējo uzņēmumu popularizēšanas aģentūra
φφлгарската агенНия за насасаване малките и средните φредНриятия

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

325 Stewart Street, Otavas, Ontārio, K1N 6K5

Tālr.: + 1 613893215

E-pasts: Embassy.Ottawa@mfa.bg

HORVĀTIJA

Eksporta
portāls Izvozni

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

229 Chapel St, Ottawa, Ontārio, K1N 7Y6

Tālr.: + 1 6135627820

E-pasts: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Ģenerālkonsulāts

Adrese:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontārio, L4Y 2B8

Tālr.: + 1 9052779051

E-pasts: genmiss@mvep.hr
e-pasts: croconsulate.miss@mvep.hr

KIPRA

Tirdzniecības pakalpojums
φπηρεσία Εμπορίου

KANĀDĀ

Augsta līmeņa Komisija

Adrese:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6135630727

E-pasts: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Goda konsulāts

Adrese:

435 Donald Street, Coquitlam, Britu Kolumbija, V3K 3Z9

Tālr.: + 1 6049362268

E-pasts: tberggre@sfu.ca

 

Tirdzniecības nodaļa

Adrese:

13 Austrum40. iela, Ņujorka, NY 10016

Tālr.: + 1 2122139100

E-pasts: ctncy@cyprustradeny.org

ČEHIJAS REPUBLIKA

Čehijas Republikas Rūpniecības un tirdzniecības ministrijas Valsts tirdzniecības veicināšanas aģentūra —
Česká agentura na podporu obchodu

KANĀDĀ

Czech Trade Canada (Čehijas Tirdzniecības Kanāda)

Adrese:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tālr.: + 1 4032694924

E-pasts: calgary@czechtrade.cz
e-pasts: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Vēstniecība Otavā

Adrese:

251 Cooper Street, Ottava, Ontārio, K2P 0G2

Tālr. + 1 6135623875

Tīmekļa vietne: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-pasts: ottawa@embassy.mzv.cz

E-pasts: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Čehijas Republikas ģenerālkonsulāts

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tīmekļa vietne: www.mzv.cz/toronto

E-pasts: toronto@embassy.mzv.cz

E-pasts: commerce_toronto@mzv.cz

DĀNIJA

Dānijas Ārlietu ministrija Udenrigsministeriet Eksportrådet

KANĀDĀ

Dānijas Tirdzniecības padome

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tālr.: + 1 416962–5661

E-pasts: yyzhkt@um.dk

Vēstniecība Otavā

Adrese:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tālr.: + 1 6135621811

E-pasts: ottamb@um.dk 

IGAUNIJA

Uzņēmums Igaunija (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tālr.: + 1 6137894222

E-pasts: embassy.ottawa@mfa.ee

SOMIJA

Finpro

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tālr.: + 1 6132882233

E-pasts: embassy@finland.ca

E-pasts: sanomat.ott@formin.fi

FRANCIJA

Business France

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvniecība Kanādā — Business France

Toronto

Adrese:

154 universitāte Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tālr.: + 1 4169771257

 

Monreālā: Birojs Business France,

Adrese:

1501 McGill koledža, Birojs 1120, Monreālā, QC H3A 3M8

Tālr.: + 1 5146704000

 

Vankūvera:

Adrese:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britu Kolumbija V6E 3V6

Tālr.: + 1 6046390923

E-pasts: canada@businessfrance.fr

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

42 Sussex Drive, Otavā, Ontārio, K1M 2C9

Tālr.:+ 1 6137891795

E-pasts: politique@ambafrance-ca.org

VĀCIJA

Vācija Trade and Invest (GTAI)

KANĀDĀ

Kanādas Vācijas Tirdzniecības kamera

Adrese:

480 Universitāte Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontārio, M5G 1V2

Tālr.: + 1 416598–3355

E-pasts: info@germanchamber.ca

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanāda

Tālr.: + 1 613 232 1101

E-pasts: info@ottawa.diplo.de

GRIEĶIJA

Uzņēmums Greece
Ieguldījumi un tirdzniecība

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tālr.: + 1 6132386271

E-pasts: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Ģenerālkonsulāts

Adrese:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontārio, M5S 2B1

Tālr.: + 1 4165150133

E-pasts: ecocom-toronto@mfa.gr

UNGĀRIJA

Ungārijas Valsts tirdzniecības palāta

Ungārijas Ieguldījumu veicināšanas aģentūra
http://www.hipa.hu/

KANĀDĀ

Ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tālr.: + 1 6473492550

E-pasts: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

299 Waverley St., Otavas, K2P 0V9

Tālr.: + 1 6132307560

E-pasts: mission.ott@mfa.gov.hu

ĪRIJA

Uzņēmums Īrija

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvniecība Kanādā — Uzņēmums Īrija

Adrese:

2 grīda St. W, Suite 1501, Toronto, Ontārio, M4W 3E2

Tālr.: + 1 4169345033

E-pasts: client.service@enterprise-ireland.com

E-pasts: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

Varette ēka, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tālr.: + 1 6132336281

E-pasts: embassyofireland@rogers.com

ITĀLIJA

Itālijas Tirdzniecības aģentūra
ICE — Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

KANĀDĀ

Itālijas Galvenā konsulāta Tirdzniecības veicināšanas aģentūra

Adrese:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-pasts: toronto@ice.it

Tālr.: + 1 4165981566

 

Adrese:

1000 rue Sherbrooke, Bureau 1720, Monreālā, Kvebekā, H3A 3G4

Tālr.: + 1 5142840265

E-pasts: montreal@ice.it

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tālr.: + 1 6132322401

E-pasts: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LATVIJA

LatvijasInvestīciju un attīstības aģentūra
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

350 parki St, Otavā, Ontārio, K1R 7S8

Tālr.: + 1 6132386014

E-pasts: embassy.canada@mfa.gov.lv

LIETUVA

Uzņēmums “Lietuva”

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

150 Metcalfe Str #1600, Otavas, Ontārio, K2P 1P1

Tālr. + 1 61356754 58

E-pasts: amb.ca@urm.lt

LUKSEMBURGA

Luksemburga uzņēmējdarbības jomā

KANĀDĀ

Otavas goda konsulāts

Adrese:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tālr.: + 1 6137554091

E-pasts: luxconsulottawa@gmail.com

 

Vēstniecība Vašingtonā

Adrese:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Vašingtona, DC. 20008

Tālr. + 1 2022654171

E-pasts: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Maltas uzņēmums

KANĀDĀ

Kanādā ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Tālr.: + 1 4162070922

E-pasts: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NĪDERLANDE

Nīderlandes Uzņēmumu aģentūra
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — tiešsaistes portāls ārvalstu un Nīderlandes jaunuzņēmumiem

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tālr.: + 1 613 237 503

E-pasts: ott@minbuza.nl

 

Ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tālr.: + 1 416 595 2402

Tīmekļa vietne: www.hollandtradeandinvest.com
e-pasts: tor-ea@minbuza.nl

POLIJA

Polijas Ieguldījumu un tirdzniecības aģentūra (bijusī Polijas Informācijas un ārējo ieguldījumu aģentūra)
Polska Agencja Inwestycji i Handlu


e-pasts: invest@paih.gov.pl

Priekšsēdētāja sekretariāts:

Tālr.: + 48 223349871

Ārvalstu ieguldījumu departaments:

Tālr.: + 48 223349875

Ekonomikas attīstības departaments:

Tālr.:+ 48 223349820

Ekonomikas veicināšanas departaments:

Tālr.:+ 48 223349926

Informācijas un sakaru nodaļa:

Tālr.:+ 48 223349994

 

KANĀDĀ

Polijas Ieguldījumu un tirdzniecības aģentūra Toronto

Adrese:

438 Universitāte Avenue, Suite 1810, Toronto, Ontārio, M5G 2K8

E-pasts: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Polijas Republikas vēstniecība Otavā

Adrese:

443 Daļa Ave, Otava, Ontārio, K1N 6H3

Tālr. + 1 6137890468

E-pasts: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Polijas Republikas ģenerālkonsulāts Toronto

Adrese:

2603 Shore Blvd ezera ezers. Rietumi, Toronto, Ontārio, M8V 1G5

Tālr.: + 1 4162525471

Tālr.: + 1 4164645405

E-pasts: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Polijas Republikas ģenerālkonsulāts Vankūverā

Adrese:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Britu Kolumbija, V6E 2K3

Tālr. + 1 6046883458

E-pasts: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Polijas Republikas konsulāts Monreālā

Adrese:

3501 Avenue du Musée, Monreālā, Kvebekā, QC H3G 2C8

Tālr. + 1 6137890468 

E-pasts: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGĀLE

AICEP Portugal Global — Tirdzniecības un ieguldījumu aģentūra

KANĀDĀ

Tirdzniecības un ieguldījumu aģentūra — AICEP Toronto

Adrese:

438 Universitāte Avenue, Suite 1400, Toronto, Ontārio, M5G 2K8

Tālr.: + 1 4169214925

E-pasts: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

645 salas parks Dr. Otavā, Ontārio, K1Y 0B8

Tālr.: + 1 6137290883

E-pasts: ottawa@mne.pt

RUMĀNIJA

Uzņēmējdarbības vides, tirdzniecības un uzņēmējdarbības ministrija

InvestRomania

Rumānijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

KANĀDĀ

Rumānijas Ekonomikas un tirdzniecības veicināšanas birojs

Adrese:

1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Monreālā, Kvebekā, H3A 2R7

Tālr.: + 1 5145048235

E-pasts: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

655 Rideau St, Ottava, Ontārio, K1N 6A3

Tālr.: + 1 6137893709

E-pasts: ottawa@mae.ro

SLOVĀKIJA

SARIO — Slovākijas Ieguldījumu un tirdzniecības attīstības aģentūra
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

50 Rideau Terrace, Otavas, Ontārio, K1M 2A2

Tālr.: + 1 6137494442

E-pasts: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVĒNIJA

Spirts Slovēnija — Uzņēmējdarbības, internacionalizācijas, ārvalstu ieguldījumu un tehnoloģiju valsts aģentūra
SPIRIT Slovenija

KANĀDĀ

Vēstniecība Otavā

Adrese:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Otavas, Ontārio, K2P 1P1

Tālr.: + 1 6135655781

E-pasts: sloembassy.ottawa@gov.si

SPĀNIJA

ICEX — Spānijas Ārējās tirdzniecības institūts
ICEX España Exportación e Inversiones

KANĀDĀ

Ekonomikas un tirdzniecības birojs

Adrese:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tālr.: + 1 6132360409

E-pasts: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronto Tirdzniecības veicināšanas birojs

Adrese:

170 Universitātes ave #602, Toronto, Ontārio, M5H 3B3

Tālr.: + 1 4169670488

E-pasts:toronto@comercio.mineco.es

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

74 Stanley Ave, Ottava, Ontārio, K1M 1P4

Tālr.: + 1 6137472252

E-pasts: emb.ottawa@mae.es 

ZVIEDRIJA

Uzņēmējdarbība Zviedrijā — Zviedrijas Tirdzniecības un ieguldījumu padome

KANĀDĀ

Tirdzniecības pārstāvniecība Kanādā — Uzņēmums Zviedrijā

Adrese:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tālr.: + 1 4169228152

E-pasts: toronto@business-sweden.se

 

Vēstniecība Otavā

Adrese:

377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tālr.: + 1 6132448200

E-pasts: sweden.ottawa@gov.se

Tirdzniecības kameras un uzņēmumu apvienības

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Savienības Tirdzniecības palāta Kanādā (EUCCAN)

Adrese:

480 Universitāte Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontārio, M5G 1V2

Tālr.:  + 1 4165987087

E-pasts: info@euccan.com 

 

Eiropas Savienības Tirdzniecības kamera Kanādas rietumos

E-pasts: info@eu-canada.com

Saraksts ar vietējām un divpusējām ES tirdzniecības palātām un uzņēmumu apvienībām Kanādā ir atrodams Eiropas Savienības Tirdzniecības palātas Kanādā tīmekļa vietnē (http://www.euccan.com). EUCCAN ir jumta organizācija šīm ļoti dažādajām struktūrām un organizācijām.

Informācijas rīki

Šajās septiņās faktu lapās ir izskaidrots, kas ir CETA un kādi ir ieguvumi

Uzziniet, kā piedalīties publiskā iepirkuma procesos Kanādā

Uzziniet vairāk par uzņēmējdarbības iespējām, ko piedāvā ES un Kanādas visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums

Papildu saites

Brošūrā uzņēmumiem — aprakstīti ieguvumi pa nodaļām un sniegti praktiski padomi uzņēmumiem

Infografikas ilustrē CETA sniegtās priekšrocības katrā ES dalībvalstī

Norādījumi eksportētājiem uz Kanādu

Uzņēmumu stāsti un liecības

Ieteikums par MVU

CETA Apvienotā komiteja 2018. gada septembrī vienojās par konkrētu MVU ieteikumu, ka katra Puse sniedz tiešsaistes informāciju otras Puses MVU par CETA un ka ES un Kanāda sadarbojas, lai no tirdzniecības nolīguma gūtu labumu MVU.

Kanādas tīmekļa vietne, lai atbalstītu ES MVU, kas eksportē uz Kanādu

ES tīmekļa vietne par Kanādas MVU

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites