EPA - l-Afrika tal-Punent

Il-FSE bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu fi u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp madwar l-Afrika tal-Punent. Tgħallem kif il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) tal-UE ma’ 16-il stat tal-Afrika tal-Punent jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

Il-FSE bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent għadu ma ġie applikat fl-ebda wieħed mill-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent - se jidħol f'applikazzjoni proviżorja ladarba l-pajjiżi kollha tal-Afrika tal-Punent ikunu ffirmaw u żewġ terzi tal-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent ikunu rratifikaw il-Ftehim.

Daqqa t'għajn

L-UE tat bidu għal Ftehim ta' Sħubija Ekonomika ma' 16-il stat tal-Afrika tal-Punent; il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent(ECOWAS)u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent (WAEMU). In-Niġerja hija l-uniku pajjiż fir-reġjun li għad irid jiffirma l-FSE, u huwa għalhekk li l-ftehim għadu ma ġiex applikat.

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) mal-Afrika tal-Punent ikopri l-merkanzija u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Il-FSE jinkludi wkoll il-possibbiltà li jsiru aktar negozjati dwar l-iżvilupp sostenibbli, is-servizzi, l-investiment u kwistjonijiet oħra relatati mal-kummerċ fil-futur.

L-EPA se:

 • tgħin lill-Afrika tal-Punent biex tintegra aħjar fis-sistema kummerċjali globali u ser tappoġġa l-investiment u t-tkabbir ekonomiku fir-reġjun.
 • iżidu l-esportazzjonijiet tal-Afrika tal-Punent lejn l-UE
 • jistimulaw l-investiment u jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-kapaċità produttiva, b'effett pożittiv fuq l-impjiegi.

Sal-adozzjoni tal-FSE reġjonali sħiħ mal-Afrika tal-Punent, il-Ftehimiet ta' Sħubija Ekonomika "interim" mal-Kosta tal-Avorju u l-Ghana daħlu f'applikazzjoni proviżorja fit-3 ta' Settembru 2016 u fil-15 ta' Diċembru 2016 rispettivament.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent

Il-FSE huwa favur l-Afrika tal-Punent u jqis id-differenzi attwali fil-livell ta' żvilupp bejn iż-żewġ reġjuni. Id-dispożizzjonijiet ta’ asimmetriji favur il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent jinkludu l-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi twal ta’ liberalizzazzjoni, regoli flessibbli tal-oriġini, u salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-protezzjoni tal-industrija li għadha tibda.

 • Filwaqt li l-UE tiftaħ is-suq tagħha kompletament mill-ewwel jum, l-Afrika tal-Punent se tneħħi t-tariffi tal-importazzjoni parzjalment biss fuq perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ 20 sena. Barra minn hekk, il-produtturi ta’ 25 % tal-aktar prodotti sensittivi se jgawdu minn protezzjoni permanenti mill-kompetizzjoni.

Tariffi

 • Minbarra l-armi u l-munizzjon, l-UE tagħti aċċess 100 % mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin mill-Ghana u mill-Kosta tal-Avorju, skont l-FSE interim. L-istess se japplika għall-prodotti kollha tal-Afrika tal-Punent, mill-ewwel jum tad-dħul fis-seħħ tal-FSE reġjonali tal-Afrika tal-Punent. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u bla ħlas għall-prodotti kollha.
 • Il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent se jilliberalizzaw l-importazzjonijiet li ġejjin mill-UE fuq perjodu ta’ 20 sena. Skont il-kategoriji diġà stabbiliti fit-Tariffa Esterna Komuni tal-ECOWAS (CET)
  • il-prodotti tal-grupp A (il-prodotti soċjali essenzjali, il-ħtiġijiet bażiċi, il-prodotti bażiċi, il-prodotti kapitali u l-inputs speċifiċi), li bħalissa għandhom dazji ta’ 0 jew 5 %, se jiġu liberalizzati 5 snin wara l-applikazzjoni tal-FSE
  • oġġetti tal-grupp B (prinċipalment inputs u oġġetti intermedji), li bħalissa għandhom dazji ta’ 0, 5 jew 10 %, se jiġu liberalizzati fi żmien 10-15-il sena wara l-applikazzjoni tal-FSE
  • il-prodotti tal-grupp C (xi prodotti tal-konsum finali), li bħalissa għandhom dazji ta’ 5, 10 jew 20 %, se jiġu liberalizzati fi żmien 10-20 sena wara l-applikazzjoni tal-FSE.
 • Porzjon sinifikanti tal-linji tariffarji (25 %) se jiġi eskluż kompletament mil-liberalizzazzjoni u jibqa’ soġġett għad-dazju normali. Dawn jinkludu prodotti sensittivi bħall-prodotti agrikoli/tas-sajd u prodotti sensittivi tal-konsum finali.
 • Jekk l-importazzjonijiet ta’ xi prodotti tal-UE fil-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent jiżdiedu f’daqqa u b’hekk jipperikolaw is-swieq lokali, jistgħu jintużaw salvagwardji bħall-kwoti u d-dazji tal-importazzjoni.

 

Uża l-opzjoni tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk ikollok xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 

Regoli ta' oriġini

Sabiex jikkwalifika għal trattament preferenzjali, il-prodott tiegħek jeħtieġ li jissodisfa r-regoli tal-oriġini skont il-ftehim. Jekk jogħġbok iċċekkja l-“Għoddainterattiva ta’ Awtovalutazzjoni tar-Regoli tal-Oriġini (ROSA)” fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex tivvaluta jekk il-prodott tiegħek jissodisfax ir-regoli tal-oriġini u skopri kif tħejji d-dokumenti korretti.

Informazzjoni ġenerali dwar ir-regoli tal-oriġini hija disponibbli hawn taħt.

Regoli ta’ oriġini flessibbli jippermettu lill-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent tal-FSE jesportaw prodotti b’inputs minn pajjiżi oħra, speċjalment f’setturi ewlenin - l-agrikoltura, is-sajd u t-tessuti u l-ħwejjeġ. Pereżempju, prodott tat-tessuti jista’ jidħol fl-UE mingħajr dazju jekk mill-inqas stadju wieħed fil-produzzjoni tiegħu – bħall-insiġ jew ix-xogħol bil-labar – ikun seħħ f’pajjiż tal-FSE.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fil-FSE mal-Afrika tal-Punent huma aktar laxki minn dawk tas-soltu. Dawn jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali, minflok 10 % previst fil-biċċa l-kbira tal-ftehimiet tal-UE. Għat-tessuti u l-ħwejjeġ, japplikaw tolleranzi speċifiċi.

Akkumulazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-FSE jinkludu t-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin:

 • Akkumulazzjoni bilaterali mal-UE
 • Akkumulazzjoni djagonali u sħiħa mal-PTEE u l-pajjiżi AKP, taħt ċerti kundizzjonijiet.
 • Kumulazzjoni ma' pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw, taħt ċerti kondizzjonijiet.

Trasport dirett

Evidenza ta' trasport dirett għandha tinġieb lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Ħlas lura ta' dazju

Tista’ tintalab rifużjoni għad-dazju mħallas fuq materjali, li qabel kienu importati għal aktar ipproċessar u mbagħad esportati lejn pajjiż li ffirma FSE mal-UE.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Ħut maqbud f'ibħra internazzjonali u fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tal-pajjiżi tal-FSE tal-Afrika tal-Punent jista' jitqies bħala li joriġina f'pajjiż tal-FSE biss meta jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji. Dawn il-kriterji jirreferu għall-post tar-reġistrazzjoni ta' bastiment, għall-bandiera li taħtha "jbaħħru," u għas-sjieda tagħhom.

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ, tal-kaptani jew tal-uffiċjali. Dawn ir-rekwiżiti, li kienu fil-Ftehim oriġinali ta’ Cotonou, issa tneħħew biex jiġi ffaċilitat l-għoti tal-oriġini lill-ħut maqbud mill-pajjiżi tal-FSE.

Regoli tal-oriġini speċifiċi għall-prodott

 

Uża l-opzjoni tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib ir-regoli applikabbli għall-prodott speċifiku tiegħek.

Derogi

Fuq talba ta’ pajjiż tal-FSE, tista’ tingħata deroga, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sabiex ir-regoli tal-oriġini aktar laxki jkunu jistgħu japplikaw għal ċerti prodotti li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi tad-data My Trade Assistant.

Rekwiżiti tas-saħħa u s-sikurezza SPS

Dokumenti u proċeduri ta’ żdoganar tal-merkanzija

 Provi tal-oriġini

 • Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tagħti prova lill-awtoritajiet doganali tiegħek tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll ta’ kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 • Biex jikkwalifikaw għal rati ta’ dazju preferenzjali, il-prodotti li joriġinaw mill-pajjiżi tal-FSE tal-Afrika tal-Punent iridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10 xhur. Dan jista’ jkun jew:
  • Ċertifikat ta' Moviment EUR.1 - maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.
  • dikjarazzjoni tal-fattura – maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6 000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tissottometti dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek u tissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.

Dokumenti oħra

 • Skopri dwar dokumenti u proċeduri oħra ta’ żdoganar tal-merkanzija[link] meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Kummerċ fis-Servizzi

L-Akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn

Kompetizzjoni

 • Mill-2014, l-UE waqqfet is-sussidji fuq l-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi tal-FSE.
 • L-UE mminimizzat il-miżuri bil-produzzjoni u bid-distorsjoni tal-kummerċ
 • Jekk l-industrija lokali tiġi mhedda minħabba żidiet qawwija fl-importazzjoni mill-Ewropa, l-EPAs jippermettu li jiġu attivati miżuri biex jipproteġu s-setturi industrijali u l-industrija li għadha tibda.

Żvilupp sostenibbli

Il-FSE mal-Afrika tal-Punent huwa espliċitament ibbażat fuq l-elementi "essenzjali u fundamentali" stabbiliti fil-Ftehim  ta' Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba. Il-ftehim għalhekk fih ftit mill-aktar lingwaġġ b’saħħtu dwar id-drittijiet u l-iżvilupp sostenibbli disponibbli fil-ftehimiet tal-UE.

 • Il-“klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbilit skont il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk kwalunkwe parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • L-istituzzjonijiet konġunti tal-FSE għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw u jivvalutaw l-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. F'konformità mal-Ftehim ta' Cotonou, hemm rwol ċar għas-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament.

Integrazzjoni reġjonali

Il-FSE mal-Afrika tal-Punent huwa dwar il-kummerċ bejn il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent daqs kemm huwa dwar il-kummerċ mal-UE. Hija l-ewwel Sħubija Ekonomika li tlaqqa’ flimkien mhux biss is-16-il pajjiż tar-reġjun iżda wkoll iż-żewġ organizzazzjonijiet reġjonali tagħhom: il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent (UEMOA).

 • L-offerta ta’ aċċess għas-suq tal-Afrika tal-Punent lill-UE hija allinjata bis-sħiħ mat-Tariffa Esterna Komuni (CET) tal-ECOWAS, li tistabbilixxi l-bażi għal unjoni doganali tal-ECOWAS. L-implimentazzjoni tal-FSE u s-CET tal-ECOWAS qed jimxu id f'id u jsaħħu lil xulxin b'mod reċiproku.
 • Il-FSE jinkludi dispożizzjonijiet importanti biex il-proċeduri doganali jsiru aktar faċli u aktar effiċjenti u jipprevedi li l-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent se jagħtu lil xulxin mill-inqas l-istess trattament li qed jagħtu lill-UE.

Il-bini tal-kapaċità u l-assistenza teknika

L-UE tipprovdi għajnuna teknika għall-Għajnuna għall-Kummerċ. Dan jgħin lill-pajjiżi jadattaw il-proċeduri doganali tagħhom u jnaqqsu l-burokrazija. Għalik, dan ifisser inqas battikata meta tittratta mad-dwana.

Pereżempju, l-UE tipprovdi appoġġ finanzjarju u tekniku biex tgħin lill-bdiewa tal-Afrika tal-Punent jissodisfaw l-istandards sanitarji u fitosanitarji (SPS) tal-UE. L-UE spiss tibgħat ukoll tim ta’ esperti mid-Direttorat għall-Awditi u l-Analiżi tal-Ikel u tas-Saħħa biex jagħtu rakkomandazzjonijiet dwar kif jissolvew il-problemi tal-esportazzjoni.

Links u dokumenti utli

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr