FSE — Afrika tal-Punent

Il-FSE bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent jagħmilha aktar faċli għan-nies u n-negozji miż-żewġ reġjuni biex jinvestu fi u jinnegozjaw ma’ xulxin, u biex jixprunaw l-iżvilupp fl-Afrika tal-Punent. Tgħallem kif il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) tal-UE ma’ 16-il stat tal-Afrika tal-Punent jistgħu jkunu ta’ benefiċċju għall-kummerċ tiegħek.

Il-FSE bejn l-UE u l-Afrika tal-Punent għadu ma ġie applikat fl-ebda wieħed mill-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent — se jidħol f’applikazzjoni proviżorja ladarba l-pajjiżi kollha tal-Afrika tal-Punent ikunu ffirmaw u żewġ terzi tal-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent ikunu rratifikaw il-Ftehim.

F’daqqa t’għajn

L-UE tat bidu għal Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika ma’ 16-il stat tal-Afrika tal-Punent; Il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent (WAEMU). In-Niġerja hija l-uniku pajjiż fir-reġjun li għad irid jiffirma l-FSE, u huwa għalhekk li l-ftehim għadu ma ġiex applikat.

Il-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) mal-Afrika tal-Punent ikopri l-prodotti u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp. L-FSE jinkludi wkoll il-possibbiltà li jsiru aktar negozjati dwar l-iżvilupp sostenibbli, is-servizzi, l-investiment u kwistjonijiet oħra relatati mal-kummerċ fil-futur.

Il-FSE se:

 • tgħin lill-Afrika tal-Punent biex tintegra aħjar fis-sistema kummerċjali globali u se tappoġġa l-investiment u t-tkabbir ekonomiku fir-reġjun.
 • żieda fl-esportazzjonijiet tal-Afrika tal-Punent lejn l-UE
 • jistimulaw l-investiment u jikkontribwixxu għall-iżvilupp tal-kapaċità produttiva, b’effett pożittiv fuq l-impjiegi.

Sal-adozzjoni tal-FSE reġjonali sħiħ mal-Afrika tal-Punent, il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika “interim” mal-Kosta tal-Avorju u l-Ghana daħlu f’applikazzjoni proviżorja fl-3 ta’ Settembru 2016 u fit-15 ta’ Diċembru 2016 rispettivament.

Dispożizzjonijiet asimmetriċi favur il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent

Il-FSE huwa ta’ piż favur l-Afrika tal-Punent u jqis id-differenzi attwali fil-livell ta’ żvilupp bejn iż-żewġ reġjuni. Id-dispożizzjonijiet dwar l-assimetriji favur il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent jinkludu l-esklużjoni ta’ prodotti sensittivi mil-liberalizzazzjoni, perjodi twal ta’ liberalizzazzjoni, regoli ta’ oriġini flessibbli, u salvagwardji u miżuri speċjali għall-agrikoltura, is-sigurtà tal-ikel u l-protezzjoni tal-industrija li għadha tibda.

 • Filwaqt li l-UE tiftaħ is-suq tagħha kompletament mill-ewwel jum, l-Afrika tal-Punent se tneħħi t-tariffi tal-importazzjoni parzjalment biss fuq perjodu ta’ tranżizzjoni ta’ 20 snin. Barra minn hekk, il-produtturi ta’ 25 % tal-prodotti l-aktar sensittivi se jgawdu minn protezzjoni permanenti mill-kompetizzjoni.

It-tariffi

 • Ħlief armi u munizzjon, l-UE tagħti aċċess 100 % mingħajr dazju u mingħajr kwoti għall-importazzjonijiet kollha li ġejjin mill-Gana u l-Kosta tal-Avorju, taħt l-FSE interim. L-istess se japplika għall-prodotti kollha tal-Afrika tal-Punent, mill-ewwel jum tad-dħul fis-seħħ tal-FSE reġjonali tal-Afrika tal-Punent. L-aċċess għas-suq tal-UE huwa permanenti, sħiħ u ħieles għall-prodotti kollha.
 • Il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent se jilliberalizzaw l-importazzjonijiet li ġejjin mill-UE fuq perjodu ta’ 20 sena. Skont il-kategoriji diġà stabbiliti fit-Tariffa Esterna Komuni (CET) tal-ECOWAS
  • prodotti tal-Grupp A (oġġetti soċjali essenzjali, ħtiġijiet bażiċi, komoditajiet bażiċi, oġġetti kapitali u inputs speċifiċi), li bħalissa għandhom dazji ta’ 0 jew 5 %, se jiġu liberalizzati 5 snin wara l-applikazzjoni tal-FSE
  • prodotti tal-Grupp B (prinċipalment inputs u prodotti intermedji), li bħalissa għandhom dazji ta’ 0, 5 jew 10 %, se jiġu liberalizzati fi żmien 10–15 snin wara l-applikazzjoni tal-FSE
  • il-prodotti tal-Grupp C (xi prodotti tal-konsum finali), li bħalissa għandhom dazji ta’ 5, 10 jew 20 %, se jiġu liberalizzati fi żmien 10–20 snin wara l-applikazzjoni tal-FSE.
 • Porzjon sinifikanti tal-linji tariffarji (25 %) se jiġu esklużi kompletament mil-liberalizzazzjoni u se jibqgħu soġġetti għal dazju normali. Dawn jinkludu prodotti sensittivi bħall-agrikoltura/prodotti tas-sajd u prodotti sensittivi tal-konsum finali.
 • Jekk l-importazzjonijiet ta’ xi oġġetti tal-UE lejn il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent jiżdiedu f’daqqa u b’hekk jiġu pperikolati s-swieq lokali, jistgħu jintużaw salvagwardji bħall-kwoti tal-importazzjoni u d-dazji.

 

Uża l-għażla tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib l-informazzjoni eżatta dwar id-dazji u t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek, filwaqt li tqis il-pajjiż tal-oriġini u tad-destinazzjoni tiegħu. Jekk ikollok xi dubju, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

Regoli ta’ l-oriġini

Regoli ta’ oriġini flessibbli jippermettu lill-pajjiżi EPA Afrika tal-Punent jesportaw prodotti b’inputs minn pajjiżi oħra, speċjalment f’setturi ewlenin — l-agrikoltura, is-sajd u t-tessuti u l-ħwejjeġ. Pereżempju, prodott tat-tessuti jista’ jidħol fl-UE mingħajr dazju jekk mill-inqas stadju wieħed fil-produzzjoni tiegħu — bħall-insiġ jew ix-xogħol bil-labar — ikun seħħ f’pajjiż tal-FSE.

Qabel ma tesporta/timporta, kun ċert li:

 • Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek fil-formola tat-tfittxija tal-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi
 • Ikkonsulta l-awtoritajiet doganali tiegħek.

Tolleranza

It-tolleranzi inklużi fl-EPA tal-Afrika tal-Punent huma aktar laxki minn dawk tas-soltu. Dawn jammontaw għal 15 % fil-prezz mill-fabbrika tal-prodott finali, minflok 10 % previsti fil-biċċa l-kbira tal-ftehimiet tal-UE. Għat-tessuti u l-ilbies, japplikaw tolleranzi speċifiċi.

Akkumulazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-FSE jinkludu t-tipi ta’ akkumulazzjoni li ġejjin:

 • Kumulazzjoni bilaterali mal-UE
 • Akkumulazzjoni djagonali u sħiħa ma’ l-OCT u l-pajjiżi ta’ l-ACP, taħt ċerti kondizzjonijiet.
 • Kumulazzjoni ma’ pajjiżi ġirien li qed jiżviluppaw, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Trasport dirett

Trid tinġieb evidenza ta’ trasport dirett lill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż importatur.

Rifużjoni tad-dazju

Ir-rifużjoni tista’ tintalab għal dazju mħallas fuq materjali li qabel kienu importati għal aktar ipproċessar u mbagħad esportati lejn pajjiż li ffirma FSE mal-UE.

Kundizzjonijiet tal-bastimenti

Ħut maqbud fl-ibħra miftuħa u fiż-Żoni Ekonomiċi Esklussivi tal-pajjiżi EPA tal-Afrika tal-Punent jista’ jitqies li joriġina f’pajjiż tal-FSE biss meta jinqabad minn bastimenti li jissodisfaw ċerti kriterji. Dawn il-kriterji jirreferu għall-post tar-reġistrazzjoni ta’ bastiment, għall-bandiera li biha jbaħħru, u għas-sjieda tagħhom.

Ma hemm l-ebda rekwiżit speċifiku dwar in-nazzjonalità tal-ekwipaġġ, il-kaptani jew l-uffiċjali. Dawn ir-rekwiżiti, li kienu fil-Ftehim ta’ Cotonou oriġinali, issa tneħħew biex jiġi ffaċilitat l-għoti tal-oriġini lill-ħut maqbud mill-pajjiżi tal-FSE.

Regoli TAL-ORIĠINI speċifiċi għall-prodott

 

Uża l-għażla tat-tiftix tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi biex issib ir-regoli applikabbli għall-prodott speċifiku tiegħek.

Derogi

Fuq talba ta’ pajjiż tal-FSE, tista’ tingħata deroga, taħt kundizzjonijiet speċifiċi, sabiex ikunu jistgħu japplikaw regoli tal-oriġini aktar laxki għal ċerti prodotti li joriġinaw f’pajjiżi speċifiċi.

Rekwiżiti tal-prodotti

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • Tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea.
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fil-bażi ta’ data tal-Assistenti Kummerċjali Tiegħi.

Rekwiżiti TAS-SAĦĦA u TAS-SIGURTÀ SPU

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

 Provi tal-oriġini

 • Biex issir esportatur approvat, trid tkun tista’ tagħti prova lill-awtoritajiet doganali tiegħek tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek, kif ukoll kwalunkwe rekwiżit ieħor li jistgħu jimponu.

L-awtoritajiet doganali jistgħu jirtiraw l-istatus ta’ esportatur approvat tiegħek f’każ ta’ użu ħażin. Biex issir taf aktar dwar il-proċeduri, ikkuntattja lill-awtoritajiet doganali tiegħek.

 • Biex jikkwalifikaw għal rati preferenzjali tad-dazju, il-prodotti li joriġinaw mill-pajjiżi EPA tal-Afrika tal-Punent iridu jkunu akkumpanjati minn prova tal-oriġini. Il-prova tal-oriġini tibqa’ valida għal 10-il xahar. Dan jista’ jkun jew:
  • Ċertifikat ta’ Moviment EUR.1 — maħruġ mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur. L-esportatur (jew ir-rappreżentant awtorizzat) li japplika għal ċertifikat irid ikun lest li jippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti kkonċernati fuq talba u jissodisfa r-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.
  • dikjarazzjoni ta’ fattura — maħruġa minn kwalunkwe esportatur, għal kunsinni b’valur ta’ EUR 6.000 jew inqas, jew minn esportaturi approvati, għal kunsinni ta’ kwalunkwe valur. Meta timla dikjarazzjoni ta’ fattura, għandek tkun lest li tippreżenta dokumenti li jagħtu prova tal-istatus oriġinarju tal-prodotti tiegħek u li jissodisfaw ir-rekwiżiti l-oħra tal-Protokoll dwar ir-regoli tal-oriġini.

Dokumenti oħra

 • Skopri dwar dokumenti u proċeduri oħra ta’ approvazzjoni doganali [link] meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea.

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

Il-kummerċ tas-Servizzi

L-akkwist Pubbliku

L-investiment

Oħrajn

Kompetizzjoni

 • Mill-2014, l-UE waqqfet is-sussidji tal-esportazzjoni fuq il-prodotti kollha esportati lejn il-pajjiżi tal-FSE.
 • L-UE mminimizzat il-miżuri bi produzzjoni u distorsjoni tal-kummerċ
 • Jekk l-industrija lokali tkun mhedda minħabba żidiet fl-importazzjonijiet mill-Ewropa, il-Ftehimiet ta’ Sħubija Ekonomika jippermettu li jiġu attivati miżuri biex jipproteġu s-setturi industrijali u l-industrija li għadha tibda.

Żvilupp sostenibbli

Il-FSE tal-Afrika tal-Punent huwa bbażat b’mod espliċitu fuq l-elementi “essenzjali u fundamentali” stabbilitifil-Ftehim ta’ Cotonou, jiġifieri d-drittijiet tal-bniedem, il-prinċipji demokratiċi, l-istat tad-dritt, u l-governanza tajba. Il-Ftehim għalhekk fih xi wħud mill-aktar lingwaġġ b’saħħtu dwar id-drittijiet u l-iżvilupp sostenibbli disponibbli fil-ftehimiet tal-UE.

 • Il- “klawżola ta’ nuqqas ta’ eżekuzzjoni” tfisser li “miżuri xierqa” (kif stabbilit taħt il-Ftehim ta’ Cotonou) jistgħu jittieħdu jekk xi parti tonqos milli tissodisfa l-obbligi tagħha fir-rigward tal-elementi essenzjali. Dan jista’ jinkludi s-sospensjoni tal-benefiċċji kummerċjali.
 • L-istituzzjonijiet konġunti tal-FSE għandhom il-kompitu li jimmonitorjaw u jivvalutaw l-impatt tal-implimentazzjoni tal-FSE fuq l-iżvilupp sostenibbli tal-Partijiet. B’konformità mal-Ftehim ta’ Cotonou, is-soċjetà ċivili u l-membri tal-parlament għandhom rwol ċar.

L-integrazzjoni reġjonali

Il-FSE tal-Afrika tal-Punent huwa dwar il-kummerċ bejn il-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent daqs kemm huwa dwar il-kummerċ mal-UE. Hija l-ewwel Sħubija Ekonomika li tlaqqa’ flimkien mhux biss it-16 pajjiż tar-reġjun iżda wkoll iż-żewġ organizzazzjonijiet reġjonali tagħhom: Il-Komunità Ekonomika tal-Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) u l-Unjoni Ekonomika u Monetarja tal-Afrika tal-Punent (UEMOA).

 • L-offerta ta’ aċċess għas-suq tal-Afrika tal-Punent lill-UE hija allinjata bis-sħiħ mat-Tariffa Esterna Komuni (CET) tal-ECOWAS, li twitti l-bażi għal unjoni doganali tal-ECOWAS. L-implimentazzjoni tal-FSE u l-ECOWAS CET qed jimxu id f’id u jsaħħu lil xulxin b’mod reċiproku.
 • Il-FSE jinkludi dispożizzjonijiet importanti biex il-proċeduri doganali jsiru aktar faċli u effiċjenti u jipprevedi li l-pajjiżi tal-Afrika tal-Punent se jagħtu lil xulxin tal-inqas l-istess trattament li qed jagħtu lill-UE.

Tisħiħ tal-kapaċitajiet u assistenza teknika

L-UE tipprovdi għajnuna teknika għall-Kummerċ. Dan jgħin lill-pajjiżi jadattaw il-proċeduri doganali tagħhom u jnaqqsu l-burokrazija. Għalik, dan ifisser inqas problemi meta tittratta mad-dwana.

Pereżempju, l-UE tipprovdi appoġġ finanzjarju u tekniku biex tgħin lill-bdiewa tal-Afrika tal-Punent jilħqu l-istandards sanitarji u fitosanitarji (SPS) tal-UE. L-UE spiss tibgħat ukoll tim ta’ esperti mid-Direttorat għall-Awditi u l-Analiżi tas-Saħħa u l-Ikel biex jagħtu rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jissolvew il-problemi tal-esportazzjoni.

Links u dokumenti siewja

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr