Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben overeenstemming bereikt over de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, die met ingang van 1januari 2021 voorlopig van toepassing is en op 1 mei 2021 in werking is getreden.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst heeft niet alleen betrekking op de handel in goederen, diensten, investeringen, overheidsopdrachten en intellectuele-eigendomsrechten, maar ook op een breed scala van andere belangrijke gebieden in het belang van de EU, zoals lucht- en wegvervoer, energie en duurzaamheid, visserij en coördinatie van de sociale zekerheid. De regels inzake handel en investeringen worden geschraagd door brede verbintenissen inzake een gelijk speelveld en duurzame ontwikkeling.

 • De overeenkomst voorziet in nultarieven en nulquota voor alle goederen die voldoen aan de toepasselijke oorsprongsregels.
 • Het stelt investeerders uit de EU in staat hun bedrijven op het grondgebied van het VK te vestigen en deze vrij te exploiteren in de meeste sectoren.
 • Het biedt markttoegang die verder gaat dan bijvoorbeeld met Japan is overeengekomen, en bevat regelgevende bepalingen voor veel belangrijke dienstensectoren.
 • Het zorgt ervoor dat EU-bedrijven die al in het VK zijn gevestigd, niet worden gediscrimineerd bij openbare aanbestedingsprocedures.
 • Het waarborgt volgrechten voor kunstenaars uit de EU, die niet onder internationale IER-verdragen vallen.
 • Het zorgt voor onvervalste handel en concurrentie voor EU-bedrijven in de sectoren energie en grondstoffen en voor de industrie in het algemeen.
 • Het bevat een hoofdstuk over kleine en middelgrote ondernemingen dat bedoeld is om de deelname van kmo’s aan de overeenkomst te bevorderen.
 • Beide partijen hebben zich ertoe verbonden een robuust gelijk speelveld te waarborgen door een hoog niveau van bescherming te handhaven op gebieden als:
  • de bescherming van het milieu;
  • de strijd tegen klimaatverandering en koolstofbeprijzing;
  • sociale en arbeidsrechten;
  • fiscale transparantie en staatssteun;
  • met doeltreffende binnenlandse handhaving, een bindend geschillenbeslechtingsmechanisme en de mogelijkheid voor beide partijen om corrigerende maatregelen te nemen.

Op de handel in goederen tussen de EU en Noord-Ierland is het in het terugtrekkingsakkoord opgenomen protocol inzake Ierland en Noord-Ierland van toepassing.

Klachten

Een klacht indienen

Tekst van de overeenkomst en overzicht

Diensten,

De EU en het VK zijn belangrijke partners op het gebied van handel in diensten en investeringen. In 2021 was het VK de op één na grootste handelspartner van de EU voor diensten, na de Verenigde Staten. De belangrijkste dienstensectoren die tussen de EU en het VK werden verhandeld, waren de zogenaamde „overige zakelijke diensten” (d.w.z. O & O-diensten, juridische diensten, architectuurdiensten enz.), financiële diensten en telecommunicatie, computer- en informatiediensten.

Sinds 1 januari 2021 neemt het VK niet langer deel aan de eengemaakte markt van de EU en profiteert het dus niet langer van de beginselen van het vrije verkeer van personen, het vrij verrichten van diensten en de vrijheid van vestiging. Bijgevolg moeten Britse dienstverleners zich mogelijk in de EU vestigen om diensten in de hele EU aan te bieden om hun activiteiten voort te zetten. Zij moeten zich houden aan de nationale voorschriften, procedures en vergunningen die van toepassing zijn op hun activiteiten in elke lidstaat waar zij actief zijn. Hetzelfde geldt voor EU-exploitanten, d.w.z. dat zij moeten voldoen aan de nationale regels in het VK om diensten te kunnen verlenen in het VK.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK voorziet in een aanzienlijke mate van openheid voor de handel in diensten en investeringen in tal van sectoren, waaronder professionele en zakelijke diensten (bv. juridische diensten, auditdiensten, architectuurdiensten), leverings- en telecommunicatiediensten, computergerelateerde en digitale diensten, financiële diensten, onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten, de meeste vervoersdiensten en milieudiensten. Daarnaast is het ook van toepassing op investeringen in andere sectoren dan de dienstensector, zoals de be- en verwerkende industrie, landbouw, bosbouw, visserij, energie en andere primaire industrieën.

Het werkelijke niveau van markttoegang hangt af van de wijze waarop de dienst wordt verricht: hetzij wordt deze grensoverschrijdend verricht vanuit het thuisland van de leverancier, bijvoorbeeld via internet („vorm 1”); hetzij wordt deze verricht aan de consument in het land van de dienstverrichter, bijvoorbeeld een toerist die naar het buitenland reist en diensten aankoopt („vorm 2”); hetzij wordt deze verricht via een plaatselijk gevestigde onderneming die eigendom is van de buitenlandse dienstverrichter („vorm 3”), of via de tijdelijke aanwezigheid op het grondgebied van een ander land door een dienstverrichter die een natuurlijke persoon is („vorm 4”). In de praktijk hangt het feitelijke vermogen om een bepaalde dienst te verlenen of te investeren in een bepaalde sector ook af van specifieke voorbehouden in de handels- en samenwerkingsovereenkomst, die aan dienstverleners uit de EU kunnen worden opgelegd wanneer zij diensten verlenen in het VK in sommige sectoren, en vice versa.

Met betrekking tot de toegang en het tijdelijke verblijf van natuurlijke personen voor zakelijke doeleinden (zoals hierboven „vorm 4” genoemd) zijn de EU en het VK het eens geworden over een breed scala aan wederzijdse verbintenissen. De partijen kunnen dergelijke toegang en verblijf niet weigeren om economische redenen (bv. quota, onderzoek naar de economische behoefte), hoewel er in sommige gevallen voorbehouden kunnen zijn tegen de verbintenissen. In bepaalde gevallen kan ook een visum en/of een verblijfs- of werkvergunning vereist zijn.

De volgende categorieën personen vallen onder de overeenkomst:

 • Zakelijke bezoekers voor vestigingsdoeleinden — bv. een manager die het Verenigd Koninkrijk binnenkomt om een dochteronderneming op te richten. Deze personen kunnen 90 dagen in een periode van 6 maanden aankomen.
 • Binnen een onderneming overgeplaatste personen — bv. een manager die onderneming X in de EU stuurt om in haar dochteronderneming Y in het Verenigd Koninkrijk te werken). Deze personen kunnen 3 jaar duren (tenzij zij stagiairs zijn, in welk geval de verblijfsduur beperkt is tot 1 jaar).
 • Zakelijke bezoekers van korte duur: deze personen mogen de EU of het VK binnenkomen om bepaalde (elf) activiteiten uit te voeren die zijn opgenomen in punt 8 van bijlage 21. Zij kunnen 90 dagen duren binnen een periode van 6 maanden. De lidstaten en het Verenigd Koninkrijk kunnen echter een voorbehoud maken ten aanzien van sommige van deze activiteiten.
 • Dienstverleners op contractbasis: deze personen mogen de EU (of het VK) binnenkomen om een dienstencontract uit te voeren dat hun bedrijf heeft met een cliënt uit de EU (of met een Britse klant) voor een maximumduur van 12 maanden of de duur van het contract — indien deze korter is. Zij moeten beschikken over universitaire diploma’s en beroepservaring die verband houden met de te verlenen dienst. Zij kunnen de in punt 10 van bijlage 22 vermelde diensten verlenen. De lidstaten kunnen evenwel voorbehouden maken ten aanzien van sommige van deze activiteiten: zie punt 12 van bijlage 22, dat wil zeggen dat de voorwaarden voor het verlenen van een bepaalde dienst restrictiever of zelfs onmogelijk kunnen zijn.
 • Beoefenaars van een vrij beroep. Hetzelfde als dienstverleners op contractbasis, maar zij zijn zelfstandigen. De lijst van toegestane diensten is opgenomen in punt 11 van bijlage 22.

Bovendien zijn alle nationale regels inzake beroepskwalificaties van toepassing. De handels- en samenwerkingsovereenkomst bevat een kader waarbij de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk later per geval en voor specifieke beroepen aanvullende regelingen voor de erkenning van bepaalde beroepskwalificaties kunnen overeenkomen, die een bijlage bij de overeenkomst zelf zouden worden. Dergelijke regelingen moeten door de Partnerschapsraad worden vastgesteld.

Praktische informatie voor dienstverleners uit de EU om diensten te verlenen in het VK

Vinder van een vergunning

Voor het verlenen van een dienst in het Verenigd Koninkrijk is een vergunning vereist voor bepaalde zakelijke activiteiten of andere activiteiten.

Hoe een bedrijf op te richten in het Verenigd Koninkrijk

De voorwaarden voor het oprichten van een bedrijf in het VK hangen af van het soort bedrijf dat u wilt oprichten, waar u werkt en of u mensen aanneemt om te helpen. Gids over het opzetten van een bedrijf in het VK

Erkenning van beroepskwalificaties

Niet-Britse beroepskwalificaties moeten officieel worden erkend door een Britse toezichthoudende instantie om te kunnen werken in een beroep dat in het Verenigd Koninkrijk gereglementeerd is. Informatie over regelgevende instanties en gereglementeerde beroepen in het Verenigd Koninkrijk

Meer informatie over gereglementeerde beroepen is te vinden op de website van het Britse Centre for Professional Qualifications.

Informatie over juridische diensten en zeevervoersdiensten

De nieuwe handelsassistent voor diensten en investeringen, die beschikbaar is op het portaal Access2Markets, biedt informatie aan EU-bedrijven die juridische diensten en zeevervoersdiensten aan het VK willen verlenen. Het bevat informatie over de vereisten waaraan zij moeten voldoen en de contactgegevens van de relevante regelgevende instanties.

Regels voor toegang en verblijf voor gekwalificeerd personeel

Algemene informatie over de visumplicht voor verschillende categorieën aanvragers.

Meer in het bijzonder voor gekwalificeerd personeel:

 1. Regels voor zakelijke bezoekers
 2. Visum voor geschoolde werknemers
 3. Visum binnen een onderneming
 4. T5 Tijdelijke werknemer-internationale overeenkomst Werknemer
 5. Vertegenwoordiger van een overzees bedrijf

Overheidsopdrachten

De handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK omvat de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) en gaat verder dan de overeenkomst. Dit betekent dat alle uit de GPA voortvloeiende voordelen in verband met de bilaterale regels en de toegang tot de Britse markt voor EU-ondernemingen ook worden bevestigd in het kader van de handels- en samenwerkingsovereenkomst en onderworpen zijn aan bilaterale geschillenbeslechting.

De handels- en samenwerkingsovereenkomst gaat verder dan de GPA-verbintenissen en verleent extra markttoegang:

 • Met inbegrip van aanbestedende diensten die gas- en warmtenetten exploiteren en particuliere aanbestedende diensten met monopolierechten in alle nutssectoren;
 • Betrekking hebben op een aantal aanvullende diensten, zoals:
  • Hotel- en restaurantdiensten (CPC Prov. 641)
  • Maaltijden (CPC Prov. 642)
  • Diensten in verband met dranken (CPC Prov. 643)
  • Telecommunicatiediensten (CPC Prov. 754)
  • Diensten in verband met onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis (CPC Prov. 8220)
  • Overige zakelijke diensten (CPC Prov. 87901, 87903, 87905-87907)
  • Onderwijs (CPC Prov. 92)

De handels- en samenwerkingsovereenkomst breidt ook de toepasselijke regels uit en vergemakkelijkt bijgevolg de markttoegang dankzij:

 • intensiever gebruik van elektronische middelen,
 • één portaal voor alle aankondigingen,
 • aanvaarding van eigen verklaringen,

In de handels- en samenwerkingsovereenkomst hebben we ook non-discriminatie opgenomen voor in het VK gevestigde EU-ondernemingen voor alle openbare aanbestedingen, met inbegrip van niet onder internationale verbintenissen vallende aanbestedingen zoals aankopen van geringe waarde (nationale behandeling onder de GPA-drempel).

 

Meer informatie over de toegang tot de Britse aanbestedingsmarkt:

Overheidsopdrachten ter waarde van meer dan 10,000 GBP

Overheidsopdrachten Schotland

Overheidsopdrachten Wales

Overheidsopdrachten voorNoord-Ierland: eSourcing NI — eTenders NI

Overheidsopdrachten ter waarde van meer dan 118,000 GBP

Deze pagina delen:

Snelle links