Markttoegangsverordening (MAR)

Voert uw bedrijf producten in uit de West-Afrikaanse Gemeenschap, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap of Kameroen? Zo ja, deze rubriek helpt u de markttoegangsverordening van de EU te begrijpen

In een oogopslag

De markttoegangsverordening (MAR) voorziet in rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt voor producten uit landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die

 • niet profiteren van de EU-regeling „alles behalve wapens” (EBA) 
 • een economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met de EU hebben gesloten, maar nog niet geratificeerd; 

Tot deze landen behoren de landen in de West-Afrikaanse Gemeenschap, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en Kameroen. Zij worden hier „MAR-landen” genoemd.

Tarieven

In het kader van de MAR profiteren deze landen van

 • rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt voor producten van oorsprong uit in aanmerking komende ACS-landen

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Controleer de tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Hieronder vindt u algemene informatie over de oorsprongsregels.

Gedetailleerde bepalingen zijn te vinden in aanhangsel 1 van de markttoegangsverordening (2016/1076).

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen.  Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Tolerantie

De toleranties die in de MAR zijn opgenomen, zijn soepeler dan de standaardtoleranties. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van een product, in plaats van 10 %. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De MAR voorziet in de volgende manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie met de EU
 • diagonale en volledige cumulatie met LGO’s en ACS-staten die deel uitmaken van de MAR. In dit geval moet de oorsprong van de inputs die uit een LGO of een MAR-land in een ander MAR-land worden ingevoerd, worden vastgesteld op basis van de oorsprongsregels die in de MAR zijn opgenomen.
 • andere vormen van cumulatie, onder meer met Zuid-Afrika en naburige ontwikkelingslanden

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden overgelegd.

Teruggave van rechten

Maakt terugbetaling mogelijk van rechten die zijn betaald op materialen die aanvankelijk door een MAR-land voor verwerking worden ingevoerd en vervolgens naar de EU worden uitgevoerd.

Vaartuigvoorwaarden

Vis die buiten de territoriale wateren van een MAR-land is gevangen, kan alleen als van oorsprong uit het MAR-land worden beschouwd als gevangen door vaartuigen die voldoen aan bepaalde criteria met betrekking tot:

 1. waar het vaartuig is geregistreerd
 2. de vlag waaronder hij vaart
 3. eigendom van de onderneming

Er is geen specifieke eis inzake de nationaliteit van de bemanning of officieren.

Productspecifieke oorsprongsregels

 • productspecifieke regels 
 • specifieke, eenvoudigere regels voor bepaalde landbouwproducten

Afwijkingen

Op verzoek van een MAR-land kan onder specifieke voorwaarden een afwijking worden toegestaan om de oorsprongsregels te versoepelen voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen. De lijst van de afwijking die momenteel op grond van deze bepalingen wordt toegestaan, is als volgt:

Productvereisten

Technische voorschriften en voorschriften

Mijn handelsassistent gebruiken om

 • kom meer te weten over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong

Om de vereisten voor uw product te bekijken, moet eerst de douanecode worden vermeld. Als u de douanecode niet kent, kunt u deze zoeken met de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Voorschriften inzake gezondheid en veiligheid, gezondheid van dieren en planten en hygiëne

Mijn handelsassistent gebruiken om

 • kom meer te weten over de normen op het gebied van gezondheid en gezondheid van dieren en planten en hygiëne (sanitair en fytosanitair — SPS) waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen 
 • zoek naar de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en zijn land van oorsprong 

Om de vereisten voor uw product te bekijken, moet eerst de douanecode worden vermeld. Als u de douanecode niet kent, kunt u deze zoeken met de naam van uw product in de ingebouwde zoekmachine.

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

Bewijs van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit MAR-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong.
Dit kan een van de volgende zijn:

 • Certificaat inzake goederenverkeer EUR 1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet op verzoek documenten kunnen overleggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels voldoen.

  of

 • Factuurverklaring afgegeven door
  • elke exporteur voor zendingen van 6,000 EUR of minder
  • toegelaten exporteurs voor zendingen van ongeacht welke waarde

Voor cumulatie, het bewijs van oorsprong voor ingevoerde materialen van

 • andere landen in het kader van de MAR
 • de EU
 • Overzeese douanegebieden 

wordt verstrekt door

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 (diagonale cumulatie)

  of

 • een leveranciersverklaring (diagonale en volledige cumulatie)

Procedures voor cumulatie

 • het bewijs van oorsprong is 10 maanden geldig.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

met betrekking tot de minst ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden

Handel in diensten

 • de MAR heeft alleen betrekking op goederen en niet op diensten
 • specifieke informatie over de dienstenmarkt in de EU
 • algemene informatie over regels, voorschriften en faciliteiten voor de handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links