Markttoegangsverordening (MAR)

Voert uw bedrijf producten in uit de West-Afrikaanse Gemeenschap, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap of Kameroen? Zo ja, dan kunt u de markttoegangsverordening van de EU beter begrijpen.

In een notendop

De markttoegangsverordening voorziet in rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt voor producten van oorsprong uit landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die

 • niet profiteren van de EU-regeling „alles behalve wapens” (EBA)
 • een economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met de EU hebben gesloten, maar nog niet geratificeerd

Tot deze landen behoren de landen van de West-Afrikaanse Gemeenschap, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en Kameroen. Zij worden hier „MAR” -landen genoemd.

Tarieven

In het kader van de MAR profiteren deze landen van

 • rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt voor producten van oorsprong uit in aanmerking komende ACS-landen

Oorsprongsregels

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Nadere bepalingen zijn te vinden in aanhangsel 1 van de verordening inzake markttoegang (MAR) (2016/1076).

Tolerantie

De in de MAR opgenomen toleranties zijn milder dan de standaardtoleranties. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van een product in plaats van 10 %. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De MAR voorziet in de volgende manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie met de EU
 • diagonale en volledige cumulatie met LGO’s en ACS-staten die deel uitmaken van de MAR. In dit geval moet de oorsprong van de uit een LGO of een MAR naar een ander MAR-land ingevoerde inputs worden vastgesteld op basis van de oorsprongsregels in de MAR.
 • andere soorten cumulatie, waaronder met Zuid-Afrika en met naburige ontwikkelingslanden

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet worden overgelegd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling mogelijk te maken van rechten die zijn betaald op materialen die oorspronkelijk door een MAR-land voor verwerking worden ingevoerd en vervolgens naar de EU worden uitgevoerd.

Vaartuigcondities

Vis die buiten de territoriale wateren van een MAR-land wordt gevangen, kan alleen als van oorsprong uit het MAR-land worden beschouwd als zij wordt gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen met betrekking tot:

 1. waar het vaartuig is geregistreerd
 2. de vlag waaronder het schip vaart
 3. eigendom

Er is geen specifieke eis met betrekking tot de nationaliteit van de bemanning of de officieren.

Productspecifieke oorsprongsregels

 • productspecifieke voorschriften
 • specifieke vereenvoudigde regels voor bepaalde landbouwproducten

Afwijkingen

Op verzoek van een MAR-land kan onder specifieke voorwaarden een afwijking worden toegestaan om vereenvoudigde oorsprongsregels toe te staan voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen. De lijst van de afwijking die momenteel overeenkomstig deze bepalingen is toegestaan, luidt als volgt:

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

Mijn handelsassistent gebruiken om

 • kom meer te weten over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen.
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong.

Om de vereisten voor uw product te bekijken, identificeer eerst de douanecode. Als u de douanecode niet kent, kunt u deze met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen, gezondheid van dieren en planten en hygiëne

Mijn handelsassistent gebruiken om

 • kom te weten over de gezondheids-, dier- en plantgezondheid en -hygiëne (sanitaire en fytosanitaire normen) waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen.
 • zoek de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong.

Om de vereisten voor uw product te bekijken, identificeer eerst de douanecode. Als u de douanecode niet kent, kunt u deze met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

Bewijs van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de MAR landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong.
Dit kan een van de volgende zijn:

 • Certificaat inzake goederenverkeer EUR 1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt, en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels te voldoen.

  of

 • Factuurverklaring afgegeven door
  • elke exporteur voor zendingen van 6,000 EUR of minder
  • toegelaten exporteurs voor zendingen van om het even welke waarde

Voor cumulatie, het bewijs van oorsprong voor ingevoerde materialen uit

 • andere MAR-landen
 • de EU
 • Overzeese douanegebieden

wordt verstrekt door

Procedures voor cumulatie

 • het bewijs van oorsprong is 10 maanden geldig

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

met betrekking tot de minst ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden

Handel in diensten

 • de MAR heeft alleen betrekking op goederen die geen diensten zijn
 • Specifieke informatie over de EU-dienstenmarkt
 • Algemene informatie over regels, voorschriften en faciliteiten voor de handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links