Markttoegangsverordening (MAR)

Importeert uw onderneming producten uit de West-Afrikaanse Gemeenschap, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap of Kameroen? Zo ja, dan helpt dit deel u de markttoegangsverordening van de EU te begrijpen.

In een notendop

De markttoegangsverordening (MAR) biedt rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt voor producten van oorsprong uit landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan die

 • niet profiteren van de „alles behalve wapens” -regeling van de EU (EBA) 
 • een economische partnerschapsovereenkomst (EPO) met de EU hebben gesloten, maar nog niet geratificeerd 

Tot deze landen behoren de landen van de West-Afrikaanse Gemeenschap, de Oost-Afrikaanse Gemeenschap en Kameroen. Zij worden hier aangeduid als MAR-landen.

Tarieven

In het kader van de MAR profiteren deze landen van:

 • rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt voor producten van oorsprong uit in aanmerking komende ACS-landen

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de „Oorsprongsregels Zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Hieronder vindt u algemene informatie over de oorsprongsregels.

Gedetailleerde bepalingen zijn te vinden in aanhangsel 1 van de verordening inzake markttoegang (MAR) (2016/1076).

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen.  Bent u nieuw op het onderwerp, dan vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Tolerantie

De in de MAR opgenomen toleranties zijn soepeler dan de standaardtoleranties. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van een product in plaats van 10 %. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulering

De MAR voorziet in de volgende manieren om de oorsprong te cumuleren

 • bilaterale cumulatie met de EU
 • diagonale en volledige cumulatie met LGO en ACS-staten die deel uitmaken van de MAR. In dit geval moet de oorsprong van de inputs die uit een LGO of een MAR-land in een ander MAR-land worden ingevoerd, worden vastgesteld op basis van de oorsprongsregels in de MAR.
 • andere vormen van cumulatie, onder meer met Zuid-Afrika en met naburige ontwikkelingslanden

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet worden overgelegd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van rechten die zijn betaald op materialen die oorspronkelijk door een MAR-land worden ingevoerd voor verwerking en vervolgens naar de EU worden uitgevoerd.

Voorwaarden van de vaartuigen

Vis die buiten de territoriale wateren van een MAR-land is gevangen, kan alleen als van oorsprong uit het MAR-land worden beschouwd indien zij is gevangen door vaartuigen die voldoen aan bepaalde criteria met betrekking tot:

 1. waar het vaartuig is geregistreerd
 2. de vlag waaronder het schip vaart
 3. eigendom

Er is geen specifiek vereiste inzake de nationaliteit van de bemanning of officieren.

Productspecifieke oorsprongsregels

 • productspecifieke regels 
 • specifieke eenvoudiger regels voor bepaalde landbouwproducten

Afwijkingen

Op verzoek van een MAR-land kan onder specifieke voorwaarden een afwijking worden toegestaan om versoepelde oorsprongsregels mogelijk te maken voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen. De lijst van de afwijking die momenteel overeenkomstig deze bepalingen wordt toegestaan, is de volgende:

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

Gebruik Mijn handelsassistent om

 • meer informatie over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong

Om de vereisten voor uw product te bekijken, moet u eerst de douanecode invullen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, gezondheid van dieren en planten en hygiëne

Gebruik Mijn handelsassistent om

 • lees meer over de normen op het gebied van gezondheid en gezondheid en hygiëne van dieren en planten (sanitaire en fytosanitaire maatregelen) waaraan goederen die in de Europese Unie worden ingevoerd, moeten voldoen 
 • zoek de regels op het gebied van gezondheid, veiligheid en sanitaire en fytosanitaire maatregelen die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst 

Om de vereisten voor uw product te bekijken, moet u eerst de douanecode invullen. Als u het douanecode niet kent, kunt u dit met de naam van uw product zoeken in de ingebouwde zoekmachine.

Inklaringsdocumenten en -procedures

Bewijs van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit MAR-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong.
Dit kan een van de volgende zijn:

 • Certificaat inzake goederenverkeer EUR 1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het protocol betreffende de oorsprongsregels voldoet.

  of

 • Factuurverklaring afgegeven door
  • elke exporteur voor zendingen van 6,000 EUR of minder
  • toegelaten exporteurs voor zendingen van welke waarde dan ook

Voor cumulatie, het bewijs van oorsprong voor ingevoerde materialen van

 • andere MAR-landen
 • de EU
 • Overzeese douanegebieden 

wordt verstrekt door

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 (diagonale cumulatie)

  of

 • een leveranciersverklaring (diagonaal en volledige cumulatie)

Procedures voor cumulatie

 • het bewijs van oorsprong is 10 maanden geldig

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

 • specifieke informatie over EU-wetgeving over
  • Intellectuele-eigendomsrechten
  • Bescherming van geografische aanduidingen

met betrekking tot de minst ontwikkelde en ontwikkelingslanden

De handel in diensten

 • de MAR heeft alleen betrekking op goederen die geen diensten zijn.
 • specifieke informatie over de EU-dienstenmarkt
 • algemene informatie over regels, voorschriften en faciliteiten voor de handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links