Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Речник на термините:

Фиксирана стойност при внос

Ако прилагането на ставката на общата митническа тарифа зависи от входната цена на внасяната партида, достоверността на цената се проверява, като се използва фиксирана стойност на вноса, изчислена от Комисията по продукти и по произход въз основа на среднопретеглената стойност на цените на съответния продукт на представителните вносни пазари на държавите членки или на други пазари, когато е целесъобразно.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки