Version: 1.0.24.26 (2020-11-23 14:15)

Handelsaftale mellem EU og Peru — Ecuador

Handelsaftalen mellem EU og Colombia og Ecuador omfatter hel eller delvis liberalisering af told, materielle toldfrie kontingenter, afskaffelse af lovgivningsmæssige eller tekniske ikke-toldmæssige hindringer og indførelse af handelsfremmende foranstaltninger, som f.eks. toldprocedurer. Handelsaftalen liberaliserer også kapitalbevægelser, investeringer og markeder for offentlige indkøb. Aftalen forpligter ikke mindst parterne til at respektere menneskerettighederne, sikre arbejdstagernes rettigheder og sikre et tilstrækkeligt miljøbeskyttelsesniveau.

Aftalen kort

EU's omfattende handelsaftale med Colombia og Peru har fundet midlertidig anvendelse siden 1. marts 2013 og med Colombia siden 1. august 2013.

Den 1. januar 2017 tilsluttede Ecuador sig også aftalen.

Fuld tekst og bilag til aftalen med Colombia, Peru og Ecuador.

En liste over alle ændringer og bilag til aftalen findes på Generaldirektoratet for Handels websted.

Som følge heraf har EU nu en præferencehandelsaftale med tre lande i Andesfællesskabet (Bolivia er en undtagelse). I øjeblikket drager Bolivia fordel af EU's generelle præferenceordning (GSP), herunder gennem den særlige ansporende ordning for bæredygtig udvikling og forvaltning, der er kendt som GSP +. Bolivia kan også anmode om at forhandle om tiltrædelse af handelsaftalen, hvis den ønsker det.

Hvilke fordele er der for din virksomhed?

Handelsaftalen mellem EU på den ene side og Colombia, Peru og Ecuador på den anden side åbnede markederne på begge sider og giver

 • et mere stabilt og forudsigeligt erhvervsmiljø
 • bedre vilkår for handel gennem nye regler om ikke-toldmæssige hindringer, konkurrence, gennemsigtighed og intellektuelle ejendomsrettigheder
 • sænket eller nul-told for næsten alle varer
 • forbedret adgang til offentlige indkøb og investeringsmarkeder

Løbende betalinger og kapitalbevægelser er også liberaliseret. Dette letter den frie bevægelighed for tjenesteydelser, investeringer og virksomheder.

 

Handelsforbindelser mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru

EU's største eksport til de tre Andeslande er færdigvarer, især maskiner og transportudstyr samt kemiske produkter.

Den største import fra Colombia, Peru og Ecuador til EU består af landbrugsprodukter, brændstoffer og mineprodukter.

Tariffer

Handelsaftalen mellem EU og Peru og Ecuador giver bedre markedsadgang ved at reducere eller afskaffe told på vigtige varer til bilateral handel.

EU

I en overgangsperiode afskaffer EU tolden på næsten al eksport fra Colombia, Peru og Ecuador, bortset fra visse grøntsager og frugter.

For specifikke følsomme produkter er der fastsat toldkontingenter. Det betyder, at der hvert år kun kan handles med følsomme varer uden told. De produkter, der er omfattet af toldkontingenter, er

 • svampe
 • sukkermajs
 • slik
 • kvæg
 • komælk
 • Rom
 • sukker
 • yoghurt
 • bananer

Disse kontingenter forvaltes efter "først til mølle" -princippet. Ansøgningsperioden løber fra den 1. januar til den 31. december. Hvis den import, der ankommer til EU, overstiger disse toldkontingenter, anvendes en MFN-toldsats.

Finder de specifikke bestemmelser vedrørende told for hver produktkategori og gældende toldkontingenter i

Colombia, Ecuador, Peru

Colombia, Peru og Ecuador indrømmer også Den Europæiske Unions toldfordele. I erkendelse af, at der er asymmetri i parternes udviklingsniveau, er liberaliseringen gradvis og spredt over en periode på op til 17 år. Når alle toldnedsættelser vil blive gennemført

 • alle industri- og fiskerivarer i EU eksporteres toldfrit til Peru, Colombia og Ecuador på visse betingelser.
 • de fleste landbrugsprodukter fra EU eksporteres også toldfrit. En liste over følsomme produkter er dog udelukket fra liberalisering, mens andre er omfattet af toldkontingenter.

Finder de specifikke bestemmelser vedrørende afskaffelse af told og gældende kvoter i

 

Før eksport

 • Find den toldsats, der gælder for dit produkt i My Trade Assistent
 • kontroller saldoen for hvert gældende toldkontingent

Oprindelsesregler

I dette afsnit indføres de vigtigste oprindelsesreglerog oprindelsesprocedurer i handelsaftalen.

Oprindelsen er den "økonomiske nationalitet" af de handlede varer. Hvis du kommer ind på emnet, finder du en introduktion til hovedbegreberne i varesektionen.

Oprindelsesregler

Dit produkt skal overholde visse regler, der viser oprindelsen for at være berettiget til præferencesatsen.

Hvor kan jeg finde oprindelsesreglerne?

Oprindelsesreglerne fremgår af bilag II vedrørende definitionen af begrebet "produkter med oprindelsesstatus" og metoderne for administrativt samarbejde. Linket henviser til en konsolideret udgave, der tager højde for Ecuadors tiltrædelse af 2016 (EUT L 356 af 24.12.2016, s. 1093).

Er mit produkt "originating ating" i henhold til handelsaftalen?

Hvis dit produkt er berettiget til en lavere takst eller en toldpræference på nul i henhold til handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru, skal den have oprindelse i EU eller et undertegnende Andesland. En vare anses for at have oprindelsesstatus, hvis den

 • fuldt ud fremstillet i EU eller et undertegnende Andesland
 • fremstillet i EU eller et undertegnende Andesland ved anvendelse af materialer uden oprindelsesstatus og opfylder de produktspecifikke regler i tillæg 2. Se tillæg 1 "Indledende Notes" for produktspecifikke oprindelsesregler. Se også bilag 2A om alternative produktspecifikke regler for visse produkter.

 

Eksempler på de vigtigste typer produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • værditilvækstreglen — værdien af alle materialer uden oprindelsesstatus i et produkt må ikke overstige en vis procentdel af dets pris ab fabrik
 • ændring af tarifering — fremstillingsprocessen fører til en ændring af tariferingen mellem materialer uden oprindelsesstatus og det færdige produkt — f.eks. fremstilling af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) fra papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • særlige operationer — der er behov for en særlig fremstillingsproces, f.eks. spinding af fibre til garn — disse regler anvendes for det meste i tekstilbeklædnings- og kemikaliesektoren.

 

Du kan finde de særlige regler for dit produkt i min fagassistent.

Tips og tricks til at hjælpe med at overholde de produktspecifikke regler

Der er planlagt yderligere fleksibilitet for at hjælpe dig med at overholde produktspecifikke regler, f.eks. tolerancer eller kumulering.

Tolerance

 • tolerancen gør det muligt for producenten at anvende materialer uden oprindelsesstatus, som normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance kan ikke anvendes til at overskride en maksimumstærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er anført i de produktspecifikke regler.
 • De specifikke tolerancer gælder for tekstilvarer og beklædningsgenstande, som tariferes i HS-kapitel 50 til 63, som er omfattet af bestemmelse 5 til 6 i tillæg 1, "Indledende noter" til produktspecifikke oprindelsesregler

Kumulering

Handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru indeholder flere måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation gør det muligt at medregne materialer med oprindelse i et undertegnende Andesland som havende oprindelse i EU (og omvendt), når det endelige produkt skal have oprindelsesstatus
 • diagonal kumulation mellem EU, Colombia, Ecuador og Peru
 • diagonal kumulation gør det muligt for materialer med oprindelse i Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama at tælle som havende oprindelse i Colombia, Ecuador og Peru på visse betingelser, der anvendes ved fremstillingen af et produkt.

 

Hvordan virker diagonal kumulation?

Diagonal kumulation finder sted mellem flere forskellige lande, der har samme oprindelsesregler, og som har handelsaftaler med hinanden. Det er tilfældet, når en producent af varer i begge lande kan importere materialer og anvende dem, som om de havde oprindelse i deres eget land. I henhold til PEM's konvention kan en moldovisk forhandler, der fremstiller tøj til eksport til EU, anvende tekstiler med oprindelse i Moldova, Georgien og Ukraine (og/eller enhver anden part i PEM's konvention) til fremstilling af tøj. Kravet om dobbelt omdannelse (dvs. fremstillet af garn) er opfyldt og anses for at have oprindelse i Moldova ved eksport til EU og vil derfor få gratis adgang til EU-markedet.

Andre krav

Produktet skal også opfylde alle andre gældende krav, der er fastsat i protokollen, som f.eks. reglen om direkte transport.

Regel om direkte transport

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til et undertegnende Andesland (og omvendt) uden yderligere behandling i et tredjeland.

Omladning eller midlertidig oplagring i et tredjeland tillades, hvis varerne forbliver under toldmyndighedernes tilsyn og ikke undergår andre operationer end dem,

 • losning
 • omladning
 • enhver foranstaltning, der har til formål at bevare dem i god stand

Produkter med oprindelsesstatus kan transporteres i rørledninger gennem et andet område end EU's eller de undertegnende Andeslandes område.

Beviset for, at disse betingelser er opfyldt, skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt af materialer uden oprindelsesstatus, som anvendes til at fremstille et produkt, der eksporteres i henhold til en præferencesats, er tilladt i henhold til handelsaftalen mellem EU og Colombia, Ecuador og Peru.

Oprindelsesprocedurer

Afdeling 4 om bevis for oprindelse og afdeling 5 om ordninger for administrativt samarbejde fastsætter de oprindelsesprocedurer, der er forbundet med at gøre brug af en favørsats og toldmyndighedernes kontrol.

Påstand om, at der skal betales en særpris

For at kunne nyde godt af en præferencetarif skal importører fremlægge bevis for oprindelse, som kan være enten

Der kræves intet oprindelsesbevis, når produkternes samlede værdi ikke overstiger

 • 500 EUR for små pakker
 • 1,200 EUR til personlig bagage

Varecertifikat EUR.1

 • Tillæg 3 indeholder et varecertifikat EUR.1 og anvisninger for, hvordan det skal udfyldes
 • Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne i eksportlandet.
 • den eksportør, der anmoder om certifikatet, bør være indstillet på at fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus

Oprindelseserklæring

Eksportørerne kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller i Colombia, Peru og Ecuador, ved at afgive en oprindelseserklæring. Oprindelseserklæringen kan udfærdiges af

 • en godkendt eksportør
 • en eksportør, hvis produkternes samlede værdi ikke overstiger 6,000 EUR
Godkendte eksportører

Eksportører i henhold til denne aftale kan anmode deres toldmyndigheder om tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer for produkter af enhver værdi.

Toldmyndighederne kan tilbagekalde godkendte eksportoers status i tilfælde af misbrug.

Indgivelse af en oprindelseserklæring
 • Eksportøren skal indtaste, stemple eller udskrive følgende erklæring på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, som identificerer produktet (tillæg 4).
  • "eksportøren af de produkter, der er omfattet af dette dokument (toldmyndighed [eller kompetent myndighed] nr....), erklærer, at disse produkter, medmindre andet er klart angivet, er af... præferenceoprindelse."
 • teksten til oprindelseserklæringen udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog
 • du skal underskrive din oprindelseserklæring i hånden. Hvis du er godkendt eksportør, er du undtaget fra dette krav, forudsat at du giver dine toldmyndigheder et skriftligt tilsagn om, at du påtager dig det fulde ansvar for enhver erklæring, der identificerer dig
 • når du udfylder en oprindelseserklæring, skal du være forberedt på at indsende dokumenter, der beviser deres produkters oprindelsesstatus
 • eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved eksporten af de produkter, den vedrører, eller efterfølgende, forudsat at erklæringen forelægges det importerende land senest to år efter indførslen af de produkter, den vedrører.

Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav. Kontrollen er baseret på

 • administrativt samarbejde mellem toldmyndighederne i den importerende og den eksporterende part
 • kontrol foretaget af lokale toldmyndigheder (importpartiets besøg hos eksportøren er ikke tilladt)

Når kontrollen er afsluttet, træffer myndighederne i eksportlandet den endelige afgørelse af oprindelsen og underretter importlandets myndigheder om resultaterne.

Produktkrav

Tekniske forskrifter og krav

De tekniske regler definerer de særlige karakteristika, som et produkt bør have i forbindelse med udformning, mærkning, mærkning, emballering, funktionalitet og ydeevne, og som har til formål at beskytte menneskers sundhed og sikkerhed samt miljøstandarder. Det kan imidlertid være dyrt for erhvervsdrivende at overholde forskellige krav på forskellige markeder.

I henhold til handelsaftalen samarbejder EU og de tre Andeslande om markedsovervågning, tekniske forskrifter, standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer. Parterne forpligter sig til gennemsigtighed ved at gøre alle tekniske forskrifter offentligt tilgængelige. Dette samarbejde fremmer handelen generelt og navnlig inden for produkter som lægemidler, medicinsk udstyr, optiske instrumenter, biler og andre typer maskiner.

Partnerne fører tilsyn med overensstemmelsesvurderingsresultater udstedt af de kompetente myndigheder samt indgåelse af anerkendelsesaftaler med certificeringsorganer. Dette bidrager til harmonisering af procedurerne for overensstemmelsesvurdering mellem de to regioner.

Mærkning

Aftalen fastsætter innovative fagområder ved mærkning og mærkning, der begrænser mængden af de oplysninger, der kræves på en permanent etiket. Dette forhindrer besværlige og unødvendige mærker, der ikke er af streng relevans for forbrugerne.

 • forudgående tilladelse til registrering af mærker er ikke længere påkrævet, medmindre mærkningen er nødvendig for at beskytte menneskers, dyrs eller planters sundhed
 • internationale piktogrammer og nomenklatur for produktmærker er tilladt
 • hvad angår tekstiler og fodtøj, er de oplysninger, som producenterne skal give på de faste etiketter, begrænsede, hvilket betyder, at ikke-permanente etiketter kun anvendes til at vise yderligere oplysninger, om nødvendigt

Colombia — kontakter til tekniske krav

Ecuador — kontakter til tekniske krav

Peru — kontakter til tekniske krav

Sundheds- og sikkerhedskrav

Handelsaftalen mellem EU og Peru og Ecuador sikrer en balance mellem den handel, der skal lette harmoniseringen af SPS-reglerne, og beskyttelsen af de eksisterende nationale sundhedsbestemmelser, hvorved det sikres, at standarderne ikke bringes i fare.

Aftalen indeholder bestemmelser om harmonisering af SPS-foranstaltninger, herunder særlige regler og procedurer for nationale institutioners inspektioner, kontrol af oplysninger, gennemsigtighed og udveksling af oplysninger.

Aftalen indeholder også bestemmelser om et underudvalg vedrørende sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger for at løse eventuelle problemer, der måtte opstå på dette område, samt overvåge og overvåge SPS-foranstaltninger, der gennemføres af alle parter i denne aftale. For eksempel har underudvalget gjort betydelige fremskridt med hensyn til at opnå reel adgang for landbrugsprodukter og fødevarer fra EU til det colombianske marked.

Colombia — contact for Sanitary/Phytosanitary Requirements (SPS) — kontakter til sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Ecuador — kontakter vedrørende sundhedsmæssige/plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Peru — Kontaktpersoner i forbindelse med sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS)

Tekniske handelshindringer

Selv om de tekniske regler er vigtige, kan de til tider udgøre hindringer for den internationale handel og kan derfor være en stor byrde for dig som eksportør.

 

 • hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der sinker din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os
 • indberet, hvad der stopper din eksport til Colombia, Ecuador eller Peru ved hjælp af onlineformularen, så vil EU analysere din situation og træffe passende foranstaltninger

C ontdokument

Dokumenter og procedurer i forbindelse med toldbehandling

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

De trinvise vejledninger beskriver de forskellige dokumenttyper, du skal forberede for toldbehandlingen af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve, at alle eller nogle af nedenstående elementer

 • Handelsfaktura (finder de specifikke krav til form og indhold i min handelsassistent)
 • pakkeliste
 • Importlicenser for visse varer
 • Certifikater, der viser, at produktet er i overensstemmelse med de obligatoriske produktregler, f.eks. krav til sundhed og sikkerhed, mærkning og emballering
 • Oprindelsesbevis— oprindelseserklæring

Af større sikkerhed kan du ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

Du kan få detaljerede oplysninger om, hvilke dokumenter du skal fremlægge for at få toldklareret for dit produkt, til min handelsassistent.

Procedurer for dokumentation og kontrol af oprindelse

For beskrivelser af, hvordan du kan bevise dine produkters oprindelse for at anmode om præferencetakster og regler for toldmyndighedernes verifikation af oprindelse, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor .

Se oplysninger om toldprocedurer for import og eksport generelt på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handelsaftalen giver bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med import/eksport til og fra Colombia, Ecuador eller Peru.

Afsnit VII i handelsaftalen mellem EU og Colombia — Ecuador og Peru bekræfter parternes forpligtelser i henhold til TRIPS-aftalen og konventionen om biologisk mangfoldighed (CBD) og indrømmer dem både national behandling og mestbegunstigelsesbehandling. Det betyder, at din intellektuelle ejendom i Colombia, Ecuador eller Peru vil blive behandlet på samme måde som landets egne statsborgere.

Colombia, Ecuador og Peru ændrede og vedtog også ny lovgivning med henblik på at indarbejde regionale specialiteter og geografiske betegnelser på en måde, der svarer til EU's.

Handel med tjenesteydelser

Handelsaftalen åbner markederne for tjenesteydelser i begge regioner og giver den retssikkerhed og forudsigelighed, som De har brug for som leverandør af tjenesteydelser. Den går videre end de forpligtelser, der er indgået inden for rammerne af WTO's almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, som konsoliderer adgangen til vigtige sektorer som telekommunikation, finansielle tjenesteydelser og erhvervstjenester, tjenesteydelser inden for miljø, distribution og tjenesteydelser uden for servicesektoren, samtidig med at parternes ret til at ændre visse aspekter af særlig betydning (f.eks. begrænsninger med hensyn til den minimumsprocentdel af arbejdsstyrken, der skal være lokal, de computertjenester, der anvendes i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter og hjælpetjenester i forbindelse med luftfart), forbeholdes.

Handelsaftalen sikrer også, at du ikke forskelsbehandles som tjenesteyder i de sektorer, du har adgang til.

Se afsnit IV Handel med tjenesteydelser, etablering og elektronisk handel.

Grænseoverskridende levering og etablering af tjenester

Aftalen giver mulighed for næsten fuld markedsadgang for grænseoverskridende tjenesteydelser og for etablering inden for en lang række områder, herunder finansielle tjenesteydelser, liberale tjenesteydelser, søtransport og telekommunikation.

Der gælder en række begrænsninger for grænseoverskridende levering af bank- og jernbanetransport, f.eks. beskyttelse af mindretal.

Se bilag VIII (Liste over forpligtelser vedrørende grænseoverskridende levering af tjenesteydelser).

Der gælder også ikke-diskriminerende begrænsninger for etablering i distributions- og miljøsektoren.

Bilag VII (Liste over forpligtelser vedrørende etablering)

Bevægelighed for personer

Forretningsrejsende på kortvarigt ophold kan midlertidigt opholde sig i Colombia, Ecuador og Peru og vice versa. Dette omfatter tjenesteydere, som har indgået kontrakt om levering af en tjenesteydelse i Den Europæiske Union til en endelig forbruger (arkitektur, ingeniørvæsen, lægelige ydelser, forskning og design, markedsundersøgelser, messer og turisme).

Jf. bilag IX (Forbehold vedrørende fysiske personers midlertidige tilstedeværelse i forretningsøjemed).

Offentlige indkøb

Handelsaftalen mellem EU og Colombia og Ecuador giver EU-virksomheder mulighed for at byde på og konkurrere om offentlige udbud i partnerlandene på lige vilkår med indenlandske virksomheder.

I bilag XII til aftalen fastsættes de regler, der gælder for offentlige udbud. Den beskriver, hvilke enheder der er omfattet af aftalen, samt de varer og tjenesteydelser, der kan være genstand for offentlig kontraktindgåelse.Den indeholder også en liste over områder, der ikke er omfattet af direktivet, f.eks. erhvervelse af jord eller leje, skatte- eller indskudsinstanser og offentlige arbejdsformidlinger.

Endelig indeholder aftalen generelle principper for offentlige udbud, herunder udbudsprocedurer, anvendelse af elektroniske medier, oprindelsesregler og erstatning.

Colombia — kontakter til offentlige indkøb

Ecuador — kontakter til offentlige indkøb

Peru — kontakter til offentlige indkøb

Links, kontakter og dokumenter

Colombia

Nationale institutioner — Colombia

Bank of the Republic Colombia

Carrera 7, nr. 14-78, Cundinamarca, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 343 1111

Fax: + 57 1 2861686

Den Nationale Skatte- og Tolddirektorat (DIAN)

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN)

NIVEL Central, Carrera 8, nr. 6-64, Edificio San Agustín, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6079999

Fax: + 57 1 3337841

Repræsentationer, handelskamre og erhvervsorganisationer — Colombia

Delegation fra Den Europæiske Union til Colombia

Calle 116 número 7-15, interion 2, piso 12, Edificio Cusezar, Barrio Santa Bárbara, Bogotá D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 7477700

Fax: + 57 1 7470074

E-mail: delegation-colombia@eeas.europa.eu

Colombias ambassade i Belgien

96a Avenue Franklin Roosevelt, Ixelles, 1050 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 649 56 79

Fax: + 32 2 646 54 91

E-mail: ebruselas@cancilleria.gov.co

Websted: belgiica.bijada.gov.co

Ministeriet for handel, industri og turisme

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT)

Calle 28, nr. 13 A-15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 4199450

Fax: + 57 1 6967521

PROCOLOMBIA

Calle 28, nr. 13 A-15, Pio 35-36, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 5600100, + 57 1 3275450

Fax: + 57 1 5600104

Websted: http://www.procolombia.co/

Single Window for Foreign Trade (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle 28 No 13 A — 15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6067676

Websted: http://vuce.gov.co/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter til tekniske krav — Colombia

Tilsynsmyndighed for industri og handel under ministeriet for handel, industri og turisme (MINCIT)

Carrera 13 # 27-00, Floors: 1. og 3. marts 110311 Bogotá D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 5920400, + 57 1 5870000

Fax: + 57 1 5870284

Websted: https://www.sic.gov.co/en/international-community-home

Det colombianske institut for tekniske standarder og certificering (ICONTEC)

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación

Carrera 37 52-95, Edificio ICONTEC, PO Box 14237, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 6078888

Fax: + 57 1 2221435

E-mail: direccion@icontec.org

Websted: https://www.icontec.org/

Nationalt akkrediteringsorgan for Colombia (ONAC)

Organismo Nacional de Acreditación de Colombia

Calle 26 # 57-83 Torre 8 — Oficina 1001, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 742 7592, ekstrakt 103

Fax: + 57 1 321 2938, ekstrakt 117

Websted: http://www.onac.org.co

Ministeriet for minedrift og energi

Ministerio de Minas y Energia (MINMINAS)

Calle 43, nr. 57-31, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2200300

Fax: + 57 1 3245202, + 57 1 3245207

National myndighed for miljølicenser (ANLA)

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE)

Calle 37, nr. 8-40, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323434, + 57 1 3323400

Fax: + 57 1 3406212

Kontakt i forbindelse med sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Colombia

Underdirektorat for beskyttelse og regulering af dyresundhed under det colombianske landbrugsinstitut

Subgerencia de Protección y Regulación de la Sanidad Animal del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Center for fytosanitær ekspertise under det colombianske landbrugsinstitut

Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 13 No. 37, Piso 6, Edificio Capetrol, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Fax: + 57 1 2328218, + 57 1 2328219

Underdirektorat for beskyttelse og regulering af landbruget under det colombianske landbrugsinstitut

Subgerencia de Protección y Regulación Agrícola del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Det nationale tekniske udvalg om biosikkerhed under det colombianske landbrugsinstitut

Comité Técnico Nacional de Bioseguridad (CTNio) del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Carrera 41, nr. 17-81, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3323700, + 57 1 2884800

Fax: + 57 1 3323700, + 57 1 2322031

Ministeriet for landbrug og udvikling af landdistrikter (MINLANDBRUG)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MINLANDBRUG)

Edificio Bancol, Carrera 8 Nr. 12B — 31 Piso 5, Bogotá D. C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 2543300

Websted: https://www.minagricultura.gov.co/English/Paginas/default.aspx

Ministry of Foreign Relations

Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3814000

Fax: + 57 1 3814747

Den nationale myndighed for akvakultur og fiskeri (AUNAP)

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP)

Edificio UGI, Calle 40A nr. 13-09, Piso 6,14,15, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3770500

E-mail: atencionalciudadano@aunap.gov.co

Websted: https://www.aunap.gov.co/

Sundhedsinformationssystem for import og eksport af landbrugsprodukter og animalske produkter

Websted: https://www.ica.gov.co/

 

Udenrigsministeriets multilaterale afdeling

Viceminsterio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Calle 10, nr. 5-51, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3814000, + 57 1 3811128, + 57 1 3814014

Fax: + 57 1 3814747

Forskningsinstitut for biologiske ressourcer Alexander von Humboldt

Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt

Calle 28 A, nr. 15-09, Bogotá, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 3202767

Kontakter til offentlige indkøb — Colombia

Colombia Buys Efficient

Colombia Comra eficiente

Nr. 7 Race 26-20, etage 17,10 og 8, Building Tequinendama, 110311, Bogota, D.C., COLOMBIA

Tlf.: + 57 1 7456788, + 57 1 7956600

Websted: https://colombiacompra.gov.co/

Det colombianske elektroniske system for offentlige indkøb (Secop)

 

Websted:

AFSNIT I: https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i

AFSNIT II: https://colombiacompra.gov.co/secop-ii

Virtual Store i den colombianske stat: https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano

Ecuador

Nationale institutioner — Ecuador

Ecuadors centralbank

Banco Central del Equador

Avenida 10 de Agosto nr. 11-409 y Briceño, EF-170409 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2570013, + 593 2 2572522

Foreign Trade Committee (COMX)

Comité de Comercio Exterior (COMEX)

Eloy Alfaro y Amazonas, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2239258

Fax: + 593 2 2543897

Ecuadors nationale toldtjeneste (SENAE)

Aduana del Ecuador (SENAE)

Dirección General, Av. Malecón Simón Bolívar entre 9 de Octubre y P. Icaza, EF-Guayaquil, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3731030

Websted: https://www.aduana.gob.ec/

Det nationale råd for frihandelszoner (CONAZOFRA)

Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOLFRA)

Avenida Orellana E9-195 y Avenida 6 de diciembre, Edificio Alisal de Orellana, Oficina 601, EF-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2223612, + 593 2 2225494, + 593 2 2559634

Undersekretær for Mellem- og slutindustrierne i Viceministeriet i produktion og industrier, der er tildelt Ministeriet for Produktion, Udenrigshandel, Investeringer og Fiskeri

Subsekretaría de Industrias Intermedias y Finales, Viceministerio de Producción e Industrias, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)

Calle Yánez Pinzón N26-12, entre Avenida Colón y La Niña, Edificio Rigel, EF-170516 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3948760

Miljøministeriet

Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EF-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3987600

Repræsentationer, handelskamre og erhvervssammenslutninger — Ecuador

Delegation fra Den Europæiske Union til Ecuador

Orellana E11-160 y Whymper, Edificio Schuman, Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2523912, + 593 2 2523161, + 593 2 2902103

E-mail: delegation-ecuador@eeas.europa.eu

Ecuadoriansk ambassade i Belgien

Av. Louise 363-9. sal, 1050 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2644 3258

E-mail: Consulado.ecuador@skynet.be / cecubruselas@cancilleria.gob.ec

Websted: http://bruselas.consulado.gob.ec/

National Agriculture Trade Association

Federacion Nacional de Camparas de Agricultura

Av. Amazonas 1429 Y Colon Edificio Espana, Pio 1, Postnummer 17-21-322, EF-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2230185

Ecuadors nationale industrihandelssammenslutning

Federacion Nacional de Camaras de Industrias del Equador

Av. Amazonas Y Republica, Edificio Las Camaras, Piso 10, P.O.BOX 17012438, EF-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2230185

Fax: + 593 2 2448118

E-mail: camara@camindustriales.org.ec

I ECUADOR

Malecón Simón Bolivar 100 y 9 de Octubre, Edificio La Previora piro 18, Guayaquil, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2597980

E-mail: contacto@proecuador.gob.ec

Websted: https://www.proecuador.gob.ec/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter til tekniske krav — Ecuador

Ecuadoriansk tjeneste for standardisering (INEN)

Servicio Ecuatoriano de Normalización

E8-29 Calles Baquerizo Moreno y Diego de Almagro, Edificio: Inen Box 17-01-3999, Quito, DM EC170517, Pichincha, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3825960, + 593 2 3825961

E-mail: direccionejecutiva.inen@gmail.com

Websted: https://www.normalizacion.gob.ec/

Direktoratet for Validering og Certificering under ecuadorianske standardiseringsinstituttet

Dirección y Certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN)

Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2501885, + 593 2 2501886, + 593 2 2501887

Fax: + 593 2 2567815

Ecuadoriansk akkrediteringstjeneste

Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE)

Av. Amazonas N38-42 y Juan José Villalengua, Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2454393

Websted: http://www.acreditacion.gob.ec

Kontakter vedrørende sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Ecuador

Ecuadoriansk agentur for kvalitetssikring af landbrugsprodukter tildelt ministeriet for landbrug og husdyr (AGROCALIDAD)

Agencia Ecuatoriana de Aseguriento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Eloy Alfaro N30-350 y Amazonas, Edificio, MAG 9, EF-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2567232

Undersekretær for Akvakultur under Ministeriet for Produktion, Udenrigshandel, Investeringer og Fiskeri (MPCEIP)

Viceministerio de Acuacultura y Pesca, Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3827089

Websted: http://www.produccion.gob.ec/viceministerio-de-acuacultura-y-pesca/

Directorate of agro-diversity of the Ministry of Agriculture and Livestock

Dirección de Agrodiversidad de la Subsekretaría de Agricultura y Ganadería (MAG)

Avenida Amazonas y Avenida Alfaro, EF-170516 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3960100, + 593 2 3960200, + 593 2 3961049, + 593 2 3961051, + 593 2 3961150

Ecuadoriansk institut for intellektuel ejendomsret, det nationale direktorat for sortsbeskyttelse

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, Dirección Nacional de obtenciones Vegetales

Avenida República 396 y Diego de Almagro, Edificio Forum 300, EF-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3940000

Sundhedsministeriet

Ministerio de Salud Pública (MFP)

República del Salvador 36-64, entre Suecia y Naciones Unidas, EF-170515 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3814400

Ministry of Production, Foreign Trade, Investments and Fishery (MPCC)

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

San Salvador E6-49 y Eloy Alfaro, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3827089

Websted: http://www.produccion.gob.ec/

Det nationale direktorat for biodiversitet under miljøministeriet

Dirección Nacional de Biodiversiad del Ministerio del Ambiente (MAE)

Calle Madrid 1159 y Andalucía, EF-170517 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Fax: + 593 2 3987600, + 593 2 3981422, + 593 2 3981610

Direktoratet for Miljø og Bæredygtig Udvikling under Udenrigsministeriet og Migration

Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana

Jerónimo Carrión y Avenida 10 de Agotto, EF-170517 Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2993200 ext. + 593 2 2912101

Kontakter til offentlige indkøb — Ecuador

National service of Public Procurement (SERCOP)

Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)

Avenida de Los Shyris 38-28 y el Telégrafo, EC-Quito, ECUADOR

Tlf.: + 593 2 2440050

Compras Públicas

Websted: www.compraspublicas.gob.ec

 

Peru

Nationale institutioner — Peru

Centralbanken i Peru

Banco Central de Reserva del Perú

441-445, Santa Rosa Street, Lima-1, PERU

Tlf.: + 51 1 6132000

Websted: http://www.bcrp.gob.pe

National toldmyndighedernes inspektør i Peru (SUNAT)

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

Av. Garciloso de la Vega 1472, Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 3150730

Websted: http://www.sunat.gob.pe/

Økonomi- og finansministeriet

Ministerio de Economía y Finanzas

Jirón Junín 319, Cercado de Lima 15001, PE-Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 3115930

Ministeriet for udenrigshandel og turisme (MINCETUR)

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Corpac, San Isidro, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 5136100

E-mail: webmaster@mincetur.gob.pe

Websted: https://www.gob.pe/mincetur

Single window of Foreign Trade (VUCE)

Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE)

Calle Uno Oeste N 050 Urb. Córas, San Isidro, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 5136100, + 51 1 5131160

E-mail: vuce@mincetur.gob.pe

Websted: https://www.vuce.gob.pe/

General Directorate of Environmental Health (DIGESA)

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA)

LAS Amapolas # 350 Urb. San Eugenio, Lince (Lima 14), Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 6314430

E-mail: consultas@digesa.minsa.gob.pe

Websted: http://www.digesa.minsa.gob.pe

Repræsentationer, handelskamre og erhvervsorganisationer — Peru

Delegation fra Den Europæiske Union til Peru

Víctor Andrés Belaúnde 332, 5o piso (Edificio Cromo), San Isidro, PERU

Tlf.: + 51 1 4150800

Fax: + 51 1 4214563

E-mail: delegation-peru@eeas.europa.eu

Perus mission ved Den Europæiske Union

Ambasses Ambassade, 212 Tervuren Avenue, 1150 Bruxelles, BELGIEN

Tlf.: + 32 2 733 33 19

E-mail: info@embaperu.be

Websted: https://www.embajadaperu.be/

EU4Business

De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem, BELGIEN

Tlf.: + 32 2749 1851

E-mail: secretariat@eu4business.eu

Kontakter til tekniske krav — Peru

Det nationale institut for kvalitet (INACAL)

Instituto Nacional de Calidad (INACAL), Ministerio de Producción

Calle Las Camelias 815, San Isidro, Lima 27, PERU

Tlf.: + 51 1 6408820

E-mail: inacal@inacal.gob.pe

Websted: https://www.inacal.gob.pe/

Det nationale institut for konkurrence og beskyttelse af intellektuel ejendomsret (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDEREPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Ministeriet for transport og kommunikation, vicetransportministeriet

Ministerio de Transportes y comunicaciones (MTC), Viceministerio de Transportes

Jerron Zorritos 1203, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 6157800

Kontakt i forbindelse med sundheds- og plantesundhedsmæssige krav (SPS) — Peru

National Service for Agricultural Health (SENASA), Ministeriet for Landbrug og Kunstvanding

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-YA, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

National Fisheries Health Organisation (SANIPES)

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES)

Domingo Orué nr. 165, pisos 6 y 7, Surquillo, Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2138570

Websted: https://www.sanipes.gob.pe/web/index.php/es/

Ministry of Production (PRODUCEREDE)

Ministerio de la Producción (PRODUKT)

Calle Uno Oeste 060 — Urbanización Córoba, Lima 15036, PERU

Tlf.: + 51 1 6162222

E-mail: consultas@produce.gob.pe

Underdirektoratet for karantæne, generaldirektoratet for dyresundhed, den nationale afdeling for sundhed i landbruget, Ministeriet for Landbrug og Kunstvanding

Subdirección de curentatena Animal, Dirección General de Sanidad Animal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-YA, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133324

Fax: + 51 1 3401486

E-mail: senasacontigo@senasa.gob.pe

Direktoratet for opfindelser og teknologier (DIN), det nationale institut for konkurrence og beskyttelse af intellektuel ejendomsret (INDECOPI)

Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDEREPI)

Calle La Prosa 104, San Borja, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 2247777, + 51 1 2247800

Fax: + 51 1 2241715

Underdirektorat for Plant Quarantine Directorate for Plant Health, National Service for Agricultural Health, Ministeriet for Landbrug og Kunstvanding

Subdirección de cuarentena, Dirección General de Sanidad VEGmetal, Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)

Avenida La Molina nr. 1915, Lima 12 — La Molina, PE-YA, PERU

Tlf.: + 51 1 3133300, + 51 1 3133309, + 51 1 3133321

Fax: + 51 1 3401486

Generaldirektoratet for Biologisk Diversitet, Miljøministeriet

Dirección General de Diverdiad Biológica, Ministerio del Ambiente (MINAM)

Avenida Javier Prado Oeste 1440, San Isidro, PE-Lima 27, PERU

Tlf.: + 51 1 6116000, udvidelse 1349

Fax: + 51 1 6116000, udvidelse 1349

National Institute of Agrarian Innovation

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)

Avenida La Molina 1981, Lima 12 — La Molina, Adelado Postal 2791, PE-Lima, PERU

Tlf.: + 51 1 3492600, udvidelse 295

Fax: + 51 1 3495646

Peruviansk Komité for Kosmetik og Hygiejne i henhold til Handelskammeret

Comité Peruano de Cosmética e Hixiene (COPECOH) de Cámara de Comercio

Avenida Giuseppe Garibaldi (ex Gregorio Escobedo) 396, Jesús María, PE-Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 4633434

General Directorate of Medicines, Supplies and Drugs (DIGEMID) (DIGEMID) (DIGEMID)

Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID)

Av. Parque de las Leylendas 240 Torre B, San Miguel, PERU

Tlf.: + 51 1 6314300

Websted: http://www.digemid.minsa.gob.pe/

Det nationale råd for forbud mod kemiske våben under Udenrigsministeriet

Consejo Nacional para la Prohibicíon de las Armas Químicas (CONPAAC) Bajo el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)

Jirón Lampa 535, PE-Lima 1, PERU

Tlf.: + 51 1 2042400, + 51 1 2042505

Fax: + 51 1 2042498

Kontakter til offentlige indkøb — Peru

Tilsyn med offentlige indkøb (OSCE)

Organisation (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i EU)

Av. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 6143636

Websted: Https://portal.osce.gob.pe/osce/,

http://www.osce.gob.pe/english.asp

Nationalt register for leverandører (RNP)

Registro Nacional de Proveedores (RNP)

Av. Gregorio Escobedo CDRA. 7 s/n Jesús María, Lima 11, PERU

Tlf.: + 51 1 6135555, + 51 1 6135000

E-mail: rnpatiende@osce.gob.pe

Websted: https://portal.osce.gob.pe/rnp/

Yderligere links

Kilder

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/andean-community/

https://www.eumonitor.eu/

http://trade.ec.europa.eu/doclib/cfm/doclib_search.cfm?langId=EN

https://ec.europa.eu/easme/en/enterprise-europe-network

https://eeas.europa.eu/delegations/colombia_en/15808/Colombia%20and%20the%20EU

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community/2049/andean-community_en

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/andean-community_en

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/621834/EPRS_STU (2018) 621834_EN.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=993

 

 

Genveje