Samlet og økonomisk handelsaftale mellem EU og Canada

CETA er en handelsaftale mellem EU og Canada. Den sænker toldsatserne og gør det lettere at eksportere varer og tjenesteydelser til gavn for mennesker og virksomheder i både EU og Canada.

CETA trådte midlertidigt i kraft den 21. september 2017, hvilket betyder, at det meste af aftalen nu finder anvendelse. De nationale parlamenter i EU-landene – og i nogle tilfælde også de regionale parlamenter – skal derefter godkende CETA, før den kan få fuld virkning.

Opfordring til at deltage i undersøgelserne om den efterfølgende CETA-evaluering.

Vi opfordrer civilsamfundet, ngo'er, erhvervslivet, SMV'er og alle andre, der ønsker det, til at dele deres erfaringer med den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) med os.

Deltag i en eller flere af følgende undersøgelser:

Yderligere oplysninger om den efterfølgende evaluering af CETA og om, hvordan man engagerer sig, findes i den efterfølgende evaluering af den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada.

Overblik over aftalen

Den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem EU og Canada trådte midlertidigt i kraft den 21. september 2017.

De områder, der endnu ikke er trådt i kraft, er

 • investeringsbeskyttelse og investeringsdomstolssystemet (ICS)
 • adgang til markedet for porteføljeinvesteringer
 • bestemmelser om camcording
 • to bestemmelser vedrørende gennemsigtighed i administrative procedurer, prøvelse og klage på medlemsstatsniveau

Aftalen får fuld virkning, når alle medlemsstaternes parlamenter formelt har ratificeret den.

Hvad er fordelene for din virksomhed?

Aftalen

 • fjerner eller sænker handelshindringer, told og eksportrelaterede omkostninger
 • forenkler papirarbejde, tekniske forskrifter, toldprocedurer og oprindelsesregler, krav til produktprøvning, oplysninger om offentlige indkøb, spørgsmål vedrørende intellektuel ejendomsret osv.
 • fremmer handelen med fødevarer, animalske og vegetabilske produkter, samtidig med at der opretholdes et højt niveau for menneskers, dyrs og planters sundhed og sikkerhed
 • giver din virksomhed mulighed for at byde på udbud på alle niveauer i den canadiske regering
 • skaber yderligere markedsadgang i visse sektorer, tilbyder bedre mobilitet for arbejdstagere og letter gensidig anerkendelse af kvalifikationer for fagfolk
 • beskytter en lang række geografiske betegnelser for europæiske fødevarer af høj kvalitet på det canadiske marked
 • fremmer investeringer af høj kvalitet mellem EU og Canada

De omfattede områder omfatter markedsadgangsregler for varer, tekniske handelshindringer, sundheds- og plantesundhedsforanstaltninger, investeringer, tjenesteydelser, elektronisk handel, konkurrencepolitik, offentlige indkøb, intellektuel ejendomsret, reguleringssamarbejde eller tvistbilæggelse. Bilagene omfatter toldafviklingsplaner, kontingenter, procedurer, oprindelsesregler, gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurderinger osv.

 

Kapitlerne i aftalen er kort forklaret her, og den tilhørende tekst kan downloades.

Toldsatser

Den 21. september 2017 afskaffede Canada og EU allerede 98 % af deres toldpositioner og blev enige om gradvist at afskaffe næsten alle resterende toldpositioner. I 2024 vil 99 % af alle toldpositioner være afskaffet.

Canadiske produkter, der er omfattet af en midlertidig udfasning af tolden, omfatter:

 • motorkøretøjer
 • skibe
 • byg og malt
 • raffineret sukker
 • kartoffelstivelse
 • blomster

Europæiske produkter, der er omfattet af en midlertidig udfasning af tolden, omfatter:

 • motorkøretøjer
 • nogle fiske- og skaldyrsprodukter
 • Råsukker og raffineret sukker
 • visse kornarter

Den gradvise afskaffelse af told følger en toldafviklingsplan. Nedsættelserne er udtrykt i afviklingskategorier i bilag 2A til aftalen.

 • A: nulsats den 21. september 2017
 • B: tolden nedsættes til nul i lige store nedskæringer over 3 år
 • C: tolden nedsættes til nul i lige store nedskæringer over 5 år
 • D: tolden nedsættes til nul i lige store nedskæringer over 7 år
 • E: tolden er fritaget for toldafvikling
 • S: tolden forbliver den samme i fem år, hvorefter den afskaffes i tre lige store etaper den 1. januar i år 8
 • AV0 + EP: værditolden lig med nul ved ikrafttrædelsen den specifikke told, der følger af indgangsprisordningen for disse varer med oprindelsesstatus, opretholdes.

 

Min handelsassistent viser toldafviklingsplanerne for de relevante toldpositioner.

Industrivarer

Begge parter er blevet enige om at fjerne 100 % af toldpositionerne for industriprodukter, heraf 99,6 % ved ikrafttrædelsen for Canadas vedkommende og 99,4 % ved ikrafttrædelsen for EU's vedkommende. Blandt de få produkter, der ikke er liberaliseret ved ikrafttrædelsen, er et begrænset antal bilprodukter, som vil blive liberaliseret på et gensidigt grundlag over 3, 5 eller 7 år (17 produkter i det canadiske toldtilbud og de tilsvarende produkter i EU-tilbuddet). Canada vil liberalisere sine resterende toldsatser på skibe over syv år (dvs. senest i 2024).

Landbrugsvarer

Ved ikrafttrædelsen afskaffede Canada tolden på 90,9 % af alle sine toldpositioner på landbrugsområdet. I 2023 vil dette tal stige til 91,7 %.

For følsomme landbrugsprodukter vil der være en særlig behandling:

Toldkontingenter

Begge parter anvender toldkontingenter for visse produkter, herunder canadisk oksekød, svinekød og sukkermajs samt europæisk ost. Der er tale om specifikke varemængder, som vil være berettiget til præferencetoldbehandling inden for en given tidsramme.

Import fra Canada

Tildelingerne af toldkontingenter beregnes på grundlag af de mængder, der er til rådighed inden for toldkontingentet, og den mængde, der er ansøgt om, som meddelt EU-Kommissionen af de nationale myndigheder.

Når tildelingerne er beregnet af EU-Kommissionen og offentliggjort, skal EU-landene udstede import- eller eksportlicenser for de mængder, der er ansøgt om inden for de respektive toldkontingenter.

Grundreglerne for samtidig behandling er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning.

Tildelingssatserne for EU's toldkontingenter i form af udstedte importlicenser offentliggøres hver måned og er tilgængelige via markedsobservatoriet for kød.

Følgende forordninger definerer, hvordan EU forvalter sine forskellige toldkontingenter for CETA

Eksport til Canada
 • Canada anvender en årlig model for tildeling af mælkekvoter
 • ansøgning om kvoter finder sted i første halvdel af november, og returnering og omfordeling af uudnyttede kvoter finder sted den 1. august
 • For at være berettiget til at modtage en kvote skal du have bopæl i Canada og være aktiv i ostesektoren.

Yderligere oplysninger om tildelingen af toldkontingenter for mejeriprodukter, der eksporteres fra EU til Canada i henhold til CETA, findes under "Meddelelser" på webstedet Global Affairs Canada

Meddelelserne til importørerne fastsatte kriterierne for berettigelse til at opnå en tildeling under hvert af de respektive toldkontingenter. Meddelelserne indeholder også oplysninger om forvaltningen af toldkontingenter generelt og om proceduren for indgivelse af en ansøgning. Ansøgningsskemaer og tilhørende bilag er vedlagt hver meddelelse.

Liste over indehavere af CETA-oste 2020

2020-listen over indehavere af CETA-kontingenter for industriel ost

2019 – Tabel over udnyttelsen af CETA-toldkontingentet for ost

Bemærk endvidere, at

 • frugt og grøntsager er fortsat omfattet af EU's indgangsprisordning
 • Der vil blive opretholdt toldsatser på fjerkræ og æg.

Vine og spiritus

Specifikke toldsatser på vin og spiritus fra EU, der indføres til Canada, blev afskaffet ved CETA's ikrafttræden.

For spiritus såsom gin, vodka og whisky tager CETA fat på ikketoldmæssige hindringer, der i væsentlig grad hæmmede EU's evne til at trænge ind på det canadiske marked, navnlig ved at

 • anvendelse af gebyret for serviceomkostningsdifferentiering (som Canada pålægger importeret vin og spiritus) baseret på mængde og ikke værdi og beregning heraf på en mere gennemsigtig måde, der sænker EU-producenternes omkostninger ved at sælge deres produkter i Canada
 • fastfrysning af antallet af canadiske eksterne private salgssteder, som kun er åbne for canadiske producenter, og som er et alternativ til provinsernes spiritusråds monopol
 • forebyggelse af visse spiritusnævns aktiviteter uden for provinsen, som har ført til illoyal konkurrence på canadisk område og i tredjelande
 • afskaffelse af canadiske krav om at blande importeret spiritus i løs vægt med lokal spiritus inden aftapning (dette krav forhindrede, at importeret spiritus i løs vægt blev mærket som geografisk betegnelse ved aftapning i Canada)

CETA omfatter både aftalen mellem EU og Canada om alkoholiske drikkevarer fra 1989 og aftalen mellem EU og Canada om vin og spiritus fra 2004, der giver stærke retlige garantier for europæiske og canadiske vin- og spiritushandlere. Mindre ændringer af aftalen fra 2004 findes i bilag 30-B til CETA. 

Fiskeri

Canada afskaffede fuldt ud alle toldsatser på fiskevarer ved ikrafttrædelsen.

EU fjernede 95,5 % af sine toldsatser ved ikrafttrædelsen og enedes om yderligere at fjerne de resterende 4,5 % af toldsatserne inden for 3, 5 eller 7 år.

Sideløbende med ophævelsen af tolden vil EU og Canada udvikle bæredygtigt fiskeri ved hjælp af overvågnings-, kontrol- og tilsynsforanstaltninger samt ved at bekæmpe ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.

 

Find den gældende toldsats for dit produkt i My Trade Assistant.

Oprindelsesregler

 

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne og oprindelsesprocedurerne findes i dette afsnit.

Oprindelse er den "økonomiske nationalitet" af handlede varer. Hvis du er ny inden for emnet, kan du finde en introduktion til hovedbegreberne i vareafsnittet.

Oprindelsesregler

Oprindelsesreglerne er fastsat i protokollen om oprindelsesregler og oprindelsesprocedurer i den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) (EUT L 11 af 14.1.2017, s. 465). Se også de detaljerede retningslinjer for oprindelsesregler.

Har mit produkt "oprindelse" i henhold til CETA mellem EU og Canada?

For at dit produkt er berettiget til den lavere eller nulpræferencetold i henhold til CETA, skal dit produkt have oprindelse i EU eller Canada.

Et produkt har "oprindelse" i EU eller Canada, hvis det opfylder et af følgende krav:

 • er fuldt ud fremstillet i EU eller Canada
 • udelukkende er fremstillet af materialer med oprindelse i EU eller Canada
 • har gennemgået tilstrækkelig produktion i EU eller Canada i overensstemmelse med de produktspecifikke regler i bilag 5

Se også indledende noter til bilag 5.

Desuden indeholder bilag 5a oprindelseskontingenter og alternative produktspecifikke regler for visse produkter.

 

Eksempler på produktspecifikke regler i EU's handelsaftaler

 • reglen om merværdi — værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus må ikke overstige en vis procentdel af produktets pris ab fabrik
 • ændringen af tariferingen — produktionsprocessen medfører en ændring af tariferingen mellem materialerne uden oprindelsesstatus og det endelige produkt (f.eks. produktion af papir (kapitel 48 i det harmoniserede system) fra papirmasse uden oprindelsesstatus (kapitel 47 i det harmoniserede system)
 • specifikke processer – der kræves en specifik produktionsproces, f.eks. spinding af fibre til garn. Sådanne regler anvendes for det meste i tekstil- og beklædningssektoren og den kemiske sektor.

En kombination af disse forskellige regler er mulig, hvis de forskellige regler opfyldes alternativt eller i kombination.

Tips og tricks til at hjælpe med at overholde de produktspecifikke regler

Aftalen giver yderligere fleksibilitet til at hjælpe dig med at overholde de produktspecifikke regler, f.eks. tolerancer eller kumulation.

Tolerance
 • tolerancereglen giver producenten mulighed for at anvende materialer uden oprindelsesstatus, der normalt er forbudt i henhold til den produktspecifikke regel, op til 10 % af produktets pris ab fabrik
 • denne tolerance må ikke anvendes til at overskride nogen maksimumsværditærskel for materialer uden oprindelsesstatus, der er opført i de produktspecifikke regler
 • der gælder specifikke tolerancer for tekstilvarer og beklædningsgenstande henhørende under HS-kapitel 50-63, som er opført i bilag 1
Kumulation

CETA indeholder tre måder at kumulere oprindelse på

 • bilateral kumulation - materialer med oprindelse i Canada kan medregnes som materialer med oprindelse i EU (og omvendt), når de anvendes i produktionen af et produkt
 • fuld kumulation – gør det muligt at tage hensyn til den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget af materialer uden oprindelsesstatus i EU eller Canada, for at bidrage til at overholde den produktspecifikke regel
 • bemyndigelsesklausul for udvidet kumulation - materialer med oprindelse i en fælles partner i en frihandelsaftale kan medregnes som havende oprindelse i EU eller Canada, når de anvendes til fremstilling af et produkt. Denne bestemmelse er betinget af, at parterne er enige om de gældende betingelser.

Andre krav

Dit produkt skal også opfylde alle andre gældende krav i protokollen om oprindelsesregler, f.eks. utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning eller reglen om, at der ikke må foretages ændringer.

Reglen om, at der ikke må foretages ændringer

Produkter med oprindelsesstatus skal transporteres fra EU til Canada (og omvendt) uden at blive videreforarbejdet i et tredjeland.

Nogle transaktioner kan udføres i et tredjeland, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn

 • losning
 • genpålæsning
 • enhver anden behandling, der er nødvendig for at konservere produkter i god stand eller for at transportere produktet til EU's eller Canadas område
 • opbevaring
 • opdeling af sendinger

Toldmyndighederne kan kræve, at en importør godtgør, at et produkt, for hvilket importøren anmoder om præferencetoldbehandling, er blevet afsendt i overensstemmelse med transportreglerne.

Toldgodtgørelse

Tilbagebetaling af told, der tidligere er betalt på materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til at fremstille et produkt, der eksporteres under en præferencetoldsats, er kun tilladt i de første tre år efter CETA's ikrafttræden, dvs. indtil den 21. september 2020.

Oprindelsesprocedurer

Hvis du ønsker at anmode om en præferencetoldsats, skal du følge oprindelsesprocedurerne og få din anmodning verificeret af toldmyndighederne i det land, hvor du importerer dine varer. Procedurerne er fastsat i afdeling C i protokollen om oprindelsesregler i aftalen.

Hvordan anmoder man om præferencetoldbehandling?

Importører kan anmode om præferencetoldbehandling på grundlag af en oprindelseserklæring fra eksportøren.

Oprindelseserklæring

I EU kræves der ikke oprindelsesbevis, når produkternes samlede værdi ikke overstiger

 • 500 EUR for småforsendelser eller
 • 1 200 EUR for produkter, der indgår i rejsendes personlige bagage.
Eksportørens egenerklæring

Eksportører kan selv erklære, at deres produkt har oprindelse i EU eller Canada, ved at fremlægge en oprindelseserklæring.

I EU kan den udfyldes enten

Det samme REX-nummer kan også anvendes til visse andre EU-præferencehandelsaftaler (f.eks. EU's handelsaftale med Japan).

 • teksten til oprindelseserklæringen kan udfærdiges på et hvilket som helst af EU's officielle sprog og findes i bilag 2 til protokollen om oprindelsesregler
 • oprindelseserklæringen bør fremgå af en faktura eller et handelsdokument, som beskriver produktet med oprindelsesstatus tilstrækkelig detaljeret til, at det kan identificeres
 • oprindelseserklæringen forbliver gyldig i 12 måneder fra den dato, hvor den blev udfyldt af eksportøren
 • normalt vil udtalelsen om oprindelse være for én sending, men i Canada kan den også omfatte flere sendinger af identiske produkter i en periode på højst et år
Kontrol af oprindelse

Toldmyndighederne kan kontrollere, om et importeret produkt faktisk har oprindelsesstatus eller opfylder andre oprindelseskrav.

I tvivlstilfælde kan toldmyndighederne kræve, at en importør godtgør, at et produkt, for hvilket importøren anmoder om præferencetoldbehandling, er blevet afsendt i overensstemmelse med transportreglerne.

Verifikationen er baseret på følgende principper:

 • administrativt samarbejde mellem indførsels- og udførselslandets toldmyndigheder
 • de lokale toldmyndigheders kontrol af produkternes oprindelse. Besøg i importlandet hos eksportøren er ikke tilladt

Når kontrollen er afsluttet, foretager importlandets myndigheder den endelige bestemmelse af oprindelsen og underretter den importerende parts myndigheder om resultaterne.

Praktisk vejledning om CETA's bestemmelser om oprindelsesregler

Produktkrav

Tekniske regler definerer specifikke egenskaber, som et produkt bør have, såsom design, mærkning, mærkning, emballering, funktionalitet eller ydeevne, og er designet til f.eks. at beskytte menneskers sundhed, sikkerhed eller miljøet. Det kan imidlertid være dyrt for erhvervsdrivende at opfylde forskellige krav på forskellige markeder.

EU's og Canadas tekniske regler og forskrifter er blevet gjort mere kompatible, så virksomhederne kan sælge det samme produkt eller det samme produkt med færre ændringer på begge markeder. Dette giver små virksomheder, navnlig mikrovirksomheder, mulighed for at konkurrere med større virksomheder og deltage i internationale forsyningskæder og e-handel.

CETA indeholder også bestemmelser, der skal sikre gennemsigtighed - f.eks. at interesserede parter på begge sider kan fremsætte bemærkninger til foreslåede tekniske forskrifter, som Canada eller EU måtte udarbejde).

Desuden er EU og Canada blevet enige om at styrke forbindelserne og samarbejdet mellem deres standardiseringsorganer samt deres prøvnings-, certificerings- og akkrediteringsorganisationer.

Fremme af certificering af regulerede produkter

EU og Canada er blevet enige om at styrke forbindelserne og samarbejdet mellem deres standardiseringsorganer samt deres prøvnings-, certificerings- og akkrediteringsorganisationer.

CETA indeholder bestemmelser, der bidrager til at undgå unødvendige forstyrrelser og sikre gennemsigtighed (f.eks. at interesserede personer på begge sider kan fremsætte bemærkninger til foreslåede tekniske forskrifter, som Canada eller EU måtte udarbejde).

Overensstemmelsesvurdering – gensidig accept

Canada og EU er blevet enige om at acceptere obligatoriske overensstemmelsesvurderingscertifikater udstedt af anerkendte overensstemmelsesvurderingsorganer i EU og omvendt for de sektorer, der er omfattet af CETA-protokollen, for at dokumentere overensstemmelse med canadiske krav eller EU-krav.

Protokollen om gensidig anerkendelse af resultaterne af overensstemmelsesvurdering erstatter den eksisterende aftale om gensidig anerkendelse og udvider produktdækningen med mulighed for yderligere udvidelse.

De produkter, der er omfattet af protokollen, er

 • elektrisk og elektronisk udstyr, herunder elektriske installationer og apparater, og relaterede komponenter
 • radio- og teleterminaludstyr
 • elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • legetøj
 • byggevarer
 • maskiner, herunder dele, komponenter, herunder sikkerhedskomponenter, udskifteligt udstyr og samlinger af maskiner
 • måleinstrumenter
 • Varmtvandskedler, herunder tilhørende apparater
 • udstyr, maskiner, apparater, anordninger, kontrolkomponenter, beskyttelsessystemer, sikkerhedsanordninger, kontrolanordninger og reguleringsanordninger samt tilhørende instrumenterings-, forebyggelses- og detektionssystemer til brug i eksplosionsfarlig atmosfære (ATEX-udstyr)
 • udstyr til udendørs brug, da det vedrører støjemission i miljøet
 • fritidsfartøjer, herunder komponenter hertil

Hvordan finder jeg de godkendte overensstemmelsesvurderingsorganer?

 • organer, der er anerkendt i henhold til den eksisterende aftale om gensidig anerkendelse, vil fortsat være det i henhold til CETA
 • For at et nyt overensstemmelsesvurderingsorgan kan anerkendes, skal den udpegende part give den anden part de oplysninger, der er anført i bilag 3 til protokollen.

NANDO-databasen  indeholder anmeldte og udpegede organisationer og andre relevante oplysninger om overensstemmelsesvurdering.

Godkendte overensstemmelsesvurderingsorganer

Fødevarer

CETA strømliner yderligere godkendelsesprocesserne, reducerer omkostningerne og forbedrer forudsigeligheden af handelen med animalske og vegetabilske produkter

 • alle produkter, der importeres til EU, skal overholde gældende sundheds- og plantesundhedsstandarder og omvendt
 • finde oplysninger og krav til eksport af fødevarer til Canada
 • krav til import af fødevarer til EU

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)fastsætter politikker og bestemmelser for import af fødevarer, rå- og hjælpestoffer til landbruget og landbrugsprodukter.

Canada Border Services Agency (CBSA) er ansvarlig for den indledende importkontrol af fødevarer, landbrugsinput og landbrugsprodukter.

Eksempler på mærkningskrav til fødevarer i Canada

 • sproglige krav
 • almindeligt navn
 • nettomængde
 • ingredienser og allergener
 • ernæring fakta tabel
 • forhandlerens identitet 
 • 'Bedst før', 'Pakket på' og udløbsdatoer
 • opbevaringsanvisninger
 • oprindelsesland
 • Identitetsstandard

Find flere mærkningskrav på Industry Labelling Tool of the Canadian Food Inspection Agency.

Dette er en liste over regler, som du kan finde nyttige, når du eksporterer dine fødevarer til Canada

Dyr og animalske produkter

CETA bekræfter det eksisterende samarbejde mellem EU og Canada på veterinærområdet baseret på en høj grad af gensidig tillid og omfatter en yderligere forenkling af godkendelsesprocessen for eksportører.

 • Canada genåbnede sit oksekødsmarked for 19 EU-medlemsstater
 • I tilfælde af et sygdomsudbrud (såkaldt regionalisering) er parterne blevet enige om at minimere handelsrestriktionerne, og handelen fra upåvirkede områder kan fortsætte uden afbrydelse eller langvarige procedurer for fornyet godkendelse.

Krav til eksport af dyr og animalske produkter til Canada

Planter, frugter og grøntsager

CETA indfører nye procedurer for at forenkle og fremskynde Canadas godkendelsesproces for planter, frugt og grøntsager.

CETA gør det muligt for Canada at erstatte den nuværende landeopdelte og produktopdelte tilgang med EU-dækkende vurderinger og godkendelsesprocedurer for frugt og grøntsager.

Målet er at skabe mere forudsigelige lovgivningsmæssige rammer for eksportører.

For alle produktkategorier blev parterne enige om at indføre hasteprocedurer for emner, der er udpeget som prioriteter.

Oplysninger om og krav til eksport af planter og planteprodukter til Canada

Lægemidler

CETA bygger på den gensidige anerkendelse af god fremstillingspraksis og inspektioner af lægemiddelfabrikker, der allerede er indført mellem EU og Canada, og reducerer antallet af dobbeltinspektioner.

Det betyder, at du som lægemiddelproducent vil stå over for betydeligt mindre administrative byrder og omkostninger, og at EU's og Canadas tilsynsmyndigheder kan udnytte deres ressourcer bedre ved at reducere dobbeltinspektioner og i stedet fokusere på markeder, hvor der er større risici. Konkret

 • inspektioner, der udføres på EU's område af en myndighed i en EU-medlemsstat, accepteres af Canada og omvendt
 • inspektioner, der udføres i tredjelande, kan også anerkendes

 

I dagens globale økonomi kommer 40 % af de færdige lægemidler, der markedsføres i EU, fra udlandet, og det samme gør 80 % af de aktive lægemiddelbestanddele, der anvendes til at gøre lægemidler tilgængelige i EU.

Yderligere oplysninger: Protokol om gensidig anerkendelse af programmet for overholdelse og håndhævelse vedrørende god fremstillingspraksis for lægemidler.           

 

Find de specifikke regler og krav til dit produkt i Min handelsassistent.

Tekniske handelshindringer

Selv om tekniske regler er vigtige, kan de til tider virke som en hindring for den internationale handel og dermed være en betydelig byrde for dig som eksportør.

 • Hvis du mener, at du står over for en handelshindring, der bremser din virksomhed eller forhindrer dig i at eksportere, kan du fortælle os det.
 • indberette, hvad der standser din eksport til Canada, ved hjælp af onlineformularen, og EU vil analysere din situation og træffe passende foranstaltninger.

Kontakt os

Fortoldningsdokumenter og -procedurer

Aftalen sikrer mere gennemsigtige og forenklede toldprocedurer for at lette handelen og reducere omkostningerne for virksomhederne.

Dokumenter

Trin for trin-vejledningerne beskriver de forskellige typer dokumenter, du skal forberede til fortoldning af dine produkter.

Afhængigt af dit produkt kan toldmyndighederne kræve alle eller nogle af nedenstående elementer:

 • handelsfaktura (find de specifikke krav vedrørende dens form og indhold i Min handelsassistent)
 • pakkeliste
 • importlicenser for visse varer
 • certifikater, der viser, at dit produkt overholder obligatoriske produktbestemmelser, f.eks. sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering
 • oprindelsesbevis - oprindelseserklæring

Det kan være en god idé at ansøge om bindende tariferingsoplysninger og/eller bindende oprindelsesoplysninger på forhånd.

 

Du kan finde detaljerede oplysninger om de dokumenter, du skal fremlægge til fortoldning af dit produkt, i Min handelsassistent.

Procedurer for bevisførelse og kontrol af oprindelse

For en beskrivelse af, hvordan du kan bevise oprindelsen af dine produkter med henblik på at anmode om præferencetold, og af reglerne for toldmyndighedernes kontrol af oprindelse, henvises til afsnittet om oprindelsesregler ovenfor.

Oplysninger om toldproceduren for import og eksport generelt findes i Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

CETA giver bedre beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder for europæiske virksomheder, der eksporterer innovative, kunstneriske, særskilte produkter af høj kvalitet til Canada, og yder beskyttelse af farmaceutiske produkter og geografiske betegnelser.

Canada har styrket sine grænseforanstaltninger mod forfalskede varemærker, piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer og forfalskede varer med geografiske betegnelser ved at indføre en mulighed for, at toldmyndighederne kan tilbageholde varer, der mistænkes for at være forfalskede.

Intellektuel ejendomsret

Handelsaftalen indeholder også moderne regler til beskyttelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ophavsret i den digitale tidsalder

Med CETA har Canada indvilliget i at tilpasse sin ordning for beskyttelse af ophavsret til følgende "internettraktater" fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO):

 • WIPO-traktaten om ophavsret
 • WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer

Internettraktaterne fastsætter normer, der forhindrer uautoriseret adgang til og brug af kreative værker online eller i digital form, som er vigtige for vores kreative industrier.

Aftalen indeholder vigtige bestemmelser om begrænsninger af internetudbyderes ansvar for krænkende indhold, når de opfylder en række betingelser, såsom et system for effektiv anmeldelse af sådant indhold.

Canada har også indvilliget i at sikre, at rettighedshavere effektivt kan anvende teknologi til at beskytte deres rettigheder og licensere deres værker online.

 • f.eks. ydes der beskyttelse og effektive retsmidler mod omgåelse af tekniske foranstaltninger (såsom kryptering), der anvendes af rettighedshavere til at beskytte deres rettigheder
 • Det er desuden forbudt bevidst at ændre eller slette elektroniske "oplysninger om rettighedsforvaltning", dvs. oplysninger, der ledsager ethvert beskyttet materiale, og som identificerer værket, dets ophavsmænd, udøvende kunstner eller ejer samt vilkårene og betingelserne for dets anvendelse.
Radio- og tv-rettigheder

Canada indvilligede også i at beskytte europæiske kunstneres rettigheder bedre ved at give udøvende kunstnere eneret til at tillade eller forbyde udsendelse ved hjælp af radiobølger og kommunikation til offentligheden af deres fremførelser.

Disse rettigheder vil sikre, at kunstnere, både europæiske og canadiske, belønnes for deres kreativitet og har incitamenter til fortsat at skabe nye kunstneriske værker.

 • Europæiske kunstnere kan få royalties fra f.eks. caféer og detailforretninger, der spiller musik, for at tiltrække forbrugere.
 • Canada sikrer, at der betales et enkelt rimeligt vederlag for radio- og fjernsynsudsendelse ved hjælp af trådløse midler eller for kommunikation til offentligheden, og at dette vederlag deles mellem de relevante udøvende kunstnere og fonogramfremstillere.
Beskyttelse af plantesorter

Canada indvilligede også i at styrke beskyttelsen af plantesorter på grundlag af 1991-akten til den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder (UPOV).

Det betyder, at innovative plantesorter, der f.eks. kan føre til bedre udbytter, vil blive beskyttet og derfor sandsynligvis vil blive indført hurtigere på det canadiske marked til gavn for landbrugere og forbrugere.

EU er en vigtig leverandør af nye plantesorter. Denne vigtige forsknings- og innovationsaktivitet er beskyttet af en sui generis-type intellektuel ejendomsret kaldet EF-sortsbeskyttelsen. Dette er ikke relateret til brugen af genetisk modificerede organismer.

Bekæmpelse af forfalskninger

Canada indvilligede også i at styrke sine grænseforanstaltninger mod forfalskede varemærker, piratkopierede ophavsretsbeskyttede varer og forfalskede varer med geografiske betegnelser, navnlig ved at indføre en mulighed for, at toldmyndighederne kan tilbageholde forfalskede varer ex officio.

 • Canadas kompetente myndigheder kan handle på eget initiativ for midlertidigt at tilbageholde varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed.
 • mærker behøver ikke at være individuelt registreret hos de canadiske toldmyndigheder for at være omfattet af beskyttelse

Canada indfører eller opretholder procedurer, hvorefter en rettighedshaver kan anmode sine kompetente myndigheder om at suspendere frigivelsen af eller tilbageholde varer, der mistænkes for at krænke en intellektuel ejendomsrettighed.

Canada har også indført muligheden for, at de retslige myndigheder kan træffe de nødvendige foreløbige foranstaltninger og udstede forbud direkte mod mellemmænd, der vil bringe varemærkeforfalskede varer på markedet.

Lægemidler

CETA forbedrer intellektuelle ejendomsrettigheder til innovative lægemidler på tre måder

 • innovatorer, der er indehavere af et lægemiddelpatent, får ret til at appellere afgørelser om markedsføringstilladelser i Canada på samme måde, som andre producenter allerede kunne
 • Canada forpligter sig til sin nuværende databeskyttelsesordning (6 + 2 år) og skaber dermed retssikkerhed på et område, hvor langsigtede investeringer er afgørende
 • Canada vil indføre et system til genoprettelse af patenttiden i lighed med EU-systemet for at kompensere for uberettigede forsinkelser i markedsføringsgodkendelsesprocessen, herunder en maksimal periode med supplerende beskyttelse (2 år) — parterne blev enige om muligheden for undtagelser med henblik på eksport til tredjelande

Læs mere om IP-beskyttelse i EU.

 

Den europæiske helpdesk for intellektuelle ejendomsrettigheder tilbyder en hjælpetjeneste for direkte støtte vedrørende intellektuel ejendomsret. Rådgivning og støtte om IPR-spørgsmål uden for EU-markedet.

Geografiske betegnelser

Geografiske betegnelser for vin og spiritus, der er beskyttet i Canada og EU, er opført i henholdsvis bilag III(a) og bilag IV(a) til aftalen fra 2004 om handel med vin og spiritus.

Ud over de geografiske betegnelser, der er beskyttet i henhold til aftalen om vin og spiritus mellem EU og Canada, som er integreret i CETA, har Canada indvilliget i at beskytte 143 geografiske betegnelser — særlige føde- og drikkevarer fra bestemte byer eller regioner i EU.

Canada vil beskytte disse traditionelle europæiske produkter mod efterligninger på stort set samme måde som EU gør. Det vil være ulovligt at vildlede forbrugerne om et produkts virkelige oprindelse, f.eks. ved at anvende flag, der fejlagtigt henviser til en beskyttet geografisk betegnelse i EU eller det land, hvor det pågældende produkt med en geografisk betegnelse kommer fra. EU-rettighedshavere vil kunne anvende en administrativ procedure til at opretholde geografiske betegnelsers rettigheder i Canada i stedet for kun at basere sig på langvarige og mere komplekse procedurer i det nationale retssystem.

Liste over beskyttede geografiske betegnelser i Canada

Listen kan udvides til at omfatte andre produkter i fremtiden, hvis EU og Canada er enige herom.

Yderligere oplysninger om beskyttelsen af geografiske betegnelser i Canada takket være CETA findes i denne praktiske vejledning.

Med hensyn til de geografiske betegnelser, der er opført i aftalen fra 2004 om handel med vin og spiritus, skal rettighedshaverne til disse geografiske betegnelser for at blive beskyttet i Canada registrere deres geografiske betegnelser hos det canadiske kontor for intellektuel ejendomsret.

Proceduren for registrering er forklaret her.

Elektronisk handel

I kapitlet om elektronisk handel nævnes det i de generelle bestemmelser, at parterne anerkender betydningen af at lette SMV'ers brug af elektronisk handel.

Tjenesteydelser

CETA sikrer retssikkerhed for EU's og Canadas tjenesteydere ved at forpligte et højt liberaliseringsniveau i Canada og EU.

EU får bedre adgang til det canadiske marked, navnlig for maritime tjenesteydelser.

Gradvis liberalisering og gennemsigtighed

Canada kan ikke indføre nye kvoter eller nye diskriminerende foranstaltninger over for EU's tjenesteydere, undtagen i et begrænset antal følsomme sektorer. Aftalen sikrer også, at EU's tjenesteudbydere kan drage fordel af

 • en højere grad af markedsadgang, der går videre end Canadas WTO-forpligtelser
 • de fleste fremtidige liberaliseringer, som Canada kan gennemføre

Canada har fjernet en række begrænsninger på statsborgerskab og opholdsbetingelser for en række fagfolk til at praktisere i Canada, herunder

 • jurister
 • revisorer
 • arkitekter
 • ingeniører

Inden for telekommunikation og post- og kurertjenester har Canada for første gang låst sig fast i en fremtidig liberalisering.

Tjenesteydelser inden for søfart

En ny åbning af det canadiske søtransportmarked vil gøre det lettere for EU's maritime operatører og deres større fartøjer at operere i Canada med henblik på at forsyne den vigtige rute mellem Montreal og Halifax.

Begge havne er vigtige på den canadiske østkyst. Montreal er en stor havn, der håndterer 1,4 millioner standardcontainere (i alt import- og eksportcontainere i 2015), mens Halifax håndterer 0,4 millioner tyvefodsækvivalente enheder (TEU'er) (2015).

EU er langt førende i verden inden for opmudringstjenester. Med CETA åbner Canada også sit marked for opmudringsaktiviteter for EU-operatører, et marked, der anslås at have en værdi på mellem 150 mio. CAD og 400 mio. CAD om året (ca. 104 mio. EUR og 278 mio. EUR om året).

Reguleringsmæssige discipliner

Ud over de ambitiøse markedsadgangsforpligtelser, der er indgået, omfatter CETA også innovative og stærke reguleringsmæssige discipliner, der supplerer og styrker de markedsadgangsforpligtelser, som de to parter har påtaget sig.

Disse reguleringsmæssige discipliner omfatter et af de mest omfattende og omfattende sæt af gensidigt bindende discipliner vedrørende national regulering, der omhandler licens- eller tilladelsesordninger for næsten alle tjenesteydelser og investeringsaktiviteter. Teksten sikrer retfærdige og gennemsigtige ordninger for alle ansøgere og gør godkendelsesprocessen så gnidningsløs som muligt.

Fagfolks bevægelighed

Den aftalte pakke om midlertidig indrejse for erhvervsudøvere omfatter følgende fordele:

 • EU-virksomheder kan udstationere deres virksomhedsinternt udstationerede i Canada i op til tre år – på grundlag af tidligere aftaler gælder denne fordel generelt for alle sektorer
 • en forlænget opholdsperiode for erhvervsudøvere – leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser eller selvstændige erhvervsdrivende (defineret i aftalen) vil kunne opholde sig på den anden parts område i en periode på 12 måneder (dobbelt så lang tid, som det tidligere var muligt)

Leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser nyder godt af bedre indrejse- og opholdsbetingelser (f.eks. ikkediskriminerende behandling i forhold til canadiske leverandører) i andre sektorer. Det drejer sig bl.a. om

 1. Rådgivnings- og konsulentvirksomhed i forbindelse med
  • minedrift
  • telekommunikationstjenester
  • post- og kurervirksomhed
  • forsikring og forsikringsrelaterede tjenesteydelser
  • Andre finansielle tjenesteydelser
  • transport
  • fremstilling
 2. Vedligeholdelse og reparation af udstyr, f.eks.
  • fartøjer, jernbanetransportudstyr
  • motorkøretøjer, motorcykler, snescootere og vejtransportudstyr
  • luftfartøjer og dele dertil
  • metalprodukter, ikke-kontormaskiner og andre typer udstyr og husholdningsartikler
 3. Videnskabelig og teknisk konsulentvirksomhed i tilknytning hertil
 4. Miljøtjenester

Nye profiler: præferenceadgangen til Canadas marked og den ikkediskriminerende behandling i Canada vil også gælde for nye kategorier af EU-leverandører som defineret i aftalen: investorer, forretningsrejsende på kortvarigt ophold og teknologer.

Canada vil give ægtefæller til virksomhedsinternt udstationerede i EU en behandling svarende til den, der gives ægtefæller til virksomhedsinternt udstationerede i Canada i EU.

Gensidig anerkendelse af kvalifikationer

For at lette mobiliteten for højt kvalificerede fagfolk mellem EU og Canada fastlægger CETA en ramme for gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og fastlægger de generelle betingelser og retningslinjer for forhandling af erhvervsspecifikke aftaler.

CETA udgør en detaljeret ramme for forhandling og indgåelse af aftaler om gensidig anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.

Aftalen overlader det til begge parters sammenslutninger af lovregulerede erhverv at indlede forhandlingerne om en aftale om gensidig anerkendelse ved at fremsætte henstillinger til det relevante CETA-udvalg og nå til enighed om de specifikke betingelser. Når sammenslutningerne er enige om principperne og følger de procedurer, der er fastsat i rammen, bliver aftalen om gensidig anerkendelse juridisk bindende, hvilket sikrer, at europæiske erhvervsudøvere kan få deres kvalifikationer anerkendt af de kompetente myndigheder i Canada og omvendt.

Offentlige indkøb

Med CETA kan EU-virksomheder nu byde på canadiske offentlige udbud på alle tre niveauer af offentlige udbud: føderalt, provinsielt og kommunalt.

I Canada har provinser og territorier jurisdiktion over offentlige goder som f.eks.

 • sundhedspleje
 • uddannelse
 • velfærd
 • transport inden for provinsen.

Kommunerne forvalter

 • lokal transport
 • skolebestyrelser
 • offentlige forsyningsvirksomheder m.v.

De ordregivere, der er omfattet af CETA, findes i bilag 19-1-19-8.

CETA giver også retssikkerhed for, at canadiske offentlige agenturer og organer ikke vil kunne forskelsbehandle europæiske virksomheder — dvs. begrænse virksomhedernes adgang til et offentligt udbud.

Leverandører kan anfægte indkøbsbeslutninger, som de mener er i strid med forpligtelserne i aftalen. I Canada varetager Canadian International Trade Tribunal ("CITT") denne rolle.

Canada har gjort udbudsproceduren mere gennemsigtig ved at offentliggøre alle sine offentlige udbud på et enkelt udbudswebsted kaldet CanadaBuys. Bemærk, at du skal registrere dig på denne side for at kunne afgive bud på det canadiske marked.

 

For at finde ud af, om du er berettiget til at deltage i et givet offentligt udbud uden for EU, kan du bruge My Trade Assistant for Procurement

Investeringer

Når CETA træder endeligt i kraft, vil den give investorer fra EU og Canada større forudsigelighed, gennemsigtighed og beskyttelse i forbindelse med deres investeringer i henholdsvis Canada og EU.

CETA's bestemmelser om investeringsbeskyttelse og det nye investeringsdomstolssystem (ICS) vil sikre et højt beskyttelsesniveau for investorer, samtidig med at regeringernes ret til at regulere og forfølge offentlige politiske mål såsom beskyttelse af sundhed, sikkerhed eller miljø bevares fuldt ud.

ICS udgør et klart brud med den gamle tilgang til tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) og viser EU's og Canadas fælles vilje til at etablere et mere retfærdigt, gennemsigtigt og institutionaliseret system til bilæggelse af investeringstvister.

Investeringsbestemmelserne i CETA vil også erstatte de otte eksisterende bilaterale investeringsaftaler mellem visse EU-medlemsstater og Canada.

Tærsklen for revision af erhvervelser af canadiske virksomheder i henhold til Investment Canada Act hæves betydeligt fra de nuværende 354 mio. CAD til 1,5 mia. CAD. Dette gælder for alle andre EU-investorer end dem, der er statsejede virksomheder.

Hvis du har planer om at investere i Canada, kan du finde ud af mere her.

Bemærk: Investeringsbeskyttelse og investeringsdomstolssystemet samt markedsadgang for porteføljeinvesteringer vil ikke blive anvendt midlertidigt i overensstemmelse med Rådets afgørelse (EU) 2017/38 af 28. oktober 2016 om midlertidig anvendelse af den samlede økonomi-og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (EUT L 11 af 14.1.2017, s. 1080 – "1081" (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Links og kontakter

Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions delegation i Canada

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 150 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tlf.: +1 6132386464

E-mail: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

ØSTRIG

Østrigs handelskammer (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

Vejret i CANADA

Fordel Østrig Toronto

Østrigs generalkonsulat — € Fordel for handelsafdelingen Østrig

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 30 St Clair Avenue West, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Tlf.: +1 4169673348

E-mail: toronto@advantageaustria.org 

Tlf.: +1 5148493708

E-mail: montreal@advantageaustria.org 

 

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, Canada

Tlf. +1 6137891444 

E-mail: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIEN

Det vallonske agentur for udenrigshandel og investeringer € 
Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bruxelles Invest & Eksportér

Handel med Flandern

Vejret i CANADA

Flandern/Vallonien/Bruxelles

Handelsrepræsentant for Ontario, Manitoba

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 2 Bloor Street West - Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tlf. +1 416515-7777

E-mail: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flandern
Handelsrepræsentant for Québec, Newfoundland og Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adresse:

Supplerende oplysninger om 999 Boulevard de Maisonneuve West — Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Tlf.: +1 514289-9955

E-mail: montreal@fitagency.com

 

Valloniens
handelsrepræsentant for Québec, Newfoundland og Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 1250 René-Lévesque West — Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Tlf.: +1 514939-4049

 

Handelsrepræsentant
i Bruxelles for Québec, Newfoundland og Labrador, Nunavut, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island

Adresse: Tilbage til kortet Få rutevejledning 1010 Sherbrooke West — Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tlf.: +1 514286-1581

E-mail: info@bruxelles-canada.com

 

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 360 Albert Street, 8th floor, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Tlf.: +1 6132367267

E-mail: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIEN

Det bulgarske agentur til fremme af små og mellemstore virksomheder
българската агенция за насърчаване малките и средните предприятия

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Tlf.: +1 613893215

E-mail: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIEN

Eksportportal
Izvozni-portalen

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Tlf.: +1 6135627820

E-mail: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Generalkonsulat

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 918 Dundas Street East, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Tlf.: +1 9052779051

E-mail: genmiss@mvep.hr
E-mail: croconsulate.miss@mvep.hr

CYPERN

Handelstjeneste
Υπηρεσία Εμπορίου

Vejret i CANADA

Højkommissariat

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 150 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tlf.: +1 6135630727

E-mail: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Æreskonsulat

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 435 Donald Street, Coquitlam, Britisk Columbia, V3K 3Z9

Tlf.: +1 6049362268

E-mail: tberggre@sfu.ca

 

Handelsafdelingen

Adresse:

Få rutevejledning 13 East 40th Street, New York, NY 10016

Tlf.: +1 2122139100

E-mail: ctncy@cyprustradeny.org

DEN TJEKKISKE REPUBLIK

Det nationale agentur for handelsfremme under Tjekkiets industri- og handelsministerium
CzechTrade — Česká agentura na podporu obchodu

Vejret i CANADA

Tjekkiskhandel Canada

Adresse:

Få rutevejledning 6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Tlf.: +1 4032694924

E-mail: calgary@czechtrade.cz
E-mail: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, Canada

Tlf. +1 6135623875

Websted: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Den Tjekkiske Republiks generalkonsulat

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Websted: www.mzv.cz/toronto

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz

E-mail: commerce_toronto@mzv.cz

DANMARK

Udenrigsministeriet Udenrigsministeriet Eksportrådet

Vejret i CANADA

Danmarks Handelsråd

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tlf.: +1 416962-5661

E-mail: yyzhkt@um.dk

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 47 Clarence Street, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Tlf.: +1 6135621811

E-mail: ottamb@um.dk 

ESTLAND

Virksomhed Estland (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 260 Dalhousie Street, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Tlf.: +1 6137894222

E-mail: embassy.ottawa@mfa.ee

FINLAND

Finpro

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 55 Metcalfe Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Tlf.: +1 6132882233

E-mail: embassy@finland.ca

E-mail: sanomat.ott@formin.fi

Frankrig

Erhvervslivet i Frankrig

Vejret i CANADA

Handelsrepræsentant i Canada: Erhvervslivet i Frankrig

Toronto

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 154 University Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Tlf.: +1 4169771257

 

Montreal: Bureau Business France, Frankrig

Adresse:

Få rutevejledning 1501 McGill College, Bureau 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Tlf.: +1 5146704000

 

Vancouver:

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Britisk Columbia V6E 3V6

Tlf.: +1 6046390923

E-mail: canada@businessfrance.fr

 

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, Canada

Tlf.: +1 6137891795

E-mail: politique@ambafrance-ca.org

TYSKLAND

Tyskland Handel og Invest (GTAI)

Vejret i CANADA

canadiske tyske handelskammer

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 480 University Avenue, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tlf.: +1 416598-3355

E-mail: info@germanchamber.ca

 

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Canada

Tlf.: +1 613 232 1101

E-mail: info@ottawa.diplo.de

GRÆKENLAND

Enterprise Greece Invest and Trade
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Tlf.: +1 6132386271

E-mail: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Generalkonsulat

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 1075 Bay Street, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Tlf.: +1 4165150133

E-mail: ecocom-toronto@mfa.gr

UNGARN

Hoteller i nærheden af Hungarian National Trading House

Det ungarske agentur for investeringsfremme
http://www.hipa.hu/

Vejret i CANADA

Generalkonsulat i København

Adresse:

Få rutevejledning 175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Tlf.: +1 6473492550

E-mail: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Tlf.: +1 6132307560

E-mail: mission.ott@mfa.gov.hu

IRLAND

Enterprise Irland

Vejret i CANADA

Handelsrepræsentant i Canada: Enterprise Irland

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Tlf.: +1 4169345033

E-mail: client.service@enterprise-ireland.com

E-mail: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning Adresse: 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Tlf.: +1 6132336281

E-mail: embassyofireland@rogers.com

Italien

Det italienske handelsagentur
ICE —Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Vejret i CANADA

Det italienske generalkonsulats agentur for handelsfremme

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

E-mail: toronto@ice.it

Tlf.: +1 4165981566

 

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 1000 rue Sherbrooke ouest, Bureau 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Tlf.: +1 5142840265

E-mail: montreal@ice.it

 

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Tlf.: +1 6132322401

E-mail: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LETLAND

Letlands investerings- og udviklingsagentur
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra


liaa@liaa.gov.lv

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Tlf.: +1 6132386014

E-mail: embassy.canada@mfa.gov.lv

LITAUEN

Virksomhed Litauen

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tlf. +1 61356754 58

E-mail: amb.ca@urm.lt

LUXEMBOURG

Luxembourg for erhvervslivet

Vejret i CANADA

Æreskonsulat i Ottawa

Adresse:

Få rutevejledning Adresse: 45 O'Connor Street, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Tlf.: +1 6137554091

E-mail: luxconsulottawa@gmail.com

 

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Tlf. +1 2022654171

E-mail: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Malta Enterprise

Vejret i CANADA

I Canada Generalkonsulat i Toronto

Adresse:

Få rutevejledning 3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, Canada

Tlf.: +1 4162070922

E-mail: maltaconsulate.toronto@gov.mt

NEDERLANDENE

Det nederlandske virksomhedsagentur
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein — en onlineportal for udenlandske og nederlandske nystartede virksomheder

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Tlf.: +1 613 237 503

E-mail: ott@minbuza.nl

 

Generalkonsulat i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 1 Dundas Street West, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Tlf.: +1 416 595 2402

Websted: www.hollandtradeandinvest.com
E-mail: tor-ea@minbuza.nl

POLEN

Polska
Agencja Inwestycji i Handlu (det tidligere polske agentur for information og udenlandske investeringer)
E-mail:

 invest@paih.gov.pl

Formandens sekretariat:

Tlf.: +48 223349871

Afdelingen for udenlandske investeringer:

Tlf.: +48 223349875

Institut for Økonomisk Udvikling:

Tlf.: +48 223349820

Afdelingen for økonomisk fremme:

Tlf.: +48 223349926

Informations- og kommunikationsafdelingen:

Tlf.: +48 223349994

 

Vejret i CANADA

Det polske investerings- og handelsagentur i Toronto

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 438 University Avenue, Toronto, Ontario, M5G 2K8

E-mail: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Republikken Polens ambassade i Ottawa

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Tlf. +1 6137890468

E-mail: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

 

Republikken Polens generalkonsulat i Toronto

Adresse:

Hoteller i nærheden af 2603 Lake Shore Blvd. Beliggenhed og kontaktoplysninger Adresse: West, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Tlf.: +1 4162525471

Tlf.: +1 4164645405

E-mail: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Republikken Polens generalkonsulat i Vancouver

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 1177 West Hastings Street, Vancouver, Britisk Columbia, V6E 2K3

Tlf. +1 6046883458

E-mail: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Republikken Polens konsulat i Montreal

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Tlf. +1 6137890468 

E-mail: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGAL

aicep Portugal Global — handels- og investeringsagentur

Vejret i CANADA

Handels- og investeringsagenturet: aicep TorontoAnhænger

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 438 University Avenue, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Tlf.: +1 4169214925

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Tlf.: +1 6137290883

E-mail: ottawa@mne.pt

RUMÆNIEN

Ministeriet for Erhvervsmiljø, Handel og Iværksætteri

InvestRumænien

Rumæniens handels- og industrikammer

Vejret i CANADA

Rumæniens kontor for økonomisk og handelsmæssig fremme

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 1010, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Tlf.: +1 5145048235

E-mail: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Tlf.: +1 6137893709

E-mail: ottawa@mae.ro

SLOVAKIET

Sario — det slovakiske agentur for investerings- og handelsudvikling
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, Canada

Tlf.: +1 6137494442

E-mail: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIEN

SPIRIT Slovenien — Offentligt agentur for iværksætteri, internationalisering, udenlandske investeringer og teknologi
SPIRIT Slovenija

Vejret i CANADA

Ambassade i København

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Tlf.: +1 6135655781

E-mail: sloembassy.ottawa@gov.si

SPANIEN

ICEX — Det spanske institut for udenrigshandel
ICEX España Exportación e Inversiones

Vejret i CANADA

Økonomi- og handelskontoret

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 151 Slater Street, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Tlf.: +1 6132360409

E-mail: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronto Handelsfremmekontor

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 170 University Ave #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Tlf.: +1 4169670488

E-mail:toronto@comercio.mineco.es

 

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Tlf.: +1 6137472252

E-mail: emb.ottawa@mae.es 

SVERIGE

Business Sweden — Det svenske handels- og investeringsråd

Vejret i CANADA

Handelsrepræsentant i Canada: Erhverv Sverige

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Tlf.: +1 4169228152

E-mail: toronto@business-sweden.se

 

Ambassade i København

Adresse:

Få rutevejledning 377 Dalhousie Street, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Tlf.: +1 6132448200

E-mail: sweden.ottawa@gov.se

Handelskamre og erhvervssammenslutninger

Den Europæiske Union

Den Europæiske Unions handelskammer i Canada (EUCCAN)

Adresse:

Tilbage til kortet Få rutevejledning 480 University Avenue, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Tlf.:  +1 4165987087

E-mail: info@euccan.com 

 

Den Europæiske Unions handelskammer i Canada West

E-mail: info@eu-canada.com

En liste over lokale og bilaterale handelskamre og erhvervssammenslutninger i EU i Canada findes på webstedet for Den Europæiske Unions handelskammer i Canada (http://www.euccan.com). EUCCAN er en paraplyorganisation for disse meget forskelligartede strukturer og organisationer.

Informationsværktøjer

Disse syv faktablade forklarer, hvad CETA er, og hvad fordelene er.

Find ud af, hvordan du deltager i offentlige indkøbsprocesser i Canada

Få mere at vide om de forretningsmuligheder, der ligger i den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada

Yderligere links

Brochure for virksomheder – beskriver fordele, kapitel for kapitel, og giver praktiske tips til virksomheder

Infografik illustrerer fordelene ved CETA pr. EU-medlemsstat

Trinvis vejledning for eksportører til Canada

Virksomhedshistorier og udtalelser

SMV-henstilling

I september 2018 nåede Det Blandede CETA-Udvalg til enighed om en specifik henstilling til SMV'er om, at hver part skal give onlineoplysninger til SMV'er fra den anden part om CETA, og at EU og Canada skal samarbejde, således at handelsaftalen kommer SMV'er til gode.

Canadisk websted til støtte for SMV'er i EU, der eksporterer til Canada

EU's websted for SMV'er fra Canada

Del denne side: