Ταξινόμηση προϊόντος

Κάθε προϊόν που εξάγεται ή εισάγεται στην ΕΕ κατατάσσεται σε δασμολογικό κωδικό. Η ταξινόμηση σας βοηθά να κατανοήσετε ποιοι όροι και δασμοί ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας. Ο δασμολογικός κωδικός, ο οποίος ονομάζεταιεπίσης κωδικός προϊόντος, παρέχει πληροφορίες σχετικά με

 • οι δασμολογικοί συντελεστές και άλλες εισφορές που επιβάλλονται στο προϊόν
 • τυχόν ισχύοντα προστατευτικά μέτρα (π.χ. αντιντάμπινγκ)
 • διατυπώσεις εισαγωγής και εξαγωγής και άλλες μη δασμολογικές απαιτήσεις (υγειονομικά πιστοποιητικά, έλεγχοι ποιότητας, σήμανση CE κ.λπ.)

Το σύστημα συνολικής ταξινόμησης ονομάζεται εναρμονισμένο σύστημα (ΕΣ). Πρόκειται για μια ρύθμιση που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ) και περιλαμβάνει περίπου 5,000 ομάδες εμπορευμάτων. Οργανώνεται σε ιεραρχική δομή από

 • ΤΜΗΜΑ
 • κεφάλαιο (2 ψηφία)
 • επικεφαλίδες (4 ψηφία)
 • υπότιτλοι (6 ψηφία)

Υποστηρίζεται από ερμηνευτικούς κανόνες και επεξηγηματικές σημειώσεις.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ) παρέχει κατάλογο των χωρών που εφαρμόζουν το εναρμονισμένο σύστημα.

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι το οκταψήφιο σύστημα κωδικοποίησης της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τους κωδικούς ΕΣ με περαιτέρω ενωσιακές υποδιαιρέσεις και νομικές σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

 1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
 2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
 3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
 4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
 5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
 6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
 7. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
 8. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
 9. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
 10. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;