Ταξινόμηση προϊόντος

Κάθε προϊόν που εξάγεται ή εισάγεται στην ΕΕ κατατάσσεται σε δασμολογικό κωδικό. Η ταξινόμηση σας βοηθά να κατανοήσετε ποιοι όροι και δασμοί ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας. Ο δασμολογικός κωδικός, ο οποίος ονομάζεταιεπίσης κωδικός προϊόντος, παρέχει πληροφορίες σχετικά με

  • οι δασμολογικοί συντελεστές και άλλες εισφορές που επιβάλλονται στο προϊόν
  • τυχόν ισχύοντα προστατευτικά μέτρα (π.χ. αντιντάμπινγκ)
  • διατυπώσεις εισαγωγής και εξαγωγής και άλλες μη δασμολογικές απαιτήσεις (υγειονομικά πιστοποιητικά, έλεγχοι ποιότητας, σήμανση CE κ.λπ.)

Το σύστημα συνολικής ταξινόμησης ονομάζεται εναρμονισμένο σύστημα (ΕΣ). Πρόκειται για μια ρύθμιση που αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ) και περιλαμβάνει περίπου 5,000 ομάδες εμπορευμάτων. Οργανώνεται σε ιεραρχική δομή από

  • ΤΜΗΜΑ
  • κεφάλαιο (2 ψηφία)
  • επικεφαλίδες (4 ψηφία)
  • υπότιτλοι (6 ψηφία)

Υποστηρίζεται από ερμηνευτικούς κανόνες και επεξηγηματικές σημειώσεις.Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (ΠΟΤ) παρέχει κατάλογο των χωρών που εφαρμόζουν το εναρμονισμένο σύστημα.

Η Συνδυασμένη Ονοματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) είναι το οκταψήφιο σύστημα κωδικοποίησης της ΕΕ, το οποίο περιλαμβάνει τους κωδικούς ΕΣ με περαιτέρω ενωσιακές υποδιαιρέσεις και νομικές σημειώσεις που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΕΕ.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις