Όρος στο γλωσσάριο:

Δελτίο αποστολής

Έγγραφο που συνοδεύει τα εμπορεύματα τα οποία γεμίζονται από τον φορτωτή. Αποτελεί απόδειξη ότι έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς και περιγράφει το περιεχόμενό της. Χρησιμεύει επίσης ως απόδειξη παραλαβής εμπορευμάτων από τον φορτωτή και παράδοσης στον αποδέκτη.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις