Päritolueeskirjad;

ELon sõlminud oma partnerriikidega soodustariife käsitlevad erilepingud või -kokkulepped, mis sisaldavad ka konkreetseid päritolureegleid, et määrata kindlaks, kas toodet käsitatakse partnerriigist pärinevana. Sellises olukorras kohaldatakse toote suhtes tariifset sooduskohtlemist.

Päritolureeglid, mida kohaldatakse iga partnerriigi suhtes eri lepingute alusel, ei ole identsed, kuigi kõik need põhinevad samadel mõistetel. Seega on igal sooduskorral eraldi päritolureeglid, mida peate tutvuma järgmiselt:

Põhiprintsiipide selgituse saamiseks lugege lähemalt.

Päritoluprotseduurid

Päritolutõend

Päritolutõend on rahvusvaheline kaubandusdokument, mis tõendab, et saadetises sisalduvad kaubad pärinevad konkreetsest riigist või territooriumilt. Päritolusertifikaadid lisatakse impordi tollideklaratsioonile (või ühtsele haldusdokumendile), kui need esitatakse ELi tolliasutusele.

Kauba päritolustaatust võib tõendada kas

  • mittesooduspäritolu sertifikaat. Ta tõendab, et kauba päritoluriik ei vasta sooduskohtlemisele – need sertifikaadid annavad tavaliselt välja kaubanduskojad.
  • sooduspäritolu sertifikaat – see võimaldab kaupade suhtes kohaldada vähendatud või nullmääraga tollimakse, kui neid imporditakse kolmandast riigist, kellega ELil on soodusleping

Need sertifikaadid peab välja andma ekspordiriigi toll ja need tuleb esitada tollivormistuse ajal.

Millist sertifikaati tuleb kasutada igas sooduslepingus: Vorm A (üldiste tariifsete soodustuste kava puhul), EUR MED (mõnel konkreetsel juhul PEM-süsteemis) või 1 EUR (kõik ülejäänud juhtumid).

Teise võimalusena võivad kuni 6 000 EUR suuruste saadetiste puhul väljastada arvedeklaratsiooni olenemata kaubanduspartnerist. Saadetiste puhul, mille väärtus on üle 6 000 EUR, aktsepteeritakse arvedeklaratsioone ainult siis, kui need on välja andnud nn heakskiidetud eksportija.  

Arvedeklaratsioonide erijuhtum on REX-süsteem:

REX-süsteem põhineb nende ettevõtjate enesesertifitseerimise põhimõttel, kes ise väljastavad päritolukinnitusi.

Päritolukinnitus on päritoludeklaratsioon, mille registreeritud eksportija lisab arvele või muule äridokumendile. Päritolukinnituse tekst on esitatud liidu tolliseadustiku rakendusakti (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 (ELT L-343 29.12.2015) ( CELEX 32015R2447)) lisas 22–07.

Päritolukinnituse koostamiseks peavad ettevõtjad olema registreeritud andmebaasis nende päritoluriigi pädevate asutuste poolt. Pärast registreerimist saab ettevõtjast „registreeritud eksportija“.

Teave registreeritud eksportija andmete kohta avaldatakse ELi erilehekülgedel REXi kohta. Sellel lehel saavad äriühingud kontrollida päritolukinnitusi esitavate registreeritud eksportijate registreeringute kehtivust.

Pange tähele, et saadetiste puhul, mille väärtus on alla 6 000 EUR, võib päritolukinnituse koostada ilma registreerimiskohustuseta.

REX-süsteemi järkjärguline rakendamine

REX-süsteem asendab järk-järgult praeguse süsteemi, mis põhineb valitsusasutuste väljastatud päritolusertifikaatidel ja ettevõtjate koostatud arvedeklaratsioonidel.

Seda on esimest korda ja järk-järgult kohaldatud üldise soodustuste süsteemi (GSP) suhtes. Vt selle rakendamise hetkeseis ja loetelu riikidest, kes seda kohaldavad.

Siduv päritoluinformatsioon

Kui te ei ole kindel oma kauba päritolus või soovite lihtsalt õiguskindlust, võite taotleda siduva päritoluinformatsiooni otsust.

SPI otsused on otsuse saajale ja ELi tolliasutustele siduvad. Need on kehtivad ja siduvad pärast nende väljaandmist, tingimusel et SPI-otsuse taotlemisel kirjeldatud kaubad ja asjaolud on igas aspektis identsed.  Otsused kehtivad tavaliselt kolm aastat alates väljaandmise kuupäevast.

Siit leiate loetelu asutustest, kes vastutavad SPIde väljastamise eest kõigis 27 ELi liikmesriigis (vt ELT C 29, 28.1.2017, lk 19). Siit leiate ka täiendavad juhised siduva päritoluteabe kohta.

Jagage seda lehte: