Version: 1.9.1.5 (2021-07-09 11:40) tmldb00205.cc.cec.eu.int

Päritolueeskirjad;

ELil on partnerriikidega sõlmitud soodustariife käsitlevad erilepingud või -kord, mis hõlmavad ka konkreetseid päritolureegleid, et määrata kindlaks, kas toodet käsitatakse partnerriigist pärinevana. Sellisel juhul kohaldatakse toote suhtes tariifset sooduskohtlemist.

Eri lepingute alusel iga partnerriigi suhtes kohaldatavad päritolureeglid ei ole identsed, kuigi kõik need põhinevad samadel mõistetel. Seega on igale sooduskorrale lisatud konkreetsed päritolureeglid, millega peate tutvuma järgmiselt:

Lisateavet peamiste põhimõtete kohta leiate siit.

Päritolumenetlused

Päritolutõend

Päritolutõend on rahvusvaheline kaubandusdokument, mis tõendab, et saadetises sisalduvad kaubad on pärit teatavast riigist või territooriumilt. Päritolusertifikaadid lisatakse impordi tollideklaratsioonile (või ühtsele haldusdokumendile), kui need esitatakse ELi tolliasutusele.

Kauba päritolustaatust võib tõendada:

  • mittesooduspäritolu sertifikaat. Sellega tõendatakse, et kauba päritoluriik ei vasta sooduskohtlemise tingimustele – need sertifikaadid annavad tavaliselt välja kaubanduskojad.
  • sooduspäritolusertifikaat – see võimaldab kauba suhtes kohaldada vähendatud või nullmääraga tollimaksu, kui see imporditakse kolmandast riigist, kellega ELil on soodusleping

Need sertifikaadid peab välja andma ekspordiriigi toll ja need tuleb esitada tollivormistuse ajal.

Milline sertifikaadi liik määratakse kindlaks iga sooduslepinguga: Vorm A (GSP režiim), EUR MED (mõnede konkreetsete juhtumite puhul PEM-süsteemis) või 1 EUR (kõik ülejäänud juhtumid).

Teise võimalusena võivad kuni 6 EUR suuruste saadetiste puhul eksportijad väljastada arvedeklaratsiooni olenemata kaubanduspartnerist. Üle 6 EUR suuruste saadetiste puhul aktsepteeritakse arvedeklaratsioone ainult siis, kui need on välja andnud nn heakskiidetud eksportija.

Arvedeklaratsioonide erijuhtum on REX-süsteem:

REX-süsteem põhineb nn päritolukinnitusi väljastavate ettevõtjate enesesertifitseerimise põhimõttel.

Päritolukinnitus on registreeritud eksportija poolt arvele või mõnele muule äridokumendile lisatud päritoludeklaratsioon. Päritolukinnituse tekst on esitatud liidu tolliseadustiku rakendusakti lisas 22-07 (komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/2447 (ELT L 343, 29.12.2015, lk 32015) (CELEX 32015R2447).

Päritolukinnituse koostamise õiguse saamiseks peavad ettevõtjad olema registreeritud andmebaasis oma päritoluriigi pädevate asutuste poolt. Pärast registreerimist saab ettevõtjast „registreeritud eksportija“.

Teave registreeritud eksportija andmete kohta avaldatakse ELi konkreetsetel REXi käsitlevatel lehekülgedel. Sellel lehel saavad ettevõtjad kontrollida päritolukinnitusi esitavate registreeritud eksportijate registreeringute kehtivust.

Pange tähele, et saadetiste puhul, mille väärtus on alla 6 EUR, võib päritolukinnituse esitada ilma registreerimiskohustuseta.

REX-süsteemi järkjärguline rakendamine

REX-süsteem asendab järk-järgult praegust süsteemi, mis põhineb valitsusasutuste väljastatud päritolusertifikaatidel ja ettevõtjate koostatud arvedeklaratsioonidel.

Seda on esmakordselt ja järk-järgult kohaldatud üldise soodustuste süsteemi (GSP) suhtes. Selle rakendamise hetkeseis ja seda kohaldavate riikide loetelu on esitatud siin.

Siduv päritoluinformatsioon

Kui te ei ole kindel oma kauba päritolus või soovite lihtsalt õiguskindlust, võite taotleda siduva päritoluinformatsiooni otsust.

SPI-otsused on siduvad nii otsuse saajale kui ka ELi tolliasutustele. Need on kehtivad – ja siduvad – pärast nende väljaandmist, tingimusel et SPI-otsuse taotlemisel kirjeldatud kaubad ja asjaolud on igas aspektis identsed.Need kehtivad tavaliselt kolm aastat alates väljaandmise kuupäevast.

Siit leiate loetelu asutustest, kes vastutavad SPI-de väljaandmise eest kõigis 27 ELi liikmesriigis (vt lk 19 ELT C 29, 28.01.2017). Siit leiate ka täiendavaid juhiseid siduva päritoluinformatsiooni kohta.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid