Tullit

aikooko yrityksenne tuoda tavaroita EU:hun? Tämä osio auttaa ymmärtämään joitakin mahdollisesti sovellettavia tariffeja, kiintiöitä ja muita maksuja.

Tuoteluokitus ja STT

Miten tietyn tuontituotteen tariffi määritetään?

 • kaikki EU:hun tuodut tuotteet luokitellaan tariffiin. Tariffikoodi, jota kutsutaan myös tuotekoodiksi, auttaa ymmärtämään, mitä tariffeja sovelletaan tiettyyn tuotteeseen. Sen vuoksi sinun on ensin yksilöitävä tuotteenne tariffikoodi. Lisätietoa tuoteluokituksesta on täällä.
 • Kun olet yksilöinyt tietyn tuotteen tariffikoodin, voit tarkistaa tariffin kohdassa Oma apulainen

Tavaroiden tariffiluokittelua koskeva sitova tariffitieto

 • EU:n sitovien tariffitietojen (STT) järjestelmässä voidaan yksilöidä oikea tariffiluokittelu tavaroille, joita aiotte tuoda maahan. Näin saat käsityksen siitä, mitä tullia tavaraan sovelletaan ja tarvitseeko se tuontitodistuksen. STT-päätös antaa oikeusvarmuutta tälle tariffiluokitukselle.
 • kaikki BTI:hin liittyvät prosessit ovat olleet sähköisiä 1. lokakuuta 2019 alkaen, ja talouden toimijoiden on otettava käyttöön kaikki uudet sovellukset sähköisesti. Lisätietoja on kohdassa ””.
 • kaikki STT-päätökset, jotka on jo tehty, ovat nähtävissä täällä.

Tullausarvon määrittäminen

 • tullausarvon määrittäminen on maahantuontia varten ilmoitettujen tavaroiden taloudellisen arvon laskenta
 • tullit (ja alv) lasketaan prosenttiosuutena tavaroiden arvosta – kun tavaroiden arvo on määritetty, tullitariffi ja tavaran alkuperä voidaan ottaa huomioon tuotteesta kannettavan tullin kokonaismäärää laskettaessa.

Lisätietoa tullausarvon laskemisesta EU:ssa on täällä.

Tullittomuus ja suspensio

 

Useimpiin tuotuihin tuotteisiin sovelletaan yleensä tuontitulleja. Joissakin erityistapauksissa voidaan kuitenkin soveltaa poikkeusta, eikä tulleja tarvitse maksaa.

Kolmansista maista EU:n ulkorajojen yli tuotaviin tavaroihin sovelletaan yhteisen tullitariffin tulleja. Tietyissä erityisolosuhteissa tällaiset tuontitullit voidaan vapauttaa.

Ks. kaikki tapaukset, joissa tullittomuus voidaan myöntää (neuvoston asetus (EY) N:o 1186/2009).

Joissakin tapauksissa tuontitullit voidaan suspendoida väliaikaisesti (kokonaan tai osittain) myös tiettyjen tavaroiden osalta. Tämä ei vaikuta mahdollisiin polkumyyntitulleihin, jotka voivat olla myös voimassa.

 • suspensiomenettelyssä tuotavat tavarat voivat edelleen olla vapaassa liikkeessä EU:n markkinoilla, aivan kuten muutkin laillisesti tuodut tavarat.
 • suspensioita myönnetään yleensä raaka-aineille, puolivalmiille tuotteille tai komponenteille, joita ei ole saatavilla EU:ssa – niitä ei koskaan myönnetä valmiille tuotteille.

Lisätietoja

Tariffikiintiöt

Tariffikiintiöissä voidaan tuoda tiettyjä määriä tavaroita alennetuin tullein tai tullitta. Tämä ei vaikuta myöskään voimassa oleviin polkumyyntitulleihin.

Tariffikiintiöt mahdollistavat sen, että tietyssä kiintiössä tuotuja tuotteita voidaan tuoda Euroopan unionin markkinoille alhaisemmalla tullilla kuin kiintiöiden ulkopuolisia määriä. Ne antavat kuluttajille enemmän valinnanvaraa ja kannustavat EU:n ulkopuolisia maita avaamaan markkinansa eurooppalaisille tavaroille.

Etuustullikiintiö

 • tällaisia kiintiöitä esiintyy yleisesti EU:n ja tiettyjen muiden maiden välisissä kauppasopimuksissa ja etuuskohtelujärjestelyissä.
 • tämäntyyppinen kiintiö tarkoittaa, että tietystä maasta peräisin olevia tavaroita voidaan tuoda EU:hun ennalta määrätyn määrän edullisella tullilla.

Autonomiset tariffikiintiöt

 • näitä kiintiöitä voidaan avata joillakin talouden aloilla kilpailun edistämiseksi EU:ssa – niitä sovelletaan yleensä kaikkiin kilpailijoihin (Erga Omnes) ja niitä myönnetään yleensä raaka-aineille, puolivalmiille tuotteille tai komponenteille, joita ei ole saatavilla EU:ssa riittävästi.
 • lopullisille tuotteille ei myönnetä tariffikiintiöitä.

Lisätietoja tariffikiintiöistä on täällä.

Kiintiöiden hallinnointi

 • Useimpia tariffikiintiöitä hallinnoi Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto ”ensin tullutta palvellaan ensin” -periaatteen mukaisesti. Tämä tehdään riippumatta siitä, mihin jäsenvaltioon tavara tuodaan. Saldoja koskevat tiedot ovat saatavilla verkossa.
 • Tiettyjä tiettyihin maataloustuotteisiin sovellettavia tariffikiintiöitä hallinnoi Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto. Näiden tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat erityissäännökset sisältyvät useisiin neuvoston ja komission asetuksiin. Tarkista, voiko tuotteelle hakea kiintiötä kaupan alan avustajallani.

Lisätietoja aloittain

Miten saat tietoa tariffikiintiöistä?

Tuoteni hakutulokset kaupan alan avustajalta antavat tietoa tariffikiintiöistä ja kiinteistä tuontiarvoista. Löydät myös viittauksen kyseisiin tietoihin sovellettavaan lainsäädäntöön.

Polkumyynti

Polkumyyntitulli

Säännöllisten tuontitullien lisäksi tuotteeseen voidaan soveltaa myös polkumyynnin vastaisia tai muita kaupan suojatoimia, kun sitä tuodaan EU:hun.

 • EU:n tuottajat voivat tehdä valituksen Euroopan komissiolle, jos he katsovat, että EU:n ulkopuolisissa maissa toimivat tuottajat harjoittavat epäreilua polkumyyntiä EU:n markkinoille – yhteisön tuottajat, jotka harkitsevat polkumyyntivalituksen tekemistä, voivat ottaa yhteyttä Euroopan komissioon.
 • Euroopan komissio voi myös käynnistää polkumyyntiä koskevan tutkimuksen omasta aloitteestaan tai EU:n jäsenvaltion pyynnöstä.

Polkumyynnin vastainen menettely

Saatuaan valituksen tarkasteltavana olevan tuotteen EU:n tuottajilta komissio julkaisee ilmoituksen polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta EU:n virallisessa lehdessä. Tässä menettelyssä suoritettavan tutkinnan enimmäismääräaika on 15 kuukautta. Yksityiskohtaiset tulokset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Näihin päätelmiin voi kuulua esimerkiksi asetus, jolla otetaan käyttöön polkumyyntitulleja tai päätetään menettely ilman, että tulleja otetaan käyttöön.

EU:n polkumyynnin vastainen perusasetus on EU:n kansainvälisten velvoitteiden ja erityisesti WTO:n polkumyyntisopimuksen mukainen.

Ks. myös polkumyyntitutkimuksen vuokaavio.

Polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden edellytykset

Tutkimuksesta on käytävä ilmi, että

 • asianomaisessa maassa/asianomaisissa maissa toimivat vientiä harjoittavat tuottajat harjoittavat polkumyyntiä.
 • EU:n tuotannonala, johon vaikutukset kohdistuivat, on kärsinyt merkittävää vahinkoa
 • polkumyynnin ja todetun vahingon välillä on syy-yhteys
 • toimenpiteiden käyttöönotto ei ole EU:n edun vastaista

Yksityiskohtaiset tiedot polkumyynnin vastaisen toimenpiteen käyttöönoton edellytyksistä, ks. Edellytykset.

Jos tutkimuksessa todetaan, että edellä mainitut neljä edellytystä täyttyvät, tarkasteltavana olevan tuotteen tuonnissa voidaan ottaa käyttöön polkumyyntitoimenpiteitä.

Nämä toimenpiteet toteutetaan yleensä jollakin seuraavista tavoista:

 • arvotulli (jota verotetaan kauppa-arvon mukaan)
 • paljoustullit (joita kannetaan tuotteen tietystä määrästä)
 • hintasitoumukset (EU:n ulkopuolinen viejä suostuu myymään tuotteitaan vähimmäishintaan EU:ssa)

Tullit maksaa EU:n tuoja, ja ne kantaa asianomaisen EU:n jäsenvaltion kansalliset tulliviranomaiset.

Huomautus: jos EU hyväksyy tuottajan hintasitoumuksen (vapaaehtoinen hinnankorotus), polkumyyntitulleja ei kanneta tuonnista. Komissiolla ei ole velvollisuutta hyväksyä sitoumustarjousta.

Alhaisemman tullin sääntö

Voidaan ottaa käyttöön tulli, jolla poistetaan polkumyynnin vaikutukset tietyn tuotteen tuontiin. Polkumyynnin vahingolliset vaikutukset poistavan tullin taso arvioidaan. Toimenpiteet otetaan käyttöön polkumyynnin tai vahingon tasolla sen mukaan, kumpi on alhaisempi.

Polkumyynti ja alukset

EU:n sääntöihin sisältyy asetus uusien alusten myynnistä liian alhaisin hinnoin. Lisätietoja laivanrakennuksessa.

Toimenpiteiden ja uudelleentarkastelujen kesto

Toimenpiteitä sovelletaan yleensä 5 vuoden ajan. Niitä voidaan tarkastella uudelleen tänä aikana, jos

Toimenpiteet raukeavat 5 vuoden kuluttua, ellei panna vireille toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevaa tarkastelua.

Komissio valvoo toimenpiteitä varmistaakseen, että ne ovat tehokkaita ja että viejät ja tuojat noudattavat niitä.

Nykyiset polkumyyntitullit

Tietoa kaikista päätökseen saatetuista ja meneillään olevista polkumyyntitutkimuksista on täällä.

Tukien vastaiset tai tasoitustoimenpiteet

 • polkumyyntitullien lisäksi tuontituotteeseenne voidaan soveltaa tukien vastaisia toimenpiteitä, joita kutsutaan myös tasoitustoimenpiteiksi ja joiden tarkoituksena on tasoittaa kauppakumppanin epäreilusta tuesta aiheutuvia vaikutuksia.
 • On olemassa sääntöjä, joiden mukaan tällaiset tuet ovat sallittuja ja EU voi torjua niitä – lisätietoa EU:n tukien vastaisista säännöistä
 • tasoitustoimenpiteet voivat koostua erityyppisistä välineistä, mutta niitä sovelletaan yleensä korotettujen tullien muodossa – tasoitustoimenpide voi koostua arvon perusteella kannettavasta lisätullista tai paljoustullista, ja sitä voidaan soveltaa vähimmäistuontihinnan muodossa tai se voi muodostua hintasitoumuksesta, jos viejä sitoutuu myymään tuotteen vähimmäishintaa korkeammalla hinnalla.
 • polkumyynnin vastaisten menettelyjen tapaan EU:n tuotannonala voi tehdä komissiolle valituksen, jos se katsoo, että jonkin tuotteen tuonti EU:n ulkopuolisesta maasta on tuettua ja aiheuttaa vahinkoa samaa tuotetta tuottavalle EU:n tuotannonalalle.

Lisätietoja tukien vastaisista toimenpiteistä on täällä.

Tietoa kaikista päätökseen saatetuista ja meneillään olevista tukien vastaisista tutkimuksista on täällä.

Suojatullit

 • suojatoimenpiteitä voidaan soveltaa, kun tuonnin odottamaton, jyrkkä ja äkillinen kasvu vaikuttaa EU:n tuotannonalaan.
 • tällaisia toimenpiteitä käytetään hyvin harvoin ja vain hyvin erityisissä olosuhteissa.
 • suojatoimenpiteet voivat olla määrällisiä tuontirajoituksia (kauppakiintiöt) tai tullien korotuksia – niitä voidaan soveltaa kyseisen tuotteen kaikkeen tuontiin kaikista kauppakumppaneista tai tiettyä alkuperää olevista tavaroista.

Lisätietoa suojatoimista EU:ssa on täällä.

 

Jaa tämä sivu: