EPA – an Afraic Thiar

Éascaíonn EPA an Aontais Eorpaigh agus na hAfraice Thiar é do dhaoine agus do ghnólachtaí ón dá réigiún infheistíocht a dhéanamh ina chéile agus trádáil a dhéanamh lena chéile, agus forbairt a spreagadh ar fud na hAfraice Thiar. Foghlaim conas is féidir le Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) an Aontais le 16 stát de chuid na hAfraice Thiar tairbhe a bhaint as do thrádáil.

Níl an Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch idir an tAontas agus an Afraic Thiar curtha i bhfeidhm go fóill in aon cheann de thíortha na hAfraice Thiar – rachaidh sé i bhfeidhm go sealadach nuair atá tíortha uile na hAfraice Thiar sínithe agus nuair a bheidh an Comhaontú daingnithe ag dhá thrian de thíortha na hAfraice Thiar.

Sracfhéachaint

Tá tús curtha ag an Aontas le Comhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch le 16 stát de chuid na hAfraice Thiar; Comhphobal Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Thiar (ECOWAS) agus Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hAfraiceThiar (WAEMU). Is í an Nigéir an t-aon tír sa réigiún nach bhfuil EPA fós le síniú aici, agus sin an fáth nach bhfuil an comhaontú curtha i bhfeidhm go fóill.

Cumhdaítear leis an gComhaontú um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) leis an Afraic Thiar comhar earraí agus forbartha. Chomh maith leis sin, tá an deis ag EPA tuilleadh caibidlíochta a reáchtáil maidir le forbairt inbhuanaithe, seirbhísí, infheistíocht agus saincheisteanna eile a bhaineann le trádáil sa todhchaí.

Déanfaidh an EPA an méid seo a leanas:

 • cabhrú leis an Afraic Thiar comhtháthú níos fearr a dhéanamh sa chóras domhanda trádála agus tacóidh sé leis an infheistíocht agus leis an bhfás eacnamaíoch sa réigiún.
 • onnmhairí na hAfraice Thiar chuig an Aontas Eorpach a mhéadú
 • infheistíocht a spreagadh agus cur le cumas táirgiúil a fhorbairt, agus tionchar dearfach aige sin ar an bhfostaíocht.

Go dtí go nglacfar EPA iomlán réigiúnach leis an Afraic Thiar, tháinig Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch ‘chloch’ le Côte d’Ivoire agus Gána i bhfeidhm go sealadach an 3 Meán Fómhair 2016 agus an 15 Nollaig 2016 faoi seach.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha na hAfraice Thiar

Meáchan an EPA i bhfabhar na hAfraice Thiar agus cuireann sé san áireamh na difríochtaí atá ann faoi láthair sa leibhéal forbartha idir an dá réigiún. Áirítear ar fhorálacha na neamhshiméadrachtaí i bhfabhar thíortha na hAfraice Thiar táirgí íogaire a eisiamh ó léirscaoileadh, tréimhsí fada léirscaoilte, rialacha solúbtha tionscnaimh, agus coimircí agus bearta speisialta don talmhaíocht, don tslándáil bia agus do chosaint thionscal naíonán.

 • Cé go n-osclaíonn an tAontas a mhargadh go hiomlán ón gcéad lá ar aghaidh, ní chuirfidh an Afraic Thiar deireadh ach le cuid de na taraifí a iompórtáiltear thar idirthréimhse 20 mbliana. Thairis sin, beidh cosaint bhuan ar an iomaíocht ag táirgeoirí 25 % de na hearraí is íogaire.

Taraifí

 • Cé is moite d’airm agus armlón, tugann AE rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta do 100 % ar na hallmhairí uile a thagann ó Ghána agus ón gCósta Eabhair, faoin EPA eatramhach. Is amhlaidh a bheidh i gcás gach táirge de chuid na hAfraice Thiar, ón gcéad lá a thiocfaidh EPA réigiúnach na hAfraice Thiar i bhfeidhm. Tá rochtain ar mhargadh an AE buan, iomlán agus saor in aisce do gach táirge.
 • Déanfaidh tíortha na hAfraice Thiar allmhairí a léirscaoileadh a thagann ón Aontas thar thréimhse 20 bliain. De réir na gcatagóirí atá leagtha amach cheana féin i gComhtharaif Sheachtrach ECOWAS (CET)
  • léirscaoilteofar Grúpa A (earraí sóisialta riachtanacha, bunriachtanais, tráchtearraí bunúsacha, earraí caipitil agus ionchuir shonracha), a bhfuil 0 nó 5 % dleachtanna acu faoi láthair, 5 bliana tar éis chur i bhfeidhm an EPA
  • déanfar earraí Ghrúpa B (ionchuir agus earraí idirmheánacha den chuid is mó), a bhfuil dleachtanna 0, 5 nó 10 % acu faoi láthair, a léirscaoileadh laistigh de 10-15 bliana tar éis chur i bhfeidhm an EPA
  • déanfar earraí Ghrúpa C (roinnt earraí tomhaltais deiridh), a bhfuil dleachtanna 5, 10 nó 20 % acu faoi láthair, a léirscaoileadh laistigh de 10-20 bliana tar éis chur i bhfeidhm an EPA.
 • Déanfar cuid shuntasach de línte taraife (25 %) a eisiamh go hiomlán ó léirscaoileadh agus beidh siad faoi réir gnáthdhleacht. Áirítear orthu sin táirgí íogaire amhail táirgí talmhaíochta/iascacha agus earraí tomhaltais deiridh íogaire.
 • Má mhéadaíonn allmhairiú earraí áirithe AE isteach i dtíortha na hAfraice Thiar go tobann, rud a chuirfeadh margaí áitiúla i mbaol, is féidir cosaintí amhail cuótaí agus dleachtanna iompórtála a chur i bhfeidhm.

 

Úsáid an rogha cuardaigh atá ag Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar an bhfaisnéis chruinn faoi dhleachtanna agus faoi tharaifí a bhaineann le do tháirge ar leith, agus tír thionscnaimh agus ceann scríbe an táirge sin á gcur san áireamh. Má bhíonn amhras ort, téigh i dteagmháil le d’údaráis chustaim.

 

Rialacha maidir le tionscnamh

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá eolas ginearálta faoi na rialacha tionscnaimh ar fáil thíos.

Cuireann rialacha solúbtha tionscnaimh ar chumas thíortha EPA na hAfraice Thiar táirgí a onnmhairiú le hionchur ó thíortha eile, go háirithe in earnálacha tábhachtacha – talmhaíocht, iascach agus teicstílí agus éadaí. Mar shampla, is féidir le táirge teicstíle teacht isteach in AE saor ó dhleacht má tharla céim amháin ar a laghad ina tháirgeadh – amhail fíodóireacht nó cniotáil – i dtír EPA.

Caoinfhulaingt

Tá na lamháltais a áirítear in EPA na hAfraice Thiar níos boige ná na lamháltais is gnách. Is ionann iad agus 15 % i bpraghas iaroibre an táirge deiridh, in ionad 10 % dá bhforáiltear sa chuid is mó de chomhaontuithe an AE. Maidir le teicstílí agus éadaí, tá lamháltais shonracha i gceist.

Carnadh

Tá na cineálacha carntha seo a leanas i bhforálacha an EPA:

 • Carnadh déthaobhach leis an AE
 • Carnadh trasnánach agus iomlán le tíortha agus críocha thar lear agus le tíortha ACC, faoi choinníollacha áirithe.
 • Carnadh le tíortha comharsanacha i mbéal forbartha, faoi choinníollacha áirithe.

Iompar díreach

Ní mór fianaise ar iompar díreach a thabhairt d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Aistarraingt dleachta

Féadfar aisíocaíocht a éileamh ar dhleacht a íocadh ar ábhair, a allmhairíodh roimhe sin lena bpróiseáil tuilleadh agus a onnmhairíodh ansin chuig tír a shínigh EPA leis an AE.

Coinníollacha soithí

Ní féidir a mheas gur de thionscnamh tíre EPA iad éisc a ghabhtar ar an mórmhuir agus i gCriosanna Eacnamaíocha Eisiacha thíortha EPA san Afraic Thiar ach amháin nuair a ghabhtar í ag soithí a chomhlíonann critéir áirithe. Baineann na critéir sin leis an áit ina bhfuil an soitheach cláraithe, leis an mbratach faoina gcuireann siad an soitheach “,” agus lena n-úinéireacht.

Níl aon cheanglas sonrach maidir le náisiúntacht na foirne, na máistrí ná na n-oifigeach. Tá deireadh curtha anois leis na riachtanais sin, a bhí i gComhaontú bunaidh Cotonou, chun cabhrú le tíortha an EPA an áit tionscnaimh a bhronnadh ar an iascaireacht.

Rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach leis an táirge

 

Úsáid an rogha cuardaigh atá ag Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar na rialacha is infheidhme maidir le do tháirge ar leith.

Maoluithe

Ar iarratas ó thír EPA, d’fhéadfaí maolú a dheonú, faoi choinníollacha sonracha, chun rialacha tionscnaimh níos scaoilte a cheadú chun iarratas a dhéanamh ar tháirgí áirithe de thionscnamh tíortha ar leith.

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

 • Eolas faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mbunachar sonraí Mo Chúntóirí Trádála.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

 Cruthúnais ar thionscnamh

 • Chun bheith i d’onnmhaireoir formheasta, ní mór duit a bheith in ann stádas tionscnaimh do tháirgí a chruthú d’údaráis chustaim, chomh maith le haon cheanglais eile a d’fhéadfadh siad a fhorchur.

Féadfaidh na húdaráis chustaim do stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás mí-úsáide. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, déan teagmháil le d’údaráis chustaim.

 • Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh thíortha EPA na hAfraice Thiar. Leanfaidh cruthúnas ar thionscnamh de bheith bailí go ceann 10 mhí. D’fhéadfadh ceann amháin díobh seo a leanas a bheith i gceist:
  • Deimhniú Gluaiseachta EUR.1 — arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairithe. Ní mór don onnmhaireoir (nó don ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar dheimhniú a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann, arna iarraidh sin dó, agus ní mór dó ceanglais eile na rialacha maidir le tionscnamh a chomhlíonadh.
  • Dearbhú sonraisc – arna eisiúint ag aon onnmhaireoir, le haghaidh coinsíneachtaí ar fiú EUR 6,000 nó níos lú a luach, nó ag onnmhaireoirí formheasta, le haghaidh coinsíneachtaí de luach ar bith. Agus dearbhú sonraisc á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith réidh chun doiciméid a chur isteach a chruthaíonn stádas tionscnaimh do tháirgí agus a chomhlíonann ceanglais eile an Phrótacail maidir le rialacha tionscnaimh.

Doiciméid eile

 • Faigh amach faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta eile maidir le himréiteach custaim atá de dhíth chun allmhairiú isteach san Aontas Eorpach.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Trádáil i Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Eile

Iomaíocht

 • Ó 2014 i leith, tá an tAontas Eorpach tar éis deireadh a chur le fóirdheontais easpórtála ar na táirgí go léir a onnmhairíodh chuig tíortha EPA.
 • Rinne an tAontas Eorpach bearta a íoslaghdú le táirgeadh agus le saobhadh trádála
 • Má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh a bheith á iompórtáil ón Eoraip, ceadaíonn EPAnna bearta a dhéanamh chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán a chosaint.

Forbairt inbhuanaithe

Tá EPA na hAfraice Thiar bunaithe go sainráite ar na gnéithe “riachtanacha agus bunúsacha” a leagtar amach igComhaontú Cotonou, i.e. cearta an duine, prionsabail an daonlathais, an smacht reachta, agus dea-rialachas. Dá bhrí sin, tá cuid den teanga is láidre maidir le cearta agus forbairt inbhuanaithe atá ar fáil i gcomhaontuithe an AE sa chomhaontú.

 • Ciallaíonn “clásal neamh-fhorghníomhaithe” gur féidir “bearta iomchuí” (mar a leagtar amach faoi Chomhaontú Cotonou) a ghlacadh má theipeann ar pháirtí ar bith a chuid oibleagáidí a chomhlíonadh i dtaca leis na gnéithe riachtanacha. D’fhéadfadh fionraí sochar trádála a bheith san áireamh leis sin.
 • Cuirtear de chúram ar chomhinstitiúidí EPA monatóireacht agus measúnú a dhéanamh ar thionchar chur i bhfeidhm EPAnna ar fhorbairt inbhuanaithe na bPáirtithe. I gcomhréir le Comhaontú Cotonou, tá ról soiléir ag an tsochaí shibhialta agus ag comhaltaí na Parlaiminte.

Lánpháirtiú réigiúnach

Baineann EPA leis an trádáil idir tíortha na hAfraice Thiar agus an trádáil leis an Aontas Eorpach. Is í an chéad Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch í a thugann le chéile ní hamháin na 16 dtír sa réigiún ach an dá eagraíocht réigiúnacha: Comhphobal Eacnamaíoch Stáit na hAfraice Thiar (ECOWAS) agus Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta na hAfraice Thiar (UEMOA).

 • Tá an tairiscint chun rochtain a fháil ar mhargadh na hAfraice Thiar ag teacht go hiomlán le Comhtharaif Sheachtrach ECOWAS (CET), lena leagtar síos an bunús le haghaidh aontas custaim ECOWAS. Tá cur chun feidhme an EPA agus CET ECOWAS fite fuaite lena chéile agus treisíonn siad a chéile.
 • Tá forálacha tábhachtacha san EPA chun nósanna imeachta custaim a dhéanamh níos éasca agus níos éifeachtúla agus foráiltear leis go dtabharfaidh tíortha na hAfraice Thiar an chóir chéanna, ar a laghad, agus a thugann siad don Aontas Eorpach.

Forbairt acmhainní agus cúnamh teicniúil

Cuireann an AE cúnamh teicniúil ar fáil don Trádáil. Cuidíonn sé sin le tíortha a nósanna imeachta custaim a chur in oiriúint agus páipéarachas a laghdú. Chun tú, ciallaíonn sé seo níos lú hassle nuair a bhíonn tú ag déileáil le custaim.

Mar shampla, cuireann an tAontas tacaíocht airgeadais agus theicniúil ar fáil chun cabhrú le feirmeoirí na hAfraice Thiar caighdeáin sláintíochta agus fíteashláintíochta (SPS) an Aontais a chomhlíonadh. Is minic a sheolann an tAontas Eorpach foireann saineolaithe ón Stiúrthóireacht um Shláinte agus um Iniúchóireacht Bia agus um Anailísiú chun moltaí a dhéanamh faoin gcaoi le fadhbanna onnmhairithe a réiteach.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa