Treoir maidir le hearraí a onnmhairiú

An bhfuil sé beartaithe ag do chuideachta earraí a onnmhairiú lasmuigh den Aontas? Cuidíonn an roinn seo leat a thuiscint an bhfuil do chuideachta réidh le honnmhairiú agus tugtar cuntas inti ar chéimeanna éagsúla an phróisis easpórtála.

5 Céimeanna i dtreo Táirge aOnnmhairiú

 
 

Sula dtosaíonn tú – An bhfuil do chuideachta réidh le trádáil?

An bhfuil sé beartaithe agat táirge a easpórtáil den chéad uair?

Sula ndéanfaidh tú sin, seiceáil an bhfuil do chuideachta réidh:

 • An bhfuil rath ar do tháirge cheana féin ar do mhargadh baile nó i dtíortha eile AE?
 • An bhfuil sé de chumas ag do chuideachta an táirge a dhíol i margaí eachtracha lasmuigh den Aontas Eorpach? An bhfuil a dhóthain acmhainní foirne, ama, airgeadais agus dlíthiúla aige?
 • An bhfuil bainistíocht do chuideachta tiomanta leathnú go margaí easpórtála lasmuigh den Aontas?
 • An bhfuil plean cuimsitheach airgeadais/margaíochta/gnó ag do chuideachta a bhfuil spriocanna soiléire aige chun tacú le honnmhairiú chuig margaí lasmuigh den Aontas?
 • An bhfuil straitéis nithiúil ag do chuideachta chun an táirge a onnmhairiú chuig do mhargadh onnmhairithe? Mar shampla, féadfaidh tú do tháirge a onnmhairiú go díreach chuig do cheannaitheoir i do mhargadh onnmhairiúcháin, amhail cuideachta eile nó tomhaltóir, nó go hindíreach trí thríú páirtí a fhostú, amhail gníomhaire nó dáileoir. Féadfar tacú le honnmhairiú díreach agus indíreach araon le hardáin ríomhthráchtála freisin.
 • Más infheidhme, an ndéantar an mhaoin intleachtúil a bhaineann le do tháirge a chosaint i do mhargadh easpórtála?
 • An bhfuil sé de chumas agus de shaineolas ag do chuideachta a táirge a chur in oiriúint do shainroghanna cultúrtha nó do chaighdeáin theicniúla éagsúla i dtíortha lasmuigh den Aontas Eorpach?

Sula leanfaidh tú ar aghaidh, déan breithniú cúramach ar na ceisteanna thuas agus pléigh iad laistigh de do chuideachta chun cinneadh a dhéanamh an bhfuil tú réidh chun trádáil le tíortha nach bhfuil san AE, nó cad iad na céimeanna is gá duit a dhéanamh chun tú féin a ullmhú chun é sin a dhéanamh.

 

1

Aimsigh margadh agus ceannaitheoir

Chun earraí a easpórtáil lasmuigh den Aontas, ba cheart duit margadh a shainaithint agus ceannaitheoir a aimsiú do do tháirge. Tacaíonn an t-eolas ar fáil faoi Mo Cúntóir Trádálaleat chun margaí oiriúnacha do do tháirge a aithint. Cabhróidh sé leat freisin na riachtanais do cheannaitheoirí a chinneadh, mar shampla ceanglais chlárúcháin nó ceadúnaithe chun déileáil le hearraí ar leith nó páirt a ghlacadh i réimse áirithe den gheilleagar. Ós rud é gurb é do cheannaitheoir an t-allmhaireoir de ghnáth agus go nglacann sé nó sí freagracht as do tháirge a thabhairt isteach sa tír chinn scríbe agus ar an margadh inti féin, tá sé ríthábhachtach go gcáileofar an táirge don ról sin.

D’fhéadfadh na hinstitiúidí nó na hoibreoirí seo a leanas a bheith ina gcuidiú chun deiseanna sa mhargadh onnmhairiúcháin a shainaithint agus ceannaitheoirí cáilithe a aimsiú.

 • Is féidirle cumainn tráchtála faisnéis a thabhairt duit faoi mhargaí éagsúla agus faoi chomhpháirtithe gnó éagsúla, agus tú a threorú chuig na tuarascálacha ábhartha.
 • Soláthraithe nuachta trádáil-sonracha nó gníomhaireachtaí cur chun cinn trádála i do thír féin nó i do mhargadh onnmhairithe roghnaithe a chlúdaíonn anailís mhargaidh agus measúnú ar dheiseanna gnó is féidir a bheith ina chuidiú. Is minic a sholáthraíonn na comhlachtaí sin staidéir ar na príomhearnálacha easpórtála.
 • Is féidir lecomhairleoirí easpórtála agus bainc ábhartha comhairle a chur ar fáil freisin.

Conas do spriocmhargaí a roghnú?

Scagadh a dhéanamh ar mhargaí easpórtála a d’fhéadfadh a bheith ann chun a mheas an bhfuil éileamh ar do tháirge agus a mheas an mbeadh do tháirge iomaíoch ar mhargadh an onnmhairithe.

Seiceáil na staitisticí trádála do mhargadh sprioc féideartha.

Is féidir le staitisticí iompórtála a thaispeáint má tá do spriocthír ag allmhairiú cheana féin do chineál táirge, cá as a dtagann na hallmhairí agus má tá soláthar ard ar an margadh cheana féin. D‘fhéadfadh figiúirí Íseal deis a thaispeáint ach freisin nochtadh constaicí rochtain ar an margadh nó fiú bacainní, a d’fhéadfadh tú a sheiceáil le Mo Cúntóir Trádála.

Conas ceannaitheoirí féideartha a aimsiú?

Nuair a bheidh ceann amháin nó níos mó de na spriocmhargaí roghnaithe agat, is é an chéad chéim eile ná comhpháirtithe féideartha trádála agus teagmhálacha gnó a shainaithint.

Is féidir comhpháirtithe agus teagmhálacha a aimsiú ag:

 • Aontaí trádála eagraithe go sonrach do cheannaitheoirí agus díoltóirí le bualadh le chéile. Mar shampla, eagraíonn an Líonra Fiontar Eorpach imeachtaí rialta meaitseála d' earnálacha ar leith ina mbíonn cuideachtaí ó thíortha nach tíortha den Aontas iad rannpháirteach iontu freisin.
 • Imeachtaí cúnamh a chuireann cumainn thráchtála ar fáil chun teagmhálacha a bhunú idir comhpháirtithe ionchasacha gnó.

Imeachtaí den sórt sin a thairiscint níos mó ar líne agus b’fhéidir fóirsteanach chun breathnú ar na roghanna comhfhreagracha.

I gcodarsnacht le hidirbhearta intíre, ní mór cáilíocht an cheannaitheora le haghaidh an idirbhirt allmhairithe agus úsáid nó margú iarbhír do tháirge sa tír chinn scríbe a sheiceáil go cúramach.

Féadfaidh tú a sheiceáil freisin an bhfuil cead agat díol leis an rialtas i do mhargadh onnmhairíochta féideartha.

Céard is soláthar poiblí ann?

 

2

Seiceáil na coinníollacha easpórtála san AE agus na riachtanais iompórtála i do spriocmhargadh

Chun do tháirge a onnmhairiú lasmuigh den Aontas Eorpach, ní mór duit buncheanglais áirithe a chomhlíonadh.

Conas is féidir leat easpórtáil?

Tá bealaí éagsúla inar féidir leat táirge a onnmhairiú.

 • Mar shampla, is féidir leat easpórtáil go díreach chuig ceannaitheoir i do mhargadh onnmhairiúcháin. Is féidir cuideachta eile nó tomhaltóir a bheith i gceist anseo.
 • De rogha air sin, is minic a onnmhairíonn cuideachtaí an-bheaga go hindíreach trí ardáin r-thráchtála.

 

Cad is ríomhthráchtáil ann?

Cé atá in ann easpórtáil?

 • De ghnáth, ní mór duit a bheith bunaithe san Aontas Eorpach mar chuideachta nó mar bhuanbhunaíocht ghnó. Áirítear leis sin clárú chun críocha CBL.
 • Go ginearálta, ní mór duit clárú leis an gclár tráchtála náisiúnta freisin. Chun tuilleadh eolais a fháil, seiceáil le do chumann tráchtála áitiúil.
 • Más cónaitheoir neamh-AE thú, ní mór cead oibre a bheith agat chun gníomhaíocht tráchtála neamhspleách a dhéanamh; Ina theannta sin, ní mór duit duine atá bunaithe san AE a aimsiú atá toilteanach gníomhú mar onnmhaireoir thar do cheann (e.g. soláthraí seirbhísí lóistíochta nó gníomhaire custaim).

Conas clárú mar onnmhaireoir?

I do cháil mar onnmhaireoir de chuid an Aontais, ní mór duit iarratas a dhéanamh ag an riarachán custaim inniúil ar uimhir Chlárúcháin agus Aitheantais (EORI) Oibreoirí Eacnamaíocha, mar a thugtar air.

Is éard atá in EORI uimhir aitheantais atá bailí ar fud an Aontais Eorpaigh, agus ní mór duit na dearbhuithe easpórtála custaim uile a dhéanamh.

Leid: D’fhéadfadh sé go dtógfadh an próiseas sin tamall maith chun cinn.

Comhaontuithe Trádála Fabhair:

Más mian leat onnmhairiú chuig tír a bhfuil comhaontú trádála fabhrach ag an Aontas Eorpach léi agus leas a bhaint as taraifí níos ísle, b’fhéidir go mbeidh ort iarratas a dhéanamh ar stádas Onnmhaireora Údaraithe (EA) nó, ag brath ar an gcomhaontú, iarratas a dhéanamh le bheith i d’Onnmhaireoir Cláraithe (REX). Cuirtear an EA i bhfeidhm ar an REX trí do riarachán náisiúnta custaim.

Agus tú údaraithe, is féidir leat ‘dearbhuithe tionscnaimh’ a dhéanamh mar onnmhaireoir cláraithe ‘ráitis maidir le tionscnamh’ atá níos airde ná na tairseacha luacha i leith lastais mar atá sainithe sa chomhaontú ábhartha. Sonraítear sna dearbhuithe nó sna ráitis sin go gcomhlíonann na táirgí atá le honnmhairiú na rialacha tionscnaimh atá leagtha amach i gcomhaontú trádála ar leith.

Simpliú féideartha

Más minic leat foireann eolasach agus eagraíocht iontaofa na bpróiseas custaim a easpórtáil agus a bheith agat, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar dhearbhuithe custaim simplithe dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais (UCC). Maidir leis sin, féadfaidh trádálaithe a bhfuil níos mó taithí acu stádas mar Oibreoir Eacnamaíoch Údaraithe (AEO) a chur san áireamh freisin.

An bhfuil srian ar onnmhairiú do tháirge san Aontas Eorpach?

Féadfar onnmhairiú earraí sonracha nó onnmhairiú táirge chuig tír chinn scríbe áirithe a thoirmeasc nó a shrianadh. B’fhéidir go dteastódh ceadúnas nó údarú uait.

 • Seiceáil sa TARIC le go bhfeicfidh tú an bhfuil ceadúnas onnmhairiúcháin uait le haghaidh do tháirge;
 • Seiceáil na srianta easpórtála ar Léarscáil Smachtbhannaí an AE.
 • I gcás táirgí áirithe d’fhéadfadh sé go mbeadh srianta náisiúnta i do Bhallstát féin i gcás táirgí áirithe, agus ba cheart duit na srianta sin a sheiceáil le húdaráis inniúla an Bhallstáit sin.

Is iad seo a leanas na príomhchineálacha táirgí atá srianta nó toirmiscthe:

 • roinnt ainmhithe beo, feoil agus plandaí.
 • speicis i mbaol
 • táirgí áirithe bia
 • ceimiceáin chontúirteacha
 • drugaí agus cógais
 • airm
 • earraí dé-úsáide
 • dramhaíl
 • earraí cultúrtha (seandachtaí luachmhara agus saothair ealaíne)
 • earraí góchumtha nó bradacha
 • ailt, foilseacháin agus fístaifeadtaí míchuibhiúla

I gcás táirgí den sórt sin seiceáil cé na rialacha is infheidhme.

An bhfuil aon srianta ar do mhargadh easpórtála?

Ní mór duit a chinntiú freisin nach gcuireann an tír is mian leat a onnmhairiú aon toirmisc ná srianta i bhfeidhm ar do tháirge a chuireann cosc air dul isteach sa tír nó a chur ar an margadh. Cé go mbeidh do cheannaitheoir freagracht a ghlacadh de ghnáth as an allmhairiú chomh maith le húsáid nó margaíocht do tháirge, le haghaidh idirbhearta rathúla agus inbhuanaithe ba chóir duit a bheith ar an eolas faoi toirmisc ar allmhairiú chomh maith le srianta ar allmhairí sa tír allmhairithe.

Chun cur síos cuimsitheach a dhéanamh ar na srianta i dtíortha cinn scríbe éagsúla, tabhair cuairt ar Mo Chúntóir Trádála.

Ina theannta sin, tá mínithe ginearálta ar chineálacha éagsúla srianta sa rannóg Earraí.

Cad iad na taraifí a bhaineann le do tháirge?

D'fhéadfadh sé gur ghá taraifí a íoc as do tháirge nuair a chuirfear ar mhargadh an onnmhairithe é. Gheobhaidh tú taraifí feidhmeacha na dtíortha cinn scríbe éagsúla i Mo Chúntóir Trádála

Braitheann sé ar do chomhaontú agus ar do chonradh leis an gceannaitheoir, ach i bhformhór na gcásanna tá sé inmholta an t-imréiteach allmhairí a fhágáil leis an gceannaitheoir a íocann na dleachtanna custaim ansin chomh maith leis na cánacha agus na dleachtanna breise a thiocfaidh chun bheith dlite tráth an allmhairithe. Cuimhnigh go gcuirfidh an dara ceann le praghas do tháirge ar do mhargadh onnmhairithe. Ba cheart go mbeadh an costas sin ar a dtugtar i dtír a bheith iomaíoch fós.

 

Cad is taraif allmhairiúcháin ann?

An féidir le mo chuideachta leas a bhaint as Comhaontú Trádála fabhrach idir an tAontas Eorpach agus an tír is ceann scríbe?

Má tá comhaontú trádála tosaíochta ag an AE leis an tír is ceann scríbe, d’fhéadfadh sé go laghdófaí do tháirge nó go ndíchuirfí go hiomlán é. Rátaí taraife fabhracha a thugtar ar na dleachtanna custaim sin.

I mo Chúntóir TrádálaBeidhna rátaí taraife fabhracha is infheidhme do tháirgí de thionscnamh an Aontais Eorpaigh i dtíortha cinn scríbe éagsúla.

Tá na rátaí fabhracha taraife sin ag brath, áfach, ar an gcoinníoll go dtáirgtear do tháirge i gcríoch chomhpháirtithe an chomhaontaithe trádála fhabhraigh agus i gcomhréir le rialacha tionscnaimh an chomhaontaithe seo.

Dá bhrí sin, ba cheart duit a sheiceáil ar dtús an bhfuil ráta dleachta fabhrach ann agus corrlach fabhrach, mar a thugtar air, idir gnáthráta taraife MFN agus ráta fabhrach AE.

Más amhlaidh an cás agus más mian leat cruthúnas a thabhairt ar thionscnamh fabhrach chun gur féidir an ráta fabhrach a chur i bhfeidhm, beidh ort na rialacha maidir le tionscnamh a chomhlíonadh.

Chuige sin, beidh cruthúnas cuí ag teastáil uait maidir le stádas tionscnaimh na n-ábhar a fhaightear ó thríú páirtithe. Laistigh den Aontas, déantar é sin trí dhearbhuithe soláthraí, mar a thugtar orthu, a bheidh le bailiú chun na críche sin.

Chun eolas a fháil faoi na rialacha sonracha atá i bhfeidhm do do tháirge agus don tír is ceann scríbe is féidir leat dul i gcomhairle le Mo Chúntóir Trádála.

Comhaontuithe Trádála AE:

 • Cuir sraith rialacha níos cobhsaí agus intuartha ar fáil duit nuair a thrádáil tú le margaí eachtracha.
 • A áirithiú nach ndéanfaidh dlíthe na mBallstát nach bhfuil san Aontas idirdhealú ar tháirgí an Aontais.
 • Deiseanna easpórtála nua níos fearr a chruthú do do chuideachta agus infheistiú thar lear a éascú.

An bhfuil feidhm ag aon bhearta cosanta trádála maidir le do tháirge?

D’fhéadfadh an tír allmhairithe bearta cosanta trádála a chur i bhfeidhm ar do tháirge. D’fhéadfadh sé go mbeadh costas suntasach i gceist le bearta den sórt sin nach mór a chur san áireamh agus d’onnmhairiú á phleanáil. Is iad bearta frithdhumpála na bearta is ábhartha, ach d’fhéadfadh bearta frithchúitimh nó cosanta a bheith i gceist freisin. Cé gur gnách go ngníomhóidh do cheannaitheoir mar an t-allmhaireoir de réir an chomhaontaithe chonarthaigh agus go n-iompróidh sé na costais bhreise sin, d’fhéadfadh na costais sin a bheith ina mbacainn ar idirbhearta rathúla agus inbhuanaithe.

Léirítear i Mo Chúntóir Trádála bearta gaolmhara, de réir an cháis, arna gcur i bhfeidhm ag tír shonrach allmhairithe.

Cad iad na cánacha agus na dleachtanna breise ábhartha i do mhargadh onnmhairiúcháin?

Chomh maith leis sin seiceáil cé na cánacha agus, de réir mar a bheidh, ní mór dleachtanna breise a íoc nuair a allmhairítear do tháirge. Is féidir na cánacha agus na dleachtanna breise a bhíonn dlite tráth an allmhairithe i dtíortha cinn scríbe éagsúla a cheadú i Mo Chúntóir Trádála freisin.

Is é an ceannaitheoir a iompróidh iad sin de ghnáth ina ról ag an allmhaireoir, ach cuirfidh siad leis an gcostas a thabharfar i dtír agus dá bhrí sin cuirfidh siad le hiomaíochas do tháirge ar an margadh onnmhairíochta. Maidir leis an dara ceann, déan machnamh ar ailíniú le d’allmhaireoir.

Agus tú ag díol go díreach le tomhaltóirí, fiosraigh an gá duit clárú le húdaráis chánach do mhargaidh easpórtála.

Cad iad na riachtanais sláinte, sábháilteachta agus teicniúla do do tháirge?

Beidh na riachtanais ag brath ar do mhargadh easpórtála. Is gnách gurb é do cheannaitheoir mar an t-allmhaireoir atá freagrach as comhlíonadh na gcoinníollacha sin. Beidh cúnamh de dhíth air, áfach, chun an comhlíonadh sin a chruthú. Ós rud é go gcinntear é sin leis an gcomhaontú conarthach, ba cheart duit a bheith cúramach gan freagracht a ghlacadh ach as na ceanglais is féidir leat a chomhlíonadh i do ról mar onnmhaireoir. Ní hamháin go moltar ailíniú leis an allmhaireoir ach bíonn gá leis de ghnáth. Cabhróidh an fhaisnéis i Mo Cúntóir Trádálaleat riachtanais oibiachtúla a idirdhealú ó leasanna aonair do cheannaitheora.

Beidh na riachtanais ag brath ar do mhargadh easpórtála.

I gcás Sampla:

D’fhéadfadh sé go mbeadh ort teastais a thabhairt lena gcruthaítear go gcomhlíonann do tháirge ceanglais sláinte agus sábháilteachta na tíre. D’fhéadfadh sé nach ionann iad agus na cinn in AE.

Ní mór don chuid is mó de na táirgí na ceanglais theicniúla nó sláinteachais (dá ngairtear ceanglais sláintíochta agus fíteashláintíochta go minic) a chomhlíonadh i do mhargadh onnmhairíochta. D’fhéadfadh cineálacha éagsúla tástála agus deimhnithe a bheith de dhíth orthu sin.

Is minic gurb amhlaidh an cás do cheanglais theicniúla le haghaidh táirgí tionsclaíocha, chomh maith le ceanglais sláinte agus sláinteachais do bhia agus do tháirgí talmhaíochta.

Tá deimhnithe sláinte ag teastáil i bhformhór na dtíortha do na nithe seo a leanas:

 • plandaí
 • ainmhithe beo
 • táirgí ainmhíocha
 • ábhair ghéiniteacha

Is iondúil go mbíonn deimhniú ag gabháil le feistí leighis freisin, mar shampla.

Conas do tháirge a dheimhniú?

Ba chóir duit seiceáil sa rannán Nósanna Imeachta agus Foirmiúlacht Mo Chúntóir Trádála agus, de réir mar a bheidh, na nithe seo a leanas a shoiléiriú ina dhiaidh sin le do chustaiméir:

 • Na ceanglais deimhniúcháin i do mhargadh easpórtála.
 • Na deimhnithe lena nglacann na húdaráis inniúla.
 • An bhfuil saotharlann nó institiúid chreidiúnaithe in AE in ann an tástáil a dhéanamh
 • nó an gcaithfear an deimhniúchán a dhéanamh sa tír is ceann scríbe.

Cad iad na ceanglais maidir le pacáistiú agus lipéadú do do tháirge?

Is minic a bhíonn ceanglais mhionsonraithe ag tíortha maidir le pacáistiú agus lipéadú táirgí.

D’fhéadfadh na ceanglais sin a bheith éigeantach nó deonach.

 • De ghnáth, baineann marcanna agus lipéid éigeantacha ar tháirgí tomhaltóirí agus a bpacáistiú le hábhair imní a bhaineann le sábháilteacht an phobail, leis an tsláinte agus/nó leis an gcomhshaol. Is féidir leo faisnéis a sholáthar amhail na comhábhair nó an dáta faoinar cheart iad a úsáid.

De ghnáth, bíonn gníomhaireachtaí éagsúla freagrach as tionscail éagsúla, e.g. an tionscal míochaine, leictreach, bia, agus ceimiceach, a bhfuil riachtanais an-difriúil acu go léir.

Chun forléargas a fháil ar na riachtanais ghaolmhara a chuireann tír shonrach allmhairithe i bhfeidhm, féach an rannán Nósanna Imeachta agus Foirmiúlachtaí de Mo Chúntóir Trádála.

An bhfuil cosaint na maoine intleachtúla de dhíth ar do tháirge?

Tá sé tábhachtach a sheiceáil conas a chosnaítear maoin intleachtúil do tháirge sa tír ar mian leat easpórtáil chuici.

 

 • Seiceáil an gá duit iarratas a dhéanamh ar phaitinní nua nó conas a chosnaítear do dhearadh, do chóipcheart nó do thásc geografach i do mhargadh onnmhairiúcháin

Má tá comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír ar mian leat easpórtáil chuici, d’fhéadfadh an comhaontú cosaint bhreise a thabhairt.

 

3

An díolachán a ullmhú agus an t-iompar a eagrú

Conas a roinntear na dliteanais idir tú féin agus do cheannaitheoir?

Mar a luadh thuas, tá freagracht na bpáirtithe in idirbheart onnmhairithe/allmhairithe leagtha síos sa chomhaontú conarthach. Mura bhfuil cúiseanna speisialta ann, ba cheart go nglacfadh an ceannaitheoir mar allmhaireoir an fhreagracht as do tháirge a allmhairiú, a úsáid nó a mhargú. Níor cheart ach trádálaithe a bhfuil taithí acu imeacht ón riail sin. Ag brath ar na rialacháin dlí sa tír allmhairithe nach féidir leat a bheith in ann a chomhlíonadh le ceanglais áirithe ann, ionas gur chóir na fanacht leis an gceannaitheoir.

Is féidir leat Incoterms® a úsáid chun dliteanais chonarthacha na bpáirtithe a shainiú.

Leag Incoterms® amach freagrachtaí na ndíoltóirí agus na gceannaitheoirí as seachadadh, árachas agus iompar earraí faoi chonarthaí díolacháin agus cinneann sé cé atá freagrach as foirmiúlachtaí onnmhairiúcháin custaim san AE agus as foirmiúlachtaí iompórtála sa tír chinn scríbe.

Samplaí:

 • ‘Saor ar an mBord’ (SAB): Ciallaíonn sé gurb é an t-onnmhaireoir nó an díoltóir atá freagrach as na costais áitiúla uile a íoc:
 • iompar na n-earraí chuig calafort an lastais
 • costais á luchtú
 • nósanna imeachta imréitigh custaim sa tír onnmhairithe.

 

Tá do chustaiméir freagrach as costas na nithe seo a leanas:

 • iompar ón gcalafort loingseoireachta ar aghaidh
 • árachas
 • díluchtú
 • iompar ón gcalafort teachta go dtí an ceann scríbe deiridh.
 • Ciallaíonn ‘Costas, Árachas agus Lastas’ (CIF) gurb é an t-onnmhaireoir atá freagrach as na costais áitiúla faoi SAB, móide:
 • muirir lasta
 • árachas

Faoi CAL, tá an t-onnmhaireoir freagrach as na costais go léir go dtí go sroicheann na táirgí a chalafort cinn scríbe.

Ba cheart a mheabhrú go bhféadfadh sé nach n-athródh EXW Incoterm® do fhreagracht mar onnmhaireoir i leith na n-údarás i do thír féin agus go mbaineann riosca le DDP freagrachtaí a ghlacadh sa tír is allmhaireoir nach féidir leis an onnmhaireoir a chomhlíonadh.

Cé atá in ann cabhrú leat sa phróiseas onnmhairithe agus iompair?

Is féidir le gníomhaire ar aghaidh cabhrú le

 • do chuid earraí a bhailiú agus a sheachadadh
 • rátaí lasta a chaibidliú le hiompróirí
 • spás áirithinte lasta
 • pacáil
 • árachas
 • doiciméid chustaim a ullmhú thar do cheann

Maoiniú easpórtála agus cláir thacaíochta easpórtála a lorg, ar cláir iad a chuireann rialtais ar fáil go minic i gcomhar le bainc nó le cuideachtaí árachais.

 • Árachas onnmhairiúcháin a mheas, ar árachas é a thairgeann páirtithe príobháideacha nó institiúidí náisiúnta airgeadais a allmhairítear ar onnmhairí.

 

4

Na doiciméid a ullmhú le haghaidh imréiteach onnmhairiúcháin san Aontas

Na doiciméid a ullmhaítear lena n-onnmhairiú, fónann siad freisin, go páirteach ar a laghad, chun iad a allmhairiú sa tír chinn scríbe. Dá bhrí sin, ba cheart ceanglais chomhfhreagracha a chur san áireamh ina n-ullmhú agus, de réir mar a bheidh, ba cheart iad a ailíniú le do cheannaitheoir mar an t-allmhaireoir.

Cad iad na doiciméid atá le hullmhú do lucht custaim?

 

Ní mór duit dearbhú leictreonach onnmhairíochta a chur isteach ar dtús ag d’údarás náisiúnta custaim.

Tá a córas próiseála leictreonaí féin ag gach tír san AE. I gcás coinsíneachtaí beaga ar luach níos lú ná EUR 1,000 is féidir gur leor dearbhú ó bhéal arna thacú le doiciméad iompair nó sonrasc.

Soláthraíonn an dearbhú onnmhairíochta an fhaisnéis is gá faoi na hearraí féin agus faoi iompar na n-earraí. Áirítear leis sin:

 • tionscnamh na n-earraí,
 • tír chinn scríbe,
 • cóid na nEarraí,
 • cóid nós imeachta custaim, agus
 • luach na n-earraí.

I measc na ndoiciméad a theastaíonn uait a ullmhú tá:

 • Doiciméid sonraisc agus iompair agus liosta pacála: Ní mór duit na doiciméid uile a choimeád ar feadh trí bliana ar a laghad i gcás aon seiceálacha a dhéantar tar éis imréiteach onnmhairiúcháin (is minic go ndéantar foráil sa reachtaíocht tráchtála agus fioscach náisiúnta do thréimhsí níos faide).
 • Taifid CBL agus easpórtála: Nuair a onnmhairíonn tú lasmuigh den Aontas Eorpach, tá do tháirge díolmhaithe ó cháin bhreisluacha (CBL) san Aontas, beag beann ar cé acu atá tú ag díol le gnólacht nó le tomhaltóir aonair, ar choinníoll go gcoinníonn tú taifid ar an onnmhairiú agus ar an gcruthúnas onnmhairithe a d’eisigh an t-údarás custaim.
 • Deimhnithe nó ceadúnais: D’fhéadfadh sé go mbeadh gá freisin le deimhnithe fíteashláintíochta nó le ceadúnais onnmhairiúcháin chun críocha onnmhairithe.

Cé a dhéanann an dearbhú custaim a chomhdú?

Is féidir leat féin an dearbhú custaim a chomhdú nó is féidir le soláthróir seirbhíse arb é d’ionadaí custaim é a dhéanamh. Má fhostaíonn tú cuideachta nó bróicéir custaim is féidir leo gníomhú ar do shon.

Conas an dearbhú onnmhairíochta agus na hearraí a thíolacadh lena n-onnmhairiú?

Dhá chéim atá sa nós imeachta onnmhairiúcháin:

 • An dearbhú onnmhairíochta a thaisceadh agus na hearraí a thíolacadh ag an oifig custaim onnmhairiúcháin, agus
 • Na hearraí a thíolacadh agus Uimhir Thagartha Máistir (MRN) an dearbhaithe onnmhairíochta a thaispeáint ag an oifig custaim imeachta, agus scaoileadh chun imeachta ina dhiaidh sin.

 

Cuirtear an dearbhú onnmhairiúcháin i láthair trí úsáid a bhaint as córas leictreonach d’údaráis chustaim.

Go ginearálta, ní mór duit do dhearbhú onnmhairithe a thaisceadh san oifig custaim atá freagrach as an áit ina bhfuil do chuideachta bunaithe nó, de réir mar a bheidh, san oifig custaim ina bpacáiltear d’earraí nó ina luchtaítear iad lena n-onnmhairiú amach as an AE.

Mura mó ná EUR 3,000 luach na n-earraí in aon choinsíneacht onnmhairiúcháin amháin agus mura bhfuil na hearraí faoi réir toirmeasc nó srianta, féadfar an dearbhú onnmhairiúcháin a thaisceadh leis an oifig custaim ag an áit imeachta.

 

Cuimhnigh nach mór dearbhú onnmhairiúcháin a thaisceadh roimh an nóiméad iarbhír a mbeidh na hearraí ag fágáil an Aontais Eorpaigh. Tabharfaidh siad go leor ama d’oifig chustaim onnmhairithe na hanailísí riosca is gá a dhéanamh sula ndeonóidh siad scaoileadh na n-earraí.

Cad a tharlaíonn i ndiaidh do dhearbhú onnmhairiúcháin a chur isteach?

Tá trí chás a d’fhéadfadh a bheith ann:

 • Féadfar d’earraí a scaoileadh lena n-onnmhairiú bunaithe ar an dearbhú onnmhairíochta a chuir tú isteach, nó
 • Féadfar do chuid earraí a roghnú le haghaidh seiceáil doiciméid agus d’fhéadfaí go n-iarrfaí ort tuilleadh doiciméad a chur isteach sular féidir imréiteach a dhéanamh ar d’earraí, nó
 • D’fhéadfadh sé go roghnófaí d’easpórtáil chun doiciméad a fháil, mar aon le seiceáil fhisiciúil.

I gcás onnmhairí níos rialta, ba cheart breathnú ar dhearbhuithe custaim simplithe dá bhforáiltear i gCód Custaim an Aontais (CCA).

Le haghaidh tuilleadh sonraí, féach le do thoil:

Https://ec.europa.eu/taxation_customs /sites/taxation/files/ resource/documents/customs/customs_code/ guidance_export_ga.pdf

 

5

Na doiciméid a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim iompórtála sa tír is ceann scríbe.

Nuair a shroicheann do chuid earraí an tír is ceann scríbe, beidh feidhm ag na riachtanais agus na próisis iompórtála áitiúla maidir le d’onnmhairí. Bain úsáid as Mo Cúntóir Trádála a bhunú ar na riachtanais agus a bheith in ann a ailíniú orthu le do cheannaitheoir.

Leid:

 • Uaireanta is féidir próiseáil a dhéanamh roimh theacht isteach, rud a chiallaíonn gur féidir na doiciméid ábhartha a chur isteach sula dtagann na hearraí chuig an tír a bhfuil tú ag easpórtáil chuici.
 • Ní mór duit aontú leis an gceannaitheoir cad iad na doiciméid is gá don onnmhaireoir a ullmhú agus nach mór don cheannaitheoir, arb é an ceannaitheoir é, arb é an ceannaitheoir féin é de ghnáth, a bheith freagrach as imréiteach custaim agus as dleachtanna custaim agus as cánacha agus dleachtanna breise. Sainítear róil agus freagrachtaí an onnmhaireora agus an allmhaireora leis an gcomhaontú conarthach agus ba cheart na róil agus na freagrachtaí sin a chaibidliú go cúramach i ndáil leis sin.

Doiciméid a fhéadfaidh na húdaráis inniúla sa tír is ceann scríbe a cheangal

 • Sonrasc tráchtála (le ceanglais shonracha maidir lena fhoirm agus a inneachar).
 • Liosta pacála
 • Ceadúnais allmhairiúcháin (uathoibríoch nó neamhuathoibríoch) d’earraí áirithe.
 • Tá deimhnithe a léiríonn go gcomhlíonann do tháirge rialacháin éigeantacha maidir le táirgí, amhail ceanglais sláinte agus sábháilteachta, lipéadú agus pacáistiú.
 • Cruthúnas ar thionscnamh fabhrach (i.e. EUR.1, EUR MED, Dearbhú Tionscnaimh nó Ráiteas maidir le Tionscnamh), ar choinníoll go gcomhlíonann Comhaontú Trádála fabhair arna chur i bhfeidhm idir an tAontas agus an tír is ceann scríbe agus do tháirgí na rialacha tionscnaimh ábhartha.
 • Deimhniú tionscnaimh lena gcruthaítear tionscnamh neamhfhabhrach do tháirge:
  • Féadfar deimhniú tionscnaimh (neamhthosaíochta) a cheangal i gcás srianta allmhairiúcháin i leith táirgí (áirithe) ó thíortha sonracha, i gcás ina gcuirtear bearta cosanta trádála i bhfeidhm nó i gcás faireacháin ar allmhairí tiomnaithe. Féadfaidh an t-allmhaireoir freisin, áfach, deimhniú den sórt sin a iarraidh chun a chríocha.
  • Is iondúil gurb é do chumann tráchtála áitiúil a eisíonn deimhnithe tionscnaimh. I roinnt tíortha, d’fhéadfaí an fhreagracht sin a shannadh freisin d’aireachtaí nó d’údaráis chustaim.

Cá bhfuil tuilleadh eolais le fáil?

 

Do Sheicliosta: 5 Céimeanna chun Táirge a Onnmhairiú

Sula dtosaíonn tú

 • Féach ar an seicliosta ceisteanna chun measúnú a dhéanamh ar ullmhacht onnmhairithe do chuideachta.
 • Plé agus cinneadh a dhéanamh an bhfuil do chuideachta réidh le trádáil le tíortha nach bhfuil san Aontas, nó na bearta is gá a dhéanamh mar ullmhúchán do ghníomhaíochtaí trádála lasmuigh den Aontas amach anseo.

Céim 1: Aimsigh margadh agus ceannaitheoir

 • Roghnaigh do mhargadh nua easpórtála.
 • Measúnú a dhéanamh ar acmhainneacht gnó agus cé chomh iomaíoch is do tháirge.
 • Costais a bhaineann le honnmhairiú a áireamh i ríomh praghsanna amhail taraifí, costais iompair, costas do ghníomhairí, etc.
 • Daoine a d’fhéadfadh a bheith ina gceannaitheoirí a aithint.
 • Gníomhaireacht/institiúid/comhpháirtí a aithint chun tacaíocht a thabhairt d’fhoirmiúlachtaí na bpróiseas onnmhairithe. Mar shampla, conarthaí a ullmhú, coinníollacha íocaíochta a bhunú, acmhainneacht creidmheasa an cheannaitheora a sheiceáil agus an bhfuil aon srianta ar aistriú airgid i dtír an allmhairithe.
 • Go cúramach a shainiú agus na freagrachtaí a roinnt idir an díoltóir/onnmhaireoir agus ceannaitheoir/allmhaireoir, ionas go mbeidh ach iad siúd a glacadh leis go deimhin is féidir a chomhlíonadh.

Céim 2: Seiceáil na coinníollacha easpórtála san Aontas Eorpach agus measúnú a dhéanamh ar na ceanglais i do mhargadh onnmhairithe

 • Na ceanglais dhlíthiúla a bhaineann le gnó onnmhairithe a shainaithint.
 • Uimhir Chlárúcháin agus Aitheantais (EORI) Oibreoirí Eacnamaíocha a fháil (déan iarratas i bhfad roimh ré).
 • Má tá comhaontú trádála ag an Aontas leis an tír ar mian leat easpórtáil chuici, seiceáil na gnáthdhleachtanna fabhracha chun an corrlach fabhrach a bhunú. De réir mar a bheidh, measúnú a dhéanamh an gcomhlíonann do tháirge na rialacha ábhartha tionscnaimh agus an ráta taraife (tosaíochta) is infheidhme a shainaithint.
 • Déan iarratas ar údarú Onnmhaireora Údaraithe nó cláraigh le córas REX, más mian leat onnmhairiú go tír a bhfuil comhaontú trádála ag an AE léi agus gur mian leat taraifí fabhracha a éileamh.
 • Déan amach an bhfuil aon srianta nó toirmisc ar onnmhairiú san Aontas Eorpach i bhfeidhm maidir le honnmhairí chuig do spriocthír nó maidir le honnmhairí do tháirge.
 • Imscrúdú cé na cánacha agus dleachtanna breise a chuirtear i bhfeidhm i do mhargadh onnmhairiúcháin.
 • Seiceáil an féidir aon bhearta cosanta trádála a d’fhéadfadh a bheith ann a chur i bhfeidhm ar do tháirge.
 • A dheimhniú an gá duit uimhir chánach a fháil chun do tháirge a dhíol i do mhargadh onnmhairithe (má tá tú ag díol go díreach le tomhaltóirí).
 • Na riachtanais sláinte, sábháilteachta agus theicniúla is infheidhme a shainaithint i do mhargadh onnmhairithe.
 • Measúnú a dhéanamh ar an bpróiseas deimhniúcháin agus ar na doiciméid is gá sa tír chinn scríbe (lena n-áirítear seiceáil a dhéanamh ar na saotharlanna is gá do na tástálacha agus do na deimhniúcháin).
 • Seiceáil a dhéanamh ar na rialacha maidir le pacáistiú agus lipéadú sa mhargadh onnmhairíochta.
 • Seiceáil an gá duit an mhaoin intleachtúil do do tháirge a chosaint sa mhargadh easpórtála.

Céim 3: An díolachán a ullmhú agus an t-iompar a eagrú

 • An conradh leis an gceannaitheoir a ullmhú agus a shíniú, lena n-áirítear comhaontú maidir le cé atá faoi dhliteanas i leith céard agus eagrú an phróisis iompair.
 • Smaoinigh ar árachas onnmhairiúcháin
 • Institiúidí a aithint a chuideoidh leat an próiseas easpórtála a eagrú agus cláir thacaíochta easpórtála a d’fhéadfadh a bheith ann (más gá).

Céim 4: Na doiciméid a ullmhú le haghaidh imréiteach onnmhairiúcháin san Aontas

 • An dearbhú onnmhairíochta a chomhlánú agus a chur isteach.
 • Aon doiciméid bhreise a shainaithint a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil agus plean a dhéanamh don fhéidearthacht go mbeidh tuilleadh doiciméadúcháin ag teastáil ó na húdaráis chustaim nó go ndéanfaidh siad seiceálacha fisiceacha.
 • Cuir d’earraí i láthair lena n-onnmhairiú ag na hoifigí custaim lena n-onnmhairiú agus lena n-imeacht.

Céim 5: Na doiciméid a ullmhú le haghaidh imréiteach custaim iompórtála sa tír is ceann scríbe

 • Na doiciméid a theastaíonn ó na húdaráis inniúla sa tír chinn scríbe a chomhordú le do cheannaitheoir.

Comhaontú leis an gceannaitheoir maidir le cé atá freagrach as na doiciméid sin a sholáthar agus cé atá i bhfeighil an imréitigh allmhairiúcháin agus a íocann na dleachtanna custaim chomh maith le cánacha agus dleachtanna breise. Na freagrachtaí is féidir leat a chomhlíonadh, agus na freagrachtaí sin amháin, a ghlacadh.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa