Regoli tal-oriġini

L-UE għandha fis-seħħ ftehimiet jew arranġamenti speċjali mal-pajjiżi sħab tagħha għal tariffi preferenzjali, li jinkludu wkoll regoli speċifiċi tal-oriġini biex jiġi ddeterminat meta prodott jitqies li joriġina fil-pajjiż sieħeb. F’dawn iċ-ċirkostanzi l-prodott jirċievi trattament tariffarju preferenzjali.

Ir-regoli tal-oriġini applikati għal kull pajjiż sieħeb taħt il-ftehimiet differenti mhumiex identiċi, għalkemm huma kollha bbażati fuq l-istess kunċetti. Għalhekk, kull reġim preferenzjali għandu sett speċifiku ta’ regoli tal-oriġini mehmuża, li għandek bżonn tikkonsulta kif ġej

  • L-assistent tal-Kummerċ Tiegħi jelenka r-regoli speċifiċi għall-prodott għas-suq magħżul
  • għal ħarsa ġenerali lejn il-partikolaritajiet tal-prinċipji ġenerali, id-dispożizzjonijiet u l-proċeduri applikabbli aqra aktar fit-taqsima tas-Swieq Mhux tal-UE

Aqra aktar għal spjegazzjoni tal-prinċipji bażiċi.

Proċeduri tal-oriġini

Prova tal-oriġini

Prova tal-oriġini hija dokument kummerċjali internazzjonali li jiċċertifika li l-oġġetti inklużi f’kunsinna joriġinaw minn pajjiż jew territorju partikolari. Iċ-ċertifikati tal-oriġini għandhom jakkumpanjaw id-Dikjarazzjoni tal-Importazzjoni Doganali (jew id-Dokument Amministrattiv Uniku, id-DAU) meta jiġu pprovduti lill-Awtorità Doganali tal-UE.

L-istatus oriġinarju tal-merkanzija jista’ jiġi ppruvat jew

  • ċertifikat ta’ oriġini mhux preferenzjali. Tiċċertifika li l-pajjiż tal-oriġini tal-merkanzija ma jikkwalifikax għal trattament preferenzjali — dawn iċ-ċertifikati normalment jinħarġu mill-kmamar tal-kummerċ
  • ċertifikat ta’ oriġini preferenzjali — dan jippermetti li l-merkanzija tibbenefika minn dazji mnaqqsa jew żero meta tiġi importata minn pajjiż mhux tal-UE li l-UE jkollha ftehim preferenzjali miegħu

Dawn iċ-ċertifikati għandhom jinħarġu mill-awtoritajiet doganali tal-pajjiż esportatur u għandhom jiġu ppreżentati fil-ħin tal-iżdoganar.

Liema tip ta’ ċertifikat li għandu jintuża huwa ddeterminat minn kull ftehim preferenzjali: Formola A (għar-reġim SĠP), EUR MED (għal xi każijiet konkreti fis-sistema PEM) jew EUR 1 (il-bqija tal-każijiet kollha).

Alternattivament, għal kunsinni sa EUR 6,000, l-esportaturi jistgħu joħorġu dikjarazzjoni tal-fattura irrispettivament mill-pajjiż imsieħeb fil-kummerċ. Għal kunsinni ta’ aktar minn EUR 6,000, id-dikjarazzjonijiet tal-fattura huma aċċettati biss meta jinħarġu mill-hekk imsejjaħ esportatur approvat.  

Każ partikolari ta’ dikjarazzjonijiet ta’ fattura huwa s-sistema REX:

Is-sistema REX hija bbażata fuq il-prinċipju tal-awtoċertifikazzjoni mill-operaturi ekonomiċi li joħorġu huma stess l-hekk imsejħa “dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini”.

Dikjarazzjoni dwar l-oriġini hija dikjarazzjoni tal-oriġini miżjuda mill-esportatur irreġistrat fuq il-fattura jew kwalunkwe dokument kummerċjali ieħor. It-test tad-dikjarazzjoni dwar l-oriġini jinsab fl-Anness 22–07 tal-AI tal-KDU (ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 (ĠU L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Biex ikunu intitolati jagħmlu dikjarazzjoni dwar l-oriġini, l-operaturi ekonomiċi jridu jkunu rreġistrati f’bażi tad-data mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż tal-oriġini tagħhom. Wara din ir-reġistrazzjoni l-operatur ekonomiku jsir “esportatur irreġistrat”.

L-informazzjoni dwar id-data tal-esportatur irreġistrat tiġi ppubblikata fuq il-paġni speċifiċi tal-UE dwar REX. F’din il-paġna l-kumpaniji jistgħu jivverifikaw il-validità tar-reġistrazzjonijiet ta’ dawk l-esportaturi rreġistrati li jissottomettu dikjarazzjonijiet dwar l-oriġini.

Innota li għal kunsinni b’valur ta’ inqas minn EUR 6,000, id-dikjarazzjoni tal-oriġini tista’ ssir mingħajr ebda obbligu ta’ reġistrazzjoni.

Implimentazzjoni progressiva tas-Sistema REX

Is-sistema REX qed tissostitwixxi progressivament is-sistema attwali bbażata fuq iċ-ċertifikati tal-oriġini maħruġa mill-awtoritajiet governattivi u fuq id-dikjarazzjonijiet tal-fattura magħmula mill-operaturi ekonomiċi.

Din ġiet applikata għall-ewwel darba u gradwalment għas-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi (SĠP). Ara l-istat attwali ta’ implimentazzjoni tagħha u l-lista ta’ pajjiżi li japplikawha hawnhekk.

Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini (BOI)

Jekk m’intix ċert dwar l-oriġini tal-prodotti tiegħek, jew sempliċiment trid ċertezza legali, tista’ tapplika għal deċiżjoni dwar Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini (BOI).

Id-deċiżjonijiet BOI huma vinkolanti fuq id-detentur u fuq l-awtoritajiet doganali tal-UE. Huma validi — u vinkolanti — wara l-ħruġ tagħhom, sakemm il-merkanzija u ċ-ċirkostanzi deskritti meta ssir applikazzjoni għal deċiżjoni BOI jkunu identiċi f’kull aspett.  Normalment ikunu validi għal tliet snin mid-data tal-ħruġ.

Hawnhekk tista’ ssib lista ta’ awtoritajiet responsabbli għall-ħruġ ta’ BOIs f’kull wieħed mis-27 pajjiż tal-UE (jekk jogħġbok ara p. 19 fil-ĠU C 29, 28.1.2017). Hawnhekk tista’ ssib ukoll Gwida ulterjuri dwar l-Informazzjoni Vinkolanti dwar l-Oriġini.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr