EPO — Oost-Afrikaanse Gemeenschap

De EPO tussen de EU en de EAC zal het voor mensen en bedrijven uit beide regio’s gemakkelijker maken om te investeren in en handel te drijven met elkaar, en om de ontwikkeling in heel Oost-Afrika te stimuleren. Ontdek hoe de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) van de EU met 6 Afrikaanse landen binnenkort uw handel ten goede kunnen komen.

In een oogopslag

De EAC is een van de meest geïntegreerde regionale economische gemeenschappen van de Afrikaanse Unie. Het is een douane-unie, waarbij de meeste goederen en diensten vrij van rechten tussen de lidstaten worden verhandeld en een gemeenschappelijk buitentarief met derde landen geldt. Als gemeenschappelijke markt kunnen personen, goederen, diensten en kapitaal vrij circuleren. Voorts is de EAC van plan in 2023 een monetaire unie tot stand te brengen en aan te dringen op nauwere politieke integratie.

De onderhandelingen over de EPO EU-EAC zijn in oktober 2014 met succes afgerond. De overeenkomst is reeds ondertekend door Kenia, Rwanda en alle EU-lidstaten. De inwerkingtreding is nog in afwachting van de ondertekening door de andere OAG-lidstaten (Tanzania, Uganda, Burundi, naast Zuid-Sudan), vóór de ratificatie door alle partijen.

Zodra de EPO tussen de EU en de EAC in werking is getreden, zal zij onmiddellijk rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt bieden voor alle uitvoer van OAG, in combinatie met een gedeeltelijke en geleidelijke openstelling van de OAG-markt voor invoer uit de EU.

De overeenkomst bevat ook gedetailleerde bepalingen inzake oorsprongsregels en sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Zij verbiedt ongerechtvaardigde of discriminerende invoer- en uitvoerbeperkingen en draagt zo bij tot de inspanningen van de EAC om niet-tarifaire belemmeringen in de handel binnen de EAC uit de weg te ruimen.

Bovendien zijn de hoofdstukken over landbouw en visserij erop gericht de samenwerking op het gebied van het duurzame gebruik van hulpbronnen te versterken. De partijen verbinden zich ook tot verdere onderhandelingen over de handel in diensten en handelsgerelateerde regels inzake duurzame ontwikkeling, mededingingsbeleid, investeringen en ontwikkeling van de particuliere sector, intellectuele-eigendomsrechten en transparantie bij overheidsopdrachten.

Begunstigde landen

 • Burundi — in afwachting van ondertekening. Valt onder de regeling „alles behalve wapens” (EBA).
 • Kenia — Ondertekend en geratificeerd de EPO. Niet gedekt door de EBA. Rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt heeft.
 • Rwanda — ondertekent de EPO. Gedekt door de EBA.
 • Tanzania — in afwachting van ondertekening. Gedekt door de EBA.
 • Uganda — in afwachting van ondertekening. Gedekt door de EBA.
 • South Soudan — Did neemt niet deel aan de onderhandelingen, aangezien het in 2016 tot de EAC is toegetreden. Kan toetreden tot de overeenkomst zodra deze in werking treedt. Is geen WTO-lid. Gedekt door de EBA.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van de OAG-landen

De EPO tussen de EU en de EAC voorziet in asymmetrische bepalingen ten gunste van OAG-landen, zoals het uitsluiten van gevoelige producten van liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en speciale waarborgen en maatregelen voor landbouw, voedselzekerheid en de bescherming van opkomende industrieën.

 • Hoewel de markten van de EU onmiddellijk en volledig zijn opengesteld, wordt de OAG-markt gedeeltelijk en geleidelijk opengesteld voor invoer uit de EU, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau.

Tarieven

 • De EU zal 100 % rechten- en contingentvrije toegang verlenen aan alle invoer uit OAG-landen. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en vrij voor iedereen
 • De OAG-landen schaffen 82,6 % van de douanerechten geleidelijk af, over een periode van 15-25 jaar. Gevoelige producten zijn volledig uitgesloten van liberalisering, waaronder diverse landbouwproducten, wijnen en gedistilleerde dranken, chemicaliën, kunststoffen, papier op houtbasis, textiel en kleding, schoeisel, keramische producten, glaswerk, artikelen van onedel metaal en voertuigen
 • Als de invoer van bepaalde EU-goederen in de landen van het Oostelijk Partnerschap plotseling toeneemt, kunnen de OAG-landen vrijwaringsmaatregelen zoals invoercontingenten en de herinvoering van rechten toepassen.
 • Er worden beperkingen gesteld aan mogelijke aanvullende uitvoerheffingen op grondstoffen en niet-verwerkte levensmiddelen. Bijgevolg zullen de OAG-leden pas na kennisgeving aan de EU en voor een beperkte periode nieuwe uitvoerheffingen kunnen opleggen.
 • Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem in geval van twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Hieronder vindt u algemene informatie over de oorsprongsregels.

Flexibele oorsprongsregels stellen de OAG-landen in staat producten uit te voeren met inputs uit andere landen, met name in belangrijke sectoren — landbouw, visserij, textiel en kleding. Zo kan een textielproduct de EU rechtenvrij binnenkomen als ten minste één productiestadium — zoals weven of breien — in een EPO-land heeft plaatsgevonden.

Tolerantie

De in het EPA opgenomen toleranties zijn soepeler dan de gebruikelijke. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct, in plaats van 10 % in de meeste overeenkomsten van de EU. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De EPO omvat de volgende vormen van cumulatie:

 • Bilaterale cumulatie met de EU
 • Diagonale en volledige cumulatie met LGO’s en ACS-landen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Cumulatie met naburige ontwikkelingslanden, onder bepaalde voorwaarden.

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden overgelegd.

Teruggave van rechten

Er kan terugbetaling worden gevraagd van rechten die zijn betaald op materialen die eerder voor verdere verwerking werden ingevoerd en vervolgens werden uitgevoerd naar een land dat een EPO met de EU heeft ondertekend.

Vaartuigvoorwaarden

Vis die in volle zee en in de exclusieve economische zones van OAG-landen wordt gevangen, kan alleen als van oorsprong uit een OAG-land worden beschouwd wanneer hij wordt gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de plaats van registratie van een vaartuig, de vlag waaronder zij varen en de eigendom ervan.

Er is geen specifieke eis inzake de nationaliteit van de bemanning, kapiteins of officieren. Deze vereisten, die in de oorspronkelijke Overeenkomst van Cotonou waren opgenomen, zijn nu geschrapt om het gemakkelijker te maken de oorsprong te verlenen aan vis die door EPO-landen is gevangen.

Productspecifieke oorsprongsregels

Productvereisten

Technische voorschriften en voorschriften

 • Lees meer over de technische vereisten, regels en procedures [link] waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de My Trade Assistant database.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS

Documenten en procedures voor douaneafhandeling

Bewijzen van oorsprong

 • Om toegelaten exporteur te worden, moet u aan uw douaneautoriteiten kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en welke andere voorwaarden zij eventueel stellen.

De douaneautoriteiten kunnen uw status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

 • Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de OAG-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Het kan gaan om:
  • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet op verzoek documenten kunnen overleggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels voldoen.
  • een factuurverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs, voor zendingen van ongeacht welke waarde. Wanneer u een factuurverklaring invult, moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Andere documenten

 • Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (mededinging, speelgoedrichtlijn)

Mededinging

 • Sinds 2014 heeft de EU de uitvoersubsidies voor alle producten die naar alle EPO-landen worden uitgevoerd, stopgezet.
 • De EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende maatregelen tot een minimum beperkt
 • Het hoofdstuk over landbouw garandeert dat de EU, zelfs in tijden van marktcrisis, geen exportsubsidies zal toepassen.
 • Als de lokale industrie wordt bedreigd als gevolg van de sterke invoer uit Europa, kunnen op grond van de EPO maatregelen worden genomen om industriële sectoren en de opkomende industrie van de OAG te beschermen.

Duurzame ontwikkeling

 • Het hoofdstuk over landbouw is gericht op duurzame ontwikkeling van de landbouw, met inbegrip van voedselzekerheid, plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding in de OAG. Zij verplicht de partijen tot een diepere beleidsdialoog over landbouw en voedselzekerheid, met inbegrip van transparantie met betrekking tot hun respectieve binnenlandse beleid.
 • Het hoofdstuk over visserij versterkt de samenwerking op het gebied van het duurzame gebruik van de visbestanden op visserijgebied, zoals de beoordeling en het beheer van de visbestanden; monitoring van de ecologische, economische en sociale effecten; overeenstemming met bestaande nationale wetgeving en relevante internationale instrumenten; doeltreffende controle en bewaking ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij;
 • Het hoofdstuk over economische en ontwikkelingssamenwerking heeft tot doel het concurrentievermogen van de OAG-economieën te versterken, voorzieningscapaciteit op te bouwen en de OAG-leden te helpen bij de vlotte uitvoering van de EPO;
 • De EPO is nauw verbonden met de Overeenkomst van Cotonou en de essentiële elementen ervan, zoals mensenrechten, democratie en de rechtsstaat;

Regionale integratie

De EPO heeft evenveel betrekking op de handel tussen de OAG-landen als op de handel met de EU.

 • De EPO verbiedt ongerechtvaardigde of discriminerende invoer- en uitvoerbeperkingen, hetgeen bijdraagt tot de inspanningen van de EAC om niet-tarifaire belemmeringen (NTB’s) in de handel binnen de EAC uit te bannen.

Capaciteitsopbouw en technische bijstand

De EU verleent steun, die zal worden gefinancierd via bestaande instrumenten, voornamelijk de ontwikkelingsbegroting van de EU en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), via Hulp voor Handel.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links