EPO — Oost-Afrikaanse Gemeenschap

De EPO tussen de EU en de OAG zal het voor mensen en bedrijven uit de twee regio’s gemakkelijker maken om in en uit elkaar te investeren en de ontwikkeling van Oost-Afrika te stimuleren. Lees hoe de economische partnerschapsovereenkomsten van de EU (EPO’s) met 6 Afrikaanse landen binnenkort ten goede kunnen komen aan uw handel.

In een notendop

De EAC is een van de meest geïntegreerde regionale economische gemeenschappen van de Afrikaanse Unie. Het is een douane-unie met de meeste goederen en diensten die vrij van rechten worden verhandeld tussen de lidstaten en die een gemeenschappelijk extern tarief met derde landen hebben. Als gemeenschappelijke markt kunnen personen, goederen, diensten en kapitaal vrij circuleren. Voorts is het de bedoeling van de OAG om in 2023 een monetaire unie tot stand te brengen en te streven naar nauwere politieke integratie.

De onderhandelingen over de EPO tussen de EU en de OAG werden in oktober 2014 met succes afgerond. De overeenkomst is reeds ondertekend door Kenia, Rwanda en alle EU-lidstaten. De inwerkingtreding is nog steeds in afwachting van de ondertekening door de andere lidstaten van de OAG (Tanzania, Uganda, Burundi, naast Zuid-Sudan), vóór de ratificatie door alle partijen.

Zodra de EPO van de EU in werking treedt, zal zij voor alle uitvoer uit de OAG onmiddellijk rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt verlenen, in combinatie met een gedeeltelijke en geleidelijke openstelling van de markt van de OAG voor invoer uit de EU.

De overeenkomst bevat ook gedetailleerde bepalingen over oorsprongsregels en sanitaire en fytosanitaire maatregelen. Zij verbiedt ongerechtvaardigde of discriminerende beperkingen op de invoer en de uitvoer en draagt zo bij tot de inspanningen van de OAG om de niet-tarifaire belemmeringen in de handel binnen de OAG uit te bannen.

Bovendien zijn de hoofdstukken landbouw en visserij bedoeld om de samenwerking inzake het duurzame gebruik van hulpbronnen te versterken. De partijen verbinden zich ook tot verdere onderhandelingen over de handel in diensten en handelsgerelateerde regels voor duurzame ontwikkeling, mededingingsbeleid, investeringen en ontwikkeling van de particuliere sector, intellectuele-eigendomsrechten en transparantie bij overheidsopdrachten.

Begunstigde landen

 • Burundi — In afwachting van de ondertekening. Valt onder de regeling „alles behalve wapens” (EBA).
 • Kenia — ondertekend en geratificeerd de EPO. Niet gedekt door de EBA. Recht op rechten- en contingentvrije toegang tot de EU-markt.
 • Rwanda — Ondertekend de EPO. Gedekt door de EBA.
 • Tanzania — In afwachting van de ondertekening. Gedekt door de EBA.
 • Uganda — In afwachting van de ondertekening. Gedekt door de EBA.
 • Soudan — Did neemt niet deel aan de onderhandelingen, zoals zij in 2016 tot de OAG is toegetreden. Kan zich bij de inwerkingtreding van de overeenkomst aansluiten. Is geen lid van de WTO. Gedekt door de EBA.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van de landen van de OAG

De EAC-EPO voorziet in asymmetrische bepalingen ten gunste van de landen van de OAG, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van de liberalisering, lange perioden van liberalisering, flexibele oorsprongsregels en bijzondere waarborgen en maatregelen voor de landbouw, de voedselzekerheid en de bescherming van de zuigeling van de industrie.

 • Hoewel de EU-markten onmiddellijk en volledig worden opengesteld, gaat de markt van de OAG gedeeltelijk en geleidelijk aan tot invoer uit de EU, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau.

Tarieven

 • De EU verleent 100 % du- en quotavrije toegang tot alle invoer uit de OAG-partnerstaten. De toegang tot de EU-markt is permanent, vol en vrij voor iedereen
 • In de landen van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap wordt 82,6 % van de douanerechten geleidelijk afgeschaft, gespreid over de periode 15-25 jaar. Gevoelige producten worden volledig uitgesloten van de liberalisering, met inbegrip van diverse landbouwproducten, wijnen en gedistilleerde dranken, chemicaliën, kunststoffen, hout op basis van hout, textiel en kleding, schoeisel, keramische producten, glaswerk, artikelen van onedel metaal en voertuigen.
 • Indien de invoer van sommige EU-goederen in de landen van het Oostelijk Partnerschap plotseling toeneemt, kunnen door de OAG-partnerstaten vrijwaringsmaatregelen worden toegepast, zoals invoerquota en de wederinstelling van rechten.
 • Er worden grenzen gesteld aan mogelijke aanvullende uitvoerheffingen op grondstoffen en niet-verwerkte levensmiddelen. Bijgevolg kunnen de EAC-leden pas nieuwe uitvoerheffingen opleggen na de kennisgeving aan de EU en gedurende een beperkte periode.
 • Gebruik de zoekoptie van My Trade assistent om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw douane.

Oorsprongsregels

Flexibele oorsprongsregels stellen de OAG-partnerstaten in staat producten uit andere landen uit te voeren, met name in belangrijke sectoren — landbouw, visserij en textiel en kleding. Zo kan een textielproduct de EU binnenkomen als er in een EPO-land ten minste één fase in zijn productie — zoals weven of breien — plaatsvindt.

Voordat u exporteert/importeren, moet u er zorg voor dragen dat:

Tolerantie

De in de EPO opgenomen toleranties zijn minder streng dan de gebruikelijke. Zij belopen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct, in plaats van 10 % in de meeste overeenkomsten van de EU. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De EPO omvat de volgende soorten cumulatie:

 • Bilaterale cumulatie met de EU
 • Diagonale cumulatie met de LGO en de ACS-landen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Cumulatie met buurlanden van de buurlanden, onder bepaalde voorwaarden.

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet worden geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Er kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van de rechten die zijn betaald op materialen die eerder voor verdere verwerking werden ingevoerd en vervolgens werden uitgevoerd naar een land dat een EPO met de EU heeft ondertekend.

Omstandigheden van het vaartuig

In volle zee en in de exclusieve economische zones van de OAG-partnerstaten gevangen vis kan als van oorsprong uit een OAG-land worden beschouwd wanneer deze is gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de plaats van inschrijving van een vaartuig, de vlag waaronder zij varen en de eigendom ervan.

Er is geen specifieke eis inzake de nationaliteit van de bemanning, kapiteins of officieren. Deze voorschriften, die in de oorspronkelijke Overeenkomst van Cotonou waren opgenomen, zijn nu geschrapt om de oorsprong van de door de EPO-landen gevangen vis te vergemakkelijken.

Productspecifieke oorsprongsregels

Producteisen

Technische voorschriften en eisen

 • Informatie over de technische vereisten, regels en procedures [link] waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoeken naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in de „My Trade Assistant” —databank.

Sanitaire en veiligheidsvoorschriften

Inklaringsdocumenten en -procedures

Bewijs van de oorsprong

 • Om een toegelaten exporteur te worden, moet u bij de douane kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en welke andere eisen zij eventueel stellen.

De douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Om meer te weten te komen over de procedures, kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

 • Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten de producten van oorsprong uit de OAG-partnerstaten vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan:

Andere documenten

 • Lees meer over andere inklaringsdocumenten en -procedures die nodig zijn voor de invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (concurrentie, TSD)

Mededinging

 • Sinds 2014 is de EU gestopt met de exportsubsidies voor alle producten die naar alle EPO-landen worden uitgevoerd.
 • De EU heeft maatregelen tot beperking van de productie en de handel tot een minimum beperkt
 • Het hoofdstuk over landbouw garandeert dat de EU geen exportsubsidies zal toepassen, zelfs niet in tijden van marktcrisis.
 • Indien de lokale industrie wordt bedreigd als gevolg van een sterke toename van de invoer uit Europa, kunnen op grond van de EPA maatregelen worden genomen ter bescherming van de industriële sectoren en van de opkomende industrie van de OAG.

Duurzame ontwikkeling

 • Het hoofdstuk over landbouw is gericht op duurzame ontwikkeling van de landbouw, met inbegrip van voedselzekerheid, plattelandsontwikkeling en armoedebestrijding in de OAG. Zij verbindt de partijen tot een verdiepte beleidsdialoog over landbouw en voedselzekerheid, met inbegrip van transparantie met betrekking tot hun respectieve binnenlandse beleid.
 • Het hoofdstuk over visserij versterkt de samenwerking inzake het duurzame gebruik van hulpbronnen op het gebied van de visserij, zoals de beoordeling en het beheer van de hulpbronnen; monitoring van ecologische, economische en sociale effecten; de overeenstemming met de bestaande nationale wetgeving en de relevante internationale instrumenten; doeltreffende controle en toezicht ter bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij;
 • Het hoofdstuk over economische en ontwikkelingssamenwerking is gericht op het versterken van het concurrentievermogen van de economieën van de OAG, het opbouwen van leveringscapaciteit en het bijstaan van de leden van de OAG bij de uitvoering van de EPO;
 • De EPO is nauw verbonden met de Overeenkomst van Cotonou en de essentiële elementen daarvan, zoals de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat;

Regionale integratie

De EPO gaat over handel tussen de OAG-partnerstaten, aangezien het de handel met de EU betreft.

 • De EPO verbiedt ongerechtvaardigde of discriminerende beperkingen op in- en uitvoer, wat bijdraagt aan de inspanningen van de OAG om niet-tarifaire belemmeringen (NTB’s) in de handel binnen de OAG uit te bannen.

Capaciteitsopbouw en technische bijstand

De EU verleent steun, die zal worden gefinancierd uit de bestaande instrumenten, met name de ontwikkelingsbegroting van de EU en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), via de „Hulp voor handel”.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links