Partnerschapsovereenkomst EU-Mexico

De bilaterale handelsbetrekkingen tussen de EU en Mexico worden geregeld door de partnerschapsovereenkomst, die sinds 2000 voorlopig van toepassing is.

De Europese Unie en Mexico onderhandelen momenteel over een nieuwe associatieovereenkomst tussen de EU en Mexico die de huidige partnerschapsovereenkomst moet vervangen.

Lees meer

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Uw product moet voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen.

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage III bij besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico van 23 maart 2000 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking (PB L 245 van 29.09.2000, blz. 953).

De productspecifieke regels zijn aangepast aan de wijzigingen in de classificatie van goederen die door het geharmoniseerd systeem van 2002 zijn ingevoerd. Gemeenschappelijk Besluit nr. 5/2002 van de Raad (PB L 44 van 18.2.2003, blz. 1) bevat het „nieuwe” aanhangsel II (samen met enkele andere bepalingen), dat in zijn geheel opnieuw is gepubliceerd.

Bijlage III is gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van de EU in 2004 bij Besluit nr. 3/2004 van de Gezamenlijke Raad (PB L 293 van 16.9.2004, blz. 15). Wijzigingen in verband met de uitbreiding van de EU van 2007 zijn ingevoerd bij Besluit nr. 2/2008 van de Gezamenlijke Raad (PB L 198 van 26.7.2008, blz. 55).

Bij Besluit nr. 1/2007 van de Gemengde Commissie EU-Mexico (PB L 279 van 23.10.2007, blz. 15) zijn bepaalde wijzigingen aangebracht in de oorsprongsregels in bijlage III, die betrekking hebben op:

 • verlenging van de tijdelijke toepassing van twee productspecifieke voorschriften van aanhangsel II, onder a), met betrekking tot bepaalde chemische producten, tot en met 30 juni 2009
 • verlenging van de tijdelijke toepassing van productspecifieke regels in aanhangsel II, onder a), met betrekking tot lederproducten, tot de afronding van de lopende WTO-onderhandelingen
 • wijziging van de beheersmethode die wordt gebruikt voor de toewijzing van de in aanhangsel II vastgestelde jaarlijkse contingenten voor textielproducten die van de EU naar Mexico worden uitgevoerd, van een veilingsysteem naar het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”
 • wijziging van de beheersmethode voor de toewijzing van de in aanhangsel II, onder a), vastgestelde jaarlijkse quota voor schoeisel dat vanuit de EU naar Mexico wordt uitgevoerd, van een veilingsysteem naar het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”
 • wijziging van de oorsprongsregel in aanhangsel II voor producten die zijn ingedeeld onder post 1904 van het geharmoniseerd systeem
 • wijziging van de oorsprongsregel in aanhangsel II voor producten die zijn ingedeeld onder post 7601 van het geharmoniseerd systeem

Is mijn product volgens de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico van oorsprong uit de EU of Mexico?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de Algemene Overeenkomst tussen de EU en Mexico, moet het product van oorsprong zijn uit de EU of Mexico.

Een product van oorsprong is uit de EU of Mexico, indien het

 • geheel en al in de EU of Mexico zijn verkregen, of
 • In de EU of Mexico zijn vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan door te voldoen aan de productspecifieke regels van aanhangsel II
  Zie ook aanhangsel I „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels.
  Voor bepaalde producten zijn er enkele alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel IIa

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

 

De specifieke regels voor uw product vindt u in My Trade Assistant.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen bij het naleven van productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie

 • de tolerantieregel stelt de producent in staat niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 7 van aanhangsel I „Inleidende aantekeningen” op productspecifieke oorsprongsregels.

Cumulatie

 • Bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Mexico kunnen worden beschouwd als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product

Andere vereisten

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake rechtstreeks vervoer.

Vervoer door een derde land: regel inzake direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Mexico (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • lossen
 • opnieuw laden
 • alle handelingen die bedoeld zijn om ze in goede staat te bewaren;

U dient het bewijs van het rechtstreekse vervoer over te leggen aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico kan geen terugbetaling worden verkregen van rechten die eerder zijn betaald op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Als u een preferentieel tarief wilt aanvragen, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in titel V inzake het bewijs van oorsprong en titel IV inzake regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe kunt u een preferentieel tarief aanvragen?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong leveren.

Het bewijs van oorsprong kan:

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, of
 • een oorsprongsverklaring

Het bewijs van oorsprong blijft geldig gedurende 10 maanden vanaf de datum van afgifte.

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan

 • 500EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200EUR voor persoonlijke bagage

Raadpleeg de toelichting bij bijlage III (met inbegrip van de herziene toelichting bij artikel 17) voor nadere gegevens over het invullen of opstellen van bewijzen van oorsprong.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden in Mexico afgegeven door de Secretaría de Economía (ministerie van Economische Zaken). Het ministerie van Economische Zaken is ook verantwoordelijk voor:

 • verlening van, toezicht op en intrekking van vergunningen aan toegelaten exporteurs
 • controles achteraf naar aanleiding van een verzoek van een douaneautoriteit in een EU-lidstaat

De douaneautoriteit in Mexico kan de douaneautoriteiten in de EU-lidstaten verzoeken de oorsprong van de goederen of de echtheid van het bewijs van oorsprong te controleren. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn. Voor Mexico moet met name de 4-cijferige tariefindeling van de uitgevoerde goederen worden vermeld in vak 8 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1.

Aanhangsel III bevat een model van een EUR.1-certificaat en bevat aanwijzingen voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Mexico door een oorsprongsverklaring over te leggen. Dit kan worden gedaan door:

 • toegelaten exporteurs, of
 • door een exporteur, mits de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

Om toegelaten exporteur te worden, moet u aan de bevoegde douaneautoriteiten („Secretaria Economia” van het ministerie van Economische Zaken aan Mexicaanse zijde) kunnen voldoen aan de oorsprong van uw producten en aan alle andere eisen die deze autoriteiten stellen. De bevoegde autoriteiten kunnen uw goedgekeurde status intrekken als u deze op enigerlei wijze misbruikt. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de bevoegde douaneautoriteiten („Secretaria Economia” van het ministerie van Economische Zaken aan Mexicaanse zijde).

Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

 • de exporteur moet de volgende verklaring (in de juiste taal) op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument typen, stempelen of drukken, waarin de betrokken producten voldoende nauwkeurig zijn omschreven om ze te kunnen identificeren.

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr....), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn.

De tekst van de factuurverklaring kan in elk van de officiële talen van de EU worden opgesteld en is opgenomen in aanhangsel IV. Controleer bij uw douaneautoriteiten of zij extra eisen stellen.

U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, of na de uitvoer, op voorwaarde dat deze bij de douaneautoriteit van het land van invoer wordt aangeboden binnen de in de interne wetgeving van elke partij vastgestelde termijn: twee jaar in de EU en één jaar in Mexico

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de uitvoerende partijen
 • controle door de plaatselijke douane. Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan.

De autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de definitieve oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Deze pagina delen:

Snelle links