Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Mexico

De bilaterale handelsbetrekkingen tussen de EU en Mexico worden geregeld door de partnerschapsovereenkomst, die sinds 2000 voorlopig van toepassing is.

De Europese Unie en Mexico onderhandelen momenteel over een nieuwe associatieovereenkomst tussen de EU en Mexico ter vervanging van de huidige partnerschapsovereenkomst.

Lees meer

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van verhandelde goederen. Bent u nieuw op het onderwerp, dan vindt u een inleiding op de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage III bij besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico van 23 maart 2000 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking (PB L 245 van 29.9.2000, blz. 953).

De productspecifieke regels zijn aangepast aan de wijzigingen in de indeling van goederen die door het geharmoniseerd systeem van 2002 zijn ingevoerd. Gezamenlijk Besluit nr. 5/2002 van de Raad (PB L 44 van 18.2.2003, blz. 1) bevat het „nieuwe” aanhangsel II (samen met enkele andere bepalingen), dat in zijn geheel opnieuw is bekendgemaakt.

Bijlage III is gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van de EU in 2004 bij Besluit nr. 3/2004 van de Gezamenlijke Raad (PB L 293 van 16.9.2004, blz. 15). Wijzigingen in verband met de uitbreiding van de EU in 2007 werden ingevoerd bij Besluit nr. 2/2008 van de Gezamenlijke Raad (PB L 198 van 26.7.2008, blz. 55).

Bij Besluit nr. 1/2007 van de Gemengde Commissie EU-Mexico (PB L 279 van 23.10.2007, blz. 15) zijn bepaalde wijzigingen aangebracht in de oorsprongsregels in bijlage III, die betrekking hebben op het volgende:

 • verlenging van de tijdelijke toepassing van twee productspecifieke voorschriften in aanhangsel II, onder a), betreffende bepaalde chemische producten, tot en met 30 juni 2009
 • verlenging van de tijdelijke toepassing van productspecifieke regels in aanhangsel II (a) met betrekking tot lederproducten, tot de afsluiting van de lopende WTO-onderhandelingen
 • wijziging van de beheersmethode voor de toewijzing van de in aanhangsel II vastgestelde jaarlijkse contingenten voor textiel dat van de EU naar Mexico wordt uitgevoerd, van een veilingsysteem naar het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”
 • wijziging van de beheersmethode voor de toewijzing van de in aanhangsel II, onder a), vastgestelde jaarlijkse contingenten voor schoeisel dat van de EU naar Mexico wordt uitgevoerd, van een veilingsysteem naar het beginsel „wie het eerst komt, het eerst maalt”
 • wijziging van de oorsprongsregel in aanhangsel II voor producten die zijn ingedeeld onder post 1904 van het geharmoniseerd systeem
 • wijziging van de oorsprongsregel in aanhangsel II voor producten die zijn ingedeeld onder post 7601 van het geharmoniseerd systeem

Is mijn product van oorsprong uit de EU of Mexico overeenkomstig de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico?

Om in aanmerking te komen voor het preferentiële lagere of nultarief in het kader van de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Mexico.

Een product van oorsprong is uit de EU of uit Mexico, indien het

 • geheel en al in de EU of Mexico zijn verkregen, of
 • in de EU of Mexico zijn vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan door te voldoen aan de productspecifieke regels van aanhangsel II.
  Zie ook aanhangsel I „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels.    
  Voor bepaalde producten bestaan er enkele alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel II bis.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel van de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen bij de naleving van productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie.

Tolerantie

 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die normaliter door de productspecifieke regel verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product.
 • tolerantie kan niet worden gebruikt om een maximumwaarde van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden
 • specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 7 van aanhangsel I „Inleidende aantekeningen” bij de productspecifieke oorsprongsregels

Cumulering

 • Bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Mexico kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt.

Overige voorschriften

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Vervoer door een derde land: regel van rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Mexico (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere be- of verwerking in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • plaats
 • opnieuw laden
 • elke handeling die bedoeld is om ze in goede staat te bewaren

U moet het bewijs van het rechtstreekse vervoer leveren aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

Op grond van de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico is het niet mogelijk om terugbetaling te krijgen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die worden gebruikt voor de vervaardiging van een product dat in het kader van een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongsprocedures

Als u aanspraak wilt maken op een preferentieel tarief, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten verifiëren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel IV inzake regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs een bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn:

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, of
 • een oorsprongsverklaring

Het bewijs van oorsprong blijft geldig gedurende 10 maanden vanaf de datum van afgifte.

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage

Raadpleeg de toelichting bij bijlage III (met inbegrip van de herziene toelichting bij artikel 17) voor nadere bijzonderheden over het invullen of opstellen van bewijzen van oorsprong.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden in Mexico afgegeven door de „Secretaría de Economía” (ministerie van Economische Zaken). Het ministerie van Economische Zaken is ook verantwoordelijk voor:

 • verlening van, toezicht op en intrekking van vergunningen aan toegelaten exporteurs
 • controles na verificatie naar aanleiding van een verzoek van een douaneautoriteit in een EU-lidstaat

De douaneautoriteit in Mexico kan de douaneautoriteiten in de EU-lidstaten verzoeken de oorsprong van de goederen of de echtheid van het bewijs van oorsprong te controleren. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt. Voor Mexico moet de 4-cijferige tariefindeling van de uitgevoerde goederen worden vermeld in vak 8 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR. 1.

Aanhangsel III bevat een model van een EUR.1-certificaat en geeft aanwijzingen voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Mexico door een oorsprongsverklaring te verstrekken. Het kan worden gedaan door

 • een toegelaten exporteur, of
 • door een willekeurige exporteur, mits de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

Om toegelaten exporteur te worden, moet u ten genoegen van de bevoegde douaneautoriteiten („Secretaria Economia” van het ministerie van Economische Zaken aan Mexicaanse zijde) kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en aan alle andere voorwaarden die zij stellen. De bevoegde autoriteiten kunnen uw erkende status intrekken als u er op enigerlei wijze misbruik van maakt. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de bevoegde douaneautoriteiten („Secretaria Economia” van het ministerie van Economische Zaken aan Mexicaanse zijde).

Hoe moet een oorsprongsverklaring worden opgesteld?

 • de exporteur dient op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument de volgende verklaring (in de juiste taal) aan te brengen, te viseren of af te drukken, waarin de producten voldoende nauwkeurig zijn omschreven om ze te kunnen identificeren.

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr....), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn.

De tekst van de factuurverklaring kan worden opgesteld in elk van de officiële talen van de EU en is te vinden in aanhangsel IV. Neem contact op met uw douaneautoriteiten voor eventuele extra behoeften.

U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen. Als u een toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke verklaring die u identificeert. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, op voorwaarde dat zij bij de douaneautoriteit van het land van invoer wordt overgelegd binnen de termijn die in de interne wetgeving van elke partij is vastgesteld: twee jaar in de EU en één jaar in Mexico

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. Verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partij
 • controle uitgevoerd door de lokale douane. Bezoeken van de invoerende partij aan de exporteur zijn niet toegestaan

De autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de oorsprong definitief vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Deze pagina delen:

Snelle links