Partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Mexico

De bilaterale handelsbetrekkingen tussen de EU en Mexico worden geregeld in de partnerschapsovereenkomst, die sinds 2000 voorlopig van toepassing is.

De Europese Unie en Mexico onderhandelen momenteel over een nieuwe associatieovereenkomst tussen de EU en Mexico die de huidige partnerschapsovereenkomst moet vervangen.

Lees meer

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de oorsprongsregels?

De oorsprongsregels zijn opgenomen in bijlage III bij Besluit nr. 2/2000 van de Gezamenlijke Raad EG-Mexico van 23 maart 2000 betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking (PB L 245 van 29.09.2000, blz. 953).

De productspecifieke regels zijn aangepast aan de wijzigingen in de indeling van goederen die door het geharmoniseerde systeem van 2002 zijn ingevoerd. Gemeenschappelijk Besluit nr. 5/2002 van de Raad (PB L 44 van 18.2.2003, blz. 1) bevat het „nieuwe” aanhangsel II (samen met enkele andere bepalingen), dat in zijn geheel opnieuw is bekendgemaakt.

Bijlage III is gewijzigd om rekening te houden met de uitbreiding van de EU in 2004 bij Besluit nr. 3/2004 van de Gezamenlijke Raad (PB L 293 van 16.9.2004, blz. 15). Wijzigingen in verband met de uitbreiding van de EU in 2007 zijn ingevoerd bij Besluit nr. 2/2008 van de Gezamenlijke Raad (PB L 198 van 26.7.2008, blz. 55).

Bij Besluit nr. 1/2007 van de Gemengde Commissie EU-Mexico (PB L 279 van 23.10.2007, blz. 15) zijn bepaalde wijzigingen van de oorsprongsregels in bijlage III ingevoerd, die betrekking hebben op:

 • verlenging van de tijdelijke toepassing van twee productspecifieke voorschriften in aanhangsel II, onder a), betreffende bepaalde chemische producten, tot en met 30 juni 2009
 • verlenging van de tijdelijke toepassing van de productspecifieke regels in aanhangsel II (a) met betrekking tot lederproducten, tot de afsluiting van de lopende WTO-onderhandelingen
 • wijziging van de beheersmethode die wordt gebruikt voor de toewijzing van de in aanhangsel II vastgestelde jaarlijkse contingenten voor textiel dat uit de EU naar Mexico wordt uitgevoerd, van een veilingsysteem naar „wie het eerst komt, het eerst maalt”
 • wijziging van de beheersmethode voor de toewijzing van de in aanhangsel II, onder a), vastgestelde jaarlijkse contingenten voor schoeisel dat uit de EU naar Mexico wordt uitgevoerd, van een veilingsysteem naar „wie het eerst komt, het eerst maalt”
 • wijziging van de oorsprongsregel in aanhangsel II voor producten die zijn ingedeeld in post 1904 van het geharmoniseerd systeem
 • wijziging van de oorsprongsregel in aanhangsel II voor producten die zijn ingedeeld in post 7601 van het geharmoniseerd systeem

Is mijn product volgens de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico van oorsprong uit de EU of Mexico?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Mexico.

Een product van oorsprong is uit de EU of uit Mexico, indien het:

 • geheel en al in de EU of Mexico zijn verkregen, of
 • in de EU of Mexico zijn vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is om aan de productspecifieke regels in aanhangsel II te voldoen.
  Zie ook aanhangsel I „Opmerkingen” bij productspecifieke oorsprongsregels.    
  Voor bepaalde producten zijn er enkele alternatieve productspecifieke regels — zie aanhangsel II bis.

 

Voorbeelden van productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct — bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden voornamelijk gebruikt in de textiel- en kledingsector en in de chemische sector.

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

De overeenkomst biedt extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

 • de tolerantieregel staat de producent toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken die door de productspecifieke regel normaliter verboden zijn tot 10 % van de prijs af fabriek van het product
 • er kan geen tolerantie worden gebruikt om een maximumwaarde van in de productspecifieke regels vermelde niet van oorsprong zijnde materialen te overschrijden
 • er gelden specifieke toleranties voor textiel en kleding ingedeeld onder de GS-hoofdstukken 50 tot en met 63, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 tot en met 7 van aanhangsel I „Opmerkingen” bij productspecifieke oorsprongsregels.

Cumulatie

 • Bilaterale cumulatie — materialen van oorsprong uit Mexico kunnen worden meegeteld als van oorsprong uit de EU (en omgekeerd) wanneer zij bij de vervaardiging van een product worden gebruikt

Andere eisen

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol, zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer.

Vervoer door een derde land: regel inzake rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Mexico (en vice versa) worden vervoerd zonder verder in een derde land te worden verwerkt.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder toezicht van de douaneautoriteiten blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke bewerking die bedoeld is om ze in goede staat te bewaren

U moet de douaneautoriteiten van het land van invoer bewijzen van het rechtstreekse vervoer.

Teruggave van rechten

Op grond van de algemene overeenkomst tussen de EU en Mexico kan geen terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Oorsprongprocedures

Als u een preferentieel tarief wilt aanvragen, moet u de oorsprongsprocedures volgen en uw aanvraag laten controleren door de douaneautoriteiten van het land waar u uw goederen invoert. De procedures zijn beschreven in titel V betreffende het bewijs van oorsprong en titel IV betreffende regelingen voor administratieve samenwerking.

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Om voor een preferentieel tarief in aanmerking te komen, moeten importeurs het bewijs van oorsprong overleggen.

Het bewijs van oorsprong kan bestaan uit:

 • een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, of
 • een oorsprongsverklaring

Het bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig vanaf de datum van afgifte.

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de zending niet meer bedraagt dan

 • 500 EUR voor kleine verpakkingen of
 • 1,200 EUR voor persoonlijke bagage

Raadpleeg de toelichting bij bijlage III (met inbegrip van de herziene toelichting bij artikel 17) voor nadere bijzonderheden over het invullen of opstellen van bewijzen van oorsprong.

Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden in Mexico afgegeven door het „Secretaría de Economía” (ministerie van Economische Zaken). Het ministerie van Economische Zaken is ook verantwoordelijk voor:

 • verlening van, toezicht op en intrekking van vergunningen aan toegelaten exporteurs
 • controles achteraf naar aanleiding van een verzoek van een douaneautoriteit in een EU-lidstaat

De douaneautoriteit in Mexico kan de douaneautoriteiten in de EU-lidstaten verzoeken de oorsprong van de goederen of de echtheid van het bewijs van oorsprong te controleren. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt. Voor Mexico moet met name de 4-cijferige tariefindeling van de uitgevoerde goederen worden vermeld in vak 8 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

Aanhangsel III bevat een model van een EUR.1-certificaat en bevat aanwijzingen voor het invullen ervan.

Oorsprongsverklaring

Exporteurs kunnen door middel van een oorsprongsverklaring zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Mexico. Het kan worden gemaakt door:

 • een toegelaten exporteur, of
 • door elke exporteur, mits de totale waarde van de producten niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

Om toegelaten exporteur te worden, moet u ten genoegen van de bevoegde douaneautoriteiten („Secretaria Economia” van het ministerie van Economische Zaken van Mexico) aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en aan alle andere voorwaarden die zij eventueel stellen. De bevoegde autoriteiten kunnen uw goedgekeurde status intrekken als u deze op enigerlei wijze misbruikt. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de bevoegde douaneautoriteiten („Secretaria Economia” van het ministerie van Economische Zaken aan Mexicaanse zijde).

Hoe kunt u een oorsprongsverklaring opstellen?

 • de exporteur moet op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument de volgende verklaring (in de juiste taal) typen, afstempelen of afdrukken, waarin de producten voldoende nauwkeurig zijn omschreven om geïdentificeerd te kunnen worden.

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr....), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële... oorsprong zijn.

De tekst van de factuurverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU (zie aanhangsel IV). Controleer bij uw douaneautoriteiten of zij eventueel extra eisen stellen.

U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw verklaring op zich neemt. Wanneer u een factuurverklaring invult, moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, op voorwaarde dat zij niet langer dan de in de interne wetgeving van elke partij vastgestelde termijn bij de douaneautoriteit van het land van invoer wordt ingediend: twee jaar in de EU en één jaar in Mexico

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De verificatie is gebaseerd op

 • administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de invoerende en de exporterende partijen
 • controle door de plaatselijke douane. Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan.

De autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de definitieve vaststelling van de oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Deze pagina delen:

Snelle links