ØPA - Vestafrika

ØPA'en mellem EU og Vestafrika gør det lettere for mennesker og virksomheder fra de to regioner at investere i og handle med hinanden og fremme udviklingen i hele Vestafrika. Find ud af, hvordan EU's økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) med 16 vestafrikanske stater kan gavne din handel.

ØPA'en mellem EU og Vestafrika anvendes endnu ikke i nogen af de vestafrikanske lande - den vil finde midlertidig anvendelse, når alle vestafrikanske lande har undertegnet aftalen, og to tredjedele af de vestafrikanske lande har ratificeret den.

Øjeblikkeligt overblik

EU har indledt en økonomisk partnerskabsaftale med 16 vestafrikanske stater. Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas)og Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union (UEMOA). Nigeria er det eneste land i regionen, der endnu ikke har undertegnet ØPA'en, og derfor anvendes aftalen endnu ikke.

Den økonomiske partnerskabsaftale (ØPA) med Vestafrika omfatter varer og udviklingssamarbejde. ØPA'en giver også mulighed for at føre yderligere forhandlinger om bæredygtig udvikling, tjenesteydelser, investeringer og andre handelsrelaterede spørgsmål i fremtiden.

ØPA'en vil:

 • hjælpe Vestafrika med at blive bedre integreret i det globale handelssystem og støtte investeringer og økonomisk vækst i regionen.
 • øge den vestafrikanske eksport til EU
 • stimulere investeringer og bidrage til at udvikle produktionskapaciteten med en positiv indvirkning på beskæftigelsen.

Indtil vedtagelsen af den fuldstændige regionale ØPA med Vestafrika trådte de økonomiske partnerskabsaftaler med Elfenbenskysten og Ghana midlertidigt i kraft henholdsvis den 3. september 2016 og den 15. december 2016.

Asymmetriske bestemmelser til fordel for vestafrikanske lande

ØPA'en vejer i Vestafrikas favør og tager hensyn til de nuværende forskelle i udviklingsniveauet mellem de to regioner. Asymmetriske bestemmelser til fordel for vestafrikanske lande omfatter udelukkelse af følsomme produkter fra liberalisering, lange liberaliseringsperioder, fleksible oprindelsesregler og særlige beskyttelsesforanstaltninger og foranstaltninger for landbrug, fødevaresikkerhed og beskyttelse af nyoprettede industrier.

 • Mens EU åbner sit marked helt fra dag ét, vil Vestafrika kun delvist fjerne importtolden i løbet af en 20-årig overgangsperiode. Desuden vil producenter af 25 % af de mest følsomme varer være permanent beskyttet mod konkurrence.

Toldsatser

 • Bortset fra våben og ammunition giver EU 100 % told- og kvotefri adgang til al import fra Ghana og Elfenbenskysten i henhold til den foreløbige ØPA. Det samme vil gælde for alle vestafrikanske produkter fra den første dag, hvor den regionale ØPA med Vestafrika træder i kraft. Adgangen til EU-markedet er permanent, fuldstændig og gratis for alle produkter.
 • De vestafrikanske lande vil liberalisere importen fra EU over en periode på 20 år. I henhold til de kategorier, der allerede er fastsat i Ecowas' fælles toldtarif over for tredjelande (CET)
  • Gruppe A-varer (nødvendige sociale goder, basale fornødenheder, basale råvarer, kapitalgoder og specifikke input), der i øjeblikket har en told på 0 eller 5 %, vil blive liberaliseret fem år efter anvendelsen af ØPA'en.
  • varer i gruppe B (hovedsagelig råvarer og halvfabrikata), der i øjeblikket har en told på 0, 5 eller 10 %, vil blive liberaliseret inden for 10-15 år efter anvendelsen af ØPA'en
  • gruppe C-varer (nogle varer til endeligt forbrug), som i øjeblikket har en told på 5, 10 eller 20 %, vil blive liberaliseret inden for 10-20 år efter anvendelsen af ØPA'en.
 • En betydelig del af toldpositionerne (25 %) vil helt blive udelukket fra liberalisering og fortsat være underlagt normal told. Disse omfatter følsomme produkter såsom landbrugs- og fiskeriprodukter og følsomme varer til endeligt forbrug.
 • Hvis importen af visse EU-varer til vestafrikanske lande pludselig stiger og dermed bringer de lokale markeder i fare, kan der indføres beskyttelsesforanstaltninger såsom importkvoter og -afgifter.

 

Brug søgefunktionen i My Trade Assistant til at finde de nøjagtige oplysninger om told og afgifter for dit specifikke produkt under hensyntagen til dets oprindelses- og bestemmelsesland. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte toldmyndighederne.

 

Oprindelsesregler

For at være berettiget til præferencebehandling skal dit produkt opfylde oprindelsesreglerne i henhold til aftalen. Tjek det interaktiveværktøj til selvvurdering af oprindelsesregler (ROSA) i Min handelsassistent for at vurdere, om dit produkt opfylder oprindelsesreglerne, og find ud af, hvordan du udarbejder de korrekte dokumenter.

Generelle oplysninger om oprindelsesreglerne findes nedenfor.

Fleksible oprindelsesregler gør det muligt for ØPA-landene i Vestafrika at eksportere produkter med input fra andre lande, navnlig i nøglesektorer - landbrug, fiskeri og tekstiler og beklædning. Et tekstilprodukt kan f.eks. indføres toldfrit i EU, hvis mindst ét trin i produktionen — f.eks. vævning eller strikning — fandt sted i et ØPA-land.

Tolerance

Tolerancerne i den økonomiske partnerskabsaftale med Vestafrika er mere lempelige end de sædvanlige. De udgør 15 % af prisen ab fabrik på det endelige produkt i stedet for de 10 %, der er fastsat i de fleste af EU's aftaler. For tekstiler og beklædning gælder der særlige tolerancer.

Kumulation

ØPA-bestemmelserne omfatter følgende typer kumulation:

 • Bilateral kumulation med EU
 • Diagonal og fuld kumulation med OLT og AVS-lande på visse betingelser.
 • Kumulation med nabolande udviklingslande, under visse betingelser.

Direkte transport

Bevis for direkte transport skal fremlægges for indførselslandets toldmyndigheder.

Toldgodtgørelse

Der kan anmodes om tilbagebetaling af told betalt på materialer, som tidligere blev importeret til videreforarbejdning og derefter eksporteret til et land, der har undertegnet en ØPA med EU.

Fartøjsbetingelser

Fisk, der fanges på åbent hav og i de vestafrikanske ØPA-landes eksklusive økonomiske zoner, kan kun anses for at have oprindelse i et ØPA-land, hvis de fanges af fartøjer, der opfylder visse kriterier. Disse kriterier henviser til et fartøjs registreringssted, til det flag, de sejler under, og til deres ejerskab.

Der stilles ikke særlige krav til besætningens, skibsførernes eller officerernes nationalitet. Disse krav, som fandtes i den oprindelige Cotonouaftale, er nu blevet fjernet for at gøre det lettere at give oprindelse til fisk fanget af ØPA-lande.

Produktspecifikke oprindelsesregler

 

Brug søgefunktionen i Min handelsassistent til at finde de regler, der gælder for dit specifikke produkt.

Undtagelser

Efter anmodning fra et ØPA-land kan der indrømmes en undtagelse på særlige betingelser for at gøre det muligt at anvende mere lempelige oprindelsesregler for visse produkter med oprindelse i bestemte lande.

Produktkrav

Tekniske regler og krav

 • Få mere at vide om de tekniske krav, regler og procedurer, som varer skal opfylde for at blive importeret til Den Europæiske Union.
 • Søg efter de specifikke regler og bestemmelser, der gælder for dit produkt og dets oprindelsesland, i My Trade Assistant-databasen.

Sundheds- og sikkerhedskrav SPS

Toldbehandlingsdokumenter og -procedurer

 Oprindelsesbeviser

 • For at blive godkendt eksportør skal du kunne bevise over for toldmyndighederne, at dine produkter har oprindelsesstatus, samt eventuelle andre krav, de måtte stille.

Toldmyndighederne kan inddrage din status som godkendt eksportør i tilfælde af misbrug. Du kan få mere at vide om procedurerne ved at kontakte toldmyndighederne.

 • For at være berettiget til præferencetoldsatser skal produkter med oprindelse i ØPA-landene i Vestafrika ledsages af et oprindelsesbevis. Oprindelsesbeviset er gyldigt i 10 måneder. Det kan enten være:
  • et varecertifikat EUR.1 udstedt af udførselslandets toldmyndigheder. Den eksportør (eller bemyndigede repræsentant), der ansøger om et certifikat, skal efter anmodning kunne fremlægge dokumenter, der beviser de pågældende produkters oprindelsesstatus, og opfylde de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.
  • en fakturaerklæring — udstedt af en hvilken som helst eksportør, for sendinger til en værdi af 6 000 EUR eller derunder, eller af godkendte eksportører, for sendinger af en hvilken som helst værdi. Når du udfylder en fakturaerklæring, skal du være parat til at fremlægge dokumenter, der beviser dine produkters oprindelsesstatus og opfylder de øvrige betingelser i protokollen om oprindelsesregler.

Andre dokumenter

 • Få mere at vide om andre tolddokumenter og -procedurer[link], der er nødvendige for at importere til Den Europæiske Union.

Intellektuel ejendomsret og geografiske betegnelser

Handel med tjenesteydelser

Offentlige indkøb

Investeringer

Andre varer

Konkurrence

 • Siden 2014 har EU standset eksportsubsidier for alle produkter, der eksporteres til ØPA-lande.
 • EU har minimeret foranstaltninger med produktions- og handelsforvridende virkninger
 • Hvis den lokale industri trues på grund af stigende import fra Europa, giver ØPA'erne mulighed for at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af industrisektorer og nyoprettede industrier.

Bæredygtig udvikling

ØPA'en med Vestafrika er udtrykkeligt baseret på de "væsentlige og grundlæggende" elementer i  Cotonouaftalen, dvs. menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse. Aftalen indeholder således nogle af de stærkeste formuleringer om rettigheder og bæredygtig udvikling, der findes i EU-aftaler.

 • "Ikke-gennemførelsesklausulen" betyder, at der kan træffes "passende foranstaltninger" (som fastsat i Cotonouaftalen), hvis en part ikke opfylder sine forpligtelser med hensyn til de væsentlige elementer. Dette kan omfatte suspension af handelsfordele.
 • De fælles ØPA-institutioner har til opgave at overvåge og vurdere virkningerne af gennemførelsen af ØPA'er for parternes bæredygtige udvikling. I overensstemmelse med Cotonouaftalen spiller civilsamfundet og parlamentarikerne en klar rolle.

Regional integration

ØPA'en med Vestafrika handler lige så meget om handel mellem de vestafrikanske lande som om handel med EU. Det er det første økonomiske partnerskab, der ikke blot samler de 16 lande i regionen, men også deres to regionale organisationer: Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater (Ecowas) og Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union (UEMOA).

 • Tilbuddet om vestafrikansk markedsadgang til EU er i fuld overensstemmelse med Ecowas' fælles toldtarif over for tredjelande (CET), som danner grundlag for en Ecowas-toldunion. Gennemførelsen af ØPA'en og ECOWAS CET går hånd i hånd og styrker hinanden gensidigt.
 • ØPA'en indeholder vigtige bestemmelser, der skal gøre toldprocedurerne lettere og mere effektive, og fastsætter, at de vestafrikanske lande vil give hinanden mindst samme behandling, som de giver EU.

Kapacitetsopbygning og teknisk bistand

EU yder teknisk bistand til Aid for Trade. Dette hjælper landene med at tilpasse deres toldprocedurer og reducere papirarbejdet. For dig betyder det mindre besvær, når du beskæftiger dig med told.

EU yder f.eks. finansiel og teknisk støtte for at hjælpe vestafrikanske landbrugere med at opfylde EU's sundheds- og plantesundhedsstandarder (SPS). EU sender også ofte et team af eksperter fra direktoratet for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet for at komme med anbefalinger til, hvordan eksportproblemer kan løses.

Nyttige links og dokumenter

Del denne side: