Vejledning til udførsel af varer

Planlægger din virksomhed at eksportere varer uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til eksport, og redegør for de forskellige trin i eksportprocessen.

5 Skridt hen imod eksport af et produkt

 
 

Inden du kommer i gang — er din virksomhed klar til handel?

Planlægger du at eksportere et produkt for første gang?

Før du gør det, skal du tjekke, om din virksomhed er klar:

 • Får dit produkt allerede succes på det nationale marked eller i andre EU-lande?
 • Har virksomheden kapacitet til at sælge produktet på udenlandske markeder uden for EU? Råder den over tilstrækkelige medarbejdere, tid, økonomiske og juridiske ressourcer?
 • Er virksomhedens ledelse forpligtet til at ekspandere til eksportmarkeder uden for EU?
 • Har din virksomhed omfattende finansiel/markedsførings-/forretningsplan med klart definerede mål til støtte for eksport til markeder uden for EU?
 • Har din virksomhed en konkret strategi for eksport af produktet til eksportmarkedet? For eksempel kan du eksportere dit produkt direkte til din køber på eksportmarkedet, f.eks. et andet selskab eller en forbruger, eller indirekte ved at ansætte en tredjepart, som f.eks. en agent eller distributør. Både direkte og indirekte eksport kan også understøttes af e-handelsplatforme.
 • Hvis det er relevant, er den intellektuelle ejendomsret relateret til dit produkt, der er beskyttet på dit eksportmarked?
 • Har din virksomhed kapacitet og ekspertise til at tilpasse sit produkt til kulturelle præferencer eller forskellige tekniske standarder i lande uden for EU?

Før du fortsætter, skal du overveje ovenstående spørgsmål omhyggeligt og drøfte dem i din virksomhed for at afgøre, om du er klar til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt der skal tages for at forberede dig på at gøre det.

 

1

Find et marked og en køber

For at eksportere varer uden for EU skal du først identificere et marked og finde en køber til dit produkt. De oplysninger, der gives i My Trade Assistents, vil hjælpe dig med at finde passende markeder for dit produkt. Det vil også hjælpe dig med at fastlægge kravene til køber, f.eks. registrerings- eller licenskrav, for at tage sig af specifikke varer eller deltage i en bestemt del af økonomien. Da din køber normalt vil være importør og påtage sig ansvaret for indførelsen af dit produkt i bestemmelseslandet og på dets marked, er dets forbehold for denne rolle af afgørende betydning.

Følgende institutioner eller operatører kan være behjælpelige med at identificere eksportmuligheder til eksport og finde kvalificerede købere.

 • Handelskamre kan give dig oplysninger om forskellige markeder og forretningspartnere og rette dig til relevante rapporter.
 • Særlige nyhedsformidlere eller handelsfremmebureauer i dit land eller på dit valgte eksportmarked, som omfatter markedsanalyse og vurdering af erhvervsmuligheder, kan være nyttige. Disse organer udfører ofte undersøgelser af vigtige eksportsektorer.
 • Eksportkonsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan vælger man dine målmarkeder?

Screene potentielle eksportmarkeder for at vurdere, om der er efterspørgsel efter dit produkt, og overveje, om dit produkt vil være konkurrencedygtigt på eksportmarkedet.

Tjek handelsstatistikkerne for dit potentielle målmarked.

Importstatistikker kan vise, om dit målland allerede importerer din type produkt, hvor importen kommer fra, og om der allerede er stor forsyning på markedet. Lave tal kan vise en chance, men afslører også hindringer for markedsadgang eller endda hindringer, som De kan kontrollere hos My Trade Assistent.

Hvordan finder man potentielle købere?

Når du har valgt et eller flere målmarkeder, er det næste skridt at finde frem til potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

Sådanne arrangementer tilbydes i stigende grad online, og det kan være hensigtsmæssigt at se på tilsvarende muligheder.

I modsætning til indenlandske transaktioner skal køberens kvalifikationer for importtransaktionen og den faktiske udnyttelse eller markedsføring af dit produkt i bestemmelseslandet kontrolleres nøje.

Du kan også tjekke, om du har lov til at sælge til regeringen på dit potentielle eksportmarked.

Hvad er offentlige udbud?

 

2

Kontrollér eksportbetingelserne i EU og importkrav på dit målmarked

For at eksportere din vare uden for EU skal du opfylde visse grundlæggende krav.

Hvordan kan du eksportere?

Du kan eksportere et produkt på forskellige måder.

 • For eksempel kan du eksportere direkte til en køber på eksportmarkedet. Dette kan være et andet selskab eller en forbruger.
 • Alternativt eksporterer især meget små virksomheder indirekte via e-handelsplatforme.

 

Hvad er e-handel?

Hvem kan eksportere?

 • Normalt skal du være etableret i EU som en virksomhed eller et fast driftssted. Dette indebærer, at man skal være momsregistreret.
 • Generelt skal du også lade dig registrere i det nationale erhvervsregister. Læs mere sammen med dit lokale handelskammer.
 • Hvis du er bosiddende i EU, skal du have en arbejdstilladelse for at kunne udføre en selvstændig erhvervsvirksomhed. desuden skal du finde en person, der er etableret i EU, og som er villig til at handle på dine vegne som eksportør (f.eks. en logistikleverandør eller toldagent).

Hvordan tilmelder man sig som eksportør?

Som EU-eksportør skal du ansøge hos den kompetente toldmyndighed om et såkaldt EORI-nummer (registrerings- og identificeringsnummer for økonomiske operatører).

EORI-nummeret er et identifikationsnummer, der er gyldigt i hele EU, og som er nødvendigt for alle toldudførselsangivelser.

Tip: Denne proces kan tage et stykke tid, så den kan anvendes i god tid.

Præferencehandelsaftaler:

Hvis du ønsker at eksportere til et land, har EU en præferencehandelsaftale med og nyder godt af lavere tariffer, kan du også ansøge om at få status som godkendt eksportør (EA) eller ansøge om at blive registreret eksportør (REX) afhængigt af aftalen. EA anvendes i og REX gennem Deres nationale toldforvaltning.

Som godkendt eksportør kan De som registreret eksportør anføre "udtalelser om oprindelse" også ud over de tærskelværdier for overførsler, der er fastsat i den relevante aftale. Det fremgår af disse erklæringer eller erklæringer, at de produkter, der skal eksporteres, er i overensstemmelse med oprindelsesreglerne i en given handelsaftale.

Potentielle forenklinger

Hvis du ofte eksporterer og har erfaret personale og en pålidelig tilrettelæggelse af toldprocesserne, kan du ansøge om forenklede toldangivelser som fastsat i EU-toldkodeksen. I denne forbindelse kan flere erfarne erhvervsdrivende også overveje status som autoriseret økonomisk operatør (AEO).

Er eksporten af dit produkt begrænset i EU?

Eksport af specifikke varer eller eksport af et produkt til et bestemt bestemmelsesland kan forbydes eller begrænses. Du kan have brug for en licens eller tilladelse.

 • Kontrollere i TARIC, om du har brug for en eksporttilladelse for dit produkt
 • Kontrollere eksportrestriktionerne i EU's sanktionskort.
 • For visse produkter kan der undtagelsesvis være nationale restriktioner i Deres medlemsstat, som skal kontrolleres af de kompetente myndigheder.

De vigtigste typer produkter, der er underlagt begrænsninger eller er forbudt, er:

 • levende dyr, kød og planter.
 • truede arter
 • visse fødevarer
 • farlige kemikalier
 • narkotika og medicin
 • våben
 • produkter med dobbelt anvendelse
 • affald
 • kulturgoder (værdifulde antikviteter og kunstværker)
 • varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer
 • ublegede artikler, publikationer og videooptagelser

For sådanne produkter kontrolleres det, hvilke regler der gælder.

Er der restriktioner på Deres eksportmarked?

Du skal også sikre, at det land, du ønsker at eksportere til, ikke anvender forbud eller restriktioner på dit produkt, som forbyder det at komme ind i landet eller blive markedsført. Selv om din køber normalt overtager ansvaret for importen og udnyttelsen eller markedsføringen af dit produkt, bør du ved vellykkede og bæredygtige transaktioner være opmærksom på importforbud og importrestriktioner i importlandet.

En omfattende beskrivelse af restriktionerne i de forskellige bestemmelseslande aflægges besøg hos My Trade Assistent.

Yderligere kan du finde generelle forklaringer af forskellige typer restriktioner i vareafsnittet.

Hvilke takster gælder for dit produkt?

Det kan være nødvendigt at betale told for produktet, når det markedsføres. Du finder de anvendte takster i de forskellige bestemmelseslande i My Trade Assistent

Det afhænger af jeres aftale og aftale med køberen, men i de fleste tilfælde er det tilrådeligt at lade importtilladelsen omfatte til den køber, der betaler tolden, samt de skatter og afgifter, der skal betales ved import. Vær opmærksom på, at sidstnævnte vil lægge prisen på dit produkt på dit eksportmarked. Denne såkaldte hjemtagelsespris bør stadig være konkurrencedygtig.

 

Hvad er en importafgift?

Kan min virksomhed drage fordel af en præferencehandelsaftale mellem EU og bestemmelseslandet?

Hvis EU har indgået en præferencehandelsaftale med bestemmelseslandet, kan dit produkt reduceres eller helt fjernes. Denne told kaldes præferencetoldsatser.

I My Trade Assistent vil De finde de præferencetoldsatser, der gælder for varer med oprindelse i EU i forskellige bestemmelseslande.

Disse præferencetoldsatser er imidlertid betinget af, at dit produkt fremstilles på præferencehandelsaftalens territorium og i overensstemmelse med oprindelsesreglerne i denne aftale.

De bør derfor først kontrollere, om der er en præferencetoldsats, og en såkaldt præferencemargen mellem den normale MFN-toldsats og EU's præferencesats.

Hvis dette er tilfældet, skal du fremlægge et bevis for præferenceoprindelse for at gøre det muligt at anvende den præferencesats, du skal overholde, for at overholde oprindelsesreglerne.

Med henblik herpå skal du fremlægge dokumentation for oprindelsesstatus af materialer med oprindelse i tredjelande. I EU er det såkaldte leverandørerklæringer, der skal indsamle dem til dette formål.

Du kan læse om de specifikke regler, der gælder for dit produkt og bestemmelseslandet.

EU "s handelsaftaler:

 • Skabe et mere stabilt og forudsigeligt regelsæt for dig, når du handler med udenlandske markeder.
 • Sikre, at tredjelandes lovgivning ikke diskriminerer EU-produkter.
 • Skabe nye og bedre eksportmuligheder for virksomheden og gøre det lettere at investere i udlandet.

Gælder handelsbeskyttende foranstaltninger for dit produkt?

Importlandet kan anvende handelsbeskyttende foranstaltninger over for dit produkt. Sådanne foranstaltninger kan udgøre en betydelig udgift, der skal tages i betragtning ved planlægningen af Deres eksport. De mest relevante er antidumpingforanstaltninger, men der kan også være tale om udlignings— eller beskyttelsesforanstaltninger. Selv om din køber i henhold til den kontraktmæssige aftale normalt vil fungere som importør og afholde sådanne yderligere omkostninger, kan dette være en hindring for vellykkede og bæredygtige transaktioner.

Relaterede foranstaltninger, som anvendes af et bestemt importland, er afspejlet i Mine handelsassistenter.

Hvad er de relevante skatter og afgifter på Deres eksportmarked?

Kontrol af, hvilke afgifter og eventuelt tillægsafgifter der skal betales ved indførslen af Deres produkt. De skatter og afgifter, der forfalder ved indførslen i forskellige bestemmelseslande, kan også søges i sagen My Trade Assistent.

Disse vil normalt blive båret af køberen i dennes rolle i importøren, men vil bidrage til de landede omkostninger og dermed konkurrenceevnen for dit produkt på eksportmarkedet. For så vidt angår sidstnævnte, skal du overveje en tilpasning til din importør.

Når du sælger direkte til forbrugerne, skal du undersøge, om du har brug for registrering hos skattemyndighederne på dit eksportmarked.

Hvad er de sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og tekniske krav til dit produkt?

Kravene afhænger af eksportmarkedet. Det er normalt din køber, der bærer ansvaret for at overholde dem, da importøren, som dog har brug for hjælp til at bevise, at reglerne er overholdt. Da dette er fastsat i den kontraktmæssige aftale, bør du være omhyggelig med kun at påtage sig ansvaret for de krav, du kan opfylde i forbindelse med eksportørens rolle. Det er ikke kun tilrådeligt at tilpasse sig importøren, men det er normalt nødvendigt. Oplysningerne i min fagassistent vil hjælpe dig med at skelne mellem objektive krav og køberens individuelle interesser.

Kravene afhænger af eksportmarkedet.

Til eksempel:

Det kan være nødvendigt at fremlægge attester for, at dit produkt opfylder landets sundheds- og sikkerhedskrav. Disse kan være forskellige fra dem, der findes i EU.

De fleste produkter skal opfylde de tekniske krav eller sundheds- og hygiejnekrav (ofte benævnt sundheds- og plantesundhedskrav) på Deres eksportmarked. Disse kan kræve forskellige former for prøvning og certificering.

Dette er ofte tilfældet for tekniske krav til industriprodukter samt sundheds- og hygiejnekrav til fødevarer og landbrugsprodukter.

De fleste lande kræver sundhedscertifikater for:

 • planter
 • levende dyr
 • animalske produkter
 • genetisk materiale

F.eks. skal medicinsk udstyr som regel ledsages af et certifikat.

Hvordan kan dit produkt certificeres?

Du skal tjekke følgende i afdelingen for procedurer og formaliteter i min fagassistent og i givet fald efterfølgende oplyse din kunde om følgende:

 • Hvilke krav er certificeringskravene på Deres eksportmarked.
 • Hvilke certifikater de kompetente myndigheder accepterer.
 • Om afprøvningen kan udføres af et akkrediteret laboratorium eller en akkrediteret institution i EU
 • eller om certificeringen skal udføres i bestemmelseslandet.

Hvad er emballerings- og mærkningskravene for dit produkt?

Lande har ofte detaljerede krav til emballering og mærkning af produkter.

Disse krav kan være obligatoriske eller frivillige.

 • Obligatoriske mærker og etiketter på forbrugsvarer og deres emballage er normalt forbundet med offentlig sikkerhed, sundhed og/eller miljøhensyn. De kan give oplysninger om f.eks. ingrediensernes eller sidste anvendelsesdato.

Normalt er der forskellige organer med ansvar for forskellige brancher, f.eks. medicinalindustrien, den elektriske sektor, fødevaresektoren og den kemiske industri, som alle har meget forskellige krav.

For at få et overblik over de relaterede krav, der anvendes af et bestemt importland, skal der ses nærmere på procedurerne og formaliteterne i Mine handelsassistenter.

Har dit produkt behov for beskyttelse af intellektuel ejendomsret?

Det er vigtigt at tjekke, hvordan dit produkts intellektuelle ejendomsrettigheder er beskyttet i det land, du ønsker at eksportere til.

 

 • Kontrollér, om du har brug for at ansøge om nye patenter, eller hvordan dit design, ophavsret eller geografiske betegnelse er beskyttet på dit eksportmarked.

Hvis EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, kan aftalen give ekstra beskyttelse.

 

3

Forberede salget og organisere transporten

Hvordan deles forpligtelserne mellem dig og din køber?

Som allerede nævnt ovenfor er parternes ansvar for en eksport- og importtransaktion fastlagt i den kontraktmæssige aftale. Medmindre der er særlige grunde til, at ansvaret for import, brugbarhed eller markedsføring af produktet påhviler køberen som importør. Kun erfarne forhandlere bør afvige fra denne regel. Afhængigt af lovgivningen i importlandet kan du ikke være i stand til at opfylde visse krav dér, således at de bør forblive hos køberen.

Du kan bruge Incoterms ® til at definere parternes kontraktlige forpligtelser.

Incoterms ® fastsætter sælgernes og købernes ansvar for levering, forsikring og transport af varer under købsaftaler og bestemmer, hvem der er ansvarlig for toldformaliteterne ved udførsel i EU og indførselsformaliteterne i bestemmelseslandet.

Eksempler:

 • "Free on Board" (fob): det betyder, at det er eksportøren eller sælgerens ansvar at betale for alle lokale omkostninger:
 • transport af varerne til afskibningshavnen
 • lasteomkostninger
 • toldprocedurer i eksportlandet.

 

Kunden er ansvarlig for udgifterne til:

 • transport fra afskibningshavnen
 • forsikring
 • losning
 • transport fra ankomsthavnen til det endelige bestemmelsessted.
 • "omkostninger, forsikring og fragt" (cif): eksportøren er ansvarlig for de lokale omkostninger under FOB plus:
 • fragtafgifter
 • forsikring

Under cif-prisen er eksportøren ansvarlig for alle omkostninger, indtil produkterne ankommer til bestemmelseshavnen.

Det skal erindres, at Incoterm ® EXW ikke må ændre dit ansvar som eksportør til myndighederne i dit land, mens DDP indebærer en risiko for at påtage sig et ansvar i importlandet, som eksportøren ikke kan opfylde.

Hvem kan hjælpe dig inden for eksport og transport?

En speditør kan hjælpe

 • tilrettelæggelse af afhentning og levering af dine varer
 • forhandling af fragtpriser med luftfartsselskaber
 • bestilling af lastrum
 • pakning
 • forsikring
 • udarbejdelse af tolddokumenter på dine vegne

Se på eksportfinansiering og eksportstøtteprogrammer, som regeringerne ofte yder i samarbejde med banker eller forsikringsselskaber.

 • Overveje eksportforsikringer, der tilbydes af private parter eller nationale eksportfinansieringsinstitutioner.

 

4

Udarbejde dokumenter til toldklarering i EU

De dokumenter, der er forberedt med henblik på eksport, kan i det mindste delvis også anvendes til import i bestemmelseslandet. Deres forberedelse bør derfor tage hensyn til tilsvarende krav og bør, alt efter omstændighederne, bringes på linje med din køber som importør.

Hvilke dokumenter til forberedelse af toldvæsenet?

 

Du skal først indsende en elektronisk udførselsangivelse til din nationale toldmyndighed.

Hvert EU-land har sit eget elektroniske behandlingssystem. For små forsendelser af en værdi på under 1,000 EUR kan det være tilstrækkeligt med en mundtlig erklæring, der understøttes af et transportdokument eller en faktura.

Udførselsangivelsen giver de nødvendige oplysninger om selve varerne og transporten. Det omfatter:

 • varernes oprindelse
 • bestemmelsesland
 • varekode
 • toldprocedurekoder
 • varernes værdi.

De dokumenter, du skal udarbejde, omfatter:

 • Faktura og transportdokumenter og en pakkeliste: Du skal opbevare alle dokumenter i mindst tre år i tilfælde af kontrol efter klarering (den nationale handels- og skattelovgivning indeholder ofte længere perioder).
 • Moms- og eksportdokumenter: Når du eksporterer uden for EU, er dit produkt fritaget for merværdiafgift (moms) i EU, uanset om du sælger til en virksomhed eller en individuel forbruger, forudsat at du fører registre over eksporten og det eksportbevis, der er udstedt af toldmyndigheden.
 • Certifikater eller licenser: der kan også være behov for plantesundhedscertifikater eller eksportlicenser til eksport.

Hvem indgiver toldangivelsen?

Du kan selv indgive toldangivelsen, eller det kan gøres af en leverandør af tjenesteydelser, som er din toldrepræsentant. Hvis du har en speditionsvirksomhed eller toldspeditør, kan de handle på dine vegne.

Hvordan præsenteres udførselsangivelsen og varerne til udførsel?

Udførselsproceduren består af to etaper:

 • Indgivelsen af udførselsangivelsen og frembydelsen af varerne ved udførselstoldstedet og
 • Frembydelsen af varerne og angivelsen af det overordnede referencenummer (MRN) for udførselsangivelsen på udgangstoldstedet, efterfulgt af en frigivelse til udpassage.

 

Udførselsangivelsen indgives ved brug af toldmyndighedernes elektroniske system.

Normalt skal du indgive din udførselsangivelse til det toldsted, der er ansvarligt for det sted, hvor din virksomhed er etableret, eller i givet fald det toldsted, hvor dine varer er pakket eller læsset med henblik på eksport fra EU.

Hvis varernes værdi i en eksportforsendelse ikke overstiger 3,000 EUR, og varerne ikke er omfattet af forbud eller restriktioner, kan udførselsangivelsen indgives til udgangstoldstedet.

 

Husk, at udførselsangivelsen skal indgives forud for det tidspunkt, hvor varerne forlader EU. Give udførselstoldstedet tid nok til at foretage de nødvendige risikoanalyser, før varerne frigives.

Hvad sker der efter indgivelsen af udførselsangivelsen?

Der er tre mulige tilfælde:

 • Varerne kan frigives til eksport på grundlag af Deres indsendte udførselsangivelse, eller
 • Dine varer kan blive udvalgt til dokumentkontrol, og du kan blive bedt om at indsende yderligere dokumenter, før dine varer kan cleares, eller
 • Din eksport kan blive udvalgt til et dokument samt fysisk kontrol.

Med henblik på en mere regelmæssig eksport bør der tages hensyn til forenklede toldangivelser som omhandlet i EU-toldkodeksen.

Yderligere oplysninger findes på:

Https://ec.europa.eu/taxation_customs /websteder/beskatning/filer/ ressourcer/dokumenter/ told-/guidelance_export_en.pdf

 

5

Udarbejde dokumenterne til fortoldningen i bestemmelseslandet.

Når dine varer ankommer til bestemmelseslandet, gælder de lokale importkrav og -procedurer for din eksport. Brug min handelsassistent til at fastlægge disse krav og til at være i stand til at bringe dem på linje med din køber.

Tip:

 • Behandling før ankomst er mulig, hvilket betyder, at du kan indsende de relevante dokumenter inden varernes ankomst i det land, du eksporterer til.
 • Du skal være enig med køberen i, hvilke dokumenter der skal udarbejdes af eksportøren, og som køberen, der som importør normalt er ansvarlig for toldbehandling, og told samt tillægstold. Eksportørens og importørens rolle og ansvar er defineret i den kontraktmæssige aftale, som bør forhandles omhyggeligt i denne henseende.

Dokumenter, som de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet kan kræve

 • Handelsfaktura (med specifikke krav vedrørende dens form og indhold).
 • Pakkeliste
 • Importlicenser (automatiske eller ikke-automatiske) for visse varer.
 • Certifikater, der viser, at dit produkt er i overensstemmelse med de obligatoriske produktregler, f.eks. krav til sundhed og sikkerhed, mærkning og emballering.
 • Bevis for præferenceoprindelse (EUR.1, EUR-MED, oprindelseserklæring eller erklæring om oprindelse), forudsat at der er indgået en præferencehandelsaftale mellem EU og bestemmelseslandet og dine produkter opfylder de relevante oprindelsesregler.
 • Oprindelsescertifikat, der beviser varernes ikke-præferenceoprindelse:
  • Der kan kræves et certifikat for (ikke-præferenceoprindelse) oprindelse i tilfælde af importrestriktioner i retning af (visse) produkter fra specifikke lande, anvendelse af handelsbeskyttelsesforanstaltninger eller overvågning af den særlige import. Importøren kan dog anmode om et sådant certifikat til sine formål.
  • Oprindelsescertifikater udstedes normalt af det lokale handelskammer. I nogle lande kan dette ansvar også overdrages til ministerier eller toldmyndigheder.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

 

Din tjekliste: 5 Skridt til eksport af et produkt

Før du begynder

 • Se checklisten over spørgsmål med henblik på vurdering af din virksomheds eksportvilje.
 • Drøft og afgøre, om din virksomhed er klar til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt der skal tages som forberedelse til fremtidige handelsaktiviteter uden for EU.

Trin 1: Find et marked og en køber

 • Vælg det nye eksportmarked.
 • Vurder det potentielle forretningspotentiale, og hvor konkurrencedygtig dit produkt er.
 • Indregne eksportrelaterede omkostninger i prisberegninger, såsom takster, transportomkostninger, omkostninger for agenter osv.
 • Identificer potentielle købere.
 • Identificere et agentur/institution/partner til støtte for formaliteterne i forbindelse med eksportarbejdet. F.eks. for at forberede kontrakter, fastsætte betalingsbetingelser, kontrollere køberens kreditværdighed og eventuelle restriktioner for overførsel af penge i indførselslandet.
 • Nøje at definere og dele ansvaret mellem sælger/eksportør og køber/importør, således at kun de formodes at være opfyldt.

Trin 2: Kontrol af eksportbetingelserne i EU og vurdering af krav på eksportmarkedet

 • Fastlægge de retlige krav til en eksportvirksomhed.
 • Opnå et EORI-nummer (Registration and Identification) (EORI-nummer) (anvendes i god tid).
 • Hvis EU har indgået en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, kontrollere den almindelige og den præferentielle told for at fastsætte præferencemargenen. Vurdere, om dit produkt er i overensstemmelse med de relevante oprindelsesbestemmelser, og finde frem til den gældende (præferentielle) toldsats.
 • Ansøger om tilladelse til at eksportere til et land, EU har indgået en handelsaftale med, og du ønsker at gøre brug af præferencetakster, hvis du ønsker at eksportere til et land.
 • Vurdere, om der i EU gælder eksportrestriktioner eller forbud i forbindelse med eksport til dit eget land eller til eksport af dit produkt.
 • Undersøge, hvilke skatter og ekstraafgifter der gælder på dit eksportmarked.
 • Kontrollér, om du kan anvende eventuelle handelspolitiske beskyttelsesforanstaltninger på dit produkt.
 • Bekræft, om du er nødt til at få et momsnummer for at sælge dit produkt på eksportmarkedet (hvis du sælger direkte til forbrugerne).
 • Identificere de gældende sundheds-, sikkerheds- og tekniske krav på Deres eksportmarked.
 • At vurdere den certificeringsproces og dokumentation, der kræves i bestemmelseslandet (herunder kontrol af de laboratorier, der er nødvendige for at udføre prøverne og attesterne).
 • Kontrol af reglerne for emballering og mærkning på eksportmarkedet.
 • Kontrollér, om du har brug for at beskytte din vare på eksportmarkedet.

Trin 3: Forberede salget og organisere transporten

 • Udarbejde og underskrive kontrakten med køberen, herunder aftale om, hvem der er ansvarlig for tilrettelæggelsen af transporten.
 • Overveje eksportforsikring
 • Identificere institutioner, der kan hjælpe dig med at organisere eksportprocessen og eventuelle eksportstøtteprogrammer (om nødvendigt).

Trin 4: Udarbejde dokumenter til toldklarering i EU

 • Udfylde og indsende udførselsangivelsen.
 • Angiv eventuelle yderligere dokumenter, der måtte være nødvendige, og en plan for, at toldmyndighederne kan kræve yderligere dokumentation eller foretage fysisk kontrol.
 • Præsentere dine varer til eksport på toldstederne for udførsel og udførsel.

Trin 5: Udarbejdelse af dokumenter til toldklarering i bestemmelseslandet

 • Koordinere med din køber, hvilke dokumenter der kræves af de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

Aftale med køberen, hvem der skal sørge for, hvilke dokumenter der skal behandles, og hvem der har ansvaret for fortoldningen, og hvem der skal betale told samt skatter og tillægstold. Kun det ansvar, du er i stand til at leve op til, kan varetages.

Del denne side:

Genveje