Vejledning for udførsel af varer

Planlægger din virksomhed at eksportere varer til lande uden for EU? Dette afsnit hjælper dig med at forstå, om din virksomhed er klar til at eksportere, og beskriver de forskellige trin i eksportprocessen.

5 skridt hen imod eksport af et produkt

 
 

Inden du starter — Er din virksomhed klar til at handle?

Planlægger du at eksportere et produkt for første gang?

Inden du gør det, skal du tjekke, om din virksomhed er klar:

 • Har dit produkt allerede succes på dit hjemmemarked eller i andre EU-lande?
 • Har din virksomhed kapacitet til at sælge produktet på udenlandske markeder uden for EU? Råder den over tilstrækkelige personalemæssige, tidsmæssige, finansielle og juridiske ressourcer?
 • Er din virksomheds ledelse engageret i at udvide til eksportmarkeder uden for EU?
 • Har din virksomhed en omfattende finansiel/markedsførings-/forretningsplan med klart definerede mål til støtte for eksport til markeder uden for EU?
 • Har din virksomhed en konkret strategi for, hvordan du eksporterer produktet til dit eksportmarked? Du kan f.eks. eksportere dit produkt direkte til din køber på dit eksportmarked, f.eks. en anden virksomhed eller en forbruger, eller indirekte ved at ansætte en tredjepart, f.eks. en agent eller distributør. Både direkte og indirekte eksport kan også støttes af e-handelsplatforme.
 • Hvis det er relevant, er den intellektuelle ejendomsret til dit produkt beskyttet på dit eksportmarked?
 • Har din virksomhed kapacitet og ekspertise til at tilpasse sit produkt til kulturelle præferencer eller forskellige tekniske standarder i lande uden for EU?

Før du fortsætter, skal du overveje ovenstående spørgsmål omhyggeligt og drøfte dem i din virksomhed for at afgøre, om du er klar til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt du skal tage for at forberede dig på at gøre det.

 

1

Find et marked og en køber

For at eksportere varer til lande uden for EU skal du først identificere et marked og finde en køber af dit produkt. Oplysningerne under Mine handelsassistent vil hjælpedig med at finde egnede markeder for dit produkt. Det vil også hjælpe dig med at fastlægge de krav, der stilles til din køber, såsom registrerings- eller licenskrav til at handle med bestemte varer eller deltage i et bestemt økonomisk område. Da din køber normalt vil være importør og påtage sig ansvaret for at indføre dit produkt i bestemmelseslandet og på dets marked, er dens kvalificering til denne rolle af afgørende betydning.

Følgende institutioner eller aktører kan hjælpe med at identificere eksportmarkedsmuligheder og finde kvalificerede købere.

 • Handelskamre kan give dig oplysninger om forskellige markeder og forretningspartnere og lede dig til relevante rapporter.
 • Handelsspecifikke nyhedsudbydere eller handelsfremmende agenturer i dit land eller på dit valgte eksportmarked, der omfatter markedsanalyse og vurdering af forretningsmuligheder, kan være til hjælp. Disse organer leverer ofte undersøgelser af centrale eksportsektorer.
 • Eksportkonsulenter og relevante banker kan også yde rådgivning.

Hvordan udvælger du dine målmarkeder?

Screene potentielle eksportmarkeder for at vurdere, om der er efterspørgsel efter dit produkt, og overveje, om dit produkt vil være konkurrencedygtigt på eksportmarkedet.

Tjek handelsstatistikkerne for dit potentielle målmarked.

Importstatistikker kan vise, om dit målland allerede importerer din produkttype, hvor importen kommer fra, og om der allerede er et stort udbud på markedet. Lave tal kan vise en mulighed, men også afsløre hindringer for markedsadgang eller endda hindringer, som du kan tjekke hos My Trade-assistent.

Hvordan finder du potentielle købere?

Når du har valgt et eller flere målmarkeder, er næste skridt at identificere potentielle handelspartnere og forretningskontakter.

Du kan finde partnere og kontakter på:

Sådanne arrangementer tilbydes i stigende grad online, og det kan være hensigtsmæssigt at se nærmere på tilsvarende muligheder.

I modsætning til indenlandske transaktioner skal køberens kvalificering i forbindelse med importtransaktionen og den faktiske anvendelse eller markedsføring af dit produkt i bestemmelseslandet nøje kontrolleres.

Du kan også kontrollere, om du har lov til at sælge til staten på dit potentielle eksportmarked.

Hvad er offentlige udbud?

 

2

Tjek eksportbetingelserne i EU og importkravene i dit målmarked

For at eksportere dit produkt til lande uden for EU skal du opfylde visse grundlæggende krav.

Hvordan kan du eksportere?

Der er forskellige måder, hvorpå du kan eksportere et produkt.

 • Du kan f.eks. eksportere direkte til en køber på dit eksportmarked. Det kan være en anden virksomhed eller en forbruger.
 • Alternativt eksporterer især meget små virksomheder ofte indirekte via e-handelsplatforme.

 

Hvad er e-handel?

Hvem kan eksportere?

 • Du skal normalt være etableret i EU som virksomhed eller fast driftssted. Dette omfatter momsregistrering.
 • Generelt skal du også lade dig registrere i det nationale handelsregister. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte dit lokale handelskammer.
 • Hvis du er bosiddende uden for EU, skal du have en arbejdstilladelse for at kunne udøve selvstændig erhvervsvirksomhed. du skal desuden finde en person, der er etableret i EU, og som er villig til at handle på dine vegne som eksportør (f.eks. en leverandør af logistiktjenester eller toldagent).

Hvordan registreres du som eksportør?

Som EU-eksportør skal du ansøge hos den kompetente toldmyndighed om et såkaldt EORI-nummer (Economic Operators Registration and Identification).

EORI-nummeret er et gyldigt identifikationsnummer i hele EU, som du skal bruge til alle toldudførselsangivelser.

Spids: Denne proces kan tage nogen tid, så den kan anvendes i god tid.

Præferencehandelsaftaler:

Hvis du ønsker at eksportere til et land, hvor EU har en præferencehandelsaftale med og nyder godt af lavere toldsatser, kan du også skulle ansøge om status som autoriseret eksportør (EA) eller, afhængigt af aftalen, ansøge om at blive registreret eksportør (REX). EA anvendes hos og REX gennem den nationale toldadministration.

Som autoriseret kan du udfærdige "oprindelseserklæringer" som registreret eksportør "udtalelser om oprindelse", også ud over de tærskelværdier for forsendelser, der er fastsat i den relevante aftale. Det fremgår af disse erklæringer eller erklæringer, at de produkter, der skal eksporteres, er i overensstemmelse med oprindelsesreglerne i en given handelsaftale.

Potentielle forenklinger

Hvis du ofte eksporterer og har kvalificeret personale og en pålidelig tilrettelæggelse af toldprocesserne, kan du ansøge om forenklede toldangivelser som fastsat i EU-toldkodeksen. I denne forbindelse kan mere erfarne erhvervsdrivende også overveje status som autoriseret økonomisk operatør (AEO).

Er eksporten af dit produkt begrænset i EU?

Eksport af specifikke varer eller eksport af et produkt til et bestemt bestemmelsesland kan forbydes eller begrænses. Du kan have brug for en licens eller tilladelse.

 • Tjek i Taric, om du har brug for en eksportlicens for dit produkt
 • Tjek eksportrestriktionerne på EU's sanktionskort.
 • For visse produkter kan der undtagelsesvis være nationale restriktioner i dit medlemsland, som du skal tjekke hos de kompetente myndigheder.

De vigtigste typer produkter, der er omfattet af restriktioner eller forbud, er:

 • nogle levende dyr, kød og planter.
 • truede arter
 • visse fødevarer
 • farlige kemikalier
 • lægemidler og lægemidler
 • våben
 • varer med dobbelt anvendelse
 • affald
 • kulturgoder (værdifulde antikviteter og kunstgenstande)
 • varemærkeforfalskede eller piratkopierede varer
 • artikler, publikationer og videooptagelser

For sådanne produkter kontrolleres det, hvilke regler der gælder.

Er der begrænsninger på dit eksportmarked?

Du skal også sørge for, at det land, du ønsker at eksportere, ikke anvender forbud eller restriktioner på dit produkt, som forbyder det at komme ind i landet eller at blive markedsført. Selv om din køber normalt vil påtage sig ansvaret for importen samt for anvendelsen eller markedsføringen af dit produkt, bør du for vellykkede og bæredygtige transaktioner være opmærksom på importforbud og importrestriktioner i importlandet.

For en omfattende beskrivelse af restriktionerne i forskellige bestemmelseslande henvises til My Trade Assistant.

Du kan desuden finde generelle forklaringer på forskellige typer restriktioner i afsnittet om varer.

Hvilke takster gælder for dit produkt?

Detkan være nødvendigt at betale told for dit produkt, når det markedsføres på eksportmarkedet. Du finder de gældende toldsatser for forskellige bestemmelseslande i Mit handelsassistent

Det afhænger af din aftale og kontrakt med køberen, men i de fleste tilfælde er det tilrådeligt at overlade toldbehandlingen til køberen, som derefter betaler tolden samt de skatter og tillægsafgifter, der forfalder ved importen. Vær opmærksom på, at sidstnævnte vil øge prisen på din vare på dit eksportmarked. Disse såkaldte landingsomkostninger bør stadig være konkurrencedygtige.

 

Hvad er en importtold?

Kan min virksomhed drage fordel af en præferencehandelsaftale mellem EU og bestemmelseslandet?

Hvis EU har en præferencehandelsaftale med bestemmelseslandet, kan dit produkt blive reduceret eller endda helt fjernet. Disse toldsatser kaldes præferentielle toldsatser.

I Min handelsassistentvil du få de præferencetoldsatser, der gælder for varer med oprindelse i EU i forskellige bestemmelseslande.

Disse præferentielle toldsatser er imidlertid betinget af, at Deres produkt fremstilles i de præferencehandelsaftalepartneres område og i overensstemmelse med oprindelsesreglerne i denne aftale.

Du bør derfor først undersøge, om der er en præferentiel toldsats og en såkaldt præferencemargen mellem den almindelige MFN-toldsats og EU's præferencesats.

Hvis dette er tilfældet, og du ønsker at fremlægge et bevis for præferenceoprindelse for at gøre det muligt at anvende præferencesatsen, skal du overholde oprindelsesreglerne.

Med henblik herpå skal De have passende beviser for oprindelsesstatus for materialer, der er indkøbt fra tredjeparter. Inden for EU sker dette ved hjælp af såkaldte leverandørerklæringer, du skal indsamle til dette formål.

For at få mere at vide om de særlige regler, der gælder for dit produkt og bestemmelseslandet, kan du konsultere Mit handelsassistent.

EU 's handelsaftaler:

 • give dig et mere stabilt og forudsigeligt regelsæt, når du handler med udenlandske markeder.
 • sikre, at tredjelandets lovgivning ikke diskriminerer EU-produkter.
 • skabe nye og bedre eksportmuligheder for din virksomhed og gøre det lettere at investere i udlandet.

Gælder der handelsbeskyttelsesforanstaltninger for dit produkt?

Importlandet kan anvende handelsbeskyttelsesforanstaltninger over for dit produkt. Sådanne foranstaltninger kan udgøre en betydelig omkostning, der skal tages i betragtning ved planlægningen af Deres eksport. De mest relevante er antidumpingforanstaltninger, men der kan også være udlignings- eller beskyttelsesforanstaltninger. Selv om din køber i henhold til den kontraktlige aftale normalt vil fungere som importør og bære sådanne yderligere omkostninger, kan disse være en hindring for vellykkede og bæredygtige transaktioner.

Tilknyttede foranstaltninger, alt efter omstændighederne, der anvendes af et bestemt importland, er afspejlet i My Trade Assistent.

Hvad er de relevante skatter og tillægsafgifter på dit eksportmarked?

Tjek også, hvilke afgifter og i givet fald tillægstold der skal betales ved import af dit produkt. De skatter og tillægsafgifter, der skal betales ved indførsel i forskellige bestemmelseslande, kan også konsulteres i My Trade-assistent.

Disse omkostninger vil normalt blive båret af køberen i sin rolle hos importøren, men vil øge de landede omkostninger og dermed dit produkts konkurrenceevne på eksportmarkedet. Med hensyn til sidstnævnte bør du overveje tilpasning til din importør.

Når du sælger direkte til forbrugerne, skal du undersøge, om du skal registreres hos skattemyndighederne på dit eksportmarked.

Hvilke sundheds-, sikkerheds- og tekniske krav gælder for dit produkt?

Kravene vil afhænge af dit eksportmarked. Det er normalt din køber som importør, der har brug for hjælp til at bevise, at reglerne overholdes. Da dette er fastsat i den kontraktlige aftale, bør du være forsigtig med kun at påtage dig ansvaret for de krav, du måtte opfylde i din rolle som eksportør. Tilpasning til importøren er ikke blot tilrådelig, men normalt nødvendig. Oplysningerne i Mit handelsassistentvil hjælpe dig med at skelne objektive krav fra din købers individuelle interesser.

Kravene vil afhænge af dit eksportmarked.

For eksempel:

Du skal muligvis fremlægge certifikater, der beviser, at dit produkt opfylder landets sundheds- og sikkerhedskrav. Disse kan være forskellige fra dem, der findes i EU.

De fleste produkter skal opfylde tekniske, sundhedsmæssige og hygiejnemæssige krav (ofte kaldet sundheds- og plantesundhedskrav) på dit eksportmarked. Disse kan kræve forskellige typer prøvning og certificering.

Dette gælder ofte tekniske krav til industriprodukter samt sundheds- og hygiejnekrav til fødevarer og landbrugsprodukter.

De fleste lande kræver sundhedscertifikater for:

 • planter
 • levende dyr
 • animalske produkter
 • genetiske materialer

Medicinsk udstyr skal f.eks. også normalt ledsages af en attest.

Hvordan certificeres dit produkt?

Du bør tjekke i afsnittet om procedurer og formaliteter i Mit handelsassistent og derefter sammen med din kunde præcisere følgende:

 • Hvilke certificeringskrav gælder på dit eksportmarked.
 • Hvilke certifikater der accepteres af de kompetente myndigheder.
 • Om testen kan udføres af et akkrediteret laboratorium eller en akkrediteret institution i EU
 • eller om attesteringen skal foretages i bestemmelseslandet.

Hvilke krav til emballering og mærkning gælder for dit produkt?

Landene har ofte detaljerede krav til emballering og mærkning af produkter.

Disse krav kan være obligatoriske eller frivillige.

 • Obligatoriske mærker og etiketter på forbrugerprodukter og deres emballage vedrører normalt hensynet til offentlig sikkerhed, sundhed og/eller miljø. De kan give oplysninger om ingredienser eller sidste anvendelsesdato.

Der er normalt forskellige agenturer med ansvar for forskellige industrier, f.eks. medicinalindustrien, elindustrien, fødevareindustrien og den kemiske industri, som alle har meget forskellige krav.

For at få et overblik over de relaterede krav, der anvendes af et bestemt importland, kan du læse afsnittet om procedurer og formaliteter i My Trade Assistent.

Har dit produkt brug for beskyttelse af intellektuel ejendomsret?

Det er vigtigt at tjekke, hvordan dit produkts intellektuelle ejendomsret er beskyttet i det land, du vil eksportere til.

 

 • Tjek, om du skal ansøge om nye patenter, eller hvordan dit design, din ophavsret eller din geografiske betegnelse er beskyttet på dit eksportmarked

Hvis EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, kan aftalen give ekstra beskyttelse.

 

3

Forberede salget og tilrettelægge transporten

Hvordan deles ansvaret mellem dig og din køber?

Som allerede nævnt ovenfor er ansvaret for parterne i en eksport-/importtransaktion fastlagt i den kontraktlige aftale. Medmindre der er særlige grunde, bør ansvaret for import, anvendelighed eller markedsføring af dit produkt påhvile køberen som importør. Kun erfarne erhvervsdrivende bør afvige fra denne regel. Afhængigt af lovgivningen i importlandet er du måske ikke i stand til at opfylde visse krav dér, så disse bør forblive hos køberen.

Du kan bruge Incoterms ® til at definere parternes kontraktlige forpligtelser.

Incoterms ® fastsatte sælgeres og køberes ansvar for levering, forsikring og transport af varer i henhold til salgsaftaler og fastlægger, hvem der er ansvarlig for toldformaliteterne ved eksport i EU og importformaliteterne i bestemmelseslandet.

Eksempler:

 • "Frit om bord" (FOB): betyder, at det er eksportørens eller sælgerens ansvar at betale alle lokale omkostninger:
 • transport af varerne til afskibningshavnen
 • omkostninger til lastning
 • toldklareringsprocedurer i eksportlandet.

 

Din kunde er ansvarlig for udgifterne til:

 • transport fra og med lastehavnen
 • forsikring
 • aflæsning
 • transport fra ankomsthavnen til det endelige bestemmelsessted.
 • "Omkostninger, forsikring og fragt" (cif): eksportøren er ansvarlig for de lokale omkostninger under fob plus:
 • fragtafgifter
 • forsikring

I henhold til cif er eksportøren ansvarlig for alle omkostninger, indtil produkterne ankommer til bestemmelseshavnen.

Det skal erindres, at Incoterm ® EXW ikke kan ændre dit ansvar som eksportør over for myndighederne i Danmark, mens DDP indebærer en risiko for at påtage sig et ansvar i importlandet, som ikke kan opfyldes af eksportøren.

Hvem kan hjælpe dig med eksport- og transportprocessen?

En speditør kan hjælpe med

 • tilrettelæggelse af afhentning og levering af dine varer
 • forhandling af fragtrater med transportører
 • reservation af fragtplads
 • emballering
 • forsikring
 • udarbejdelse af tolddokumenter på dine vegne

Søge efter eksportfinansierings- og eksportstøtteprogrammer, som regeringer ofte tilbyder i samarbejde med banker eller forsikringsselskaber.

 • Overveje eksportforsikring, der tilbydes enten af private parter eller af nationale eksport-importfinansieringsinstitutioner.

 

4

Forberede dokumenter med henblik på eksportklarering i EU

De dokumenter, der er udarbejdet med henblik på eksport, tjener i det mindste delvis også til import i bestemmelseslandet. Forberedelsen af dem bør derfor tage hensyn til tilsvarende krav og bør alt efter omstændighederne bringes i overensstemmelse med din køber som importør.

Hvilke dokumenter skal forberedes til toldvæsenet?

 

Du skal først indsende en elektronisk udførselsangivelse hos den nationale toldmyndighed.

Hvert EU-land har sit eget elektroniske behandlingssystem. For småforsendelser til en værdi under 1,000 EUR kan det være tilstrækkeligt med en mundtlig erklæring understøttet af et transportdokument eller en faktura.

Udførselsangivelsen indeholder de nødvendige oplysninger om selve varerne og transporten. Det omfatter:

 • varernes oprindelse
 • bestemmelsesland
 • varekoder
 • koder for toldprocedurer og
 • varernes værdi.

De dokumenter, du skal udarbejde, omfatter:

 • Faktura og transportdokumenter samt en pakkeliste: Du skal opbevare alle dokumenter i mindst tre år i tilfælde af kontrol efter eksportklareringen (den nationale handels- og skattelovgivning fastsætter ofte længere perioder).
 • Moms- og eksportregnskaber: Når du eksporterer til lande uden for EU, er dit produkt fritaget for merværdiafgift (moms) i EU, uanset om du sælger til en virksomhed eller en individuel forbruger, forudsat at du fører fortegnelser over eksporten og det eksportbevis, der er udstedt af toldmyndighederne.
 • Certifikater eller licenser: der kan også være behov for plantesundhedscertifikater eller eksportlicenser til eksportformål.

Hvem indgiver toldangivelsen?

Du kan selv indgive toldangivelsen, eller det kan ske af en tjenesteyder, som er din toldrepræsentant. Hvis du ansætter en speditør eller toldklarerer, kan de handle på dine vegne.

Hvordan fremlægges udførselsangivelsen og varerne til eksport?

Udførselsproceduren består af to faser:

 • indgivelse af udførselsangivelsen og frembydelse af varerne udførselstoldstedet, og
 • frembydelse af varerne og angivelse af hovedreferencenummeret (MRN) for udførselsangivelsen for udgangstoldstedet efterfulgt af en frigivelse til udpassage.

 

Udførselsangivelsen indgives via toldmyndighedens elektroniske system.

Generelt skal du indgive din udførselsangivelse til det toldsted, der er ansvarligt for det sted, hvor din virksomhed er etableret, eller i givet fald det toldsted, hvor dine varer pakkes eller lastes med henblik på eksport fra EU.

Hvis værdien af varerne i en eksportforsendelse ikke overstiger 3,000 EUR, og varerne ikke er omfattet af forbud eller restriktioner, kan udførselsangivelsen indgives til udgangstoldstedet.

 

Husk, at en udførselsangivelse skal indgives forud for det faktiske tidspunkt, hvor varerne forlader EU. Give udførselstoldstedet tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige risikoanalyser, inden de frigiver varerne.

Hvad sker der efter indgivelsen af udførselsangivelsen?

Der er tre mulige tilfælde:

 • Dine varer kan frigives til eksport på grundlag af din indsendte udførselsangivelse, eller
 • Dine varer kan blive udvalgt til dokumentkontrol, og du kan blive bedt om at indsende yderligere dokumenter, inden dine varer kan fortoldes, eller
 • Din eksport kan blive udvalgt til både et dokument og fysisk kontrol.

For mere regelmæssig eksport bør der overvejes forenklede toldangivelser som fastsat i EU-toldkodeksen.

Yderligere oplysninger findes på:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /sites/beskatning/sagsmappe/Ressource/dokumenter/ told/kunder — code/ guidance_export_en.pdf

 

5

Udarbejde dokumenter til toldbehandling ved indførsel i bestemmelseslandet.

Når dine varer når frem til bestemmelseslandet, gælder de lokale importkrav og -processer for din eksport. Brug min handelsassistent til at fastsætte disse krav og være i stand til at tilpasse sig dem til din køber.

Spids:

 • Nogle gange er det muligt at forarbejde varerne før ankomsten, hvilket betyder, at du kan indsende de relevante dokumenter, inden varerne ankommer til det land, du eksporterer til.
 • Du skal aftale med køberen, hvilke dokumenter der skal udarbejdes af eksportøren, og hvem af køberen, der som importør normalt er ansvarlig for toldbehandling og told samt skatter og tillægsafgifter. Eksportørens og importørens roller og ansvar er defineret i den kontraktlige aftale, som bør forhandles omhyggeligt i denne henseende.

Dokumenter, som de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet kan kræve

 • Handelsfaktura (med særlige krav til form og indhold).
 • Pakkeliste
 • Importlicenser (automatiske eller ikke-automatiske) for visse varer.
 • Certifikater, der viser dit produkt, er i overensstemmelse med de obligatoriske produktbestemmelser, f.eks. sundheds- og sikkerhedskrav, mærkning og emballering.
 • Bevis for præferenceoprindelse (dvs. EUR.1, EUR-MED, oprindelseserklæring eller oprindelseserklæring), forudsat at der er indgået en præferencehandelsaftale mellem EU og bestemmelseslandet, og dine produkter opfylder de relevante oprindelsesregler.
 • Oprindelsescertifikat, der beviser dit produkts ikke-præferenceoprindelse:
  • Der kan kræves et certifikat for (ikke-præferentiel) oprindelse i tilfælde af importrestriktioner over for (visse) produkter fra bestemte lande, anvendelse af handelsbeskyttelsesforanstaltninger eller overvågning af målrettet import. Importøren kan dog også anmode om en sådan attest til sit formål.
  • Oprindelsescertifikater udstedes normalt af dit lokale handelskammer. I nogle lande kan dette ansvar også overdrages til ministerier eller toldmyndigheder.

Hvor finder du yderligere oplysninger?

 

Din tjekliste: 5 trin til eksport af et produkt

Inden du begynder

 • Se tjeklisten med spørgsmål for at vurdere, om din virksomhed er klar til eksport.
 • Drøft og afgør, om din virksomhed er klar til at handle med lande uden for EU, eller hvilke skridt der skal tages som forberedelse til fremtidige handelsaktiviteter uden for EU.

Trin 1: Find et marked og en køber

 • Vælg dit nye eksportmarked.
 • Vurdér forretningspotentialet, og hvor konkurrencedygtigt dit produkt er.
 • Medtag eksportrelaterede omkostninger i prisberegninger såsom told, transportomkostninger, omkostninger til agenter osv.
 • Identificere potentielle købere.
 • Angiv et agentur/institution/partner til støtte for formaliteterne i forbindelse med eksportprocesserne. F.eks. udarbejdelse af kontrakter, fastsættelse af betalingsbetingelser, kontrol af køberens kreditværdighed og eventuelle restriktioner for pengeoverførsler i importlandet.
 • Nøje definere og dele ansvaret mellem sælger/eksportør og køber/importør, således at der kun antages at være tale om dem, der rent faktisk kan opfyldes.

Trin 2: Tjek eksportbetingelserne i EU og vurdere kravene på dit eksportmarked

 • Undersøg de lovmæssige krav til en eksportvirksomhed.
 • Få et EORI-nummer (Economic Operators "Registration and Identification nummer) (ansøg i god tid).
 • Hvis EU har en handelsaftale med det land, du ønsker at eksportere til, skal du tjekke den almindelige told og præferencetolden for at fastsætte præferencemargenen. Alt efter omstændighederne vurdere, om dit produkt opfylder de relevante oprindelsesregler, og angive den gældende (præferentielle) toldsats.
 • Ansøg om bevilling til en autoriseret eksportør eller registrere dig i REX-systemet, hvis du ønsker at eksportere til et land, som EU har en handelsaftale med, og du ønsker at ansøge om præferencetold.
 • Undersøg, om der er nogen eksportrestriktioner eller -forbud i EU for eksport til dit målland eller for eksport af dit produkt.
 • Undersøg, hvilke skatter og tillægstold, der gælder på dit eksportmarked.
 • Tjek om dit produkt er omfattet af eventuelle handelsbeskyttelsesforanstaltninger.
 • Bekræft, om du skal have et skattenummer for at sælge dit produkt på dit eksportmarked (hvis du sælger direkte til forbrugerne).
 • Identificer de gældende sundheds-, sikkerheds- og tekniske krav på eksportmarkedet.
 • Vurdere den certificeringsproces og dokumentation, der kræves i bestemmelseslandet (herunder kontrol af de laboratorier, der er nødvendige for test og certificeringer).
 • Tjek emballerings- og mærkningsreglerne på eksportmarkedet.
 • Tjek, om du har brug for at beskytte den intellektuelle ejendomsret til dit produkt på eksportmarkedet.

Trin 3: Forberede salget og tilrettelægge transporten

 • Udarbejde og underskrive kontrakten med køberen, herunder en aftale om, hvem der er ansvarlig for hvad og tilrettelæggelsen af transportprocessen.
 • Overveje eksportforsikring
 • Angiv, hvilke institutioner der kan hjælpe dig med at tilrettelægge eksportprocessen og eventuelle eksportstøtteprogrammer (hvis det er nødvendigt).

Trin 4: Forberede dokumenter med henblik på eksportklarering i EU

 • Udfyld og indsend eksportangivelsen.
 • Identificere eventuelle yderligere dokumenter, der måtte være nødvendige, og planlægge muligheden for, at toldmyndighederne kræver yderligere dokumentation eller udfører fysisk kontrol.
 • Fremlæg dine varer til eksport på toldstederne for eksport og udpassage.

Trin 5: Udarbejde dokumenter til toldbehandling ved indførsel i bestemmelseslandet

 • Angiv med køberen, hvilke dokumenter der kræves af de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

Aftal med køberen, hvem der er ansvarlig for at fremlægge hvilke dokumenter, og hvem der er ansvarlig for toldbehandlingen og for at betale told og afgifter samt tillægstold. Påtag dig kun det ansvar, du er i stand til at opfylde.

Del denne side:

Genveje