Όρος στο γλωσσάριο:

Απόδειξη προέλευσης

Έγγραφο με το οποίο δηλώνεται ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται σε ορισμένες προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, υποστηρίζοντας έτσι το αίτημα για προτιμησιακή μεταχείριση στο πλαίσιο της εν λόγω προτιμησιακής εμπορικής συμφωνίας. Υπάρχουν διάφοροι τύποι απόδειξης καταγωγής, ανάλογα με την προτιμησιακή εμπορική ρύθμιση, όπως πιστοποιητικό καταγωγής που εκδίδεται από την τελωνειακή αρχή ή δημόσια αρχή ή δήλωση καταγωγής/δήλωση τιμολογίου/δήλωση καταγωγής που συντάσσεται από εξαγωγέα.

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις