ELi-Mehhiko partnerlusleping

ELi ja Mehhiko kahepoolseid kaubandussuhteid reguleeritakse partnerluslepinguga, mida kohaldatakse ajutiselt alates 2000. aastast.

Euroopa Liit ja Mehhiko peavad praegu läbirääkimisi uue ELi-Mehhiko assotsieerimislepingu üle, mille eesmärk on asendada praegune partnerlusleping.

Lugegetäiendavalt

Päritolureeglid

Selles jaos tutvustatakse kaubanduslepingu peamisi päritolureegleid ja -menetlusi.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga uus, võite leida sissejuhatuse põhimõistete kohta kaupade jaotises.

Päritolueeskirjad;

Teie toode peab vastama teatavatele eeskirjadele, mis tõendavad selle päritolu, et selle suhtes saaks kohaldada soodusmäära.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud EÜ-Mehhiko ühisnõukogu 23. märtsi 2000. aasta otsuse nr 2/2000 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) III lisas (ELT L 245, 29.09.2000, lk 953).

Tootepõhiseid eeskirju on kohandatud vastavalt kaupade klassifitseerimise muudatustele, mis kehtestati 2002. aasta harmoneeritud süsteemiga. Ühisnõukogu otsus nr 5/2002 (ELT L 44, 18.2.2003, lk 1) sisaldab II lisa (koos mõne muu sättega), mis on tervikuna uuesti avaldatud.

III lisa on muudetud, et võtta arvesse ELi laienemist 2004. aastal ühisnõukogu otsusega nr 3/2004 (ELT L 293, 16.9.2004, lk 15). ELi 2007. aasta laienemisega seotud muudatused kehtestati ühisnõukogu otsusega nr 2/2008 (ELT L 198, 26.7.2008, lk 55).

ELi-Mehhiko ühiskomitee otsusega nr 1/2007 (ELT L 279, 23.10.2007, lk 15) tehti III lisas esitatud päritolureeglitesse teatavad muudatused, mis käsitlevad järgmist:

 • IIa liites sätestatud kahe tootepõhise eeskirja (mis käsitlevad teatavaid keemiatooteid) ajutise kohaldamise pikendamine kuni 30. juunini 2009
 • IIa liites sätestatud nahktooteid käsitlevate tootepõhiste eeskirjade ajutise kohaldamise pikendamine kuni käimasolevate WTO läbirääkimiste lõpuleviimiseni
 • II liites sätestatud EList Mehhikosse eksporditavate tekstiiltoodete aastakvootide eraldamiseks kasutatava haldusmeetodi muutmine enampakkumissüsteemi asemel põhimõttel „kes ees, see mees“
 • II liite punktis a sätestatud EList Mehhikosse eksporditavate jalatsite aastakvootide eraldamiseks kasutatava haldusmeetodi muutmine enampakkumissüsteemi asemel põhimõttel „kes ees, see mees“
 • II liites sätestatud harmoneeritud süsteemi rubriiki 1904 klassifitseeritud toodete päritolureegli muutmine
 • II liites sätestatud harmoneeritud süsteemi rubriiki 7601 klassifitseeritud toodete päritolureegli muutmine

Kas minu toode on pärit EList või Mehhikost vastavalt ELi-Mehhiko üldisele lepingule?

Selleks et teie toode vastaks ELi-Mehhiko üldise lepingu kohasele madalamale soodustariifile või nulltariifile, peab see pärinema EList või Mehhikost.

Toode on pärit EList või Mehhikost, kui see on

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – toote kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutus – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks paberi tootmine (harmoneeritud süsteemi grupp 48) päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiu ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõiva- ning keemiasektoris.

 

Konkreetsed eeskirjad oma toote kohta leiate minu kaubandusassistendilt.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade täitmiseks

Leping võimaldab lisapaindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu tolerants või kumulatsioon.

Sallivus

 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • lubatud hälvet ei tohi kasutada tootespetsiifilistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimumväärtuse ületamiseks.
 • Erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50-63 kuuluvate tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis sisalduvad tootepõhiste päritolureeglite I liite "Sissejuhatavad märkused" märkustes 5-7.

Kumuleerumine

 • Kahepoolne kumulatsioon – Mehhikost pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamisel

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlemine või otseveo eeskiri.

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo reegel

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Mehhikosse (ja vastupidi) ilma neid kolmandas riigis edasi töötlemata.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud, kui tooted jäävad tolli järelevalve alla ega läbi muid toiminguid kui:

 • mahalaadimine
 • ümberlaadimine
 • kõik toimingud, mis on ette nähtud nende seisundi säilitamiseks

Peate esitama importiva riigi tollile tõendid otseveo kohta.

Tollimaksu tagastamine

ELi-Mehhiko üldise lepingu kohaselt ei ole soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt eelnevalt makstud tollimaksu tagasimakset võimalik saada.

Päritolumenetlused

Kui soovite taotleda soodustariifi, peate järgima päritolumenetlust ja laskma oma taotlust kontrollida selle riigi tollil, kuhu te oma kauba impordite. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja IV jaotises „Halduskoostöö kord“.

Soodustariifi taotlemine

Soodustariifi saamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

 • kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või
 • päritoludeklaratsioon

Päritolutõend kehtib 10 kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Päritolutõendit ei nõuta, kui saadetise koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite või
 • 1 200 eurot isikliku pagasi eest

Vt III lisa selgitavaid märkusi (sealhulgas muudetud selgitavat märkust artikli 17 kohta)päritolutõendite täitmise või koostamise üksikasjade kohta.

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1

Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 annab Mehhikos välja Secretaría de Economía (majandusministeerium). Majandusministeerium vastutab ka

 • heakskiidetud eksportijatele lubade andmine, järelevalve ja tühistamine
 • ELi liikmesriigi tolliasutuse taotlusel tehtavad kontrollijärgsed kontrollid

Mehhiko tolliasutus võib taotleda ELi liikmesriikide tolliasutustelt kauba päritolustaatuse või päritolutõendi autentsuse kontrollimist. Sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust. Konkreetselt Mehhiko puhul tuleb kaupade liikumissertifikaadi EUR. 1 lahtrisse 8 märkida eksporditud kaupade 4numbriline tariifne klassifikatsioon.

III liites on esitatud sertifikaadi EUR.1 näidis ja selle täitmise juhised.

Päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise deklareerida, et nende toode on pärit EList või Mehhikost, esitades päritoludeklaratsiooni. Seda saab teha

 • heakskiidetud eksportija või
 • iga eksportija, tingimusel et toodete koguväärtus ei ületa 6 000 eurot

Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma täita pädevale tolliasutusele („Secretaria Economia“, Mehhiko pool) oma toodete päritolustaatuse ja muud nõuded, mida nad võivad kehtestada. Pädevad asutused võivad teie heakskiidetud staatuse tühistada, kui Te seda mingil viisil kuritarvitate. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust pädevate tolliasutustega („Secretaria Economia“ Mehhiko poolel).

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

 • eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile, milles asjaomaseid tooteid piisavalt üksikasjalikult kirjeldatakse, trükkima, tembeldama või välja trükkima (vastavas keeles) järgmise deklaratsiooni:

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Arvedeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV liites. Kontrollige oma tolliasutustelt, kas neil võib olla lisanõudeid.

Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, tingimusel et te esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse kõigi deklaratsioonide eest, mille alusel Teid identifitseeritakse. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

Eksportija võib koostada arvedeklaratsiooni, kui sellega hõlmatud tooted eksporditakse, või pärast eksportimist, tingimusel et see esitatakse importiva riigi tolliasutusele mitte kauemaks kui kummagi lepinguosalise siseriiklikes õigusaktides sätestatud: kaks aastat ELis ja üks aasta Mehhikos

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. Tõendamise aluseks on:

 • importivate ja eksportivate lepinguosaliste tolliasutuste halduskoostöö
 • kontrolli teostab kohalik toll. Importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad lõplikult kindlaks päritolu ja teatavad tulemused importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid