Kaitse-eeskirjade alusel toodetud kaubad

See lehekülg on viitedokument ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete jaoks. Sõltuvalt ELi sihtriigist võib kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks pöörduge palun minu kaubandusassistenti poole.

Pange tähele, et sellel leheküljel on iga rubriigi üldine kirjeldus esitatud kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoritud kasvuhoonegaaside impordipiirangud

Osoonikihti kahandavad tooted

Keskkonnakaitse eesmärgil on keelatud osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete ja seadmete import Euroopa Liitu. See keeld kehtib impordi suhtes mis tahes riigist, olenemata sellest, kas see on ühinenud osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva 1987. aasta Montreali protokolliga või mitte.

Osoonikihti kahandavad ained

Keskkonnakaitse eesmärgil lubatakse osoonikihti kahandavate ainete importi Euroopa Liitu (EL) ainult siis, kui need vastavad teatavatele tingimustele.

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete keelustamine

Teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete turule laskmine on keelatud, et vähendada Kyoto protokolliga hõlmatud fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Värvide ja lakkide turustusnõuded

Värvid ja lakid peavad vastama turustamisnõuetele, mille eesmärk on vältida lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heite negatiivset mõju keskkonnale.

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete turustamine

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete turustamise suhtes kohaldatakse sätteid, mis käsitlevad muu hulgas turukeelde, märgistamisnõudeid, teabe esitamist ja registreerimiskohustusi.

 

Ohustatud liikide kaitse (Fauna ja Flora)

CITES – ohustatud liikide kaitse

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) hõlmatud liikide impordi suhtes kohaldatakse topeltkontrolli süsteemi, mis hõlmab ekspordi- ja impordikontrolli nii päritoluriigis kui ka ELi määratud sisenemiskohtades.

Suursilm-tuuni ja mõõkkalaga kauplemise statistiline seire

Tuuni ja mõõkkala import on lubatud üksnes juhul, kui asjaomasele lastile on lisatud statistiline impordidokument. Meetme eesmärk on kaitsta mõjutatud liike.

Hariliku tuuni püügi dokumenteerimise süsteem

Hariliku tuuni impordi suhtes kohaldatakse püügidokumentide süsteemi, mille eesmärk on teha kindlaks hariliku tuuni päritolu, et reguleerida selle liigi varusid, parandada statistiliste andmete kvaliteeti ja usaldusväärsust ning vältida, takistada ja lõpetada ebaseaduslikku kalapüüki.

Dissostichus spp. püügi dokumenteerimise kord

Dissostichus spp. (üldtuntud kui kihvkala) impordile tuleb lisada püügidokument, et rakendada CCAMLRi (Antarktika vete elusressursside kaitse konventsioon) järelevalvemeetmeid.

Hülgetoodete impordinõuded

Keelatud on importida kaubanduslikul eesmärgil grööni hüljeste valgekarva poegasid ja karushüljeste poegasid ning nendest valmistatud tooteid. Teatavate selliste toodete import võib olla lubatud, kui need vastavad teatavatele nõuetele.

Ebaseadusliku kalapüügi kontroll

Teatavate kalandustoodete importi kontrollitakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Ebaseadusliku puidu ja puittoodete kontroll

Ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete import on keelatud.

FLEGT-litsentsimissüsteemi puidu impordi suhtes

Vabatahtlikku süsteemi rakendavatest riikidest eksporditud puittoodete import on keelatud, välja arvatud juhul, kui saadetisel on FLEGT-litsents.

 

Ohtlikke aineid kasutavate tootmis- ja järelprotsesside kontroll

Patareide ja akude turustamisnõuded

Arvestades neis sisalduvate ohtlike ainete kogust ja selleks, et kaitsta keskkonda, on teatavate patareide ja akude turule laskmine keelatud.

Elektri- ja elektroonikaseadmete turustusnõuded

Teatavate ohtlike ainete kasutamine ELi turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes on piiratud. Nende toodete tootjad ja importijad vastutavad jäätmekäitluse eest, eelkõige selliste jäätmete korduskasutamise, ringlussevõtu ja muude taaskasutamise vormide edendamise eest.

Radioaktiivsed tooted

Radioaktiivsete toodete import on rangelt piiratud, et kaitsta keskkonda ja rahvatervist radioaktiivse ohu eest.

 
Jagage seda lehte: