Kaitse-eeskirjadega hõlmatud kaubad

Seda lehekülge kasutatakse viitedokumendina ainult kogu ELi hõlmavate tootenõuete puhul. Sõltuvalt sihtkohaks olevast ELi riigist võidakse kohaldada lisanõudeid. Täpsema teabe saamiseks tutvuge palun minu kaubandusassistendiga.

Pange tähele, et sellel lehel on iga rubriigi üldine kirjeldus kõigis ELi keeltes. Andmed on siiski kättesaadavad ainult inglise keeles.

Osoonikihti kahandavate ainete ja fluoritud kasvuhoonegaaside impordipiirangud

Osoonikihti kahandavad tooted

Keskkonnakaitse eesmärgil on osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete ja seadmete import Euroopa Liitu keelatud. Seda keeldu kohaldatakse mis tahes riigist pärineva impordi suhtes, olenemata sellest, kas see riik on 1987. aasta osoonikihti kahandavaid aineid käsitleva Montreali protokolli osaline või mitte.

Osoonikihti kahandavad ained

Keskkonnakaitset silmas pidades on osoonikihti kahandavate ainete (ODS) import Euroopa Liitu lubatud üksnes juhul, kui need vastavad teatavatele tingimustele.

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete keelustamine

Teatavate fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete turuleviimine on keelatud, et vähendada Kyoto protokolliga hõlmatud fluoritud kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Värvide ja lakkide turustusnõuded

Värvid ja lakid peavad vastama turustamisnõuetele, mis on ette nähtud lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkoguste negatiivse keskkonnamõju vältimiseks.

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete turustamine

Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate toodete ja seadmete turustamise suhtes kohaldatakse sätteid, mis käsitlevad muu hulgas turustamiskeelde, märgistamisnõudeid, teabe esitamist ja registreerimiskohustusi.

 

Ohustatud liikide kaitse (Fauna ja Flora)

CITES – ohustatud liikide kaitse

Ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) hõlmatud liikide impordi suhtes kohaldatakse topeltkontrollisüsteemi, mis hõlmab ekspordi- ja impordikontrolli nii päritoluriigis kui ka ELi määratud sisenemiskohtades.

Suursilm-tuuni ja mõõkkalaga kauplemise statistiline seire

Tuuni ja mõõkkala import on lubatud üksnes juhul, kui asjaomase lastiga on kaasas statistiline impordidokument. Meetme eesmärk on kahjustunud liikide säilitamine.

Hariliku tuuni püügi dokumenteerimise kord

Hariliku tuuni impordi suhtes kohaldatakse püügidokumentide süsteemi, mille eesmärk on teha kindlaks kogu hariliku tuuni päritolu, et reguleerida selle liigi varusid, parandada statistiliste andmete kvaliteeti ja usaldusväärsust ning ennetada, ära hoida ja lõpetada ebaseaduslikku kalapüüki.

Dissostichus spp. püügi dokumenteerimise kord

Dissostichus spp (üldtuntud kui kihvkala) impordile tuleb lisada püügidokument, et rakendada CCAMLRi (Antarktika vete elusressursside kaitse konventsioon) järelevalvemeetmeid.

Hülgetoodete impordinõuded

Ärilistel eesmärkidel on keelatud importida grööni hüljeste valgekarvaliste poegade ja vööthüljeste poegade karusnahku ning nendest valmistatud tooteid. Teatavate seda liiki toodete import võib olla lubatud, kui need vastavad teatavatele nõuetele.

Ebaseadusliku kalapüügi kontroll

Teatavate kalandustoodete importi kontrollitakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks.

Ebaseadusliku puidu ja sellest saadud toodete kontroll

Ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete import on keelatud.

FLEGT-litsentsimissüsteem puidu impordi jaoks

Seda vabatahtlikku kava rakendavatest riikidest eksporditud puittoodete import on keelatud, välja arvatud juhul, kui saadetisel on FLEGT-litsents

 

Ohtlikke aineid kasutavate tootmis- ja tootmisjärgsete protsesside kontroll

Patareide ja akude turustamisnõuded

Arvestades neis sisalduvate ohtlike ainete kogust ja selleks, et kaitsta keskkonda, on teatavate patareide ja akude turuleviimine keelatud.

Elektri- ja elektroonikaseadmete turustusnõuded

Teatavate ohtlike ainete kasutamine ELi turule lastavates elektri- ja elektroonikaseadmetes on piiratud. Nende toodete tootjad ja importijad vastutavad jäätmekäitluse eest, eelkõige selliste jäätmete korduskasutamise, ringlussevõtu ja taaskasutamise muude vormide edendamise eest.

Radioaktiivsed tooted

Radioaktiivsete toodete import on rangelt piiratud, et kaitsta keskkonda ja rahvatervist radioaktiivsete ohtude eest.

 
Jagage seda lehte:

Kiirlingid