Kaupade impordi juhend

Kas teie ettevõte kavatseb importida kaupu väljastpoolt ELi? See osa aitab teil aru saada, kas teie ettevõte on valmis importima, ja kirjeldatakse impordiprotsessi eri etappe.

4 Toote importimise etapid

 
 

Kas kavatsete toodet esimest korda ELi importida?

Enne seda kontrollige, kas teie ettevõte on selleks valmis:

 • Kas toode võiks olla edukas teie siseturul või teistes ELi riikides?
 • Kas teie ettevõttel on võimalik osta toodet väljaspool ELi asuvatelt välisturgudelt? Kas tal on piisavalt töötajaid, aega, rahalisi ja õiguslikke vahendeid?
 • Kas teie ettevõte on valmis tegema rahvusvahelist müüki, valima kõige sobivama transpordivahendi ja läbima tolliprotseduure?
 • Kas teie ettevõttel on põhjalik finants-/turundus-/äriplaan, millel on selgelt määratletud eesmärgid ELi mittekuuluvatest riikidest pärit toodete impordi toetamiseks?
 • Kas teie ettevõttel on konkreetne strateegia selle kohta, kuidas toodet teie turule importida? Näiteks võite importida oma toodet otse tootjalt või kaudselt kolmanda isiku, näiteks turustaja palkamise teel. Nii otsest kui ka kaudset importi võivad toetada ka e-kaubanduse platvormid.
 • Kui see on asjakohane, siis kas teie tootega seotud intellektuaalomand on teie eksporditurul kaitstud?
 • Kas teie ettevõte suudab analüüsida ja kontrollida, kas toode vastab ELi tervishoiu-, ohutus-, tehnilistele ja/või turustamisstandarditele?

Enne kui jätkate, kaaluge eespool esitatud küsimusi hoolikalt ja arutage neid oma ettevõttes, et otsustada, kas olete valmis ELi mittekuuluvate riikidega kauplema või milliseid samme peate selleks valmistumiseks võtma.

 

1

Esimene samm: Leidke tarnija välismaal

Kaupade importimiseks väljastpoolt ELi, tehes kõigepealt kindlaks toote võimalikud tarnijad.

 • Kaubanduskojad saavad anda teavet turgude ja äripartnerite kohta ning suunata teid asjakohaste aruannete juurde.
 • Abiks võivad olla kaubandusega seotud uudiste pakkujad või kaubanduse edendamisega tegelevad asutused, mis hõlmavad turuanalüüsi ja ärivõimaluste hindamist. Need asutused korraldavad sageli uuringuid peamiste sektorite kohta.
 • Nõu võivad anda ka kaubanduskonsultandid ja asjaomased pangad.

Kuidas valida oma tarneturge?

Uurige võimalikke imporditurge, et hinnata, kas teie toodet pakutakse.

Tutvuge oma võimaliku tarneturu kaubandusstatistikaga.

Kuidas leida potentsiaalseid tarnijaid?

Kui olete valinud pakkumise turu, uurige võimalikke kaubanduspartnereid ja ärikontakte.

Partnereid ja kontakte leiate aadressilt:

 

2

Kontrollige imporditingimusi ja tollimakse ning veenduge, et toode vastab ELi nõuetele

Imporditingimused ja -tollimaksud sõltuvad sellest, kuidas soovite importida, ja oma tarneturust.

Kes võib ELi importida?

 • Tavaliselt peate olema asutatud ELis äriühinguna või püsiva tegevuskohana. See hõlmab käibemaksukohustuslasena registreerimist.
 • Kui olete kolmanda riigi elanik, peab teil olema tööluba iseseisvaks äritegevuseks; lisaks peate leidma ELis asuva isiku, kes on valmis tegutsema teie nimel eksportijana (nt logistikateenuse osutaja või tollimaakler).

Üldiselt peate end registreerima ka riiklikus äriregistris. Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku kaubanduskoja poole. ELi importijana peate taotlema EORI numbrit. EORI on identifitseerimisnumber, mis kehtib kogu ELis.

Soovitus: EORI registreerimine võib võtta aega, nii et planeerida ja esitada taotlus aegsasti ette.

Mõnes ELi riigis peavad teatavast suurusest suuremad ettevõtted olema kantud riiklikku äriregistrisse.
Lisateabe saamiseks tutvuge ELi turuga või tutvuge oma kohaliku kaubanduskojaga.

 • Kui olete kolmanda riigi elanik, peate olema asutatud ettevõttena ja/või omama tööluba, mis võimaldab teil tegeleda iseseisva äritegevusega.

Milliseid impordi- või turustamiseeskirju kohaldatakse teie imporditud toote suhtes ELis?

Kontrollige, kas ELis või konkreetses liikmesriigis kehtivad impordipiirangud.

Teatavate tundlike kaupade importi või teatavate kaupade importi konkreetsetest riikidest võib keelata või piirata. Teil võib olla vaja luba, litsentsi või esitada ametlikult heakskiidetud imporditeatise.

Kontrollige TARICi andmebaasi, et näha, kas vajate oma toote jaoks impordilitsentsi

Peamised tooteliigid, mille suhtes kehtivad impordipiirangud, on järgmised:

 • põllumajandustooted,
 • ravimid,
 • kemikaalid,
 • raua- ja terasetooted,
 • kultuuriväärtused,
 • tekstiiltooted ja rõivad,
 • relvad,
 • võltsitud või piraatkaubad,
 • ebainimlikud artiklid/väljaanded/videosalvestised,
 • ohustatud liigid,
 • jäätmed,
 • mõned elusloomad ja loomseid aineid sisaldavad tooted,
 • taimseid aineid sisaldavad taimed ja tooted.

Selliste toodete puhul kontrollitakse, milliseid eeskirju kohaldatakse.

Milliseid imporditariife teie toote suhtes kohaldatakse?

 • Teie toote eestvõib olla vaja maksta imporditollimakse, kui see siseneb ELi. EL on tolliliit, mis tähendab, et olenemata ELi liikmesriigist tuleb sisenemiskohas, kus impordideklaratsioon esitatakse, kohaldada ühtset imporditariifi. Seejärel võib toode ilma täiendavate tolliformaalsusteta ELi turul ringelda.
 • See, kes maksab tariifide eest, sõltub müüjaga sõlmitud kokkuleppest, kuid sageli tasub imporditollimaksu importija.

 

Mis on imporditariif?

Kas minu ettevõte saab kasu ELi kaubanduslepingust?

Kui ELil on kaubandusleping riigiga, kust soovite importida, võidakse teie tootele kehtestatud tariife vähendada või isegi kaotada.

 • Neid nimetatakse soodustariifideks.
 • Soodustariifimäär sõltub sellest, kas teie toode vastab päritolureeglitele
 • Kvoote võib kohaldada kas kaubanduslepingu alusel või ELi põllumajandustoodete poliitika alusel teatavat liiki toodete suhtes.

Oma toote ja huvi pakkuva turu suhtes kehtivate erieeskirjade kohta saab teavet minu kaubandusassistendilt.

Millal vajate päritolusertifikaati?

Sageli peab tarnija esitama tõendi toote päritolu kohta vastavalt lepingu päritolureeglitele. See tõend võib olla päritolusertifikaat või ka päritoludeklaratsioon, mille on välja andnud volitatud eksportija või registreeritud eksportija (REX-süsteemis), kes esitab ka oma loa või registreeringu numbri.

Kas kohaldatakse täiendavaid tollimakse?

 • On võimalik, et EL kohaldab kaubanduse kaitsemeetmeid toote suhtes, mida imporditakse konkreetsest riigist.
 • Kõige sagedamini kasutatavad tollimaksud on dumpinguvastased meetmed. Need on esitatud rubriigis „Minu kaubandusassistent“. ELi tolliasutus võib anda teavet selle kohta, kas teie toote suhtes kohaldatakse täiendavaid tollimakse, nagu dumpinguvastased tollimaksud.
 • Eri liiki kaubanduse kaitsemeetmete selgitus on esitatud kaupade osas.
 • Kui otsite põhjalikku ülevaadet igas riigis kohaldatavatest konkreetsetest meetmetest, külastage turgude jaotist.

Milliseid riigisiseseid makse kohaldatakse?

Käibemaksu kohaldatakse ELi turul müüdavatele kaupadele ja seega ka väljastpoolt ELi imporditud kaupadele. Käibemaks on igas ELi liikmesriigis erinev ja selle maksab tavaliselt importija.

 • Hind on sama, mis juhul, kui ostsite toote oma koduturult.
 • Käibemaksukohustuslasena registreeritud äriühingud võivad impordikäibemaksu sisendkäibemaksuna tagasi nõuda, samamoodi nagu nad saavad nõuda tagasi oma riigi käibemaksu.
 • Teie käibemaksusumma arvutamine põhineb teie kauba väärtusel, imporditollimaksul ja aktsiisil, kui neid kohaldatakse. Lisateavet käibemaksu ja liikmesriikide maksumäärade kohta leiate siit.
 • Valitud kaupade puhul peate tasuma aktsiisi, mis on liikmesriigiti erinev. Neid makse kohaldatakse näiteks järgmise suhtes:
  • tubakatooted,
  • alkohoolsed joogid,
  • mineraalõli,
  • energiatooted.

Kuidas tagate oma toote vastavuse ELi nõuetele?

Teie imporditud kaupade suhtes kehtivad samad nõuded kui ELi turul toodetud kaupade suhtes.

Millised on teie toote tervise-, ohutus-, keskkonna- ja tehnilised nõuded ning kuidas neid sertifitseerida?

Enamik tooteid peavad vastama teatavatele tehnilistele ja/või tervishoiu- ja hügieeninõuetele. Need võivad nõuda eri liiki katseid ja sertifitseerimist.

See kehtib sageli tööstustoodete tehniliste nõuete ning toidu- ja põllumajandustoodete tervishoiu- ja hügieeninõuete puhul.

Oluline on eristada kohustuslikke nõudeid vabatahtlikest nõuetest.

Tooterühmad, mille suhtes kohaldatakse sageli kohustuslikke nõudeid, on järgmised:

 • kemikaalid,
 • kosmeetikatooted,
 • ravimid,
 • põllumajandustooted, toiduained ja sööt,
 • elusloomad,
 • ning loomsed saadused.

Fütosanitaarsertifikaate nõutakse näiteks järgmiste toodete importimisel:

 • enamik värskeid puuvilju,
 • juurvili,
 • muud taimsed materjalid
 • loomsetest saadustest koosnevad tooted.

CE-märgis näitab, et toode vastab ELi õigusaktidele.

 • CE-märgis on kohustuslik mõne toote puhul, näiteks:
  • elektroonika,
  • meditsiiniseadmed,
  • mänguasjad,
  • elektriseadmed,
  • ehitustooted.
 • CE-märgist ei kohaldata:
  • toiduained,
  • mootorsõidukid,
  • kemikaalid,
  • kosmeetikatooted,
  • ravimid,
  • ja biotsiidid

Neil kõigil on oma erieeskirjad. Lisateave CĂE Markingi kohta.

Teavet teie toote suhtes kohaldatavate erinõuete kohta leiate veebisaidilt „Minu kaubandusassistent“.

Millised on pakendamise ja märgistamise nõuded?

ELi liikmesriikidel on sageli üksikasjalikud nõuded toodete pakendamise ja märgistamise kohta.

Need nõuded võivad olla kohustuslikud või vabatahtlikud.

 • Tarbekaupadel ja nende pakenditel olevad kohustuslikud märgised ja märgistused on tavaliselt seotud avaliku ohutuse, tervise ja/või keskkonnaküsimustega. Nad võivad esitada sellist teavet nagu koostisained või tarvitamise lõpptähtpäev.
 • Vabatahtlikud märgised on näiteks need, mis tähistavad tööstustoodete ökomärgisega toote mahepõllumajanduslikku tootmist.

Tavaliselt vastutavad eri tööstusharude, nt meditsiini-, elektri-, toidu- ja kemikaalide eest erinevad ametid, millel kõigil on väga erinevad nõuded.

 

3

Valmistage ette müük ja korraldage transport

Kuidas jagatakse kohustusi teie ja teie tarnija vahel?

Lepinguliste kohustuste määratlemiseks võite kasutada Incoterms®.

Incoterms® 

 • sätestada müüjate ja ostjate kohustused seoses kaupade tarnimise, kindlustuse ja veoga müügilepingute alusel
 • määrake kindlaks, kes vastutab ekspordiga seotud tolliformaalsuste eest ELis ja formaalsuste eest teie eksporditurul.

Näited

„Vabalt pardal“ (FOB): see tähendab, et tarnija vastutab kõigi kohalike kulude eest:

 • kauba vedu lähtesadamasse
 • laadimiskulud
 • tollivormistust eksportivas riigis.

Ostjana vastutate järgmiste kulude eest:

 • vedu lähtesadamast alates
 • kindlustused
 • mahalaadimine
 • transport saabumissadamast lõppsihtkohta.

„Kulud, kindlustus ja kaubavedu“ (CIF) – tarnija vastutab FOB alusel kohalike kulude eest, millele lisanduvad:

 • veotasud
 • kindlustused

CIF-hinna all kannab tarnija kõik kulud kuni toodete saabumiseni sihtsadamasse.

 

4

Valmistage ette dokumendid ELi tollivormistuseks

Milliseid dokumente tolliks ette valmistada?

 • Peate esitama oma riigi tolliasutusele tollideklaratsiooni. Tolliesindaja võib teid selles olulises küsimuses nõustada.
 • Peate esitama sisenemise ülddeklaratsiooni (ENS) enne kauba saabumist esimesse ELi sisenemise kohta.
  • Sisenemise ülddeklaratsiooni peaks esitama esimesele ELi sisenemise tolliasutusele kauba vedaja või mõnel juhul importija-kaubasaaja või vedaja või importija esindaja.
  • Sisenemise ülddeklaratsiooni esitamise tähtaeg sõltub kauba transpordiliigist. Rohkem.
 • ELil on kõigi ELi riikide jaoks ühine impordideklaratsiooni vorm, mida nimetatakse ühtseks haldusdokumendiks (SAD). Rohkem.
  • Sõltuvalt kauba liigist võivad tollile esitatavad lisadokumendid olla järgmised:
  • faktuurarve,
  • veodokumendid,
  • päritolusertifikaadid,
  • impordilitsentsid,
  • katsetulemused ja muud sertifikaadid,
  • kontrollitõendid (nt tervise-, veterinaar- või taimetervise sertifikaadid).

Tollivormistuse võib esitada importija või tolliesindaja, kes on isik, kelle importija on määranud täitma kõik ELi tollialastes õigusaktides nõutud tolliformaalsused.

Dokumentide ja protsesside kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma riigi tolliasutuse, kaubanduskoja või kaubanduse edendamise ameti poole. Rohkem.

Mis juhtub siis, kui teie kaup saabub piirile?

 • Kaup paigutatakse ajutiseks ladustamiseks tollijärelevalve all (kuni 90 päeva) kuni tollivormistuseni.
  • Teie kauba tollivormistuse võib teha teie esitatud dokumentide alusel või
  • Teie kaubad võidakse valida dokumentide kontrollimiseks ja teil võidakse paluda esitada täiendavaid dokumente enne kauba tollivormistust, või
  • Teie kaubad võidakse valida ka dokumendi või füüsilise kontrolli jaoks.

Kas teie toodet võib pärast tollivormistust müüa kõikjal ELis?

Kui tolliasutused on toote tollivormistuse läbinud, on sellel sama staatus kui ELi tootel ning seda saab ELis vabalt ringelda ja müüa kõikjal ELi turul.

 • Kõik ELi liikmesriigid kohaldavad väljastpoolt ELi imporditud kaupade suhtes sama tariifi.
 • Samad eeskirjad kehtivad impordi suhtes, olenemata sellest, millise ELi riigi kaudu see ELi turule siseneb.

Kust leiate lisateavet?

Kontrollnimekiri: 4 Toote importimise etapid

Esimene samm: Leidke tarnija välismaal

 • Hinnata võimalikke huvipakkuvaid riike ja võrrelda võimalike tarnijate konkurentsivõimet (nt hindade võrdlus, sealhulgas impordiga seotud kulud, nagu tariifid ja transpordikulud).
 • Äripartnerite/tarnijate tuvastamine.
 • Määrake kindlaks asutus/institutsioon/partner, kes toetab impordiprotsessi formaalsuste täitmist (näiteks lepingute ettevalmistamiseks, maksetingimusteks, tarnija krediidivõimelisuseks).

Etapp: Hinnata imporditingimusi ja -tollimakse ning tagada, et toode vastab ELi nõuetele

 • Hankige ettevõtjate registreerimis- ja identifitseerimisnumber (EORI) ( kohaldatakse aegsasti).
 • Kontrollige, et impordipiiranguid ei kohaldata.
 • Kontrollige, kas ELil on kaubandusleping riigiga, kust soovite importida.
 • hindab, kas teie toode vastab asjakohastele päritolureeglitele, ja määrake kindlaks kohaldatav (soodus) tariif.
 • Hinnata, kas kohaldatakse muid makse (nt kaubanduskaitse) või riigisiseseid makse.
 • Teha kindlaks tervishoiu-, ohutus-, keskkonna- ja tehnilised nõuded ELis.
 • Tagada, et toode vastab nõuetele ja tarnija saab esitada vajaliku sertifikaadi.
 • Kontrollige pakendamis- ja märgistamiseeskirju ELis.
 • Hindab, kas on vaja päritolusertifikaati, mille eksportija peab esitama, ja millist liiki sertifikaati tuleb esitada sõltuvalt sellest, kas ELi ja kauba päritoluriigi vahel on kohaldatav kaubandusleping või -kord või mitte.

Kolmas samm Valmistage ette müük ja korraldage transport

 • Valmistab ette ja allkirjastab tarnijaga lepingu, sealhulgas kokkuleppe selle kohta, kes mille eest vastutab, ning korraldab veoprotsessi.
 • Koordineerida tegevust protsessi toetavate võimalike institutsioonidega.

Etapp: Dokumentide ettevalmistamine tollivormistuseks piiril

 • Kahtluse korral võtke ühendust tolliesindajaga.
 • Tagama sisenemise ülddeklaratsioonikättesaadavuse
 • Impordi tollivormistuseks lisadokumentide ettevalmistamine (kaubandusarve, veodokumendid, päritolusertifikaat (nt vorm A, Eur.1/Eur.Med, registreeritud eksportija välja antud REXi teatis või volitatud eksportija väljastatud päritoludeklaratsioon), impordilitsents, katsetulemused, kontrollisertifikaadid (nt tervise-, veterinaar- või fütosanitaarsertifikaadid) Täiendada ja esitada impordideklaratsioon/ühtne haldusdokument (SAD)
Jagage seda lehte:

Kiirlingid