Rialacha maidir le tionscnamh

Tá comhaontuithe nó socruithe speisialta i bhfeidhm ag AE lena thíortha comhpháirtíochta le haghaidh taraifí fabhracha, lena n-áirítear freisin rialacha sonracha tionscnaimh chun a chinneadh cén uair a mheastar táirge a bheith de thionscnamh na tíre comhpháirtíochta. Sna himthosca sin, faigheann an táirge cóireáil fhabhrach taraife.

Níl na rialacha tionscnaimh a chuirtear i bhfeidhm maidir le gach tír chomhpháirtíochta faoi na comhaontuithe éagsúla comhionann, cé go bhfuil siad ar fad bunaithe ar na coincheapa céanna. Dá bhrí sin, tá sraith ar leith rialacha tionscnaimh ag gabháil le gach córas fabhrach, agus ní mór duit iad a cheadú mar seo a leanas:

Léigh níos mó le haghaidh míniú ar na bunphrionsabail.

Nósanna imeachta maidir le tionscnamh

Cruthúnas ar thionscnamh

Is éard atá i gcruthúnas ar thionscnamh doiciméad trádála idirnáisiúnta lena ndeimhnítear gur de thionscnamh tíre nó críche ar leith na hearraí atá ar áireamh i gcoinsíneacht. Beidh deimhnithe tionscnaimh ag gabháil leis an Dearbhú Allmhairithe Custaim (nó leis an Doiciméad Riaracháin Aonair, SAD) nuair a chuirfear ar fáil d’Údarás Custaim an Aontais iad.

Féadfaidh ceachtar acu seo a leanas stádas tionscnaimh na n-earraí a chruthú:

  • deimhniú tionscnaimh neamhfhabhair. Deimhníonn sí nach gcáilíonn tír thionscnaimh na n-earraí do chóir fhabhrach – is gnách gurb iad na cumainn tráchtála a eisíonn na deimhnithe sin
  • deimhniú tionscnaimh fhabhraigh – tugann sé deis d’earraí leas a bhaint as dleachtanna laghdaithe nó dleachtanna nialais nuair a allmhairítear ó thír neamh-AE iad go bhfuil comhaontú fabhrach ag an AE le

Ní mór d’údaráis chustaim na tíre onnmhairithe na deimhnithe sin a eisiúint agus tabharfar ar aird iad tráth an imréitigh chustaim.

Cén cineál deimhnithe atá le húsáid a chinntear le gach comhaontú fabhrach: Foirm A (do chóras GSP), EUR MED (i gcás roinnt cásanna nithiúla sa chóras PEM) nó EUR1 (an chuid eile ar fad de na cásanna).

De rogha air sin, féadfaidh onnmhaireoirí dearbhú sonraisc a eisiúint i gcás coinsíneachtaí suas le EUR6,000 beag beann ar an tír chomhpháirtíochta trádála. Ní ghlactar le dearbhuithe sonraisc os cionn EUR6,000 do choinsíneachtaí ach amháin nuair a eisíonn onnmhaireoir formheasta mar a thugtar air iad.  

Cás ar leith de dhearbhuithe sonraisc is ea córas REX:

Tá córas REX bunaithe ar phrionsabal féindeimhnithe ag oibreoirí eacnamaíocha a eisíonn “ráitis tionscnaimh” mar a thugtar orthu.

Is éard is ráiteas maidir le tionscnamh ann, dearbhú tionscnaimh a chuir an t-onnmhaireoir cláraithe leis an sonrasc nó le haon doiciméad tráchtála eile. Tá téacs an ráitis maidir le tionscnamh tugtha in Iarscríbhinn 22-07 de IA UCC (Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/2447 ón gCoimisiún (IO L-343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

Chun go mbeidh siad i dteideal ráiteas tionscnaimh a dhéanamh, ní mór d’údaráis inniúla a dtíre tionscnaimh oibreoirí eacnamaíocha a chlárú i mbunachar sonraí. I ndiaidh an chláraithe sin beidh an t-oibreoir eacnamaíoch ina “onnmhaireoir cláraithe”.

Foilsítear eolas faoi shonraí an onnmhaireora chláraithe ar leathanaigh shonracha an AE faoi REX. Ar an leathanach seo, féadfaidh cuideachtaí bailíocht chlárúcháin na n-onnmhaireoirí cláraithe sin a chuireann isteach ráitis tionscnaimh a fhíorú.

Tabhair faoi deara, i gcás coinsíneachtaí ar lú a luach ná EUR6,000, gur féidir an ráiteas tionscnaimh a dhéanamh gan aon oibleagáid a bheith orthu clárú.

Córas REX a chur chun feidhme de réir a chéile

Tá córas REX ag teacht in ionad an chórais reatha atá bunaithe ar dheimhnithe tionscnaimh arna n-eisiúint ag údaráis rialtais agus ar dhearbhuithe sonraisc a dhéanann oibreoirí eacnamaíocha.

Cuireadh i bhfeidhm é ar dtús agus de réir a chéile ar Chóras na bhFabhar Ginearálaithe (GSP). Féach an staid ina bhfuil sí á cur chun feidhme faoi láthair agus liosta na dtíortha a bhfuil sé á chur i bhfeidhm acu anseo.

Faisnéis faoi Bhunadh Ceangailteach (BOI)

Mura bhfuil tú cinnte faoi thionscnamh do chuid earraí, nó mura dteastaíonn deimhneacht dhlíthiúil uait, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar chinneadh maidir le Faisnéis faoi Thionscnaimh Cheangailtigh (BOI).

Tá cinntí FCT ina gceangal ar an sealbhóir agus ar údaráis chustaim an Aontais. Beidh siad bailí – agus ceangailteach – tar éis a n-eisiúna, ar choinníoll gurb ionann i ngach uile ghné na hearraí agus na himthosca a gcuirtear síos orthu agus iarratas á dhéanamh ar chinneadh FCT.  Bíonn siad bailí de ghnáth ar feadh trí bliana ón dáta eisiúna.

liosta anseo de na húdaráis atá freagrach as BOIanna a eisiúint i ngach ceann de na 27 mBallstát (féach lch. 19 in IO C29 an 28.01.2017). Tá tuilleadh eolais faoi Thionscnaimh Ceangailteacha le fáil anseo freisin.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa