Version: 1.8.0.2 (2021-06-23 08:03) tmldb00204.cc.cec.eu.int

Aanvullende documenten betreffende de in- en uitklaring

Tijdens het internationaal handelsproces is het belangrijk een aantal belangrijke documenten voor te bereiden die nodig zijn voor de douaneafhandeling. Deze omvatten gewoonlijk onder meer de handelsfactuur, de status van geautoriseerde marktdeelnemer , het bewijsvan de oorsprong, de bindende tariefinlichting, de bindende oorsprongsinlichting, de relevante certificaten of certificaten, en de gegevens over de btw en de uitvoer.

Afhankelijk van het vervoermiddel moeten in de regel aanvullende documenten worden ingevuld en aan de douaneautoriteiten van het land van bestemming worden overgelegd voor de te clearen goederen. Deze rubriek bevat meer gedetailleerde informatie over de volgende aanvullende soorten documenten:

 • Vrachtbrief (schip)
 • Het Bill of Lading (gecombineerd vervoer) van het FIATA
 • Vrachtbrief (Vervoer over de weg)
 • Air WayBill (Air Freight)
 • Rail Waybill (goederenvervoer per spoor)
 • ATA-carnet (alle vormen van vervoer)
 • Carnet TIR (gecombineerd vervoer over de weg en ander vervoer)
 • Paklijst

Met het oog op een beschrijving van het algemene invoer- en uitvoerproces en de algemene stappen die u moet nemen, kunt u ook onze stapsgewijze gidsen raadplegen.

Vrachtbrief

Het cognossement (B/L) is een door de scheepvaartmaatschappij aan de bedrijfshipper afgegeven document waarin wordt erkend dat de goederen aan boord zijn ontvangen. Als zodanig dient het cognossement als bewijs dat de vervoerder de goederen heeft ontvangen. Zij verplicht hen de goederen aan de geadresseerde te leveren. Het bevat de gegevens van de goederen, het vaartuig en de haven van bestemming. Zij geeft de vervoersovereenkomst aan en draagt de eigendom van de goederen over. Dit betekent dat de houder van het cognossement nu eigenaar van de goederen is.

Het cognossement kan een verhandelbaar document zijn. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende typen connossementen. In de „Clean bills of Lading” staat dat de goederen in een duidelijk goede orde en conditie zijn ontvangen. „Unclean or Dirty bills of Lading of Lading” geeft aan dat de goederen beschadigd of in slechte orde zijn. In dergelijke gevallen kan de financierende bank weigeren de documenten van de afzender in ontvangst te nemen.

FIATA Bill of Lading (Bill of Lading) van het FIATA

Het cognossement van het FIATA is een document van de International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA). Het wordt gebruikt voor verschillende vervoerswijzen (multimodaal) en kan worden toegepast als gecombineerd vervoersdocument met een verhandelbare status. De specifieke vervoerswijze is niet gespecificeerd. De wettelijke verantwoordelijkheid voor de goederen kan tijdens een reis worden overgedragen.

Vrachtbrief (CMR)

De vrachtbrief is een document met nadere gegevens over het internationale goederenvervoer over de weg. Het is vastgelegd in het Verdrag betreffende de overeenkomst inzake het internationale vervoer van goederen over weg 1956 (het CMR-verdrag). Hierdoor kan de afzender over de goederen beschikken tijdens het vervoer. Het document moet vier exemplaren bevatten en alle moeten worden ondertekend door de afzender en de vervoerder. De eerste kopie is bestemd voor de afzender; de tweede in bezit blijft van de vervoerder; de derde de goederen vergezelt en aan de geadresseerde wordt bezorgd; en de vierde moet door de geadresseerde worden ondertekend en afgestempeld alvorens te worden teruggestuurd naar de afzender. Gewoonlijk wordt voor elk voertuig een CMR afgegeven.

De CMR-nota is geen titeldocument en kan niet worden onderhandeld. Juridische eigendom kan niet worden overgedragen.

Luchtvrachtbrief

De luchtvrachtbrief is een bewijs van de vervoersovereenkomst tussen de verzender en de maatschappij van de vervoerder. Het wordt afgegeven door de agent van de vervoerder en valt onder de bepalingen van het Verdrag van Warschau (Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, 12 oktober 1929). Voor meerdere overbrengingen van goederen kan gebruik worden gemaakt van één luchtvrachtbrief. Het bevat drie originelen en verschillende extra exemplaren. Elk van de partijen die bij het vervoer betrokken zijn (de afzender, de geadresseerde en de vervoerder) bewaart één origineel. Kopieën kunnen worden verlangd op de luchthaven van vertrek/bestemming, tijdens de levering, en in sommige gevallen ook door verdere vrachtvervoerders. De luchtvrachtbrief is een vrachtbrief waaruit een vervoersovereenkomst valt. Het blijkt de ontvangst van goederen te bewijzen.

De IATA Standard Air Waybill is een specifiek type luchtvrachtbrief dat wordt gebruikt door de luchtvaartmaatschappijen van de International Air Transport Association (IATA). Het bevat in het algemeen de standaardvoorwaarden van het Verdrag van Warschau.

Vrachtbrief (CIM)

De spoorvrachtbrief is een document dat vereist is voor het vervoer van goederen per spoor. Het wordt geregeld door het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer van 1980 (COTIF-CIM). De CIM wordt door de vervoerder in vijfvoud afgegeven. Het origineel vergezelt de goederen. De afzender bewaart een duplicaat van het origineel. De vervoerder bewaart de drie resterende exemplaren voor interne doeleinden. De CIM wordt beschouwd als het spoorvervoercontract.

ATA-carnet

De ATA-carnets (Toelatings-tijdelijke toelating) zijn de internationale douanedocumenten van de kamers van koophandel in het merendeel van de geïndustrialiseerde landen met het oog op de tijdelijke invoer van goederen, vrij van douanerechten en belastingen. ATA-carnets kunnen worden afgegeven voor de volgende categorieën goederen: Commerciële monsters, beroepsuitrusting en goederen voor presentatie of gebruik op handelsbeurzen, shows, tentoonstellingen, enz. Consult op de website van de International Chamber of Commerce (internationale kamer van koophandel) voor nadere informatie.

TIR-camet

De in het kader van het internationale vervoer van goederen gebruikte documenten inzake het douanevervoer van een carnet TIR zijn, wanneer een deel van de reis over de weg moet worden afgelegd. Zij staan het vervoer van goederen toe volgens een procedure die de TIR-regeling wordt genoemd. De TIR-regeling werd vastgesteld bij de TIR-Overeenkomst van 1975 en ondertekend onder auspiciën van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE). de TIR-regeling vereist dat goederen in beveiligde voertuigen of containers worden vervoerd. Alle rechten en belastingen die op de goederen moeten worden betaald, zijn gedekt door een internationaal geldige zekerheid. Het TIR-carnet bepaalt dat deze garantie door de landen van doorvoer en bestemming moet worden aanvaard.

Paklijst

De paklijst (P/L) is een handelsdocument dat de handelsfactuur en de vervoersdocumenten vergezelt. Het bevat informatie over de ingevoerde producten en de details van de verpakking van elke zending (gewicht, afmetingen, behandeling, enz.).

Het is noodzakelijk voor de douaneafhandeling als een inventaris van de binnenkomende vracht.

De paklijst omvat in het algemeen

 • informatie over de exporteur, de importeur en de vervoersonderneming
 • datum van afgifte
 • nummer van de goederenrekening
 • type verpakking (vat, krat, doos, doos, vat, vat, enz.)
 • aantal colli
 • inhoud van elke verpakking (beschrijving van de goederen en aantal stuks per verpakking)
 • merken en nummers
 • nettogewicht, brutogewicht en meting van de colli

Er is geen specifieke vorm vereist. De exporteur stelt de paklijst op overeenkomstig de gebruikelijke bedrijfspraktijken. Het originele document en ten minste één kopie moeten worden ingediend. In het algemeen hoeft het niet te worden ondertekend. In de praktijk echter worden het origineel en een kopie van de paklijst vaak ondertekend. De paklijst mag in elke taal worden opgesteld. Een vertaling in het Engels wordt echter aanbevolen.

Deze pagina delen:

Snelle links