Gids voor de uitvoer van diensten

Is uw bedrijf van plan diensten naar landen buiten de EU uit te voeren? Dit deel helpt u te begrijpen of uw bedrijf klaar is voor uitvoer en geeft een overzicht van de verschillende stappen van het exportproces.

4 Stappen omeendienstuit te voeren

 
 

Voordat u van start gaat — is uw bedrijf klaar om te handelen?

Bent u van plan een dienst voor het eerst uit te voeren?

Controleer eerst of uw bedrijf klaar is:

 • Is uw dienst al succesvol op uw binnenlandse markt of in andere EU-landen?
 • Heeft uw bedrijf de capaciteit om deze dienst aan te bieden op buitenlandse markten buiten de EU? Beschikt het over voldoende personeel, tijd, financiële en juridische middelen?
 • Zet het management van uw onderneming zich in om uit te breiden naar exportmarkten buiten de EU?
 • Beschikt uw onderneming over een uitgebreid financieel/marketing-/ondernemingsplan met duidelijk omschreven doelstellingen ter ondersteuning van de uitvoer naar markten buiten de EU?
 • Heeft uw bedrijf een concrete strategie voor de uitvoer van de dienst naar landen buiten de EU? U kunt uw dienst bijvoorbeeld rechtstreeks exporteren naar uw koper op uw exportmarkt, zoals een ander bedrijf of een consument. Of u kunt exporteren via platforms voor elektronische handel.
 • Heeft uw bedrijf, indien van toepassing, de nodige bescherming van intellectuele eigendom in het buitenland?
 • Beschikt uw bedrijf over de capaciteit en deskundigheid om haar dienstverlening aan te passen aan culturele voorkeuren of andere normen in landen buiten de EU?

Alvorens verder te gaan, bespreek u de bovenstaande vragen zorgvuldig en bespreek ze binnen uw bedrijf om te beslissen of u klaar bent om uw diensten naar niet-EU-landen uit te voeren, of welke stappen u moet ondernemen om zich daarvoor voor te bereiden.

 

1

Stap 1: Begrijpen hoe diensten kunnen worden geëxporteerd

Er zijn doorgaans vier verschillende manieren om uw dienst uit te voeren naar een markt buiten de EU (ook „wijze van dienstverlening”genoemd). Deze worden gedefinieerd in een internationale overeenkomst, namelijk de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten van de Wereldhandelsorganisatie.

Grensoverschrijdende dienstverlening (vorm van dienstverlening 1):

 

Als uw bedrijf in één land gevestigd is en diensten verleent aan een klant in een ander land, wordt dit grensoverschrijdende dienstverlening genoemd.

Alleen de dienst overschrijdt de grens.

Dit soort diensten wordt vaak geleverd via onlineportalen, telefoon of e-mail.

Voorbeeld:

Een adviesbureau in Duitsland verstrekt economische analyserapporten aan een klantenbedrijf in India.

Andere voorbeelden van diensten die vaak via grensoverschrijdende dienstverlening worden uitgevoerd, zijn:

 • marktonderzoek
 • statistische analyse
 • communicatieadvies, zoals advies over marketing
 • professionele diensten (zoals juridische, architectonische en boekhoudkundige diensten)
 • computergerelateerde diensten
 • telecommunicatiediensten
 • koeriersdiensten

Verbruik van diensten in het buitenland (vorm van dienstverlening 2):

 

Als uw bedrijf een dienst op uw binnenlandse markt levert aan een buitenlandse klant, wordt dit het verbruik van diensten in het buitenland genoemd.

De klant oversteekt de grens en maakt gebruik van de dienst die u op uw markt levert.

Voorbeeld:

Een Japanse klant reist naar Ierland en verblijft in een hotel of Dines in een restaurant, waardoor hij de diensten in Ierland verbruikt.

Commerciële aanwezigheid in het buitenland (vorm van dienstverlening 3):

 

Als uw bedrijf een aanwezigheid op een buitenlandse markt vaststelt, kan dit worden aangeduid als commerciële aanwezigheid in het buitenland.

Dit houdt in dat een dochteronderneming, filiaal of vertegenwoordiging in een ander land wordt geopend.

Voorbeeld:

Een Deense bank opent een filiaal in Canada of een Franse telecomgroep besluit een dochteronderneming in Australië te openen.

Tot de sectoren waarin deze vorm van dienstverlening gebruikelijk is, behoren:

 • financiële diensten
 • telecommunicatiediensten
 • milieudiensten

In het algemeen wordt de oprichting of verwerving van een buitenlandse onderneming in het buitenland buitenlandse directe investeringen genoemd.

Wanneer u uw investering op een buitenlandse markt plant, kan het land waarin u wilt investeren bepaalde beperkingen toepassen. Deze zijn afhankelijk van het wettelijk kader en kunnen betrekking hebben op:

 • beperkingen op buitenlandse eigendom: Deze hebben
  doorgaans de vorm van een beperking van het aandeel van het eigen vermogen van ondernemingen dat niet-ingezetenen van het land mogen aanhouden.
 • Toegestanebeperkingen ten aanzien van het type juridische entiteit: Het kan
  daarbij gaan om specifieke verboden voor bepaalde rechtspersonen, zoals joint ventures of eenmanszaken.
 • screening- en goedkeuringsprocedures:
  Dit kan vereisen dat buitenlandse investeerders economische voordelen hebben of dat zij vooraf toestemming krijgen voor de investering.
 • beperkingen voor buitenlands personeel: Deze hebben
  doorgaans de vorm van een beperking van het aantal/het percentage buitenlanders die leiding geven aan of werken in filialen van buitenlandse ondernemingen en andere operationele controles op deze bedrijven.

U kunt contact opnemen met een investeringspromotiebureau van het land waarin u wilt investeren, een plaatselijke belastingadviseur of een advocaat voor het sluiten van een investeringscontract en informatie vragen over andere verplichtingen van investeerders in de specifieke sector.

Met de databank inzake handelsbelemmeringen kunt u zoeken naar „Investeringsgerelateerde belemmeringen”. Dergelijke belemmeringen worden ook weergegeven in de zoekresultaten van „Mijn handelsassistent”.

Aanwezigheid van natuurlijke personen in het buitenland (vorm van dienstverlening 4):

 

Als een werknemer van uw bedrijf tijdelijk naar het buitenland reist om een dienst te verlenen in een land buiten de EU, dan verleent u deze dienst via de aanwezigheid van een natuurlijke persoon in het buitenland.

Verschillende soorten personeel kunnen de dienst van uw bedrijf leveren:

 • binnen een onderneming overgeplaatste personen: Dit
  zijn werknemers in uw bedrijf (vaak leidinggevenden, managers, specialisten) die worden overgeplaatst naar de commerciële aanwezigheid van uw onderneming in een land buiten de EU.
 • zakenreizigers:
  Dit zijn korte verblijven van enkele maanden (vaak beperkt tot 3 maanden) zonder beloning in het buitenland. Zakelijke bezoekers bevinden zich gewoonlijk in een hogere functie in uw bedrijf en zijn verantwoordelijk voor het opzetten van een vestiging op de doelmarkt.
 • contractuele dienstverleners: Dit
  zijn werknemers in uw bedrijf die een dienst verlenen op basis van een overeenkomst die u heeft met een eindverbruiker in het buitenland. Dienstverleners op contractbasis worden naar het buitenland gestuurd omdat uw bedrijf geen commerciële aanwezigheid in het buitenland heeft en omdat hun tijdelijk verblijf in het buitenland noodzakelijk is om te voldoen aan het dienstverleningscontract.

Naast deze categorieën van bedrijfspersoneel vallen ook zelfstandige zelfstandigen onder de aanwezigheid van natuurlijke personen in het buitenland:

 • beoefenaars van een vrij beroep: Dit
  zijn zelfstandigen die een dienst verlenen op basis van een dienstencontract in een ander land.

Sectoren die vaak diensten verlenen via werknemers in het buitenland zijn ICT-diensten, ingenieursdiensten of professionele diensten, of andere diensten die afhankelijk zijn van ondersteuning na verkoop.

Voorbeelden:

 • informatietechnologiebedrijven die hun IT-deskundigen sturen om advies te geven over een project of een software lokaal installeren
 • ingenieurs, die hun personeel naar projecten sturen voor werkzaamheden ter plaatse
 • advocaten die reizen om klanten in een ander land te adviseren
 • industriële ondernemingen die hun personeel detacheren voor plannings- en onderhoudsdiensten.

In het algemeen kan dezelfde dienst in verschillende vervoerswijzen worden verleend:
Juridische diensten kunnen bijvoorbeeld worden verleend aan de klant via e-mail (vorm 1), door een in het buitenland gevestigde verbonden onderneming (vorm 3) of door de aanwezigheid van de advocaat in het buitenland (vorm 4).

 

2

Stap 2: Een markt en een koper vinden

Om diensten naar landen buiten de EU uit te voeren, moet u eerst een markt en een afnemer voor uw dienst identificeren.

 • Kamers van koophandel kunnen u informatie geven over verschillende markten en zakenpartners en u doorverwijzen naar relevante verslagen.
 • Handelsspecifieke nieuwsverstrekkers of handelspromotiebureaus in uw land of op uw geselecteerde exportmarkt die marktanalyses en beoordeling van zakelijke kansen omvatten, kunnen hierbij helpen. Deze organen verstrekken vaak studies over belangrijke exportsectoren.
 • Exportconsultants en relevante banken kunnen ook advies geven.

Hoe selecteer uw doelmarkten?

Bekijk potentiële exportmarkten om na te gaan of er vraag is naar uw product en na te gaan of uw product concurrerend zou zijn op de exportmarkt?

 

Bekijk de handelsstatistieken van uw potentiële doelmarkt.

Uit invoerstatistieken kan blijken of het land dat u wilt exporteren al uw dienst invoert, waar de invoer vandaan komt en of er al sprake is van een groot aanbod van uw soort diensten op de markt.

Hoe kunnen potentiële kopers worden gevonden?

Zodra u een of meer doelmarkten hebt geselecteerd, is de volgende stap het identificeren van potentiële handelspartners en zakelijke contacten.

U kunt partners en contactpersonen vinden op:

 

 • Beurzen die speciaal voor kopers en verkopers worden georganiseerd om elkaar te ontmoeten. Zo organiseert het Enterprise Europe Networkregelmatig matchmakingevenementen voor specifieke sectoren waaraan ook ondernemingen uit niet-EU-landen deelnemen.
 • Evenementen of bijstand van kamers van koophandel bij het leggen van contacten tussen potentiële zakenpartners.

U kunt ook nagaan of u op uw potentiële exportmarkt aan de overheid mag verkopen.

 

 

3

Stap 3: Ga na of uw bedrijf in aanmerking komt voor een EU-handelsovereenkomst

De EU sluit vaak bilaterale handelsovereenkomsten met landen buiten de EU.

Ga na of de EU een handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u in de rubriek Markten wilt exporteren.

EU-handelsovereenkomsten kunnen betrekking hebben op de handel in diensten in belangrijke sectoren en vaak de belemmeringen voor de uitvoer in die sectoren verminderen of zelfs wegnemen. Voorbeelden van dergelijke sleutelsectoren zijn:

 • financiële diensten
 • telecommunicatie
 • maritiem vervoer
 • professionele diensten
 • digitale handel

Welke voordelen heeft handelsovereenkomsten voor uw buitenlandse directe investeringen?

Als de EU een handelsovereenkomst met het land heeft, kunnen de belemmeringen voor buitenlandse directe investeringen in bepaalde sectoren worden verminderd of zelfs weggenomen, en kunnen specifieke investeringsbepalingen worden opgenomen die juridisch bindend zijn voor een niveau van bescherming van buitenlandse investeringen.

 

EU-handelsovereenkomsten

 • Zorgen voor stabieler en voorspelbaarder regels voor u wanneer u handel drijft met buitenlandse markten
 • Ervoor zorgen dat de wetgeving van het niet-EU-land EU-diensten niet discrimineert
 • Nieuwe en betere exportmogelijkheden creëren voor uw bedrijf en het makkelijker maken om in het buitenland te investeren.

Wat als mijn dienst niet onder een EU-overeenkomst valt?

Als de EU nog geen handelsovereenkomst heeft met het land waarnaar u wilt exporteren of als uw sector niet onder een bepaalde overeenkomst valt, moet u:

bekijk de voorwaarden voor markttoegang die zijn opgenomen in de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten van de WTO.

De WTO-leden vermelden daar hun belemmeringen voor de uitvoer van diensten in hun lijst van verbintenissen.

 

4

Stap 4: Beoordeel de vereisten op uw exportmarkt

 

 • De vereisten zijn afhankelijk van de wijze waarop u wilt exporteren (zie stap 2) en op uw doelmarkt.

In het marktgedeelte kunt u gedetailleerde informatie over de specifieke vereisten op uw geselecteerde doelmarkt onderzoeken.

Aan welke eisen moet u voldoen voor grensoverschrijdende dienstverlening (vorm 1)?

 • Machtigings- en vergunningsvereisten: Het is mogelijk dat uw bedrijf bepaalde vergunningen nodig heeft om de dienst op de exportmarkt te kunnen aanbieden.
 • Vereiste van wederzijdse erkenning van diploma’s en kwalificaties: Relevante diploma’s van dienstverleners en andere kwalificaties moeten worden aanvaard door het land waarnaar u wilt exporteren om uw diensten in het buitenland te mogen verlenen. Dit geldt voor een deel van de uitvoer van professionele diensten: Voorbeeld: het is mogelijk dat een EU-auditor de rekening van een buitenlands bedrijf niet mag controleren, zodat u als EU-bedrijf uw dienst niet naar het land in kwestie kunt exporteren.
 • Specifieke beperkingenvoor sommige dienstensectoren: Zo kunnen zich beperkingen en beperkingen op verzekeringsdiensten voordoen. Evenzo kan een deel van de uitvoer van financiële diensten vereisen dat op de buitenlandse markt een „gelijkwaardigheid” (verstrekt door de wetgevers van het doelland) wordt geaccepteerd.

Aan welke eisen moet u voldoen om in het buitenland te worden geconsumeerd (vorm 2)?

Verbruik in het buitenland vindt plaats wanneer de klant buiten het eigen land reist en de dienst die u in uw land levert, verbruikt.

 • In de meeste gevallen zijn de eisen waaraan u moet voldoen, dezelfde als bij het verlenen van uw dienst op uw nationale of Europese markt.

Aan welke eisen moet u voldoen om te controleren of er sprake is van commerciële aanwezigheid (vorm 3)?

Landen buiten de EU kunnen commerciële aanwezigheidsvereisten of beperkingen hebben, waarmee EU-exporteurs rekening moeten houden wanneer zij in deze landen investeren.

 • Lokale aanwezigheid vereist:
  Sommige diensten kunnen niet worden geleverd in landen buiten de EU zonder een lokale aanwezigheid op die markt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor sommige verzekeringsdiensten. Het is dus mogelijk dat uw onderneming een commerciële aanwezigheid in het buitenland moet vestigen, bijvoorbeeld door een dochteronderneming op te richten of samen te werken met lokale ondernemingen op de buitenlandse markt, bijvoorbeeld via een joint venture.
 • Plafonds voorbuitenlandse deelnemingen:
  Sommige landen passen beperkingen toe op het maximale aandeel van buitenlands kapitaal dat voor investeringen is toegestaan.
 • Beperkingen op beleggingen:
  Dergelijke beperkingen kunnen worden gekoppeld aan specifieke vergunningen die nodig zijn voor particulieren of ondernemingen of aan beperkingen van het aantal toegelaten bedrijven.
 • Beperkingen ten aanzien van het type rechtspersoon:
  Sommige buitenlandse markten zouden wettelijke bepalingen kunnen hebben die alleen joint ventures toestaan of andere vormen van investeringen, zoals eenmanszaken, uitdrukkelijk verbieden.
 • Beperking van het aantal leveranciers:
  Dergelijke beperkingen kunnen relevant zijn voor specifieke vergunningen waarover leveranciers moeten beschikken.
 • Nationaliteitsvereisten:
  Bepaalde sectoren of productsoorten kunnen van investeerders eisen dat zij een vergunning hebben die beperkt is tot personen die de nationaliteit hebben van het land waarnaar u wilt exporteren, of kunnen eisen dat beheerders van de vestiging die nationaliteit hebben. Ook de verwerving en het gebruik van grond en onroerend goed door buitenlanders kunnen worden beperkt.
 • Fiscale bepalingen:
  Specifieke belastingbepalingen kunnen van toepassing zijn op buitenlandse investeringen en specifieke landen kunnen een rechtskader hebben dat discriminerende belastingheffing op buitenlandse investeringen omvat.
 • Financiële beperkingen:
  Bepaalde financiële beperkingen kunnen van toepassing zijn op buitenlandse directe investeringen. Het kan bijvoorbeeld gaan om beperkingen op overmakingen, kapitaaloverdrachten en valutaomrekening. Ook grensoverschrijdende fusies en overnames kunnen worden beperkt.

Aan welke eisen moet worden voldaan om de aanwezigheid van natuurlijke personen te controleren (vorm 4)?

Voor het exporteren van een dienst is het zeer vaak nodig dat uw werknemers tijdelijk naar het buitenland op de doelmarkt blijven om de dienst daadwerkelijk te verlenen.

Bijvoorbeeld:

 • een ingenieur van uw bedrijf moet wellicht reizen om een machine/software te updaten of apparatuur te onderhouden. Er kunnen echter beperkingen worden gesteld aan de mobiliteit van personen wanneer zij op deze manier diensten verlenen.

De onderzoekseisen zijn onder meer:

 • Ingezetenschapsvereiste:
  De dienstverleners moeten mogelijk ingezetene van het doelland zijn.
 • Nationaliteitsvereisten:
  Verleners van diensten moeten mogelijk een burger zijn van het land waarnaar u diensten wilt exporteren.
 • Vergunnings- en certificeringsvoorschriften:
  Verleners van diensten kunnen specifieke vergunningen, opleiding, onderwijs- of andere kwalificatiecertificaten nodig hebben. Het is belangrijk te weten of bepaalde certificaten geldig zijn in het buitenland. Het kan ook voorkomen dat zij voor bepaalde beroepen/diensten door entiteiten van het doelland moeten worden verstrekt.
 • Vereisten inzake bedrijfsvisa en werkvergunningen:
  Een specifiek voorbeeld met betrekking tot tijdelijke verblijfs- en visumvereisten is of de werknemer zijn echtgenoot of kinderen tijdens het verblijf mag meenemen.
 • Onderzoek naar de economische behoefte/arbeidsmarktonderzoek:
  Sommige landen kunnen van u of uw klant verlangen dat zij aantonen dat lokale arbeidskrachten niet aan de behoeften van de dienstverlening kunnen voldoen.
 • Inreisbeperkingen/quota: Voor buitenlandse dienstverlening in specifieke beroepen kunnen
  bepaalde toegangsbeperkingen of -quota gelden.
 • Onderwijs- en andere kwalificatievereisten:
  Het is belangrijk te weten of bepaalde certificaten geldig zijn in het betrokken land.

Wat moet u nog meer weten?

Als u diensten verleent aan niet-EU-landen, moet u ook nagaan welke belastingregels van toepassing zijn. Dit omvat:

 • lokale belastingen
 • Btw-afdrachten

Op uw exportmarkt kunnen verschillende belastingregels van toepassing zijn. Voor sommige diensten gelden uitzonderingen afhankelijk van het land waarnaar u wilt exporteren, bijvoorbeeld als uw bedrijf permanent in dat land aanwezig is.

Waar kunt u verdere informatie vinden?

Uw checklist: 4 Stappen om een dienst uit te voeren

Voor aanvang: Beoordeel de uitvoerparaatheid van uw onderneming

 • Raadpleeg de checklist met vragen om de uitvoerparaatheid van uw bedrijf te beoordelen
 • Bespreek en beslist of uw bedrijf bereid is om handel te drijven met landen buiten de EU, dan wel welke stappen moeten worden genomen om toekomstige handelsactiviteiten buiten de EU voorte bereiden.

Stap 1: Begrijpen hoe diensten kunnen worden geëxporteerd

 • Beslist hoe u uw dienst wilt exporteren

Stap 2: Begrijpen hoe diensten kunnen worden geëxporteerd

 • Selecteer uw nieuwe exportmarkt en beoordeel het ondernemingspotentieel en het concurrentievermogen van uw diensten (belangrijk om exportgerelateerde kosten mee te nemen in de prijsberekeningen)
 • Potentiële kopersidentificeren
 • Identificeer een agentschap/instelling/partner om u te ondersteunen bij de organisatie en formaliteiten van het exportproces (zoals het opstellen van contracten, het controleren van betalingsvoorwaarden, kredietwaardigheid van de koper, beperkingen inzake de overdracht van kapitaal in het land van de koper).

Stap 3: Controleer of uw bedrijf in aanmerking komt voor een EU-handelsovereenkomst

 • Bevestig of de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten met het land waarnaar u wilt exporteren
 • Bronnen te vinden voor meer informatie over de relevante handelsovereenkomst
 • De voorwaarden voor toegang tot de markt voor uw dienst in de lijst van verbintenissen onderzoeken

Stap 4: Beoordeel de vereisten op uw exportmarkt

 • Ga na of uw dienst de exportmarkt mag betreden waarin u geïnteresseerd bent, d.w.z. of er beperkingen ofverboden gelden
 • Als u uw diensten over de grenzen heen wilt aanbieden, controleer dan welke eisen van toepassing zijn (bijvoorbeeld vergunnings- of vergunningsvereisten).
 • Als u een aanwezigheid op een buitenlandse markt wilt vaststellen, controleer dan welke beperkingen van toepassing kunnen zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot buitenlandse eigendom, het type toegelaten rechtspersonen of de goedkeuringsprocedures).
 • Als u wilt dat een van uw werknemers de dienst die u exporteert vergezelt, controleer dan welke specifieke eisen van toepassing kunnen zijn (bijvoorbeeld op het gebied van kwalificaties, werkvergunningen, nationaliteitsvereisten of inreisbeperkingen).
 • Ga na welke belastingregels van toepassing zijn als u diensten verricht buiten de EU
Deze pagina delen:

Snelle links