Stelsel van algemene preferenties + (SAP +)

Voert uw bedrijf producten in uit ontwikkelingslanden of minst ontwikkelde landen? Deze rubriek helpt u inzicht te krijgen in de SAP ± regeling van de EU

In een notendop

Het stelsel van algemene preferenties + (SAP +) van de EU geeft ontwikkelingslanden een bijzondere stimulans om duurzame ontwikkeling en goed bestuur na te streven. 

De in aanmerking komende landen moeten 27 internationale verdragen inzake

 • de mensenrechten
 • arbeidsrechten
 • het milieu
 • goed bestuur

In ruil daarvoor verlaagt de EU haar invoerrechten tot nul op meer dan twee derde van de tarieflijnen van hun uitvoer.

Begunstigde landen

 • Bolivië
 • Kaapverdië,
 • Kirgizië
 • Mongolië,
 • Maleisië
 • Filipijnen
 • Sri Lanka
 • Oezbekistan

Einde : Het huidige SAP + is geldig tot 2027.

Tarieven

Volledige lijst van bestreken producten.

 

Gebruik de optie „Mijn handelsassistent” om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van oorsprong en de bestemming ervan.

Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

Regels van oorsprong

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Controleer de tool voor debeoordeling van oorsprongsregels (ROSA) in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Tolerantie

Tolerantie wordt uitgedrukt

 • in prijs van de eindproducten voor visserij- en industrieproducten
 • in gewicht van de eindproducten voor landbouwproducten

Toleranties in het SAP zijn soepeler dan reguliere toleranties. Zij bedragen 15 % in de prijs af fabriek van het eindproduct in plaats van 10 %.

Specifieke toleranties gelden ook voor textiel en kleding en worden beschreven in de inleidende aantekeningen bij bijlage 22-03.

Zie ook de algemene regel Tolerance of De Minimis.

Cumulatie

De volgende soorten cumulatie zijn van toepassing in de handel in het kader van het SAP van de EU

 • bilateraal
 • regionaal
 • uitgebreid
 • cumulatie met Noorwegen, Zwitserland en Turkije
Bilaterale cumulatie

Materialen van oorsprong uit de EU kunnen worden geïntegreerd in de producten die in een SAP-land worden vervaardigd en vervolgens als van oorsprong uit dit SAP-land worden beschouwd, zolang de verwerking in het SAP-land verder gaat dan een minimaal niveau.

Regionale cumulatie

Groep I

Groep II

Groep III

Groep IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentinië

Cambodja

Colombië

Boetan

Turkije

Indonesië

Dominicaanse Republiek

Indonesië

Oezbekistan

Laos

EL Salvador

Nieuw-Zeeland

Zuid-Afrika

Maleisië

Filipijnen

Pakistan *

 

Myanmar

IJsland

Sri Lanka *

 

Filipijnen *

Nieuw-Zeeland

 

 

Vietnam * *

Nieuw-Zeeland

 

 

 

Koperschroot

 

 

 

Zuid-Afrika

 

 

* Landen die momenteel SAP ± begunstigden zijn

* * Vietnam zal vanaf 1 januari2023 niet langer in aanmerking komen voor SAP +.

 • het gebruik van bestanddelen tussen landen van dezelfde groep is toegestaan (India kan bijvoorbeeld ingrediënten uit Pakistan gebruiken omdat zij beide deel uitmaken van groep III), hoewel enkele belangrijke regels in acht moeten worden genomen :
 • regionale cumulatie tussen landen binnen dezelfde groep is alleen van toepassing wanneer de bij de cumulatie betrokken landen op het tijdstip van uitvoer van het product naar de Europese Unie begunstigde landen zijn en niet alleen in aanmerking komende landen.
 • indien goederen van oorsprong uit een begunstigd land verder worden verwerkt in een ander land van die groepering, kan het goed als van oorsprong uit laatstgenoemd land worden beschouwd (zolang de be- of verwerking verder gaat dan minimale behandelingen)
 • om de oorsprong van de input te bepalen (wanneer de input van een lid van de groep naar een ander lid van de groep wordt verzonden), is de juiste oorsprongsregel de regel die van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
 • cumulatie is ook mogelijk tussen individuele begunstigde landen van groep I en groep III. Dit gebeurt alleen op verzoek en onder bepaalde voorwaarden.

Sommige producten zijn uitgesloten van cumulatie wanneer er verschillen zijn tussen de status van de SAP-landen van dezelfde groep (SAP/SAP +/EBA). De lijst van de betrokken producten is opgenomen in bijlage 13 ter.

Uitgebreide cumulatie 

SAP-landen kunnen onder bepaalde voorwaarden de EU om toestemming vragen om te cumuleren met landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten.

 • deze mogelijkheid geldt alleen voor industrieproducten en verwerkte landbouwproducten.
 • wanneer de input van een derde land waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft, naar een SAP-land wordt verzonden, is de juiste oorsprongsregel die welke van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
Cumulatie met goederen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije

Begunstigde landen mogen de oorsprong cumuleren met goederen van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

 • materialen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland of Turkije die in een begunstigd land meer dan een minimale bewerking ondergaan, worden geacht van oorsprong te zijn uit dat begunstigde land en mogen naar de EU, Noorwegen, Zwitserland of Turkije worden uitgevoerd
 • bovenstaande regel is niet van toepassing op landbouwproducten of producten waarvoor een afwijking geldt.
 • om dit soort cumulatie toe te passen, moeten de EU, Noorwegen, Zwitserland en Turkije dezelfde preferentiële behandeling toekennen aan producten van oorsprong uit SAP-landen.

Niet-manipulatie

De bepaling inzake rechtstreeks vervoer in de SAP-oorsprongsregels is vervangen door een non-manipulatieclausule (artikel 74 van Verordening nr. 1063/2010 van deCommissie).

 • het belangrijkste verschil met de bepaling inzake rechtstreeks vervoer is dat importeurs in de EU niet hoeven aan te tonen dat zij aan de voorwaarden voldoen.
 • de douane van een EU-lidstaat kan echter om dergelijk bewijs verzoeken als zij redenen heeft om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van rechten is toegestaan.

Omstandigheden van de vaartuigen

Om een vissersvaartuig als van oorsprong uit een begunstigd land te beschouwen — wat zou betekenen dat de door dit vaartuig buiten de territoriale wateren gevangen vis ook afkomstig is — hebben de toepasselijke criteria betrekking op het land van registratie en de vlag van het vaartuig, maar ook op de eigendom ervan. Er zij op gewezen dat er op grond van de SAP-oorsprongsregels geen specifieke vereisten zijn met betrekking tot de nationaliteit van de bemanning of de officieren.

Minimale vluchtuitvoeringen

Er zijn twee reeksen zogenaamde „minimale” handelingen die nooit voldoende zijn om oorsprong te verlenen

 • de in artikel 76 genoemde
 • en de in bijlage 16 opgenomen bepalingen, die alleen van toepassing zijn op textielproducten en uitsluitend met het oog op regionale cumulatie.

Productspecifieke regels

Bijlage 13 bis bij die verordening bevat een lijst van be- of verwerkingen die materialen moeten ondergaan om de oorsprong te verkrijgen. De lijst bevat twee kolommen.

 • één voor de minst ontwikkelde SAP-begunstigde landen
 • één voor alle andere SAP-begunstigde landen

Graduatie

Sommige ontwikkelingslanden exporteren zeer concurrerende producten, waarvoor geen preferenties nodig zijn om met succes toegang te krijgen tot de wereldmarkten. In dit geval wordt het SAP via een graduatiemechanisme uit deze productsectoren geschrapt.

 • wanneer de gemiddelde waarde van de invoer uit een SAP-begunstigd land (gedeeld door de totale waarde van alle SAP-invoer voor die afdeling) over 3 jaar de algemene drempel van 57 % overschrijdt
 • voor plantaardige producten, dierlijke of plantaardige oliën, vetten en was en minerale producten is graduatie van toepassing wanneer het genoemde procentuele aandeel hoger is dan 17,5 %
 • voor textielgraduatie is van toepassing wanneer het genoemde procentuele aandeel meer dan 47,2 % bedraagt

De EU evalueert de lijst van gegradueerde producten om de drie jaar door middel van een uitvoeringsverordening en op basis van objectieve criteria.

Hier vindt u de huidige lijst van gegradueerde producten.

Afwijkingen

Onder bepaalde voorwaarden kan een specifieke afwijking worden toegestaan om soepeler oorsprongsregels mogelijk te maken die van toepassing zijn op specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen. Aan Kaapverdië is een dergelijke afwijking toegestaan. Zie de afwijking van Kaapverdië en de toepasselijke oorsprongsregels.

Raadpleeg ook het bericht van de EU aan importeurs, waarin marktdeelnemers worden geïnformeerd over specifieke elementen met betrekking tot Bangladesh.

Oorsprongsregels voor specifieke producten

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

 • lees meer over de technische voorschriften, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te mogen worden ingevoerd op 2.6. Productvereisten
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de Mijn handelsassistent. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-normen

 • lees meer over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om met 2.6 productvereisten in de Europese Unie te mogen worden ingevoerd.
 • zoek de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de My Trade Assistant. Om de vereisten voor uw product te bekijken, moet u eerst de douanecode vermelden. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Inklaringsdocumenten en -procedures

Bewijzen van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de begunstigde landen van het SAP van de EU vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijzen van oorsprong blijven na afgifte 10 maanden geldig. Een bewijs van oorsprong kan een van de volgende zijn :

 • Certificaat van oorsprong, formulier A, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het begunstigde land. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt. Het certificaat moet ter beschikking van de exporteur worden gesteld zodra de uitvoer heeft plaatsgevonden (of gewaarborgd is). Bij wijze van uitzondering kan echter onder bepaalde voorwaarden een certificaat worden afgegeven na uitvoer.
 • factuurverklaring opgesteld door de exporteur * — voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

* Om een factuurverklaring te kunnen opstellen, moet u de volgende verklaring (in het Engels of het Frans) op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument typen, stempelen of afdrukken : „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... ) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn volgens de oorsprongsregels van het stelsel van algemene preferenties van de Europese Gemeenschap”. U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen.

Andere documenten

Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handel in diensten

De SAP ± regeling heeft alleen betrekking op goederen.

Overheidsopdrachten

5 miljoen euro

Overige (mededinging, TSD)

Begunstigde landen

Om in aanmerking te komen voor SAP + moet het land :

 • een aanvraag indienen
 • voldoen aan alle standaard-SAP-voorwaarden
 • voldoen aan de volgende twee aanvullende criteria
 • kwetsbaarheidscriteria
  • het aandeel van de invoer is het driejarige gemiddelde aandeel van de onder het SAP vallende invoer van het specifieke begunstigde land ten opzichte van de onder het SAP vallende invoer van alle SAP-landen.  Dit gemiddelde moet lager zijn dan 6,5 % om in aanmerking te komen voor SAP +
  • de zeven grootste afdelingen van de onder het SAP vallende invoer vertegenwoordigen 75 % van de totale SAP-invoer door dat land over een periode van drie jaar.
 • criteria voor duurzame ontwikkeling
  • het land moet de 27 internationale SAP ± verdragen inzake
   • de mensenrechten
   • arbeidsrechten
   • omgeving
   • goed bestuur.
  • het land mag geen voorbehouden hebben die door deze verdragen verboden zijn.
  • de toezichthoudende instanties van de verdragen mogen niet hebben gemeld dat het land er niet in geslaagd is deze daadwerkelijk ten uitvoer te leggen.

Toezicht

Zodra de EU een SAP ± land heeft toegekend, ziet zij erop toe dat het land er zeker van is

 • blijft partij bij de internationale verdragen die onder SAP + vallen
 • de verdragen doeltreffend ten uitvoer leggen
 • voldoet aan de rapportagevereisten
 • aanvaardt regelmatige monitoring in overeenstemming met de verdragen
 • werkt samen met de Europese Commissie en verstrekt alle nodige informatie

De EU voert een permanente dialoog over de naleving van SAP + met de autoriteiten van de begunstigde landen.

 • de dialoog is gebaseerd op een lijst van onderwerpen („scorecard”) die voor elke SAP ± begunstigde is opgesteld. Het is gebaseerd op informatie die is ontvangen van
  • de begunstigde landen
  • internationale toezichthoudende instanties
  • maatschappelijk middenveld
  • vakbonden
  • ondernemingen
  • het Europees Parlement
  • de Raad van de Europese Unie
 • de EU organiseert regelmatig SAP ± controlebezoeken aan elk begunstigd land om belanghebbenden te ontmoeten. Van het begunstigde land wordt verwacht dat het blijk geeft van serieuze inspanningen om de in de scorekaarten vermelde problemen aan te pakken.

De SAP ± dialoog wordt meegenomen in het publieke SAP-verslag, dat de Commissie om de twee jaar aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moet voorleggen. Het verslag bevat een gedetailleerde beoordeling van de mate waarin elk begunstigd land de 27 verdragen uitvoert.

Capaciteitsopbouw — steun voor capaciteitsopbouw

Naast nauwlettend toezicht heeft de Commissie verschillende projecten voor capaciteitsopbouw gelanceerd om de begunstigde landen te helpen.

De EU ondersteunt relevante handelspartners en verschillende SAP ± begunstigden door middel van subsidies aan de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze projecten

 • landen helpen de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie toe te passen
 • capaciteit opbouwen om te voldoen aan de rapportageverplichtingen

Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten omvat specifieke steun van 4.5 miljoen EUR om maatschappelijke organisaties in staat te stellen bij te dragen aan het toezicht op en de doeltreffende uitvoering van de 27 relevante verdragen die door SAP ± begunstigde landen zijn geratificeerd.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links