Stelsel van algemene preferenties + (SAP +)

Importeert uw onderneming producten uit ontwikkelingslanden of minst ontwikkelde landen? Deze rubriek helpt u inzicht te krijgen in het SAP + van de EU.

In een notendop

Het EU-stelsel van algemene preferenties Plus (SAP +) geeft ontwikkelingslanden een bijzondere stimulans om duurzame ontwikkeling en goed bestuur na te streven. 

In aanmerking komende landen moeten 27 internationale verdragen inzake

 • de mensenrechten
 • arbeidsrechten
 • het milieu
 • goed bestuur

In ruil daarvoor verlaagt de EU haar invoerrechten op meer dan twee derde van de tarieflijnen van hun uitvoer tot nul.

Begunstigde landen

 • Bolivia
 • Kaapverdië
 • Kirgizië
 • Mongolië,
 • Pakistan
 • Filipijnen
 • Sri Lanka

Einde: Het huidige SAP + is geldig tot 2027.

Tarieven

Volledige lijst van de betrokken producten.

 

Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de precieze informatie te vinden over de rechten en tarieven voor uw specifieke product, rekening houdend met het land van oorsprong en bestemming.

Neem in geval van twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

Regels van oorsprong

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de „Oorsprongsregels Self Assessment tool (ROSA) in My Trade Assistant om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Tolerantie

Tolerantie wordt uitgedrukt

 • in de prijs van de eindproducten voor visserij- en industrieproducten
 • in gewicht van de eindproducten voor landbouwproducten

De in het SAP opgenomen toleranties zijn soepeler dan reguliere toleranties. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct in plaats van 10 %.

Specifieke toleranties gelden ook voor textiel en kleding en worden beschreven in de inleidende aantekeningen van bijlage 22-03.

Zie ook de algemene tolerantieregel of de Minimis.

Cumulatie

De volgende soorten cumulatie vinden plaats in de handel in het kader van het SAP van de EU:

 • bilateraal
 • regionaal
 • uitgebreid
 • cumulatie met Noorwegen, Zwitserland en Turkije
Bilaterale cumulatie

Materialen van oorsprong uit de EU kunnen worden geïntegreerd in de producten die in een SAP-land worden vervaardigd en vervolgens als van oorsprong uit dit SAP-land worden beschouwd, mits de verwerking in het SAP-land verder gaat dan minimaal.

Regionale cumulatie

Groep I

Groep II

Groep III

Groep IV

Brunei-Darussalam

Bolivia *

Bangladesh

Argentinië

Cambodja

Colombia

Bhutan

Brazilië

Indonesië

Costa Rica

India

Paraguay

Laos

EL Salvador

Nepal

Uruguay

Maleisië

Guatemala

Pakistan *

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka *

 

Filipijnen *

Nicaragua

 

 

Vietnam * *

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

* Landen die momenteel SAP ± begunstigden zijn

* * Vietnam komt vanaf 1 januari2023 niet langer in aanmerking voor SAP +.

 • het gebruik van bestanddelen tussen landen van dezelfde groep is toegestaan (India kan bijvoorbeeld ingrediënten uit Pakistan gebruiken omdat zij beide in groep III zijn opgenomen), hoewel enkele belangrijke regels in herinnering moeten worden gebracht:
 • regionale cumulatie tussen landen binnen dezelfde groep is alleen van toepassing wanneer de bij de cumulatie betrokken landen op het moment van uitvoer van het product naar de Europese Unie begunstigde landen zijn en niet alleen in aanmerking komende landen.
 • indien goederen van oorsprong uit een begunstigd land verder worden verwerkt in een ander land dat lid is van die groep, kunnen de goederen als van oorsprong uit laatstgenoemd land worden beschouwd (mits de be- of verwerking verder gaat dan minimale behandelingen)
 • om de oorsprong van de input te bepalen (wanneer de input van een lid van de groep naar een ander lid van de groep wordt verzonden), is de juiste oorsprongsregel de regel die van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
 • cumulatie is ook mogelijk tussen afzonderlijke begunstigde landen van cumulatie van groep I en groep III. Dit gebeurt alleen op verzoek en onder bepaalde voorwaarden.

Er zij op gewezen dat sommige producten van cumulatie zijn uitgesloten wanneer er verschillen zijn tussen de status van de SAP-landen van dezelfde groep (SAP/SAP +/EBA). De lijst van de betrokken producten is opgenomen in bijlage 13 ter.

Uitgebreide cumulatie 

SAP-landen kunnen de EU onder bepaalde voorwaarden verzoeken om toestemming om samen te werken met landen waarmee de EU een handelsovereenkomst heeft gesloten.

 • deze mogelijkheid geldt alleen voor industriële producten en verwerkte landbouwproducten.
 • wanneer de input van een derde land waarmee de EU een vrijhandelsovereenkomst heeft, naar een SAP-land wordt gestuurd, is de juiste oorsprongsregel de regel die van toepassing zou zijn op rechtstreekse uitvoer uit het leverende land naar de EU.
Cumulatie met goederen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije

Begunstigde landen mogen de oorsprong cumuleren met goederen van de hoofdstukken 25 tot en met 97 van het geharmoniseerd systeem van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland en Turkije.

 • materialen van oorsprong uit Noorwegen, Zwitserland of Turkije die in een begunstigd land meer dan een minimale bewerking ondergaan, worden beschouwd als van oorsprong uit dat begunstigde land en kunnen worden uitgevoerd naar de EU, naar Noorwegen, Zwitserland of Turkije
 • bovenstaande regel is niet van toepassing op landbouwproducten of producten waarvoor een afwijking geldt.
 • voor de toepassing van dit soort cumulatie moeten de EU, Noorwegen, Zwitserland en Turkije dezelfde preferentiële behandeling toekennen aan producten van oorsprong uit SAP-landen.

Niet-manipulatie

De bepaling inzake rechtstreeks vervoer in de SAP-oorsprongsregels is vervangen door een niet-manipulatieclausule (artikel 74 van Verordening nr. 1063/2010 van deCommissie).

 • het belangrijkste verschil met de bepaling inzake rechtstreeks vervoer is dat importeurs in de EU niet hoeven aan te tonen dat zij aan de voorwaarden voldoen.
 • de douanedienst van een EU-lidstaat kan echter om een dergelijk bewijs verzoeken als zij redenen heeft om aan te nemen dat niet aan de voorwaarden is voldaan.

Teruggave van douanerechten

Terugbetaling van rechten is toegestaan.

Voorwaarden voor vaartuigen

Om een vissersvaartuig als van oorsprong uit een begunstigd land te kunnen beschouwen — hetgeen zou impliceren dat de door dit vaartuig buiten de territoriale wateren gevangen vis ook afkomstig is — hebben de toepasselijke criteria betrekking op het land van registratie en de vlag van het vaartuig, maar ook op de eigendom ervan. Er zij op gewezen dat er in het kader van de SAP-oorsprongsregels geen specifieke vereisten zijn inzake de nationaliteit van de bemanning of de officieren.

Minimale verrichtingen

Er zijn twee soorten zogenaamde „minimale” behandelingen die nooit genoeg zijn om oorsprong te verlenen

 • de in artikel 76 genoemde categorieën
 • en die welke alleen van toepassing zijn op textielproducten en alleen met het oog op regionale cumulatie, zijn opgenomen in bijlage 16.

Productspecifieke regels

De lijst van be- en verwerkingen die materialen moeten ondergaan om de oorsprong te verkrijgen, is opgenomen in bijlage 13 bis bij die verordening. De lijst bevat twee kolommen

 • een van toepassing op de minst ontwikkelde SAP-begunstigde landen
 • één van toepassing op alle andere SAP-begunstigde landen

Afstuderen

Sommige ontwikkelingslanden exporteren zeer concurrerende producten, die geen preferenties nodig hebben om met succes toegang te krijgen tot de wereldmarkten. In dit geval wordt het SAP uit deze productsectoren geschrapt door middel van een graduatiemechanisme.

 • wanneer de gemiddelde waarde van de invoer uit een SAP-begunstigd land (gedeeld door de totale waarde van alle SAP-invoer voor die afdeling) over een periode van 3 jaar de algemene drempel van 57 % overschrijdt
 • voor plantaardige producten, dierlijke of plantaardige oliën, vetten en wassen en minerale producten is graduatie van toepassing wanneer het bedoelde percentage hoger is dan 17,5 %.
 • voor textiel is graduatie van toepassing wanneer het bedoelde percentage hoger is dan 47,2 %.

De EU evalueert de lijst van gegradueerde producten om de drie jaar door middel van een uitvoeringsverordening en op basis van objectieve criteria.

Hier vindt u de huidige lijst van gegradueerde producten.

Afwijkingen

Onder bepaalde voorwaarden kan een specifieke afwijking worden toegestaan om soepeler oorsprongsregels voor specifieke producten van oorsprong uit specifieke landen mogelijk te maken. Een dergelijke afwijking is aan Kaapverdië toegestaan. Zie de afwijking van Kaapverdië en de toepasselijke oorsprongsregels.

Raadpleeg ook de kennisgeving van de EU aan importeurs om de marktdeelnemers te informeren over specifieke elementen met betrekking tot Bangladesh.

Oorsprongsregels voor specifieke producten

Productvoorschriften

Technische voorschriften en voorschriften

 • kom meer te weten over de technische voorschriften, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd (2.6).
 • zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de My Trade Assistant. Om de voorschriften voor uw product te vinden, moet u eerst de douanecode vaststellen. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-voorschriften

 • lees meer over de gezondheids-, veiligheids-, sanitaire en fytosanitaire normen waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te mogen worden ingevoerd om in de Europese Unie te kunnen worden ingevoerd.
 • zoek de gezondheids-, veiligheids- en SPS-regels die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de My Trade Assistant. Om de eisen voor uw product te bekijken, moet u eerst de douanecode van het product vinden. Kent u die code niet, dan kunt u de naam van uw product invullen in de zoekmachine.

Douanedocumenten en -procedures

Bewijzen van oorsprong

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit de begunstigde landen van het SAP van de EU vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijzen van oorsprong blijven geldig tot 10 maanden na afgifte. Een bewijs van oorsprong kan een van de volgende vormen:

 • Certificaat van oorsprong, formulier A, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van het begunstigde land. De exporteur die het certificaat aanvraagt, moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn. Het certificaat moet ter beschikking van de exporteur worden gesteld zodra de uitvoer heeft plaatsgevonden (of gewaarborgd is). Niettemin kan bij wijze van uitzondering onder bepaalde voorwaarden een certificaat na uitvoer worden afgegeven.
 • door de exporteur opgestelde factuurverklaring * — voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder. Bij het invullen van een factuurverklaring dient u documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

* Om een factuurverklaring op te stellen, moet u de volgende verklaring (in het Engels of Frans) op de factuur, pakbon of ander handelsdocument invullen, afstempelen of afdrukken: „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr.... ) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is aangegeven, van preferentiële oorsprong zijn volgens de oorsprongsregels van het stelsel van algemene preferenties van de Europese Gemeenschap.” U moet uw factuurverklaring met de hand ondertekenen.

Andere documenten

Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handel in diensten

SAP + heeft alleen betrekking op goederen.

Overheidsopdrachten

Investering

Overige (concurrentie, handel en duurzame ontwikkeling)

Begunstigde landen

Om voor SAP + in aanmerking te komen, moet het land:

 • een aanvraag indienen
 • voldoen aan alle standaard-SAP-voorwaarden
 • voldoen aan de volgende twee aanvullende criteria
 • kwetsbaarheidscriteria
  • het aandeel in de invoer is het gemiddelde aandeel over drie jaar van de onder het SAP vallende invoer van het specifieke begunstigde land ten opzichte van de onder het SAP vallende invoer van alle SAP-landen.  Dit gemiddelde moet lager zijn dan 6,5 % om voor SAP + in aanmerking te komen.
  • de zeven grootste afdelingen van de onder het SAP vallende invoer vertegenwoordigen 75 % van de totale SAP-invoer door dat land over een periode van drie jaar
 • criteria voor duurzame ontwikkeling
  • het land moet de 27 internationale SAP ± verdragen over
   • de mensenrechten
   • arbeidsrechten
   • milieu
   • goed bestuur.
  • het land mag geen voorbehouden hebben gemaakt die door deze verdragen verboden zijn.
  • de toezichthoudende instanties van de verdragen mogen niet hebben gemeld dat het land de overeenkomsten niet doeltreffend heeft uitgevoerd.

Toezicht

Zodra de EU een land SAP + heeft toegekend, houdt zij toezicht op het land om ervoor te zorgen dat het land

 • blijft partij bij de internationale verdragen die onder SAP + vallen
 • de verdragen daadwerkelijk ten uitvoer legt
 • voldoet aan de rapportagevereisten
 • stemt in met regelmatige monitoring in overeenstemming met de verdragen
 • werkt samen met de Europese Commissie en verstrekt alle nodige informatie

De EU voert een permanente dialoog over de naleving van SAP + met de autoriteiten van de begunstigde landen.

 • de dialoog is gebaseerd op een lijst van onderwerpen („scorecard”) die voor elke SAP ± begunstigde is opgesteld. Het is gebaseerd op informatie die is ontvangen van
  • de begunstigde landen
  • internationale toezichthoudende instanties
  • maatschappelijk middenveld
  • vakbonden
  • bedrijven
  • het Europees Parlement
  • de Raad van de Europese Unie
 • de EU organiseert regelmatig SAP ± monitoringbezoeken aan elk begunstigd land om belanghebbenden te ontmoeten. Van het begunstigde land wordt verwacht dat het ernstige inspanningen levert om de in de scorekaarten beschreven problemen aan te pakken.

De SAP ± dialoog wordt meegenomen in het openbare SAP-verslag, dat de Commissie om de twee jaar aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie moet voorleggen. Het verslag bevat een gedetailleerde beoordeling van de mate waarin elk begunstigd land de 27 verdragen uitvoert.

Steun voor capaciteitsopbouw

Naast nauwlettend toezicht heeft de Commissie verschillende projecten voor capaciteitsopbouw opgezet om begunstigde landen te helpen.

De EU ondersteunt relevante handelspartners en verschillende SAP ± begunstigden via subsidies aan de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze projecten

 • helpen ervoor te zorgen dat landen de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie toepassen
 • opbouwen van capaciteit om te voldoen aan de rapportageverplichtingen

Het Europees instrument voor democratie en mensenrechten omvat specifieke steun van 4.5 miljoen EUR om maatschappelijke organisaties in staat te stellen bij te dragen aan het toezicht op en de doeltreffende uitvoering van de 27 relevante verdragen die door SAP ± begunstigde landen zijn geratificeerd.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links