Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea

Sinds 2011 zijn de douanerechten op bijna alle producten afgeschaft in de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea. Ook zijn vele andere belemmeringen voor de uitvoer van EU-producten weggenomen, zoals auto’s, farmaceutische producten, elektronica en chemische stoffen. Veel diensten tussen de EU en Zuid-Korea zijn ook opengesteld voor investeerders en voor bedrijven.

De overeenkomst in een oogopslag

Sinds 2011 zijn in de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea de douanerechten op bijna alle producten (98,7 %) afgeschaft, met inbegrip van visserij- en landbouwproducten. Zij heeft ook niet-tarifaire belemmeringen (NTB) voor de uitvoer van belangrijke EU-producten naar Zuid-Korea, zoals auto’s, geneesmiddelen, elektronica en chemische stoffen, weggenomen. Niet in de laatste plaats zijn de dienstenmarkten in zowel de EU als Zuid-Korea grotendeels opengesteld voor bedrijven en investeerders uit elkaar.

 

In de eerste vijf jaar van de overeenkomst steeg de EU-uitvoer naar Zuid-Korea met 55 %, Europese bedrijven bespaard 2.8 miljard EUR aan verlaagde douanerechten en de handel in goederen tussen de EU en Zuid-Korea bereikte een recordniveau van meer dan 90 miljard EUR.

De overeenkomst

 • neemt tarieven en andere handelsbelemmeringen weg en maakt het voor bedrijven aan beide zijden gemakkelijker om uit te voeren en in te voeren
 • vereenvoudiging van het papierwerk en stroomlijning van technische voorschriften, douaneprocedures, oorsprongsregels en vereisten voor producttests
 • stimuleert handelsdiensten in belangrijke sectoren zoals telecommunicatie, milieudiensten, scheepvaart en financiële en juridische diensten
 • verbetering van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in Zuid-Korea en erkenning van een grote verscheidenheid aan geografische aanduidingen voor Europese levensmiddelen van hoge kwaliteit op de Koreaanse markt
 • laat uw bedrijf inschrijven op openbare aanbestedingen in Zuid-Korea
 • biedt betere bescherming voor uw bilaterale investeringen

 

Snelle feiten over de handel tussen de EU en Zuid-Korea

 • Zuid-Korea is de op acht na grootste uitvoerbestemming van goederen van de EU, en de EU is de op twee na grootste exportmarkt van Zuid-Korea
 • de belangrijkste producten die vanuit de EU naar Zuid-Korea worden uitgevoerd, zijn machines en apparaten, transportmiddelen en chemische producten.
 • de EU heeft een aanzienlijke handel in diensten met Zuid-Korea
 • de EU is de grootste buitenlandse directe investeerder in Zuid-Korea

Wie kan uit de EU exporteren in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea?

Als uw bedrijf in een EU-lidstaat is geregistreerd en u een geldige douaneaangifte — en indien nodig een uitvoervergunning — hebt verkregen, kunt u in het kader van deze overeenkomst exporteren.

Tarieven

Met de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea wordt 98,7 % van de douanerechten op de handel in goederen afgeschaft.

Hier volgen enkele voordelen voor EU-exporteurs

 • machines en apparaten profiteren van de grootste rechtenbesparingen, met winsten van bijna 450 miljoen EUR
 • de chemische sector is de op één na grootste begunstigde, met een rechtenbesparing van 175 miljoen EUR.
 • bijna alle EU-uitvoer van landbouwproducten, zoals varkensvlees, wijn en whiskey, heeft rechtenvrije toegang tot de Zuid-Koreaanse markt, en er zijn waardevolle rechtenvrije contingenten voor producten zoals kaas.
 • in andere industriële sectoren
  • 93 % van de douanerechten op de uitvoer van textiel is verdwenen
  • voor glas is 85 % van de douanerechten afgeschaft
  • voor leder en bont 84 %
  • schoeisel 95 %
  • ijzer en staal 93 %
  • optische instrumenten 91 %

 

Zoek het tarief dat van toepassing is op uw product in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures is te vinden in dit deel.

Oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Bent u nieuw voor het onderwerp, dan vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek „Goederen”.

Oorsprongsregels

Waar vind ik de regels?

De oorsprongsregels zijn vastgesteld in het protocol betreffende de definitie van „producten van oorsprong” en de methode van administratieve samenwerking in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea (PB L 127 van 14.5.2011, blz. 1,344).

Is mijn product afkomstig uit de EU of Zuid-Korea?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea, moet uw product van oorsprong zijn uit de EU of Zuid-Korea. Een product wordt geacht van oorsprong te zijn uit de EU of uit Zuid-Korea als het:

 • geheel en al in de EU of Zuid-Korea zijn verkregen, of
 • uitsluitend zijn vervaardigd uit materialen van oorsprong uit de EU of Zuid-Korea, of
 • in de EU of Korea vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is om aan de productspecifieke regels van bijlage II te voldoen.

Zie bijlage I „Opmerkingen” bij productspecifieke oorsprongsregels.

Zie bijlage II bis voor alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

Voorbeelden van de belangrijkste soorten productspecifieke regels in handelsovereenkomsten van de EU

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de prijs af fabriek
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces leidt tot een wijziging van de tariefindeling tussen de niet van oorsprong zijnde materialen en het eindproduct, bijvoorbeeld de productie van papier (geharmoniseerd systeem hoofdstuk 48) uit niet van oorsprong zijnde pulp (hoofdstuk 47 van het geharmoniseerd systeem)
 • specifieke activiteiten — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels tot garen — dergelijke regels worden meestal gebruikt in de textielkleding- en chemische sector.

Het product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het hoofdstuk (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, de regel van rechtstreeks vervoer). Er zijn ook enkele extra flexibiliteit die u helpt te voldoen aan productspecifieke regels (bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie).

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

De tolerantieregel staat producenten toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken ter waarde van maximaal 10 % van de prijs af fabriek die normaliter door de productspecifieke regel worden verboden.

Cumulatie

De overeenkomst voorziet ook in bilaterale cumulatie. Materialen van oorsprong uit Zuid-Korea kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product in de EU en omgekeerd.

Andere eisen

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke eisen van het protocol (zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel van rechtstreeks vervoer).

Regel inzake rechtstreeks vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Zuid-Korea (en vice versa) worden vervoerd zonder verder te worden verwerkt in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder douanetoezicht blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere behandeling om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden overgelegd.

Teruggave van rechten

In het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea kan terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt om een product te vervaardigen dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Er is een speciaal mechanisme opgenomen om een mogelijke toename van de buitenlandse inkoop door Koreaanse fabrikanten aan te pakken.

Oorsprongprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in afdeling B van het Protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe

 • om de oorsprong van een product aan te geven
 • om aanspraak te maken op preferenties
 • de douaneautoriteiten kunnen de oorsprong van een product controleren

Hoe kunt u aanspraak maken op een preferentieel tarief?

Afdeling B van het protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst bevat de oorsprongsprocedures in verband met een aanvraag voor een preferentieel tarief en de controle door de douaneautoriteiten.

Importeurs kunnen aanspraak maken op preferentiële tariefbehandeling op basis van een door de exporteur verstrekte oorsprongsverklaring.

Oorsprongsverklaring

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan

 • voor invoer in de EU: 500 EUR in geval van kleine colli of 1,200 EUR voor persoonlijke bagage
 • voor invoer in Korea: $1,000 in geval van kleine colli of $1,000 voor persoonlijke bagage
Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Zuid-Korea door een oorsprongsverklaring in te vullen. De verklaring kan worden ingevuld

 • door een toegelaten exporteur of
 • door een exporteur, op voorwaarde dat de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

De oorsprongsverklaring kan niet door een bevoegde instantie worden afgegeven en een formulier EUR.1 wordt niet als bewijs van oorsprong aanvaard.

Toegelaten exporteurs

De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen elke exporteur die producten uitvoert in het kader van de handelsovereenkomst toestaan oorsprongsverklaringen voor producten op te stellen, ongeacht de waarde ervan. De exporteur moet de douaneautoriteiten voldoende waarborgen bieden dat de oorsprong van de producten kan worden gecontroleerd en dat aan alle andere voorwaarden van de overeenkomst (protocol) kan worden voldaan. De douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik.

Wat moet de oorsprongsverklaring bevatten?
 • voor het opstellen van een oorsprongsverklaring moet de volgende verklaring worden getypt, afgestempeld of gedrukt op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument: „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat, tenzij duidelijk anders is aangegeven, deze producten van preferentiële oorsprong zijn.”
 • de oorsprongsverklaring kan worden opgesteld in een van de officiële talen van de EU of in het Koreaans (zie bijlage III)
 • u moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Bent u toegelaten exporteur, dan bent u vrijgesteld van deze verplichting, mits u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verbintenis doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid voor uw verklaring op zich neemt.
Indiening en geldigheid
 • een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, mits zij in de partij van invoer niet langer wordt aangeboden dan twee jaar of de in de wetgeving van de partij van invoer vermelde periode nadat de producten waarop zij betrekking heeft, zijn ingevoerd.
 • u moet bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn, samen met uw oorsprongsverklaring.
 • de oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum van afgifte.

Controle van de oorsprong

Douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partij van invoer en de partij van uitvoer.
 • de controle op de oorsprong van de producten wordt uitgevoerd door de plaatselijke douane. Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan, tenzij anders bepaald in artikel 27, lid 8, van het protocol.
 • de autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de definitieve vaststelling van de oorsprong vast en stellen de autoriteiten van de partij van invoer in kennis van de resultaten.

Productvereisten

De EU en Zuid-Korea werken nu samen aan technische voorschriften en stellen normen en conformiteitsbeoordelingen vast om het voor u gemakkelijker te maken om internationaal te handelen. Dit zorgt ervoor dat u geen geld en/of tijd verspilt aan dubbele of meervoudige procedures.

U moet deze regels volgen om te kunnen beoordelen of uw producten aan de nodige technische normen voldoen.

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea bevat vier sectorspecifieke regels inzake

 • elektrische en elektronische apparatuur
 • farmaceutische producten/medische hulpmiddelen
 • motorvoertuigen en delen daarvan
 • chemische stoffen

Elektrische en elektronische apparatuur

U kunt nu profiteren van een betere erkenning van internationale normen en goedkeuringsprocedures voor producten in de elektronicasector. Dit helpt je wereldwijde toeleveringsketens te betreden en je bedrijf te laten groeien.

Vóór de overeenkomst moesten EU-exporteurs van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten naar Zuid-Korea dubbele en dure test- en certificeringsprocedures in Zuid-Korea uitvoeren om hun producten te verkopen. Nu kunt u echter profiteren van een verbeterd regelgevingsklimaat voor uw producten.

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea verkleint de verschillen tussen de vereisten voor Europese en Zuid-Koreaanse producten door dezelfde internationale normen vast te stellen. Tot de relevante internationale normalisatie-instellingen voor deze sector behoren:

Het maakt certificering door een onafhankelijke organisatie overbodig.

 • in de meeste gevallen heeft u alleen een „leveranciersverklaring” nodig om aan te tonen dat aan de Zuid-Koreaanse eisen inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en veiligheid is voldaan.
 • dit vermindert de bedrijfskosten, de complexiteit en de administratieve lasten. Hierdoor krijgen uw producten in Zuid-Korea dezelfde behandeling als Zuid-Koreaanse producten wanneer zij de EU binnenkomen.
 • indien de conformiteitsverklaring van de leverancier vergezeld moet gaan van testrapporten, kunnen deze door een EU-testlaboratorium worden afgegeven.

Wat de elektrische veiligheid betreft, heeft Zuid-Korea de mogelijkheid om certificering door derden te blijven aanvragen voor een beperkte lijst van 53 artikelen, indien dit een risico voor de menselijke gezondheid en veiligheid kan rechtvaardigen. Deze zijn opgenomen in de handelsovereenkomst in bijlage 2-B, aanhangsel 2-B-3.

Meer informatie over het exporteren van elektrische en elektronische apparatuur vindt u hier.

 

Despecifieke elektrische en elektronische producten waarop de overeenkomst en de bijbehorende bepalingen betrekking hebben, zijn te vinden in bijlage 2-B Elektronica en de aanhangsels daarbij.

Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen

In het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea moeten alle regels met betrekking tot farmaceutische producten en medische hulpmiddelen in een vroeg stadium worden gepubliceerd om bedrijven voldoende tijd te geven om ze te begrijpen.

Zuid-Korea erkent nu meer internationale normen en praktijken. Er bestaat nu een gemeenschappelijke definitie van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen in de EU en Zuid-Korea.

 

U kunt hier lezen over de farmaceutische producten en medische hulpmiddelen die onder de overeenkomst vallen: Bijlage 2-D Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen.

De EU en Zuid-Korea zijn overeengekomen

 • de regels vooraf beschikbaar stellen
 • bieden redelijke mogelijkheden om opmerkingen te maken
 • belangrijke kwesties die in de opmerkingen aan de orde zijn gesteld, schriftelijk behandelen
 • een redelijke termijn toestaan tussen de bekendmaking van de regels en de inwerkingtreding ervan;

Wat de prijsstelling en de vergoeding betreft, zijn beide partijen overeengekomen ervoor te zorgen dat:

 • procedures, regels, criteria en uitvoeringsrichtsnoeren zijn eerlijk, transparant en redelijk, en discrimineren bedrijven uit de EU niet
 • criteria voor besluitvorming zijn objectief en duidelijk voor EU-fabrikanten
 • alle regels worden openbaar gemaakt.

Motorvoertuigen

 

EU-fabrikanten hoeven niet langer auto’s te produceren die specifiek bestemd zijn voor de Zuid-Koreaanse markt of dure tests uit te voeren om aan te tonen dat ze aan de veiligheidsnormen voldoen.

Zuid-Korea aanvaardt nu de internationale normen van de VN/ECE of de EU-normen als gelijkwaardig aan alle belangrijke technische voorschriften van Zuid-Korea. Als uw voertuigen aan deze normen voldoen, hoeft uw product niet te voldoen aan aanvullende uitvoervereisten in het kader van de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea.

In de EU uitgevoerde tests worden nu door Zuid-Korea erkend. Zuid-Korea zal ook EU-boorddiagnosesystemen die aan de Euro 6-norm voldoen, erkennen als gelijkwaardig aan de Zuid-Koreaanse normen.

Meer informatie over emissienormen vindt u hier.

 

Gedetailleerde bepalingen betreffende motorvoertuigen en onderdelen die onder de overeenkomst vallen, zijn opgenomen in bijlage 2-C Motorvoertuigen en onderdelen en aanhangsels daarbij.

Chemische stoffen

De handelsovereenkomst handhaaft de EU-regels en -regelgeving in de chemische sector en introduceert samenwerking op het gebied van transparantie van de regelgeving op gebieden als:

 • Goede laboratoriumpraktijken
 • een kwaliteitssysteem voor beheerscontroles voor onderzoekslaboratoria en -organisaties met betrekking tot chemische (inclusief farmaceutische) niet-klinische veiligheidstests
 • Testrichtsnoeren met het oog op een meer geharmoniseerde aanpak van de beoordeling en het beheer van chemische stoffen

 

U kunt hier lezen over de chemische stoffen die onder de overeenkomst vallen: Bijlage 2-E Chemische stoffen.

Contactpersonen voor technische voorschriften en normen in Zuid-Korea

Het Koreaanse Agentschap voor Technologie en Normen (KATS) stelt Zuid-Koreaanse normen vast en handhaaft deze.

 • in verband met gevestigde certificeringen, zoals het Koreaanse certificeringsmerk (KC)
 • meet- en referentienormen
 • technische voorschriften.

Het Koreaanse scheepsregister en het ministerie van Oceanen en Visserij stellen normen vast voor uitrusting van zeeschepen.

Gezondheid van mensen, dieren en planten — SPS-voorschriften

De EU en Zuid-Korea werken samen aan de erkenning van ziektevrije gebieden om de voorspelbaarheid voor u als exporteur te vergroten.

Het ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandszaken (MAFRA) is verantwoordelijk voor veterinaire controles van

 • levende dieren
 • dierlijke producten

Het Animal and Plant Quarantine Agency is de relevante autoriteit voor de analyse van het risico op plaagorganismen voor aangewezen planten.

Het nationale uitwisselingscentrum voor bioveiligheid in Zuid-Korea verstrekt informatie en expertise over genetisch gemodificeerde organismen en fungeert als plaats voor de uitwisseling van dergelijke informatie.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is het officiële contactpunt voor vragen over:

 • natuurbescherming
 • verboden of beperkingen ten aanzien van giftige chemische stoffen


Zoek de specifieke regels en vereisten voor uw product in Mijn handelsassistent.

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen ze soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u geconfronteerd wordt met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of voorkomt, kunt u ons vertellen
 • verslag uitbrengen over de stopzetting van uw uitvoer naar Zuid-Korea met behulp van het onlineformulier en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Contact opnemen 

Documenten en procedures voor in- en uitklaring

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verlagen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden op de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten alle of sommige van de onderstaande elementen verlangen

 • aangifte tot binnenkomst
 • douaneaangifte ten invoer
 • aangifte van de douanewaarde
 • handelsfactuur (vind de specifieke vereisten met betrekking tot de vorm en inhoud ervan in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidseisen, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring
 • luchtvrachtbrief
 • cognossement

Voor alle duidelijkheid: u kunt ook vooraf een bindende tariefinlichting en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, ga naar My Trade Assistant.

Procedures voor het aantonen en controleren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneprocedure voor in- en uitvoer in het algemeen, zie DG Belastingen en Douane-unie.

Facilitering van de handel

De EU en Zuid-Korea zijn overeengekomen

 • vereenvoudiging en stroomlijning van de grensprocedures
 • harmonisatie van de documentatie- en gegevensvereisten
 • de beveiliging van containers en andere verzendingen verbeteren wanneer
  • ingevoerd in
  • overgeladen via
  • door Zuid-Korea of EU-landen

De overeenkomst voorziet in de oprichting van een Douanecomité dat geschillen over douane- en handelsfaciliteringskwesties kan bespreken en oplossen, waaronder

 • tariefindeling
 • oorsprong van de goederen
 • wederzijdse administratieve bijstand in douaneaangelegenheden

 

Zoek de specifieke inklaringsprocedures en -documenten voor uw product in My Trade Assistant.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea bevordert een sterke handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door douaneautoriteiten en vormt een aanvulling op de minimumnormen in de WTO-Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS).

Meer informatie over de voordelen van intellectuele-eigendomsrechten vindt u hier.

 • de overeenkomst beschermt het werk van een auteur gedurende 70 jaar na de dood van de auteur
 • uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben een aanvullend recht op één enkele billijke vergoeding
 • bedrijven kunnen octrooibescherming voor geneesmiddelen uitbreiden door gebruik te maken van aanvullende beschermingscertificaten
 • er wordt bijzondere aandacht besteed aan namaakgoederen

Meer informatie over hoe de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea uw intellectuele-eigendomsrechten beschermt.

De Europese IPR-helpdesk biedt een helplijndienst aan voor rechtstreekse ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom.

Handelsmerken

De handelsovereenkomst bevat duidelijke regels voor de registratie van handelsmerken in de EU en Zuid-Korea. Dit biedt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de inschrijving van een merk.

Er is een openbare elektronische databank van aanvragen en registraties beschikbaar om handelsmerken te controleren. De databank bevat ook gegevens over de rechten die worden verleend aan ingeschreven en niet-ingeschreven modellen.

Inbreuken

Wat te doen als intellectuele eigendom zonder toestemming wordt gebruikt?

De handelsovereenkomst bevat handhavingsmaatregelen in het geval van IER-inbreuken, zoals:

 • burgerlijke en bestuursrechtelijke procedures
 • strafrechtelijke procedures
 • sancties

Het omvat een aantal sterkere bescherming van auteursrechten en modellen en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten op basis van EU-regels (ter aanvulling van de TRIPS-overeenkomst van de WTO).

Douanebeambten kunnen aan de grens optreden als zij vermoeden dat goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht worden ingevoerd of uitgevoerd.

Geografische aanduidingen 

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea beschermt Europese geografische aanduidingen (GA’s) voor

 • wijnen en gedistilleerde dranken
 • landbouwproducten en levensmiddelen

De EU heeft ongeveer 160 GA’s beschermd die zij commercieel het belangrijkst acht.

In de overeenkomst worden de GA’s vermeld die onder twee bijlagen vallen.

Wijnen en gedistilleerde dranken vallen onder bijlage 10-B bij de overeenkomst en omvatten bijvoorbeeld:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo en Scotch of Irish Whiskey.

Landbouwproducten en levensmiddelen vallen onder bijlage 10-A bij de overeenkomst en omvatten:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante en Bayerisches Bier.

 

De geografische aanduidingen zijn beschermd tegen

 • het op misleidende wijze beschrijven of presenteren van een product om aan te geven dat het afkomstig is uit een ander geografisch gebied dan de werkelijke plaats van oorsprong
 • het gebruik van een geografische aanduiding voor een soortgelijk product dat daar niet van oorsprong is, zelfs indien de werkelijke oorsprong van de waren is aangegeven of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals „soort”, „stijl” of „imitatie”

Handel in diensten

U kunt profiteren van een meer open Zuid-Koreaanse dienstenmarkt in het kader van de handelsovereenkomst.

De regels hebben betrekking op:

 • grensoverschrijdende dienstverlening 
 • vestiging

Dit betekent dat u uw diensten vanuit een EU-land kunt verlenen of een kantoor, filiaal of dochteronderneming kunt oprichten in Zuid-Korea, indien u dat wenst.

Deze voordelen gelden voor EU-bedrijven in meer dan 100 dienstensectoren, waaronder:

Telecommunicatie

 • Satellietexploitanten in de EU (telefoon en tv) kunnen rechtstreeks grensoverschrijdend opereren in Zuid-Korea, zonder dat zij contact hoeven te onderhouden met of via een Zuid-Koreaanse exploitant moeten reizen.

Milieudiensten

 • behandeling van niet-industrieel afvalwater (riolering).

Vervoer

 • Scheepvaartmaatschappijen uit de EU kunnen internationale scheepvaartdiensten verlenen in Zuid-Korea en worden bij het gebruik van havendiensten en -infrastructuur op dezelfde wijze behandeld als Zuid-Koreaanse ondernemingen.
 • Europese bedrijven kunnen ook een breder scala aan ondersteunende maritieme diensten aanbieden.
 • er zijn meer mogelijkheden voor ondersteunende luchtvervoersdiensten, zoals grondafhandeling

Bouw

 • EU-bedrijven zijn niet langer onderworpen aan verplichte onderaanneming

Financiële

 • Financiële ondernemingen uit de EU kunnen meer diensten verlenen op de financiële markten van Zuid-Korea
 • Financiële ondernemingen uit de EU kunnen gegevens vrij doorgeven van filialen en filialen in Zuid-Korea naar hun hoofdkantoor in de EU

Post- en expresbezorging

 • EU-bedrijven kunnen internationale expresbesteldiensten aanbieden in Zuid-Korea

Zakelijke en professionele diensten zoals juridische, boekhoudkundige, ingenieurs- en architectendiensten

 • Advocatenkantoren uit de EU kunnen kantoren openen in Zuid-Korea om buitenlandse of Zuid-Koreaanse cliënten te adviseren over niet-Zuid-Koreaanse wetgeving
 • Advocatenkantoren uit de EU kunnen partnerschappen aangaan met Zuid-Koreaanse bedrijven en Zuid-Koreaanse advocaten aanwerven om „multijurisdictionele” diensten te verlenen.
 • EU-juristen kunnen de functiebenamingen gebruiken die zij in de EU gebruiken

Diensten die niet onder de overeenkomst vallen

 • audiovisuele diensten
 • binnenlands zeevervoer
 • het grootste deel van het luchtvervoer
 • diensten verleend in het kader van de uitoefening van overheidsgezag

Lijst van de specifieke verbintenissen van Zuid-Korea om zijn dienstenmarkt open te stellen voor ondernemingen uit de EU.

Overheidsopdrachten

Geïnteresseerd zijn in aanbestedingen voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten of bouwwerken in Zuid-Korea?

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea biedt u betere kansen om in te schrijven op overheidsopdrachten in Zuid-Korea.

Zuid-Korea en de EU waren reeds overeengekomen om aanbestedingen voor overheidsopdrachten open te stellen voor buitenlandse ondernemingen in het kader van de WTO-Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea breidt de contracten uit waarvoor u kunt concurreren. In Zuid-Korea kunnen EU-bedrijven nu inschrijven op opdrachten voor „build-operate-transfer” (BOT) (concessiediensten). Als uw bedrijf een bouw- en dienstverlener in de EU is, kunt u meedingen naar grote infrastructuurprojecten in Zuid-Korea, zoals de aanleg en exploitatie van snelwegen.

Contacten voor overheidsopdrachten

Investeringen

De overeenkomst heeft betrekking op investeringen in zowel diensten als andere economische activiteiten, waaronder

 • landbouw
 • bosbouw
 • mijnbouw
 • vervaardiging
 • energie

Mededingingsrecht

De EU en Zuid-Korea zijn overeengekomen strenge mededingingswetten te handhaven.

De overeenkomst heeft betrekking op oneerlijke en concurrentieverstorende handelspraktijken, waaronder:

 • kartels
 • misbruik door ondernemingen met een dominante marktpositie
 • concurrentieverstorende fusies en overnames

De overeenkomst waarborgt dat de mededingingsregels ook van toepassing zijn op door de staat gecontroleerde ondernemingen of ondernemingen en verbiedt bepaalde soorten subsidies die als bijzonder schadelijk voor de mededinging worden beschouwd.

 • subsidies ter dekking van schulden van een onderneming, zonder enige beperking of looptijd
 • subsidies voor faillerende ondernemingen, zonder geloofwaardig herstructureringsplan om deze weer levensvatbaar te maken op lange termijn zonder verdere afhankelijkheid van staatssteun

Bovendien schrijft de handelsovereenkomst voor dat subsidies transparant moeten zijn. Indien de EU of Zuid-Korea subsidies gebruiken, moeten zij elk jaar het totale bedrag, de aard en de verstrekking van de subsidies rapporteren.

Deze subsidieregels gelden voor alle producten, met uitzondering van landbouw en visserij.

Handel en duurzame ontwikkeling

De EU en Zuid-Korea zijn het eens geworden over strenge arbeids- en milieunormen ter bescherming van werknemers en het milieu. De overeenkomst voorziet in mechanismen om ervoor te zorgen dat deze verbintenissen worden nagekomen, onder meer door het maatschappelijk middenveld erbij te betrekken.

Arbeid

Milieu

De EU en Zuid-Korea zijn het eens geworden over sterke toezichtmechanismen, waaronder publieke controle. Dit betekent dat u meer informatie hebt en dat er plaatsen zijn om bezorgdheid te uiten over arbeids- en milieukwesties die van invloed zijn op uw bedrijf in Zuid-Korea.

Links, contacten en documenten

Douaneagentschappen, regeringsvertegenwoordigers, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contacten voor overheidsopdrachten

Douaneagentschappen, regeringsvertegenwoordigers, kamers van koophandel en ondernemersverenigingen

Douane van Korea

Gebouw van de Koreaanse douane 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Web: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Werelddouaneorganisatie

Web: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Korea

Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Korea, 11e verdieping, Seoul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: + 82 23704 1700

E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Ambassade van de Republiek Korea bij het Koninkrijk België en de Europese Unie

Ambassade van de Republiek Korea bij het Koninkrijk België en de Europese Unie Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 Brussel (Watermael-Boitsfort), BELGIË

Tel.: + 32 2675 5777

Fax: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-mail: eukorea@mofa.go.kr

Internationale handelsassociatie Korea (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Tel.: + 82 1566 5114

Korea Agentschap voor de bevordering van investeringen (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Tel.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: + 82 23460 7432

Fax: + 82 23460 7958

E-mail: buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIUM Tel: + 32 2749 1851 e-mail: secretariat@eu4business.eu

Bank van Korea

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Tel.: + 82 2759 4114

Web: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Contactpersonen voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandszaken (MAFRA)

Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandszaken (MAFRA) Government Complex Sejong 94, Dasom 2-RO KR-339012 Sejong City, KOREA

Tel.: + 82 2 61969110

Fax: + 82 44 8680846

Dier- en PlantenQuarantine Agency (QIA)

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) 177, Hyeoksin 8-RO Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Fax: + 82 54 9120635

Ministerie van Voedselvoorziening en Drugveiligheid (MFA’s)

Ministerie van Voedselvoorziening en Drugveiligheid 187, Osongsaengmyeong 2-RO Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: + 82-43-719-1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Tel: + 82 42 8798300

Fax: + 82 42 8798309

Officieel contactpunt (OCP) voor giftige stoffen

Ministerie van Buitenlandse Zaken 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Tel: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Fax: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Contacten voor overheidsopdrachten

Dienst voor overheidsopdrachten (PPS)

Het hoofdkantoor van de pps; Overheidscomplex Daejeon gebouw 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Tel: + 82 7005 67470 fax: + 82 505 480 1211

E-mail: ppskorea@korea.kr

Korea Online E-Procurement System (KONEPS)

Web: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links