Vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea

Sinds 2011 heeft de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea de douanerechten op bijna alle producten afgeschaft. Het heeft ook vele andere belemmeringen voor de uitvoer van EU-producten, zoals auto’s, farmaceutische producten, elektronica en chemicaliën, weggenomen. Veel diensten tussen de EU en Zuid-Korea zijn ook opengesteld voor investeerders en bedrijven voor handel.

De overeenkomst in een notendop

Sinds 2011 zijn bij de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea de douanerechten op bijna alle producten (98,7 %) afgeschaft, met inbegrip van visserij- en landbouwproducten. Zij heeft ook niet-tarifaire belemmeringen (NTB’s) voor de uitvoer van belangrijke EU-producten naar Zuid-Korea, zoals auto’s, farmaceutische producten, elektronica en chemische stoffen, weggenomen. Niet in de laatste plaats zijn de dienstenmarkten zowel in de EU als in Zuid-Korea grotendeels opengesteld voor bedrijven en investeerders van elkaar.

 

In de eerste vijf jaar van de overeenkomst is de EU-uitvoer naar Zuid-Korea met 55 % gestegen, hebben Europese ondernemingen 2.8 miljard EUR aan lagere douanerechten bespaard, en de handel in goederen tussen de EU en Zuid-Korea bereikte een recordniveau van meer dan 90 miljard EUR.

De overeenkomst

 • neemt tarieven en andere handelsbelemmeringen weg en maakt het voor bedrijven aan beide zijden gemakkelijker om uit te voeren en in te voeren
 • vereenvoudiging van de administratie en stroomlijning van technische voorschriften, douaneprocedures, oorsprongsregels en voorschriften voor producttests
 • stimuleert de handel in belangrijke sectoren zoals telecommunicatie, milieudiensten, scheepvaart en financiële en juridische diensten
 • verbetering van de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten in Zuid-Korea en erkenning van een grote verscheidenheid aan geografische aanduidingen voor Europese levensmiddelen van hoge kwaliteit op de Koreaanse markt
 • laat uw bedrijf inschrijven op aanbestedingen voor overheidsopdrachten in Zuid-Korea
 • biedt betere bescherming voor uw bilaterale investeringen

 

Snelle feiten over de handel tussen de EU en Zuid-Korea

 • Zuid-Korea is de op twee na grootste exportbestemming van de EU voor goederen en de EU is de op twee na grootste exportmarkt van Zuid-Korea.
 • de belangrijkste uitvoer van producten uit de EU naar Zuid-Korea zijn machines en apparaten, transportmiddelen en chemische producten.
 • de EU heeft een aanzienlijke handel in diensten met Zuid-Korea
 • de EU is de grootste buitenlandse directe investeerder van Zuid-Korea

Wie kan uit de EU exporteren in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea?

Als uw bedrijf in een EU-lidstaat is geregistreerd en u een geldige douaneaangifte en, indien nodig, een uitvoervergunning hebt verkregen, kunt u in het kader van deze overeenkomst exporteren.

Tarieven

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea schaft 98,7 % van de douanerechten op de handel in goederen af.

Enkele van de voordelen voor EU-exporteurs

 • machines en apparaten hebben de grootste kostenbesparingen, met een winst van bijna 450 miljoen EUR.
 • de chemische sector is de op een na grootste begunstigde met een accijnsbesparing van 175 miljoen EUR.
 • bijna alle uitvoer van landbouwproducten uit de EU, zoals varkensvlees, wijn en whiskey, heeft rechtenvrije toegang tot de Zuid-Koreaanse markt en er zijn waardevolle rechtenvrije contingenten voor producten zoals kaas.
 • in andere industriesectoren
  • 93 % van de douanerechten op de uitvoer van textiel is verdwenen
  • voor glas is 85 % van de douanerechten afgeschaft
  • voor leder en bont 84 %
  • schoeisel 95 %
  • ijzer en staal 93 %
  • optische instrumenten 91 %

 

Het tarief dat van toepassing is op uw product vindt u in My Trade Assistant.

Oorsprongsregels

In dit deel worden de belangrijkste oorsprongsregels en de oorsprongsprocedures van de handelsovereenkomst opgenomen.

De oorsprong is de „economische nationaliteit” van de verhandelde goederen. Als u nieuw bent voor het onderwerp, vindt u een inleiding over de belangrijkste concepten in de rubriek goederen.

Oorsprongsregels

Om voor het preferentiële tarief in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan bepaalde regels die de oorsprong ervan aantonen.

Waar vind ik de regels?

De oorsprongsregels zijn vastgesteld in het protocol betreffende de definitie van het begrip „producten van oorsprong” en de methode van administratieve samenwerking bij de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea (PB L 127 van 14.5.2011, blz. 1,344).

Is mijn product afkomstig uit de EU of Zuid-Korea?

Om in aanmerking te komen voor het lagere of nultarief in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea, moet het product van oorsprong zijn uit de EU of Zuid-Korea. Een product wordt geacht van oorsprong te zijn uit de EU of uit Zuid-Korea als het

 • geheel en al in de EU of Zuid-Korea zijn verkregen, of
 • uitsluitend zijn vervaardigd uit materialen van oorsprong uit de EU of Zuid-Korea, of
 • in de EU of Korea zijn vervaardigd met gebruikmaking van niet van oorsprong zijnde materialen, mits deze materialen een toereikende be- of verwerking hebben ondergaan door te voldoen aan de productspecifieke voorschriften van bijlage II.

Zie bijlage I „Inleidende aantekeningen” bij productspecifieke oorsprongsregels.

Zie bijlage II bis voor alternatieve productspecifieke regels voor bepaalde producten.

 

De specifieke regels voor uw product vindt u in My Trade Assistant.

 

Voorbeelden van de belangrijkste productspecifieke regels in EU-handelsovereenkomsten

 • de regel inzake de toegevoegde waarde — de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen in een product mag een bepaald percentage van de prijs af fabriek niet overschrijden
 • de wijziging van de tariefindeling — het productieproces resulteert in een wijziging van de tariefindeling tussen de materialen die niet van oorsprong zijn en het eindproduct, bijvoorbeeld de productie van papier (hoofdstuk 48 van het geharmoniseerd systeem) uit pulp die niet van oorsprong is (geharmoniseerd systeem, hoofdstuk 47)
 • specifieke bewerkingen — een specifiek productieproces is vereist, bijvoorbeeld het spinnen van vezels in garen — dergelijke regels worden meestal toegepast in de textielkledingsector en de chemische sector.

Het product moet ook voldoen aan alle andere in het hoofdstuk gespecificeerde toepasselijke eisen (bijvoorbeeld ontoereikende be- of verwerking, de regel inzake direct vervoer). Er zijn ook enkele extra flexibiliteit die u zal helpen om te voldoen aan productspecifieke regels (bijvoorbeeld tolerantie of cumulatie).

Tips om u te helpen aan de productspecifieke regels te voldoen

Er wordt voorzien in extra flexibiliteit om u te helpen aan productspecifieke regels, zoals tolerantie of cumulatie, te voldoen.

Tolerantie

De tolerantieregel staat producenten toe niet van oorsprong zijnde materialen te gebruiken ter waarde van maximaal 10 % van de prijs af fabriek die normaliter verboden zijn op grond van de productspecifieke regel.

 • deze tolerantie mag niet worden gebruikt om een maximumwaarde te overschrijden van de in de productspecifieke voorschriften vermelde niet van oorsprong zijnde materialen.
 • Specifieke toleranties zijn van toepassing op textiel en kleding die zijn ingedeeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem, die zijn opgenomen in de aantekeningen 5 en 6 van bijlage 1 Inleidende aantekeningen bij de lijst in bijlage II
Cumulatie

De overeenkomst voorziet ook in bilaterale cumulatie. Materialen van oorsprong uit Zuid-Korea kunnen als van oorsprong uit de EU worden beschouwd wanneer zij worden gebruikt bij de vervaardiging van een product in de EU en vice versa.

Andere vereisten

Uw product moet ook voldoen aan alle andere toepasselijke voorschriften van het protocol (zoals ontoereikende be- of verwerking of de regel inzake rechtstreeks vervoer).

Regel inzake direct vervoer

Producten van oorsprong moeten van de EU naar Zuid-Korea (en omgekeerd) worden vervoerd zonder verdere verwerking in een derde land.

Overlading of tijdelijke opslag in een derde land is toegestaan indien de producten onder douanetoezicht blijven en geen andere behandelingen ondergaan dan

 • lossen
 • opnieuw laden
 • elke andere bewerking om producten in goede staat te bewaren

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet worden voorgelegd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer.

Teruggave van douanerechten

In het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea kan terugbetaling worden verkregen van eerder betaalde rechten op niet van oorsprong zijnde materialen die zijn gebruikt voor de vervaardiging van een product dat onder een preferentieel tarief wordt uitgevoerd.

Er is voorzien in een speciaal mechanisme om de potentiële toename van buitenlandse inkoop door Koreaanse fabrikanten aan te pakken.

Oorsprongsprocedures

Exporteurs en importeurs moeten de oorsprongsprocedures volgen. De procedures zijn beschreven in afdeling B van het Protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst. Zij verduidelijken bijvoorbeeld hoe

 • om de oorsprong van een product aan te geven
 • om preferenties aan te vragen
 • de douaneautoriteiten kunnen de oorsprong van een product controleren

Hoe kunt u een preferentieel tarief aanvragen?

Afdeling B van het Protocol betreffende de oorsprongsregels van de overeenkomst bevat de procedures voor de oorsprong van een aanvraag voor een preferentieel tarief en de controle door de douaneautoriteiten.

Importeurs kunnen aanspraak maken op een preferentiële tariefbehandeling op basis van een oorsprongsverklaring van de exporteur.

Oorsprongsverklaring

Er is geen bewijs van oorsprong vereist wanneer de totale waarde van de producten niet meer bedraagt dan

 • voor invoer in de EU: 500 EUR voor kleine colli of 1,200 EUR voor persoonlijke bagage
 • voor invoer in Korea $1,000 voor kleine colli of $1,000 voor persoonlijke bagage
Eigen verklaring van de exporteur

Exporteurs kunnen zelf verklaren dat hun product van oorsprong is uit de EU of Zuid-Korea door een oorsprongsverklaring in te vullen. De verklaring kan worden ingevuld

 • door een toegelaten exporteur of
 • door een exporteur, mits de totale waarde van de zending niet meer dan 6,000 EUR bedraagt

De oorsprongsverklaring kan niet door een bevoegde instantie worden afgegeven en een EUR.1-formulier wordt niet als bewijs van oorsprong aanvaard.

Toegelaten exporteurs

De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen exporteurs die in het kader van de handelsovereenkomst producten uitvoeren, toestaan oorsprongsverklaringen voor producten op te stellen, ongeacht hun waarde. De exporteur moet de douaneautoriteiten voldoende garanties bieden dat de oorsprong van de producten en de naleving van alle andere voorwaarden van de overeenkomst (protocol) kunnen worden gecontroleerd. De douaneautoriteiten kunnen de status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik.

Wat moet de oorsprongsverklaring bevatten?
 • om een oorsprongsverklaring op te stellen, dient u op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument de volgende verklaring te typen, te stempelen of af te drukken: „De exporteur van de producten waarop dit document betrekking heeft (douanevergunning nr....) verklaart dat deze producten, tenzij duidelijk anders is vermeld, van preferentiële oorsprong zijn.”
 • de oorsprongsverklaring kan in een van de officiële talen van de EU of in het Koreaans worden opgesteld en is opgenomen in bijlage III)
 • u moet uw oorsprongsverklaring met de hand ondertekenen. Als u toegelaten exporteur bent, bent u van deze verplichting vrijgesteld op voorwaarde dat u uw douaneautoriteiten een schriftelijke verklaring doet toekomen dat u de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor elke aangifte ter identificatie van u.
Indiening en geldigheid
 • een oorsprongsverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, of na uitvoer, op voorwaarde dat deze in de partij van invoer niet langer dan twee jaar of de in de wetgeving van de partij van invoer vastgestelde periode wordt aangeboden nadat de producten waarop zij betrekking heeft, zijn ingevoerd.
 • u moet bereid zijn om samen met uw oorsprongsverklaring documenten over te leggen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.
 • de oorsprongsverklaring blijft geldig gedurende 12 maanden vanaf de datum van afgifte.

Controle van de oorsprong

De douaneautoriteiten kunnen nagaan of een ingevoerd product inderdaad van oorsprong is of aan andere oorsprongseisen voldoet. De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea is gebaseerd op de volgende beginselen:

 • de controle is gebaseerd op administratieve samenwerking tussen de douaneautoriteiten van de partij van invoer en de partij van uitvoer.
 • de controles op de oorsprong van de producten worden verricht door de plaatselijke douane. Bezoeken van de partij van invoer aan de exporteur zijn niet toegestaan, behoudens het bepaalde in artikel 27, lid 8, van het protocol.
 • de autoriteiten van de partij van uitvoer stellen de oorsprong definitief vast en delen de resultaten mee aan de autoriteiten van de partij van invoer.

Productvoorschriften

De EU en Zuid-Korea werken nu samen op het gebied van technische regelgeving door normen en conformiteitsbeoordelingen vast te stellen om het voor u gemakkelijker te maken om internationaal handel te drijven. Dit zorgt ervoor dat u geen geld en/of tijd verspaart bij dubbele of meervoudige procedures.

U moet deze regels volgen zodat uw producten kunnen worden beoordeeld op conformiteit met de nodige technische normen.

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea bevat vier sectorspecifieke regels inzake

 • elektrische en elektronische apparatuur
 • farmaceutische producten/medische hulpmiddelen
 • motorvoertuigen en delen
 • chemicaliën

Elektrische en elektronische apparatuur

U kunt nu profiteren van een betere erkenning van internationale normen en goedkeuringsprocedures voor producten in de elektronica-industrie. Dit helpt u bij het betreden van mondiale toeleveringsketens en het kweken van uw bedrijf.

Voorafgaand aan de overeenkomst moesten EU-exporteurs van consumentenelektronica en huishoudelijke apparaten naar Zuid-Korea duplicatieve en dure test- en certificeringsprocedures uitvoeren in Zuid-Korea om hun producten te verkopen. Nu kunt u echter profiteren van een beter regelgevingskader voor uw producten.

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea vermindert de verschillen tussen de vereisten voor Europese en Zuid-Koreaanse producten door dezelfde internationale normen vast te stellen. De relevante internationale normalisatie-instellingen voor deze sector omvatten:

Het maakt certificering door een onafhankelijke organisatie overbodig.

 • In de meeste gevallen heeft u alleen een „leveranciersverklaring van conformiteit” nodig om aan te tonen dat u voldoet aan de Zuid-Koreaanse eisen inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en veiligheid.
 • dit vermindert de bedrijfskosten, de complexiteit en de administratieve lasten. Hierdoor kunnen uw producten in Zuid-Korea dezelfde behandeling krijgen als Zuid-Koreaanse producten wanneer zij de EU binnenkomen.
 • indien de conformiteitsverklaring van de leverancier vergezeld moet gaan van testrapporten, kunnen deze worden afgegeven door een EU-testlaboratorium.

Wat de elektrische veiligheid betreft, heeft Zuid-Korea de mogelijkheid om certificering door een derde te blijven aanvragen voor een beperkte lijst van 53 items, als het kan aantonen dat zij een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van de mens. Deze zijn opgenomen in de handelsovereenkomst in bijlage 2-B, aanhangsel 2-B-3.

Meer informatie over de uitvoer van elektrische en elektronische apparatuur vindt u hier.

 

Despecifieke elektrische en elektronische producten waarop de overeenkomst betrekking heeft en de bijbehorende bepalingen zijn te vinden in bijlage 2-B Electronics en de aanhangsels daarvan.

Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen

In het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea moeten alle regels met betrekking tot farmaceutische producten en medische hulpmiddelen in een vroeg stadium worden gepubliceerd om bedrijven voldoende tijd te geven om ze te begrijpen.

Zuid-Korea erkent nu meer internationale normen en praktijken. Er bestaat nu een gemeenschappelijke definitie van farmaceutische producten en medische hulpmiddelen in de EU en Zuid-Korea.

 

U kunt hier lezen over de farmaceutische producten en medische hulpmiddelen waarop de overeenkomst betrekking heeft: Bijlage 2-D Farmaceutische producten en medische hulpmiddelen.

De EU en Zuid-Korea zijn overeengekomen:

 • regels vooraf beschikbaar stellen
 • redelijke mogelijkheden bieden om opmerkingen te maken
 • schriftelijk ingaan op belangrijke kwesties die in de opmerkingen aan de orde worden gesteld
 • een redelijke tijdsspanne toestaan tussen de bekendmaking van regels en de inwerkingtreding ervan;

Wat prijzen en vergoedingen betreft, zijn beide partijen overeengekomen ervoor te zorgen dat:

 • procedures, regels, criteria en uitvoeringsrichtsnoeren eerlijk, transparant en redelijk zijn en EU-ondernemingen niet discrimineren
 • de criteria voor besluitvorming zijn objectief en duidelijk voor EU-fabrikanten
 • alle regels worden openbaar gemaakt

Motorvoertuigen

 

EU-fabrikanten hoeven niet langer specifiek voor de Zuid-Koreaanse markt auto’s te produceren of dure tests uit te voeren om de naleving van de veiligheidsnormen aan te tonen.

Zuid-Korea aanvaardt nu internationale normen of EU-normen van de VN/ECE als gelijkwaardig aan alle belangrijke Zuid-Koreaanse technische voorschriften. Als uw voertuigen aan deze normen voldoen, hoeft uw product niet te voldoen aan aanvullende exportvereisten in het kader van de handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea.

In de EU uitgevoerde tests worden nu erkend door Zuid-Korea. Zuid-Korea zal ook de boorddiagnostische apparaten van de EU die aan de Euro 6-norm voldoen, erkennen als gelijkwaardig aan Zuid-Koreaanse normen.

Meer informatie over emissienormen vindt u hier.

 

Gedetailleerde bepalingen betreffende motorvoertuigen en onderdelen die onder de overeenkomst vallen, zijn te vinden in bijlage 2-C Motorvoertuigen en delen en aanhangsels daarvan.

Chemicaliën

De handelsovereenkomst handhaaft de EU-regels en -voorschriften in de chemische sector en introduceert samenwerking op het gebied van transparantie van regelgeving op gebieden als

 • Goede laboratoriumpraktijken
 • een kwaliteitssysteem voor beheerscontroles voor onderzoekslaboratoria en -organisaties met betrekking tot chemische (met inbegrip van farmaceutische) niet-klinische veiligheidstests
 • Testrichtsnoeren voor een meer geharmoniseerde aanpak van de beoordeling en het beheer van chemische stoffen

 

U kunt hier lezen over de chemische stoffen die onder de overeenkomst vallen: Bijlage 2-E Chemische stoffen.

Contacten voor technische voorschriften en normen in Zuid-Korea

Het Koreaanse Agentschap voor Technologie en Normalisatie (KATS) stelt Zuid-Koreaanse normen vast en handhaaft deze.

 • met betrekking tot vastgestelde certificeringen, zoals het Koreaanse certificeringsmerk (KC)
 • meet- en referentienormen
 • technische voorschriften.

In het Koreaanse scheepvaartregister en het ministerie van Oceanen en Visserij zijn normen voor uitrusting van zeeschepen vastgesteld.

Gezondheid van mensen, dieren en planten — SPS-vereisten

De EU en Zuid-Korea werken samen bij de erkenning van ziektevrije gebieden om de voorspelbaarheid voor u als exporteur te vergroten.

Het Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandszaken (MAFRA) is verantwoordelijk voor de veterinaire controles van

 • levende dieren
 • dierlijke producten

Het Animal and Plant Quarantine Agency is de bevoegde autoriteit voor de analyse van het fytosanitaire risico voor aangewezen planten.

Het nationale uitwisselingscentrum voor bioveiligheid in Zuid-Korea biedt informatie en expertise over genetisch gemodificeerde organismen en fungeert als een plaats om dergelijke informatie uit te wisselen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is het officiële contactpunt voor vragen over

 • natuurbescherming
 • verbod op of beperkingen ten aanzien van giftige chemische stoffen

De specifieke regels en vereisten voor uw product
vindt u in Mijn handelsassistent.

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Technische handelsbelemmeringen

Hoewel technische voorschriften belangrijk zijn, kunnen zij soms een belemmering vormen voor de internationale handel en dus een aanzienlijke last vormen voor u als exporteur.

 • als u denkt dat u te maken heeft met een handelsbelemmering die uw bedrijf vertraagt of u verhindert te exporteren, kunt u ons vertellen
 • rapporteer wat uw uitvoer naar Zuid-Korea stopt met behulp van het onlineformulier en de EU zal uw situatie analyseren en passende maatregelen nemen.

Neem contact op 

In- en uitklaringsdocumenten en -procedures

De overeenkomst zorgt voor transparantere en vereenvoudigde douaneprocedures om de handel te vergemakkelijken en de kosten voor bedrijven te verminderen.

Documenten

In de stapsgewijze gidsen worden de verschillende soorten documenten beschreven die u moet voorbereiden voor de inklaring van uw producten.

Afhankelijk van uw product kunnen de douaneautoriteiten de onderstaande elementen geheel of gedeeltelijk verlangen.

 • aangifte van binnenkomst
 • douaneaangifte ten invoer
 • aangifte van de douanewaarde
 • Handelsfactuur (vermeld de specifieke vereisten met betrekking tot vorm en inhoud in Mijn handelsassistent)
 • paklijst
 • Invoercertificaten voor bepaalde goederen
 • Certificaten waaruit blijkt dat uw product voldoet aan verplichte productvoorschriften, zoals gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, etikettering en verpakking
 • bewijs van oorsprong — oorsprongsverklaring
 • luchtvrachtbrief
 • cognossement

Voor meer zekerheid kunt u ook vooraf bindende tariefinlichtingen en/of bindende oorsprongsinlichtingen aanvragen.

 

Voor gedetailleerde informatie over de documenten die u moet overleggen voor de inklaring van uw product, kunt u terecht bij My Trade Assistant.

Procedures voor het bewijzen en verifiëren van de oorsprong

Voor een beschrijving van de wijze waarop de oorsprong van uw producten moet worden aangetoond om aanspraak te maken op een preferentieel tarief en van de regels inzake de controle van de oorsprong door de douaneautoriteiten, zie het deel over de oorsprongsregels hierboven.

Voor informatie over de douaneprocedure voor in- en uitvoer in het algemeen, kunt u terecht bij DG Belastingen en Douane-unie.

Handelsbevordering

De EU en Zuid-Korea zijn overeengekomen:

 • vereenvoudiging en stroomlijning van de grensprocedures
 • de documentatie- en gegevensvereisten harmoniseren
 • verbeteren van de beveiliging van transportcontainers en andere zendingen wanneer
  • ingevoerd in
  • overgeladen via
  • doorvoer door Zuid-Korea of EU-landen

Bij de overeenkomst wordt een Douanecomité opgericht dat geschillen op het gebied van douane en handelsfacilitatie kan bespreken en oplossen, met inbegrip van:

 • tariefindeling
 • oorsprong van goederen
 • wederzijdse administratieve bijstand in douaneaangelegenheden

 

Vind de specifieke in- en uitklaringsprocedures en -documenten voor uw product in My Trade Assistant.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea bevordert een sterke handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door douaneautoriteiten en vormt een aanvulling op de minimumnormen in de WTO-Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS).

Meer informatie over de voordelen van intellectuele-eigendomsrechten vindt u hier.

 • de overeenkomst beschermt het werk van een auteur gedurende 70 jaar na het overlijden van de auteur.
 • uitvoerende kunstenaars en producenten van fonogrammen hebben een aanvullend recht op één billijke vergoeding
 • Bedrijven kunnen de octrooibescherming voor geneesmiddelen uitbreiden door aanvullende beschermingscertificatente gebruiken.
 • er wordt bijzondere aandacht besteed aan namaakgoederen.

Lees meer over de manier waarop de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea uw intellectuele-eigendomsrechten beschermt.

De Europese IPR-helpdesk biedt een helplijndienst aan voor directe ondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom.

Handelsmerken

De handelsovereenkomst bevat duidelijke regels voor de registratie van handelsmerken in de EU en Zuid-Korea. Dit biedt u de mogelijkheid zich te verzetten tegen de inschrijving van een handelsmerk.

U kunt een openbare elektronische databank van aanvragen en inschrijvingen raadplegen om handelsmerken te controleren. In de databank worden ook de rechten op ingeschreven en niet-ingeschreven modellen vermeld.

Inbreuken

Wat te doen als intellectuele eigendom zonder toestemming wordt gebruikt?

De handelsovereenkomst bevat handhavingsmaatregelen in het geval van IER-inbreuken, zoals

 • civielrechtelijke en administratieve procedures
 • strafrechtelijke procedures
 • sancties

Het omvat een aantal sterkere bescherming van auteursrechten en modellen en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten op basis van EU-regels (ter aanvulling van de TRIPS-overeenkomst van de WTO).

Douanebeambten kunnen aan de grens tussenbeide komen als zij vermoeden dat goederen die inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht worden ingevoerd of uitgevoerd.

Geografische aanduidingen 

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea beschermt Europese geografische aanduidingen (GA’s) voor

 • wijn en gedistilleerde dranken
 • landbouwproducten en levensmiddelen

De EU heeft ongeveer 160 GA’s beschermd, die zij als commercieel gezien het belangrijkst ziet.

De overeenkomst bevat een lijst van GA’s die in twee bijlagen zijn opgenomen.

Wijnen en gedistilleerde dranken vallen onder bijlage 10-B bij de overeenkomst en omvatten bijvoorbeeld:

Champagne, Grappa, Ribera del Duero, Ouzo en Scotch of Irish Whiskey.

Landbouwproducten en levensmiddelen zijn opgenomen in bijlage 10-A bij de overeenkomst en omvatten:

Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Roquefort, Guijuelo, Turrón de Alicante en Bayerisches Bier.

 

De geografische aanduidingen zijn beschermd tegen

 • een product beschrijven of aanbieden om op misleidende wijze aan te geven dat het product afkomstig is uit een ander geografisch gebied dan de werkelijke plaats van oorsprong
 • het gebruik van een geografische aanduiding voor een soortgelijk product dat daar niet van oorsprong is, zelfs indien de werkelijke oorsprong van de goederen is aangegeven of vergezeld gaat van uitdrukkingen als „soort”, „stijl” of „imitatie”

Handel in diensten

U kunt profiteren van een meer open Zuid-Koreaanse dienstenmarkt in het kader van de handelsovereenkomst.

De regels hebben betrekking op

 • grensoverschrijdende dienstverlening 
 • vestiging

Dit betekent dat u uw diensten vanuit een EU-land kunt aanbieden of een kantoor, filiaal of dochtermaatschappij in Zuid-Korea kunt oprichten als u dat verkiest.

Deze voordelen gelden voor EU-bedrijven in meer dan 100 dienstensectoren, waaronder

Telecommunicatie

 • Satellietexploitanten uit de EU (telefoon en tv) kunnen rechtstreeks grensoverschrijdend naar Zuid-Korea opereren, zonder dat zij contact hoeven te onderhouden met of via een Zuid-Koreaanse exploitant.

Milieudiensten

 • behandeling van niet-industrieel afvalwater (riolering).

Vervoer

 • EU-scheepvaartmaatschappijen kunnen internationale scheepvaartdiensten verlenen in Zuid-Korea en worden bij het gebruik van havendiensten en infrastructuur op dezelfde wijze behandeld als Zuid-Koreaanse ondernemingen.
 • Europese bedrijven kunnen ook een breder scala aan ondersteunende maritieme diensten verlenen
 • er zijn meer mogelijkheden voor ondersteunende luchtvervoersdiensten, zoals grondafhandeling

Bouw

 • EU-bedrijven zijn niet langer onderworpen aan verplichte onderaannemingsvereisten

Financiële

 • Financiële ondernemingen uit de EU kunnen meer diensten verlenen aan de financiële markten van Zuid-Korea
 • Financiële ondernemingen uit de EU kunnen gegevens vrijelijk overdragen van filialen en filialen in Zuid-Korea naar hun hoofdkantoor in de EU.

Post- en expreslevering

 • EU-bedrijven kunnen internationale expresbesteldiensten aanbieden in Zuid-Korea

Zakelijke en professionele diensten zoals juridische, boekhoudkundige, ingenieurs- en architectuurdiensten

 • Advocatenkantoren uit de EU kunnen in Zuid-Korea kantoren openen om buitenlandse of Zuid-Koreaanse cliënten te adviseren over niet-Zuid-Koreaanse wetgeving
 • Advocatenkantoren uit de EU kunnen partnerschappen aangaan met Zuid-Koreaanse bedrijven en Zuid-Koreaanse advocaten aanwerven om „multijurisdictionele” diensten te verlenen.
 • EU-juristen kunnen de functiebenamingen gebruiken die zij in de EU gebruiken

Diensten die niet onder de overeenkomst vallen

 • audiovisuele diensten
 • binnenlands zeevervoer
 • meeste luchtvervoer
 • diensten verleend in het kader van de uitoefening van overheidsgezag

Lijst van de specifieke verbintenissen van Zuid-Korea om zijn dienstenmarkt open te stellen voor bedrijven uit de EU.

Overheidsopdrachten

Belangstelling voor overheidsopdrachten voor leveringen, diensten of bouwwerken in Zuid-Korea?

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea biedt u betere kansen om in te schrijven op Zuid-Koreaanse overheidsopdrachten.

Zuid-Korea en de EU waren al overeengekomen om aanbestedingen voor overheidsopdrachten open te stellen voor buitenlandse ondernemingen in het kader van de WTO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA).

De handelsovereenkomst tussen de EU en Zuid-Korea breidt de contracten uit waarvoor u kunt concurreren. In Zuid-Korea kunnen bedrijven uit de EU nu inschrijven op BOT-contracten ( concessiediensten). Als uw bedrijf een EU-bouw- en dienstverlener is, kun je meedingen naar grote infrastructuurprojecten in Zuid-Korea, zoals het bouwen en exploiteren van snelwegen.

Contacten voor overheidsopdrachten

Investeringen

De overeenkomst heeft betrekking op investeringen in zowel diensten als andere economische activiteiten, waaronder:

 • landbouw
 • bosbouw
 • mijnbouw
 • productie
 • energie

Mededingingsrecht

De EU en Zuid-Korea zijn overeengekomen strenge mededingingswetgeving te handhaven.

De overeenkomst heeft betrekking op oneerlijke en concurrentieverstorende zakelijke praktijken, waaronder

 • kartels
 • misbruik door ondernemingen met een dominante marktpositie
 • concurrentiebeperkende fusies en overnames

De overeenkomst zorgt ervoor dat de mededingingsregels ook van toepassing zijn op door de staat gecontroleerde ondernemingen of ondernemingen en verbiedt bepaalde soorten subsidies die als bijzonder schadelijk voor de mededinging worden beschouwd.

 • subsidies ter dekking van schulden van een onderneming zonder beperking of duur
 • subsidies voor failliet gaande ondernemingen, zonder geloofwaardig herstructureringsplan om hen op lange termijn weer levensvatbaar te maken zonder verder gebruik te maken van staatssteun

Bovendien schrijft de handelsovereenkomst voor dat subsidies transparant moeten zijn. Als de EU of Zuid-Korea subsidies gebruiken, moeten zij jaarlijks het totale bedrag, de aard en het aanbod van de subsidies rapporteren.

Deze subsidieregels gelden voor alle producten, met uitzondering van landbouw en visserij.

Handel en duurzame ontwikkeling

De EU en Zuid-Korea zijn het eens geworden over strenge arbeids- en milieunormen die werknemers en het milieu beschermen. De overeenkomst voorziet in mechanismen om ervoor te zorgen dat deze verbintenissen worden nagekomen, onder meer door het maatschappelijk middenveld erbij te betrekken.

Arbeid

 • Er is ook een verbintenis aangegaan om actuele verdragen die verder gaan dan de fundamentele arbeidsnormen van de IAO, te ratificeren en daadwerkelijk ten uitvoer te leggen.
 • dit betekent dat bedrijven in Zuid-Korea op hun werkplek ook minimale arbeidsnormen moeten naleven en eerlijker moeten concurreren op het gebied van arbeidskosten met bedrijven uit de EU.
 • Er is een gezamenlijke inzet voor de fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie(IAO) en voor de agenda voor waardig werk.

Milieu

De EU en Zuid-Korea zijn het eens geworden over krachtige toezichtmechanismen, met inbegrip van publieke controle. Dit betekent dat u meer informatie heeft en dat er plaatsen zijn om bezorgdheid te uiten over arbeids- en milieukwesties die van invloed zijn op uw bedrijf in Zuid-Korea.

Links, contacten en documenten

Douane-instanties, regeringsvertegenwoordigers, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Contacten voor overheidsopdrachten

Douane-instanties, regeringsvertegenwoordigers, kamers van koophandel en bedrijfsverenigingen

Koreaanse douanedienst

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189 Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, 35208, KOREA

Web: https://www.customs.go.kr/kcs/main.do

Wereld Douaneorganisatie

Web: http://www.wcoomd.org/en/about-us/what-is-the-wco.aspx

Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Korea

Delegatie van de Europese Unie in de Republiek Korea 11e verdieping, Seoul Square, 416 Hangang-daero, Jung-gu Seoul, 04637, KOREA

Tel.: + 82 23704 1700

E-mail: Delegation-rep-of-Korea@eeas.europa.eu

Ambassade van de Republiek Korea bij het Koninkrijk België en de Europese Unie

Ambassade van de Republiek Korea bij het Koninkrijk België en de Europese Unie Chaussee de la Hulpe 173-175, 1170 Brussel (Watermaal-Bosvoorde), BELGIË

Tel.: + 32 2675 5777

Fax: + 32 2675 5221/+ 32 2662 2305

E-mail: Eukorea@mofa.go.kr

Korea International Trade Association (KITA)

Kita 511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, Seoul, KOREA

Tel.: + 82 1566 5114

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

KOTRA (06792) 13, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KOREA

Tel.: + 82 1600 7119

BuyKOREA

Tel.: + 82 23460 7432

Fax: + 82 23460 7958

E-mail: Buykorea@kotra.or.kr

EU4Business

EU4Business Secretariat De Kleetlaan 2, B-1831 Diegem BELGIË Tel.: +32 2749 1851 e-mail: Secretariat@eu4business.eu

Bank van Korea

67, Sejong-daero Jung-gu, Seoul, 04514, KOREA

Tel.: + 82 2759 4114

Web: https://www.bok.or.kr/eng/main/contents.do?menuNo=400239

Contacten voor sanitaire/fytosanitaire voorschriften (SPS)

Ministerie van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandszaken (MAFRA)

Government Complex Sejong 94, Dasom 2-RO KR-339012 Sejong, KOREA

Tel.: + 82 2 61969110

Fax: + 82 44 8680846

Quarantine Animal and Plant Quarantine Agency (QIA)

Animal and Plant Quarantine Agency (QIA) 177, Hyeoksin 8-RO Gyeongsangbuk-do KR-39660 Gimcheon-si, KOREA

Tel.: + 82 54 9121000, + 82 54 9120605, + 82 54 9120627

Fax: + 82 54 9120635

Ministerie van Voedsel- en Drugsveiligheid (MFA’s)

Ministerie van Voedselvoorziening en Drugsveiligheid 187, Osongsaengmyeong 2-RO Osong-eup Heungdeok-gu Cheongju-si Chungcheongbuk-do, KOREA [28159]

Tel.: + 82-43-719-1564

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB)

Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB) 125 Gwahangno Yuseong-gu KR-34141 Daejeon, KOREA

Telefoon: + 82 42 8798300

Fax: + 82 42 8798309

Officieel contactpunt voor giftige chemische stoffen

Ministerie van Buitenlandse Zaken 60, Sajik-ro 8-gil Jongno-gu KR-03172 Seoul, KOREA

Telefoon: + 82 2 21002114, + 82 2 21007794

Fax: + 82 2 21007999, + 82 2 21008470

Contacten voor overheidsopdrachten

Dienst Overheidsopdrachten (PPS)

Hoofdzetel van PPS; Government Complex Daejeon Building 3, 189, Cheongsa-ro Seo-gu, Daejeon, KOREA

Telefoon: Tel. + 82 7005 67470 + 82 505 480 1211

E-mail: Ppskorea@korea.kr

Korea Online E-Procurement System (KONEPS)

Web: https://www.pps.go.kr/eng/index.do

Verdere links

Deze pagina delen:

Snelle links