Oprindelsesregler

EUhar indgået særlige aftaler eller ordninger med sine partnerlande om præferencetold, som også omfatter specifikke oprindelsesregler for at fastslå, hvornår et produkt anses for at have oprindelse i partnerlandet. Under disse omstændigheder indrømmes produktet præferencetoldbehandling.

De oprindelsesregler, der gælder for hvert partnerland i henhold til de forskellige aftaler, er ikke identiske, selv om de alle er baseret på de samme begreber. Hver præferenceordning har således et særligt sæt oprindelsesregler, som du skal konsultere som følger:

  • Min handelsassistent anfører de produktspecifikke regler for det valgte marked
  • En oversigt over de særlige forhold ved de generelle principper, bestemmelser og gældende procedurer findes mere i afsnittet om markeder uden for EU.

Læs mere for en forklaring af de grundlæggende principper.

Oprindelsesprocedurer

Bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis er et internationalt handelsdokument, der attesterer, at varer, der indgår i en sending, har oprindelse i et bestemt land eller territorium. Oprindelsescertifikater skal ledsage toldindførselsangivelsen (eller det administrative enhedsdokument, SAD), når de forelægges for EU's toldmyndigheder.

Varernes oprindelsesstatus kan bevises enten

  • et certifikat for ikke-præferenceoprindelse. Den attesterer, at varernes oprindelsesland ikke er berettiget til præferencebehandling — disse certifikater udstedes normalt af handelskamrene.
  • et certifikat for præferenceoprindelse — det giver varer mulighed for at opnå nedsat eller ingen told, når de importeres fra et land uden for EU, som EU har en præferenceaftale med

Disse certifikater skal udstedes af udførselslandets toldmyndigheder og fremlægges ved toldbehandlingen.

Hvilken type certifikat der skal anvendes, afgøres ved hver præferenceaftale: Formular A (for GSP-ordningen), EUR MED (for nogle konkrete tilfælde i PEM-systemet) eller 1 EUR (alle øvrige tilfælde).

Alternativt kan eksportører for sendinger på op til 6,000 EUR udstede en fakturaerklæring uanset handelspartnerlandet. For forsendelser på over 6,000 EUR accepteres fakturaerklæringer kun, når de er udstedt af en såkaldt godkendt eksportør.  

Et særligt tilfælde med fakturaerklæringer er REX-systemet:

REX-systemet er baseret på et princip om selvcertificering fra økonomiske aktører, der selv udsteder såkaldte "udtalelser om oprindelse".

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, som den registrerede eksportør har tilføjet på fakturaen eller ethvert andet handelsdokument. Teksten til udtalelsen om oprindelse findes i bilag 22-07 til EU-toldkodeksen IA (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (EUT L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

For at være berettiget til at udfærdige en udtalelse om oprindelse skal erhvervsdrivende registreres i en database af de kompetente myndigheder i deres oprindelsesland. Efter denne registrering bliver den erhvervsdrivende en "registreret eksportør".

Oplysninger om den registrerede eksportørs data offentliggøres på EU's specifikke sider om REX. På denne side kan virksomhederne kontrollere gyldigheden af registreringerne af de registrerede eksportører, der indgiver udtalelser om oprindelse.

Bemærk, at for sendinger til en værdi under 6,000 EUR kan udtalelsen om oprindelse udfærdiges uden registreringsforpligtelse.

Gradvis gennemførelse af REX-systemet

REX-systemet erstatter gradvis det nuværende system, der er baseret på oprindelsescertifikater udstedt af statslige myndigheder og på fakturaerklæringer udstedt af økonomiske aktører.

Den er først og fremmest blevet anvendt gradvist i forbindelse med den generelle præferenceordning (GSP). Se den nuværende gennemførelsesstatus og listen over lande, der anvender den her.

Bindende oprindelsesoplysninger (BOI)

Hvis du er i tvivl om oprindelsen af dine varer eller blot ønsker retssikkerhed, kan du anmode om en afgørelse om bindende oprindelsesoplysninger (BOO).

BOO-afgørelser er bindende for indehaveren og for EU's toldmyndigheder. De er gyldige — og bindende — efter udstedelsen, forudsat at varerne og de omstændigheder, der er beskrevet i ansøgningen om en BOO-afgørelse, er identiske i alle henseender.  De er normalt gyldige i tre år fra udstedelsesdatoen.

Her kan du finde en liste over myndigheder med ansvar for udstedelse af BOO'er i hvert af de 27 EU-lande (se s. 19 i EUT C 29 af 28.01.2017). Du kan også finde yderligere vejledning om bindende oprindelsesoplysninger her.

Del denne side:

Genveje