Oprindelsesregler

EUhar indgået særlige aftaler eller ordninger med sine partnerlande om præferencetold, som også omfatter specifikke oprindelsesregler for at fastslå, hvornår et produkt anses for at have oprindelse i partnerlandet. Under disse omstændigheder indrømmes produktet præferencetoldbehandling.

De oprindelsesregler, der gælder for hvert partnerland i henhold til de forskellige aftaler, er ikke identiske, selv om de alle er baseret på de samme begreber. Hver præferenceordning har således et specifikt sæt oprindelsesregler, som du skal konsultere som følger:

  • Min handelsassistent anfører de produktspecifikke regler for det valgte marked
  • læs mere i afsnittet om markeder uden for EU for at få et overblik over de særlige forhold ved de generelle principper, bestemmelser og gældende procedurer.

Læs mere for at forklare de grundlæggende principper.

Oprindelsesprocedurer

Bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis er et internationalt handelsdokument, der attesterer, at varer, der indgår i en sending, har oprindelse i et bestemt land eller territorium. Oprindelsescertifikater skal ledsage toldindførselsangivelsen (eller det administrative enhedsdokument, SAD), når den indgives til EU-toldmyndigheden.

Varernes oprindelsesstatus kan bevises ved hjælp af enten

  • et certifikat for ikke-præferenceoprindelse. Den attesterer, at varernes oprindelsesland ikke er berettiget til præferencebehandling — disse certifikater udstedes normalt af handelskamrene.
  • et præferenceoprindelsescertifikat — det giver varer mulighed for at få nedsat eller ingen told, når de importeres fra et ikke-EU-land, som EU har en præferenceaftale med

Disse certifikater skal udstedes af udførselslandets toldmyndigheder og fremlægges samtidig med toldbehandlingen.

Hvilken type certifikat der skal anvendes, er fastsat i de enkelte præferenceaftaler: Formular A (til GSP-ordningen), EUR MED (i nogle konkrete tilfælde i PEM-systemet) eller 1 EUR (alle de øvrige tilfælde).

Alternativt kan eksportører for forsendelser på op til 6,000 EUR udstede en fakturaerklæring uanset handelspartnerens land. For sendinger på over 6,000 EUR godtages fakturaerklæringer kun, hvis de er udstedt af en såkaldt godkendt eksportør.  

Et særligt tilfælde af fakturaerklæringer er REX-systemet:

REX-systemet er baseret på et princip om selvcertificering af økonomiske aktører, der selv udsteder såkaldte "udtalelser om oprindelse".

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, der tilføjes af den registrerede eksportør på fakturaen eller ethvert andet handelsdokument. Teksten til udtalelsen om oprindelse findes i bilag 22-07 til gennemførelsesretsakten til EU-toldkodeksen (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (EUT L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

For at have ret til at udfærdige en udtalelse om oprindelse skal de erhvervsdrivende registreres i en database af de kompetente myndigheder i deres oprindelsesland. Efter denne registrering bliver den erhvervsdrivende en "registreret eksportør".

Oplysninger om den registrerede eksportørs oplysninger offentliggøres på EU's særlige sider om REX. På denne side kan virksomheder kontrollere gyldigheden af registreringerne af de registrerede eksportører, der indgiver udtalelser om oprindelse.

Bemærk, at for sendinger af en værdi på under 6,000 EUR kan udtalelsen om oprindelse udfærdiges uden krav om registrering.

Gradvis gennemførelse af REX-systemet

REX-systemet erstatter gradvist det nuværende system, der er baseret på oprindelsescertifikater udstedt af statslige myndigheder og fakturaerklæringer udstedt af økonomiske aktører.

Det er først og fremmest blevet anvendt i forbindelse med den generelle præferenceordning (GSP). Se den nuværende status for gennemførelsen og listen over lande, der anvender den her.

Bindende oprindelsesoplysninger (BOI)

Hvis du er i tvivl om oprindelsen af dine varer eller blot ønsker retssikkerhed, kan du ansøge om en bindende afgørelse om oprindelsesoplysninger (BOI).

BOO-afgørelser er bindende for indehaveren og for EU's toldmyndigheder. De er gyldige — og bindende — efter udstedelsen, forudsat at varerne og de omstændigheder, der er beskrevet ved ansøgningen om en BOO-afgørelse, er identiske i alle henseender.  Bindende oprindelsesoplysninger er normalt gyldige i tre år fra datoen for afgørelsen.

Her kan du finde en liste over myndigheder med ansvar for udstedelse af BOI'er i hvert af de 27 EU-lande (se s. 19 i EUT C 29 af 28.1.2017). Du kan også finde yderligere vejledning om bindende oprindelsesoplysninger her.

Del denne side: