Oprindelsesregler

EU har indgået særlige aftaler eller ordninger med sine partnerlande om toldpræferencer, som også omfatter specifikke oprindelsesregler for at afgøre, hvornår et produkt anses for at have oprindelse i partnerlandet. Under disse omstændigheder får produktet præferencetoldbehandling.

De oprindelsesregler, der gælder for hvert partnerland i henhold til de forskellige aftaler, er ikke identiske, selv om de alle er baseret på de samme begreber. De enkelte præferenceordninger har således et specifikt sæt oprindelsesbestemmelser, som du skal konsultere som følger:

  • Min handelsassistent angiver de produktspecifikke regler for det valgte marked
  • En oversigt over de særlige forhold i forbindelse med de generelle principper, bestemmelser og de gældende procedurer, der ligger tættere op ad afsnittet om EU's markeder

Læs mere med henblik på en forklaring af de grundlæggende principper.

Oprindelsesprocedurer

Bevis for oprindelse

Et oprindelsesbevis er et internationalt handelsdokument, som attesterer, at de varer, der indgår i forsendelsen, har oprindelse i et bestemt land eller område. Oprindelsescertifikater vedlægges toldangivelsen (eller det administrative enhedsdokument, SAD) for toldmyndighederne i EU.

Varernes oprindelsesstatus kan bevises ved enten

  • et certifikat for ikke-præferenceoprindelse. Den attesterer, at varernes oprindelsesland ikke er berettiget til præferencebehandling — disse certifikater udstedes normalt af handelskamrene.
  • et præferencecertifikat — det gør det muligt for varer at nyde godt af nedsat eller ingen told, når de importeres fra et land uden for EU, har EU en præferenceaftale med

Disse certifikater udstedes af toldmyndighederne i eksportlandet og fremlægges i forbindelse med toldbehandlingen.

Hvilken type certifikat, der skal anvendes, bestemmes af hver præferenceaftale: Formular A (for GSP-ordningen), EUR (for visse konkrete sager i PEM) eller 1 EUR (resten af sagerne).

Alternativt kan sendinger på op til 6,000 EUR udstede en fakturaerklæring uanset handelspartnerlandet. For forsendelser på over 6,000 EUR accepteres fakturaerklæringer kun, når de udstedes af en såkaldt godkendt eksportør.

Et særligt tilfælde af fakturaerklæringer er REX-systemet:

REX-systemet bygger på et princip om, at de økonomiske aktører, der afgiver såkaldt "udtalelser om oprindelse", selv udsteder såkaldte "udtalelser om oprindelse".

En udtalelse om oprindelse er en oprindelseserklæring, som tilføjes af den registrerede eksportør på fakturaen eller ethvert andet handelsdokument. Teksten til udtalelsen om oprindelse findes i bilag 22-07 til EU-toldkodeksen IA (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (EUT L 343 29/12/2015) (CELEX 32015R2447).

For at de økonomiske aktører kan udfærdige en udtalelse om oprindelse, skal de registreres i en database af de kompetente myndigheder i deres oprindelsesland. Efter denne registrering bliver den økonomiske operatør en "registreret eksportør".

Oplysninger om den registrerede eksportørs data offentliggøres på EU's særlige sider om REX. På denne side kan selskaber kontrollere gyldigheden af registreringerne af de registrerede eksportører, der indgiver udtalelser om oprindelse.

Bemærk, at for sendinger af en værdi på under 6,000 EUR kan erklæringen om oprindelse foretages uden registreringspligt.

Gradvis gennemførelse af REX-systemet

REX-systemet erstatter gradvist det nuværende system baseret på oprindelsescertifikater, der er udstedt af statslige myndigheder, og på fakturaerklæringer, der udfærdiges af økonomiske aktører.

Det er først og fremmest blevet anvendt i forbindelse med den generelle præferenceordning (GSP). Se den nuværende status for gennemførelsen og listen over lande, der anvender den her.

Bindende oprindelsesoplysninger (BOI)

Hvis du ikke er sikker på dine varers oprindelse eller blot ønsker retssikkerhed, kan du ansøge om en bindende oprindelsesinformationsafgørelse (BOI).

BOO-afgørelser er bindende for indehaveren og toldmyndighederne i EU. De er gyldige — og er bindende — efter deres udstedelse, forudsat at varerne og de omstændigheder, der er beskrevet, når de ansøger om en BOO-afgørelse, er identiske i alle aspekter.De er normalt gyldige i tre år fra udstedelsesdatoen.

Her kan du finde en liste over myndigheder med ansvar for udstedelse af BOI i hvert af de 27 EU-lande (se venligst s. 19 i EUT C 29 af 28.01.2017). Her kan du også finde yderligere oplysninger om bindende oprindelsesoplysninger.

Del denne side:

Genveje