ELi-Mehhiko partnerlusleping

ELi ja Mehhiko kahepoolseid kaubandussuhteid reguleerib partnerlusleping, mida kohaldatakse ajutiselt alates 2000. aastast.

Euroopa Liit ja Mehhiko peavad praegu läbirääkimisi uue ELi-Mehhiko assotsieerimislepingu üle, mille eesmärk on asendada praegune partnerlusleping.

Lugegetäiendavalt

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud EÜ-Mehhiko ühisnõukogu 23. märtsi 2000. aasta otsuse nr 2/2000 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) III lisas (EÜT L 245, 29.9.2000, lk 953).

Tootepõhiseid reegleid on kohandatud kaupade klassifitseerimise muudatustega, mis kehtestati 2002. aasta harmoneeritud süsteemiga. Ühisnõukogu otsus nr 5/2002 (ELT L 44, 18.2.2003, lk 1) sisaldab II lisa (koos mõne muu sättega), mis on tervikuna uuesti avaldatud.

III lisa on muudetud ühisnõukogu otsusega nr 3/2004 ( ELT L 293, 16.9.2004, lk 15), et võtta arvesse ELi 2004. aasta laienemist. ELi 2007. aasta laienemisega seotud muudatused tehti ühisnõukogu otsusega nr 2/2008 (ELT L 198, 26.7.2008, lk 55).

ELi-Mehhiko ühiskomitee otsusega nr 1/2007 (ELT L 279, 23.10.2007, lk 15) muudeti III lisas esitatud päritolureegleid järgmiselt:

 • II liite punktis a sätestatud ja teatavaid keemiatooteid käsitleva kahe tootepõhise eeskirja ajutise kohaldamise pikendamine kuni 30. juunini 2009
 • II liite punktis a sätestatud nahktooteid käsitlevate tootepõhiste eeskirjade ajutise kohaldamise pikendamine kuni praeguste WTO läbirääkimiste lõpuleviimiseni
 • EList Mehhikosse eksporditavate tekstiiltoodete II liites sätestatud aastakvootide eraldamiseks kasutatava haldusmeetodi muutmine enampakkumissüsteemist põhimõttel „kes ees, see mees“
 • EList Mehhikosse eksporditavate jalatsite II liite punktis a sätestatud aastakvootide eraldamiseks kasutatava haldusmeetodi muutmine enampakkumissüsteemist põhimõttel „kes ees, see mees“
 • harmoneeritud süsteemi rubriiki 1904 klassifitseeritud toodete II liites sätestatud päritolureegli muutmine
 • harmoneeritud süsteemi rubriiki 7601 klassifitseeritud toodete II liites sätestatud päritolureegli muutmine

Kas minu toode pärineb EList või Mehhikost vastavalt ELi-Mehhiko üldlepingule?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi-Mehhiko üldlepingu kohast madalamat või nulltariifi, peab see olema pärit EList või Mehhikost.

Toode on pärit EList või Mehhikost, kui see on

 

Näited ELi kaubanduslepingutes sisalduvatest tootepõhistest eeskirjadest

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – nõutav on spetsiifiline tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõiva- ning keemiasektoris.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Lepinguga nähakse ette täiendav paindlikkus, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Lubatud hälve

 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt toote erireegliga keelatud, kuni 10 % toote tehasehinnast
 • lubatud hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks
 • erihälbeid kohaldatakse HSi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I liite „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5–7 tootepõhiste päritolureeglite kohta.

Kumulatsioon

 • Kahepoolne kumulatsioon – Mehhikost pärit materjale võib käsitada EList (ja vastupidi) pärinevatena, kui neid kasutatakse toote valmistamisel

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb transportida EList Mehhikosse (ja vastupidi), ilma et neid oleks kolmandas riigis täiendavalt töödeldud.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud, kui tooted jäävad tolli järelevalve alla ega läbi muid toiminguid kui

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • mis tahes toimingud, mis on ette nähtud nende seisundi säilitamiseks.

Peate esitama tõendid otseveo kohta importiva riigi tollile.

Tollimaksude tagastamine

ELi-Mehhiko üldlepingu kohaselt ei ole võimalik taotleda soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmist.

Päritoluprotseduurid

Kui soovite taotleda soodustariifi, peate järgima päritolumenetlust ja laskma oma taotlust kontrollida selle riigi tollil, kuhu te oma kaupu impordite. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja IV jaotises „Halduskoostöö kord“.

Kuidas soodustariifi taotleda?

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

 • kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või
 • päritoludeklaratsioon

Päritolutõend kehtib 10 kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Päritolutõendit ei nõuta, kui saadetise koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • 1200 eurot isikliku pagasi puhul

Päritolutõendite täitmise või koostamise üksikasjade saamiseks tutvuge III lisa selgitavate märkustega (sh muudetud selgitav märkus artikli 17kohta).

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1

Kaupade liikumissertifikaate EUR.1 annab Mehhikos välja „Secretaría de Economía“ (majandusministeerium). Majandusministeerium vastutab ka

 • heakskiidetud eksportijatele lubade andmine, järelevalve ja tühistamine
 • kontrollijärgsed kontrollid ELi liikmesriigi tolliasutuse taotlusel

Mehhiko tolliasutus võib paluda ELi liikmesriikide tolliasutustel kontrollida kauba päritolustaatust või päritolutõendi autentsust. Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust. Mehhiko puhul tuleb kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse 8 märkida eksporditud kaupade neljakohaline tariifne klassifikatsioon.

III liites on esitatud sertifikaadi EUR.1 näidis ja märge selle täitmise kohta.

Päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või Mehhikost, esitades päritoludeklaratsiooni. Seda saab teha järgmiselt:

 • heakskiidetud eksportija või
 • iga eksportija, tingimusel et toodete koguväärtus ei ületa 6000 eurot

Heakskiidetud eksportijakssaamiseks peate suutma tõendada oma toodete päritolustaatust pädevatele tolliasutustele (Mehhiko majandusministeeriumi Secretaria Economia) ning mis tahes muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Pädevad asutused võivad teie heakskiidetud staatuse tühistada, kui te seda mingil viisil kuritarvitate. Menetluste kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust pädevate tolliasutustega (Mehhiko majandusministeeriumi riigisekretär Economia).

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

 • eksportija peaks kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile, kus asjaomaseid tooteid piisavalt täpselt kirjeldatakse, kirjutama tempel või trükkima järgmise deklaratsiooni (asjakohases keeles), et neid oleks võimalik identifitseerida.

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Arvedeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV liites. Uurige oma tolliasutustelt võimalikke lisanõudeid.

Arvedeklaratsioon tuleb allkirjastada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse Teid identifitseerivate deklaratsioonide eest. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad Teie toodete päritolustaatust.

Eksportija võib arvedeklaratsiooni esitada sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist tingimusel, et see ei esitata importiva riigi tolliasutusele pikemaks ajaks, kui on sätestatud kummagi lepinguosalise siseriiklikes õigusaktides: kaks aastat ELis ja üks aasta Mehhikos

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vaheline halduskoostöö
 • kontrollimine kohalikus tollis. Importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu lõpliku kindlaksmääramise ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid