ELi ja Mehhiko partnerlusleping

ELi ja Mehhiko kahepoolseid kaubandussuhteid reguleerib partnerlusleping, mida kohaldatakse ajutiselt alates 2000. aastast.

Euroopa Liit ja Mehhiko peavad praegu läbirääkimisi uue ELi-Mehhiko assotsieerimislepingu üle, mille eesmärk on asendada praegune partnerlusleping.

Loetäiendavalt

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema juurde uus, leiate kaupade rubriigist sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolureeglid

Kust leida päritolureegleid?

Päritolureeglid on sätestatud EÜ-Mehhiko ühisnõukogu 23. märtsi 2000. aasta otsuse nr 2/2000 III lisas, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratlust ja halduskoostöö viise (EÜT L 245, 29.9.2000, lk 953).

Tootepõhiseid eeskirju on kohandatud vastavalt 2002. aasta harmoneeritud süsteemiga tehtud muudatustele kaupade klassifitseerimises. Ühisnõukogu otsus nr 5/2002 (ELT L 44, 18.2.2003, lk 1) sisaldab II liidet (koos mõne muu sättega), mis on tervikuna uuesti avaldatud.

III lisa on muudetud, et võtta arvesse ELi 2004. aasta laienemist ühisnõukogu otsusega nr 3/2004 ( ELT L 293, 16.9.2004, lk 15). ELi 2007. aasta laienemisega seotud muudatused tehti ühisnõukogu otsusega nr 2/2008 (ELT L 198, 26.7.2008, lk 55).

ELi-Mehhiko ühiskomitee otsusega nr 1/2007 (ELT L 279, 23.10.2007, lk 15) tehti III lisas esitatud päritolureeglitesse teatavad muudatused, mis käsitlevad järgmist:

 • II liite punktis a sätestatud ja teatavaid keemiatooteid käsitleva tootepõhise eeskirja ajutise kohaldamise pikendamine kuni 30. juunini 2009
 • II liite punktis a sätestatud ja nahatooteid käsitlevate tootepõhiste eeskirjade ajutise kohaldamise pikendamine kuni käimasolevate WTO läbirääkimiste lõpetamiseni
 • II liites sätestatud EList Mehhikosse eksporditavate tekstiiltoodete aastakvootide eraldamiseks kasutatava haldusmeetodi muutmine enampakkumissüsteemi asemel põhimõttel „kes ees, see mees“
 • II liite punktis a sätestatud EList Mehhikosse eksporditavate jalatsite aastakvootide eraldamiseks kasutatava haldusmeetodi muutmine enampakkumissüsteemi asemel põhimõttel „kes ees, see mees“
 • II liites harmoneeritud süsteemi rubriiki 1904 klassifitseeritud toodete päritolureegli muutmine
 • II liites harmoneeritud süsteemi rubriiki 7601 klassifitseeritud toodete päritolureegli muutmine

Kas minu toode on pärit EList või Mehhikost vastavalt ELi-Mehhiko üldisele lepingule?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi-Mehhiko üldlepingu alusel madalamat või nulltariifi, peab see pärinema EList või Mehhikost.

Toode on pärit EList või Mehhikost, kui see on

 

Näited tootepõhistest eeskirjadest ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsess põhjustab tariifse klassifikatsiooni muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vaja on konkreetset tootmisprotsessi, näiteks kiudude ketramist lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiatööstuses.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumuleerimine.

Lubatud hälve

 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast.
 • lubatud hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks
 • erihälbeid kohaldatakse HSi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud tootepõhiste päritolureeglite I liite „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5–7.

Kumulatsioon

 • Kahepoolne kumulatsioon – Mehhikost pärit materjale võib käsitada EList pärinevatena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamiseks

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõikidele muudele protokollis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Vedu läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Mehhikosse (ja vastupidi) ilma neid kolmandas riigis täiendavalt töötlemata.

Ümberlaadimine või ajutine ladustamine kolmandas riigis on lubatud, kui tooted jäävad tolli järelevalve alla ega läbi muid toiminguid peale

 • mahalaadimine
 • uuesti pealelaadimine
 • kõik toimingud, mis on ette nähtud nende seisundi säilitamiseks

Peate esitama importiva riigi tollile tõendid otseveo kohta.

Tollimaksu tagastamine

ELi-Mehhiko üldlepingu kohaselt ei ole võimalik saada toetust tollimaksudelt, mis on varem tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutati soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks.

Päritolu määramise kord

Kui soovite taotleda soodustariifi, peate järgima päritoluprotseduure ja laskma oma taotlust kontrollida selle riigi tollil, kuhu te oma kaupu impordite. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja IV jaotises „Halduskoostöö kord“.

Kuidas taotleda soodustariifi

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

 • kaupade liikumissertifikaat EUR.1 või
 • päritoludeklaratsioon

Päritolutõend kehtib kümme kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Päritolutõendit ei nõuta, kui saadetise koguväärtus ei ületa

 • 500 eurot väikepakendite puhul või
 • 1 200 eurot isikliku pagasi eest

Päritolutõendite täitmise või koostamise üksikasjade kohta tutvuge III lisa selgitavate märkustega (sealhulgas muudetud selgitava märkusega artikli 17kohta).

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 annab Mehhikos välja „Secretaría de Economía“ (majandusministeerium). Majandusministeerium vastutab ka järgmise eest:

 • heakskiidetud eksportijatele lubade andmine, järelevalve ja tühistamine
 • kontrollijärgsed kontrollid ELi liikmesriigi tolliasutuse taotlusel

Mehhiko toll võib paluda ELi liikmesriikide tolliasutustel kontrollida kauba päritolustaatust või päritolutõendi autentsust. Sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid. Mehhiko puhul tuleb eksporditava kauba neljakohaline tariifne klassifikatsioon märkida liikumissertifikaadi EUR.1 lahtrisse 8.

III liites on esitatud sertifikaadi EUR.1 näidis ja märge selle täitmise kohta.

Päritoludeklaratsioon

Eksportijad saavad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või Mehhikost, esitades päritoludeklaratsiooni. Selle võib teha järgmisel viisil:

 • heakskiidetud eksportija või
 • mis tahes eksportija, tingimusel et toodete koguväärtus ei ületa 6000 eurot

Heakskiidetud eksportijaks saamiseks peate suutma täita pädevatele tolliasutustele (Mehhiko majandusministeeriumi Secretaria Economia) oma toodete päritolustaatust ja mis tahes muid nõudeid, mida nad võivad kehtestada. Pädevad asutused võivad heakskiidetud staatuse tühistada, kui te seda mingil viisil kuritarvitate. Protseduuride kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust pädevate tolliasutustega (Mehhiko majandusministeeriumi sekretariaat Economia).

Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

 • eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile, milles kõnealuseid tooteid piisavalt täpselt kirjeldatakse, et neid oleks võimalik identifitseerida, märkima, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni (vastavas keeles):

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Arvedeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV liites. Kontrollige oma tolliasutustelt mis tahes lisanõudeid, mis neil võivad olla.

Peate oma arvedeklaratsiooni allkirjastama käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui te annate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate täieliku vastutuse teie isikut tõendava deklaratsiooni eest. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad oma toodete päritolustaatust.

Eksportija võib koostada arvedeklaratsiooni, kui sellega hõlmatud tooted eksporditakse, või pärast eksportimist tingimusel, et see esitatakse importiva riigi tolliasutusele mitte kauem kui kummagi lepinguosalise siseriiklikes õigusaktides sätestatud ajavahemik: kaks aastat ELis ja üks aasta Mehhikos

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vahel
 • kontroll, mida teeb kohalik toll. Importiva lepinguosalise külastused eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu kohta lõpliku otsuse ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid