ELi-CARIFORUMi majanduspartnerlusleping

CARIFORUMi-ELi majanduspartnerlusleping lihtsustab mõlema piirkonna inimeste ja ettevõtjate investeeringuid ja kaubavahetust ning kannustab arengut kogu Kariibi mere piirkonnas.Õppige tundma, kuidas 14 Kariibi mere piirkonna riigiga sõlmitud ELi majanduspartnerluslepingud aitavad kaasa teie kaubandusele.

Lühiülevaade

CARIFORUMi-ELi majanduspartnerlusleping allkirjastati 2008. aasta oktoobris. Tegemist ei ole üksnes kaubavahetuslepinguga; see hõlmab kohustusi, mis on seotud teenuskaubanduse, investeeringute, selliste kaubandusega seotud küsimustega nagu konkurentsipoliitika, riigihanked, intellektuaalomandi õigused ning säästva arengu aspektid. Lepinguga:

 • aitab kahel piirkonnal investeerida ja omavahel kaubelda
 • tagab ELi ja Kariibi mere piirkonna kauplejatele prognoositava turulepääsu
 • avada järk-järgult ELi teenusteturg, sealhulgas loome- ja meelelahutustööstus, ning Kariibi mere piirkonna turg ELi teenuseosutajatele
 • tagada kõikide toodete tollimaksu- ja kvoodivaba pääs ELi turule
 • ELi tundlike toodete eksport liberaliseeritakse järk-järgult 25 aasta jooksul
 • võimaldab CARIFORUMi ettevõtetel luua ELis kaubanduslikku kohalolekut
 • nähakse ette Kariibi mere piirkonna kaubanduse piirkondlike eelistuste klausel, millega edendatakse piirkondlikku integratsiooni ja piirkondlikke väärtusahelaid.

Leping sisaldab ka eraldi kultuurikoostöö protokolli, mille eesmärk on parandada tingimusi, mis reguleerivad kultuuritegevuse, -kaupade ja -teenuste vahetamist CARIFORUMi riikide ja ELi vahel. CARIFORUMi-ELi majanduspartnerlusleping on esimene kaubandusleping, milles EL on konkreetselt sätestanud ulatuslikud sätted kultuuri kohta.

Abisaavad riigid

Kokku rakendavad CARIFORUMi-ELi majanduspartnerluslepinguid 14 CARIFORUMi riiki:

 • Dominikaani Vabariik
 • Kariibi Ühenduse riigid:
  • Antigua ja Barbuda
  • Bahama
  • Barbados
  • Belize
  • Dominica
  • Grenada
  • Guyana
  • Jamaica
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ja Grenadiinid
  • Saint Kitts ja Nevis
  • Suriname
  • Trinidad ja Tobago

Haiti kirjutas lepingule alla ka 2009. aasta detsembris, kuid ei kohalda seda veel, kuni parlament selle ratifitseerib.

Kariibi mere riike toetavad asümmeetrilised sätted

Majanduspartnerluslepingus nähakse ette asümmeetria AKV riikide kasuks, näiteks tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, pikad liberaliseerimisperioodid, paindlikud päritolureeglid ning põllumajanduse, toiduga kindlustatuse ja tärkava tööstuse kaitsemeetmed ja -meetmed.

Kuigi ELi turud on koheselt ja täielikult avatud, on CARIFORUMi riikidel ELi impordile avamiseks aega 15-25 aastat. Lisaks on tootjatel, kes toodavad 17 % kõige tundlikumatest kaupadest (peamiselt HSi grupist 1-24), püsiv kaitse konkurentsi eest.

Tariifid

 • EL võimaldab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kõikidele CARIFORUMi riikidest pärit kaupadele. Juurdepääs ELi turule on alaline, täielik ja vaba kõikidele CARIFORUMi riikidest pärit toodetele
 • Carribe’i piirkonna riigid kaotavad järk-järgult tollimaksud 15-25 aasta jooksul. 17 % toodetest ja teenustest peetakse tundlikeks ning need on liberaliseerimisest täielikult välja jäetud. Kui mõne ELi kauba import CARIFORUMi riikidesse järsult suureneb ja ohustab kohalikku tootmist, võib kohaldada selliseid kaitsemeetmeid nagu impordikvoodid.
 • Kõik tollimaksud on esitatud CARIFORUMi-ELi majanduspartnerluslepingu 1., 2. ja 3. lisas. Pange tähele, et mitte kõik CARIFORUMi riigid ei järgi sama liberaliseerimise ajakava.
 • Kasutage oma kaubandusassistendi otsinguvalikut, et leida täpne teave konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.
 • On olemas erisätted piimapulbri impordi kohta Dominikaani Vabariiki – impordikvoodid soodustollimaksudega.

Päritolueeskirjad;

Kohaldatakse majanduspartnerluslepingute päritolureegleid käsitlevat peatükki.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama.

Otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid konkreetseid eeskirju ja määrusi, kasutades minu kaubandusassistenti. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootoris.

Tervise- ja ohutusnõuded Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmed

 • Tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama.
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaar- ja fütosanitaareeskirju. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt identifitseerima selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida sisseehitatud otsingumootori abil, kasutades oma toote nime.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Päritolutõend

Soodustollimaksumäärade kohaldamiseks peab majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidest pärinevatele toodetele olema lisatud päritolutõend. Päritolutõend kehtib 10 kuud. See võib olla kas:

 • Ekspordiriigi tolli pooltvälja antud liikumissertifikaat EUR.1. Sertifikaati taotlev eksportija (või volitatud esindaja) peab olema valmis esitama taotluse korral dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust ja vastavad päritolureeglite protokolli muudele nõuetele. Tõendid päritolustaatuse kohta kehtivad kümme kuud alates väljaandmise kuupäevast.
 • Arvedeklaratsioon – välja andnud mis tahes eksportija kuni 6 EUR väärtusega saadetiste puhul või heakskiidetud eksportija mis tahes väärtusega saadetiste puhul. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumente, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust ja vastavad päritolureeglite protokolli muudele nõuetele.

Kumulatiivne kohtlemine

Kui taotletakse kumulatsiooni majanduspartnerluslepingu partneri, mõne muu AKV riigi kui CARIFORUMi riigi või ÜMT materjalide kasutamise või nendes riikides tehtud töö või töötluse kohta, peate tollile esitama järgmised tõendid:

 • tarnitud materjalide puhul liikumissertifikaat EUR.1 või tarnija deklaratsioon;
 • tehtud töö või töötluse kohta eraldi tarnija deklaratsioon.

Iga tarnitud materjalisaadetise kohta tuleb arvel, saatelehel või muus äridokumendis esitada eraldi tarnija deklaratsioon, milles neid materjale täielikult kirjeldatakse.

Muud dokumendid

 • Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • Autoriõigusega seotud sätete eesmärk on tagada, et nii ELi kui ka CARIFORUMi riikide õiguste omajatele makstakse nende teoste kasutamise eest piisavat hüvitist. Seetõttu peaks CARIFORUMi õiguste omajatel, kes soovivad autoriõigusega kaitstud tooteid või teenuseid ELi eksportida, olema lihtsam saada selliste toodete ja teenuste kasutamise eest tasu.
 • Majanduspartnerlusleping (teenuste peatükk) sisaldab 27 ELi liikmesriigi (v.a Belgia) turulepääsukohustusi meelelahutusteenuste (v.a audiovisuaalteenused) vahetamiseks. See tähendab, et CARIFORUMi kunstnikud, muusikud ja muud kultuuritöötajad, kes on registreeritud ettevõttena, võivad saata oma liikmeid või töötajaid 27 ELi liikmesriiki, et osutada meelelahutusteenuseid, näiteks esitusi, mis on kaitstud autoriõiguse ja sellega kaasnevate õigustega.
 • Käimas on läbirääkimised geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu üle

Teenustekaubandus

Kuna majanduspartnerlusleping on Kariibi mere piirkonna riikide kasuks asümmeetriline, avab CARIFORUM 65-75 % oma turgudest, keskendudes sektoritele, millel on suurim mõju arengule ning kus on vaja investeeringuid ja tehnosiiret, samal ajal kui EL avab 90 % oma teenusteturust.

Pooled arutavad praegu:

 • turism
 • kultuuriprotokolli aktiveerimine
 • teenuste komitee loomine

Palun

 • Konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • Üldteave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade ja vahendite kohta

Riigihanked

Investeerimine

Muud (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Majanduspartnerlusleping aitab Kariibi mere piirkonna arengut tänu suuremale integreerumisele ülemaailmsesse ja piirkondlikku kaubandusse ning uutele turuvõimalustele:

 • teenustekaubanduse ja investeeringute avamine
 • ettevõtluse lihtsustamine Kariibi mere piirkonnas, sealhulgas ausat konkurentsi tagavad eeskirjad
 • ELi rahalise toetuse andmine, et aidata:
  • valitsused rakendavad majanduspartnerluslepinguga seotud äritegevust
  • kasutada majanduspartnerluslepingut suuremaks ekspordiks ja välisinvesteeringute ligimeelitamiseks

Konkurents

Alates 2014. aastast on EL lõpetanud kõikide majanduspartnerluslepinguga ühinenud riikidesse eksporditavate toodete ekspordisubsiidiumid.

EL on minimeerinud meetmeid koos tootmist ja kaubandust moonutava mõjuga.

Kui kohalikku tööstust ohustab Euroopast pärit impordi hüppeline kasv, võimaldavad majanduspartnerluslepingud võtta meetmeid tööstussektorite ja tärkava tööstuse kaitsmiseks.

Säästev areng

Majanduspartnerlusleping põhineb sõnaselgelt Cotonou lepingus sätestatud „olulistel ja põhielementidel“, st inimõigustel, demokraatlikel põhimõtetel, õigusriigil ja heal valitsemistaval. Seega sisaldavad majanduspartnerluslepingud ELi lepingutes sisalduvat õiguste ja säästva arengu kõige tugevamat sõnastust.

 • „Täitmata jätmise klausel“ tähendab, et „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus) võib võtta, kui mis tahes pool ei täida oma kohustusi seoses lepingu oluliste osadega. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • Majanduspartnerluslepingu ühisinstitutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

CARIFORUMi riigid on omavahel tihedamalt integreerunud. Majanduspartnerlusleping aitab kaasa kaupade ja teenuste ekspordi lihtsustamisele järgmiste riikide vahel:

 • kõik CARIFORUMi riigid
 • 17 Kariibi mere piirkonda, millel on otsesed sidemed ELi riikidega (neli Prantsusmaa äärepoolseimat piirkonda ja 13 ülemereterritooriumi – kuus Briti, kuus Hollandi ja üks Prantsusmaa)
 • CARIFORUMi riigid on võtnud kohustuse pakkuda üksteisele samu soodustusi, mida nad ELile annavad (ei ole veel täielikult rakendatud).
 • Aastatel 2014-2020 eraldas EL piirkondliku koostööprogrammi raames 346 miljonit eurot.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL aitab Kariibi mere piirkonna riikide valitsustel täita oma kohustusi järgmiselt:

 • Esiteks rahastab EL majanduspartnerluslepingu rakendusstruktuure kogu Kariibi mere piirkonnas. Need asuvad riikide kaubandusministeeriumides ja Kariibi Ühenduse (CARICOM) sekretariaadi CARIFORUMi direktoraadis.
 • Teiseks rahastab EL oma EAFi raames majanduspartnerluslepingute rakendamist ja erasektori arenguprogramme valitsustele ja ettevõtetele alates 2012. aastast. Tehes koostööd mitme Kariibi mere piirkonna ja rahvusvahelise organisatsiooniga, aitab EL Kariibi mere piirkonna riike
  • ajakohastada maksude kogumise ja statistika kogumise viisi;
  • aidata ettevõtetel täita ELi tervishoiu-, ohutus- ja keskkonnastandardeid
  • mitmekesistada oma majandust, toetades nende teenustesektori kasvu;
  • Millega asutatakse konkurentsi-, kaubanduskaitse- ja kaitsemeetmete ametid, mis annavad
   tehnilist abi intellektuaalomandi õiguste valdkonnas
 • Kolmandaks investeerib EL sellesse, et aidata valitsustel integreeruda muul viisil.
  • CARICOM: luues ühtse turu ja majanduse (CSME)
  • DRis ja Haitil: edendades tihedamat koostööd
  • Kariibi mere idaosas: püüdledes tihedama integratsiooni poole
 • Neljandaks rahastab EL sarnast tööd ka oma riigipõhiste programmide kaudu.
  • kõigil riikidel on olemas majanduspartnerluslepingute koordinaatorid ja struktuurid
  • peaaegu kõik riigid on rakendanud tariifide järkjärgulise vähendamise 2011. ja 2013., 2015. ja 2017. aastal vastavalt majanduspartnerluslepingus kokkulepitule.
  • käimas on töö piirkondliku standardiorgani CROSQ ja 2010. aastal loodud piirkondliku toiduohutusameti CAHFSA tugevdamiseks.

Ühised institutsioonid

EL on aidanud rakendada ka majanduspartnerluslepingut, tehes koostööd Kariibi mere piirkonna riikidega, et luua mitu uut Kariibi mere piirkonna ja Euroopa ühist institutsiooni.

Nende organite eesmärk on jälgida, kuidas mõlemad piirkonnad kokkulepet ellu viivad. Samuti on nende eesmärk tagada, et majanduspartnerlusleping annaks positiivseid tulemusi ja lahendaks võimalikud probleemid, kui need tekivad.

CARIFORUMi ja ELi kuus ühist institutsiooni:

 • Ühisnõukogu
 • Kaubandus- ja arengukomitee (T&DC)
 • Parlamentaarne komitee
 • Nõuandekomitee
 • Tollikoostöö ja kaubanduse soodustamise erikomitee
 • Põllumajanduse erikomitee.

Kariibi mere piirkonna ettevõtjate abistamine

EL aitab majanduspartnerluslepingut ellu viia ka partnerluse kaudu Kariibi mere piirkonna ekspordiagentuuriga, mis on kogu piirkonda hõlmav kaubandust ja investeeringuid edendav Kariibi mere piirkonna agentuur.

EL rahastab programme, mis aitavad Kariibi mere piirkonna ekspordil teha tihedat koostööd Kariibi mere piirkonna ettevõtetega, et nad saaksid kasutada majanduspartnerluslepingut oma tootmise ja ekspordi suurendamiseks nii teistesse Kariibi mere riikidesse kui ka ELi.

Amet teeb koostööd ka Kariibi mere piirkonna ELi äärepoolseimate piirkondade ning ülemeremaade ja -territooriumidega, et ergutada nende ja ülejäänud piirkonna vahelist kaubandust.

Kultuurikoostöö

Kultuurikoostöö protokolliga luuakse raamistik tihedamaks koostööks kultuuritegevuse ning kaupade ja teenuste vahetamisel CARIFORUMi ja ELi vahel.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid