Üldiste tariifsete soodustuste kava (GSP+)

Kas teie ettevõte impordib tooteid arenguriikidest või vähim arenenud riikidest? See jaotis aitab teil mõista ELi kestlikku arengut ja head valitsemistava stimuleerivat erikorda (GSP+)

Lühiülevaade

ELi üldiste tariifsete soodustuste kava+ (GSP+) annab arenguriikidele erilise stiimuli püüelda säästva arengu ja hea valitsemistava poole. 

Abikõlblikud riigid peavad rakendama 27 rahvusvahelist konventsiooni, mis käsitlevad

 • inimõigused
 • töötajate õigused
 • keskkond
 • hea valitsemistava

Vastutasuks vähendab EL oma imporditollimakse nullini enam kui kahe kolmandiku ekspordi tariifiridade puhul.

Abisaavad riigid

 • Boliivia
 • Cabo Verde
 • Kõrgõzstan
 • Mongoolia
 • Pakistan
 • Filipiinid
 • Sri Lanka
 • Usbekistan

Kehtivusaja lõpp: Praegune GSP+ kehtib kuni 2027. aastani.

Tariifid

Hõlmatud toodete täielik loetelu.

 

Kasutage minu kaubandusassistendi otsingut, et leida täpne teave teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse selle päritolu- ja sihtriiki.

Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutusega.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun kontrollige minu kaubandusassistendirubriigis „Päritolureeglite enesehindamise vahend“ (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja uurige, kuidas koostada õigeid dokumente.

Tolerants

Tolerantsus on väljendatud

 • kalandus- ja tööstustoodete lõpptoodete hinnas
 • põllumajandustoodete lõpptoodete massina

GSPga hõlmatud hälbed on leebemad kui tavapärased hälbed. Need moodustavad lõpptoote tehasehinnast 10 % asemel 15 %.

Erihälbeid kohaldatakse ka tekstiil- ja rõivatoodete suhtes ning neid on kirjeldatud lisa 22-03 sissejuhatavates märkustes.

Vt ka sallivuse või miinimumnõude üldreegel.

Kumulatsioon

ELi üldiste tariifsete soodustuste kava raames toimuvas kaubanduses kasutatakse järgmisi kumulatsiooni liike:

 • kahepoolne
 • piirkondlik
 • pikendatud
 • kumulatsioon Norra, Šveitsi ja Türgiga
Kahepoolne kumulatsioon

EList pärit materjalid võib integreerida GSP-riigis valmistatud toodetesse ja seejärel võib neid käsitada GSP-riigist pärit materjalidena, kui GSP-riigis toimuv töötlemine ületab miinimumtasemeid.

Piirkondlik kumulatsioon

I rühm

II rühm

III rühm

IV rühm

Brunei Darussalami Riik

Boliivia*

Bangladesh

Argentina

Kambodža

Colombia

Bhutan

Brasiilia

Indoneesia

Costa Rica

India

Paraguay

Laos

El Salvador

Nepal

Uruguay

Malaisia

Guatemala

Pakistan*

 

Myanmar

Honduras

Sri Lanka*

 

Filipiinid*

Nicaragua

 

 

Vietnam**

Panama

 

 

 

Peru

 

 

 

Venezuela

 

 

*Praegu GSP+ raames soodustatud riigid

**Vietnam ei ole alates 1. jaanuarist2023 enam GSP+ raames soodustatud riik

 • koostisosade kasutamine samasse rühma kuuluvate riikide vahel on lubatud (nt India võib kasutada Pakistanist pärit koostisosi, sest need mõlemad kuuluvad III rühma), kuigi meeles tuleb pidada mõningaid olulisi eeskirju:
 • piirkondlikku kumulatsiooni samasse rühma kuuluvate riikide vahel kohaldatakse üksnes juhul, kui kumulatsioonis osalevad riigid on toote Euroopa Liitu eksportimise ajal soodustatud riigid, mitte lihtsalt abikõlblikud riigid.
 • kui ühest soodustatud riigist pärit kaupa töödeldakse edasi selle rühma teises liikmesriigis, võib kaupa käsitada viimati nimetatud riigist pärit kaubana (kui töötlemine on minimaalsetest toimingutest ulatuslikum)
 • sisendi päritolu kindlaksmääramiseks (kui ühe rühmaliikme sisend saadetakse teisele rühmaliikmele), on õige päritolureegel see, mida kohaldataks otseekspordi suhtes tarnijariigist ELi;
 • kumulatsioon on võimalik ka üksikute I ja III rühma kumulatsioonist kasu saavate riikide vahel. Seda tehakse ainult taotluse korral ja teatud tingimustel.

Pange tähele, et mõned tooted on kumulatsioonist välja jäetud, kui samasse rühma kuuluvate GSP riikide (GSP/GSP+/EBA) staatuses on erinevusi. Asjaomaste toodete loetelu on esitatud lisas 13b.

Pikendatud kumulatsioon 

GSP riigid võivad teatavatel tingimustel taotleda ELilt luba kumuleerumiseks riikidega, kellega ELil on kaubandusleping.

 • see võimalus on avatud ainult tööstustoodetele ja töödeldud põllumajandustoodetele.
 • kui sisend kolmandast riigist, kellega ELil on vabakaubandusleping, saadetakse üldiste tariifsete soodustuste kavaga hõlmatud riiki, on õige päritolureegel see, mida kohaldataks otseekspordi suhtes tarnijariigist ELi.
Kumulatsioon Norrast, Šveitsist ja Türgist pärit kaupadega

Soodustatud riigid võivad kumuleerida päritolu harmoneeritud süsteemi gruppidesse 25–97 kuuluvate Norrast, Šveitsist ja Türgist pärit kaupadega.

 • Norrast, Šveitsist või Türgist pärit materjale, mis läbivad soodustatud riigis rohkem kui minimaalse toimingu, käsitatakse kõnealusest soodustatud riigist pärit materjalidena ja neid võib eksportida ELi, Norrasse, Šveitsi või Türgisse
 • eespool nimetatud reeglit ei kohaldata põllumajandustoodete või erandiga hõlmatud toodete suhtes.
 • Sellise kumulatsiooni kohaldamiseks peavad EL, Norra, Šveits ja Türgi kohaldama GSP riikidest pärit toodete suhtes sama sooduskohtlemist.

Manipuleerimata jätmine

GSP päritolureeglite otsevedu käsitlev säte on asendatud mittemuutmise klausliga (komisjoni määruse nr 1063/2010artikkel 74).

 • peamine erinevus võrreldes otseveo sättega on see, et ELi importijad ei pea tõendama oma vastavust tingimustele.
 • ELi liikmesriigi tolliasutus võib siiski sellist tõendit nõuda, kui tal on põhjust arvata, et tingimused ei ole täidetud.

Tollimaksu tagastamine

Tollimaksude tagastamine on lubatud.

Laevade tingimused

Selleks et kalalaeva saaks käsitada soodustatud riigist pärinevana – mis tähendaks, et selle laeva poolt väljaspool territoriaalvett püütud kala on samuti pärit –, viitavad kohaldatavad kriteeriumid laeva registreerimisriigile ja lipuriigile, aga ka selle omandiõigusele. Pange tähele, et üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglite kohaselt ei ole laevapere või ohvitseride kodakondsuse suhtes erinõuet.

Minimaalsed toimingud

On kaks nn minimaalsete toimingute kogumit, millest kunagi ei piisa päritolu andmiseks

 • need, mida on nimetatud artiklis 76
 • ning need, mida kohaldatakse üksnes tekstiiltoodete suhtes ja üksnes piirkondliku kumulatsiooni eesmärgil ning mis on esitatud 16. lisas.

Tootepõhised eeskirjad

Loetelu materjalidest, mida tuleks päritolustaatuse saamiseks töödelda, on esitatud sama määruse lisas 13a. Loetelu sisaldab kahte veergu

 • üks, mida kohaldatakse GSP raames soodustatud vähim arenenud riikide suhtes
 • üks, mida kohaldatakse kõigi teiste GSP raames soodustatud riikide suhtes

Lõpetamine

Mõned arengumaad ekspordivad väga konkurentsivõimelisi tooteid, mis ei vaja maailmaturule pääsemiseks eelistusi. Sellisel juhul lõpetatakse GSP kohaldamine nendes tootesektorites astmestamismehhanismi kaudu.

 • kui GSP raames soodustatud riigist pärit impordi keskmine väärtus (jagatuna GSP raames kõnealuse jao alusel toimunud koguimpordi koguväärtusega) ületab kolme aasta jooksul üldist 57 % künnist
 • taimsete saaduste, loomsete või taimsete õlide, rasvade ja vahade ning mineraalsete toodete puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud osakaal ületab 17,5 %.
 • tekstiili puhul kohaldatakse astmestamist, kui osutatud osakaal ületab 47,2 %.

EL vaatab astmeliste toodete loetelu läbi iga kolme aasta järel rakendusmääruse kaudu ja objektiivsete kriteeriumide alusel.

Siit leiate praeguse astmestatud toodete loetelu.

Erandid

Teatavatel tingimustel võib teha konkreetse erandi, et võimaldada leebemaid päritolureegleid, mida kohaldatakse teatavatest riikidest pärit konkreetsete toodete suhtes. Cabo Verde suhtes on tehtud selline erand. Vt Cabo Verde erand ja kohaldatavad päritolureeglid.

Palun tutvuge ka ELi poolt importijatele väljastatud teatisega, milles teavitatakse ettevõtjaid Bangladeshi puudutavatest konkreetsetest elementidest.

Konkreetsete toodete päritolureeglid

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • Tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja menetlustega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama punktis 2.6.
 • otsige minu kaubandusassistendilt konkreetseid eeskirju ja määrusi, mida kohaldatakse teie toote ja selle päritoluriigi suhtes. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt tuvastama selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootori abil.

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

 • Tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad Euroopa Liitu importimiseks vastama punktis 2.6.
 • Otsige minu kaubandusassistendilt teie toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ning sanitaar- ja fütosanitaareeskirju. Oma tootele esitatavate nõuete vaatamiseks peate kõigepealt tuvastama selle tolliseadustiku. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nimega sisseehitatud otsingumootori abil.

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Päritolutõendid

Tollimaksu soodusmäärade kohaldamiseks peab ELi üldiste tariifsete soodustuste kava raames soodustatud riikidest pärit toodetega olema kaasas päritolutõend. Päritolutõendid kehtivad kümme kuud pärast nende väljaandmist. Päritolutõend võib olla üks järgmistest:

 • Päritolusertifikaadi vorm A – välja andnud soodustatud riigi pädevad asutused. Sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid. Sertifikaat tuleks eksportijale kättesaadavaks teha niipea, kui eksport on toimunud (või tagatud). Erandkorras võib sertifikaadi siiski teatavatel tingimustel välja anda ka pärast eksportimist.
 • eksportija koostatud arvedeklaratsioon* – saadetiste puhul, mille väärtus on kuni 6000 eurot. Arvedeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad teie toodete päritolustaatust.

* Arvedeklaratsiooni koostamiseks tuleb arvele, saatelehele või muule äridokumendile kirjutada, tembeldada või printida järgmine deklaratsioon (inglise või prantsuse keeles): „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr ... ) kinnitab, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted ... sooduspäritoluga vastavalt Euroopa Ühenduse üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitele". Arvedeklaratsioonile tuleb käsitsi alla kirjutada.

Muud dokumendid

Tutvuge muude Euroopa Liitu importimiseks vajalike tollivormistusdokumentide ja -protseduuridega.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Teenustekaubandus

GSP+ hõlmab ainult kaupu.

Riigihanked

Investeeringud

Muu (konkurents, mänguasjade ohutuse direktiiv)

Abikõlblikud riigid

GSP+ raames toetuse saamiseks peab riik

 • esitada taotlus
 • vastavad kõigile üldiste tariifsete soodustuste kava standardtingimustele
 • vastavad järgmisele kahele täiendavale kriteeriumile:
 • haavatavuse kriteeriumid
  • impordi osakaal on konkreetse soodustatud riigi üldiste tariifsete soodustuste kavaga hõlmatud impordi kolme aasta keskmine osakaal kõigi üldiste tariifsete soodustuste kavaga hõlmatud riikide üldiste tariifsete soodustuste kavaga hõlmatud impordist.  GSP+ tingimustele vastamiseks peab see keskmine olema alla 6,5 %.
  • GSP raames toimuva impordi seitse suurimat jaotist moodustavad 75 % kõnealuse riigi GSP raames toimuvast koguimpordist kolme aasta jooksul.
 • säästva arengu kriteeriumid
  • riik peab olema ratifitseerinud 27 säästvat arengut ja head valitsemistava stimuleeriva erikorra (GSP+) rahvusvahelist konventsiooni
   • inimõigused
   • töötajate õigused
   • keskkond
   • hea valitsemistava.
  • riik ei tohi olla esitanud reservatsioone, mis on nende konventsioonidega keelatud;
  • konventsioonide järelevalveorganid ei tohi olla teatanud, et riik ei ole neid tõhusalt rakendanud

Järelevalve

Kui EL on andnud riigile GSP+ erikorra, jälgib ta seda, et riik

 • on jätkuvalt GSP+ erikorraga hõlmatud rahvusvaheliste konventsioonide osaline
 • rakendab konventsioone tõhusalt
 • täidab aruandlusnõudeid
 • nõustub korrapärase järelevalvega vastavalt konventsioonidele
 • teeb koostööd Euroopa Komisjoniga ja annab kogu vajaliku teabe

EL peab soodustatud riikide ametiasutustega pidevat dialoogi GSP+ nõuete täitmise üle.

 • dialoog põhineb küsimuste loetelul (tulemuskaart), mis on koostatud iga GSP+ raames soodustatud riigi kohta. See põhineb teabel, mis on saadud
  • abisaavad riigid
  • rahvusvahelised järelevalveasutused
  • kodanikuühiskond
  • ametiühingud
  • ettevõtted
  • Euroopa Parlament
  • Euroopa Liidu Nõukogu
 • EL korraldab korrapäraseid GSP+ järelevalvekülastusi igasse soodustatud riiki, et kohtuda sidusrühmadega. Abisaajariigilt oodatakse, et ta näitaks, et ta teeb tõsiseid jõupingutusi tulemuskaartidel esitatud probleemide lahendamiseks.

GSP+ dialoog on aluseks GSP avalikule aruandele, mille komisjon peab esitama Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule iga kahe aasta järel. Aruanne sisaldab üksikasjalikku hinnangut selle kohta, kui hästi iga soodustatud riik 27 konventsiooni rakendab.

Suutlikkus – toetus suutlikkuse suurendamiseks

Lisaks põhjalikule järelevalvele on komisjon käivitanud mitu suutlikkuse suurendamise projekti, et aidata abisaajariike.

EL toetab asjaomaseid kaubanduspartnereid ja mitut GSP+ raames soodustatud riiki Rahvusvahelisele Tööorganisatsioonile antavate toetuste kaudu. Need projektid

 • aidata tagada, et riigid kohaldavad Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni põhikonventsioone;
 • suurendada aruandluskohustuste täitmise suutlikkust

Demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahend sisaldab 4,5 miljoni euro suurust sihtotstarbelist toetust, et anda kodanikuühiskonna organisatsioonidele võimalus aidata kaasa GSP+ raames soodustatud riikide ratifitseeritud 27 asjaomase konventsiooni järelevalvele ja tõhusale rakendamisele.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: