EPA - Comhphobal na hAfraice Thoir

Éascóidh EPA AE-EAC do dhaoine agus do ghnólachtaí ón dá réigiún infheistíocht a dhéanamh ina chéile agus trádáil a dhéanamh lena chéile, agus forbairt a spreagadh ar fud Oirthear na hAfraice. Faigh amach conas a d’fhéadfadh Comhaontuithe Comhpháirtíochta Eacnamaíche (EPA) an Aontais le 6 stát Afracacha dul chun tairbhe do do thrádáil go luath.

Sracfhéachaint

Tá EAC ar cheann de na pobail eacnamaíocha réigiúnacha is comhtháite san Aontas Afracach. Is aontas custaim é, ina ndéantar formhór na n-earraí agus na seirbhísí a thrádáil saor ó dhleacht idir na Ballstáit agus ina bhfuil comhtharaif sheachtrach le tríú tíortha. Mar chómhargadh, is féidir le daoine, earraí, seirbhísí agus caipiteal gluaiseacht gan bhac. Thairis sin, tá sé beartaithe ag EAC aontas airgeadaíochta a bhunú in 2023 agus comhtháthú polaitiúil níos dlúithe a éileamh.

Tugadh an chaibidlíocht maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Eacnamaíche (CCE) idir an tAontas agus EAC chun críche go rathúil i mí Dheireadh Fómhair 2014. Tá an comhaontú sínithe cheana féin ag an gCéinia, ag Ruanda agus ag Ballstáit uile an Aontais. Tá teacht i bhfeidhm fós ag fanacht le síniú Bhallstáit eile EAC (an Tansáin, Uganda, an Bhurúin, chomh maith leis an tSúdáin Theas), sula ndaingneoidh na páirtithe uile é.

A luaithe a thiocfaidh sé i bhfeidhm, cuirfidh EPA AE-EAC rochtain láithreach saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar fáil ar mhargadh an Aontais d’onnmhairí uile EAC, mar aon le margadh EAC a oscailt go páirteach agus de réir a chéile d’allmhairí ón Aontas.

Tá forálacha mionsonraithe sa chomhaontú freisin maidir le rialacha tionscnaimh, agus bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta. Cuireann sé toirmeasc ar shrianta gan údar nó idirdhealaithe ar allmhairí agus onnmhairí, rud a chabhraíonn le hiarrachtaí EAC deireadh a chur le bacainní neamhtharaifí sa trádáil laistigh de CET.

Thairis sin, tá sé d’aidhm ag na caibidlí maidir leis an talmhaíocht agus leis an iascach an comhar maidir le húsáid inbhuanaithe acmhainní a threisiú. Geallann na Páirtithe freisin go ndéanfaidh siad tuilleadh caibidlíochta maidir le trádáil i seirbhísí agus rialacha a bhaineann le trádáil lena dtugtar aghaidh ar fhorbairt inbhuanaithe, ar bheartas iomaíochta, ar infheistíocht agus ar fhorbairt na hearnála príobháidí, ar chearta maoine intleachtúla agus ar thrédhearcacht sa soláthar poiblí.

Tíortha is tairbhithe

 • An Bhurúin – Ar feitheamh a shínithe. Cumhdaítear é leis an scéim ‘gach ní seachas airm’ (EBA).
 • An Chéinia – Sínithe agus daingnithe ag EPA. Nach bhfuil cumhdaithe ag ÚBE. Baineann sé leas as rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar mhargadh an Aontais.
 • Ruanda – Shínigh an EPA. Arna chumhdach ag ÚBE.
 • An Tansáin – Ar feitheamh síniú. Arna chumhdach ag ÚBE.
 • Uganda – Ar feitheamh a shínithe. Arna chumhdach ag ÚBE.
 • Soudan Theas – Níor ghlac sé páirt sa chaibidlíocht, ós rud é gur tháinig sé isteach in EAC in 2016. Is féidir leis páirt a ghlacadh sa chomhaontú nuair a thiocfaidh sé i bhfeidhm. Níl sé ina bhall den Eagraíocht Dhomhanda Trádála. Arna chumhdach ag ÚBE.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha EAC

Foráiltear le CCE AE-EAC d’fhorálacha neamhshiméadrachta i bhfabhar thíortha EAC, amhail táirgí íogaire a eisiamh ó léirscaoileadh, tréimhsí fada léirscaoilte, rialacha solúbtha tionscnaimh, agus coimircí agus bearta speisialta don talmhaíocht, don tslándáil bia agus do chosaint thionscal naíonán.

 • Cé go n-osclaítear margaí an Aontais láithreach agus go hiomlán, osclaítear margadh EAC i bpáirt agus de réir a chéile d’allmhairí ón Aontas, agus na difríochtaí sna leibhéil forbartha á gcur san áireamh go hiomlán.

Taraifí

 • Tabharfaidh an tAontas rochtain 100% saor ó dhleacht agus saor ó chuóta do na hallmhairí uile a thagann ó thíortha EAC. Tá an rochtain ar mhargadh an Aontais buan, iomlán agus saor in aisce do chách
 • Chuir tíortha EAC deireadh de réir a chéile le 82.6% de dhleachtanna custaim, thar 15-25 bliana. Eisiatar táirgí íogaire go hiomlán ón léirscaoileadh, lena n-áirítear táirgí talmhaíochta éagsúla, fíonta agus biotáillí, ceimiceáin, plaistigh, páipéar adhmadbhunaithe, teicstílí agus éadaí, coisbheart, táirgí ceirmeacha, earraí gloine, earraí táirmhiotail agus feithiclí
 • Má thagann borradh tobann ar allmhairí roinnt earraí AE isteach i dtíortha EAP, is féidir le tíortha EAC coimircí amhail cuótaí iompórtála agus athbhunú dleachtanna a chur i bhfeidhm.
 • Forchuirtear teorainneacha ar chánacha onnmhairiúcháin breise a d’fhéadfadh a bheith ann ar amhábhair agus ar bhianna neamhphróiseáilte. Dá réir sin, ní bheidh comhaltaí EAC in ann cánacha onnmhairiúcháin nua a fhorchur ach amháin tar éis dóibh fógra a thabhairt don Aontas agus ar feadh tréimhse theoranta ama.
 • Bain úsáid as rogha cuardaigh Mo Chúntóra Trádála chun an t-eolas cruinn a fháil faoi dhleachtanna agus taraifí do tháirge ar leith, agus a thír thionscnaimh agus a cheann scríbe á gcur san áireamh. Má tá amhras ort, déan teagmháil le d'údaráis chustaim.

Rialacha tionscnaimh

D'fhonn cáiliú do chóireáil fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach an uirlis idirghníomhach ‘UirlisFéinmheasúnaithe maidir leis na Rialacha Tionscnaimh (ROSA)’ i Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá faisnéis ghinearálta faoi na rialacha tionscnaimh ar fáil thíos.

Cuireann rialacha solúbtha tionscnaimh ar chumas thíortha EAC táirgí a onnmhairiú le hionchur ó thíortha eile, go háirithe i bpríomhearnálacha - talmhaíocht, iascach agus teicstílí agus éadaí. Mar shampla, is féidir le táirge teicstíle dul isteach san Aontas saor ó dhleacht má tharla céim amháin ar a laghad ina tháirgeadh – amhail fíodóireacht nó cniotáil – i dtír EPA.

Lamháltas

Tá na lamháltais a áirítear san EPA níos boige ná na lamháltais is gnách. Is ionann iad agus 15 % i bpraghas díreach ón obair an táirge deiridh, in ionad 10 % dá bhforáiltear i bhformhór chomhaontuithe an Aontais. Maidir le teicstílí agus éadaí, beidh lamháltais shonracha i bhfeidhm.

Carnadh

Áirítear na cineálacha carntha seo a leanas in EPA:

 • Carnadh déthaobhach leis an Aontas Eorpach
 • Carnadh trasnánach agus iomlán le tíortha agus críocha thar lear agus le tíortha ACC, faoi choinníollacha áirithe.
 • Carnadh le tíortha comharsanacha i mbéal forbartha, faoi choinníollacha áirithe.

Iompar díreach

Ní mór fianaise ar iompar díreach a thabhairt d'údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Aisíocaíocht dleachta

Féadfar aisíocaíocht a éileamh ar dhleacht a íocadh ar ábhair, a allmhairíodh roimhe seo le haghaidh tuilleadh próiseála agus a onnmhairíodh ansin chuig tír a shínigh EPA leis an AE.

Dálaí soithí

Ní féidir éisc a ghabhtar ar an mórmhuir agus i Limistéir Eacnamaíocha Eisiacha thíortha EAC a mheas mar éisc de thionscnamh tíre EAC ach amháin nuair a ghabhann soithí í a chomhlíonann critéir áirithe. Tagraíonn na critéir sin d’áit chlárúcháin soithigh, don bhratach faoina ndéanann siad ‘seol’, agus dá n-úinéireacht.

Níl aon cheanglas sonrach ann maidir le náisiúntacht an chriú, na máistrí ná na n-oifigeach. Baineadh na ceanglais sin, a bhí i gComhaontú bunaidh Cotonou, anois chun tabhairt tionscnaimh d'iasc a ghabh tíortha EPA a éascú.

Rialacha tionscnaimh táirgeshonracha

 • Áirítear rialacha táirgeshonracha in Iarscríbhinn II a ghabhann le CCE AE-EAC.
 • Seiceáil na rialacha tionscnaimh táirgeshonracha do do tháirge trí Mo Chúntóir Trádála

Ceanglais táirge

Rialacha agus ceanglais theicniúla

 • Foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta [nasc] nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-iompórtálfar iad san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mbunachar sonraí Mo Chúntóirí Trádála.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Cruthúnais tionscnaimh

 • Chun a bheith i d'onnmhaireoir formheasta, ní mór duit a bheith in ann stádas tionscnaimh do tháirgí a chruthú do d'údaráis chustaim, chomh maith le haon cheanglais eile a d'fhéadfadh siad a fhorchur.

Is féidir leis na húdaráis chustaim do stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás mí-úsáide. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, déan teagmháil le d'údaráis chustaim.

 • Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh thíortha EAC. Beidh an cruthúnas ar thionscnamh fós bailí ar feadh 10 mí. D’fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith i gceist leis sin:
  • Deimhniú Gluaiseachta EUR.1 - arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairithe. Ní mór don onnmhaireoir (nó don ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar dheimhniú a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin dó agus ní mór dó ceanglais eile na rialacha tionscnaimh a chomhlíonadh.
  • dearbhú sonraisc – arna eisiúint ag aon onnmhaireoir, le haghaidh coinsíneachtaí dar luach EUR 6 000 nó níos lú, nó ag onnmhaireoirí formheasta, le haghaidh coinsíneachtaí d’aon luach. Agus dearbhú sonraisc á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí.

Doiciméid eile

 • Faigh amach faoi dhoiciméid agus nósanna imeachta eile imréitigh custaim is gá chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Trádáil Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Eile (iomaíocht, TSD)

Iomaíocht

 • Ó 2014 i leith, tá an tAontas Eorpach tar éis deireadh a chur le fóirdheontais onnmhairiúcháin ar gach táirge a onnmhairítear chuig gach tír EPA.
 • Tá bearta íoslaghdaithe ag an Aontas le táirgeadh agus saobhadh trádála
 • Ráthaítear leis an gcaibidil maidir le talmhaíocht nach gcuirfidh an tAontas fóirdheontais onnmhairiúcháin i bhfeidhm, fiú le linn géarchéim sa mhargadh.
 • Má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh allmhairithe ón Eoraip, ceadaíonn an EPA bearta a chur i bhfeidhm chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán EAC a chosaint.

Forbairt inbhuanaithe

 • Tá an chaibidil maidir le talmhaíocht dírithe ar fhorbairt talmhaíochta inbhuanaithe, lena n-áirítear slándáil bia, forbairt tuaithe agus laghdú bochtaineachta in EAC. Cuireann sé de cheangal ar na Páirtithe idirphlé beartais níos doimhne a dhéanamh maidir le talmhaíocht agus slándáil bia, lena n-áirítear trédhearcacht maidir lena mbeartais intíre faoi seach.
 • Leis an gcaibidil faoin iascach, treisítear an comhar maidir le húsáid inbhuanaithe acmhainní i réimse an iascaigh, amhail measúnú agus bainistiú acmhainní; faireachán a dhéanamh ar thionchair chomhshaoil, eacnamaíocha agus shóisialta; comhréireacht leis na dlíthe náisiúnta atá ann cheana agus leis na hionstraimí idirnáisiúnta ábhartha; rialú agus faireachas éifeachtach chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chomhrac;
 • Is é is aidhm don chaibidil maidir le comhar eacnamaíoch agus forbartha iomaíochas gheilleagair EAC a fheabhsú, acmhainneacht soláthair a fhorbairt agus cabhrú le comhaltaí EAC EPA a chur chun feidhme go rianúil;
 • Tá dlúthnasc idir EPA agus Comhaontú Cotonou agus a ghnéithe bunriachtanacha amhail cearta an duine, an daonlathas agus an smacht reachta;

Lánpháirtiú réigiúnach

Baineann an EPA chomh mór céanna le trádáil i measc thíortha EAC is a bhaineann sé le trádáil leis an AE.

 • Cuireann EPA toirmeasc ar shrianta gan údar nó idirdhealaithe ar allmhairí agus onnmhairí, rud a chuireann le hiarrachtaí EAC deireadh a chur le bacainní neamhtharaifí (NTBanna) sa trádáil laistigh de CET.

Fothú acmhainneachta agus cúnamh teicniúil

Cuireann an tAontas tacaíocht ar fáil, a mhaoineofar trí ionstraimí atá ann cheana, go príomha buiséad forbartha an Aontais agus an Ciste Eorpach Forbraíochta (CEF), tríd an gCúnamh don Trádáil.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo: