EPA – Comhphobal na hAfraice Thoir

Éascóidh EPA AE-EAC do dhaoine agus do ghnólachtaí ón dá réigiún infheistíocht a dhéanamh ina chéile agus trádáil a dhéanamh lena chéile, agus forbairt a spreagadh ar fud na hAfraice Thoir. Foghlaim faoin gcaoi a bhféadfadh na Comhaontuithe um Chomhpháirtíocht Eacnamaíoch (EPA) idir an tAontas agus 6 stát de chuid na hAfraice tairbhe a bhaint as do thrádáil go luath.

Sracfhéachaint

Tá EAC ar cheann de na pobail eacnamaíocha réigiúnacha is comhtháite san Aontas Afracach. Is aontas custaim é, ina dtrádáiltear formhór na n-earraí agus na seirbhísí saor ó dhleacht idir na Ballstáit agus ina bhfuil comhtharaif sheachtrach le tríú tíortha. Mar chómhargadh, is féidir le daoine, earraí, seirbhísí agus caipiteal gluaiseacht gan bhac. Ina theannta sin, tá sé beartaithe ag EAC aontas airgeadaíochta a bhunú i 2023 agus comhtháthú polaitiúil níos dlúithe a éileamh.

Tugadh an chaibidlíocht don EPA idir an tAontas Eorpach agus EAC chun críche i mí Dheireadh Fómhair 2014. Tá an comhaontú sínithe cheana féin ag an gCéinia, ag Ruanda agus ag Ballstáit uile AE. Tá teacht i bhfeidhm fós ag fanacht le síniú na mBallstát eile EAC (an Tansáin, Uganda, an Bhurúin, chomh maith leis an tSúdáin Theas) sula ndéanfaidh na páirtithe uile é a dhaingniú.

A luaithe a thiocfaidh sé i bhfeidhm, cuirfidh EPA AE-EAC rochtain láithreach saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar fáil ar mhargadh an Aontais do na honnmhairí uile EAC, mar aon le hoscailt pháirteach agus céimseach mhargadh EAC d’allmhairí ón AE.

Tá forálacha mionsonraithe sa chomhaontú freisin maidir le rialacha tionscnaimh, agus bearta sláintíochta agus fíteashláintíochta. Cuireann sé toirmeasc ar shrianta gan údar nó idirdhealaithe ar allmhairí agus onnmhairí, rud a chabhraíonn le hiarrachtaí EAC deireadh a chur le bacainní neamhtharaifí sa trádáil laistigh de CET.

Ina theannta sin, tá sé mar aidhm leis na caibidlí maidir le talmhaíocht agus iascach comhar a threisiú maidir le húsáid inbhuanaithe acmhainní. Geallann na páirtithe freisin go ndéanfaidh siad tuilleadh caibidlíochta maidir le trádáil i seirbhísí agus rialacha a bhaineann le trádáil lena ndíreofar ar fhorbairt inbhuanaithe, ar bheartas iomaíochta, ar infheistíocht agus ar fhorbairt na hearnála príobháidí, ar chearta maoine intleachtúla agus ar thrédhearcacht sa soláthar poiblí.

Tíortha tairbhiúla

 • An Bhurúin – Síniú ar feitheamh. Clúdaithe ag an scéim ‘gach ní ach arm’ (ÚBE).
 • An Chéinia – Sínithe agus daingnithe an EPA. Ní chumhdaítear faoi ÚBE iad. Tá rochtain saor ó dhleacht agus saor ó chuóta ar mhargadh an Aontais Eorpaigh aici.
 • Ruanda – Sínithe ag an EPA. Arna chumhdach ag ÚBE.
 • An Tansáin – Síniú ar feitheamh. Arna chumhdach ag ÚBE.
 • Uganda – Síniú ar feitheamh. Arna chumhdach ag ÚBE.
 • An Soudan Theas – Níor ghlac sé páirt sa chaibidlíocht, toisc go ndeachaigh sé isteach in EAC in 2016. Is féidir leo páirt a ghlacadh sa chomhaontú nuair a thiocfaidh sé i bhfeidhm. Nach comhalta den Eagraíocht Dhomhanda Trádála í. Arna chumhdach ag ÚBE.

Forálacha neamhshiméadracha i bhfabhar thíortha EAC

Foráiltear le EPA AE-EAC forálacha maidir le neamhshiméadrachtaí i bhfabhar tíortha EAC, amhail táirgí íogaire a eisiamh ó léirscaoileadh, tréimhsí fada léirscaoilte, rialacha solúbtha tionscnaimh, agus coimircí agus bearta speisialta don talmhaíocht, don tslándáil bia agus do chosaint thionscal naíonán.

 • Cé go bhfuil margaí an Aontais oscailte go hiomlán láithreach bonn, osclaítear margadh EAC go páirteach agus de réir a chéile d’allmhairí ón Aontas, agus na difríochtaí sna leibhéil forbartha á gcur san áireamh ina n-iomláine.

Taraifí

 • Tabharfaidh an tAontas Eorpach rochtain saor ó dhleacht 100 % agus saor ó chuótaí do na hiompórtálacha uile a thagann ó thíortha EAC. Tá rochtain ar mhargadh an AE buan, iomlán agus saor in aisce do chách
 • Céimníonn tíortha EAC 82.6 % de dhleachtanna custaim de réir a chéile, thar 15-25 bliain. Eisiatar táirgí íogaire go hiomlán ón léirscaoileadh, lena n-áirítear táirgí talmhaíochta éagsúla, fíonta agus biotáillí, ceimiceáin, plaistigh, páipéar bunaithe ar adhmad, teicstílí agus éadaí, coisbheart, táirgí ceirmeacha, earraí gloine, earraí táirmhiotail agus feithiclí
 • Má bhíonn borradh tobann faoi allmhairí earraí áirithe AE isteach i dtíortha CGC, is féidir le tíortha EAC cosaint a dhéanamh ar chosaintí amhail cuótaí iompórtála agus tabhairt isteach athuair dleachtanna.
 • Forchuirtear teorainneacha ar chánacha onnmhairiúcháin breise a d’fhéadfadh a bheith ann ar amhábhair agus ar bhianna neamhphróiseáilte. Dá réir sin, ní bheidh baill EAC in ann cánacha nua onnmhairiúcháin a ghearradh ach amháin tar éis dóibh fógra a thabhairt don Aontas Eorpach agus ar feadh tréimhse teoranta ama.
 • Úsáid an rogha cuardaigh atá ag Mo Chúntóir Trádála chun teacht ar an bhfaisnéis chruinn faoi dhleachtanna agus faoi tharaifí a bhaineann le do tháirge ar leith, agus tír thionscnaimh agus ceann scríbe an táirge sin á gcur san áireamh. Má bhíonn amhras ort, téigh i dteagmháil le d’údaráis chustaim.

Rialacha maidir le tionscnamh

Chun cáiliú do chóir fhabhrach, beidh ar do tháirge na rialacha tionscnaimh faoin gcomhaontú a chomhlíonadh. Féach ar anuirlis idirghníomhach "Rialacha Féinmheasúnaithe maidir le Rialacha Tionscnaimh (ROSA) atá in Mo Chúntóir Trádála chun a mheas an gcomhlíonann do tháirge na rialacha tionscnaimh agus chun a fháil amach conas na doiciméid chearta a ullmhú.

Tá eolas ginearálta faoi na rialacha tionscnaimh ar fáil thíos.

Cuireann rialacha solúbtha tionscnaimh ar chumas tíortha EAC táirgí a onnmhairiú le hionchur ó thíortha eile, go háirithe in earnálacha tábhachtacha – talmhaíocht, iascach, teicstílí agus éadaí. Mar shampla, is féidir le táirge teicstíle teacht isteach in AE saor ó dhleacht má tharla céim amháin ar a laghad ina tháirgeadh – amhail fíodóireacht nó cniotáil – i dtír EPA.

Caoinfhulaingt

Tá na lamháltais a áirítear san EPA níos boige ná na lamháltais is gnách. Is ionann iad agus 15 % i bpraghas iaroibre an táirge deiridh, in ionad 10 % dá bhforáiltear sa chuid is mó de chomhaontuithe an AE. Beidh feidhm ag lamháltais shonracha maidir le teicstílí agus éadaí.

Carnadh

Cuimsíonn an EPA na cineálacha carntha seo a leanas:

 • Carnadh déthaobhach leis an AE
 • Carnadh trasnánach agus iomlán le tíortha agus críocha thar lear agus le tíortha ACC, faoi choinníollacha áirithe.
 • Carnadh le tíortha comharsanacha i mbéal forbartha, faoi choinníollacha áirithe.

Iompar díreach

Ní mór fianaise ar iompar díreach a thabhairt d’údaráis chustaim na tíre allmhairithe.

Aistarraingt dleachta

Féadfar aisíocaíocht a éileamh ar dhleacht a íocadh ar ábhair, a allmhairíodh roimhe sin lena bpróiseáil tuilleadh agus a onnmhairíodh ansin chuig tír a shínigh EPA leis an AE.

Coinníollacha soithí

Na héisc a ghabhtar ar an mórmhuir agus i gCriosanna Eacnamaíocha Eisiach thíortha EAC, ní féidir a mheas gur de thionscnamh tíre EAC iad ach amháin nuair a ghabhann soithí í a chomhlíonann critéir áirithe. Baineann na critéir sin leis an áit ina bhfuil an soitheach cláraithe, leis an mbratach faoina gcuireann siad an soitheach “,” agus lena n-úinéireacht.

Níl aon cheanglas sonrach maidir le náisiúntacht na foirne, na máistrí ná na n-oifigeach. Tá deireadh curtha anois leis na riachtanais sin, a bhí i gComhaontú bunaidh Cotonou, chun cabhrú le tíortha an EPA an áit tionscnaimh a bhronnadh ar an iascaireacht.

Rialacha tionscnaimh a bhaineann go sonrach leis an táirge

 • Áirítear rialacha táirge-shonracha in Iarscríbhinn II den EPA AE-EAC.
 • Seiceáil na rialacha táirge ar leith tionscnaimh le haghaidh do tháirge trí Mo Cúntóir Trádála

Ceanglais táirge

Rialacha teicniúla agus ceanglais theicniúla

 • Foghlaim faoi na ceanglais theicniúla, na rialacha agus na nósanna imeachta [nasc] nach mór d’earraí a chomhlíonadh chun go n-allmhaireofar iad san Aontas Eorpach.
 • Cuardaigh na rialacha agus na rialacháin shonracha is infheidhme maidir le do tháirge agus a thír thionscnaimh i mbunachar sonraí Mo Chúntóirí Trádála.

Ceanglais sláinte agus sábháilteachta SPS

Doiciméid agus nósanna imeachta imréitigh custaim

Cruthúnais ar thionscnamh

 • Chun bheith i d’onnmhaireoir formheasta, ní mór duit a bheith in ann stádas tionscnaimh do tháirgí a chruthú d’údaráis chustaim, chomh maith le haon cheanglais eile a d’fhéadfadh siad a fhorchur.

Féadfaidh na húdaráis chustaim do stádas onnmhaireora formheasta a tharraingt siar i gcás mí-úsáide. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi na nósanna imeachta, déan teagmháil le d’údaráis chustaim.

 • Chun cáiliú do rátaí dleachta fabhracha, ní mór cruthúnas tionscnaimh a bheith ag gabháil le táirgí de thionscnamh thíortha EAC. Leanfaidh cruthúnas ar thionscnamh de bheith bailí go ceann 10 mhí. D’fhéadfadh ceann amháin díobh seo a leanas a bheith i gceist:
  • Deimhniú Gluaiseachta EUR.1 — arna eisiúint ag údaráis chustaim na tíre onnmhairithe. Ní mór don onnmhaireoir (nó don ionadaí údaraithe) a bhfuil iarratas á dhéanamh aige ar dheimhniú a bheith sásta doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh na dtáirgí lena mbaineann arna iarraidh sin dó agus ní mór dó ceanglais eile na rialacha maidir le tionscnamh a chomhlíonadh.
  • Dearbhú sonraisc – arna eisiúint ag aon onnmhaireoir, le haghaidh coinsíneachtaí ar fiú EUR 6,000 nó níos lú a luach, nó ag onnmhaireoirí formheasta, le haghaidh coinsíneachtaí de luach ar bith. Agus dearbhú sonraisc á líonadh isteach agat, ba cheart duit a bheith réidh chun doiciméid a chur isteach lena gcruthaítear stádas tionscnaimh do tháirgí.

Doiciméid eile

 • Faigh amach faoi na doiciméid agus na nósanna imeachta eile a bhaineann le himréiteach custaim is gá chun iompórtáil isteach san Aontas Eorpach.

Maoin Intleachtúil agus Tásca Geografacha

Trádáil i Seirbhísí

Soláthar Poiblí

Infheistíocht

Eile (iomaíocht, TSD)

Iomaíocht

 • Ó 2014 i leith, tá an tAontas Eorpach tar éis deireadh a chur le fóirdheontais onnmhairiúcháin ar na táirgí go léir a onnmhairíodh chuig tíortha uile an EPA.
 • Rinne an tAontas Eorpach bearta a íoslaghdú le táirgeadh agus le saobhadh trádála
 • Leis an gcaibidil maidir le talmhaíocht, ráthaítear nach gcuirfidh an AE fóirdheontais ar onnmhairí i bhfeidhm, fiú nuair a bhíonn géarchéim sa mhargadh.
 • Má tá tionscal áitiúil faoi bhagairt mar gheall ar bhorradh a bheith á iompórtáil ón Eoraip, ceadaíonn an EPA bearta a chur i bhfeidhm chun earnálacha tionsclaíocha agus tionscal naíonán EAC a chosaint.

Forbairt inbhuanaithe

 • Tá an chaibidil maidir le talmhaíocht dírithe ar fhorbairt talmhaíochta inbhuanaithe, lena n-áirítear slándáil bia, forbairt tuaithe agus laghdú bochtaineachta in EAC. Cuireann sé ceangal ar na Páirtithe idirphlé beartais níos doimhne a dhéanamh maidir le talmhaíocht agus slándáil bia, lena n-áirítear trédhearcacht maidir lena mbeartais intíre faoi seach.
 • Treisíonn an chaibidil maidir le hiascaigh comhar maidir le húsáid inbhuanaithe acmhainní i réimse an iascaigh, amhail measúnú agus bainistiú acmhainní; Faireachán ar thionchair chomhshaoil, eacnamaíocha agus shóisialta; Comhréireacht leis na dlíthe náisiúnta atá ann cheana agus leis na hionstraimí idirnáisiúnta ábhartha; Rialú agus faireachas éifeachtach chun iascaireacht neamhdhleathach, neamhthuairiscithe agus neamhrialáilte a chomhrac;
 • Is é is aidhm don chaibidil maidir le comhar eacnamaíoch agus forbartha feabhas a chur ar iomaíochas na ngeilleagar EAC, cumas soláthair a fhorbairt agus cuidiú le comhaltaí EAC EPA a chur chun feidhme go rianúil;
 • Tá dlúthnasc idir EPA agus Comhaontú Cotonou agus na gnéithe riachtanacha a bhaineann leis amhail cearta an duine, an daonlathas agus an smacht reachta;

Lánpháirtiú réigiúnach

Baineann an EPA leis an trádáil idir thíortha EAC agus leis an trádáil leis an Aontas Eorpach.

 • Cuireann an EPA toirmeasc ar shrianta gan údar nó idirdhealaithe ar allmhairí agus onnmhairí, rud a chuireann le hiarrachtaí EAC bacainní neamhtharaifí (NTBanna) a dhíothú sa trádáil laistigh den Chomhairle Eorpach.

Forbairt acmhainní agus cúnamh teicniúil

Cuireann an tAontas Eorpach tacaíocht ar fáil, a mhaoineofar trí ionstraimí atá ann cheana, go háirithe buiséad forbartha an AE agus an Ciste Eorpach Forbraíochta (CEF), trí Chúnamh don Trádáil.

Naisc agus doiciméid úsáideacha

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa