Izcelsmes noteikumi

ESir noslēgusi īpašus nolīgumus vai režīmus ar partnervalstīm par preferenciāliem tarifiem, kas ietver arī īpašus izcelsmes noteikumus, lai noteiktu, vai produktu uzskata par partnervalsts izcelsmes ražojumu. Šādos apstākļos produktam piemēro preferenciāla tarifa režīmu.

Izcelsmes noteikumi, ko piemēro katrai partnervalstij saskaņā ar dažādiem nolīgumiem, nav identiski, lai gan to visu pamatā ir vieni un tie paši jēdzieni. Tādējādi katram preferenču režīmam ir pievienots īpašs izcelsmes noteikumu kopums, ar kuru jums ir jākonsultējas šādi:

Lasiet vairāk, lai paskaidrotu pamatprincipus.

Izcelsmes procedūras

Izcelsmes apliecinājums

Izcelsmes apliecinājums ir starptautiskās tirdzniecības dokuments, kas apliecina, ka sūtījumā iekļauto preču izcelsme ir konkrētā valstī vai teritorijā. Izcelsmes sertifikātus pievieno muitas importa deklarācijai (vai vienotajam administratīvajam dokumentam, VAD), ja tos iesniedz ES muitas dienestam.

Preču noteiktas izcelsmes statusu var pierādīt ar:

  • nepreferenciālas izcelsmes sertifikāts. Tā apliecina, ka preču izcelsmes valsts nevar pretendēt uz preferenciālu režīmu – šos sertifikātus parasti izdod tirdzniecības kameras.
  • preferenciālas izcelsmes sertifikāts – tas ļauj precēm gūt labumu no samazinātiem vai nulles nodokļiem, ja tās importē no trešās valsts, ar kuru ES ir noslēgusi preferenču nolīgumu

Šie sertifikāti jāizdod eksportētājvalsts muitas dienestiem, un tie jāuzrāda muitošanas laikā.

Kāda veida sertifikātu nosaka katrā preferenču nolīgumā: A veidlapa (VPS režīmam), EUR MED (dažām konkrētām lietām PEM sistēmā) vai EUR 1 veidlapa (visas pārējās lietas).

Alternatīvi par sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz EUR 6000, eksportētāji var izdot faktūras deklarāciju neatkarīgi no tirdzniecības partnervalsts. Par sūtījumiem, kuru vērtība pārsniedz EUR 6000, faktūras deklarācijas pieņem tikai tad, ja tās ir sagatavojis tā sauktais atzītais eksportētājs.  

Īpašs rēķindeklarācijas gadījums ir REX sistēma:

REX sistēmas pamatā ir pašsertifikācijas princips, ko veic ekonomikas dalībnieki, kuri paši izdod tā dēvētos “paziņojumus par izcelsmi”.

Paziņojums par izcelsmi ir izcelsmes deklarācija, ko reģistrētais eksportētājs pievienojis faktūrrēķinā vai kādā citā tirdzniecības dokumentā. Paziņojuma par izcelsmi teksts ir iekļauts SMK ĪA (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (OV L 343, 29.12.2015.) (CELEX 32015R2447) 22-07.pielikumā.

Lai uzņēmēji būtu tiesīgi sagatavot paziņojumu par izcelsmi, tiem ir jābūt reģistrētiem datubāzē to izcelsmes valsts kompetentajām iestādēm. Pēc šīs reģistrācijas uzņēmējs kļūs par “reģistrētu eksportētāju”.

Informācija par reģistrētā eksportētāja datiem ir publicēta ES īpašajās lapās par REX. Šajā lapā uzņēmumi var pārbaudīt to reģistrēto eksportētāju reģistrācijas derīgumu, kuri iesniedz paziņojumus par izcelsmi.

Jāņem vērā, ka sūtījumiem, kuru vērtība ir mazāka par EUR 6000, paziņojumu par izcelsmi var sagatavot bez reģistrēšanas pienākuma.

REX sistēmas pakāpeniska īstenošana

REX sistēma pakāpeniski aizstāj pašreizējo sistēmu, kuras pamatā ir valdības iestāžu izdoti izcelsmes sertifikāti un uzņēmēju sagatavotas rēķindeklarācijas.

To pirmo reizi un pakāpeniski piemēro vispārējo preferenču sistēmai (VPS). Skatīt tās pašreizējo īstenošanas stāvokli un to valstu sarakstu, kuras to piemēro.

Saistoša izziņa par izcelsmi (SII)

Ja neesat pārliecināts par savu preču izcelsmi vai vienkārši vēlaties juridisko noteiktību, jūs varat pieteikties lēmumam par saistošu informāciju par izcelsmi (SII).

SII lēmumi ir saistoši turētājam un ES muitas dienestiem. Tie ir derīgi – un saistoši – pēc to izdošanas, ja preces un apstākļi, kas aprakstīti, pieprasot SII lēmumu, visos aspektos ir identiski.  Parasti tās ir derīgas trīs gadus no izdošanas dienas.

Šeit varat atrast to iestāžu sarakstu, kas ir atbildīgas par SII izdošanu katrā no 27 ES valstīm (skatīt 19. lpp. OV C 29, 28.01.2017.). Šeit varat atrast arī citus norādījumus par saistošo informāciju par izcelsmi.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites