Glosārija termins:

Vispārējā preferenču shēma

Tirdzniecības sistēma, kas atsevišķām valstīm vienpusēji piešķir preferenciālus tarifus bez savstarpīguma principa. GATT to apstiprināja 1971. gadā, ļaujot rūpnieciski attīstītajām dalībvalstīm pieņemt vienvirziena tarifa preferences par labu jaunattīstības valstīm.

Atbrīvojumu 1979. gadā padarīja vispārīgāku un pastāvīgāku, pieņemot “veicinošo klauzulu”, kas ļauj rūpnieciski attīstītajām valstīm īstenot pasākumus, ar kuriem “diferencētu un labvēlīgāku režīmu” attiecina arī uz jaunattīstības valstīm.

ES ieviesa šo preferenču sistēmu 1971. gadā, lai palīdzētu jaunattīstības valstīm pārdot vairāk savu ražojumu rūpnieciski attīstītajās valstīs un veidot savu rūpniecību. VPS preferences tiek piešķirtas konkrētu produktu eksportam no konkrētām valstīm.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites