EPO - Centraal-Afrika

De EPO tussen de EU en Centraal-Afrika maakt het voor mensen en bedrijven uit de EU en Kameroen gemakkelijker om in elkaar te investeren en handel met elkaar te drijven, en om de ontwikkeling in Centraal-Afrika te stimuleren. Ontdek hoe de EPO van de EU met Kameroen uw handel ten goede kan komen.

In een oogopslag

De onderhandelingen over een alomvattende EPO met de hele Centraal-Afrikaanse regio zijn in 2003 van start gegaan. Tot op heden is een EPO tussen de EU en Kameroen in werking getreden, die een stap vormt in de richting van een volledige regionale overeenkomst.

De overeenkomst biedt Kameroen ongekende vrije toegang tot de EU-markt voor al zijn producten. Deze omvatten bananen, aluminium, verwerkte cacaoproducten, multiplex en andere verse en getransformeerde landbouwproducten. Van haar kant profiteert de EU sinds 4 augustus 2016 van een geleidelijke liberalisering van haar producten op de Kameroense markt.

Begunstigde landen

 • Kameroen is het enige land in Centraal-Afrika dat de EPO uitvoert.
 • Gabon en Congo (Brazzaville) hebben de economische partnerschapsovereenkomst nog niet ondertekend. Congo handelt met de EU in het kader van het SAP van de EU, terwijl Gabon, als hogermiddeninkomensland volgens de classificatie van de Wereldbank, sinds 1 januari 2014 niet meer in aanmerking komt voor het SAP-stelsel.
 • Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Sao Tomé en Principe en Equatoriaal-Guinea zijn de minst ontwikkelde landen, zodat zij in aanmerking komen voor rechten- en quotavrije EU-toegang in het kader van de EBA-regeling van de EU.
 • De EU en de regionale organisaties van Centraal-Afrika (CEMAC en ECCAS) bestuderen de mogelijkheid om via de reeds door Kameroen gebruikte tijdelijke overeenkomst tot een alomvattende economische partnerschapsovereenkomst te komen.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van Centraal-Afrika

Rekening houdend met de verschillen in ontwikkelingsniveau tussen de partijen, voorziet de EPO in asymmetrische bepalingen ten gunste van Kameroen, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en speciale vrijwaringsmaatregelen en maatregelen voor bepaalde gevoelige landbouwmarkten en -industrieën.

 • Terwijl de EU-markten onmiddellijk en volledig worden geopend, heeft Kameroen 15 jaar de tijd om zich open te stellen voor invoer uit de EU. Bovendien zullen producenten van 20 % van de meest gevoelige goederen permanent tegen concurrentie worden beschermd.

Tarieven

 • De EU kent nulrechten en nulquota toe aan invoer uit Kameroen. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en gratis voor alle producten.
 • Kameroen schaft de rechten op 80% van de goederen geleidelijk af, over een periode van 15 jaar. Gevoelige producten, waaronder de meeste soorten vlees, wijnen en gedistilleerde dranken, mout, zuivelproducten, meel, bepaalde groenten, hout en houtproducten, gebruikte kleding en textiel, schilderijen en gebruikte banden, zijn volledig uitgesloten van liberalisering.
 • Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van oorsprong en bestemming. Neem bij twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

Oorsprongsregels

 

Om voor preferentiële behandeling in aanmerking te komen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg het interactieveinstrument voor zelfbeoordeling van oorsprongsregels (ROSA)in Mijn handelsassistent om na te gaan of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Algemene informatie over de oorsprongsregels vindt u hieronder.

Er wordt momenteel onderhandeld over nieuwe, verbeterde oorsprongsregels, die zo spoedig mogelijk aan de EPO zullen worden gehecht.

Ondertussen profiteert Kameroen van de verbeterde algemene EPO-oorsprongsregels (link), die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2016/1076 van de Raad (ex 1528/2007) inzake markttoegang in de EU.

Tolerantie

Toleranties opgenomen in de EPA zijn milder dan de gebruikelijke. Deze bedragen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct, in plaats van 10 % waarin de meeste overeenkomsten van de EU voorzien. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De EPO tussen de EU en Centraal-Afrika omvat de volgende soorten cumulatie:

 • Bilaterale cumulatie met de EU.
 • Diagonale cumulatie en volledige cumulatie met LGO en ACS-landen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Cumulatie met naburige ontwikkelingslanden, onder bepaalde voorwaarden.

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van rechtstreeks vervoer moet bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden ingediend.

Teruggave van rechten

Restitutie kan worden aangevraagd voor rechten die zijn betaald op materialen die eerder zijn ingevoerd voor verdere verwerking en vervolgens zijn uitgevoerd naar een land dat een EPO met de EU heeft ondertekend.

Voorwaarden voor vaartuigen

Vis die in volle zee en in de exclusieve economische zones van Kameroen is gevangen, kan alleen als van oorsprong uit Kameroen worden beschouwd wanneer hij is gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria verwijzen naar de plaats van registratie van een schip, naar de vlag waaronder ze "zeilen" en naar hun eigendom.

Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan de nationaliteit van de bemanning, kapiteins of officieren. Deze vereisten, die in de oorspronkelijke Overeenkomst van Cotonou waren opgenomen, zijn nu geschrapt om het verlenen van oorsprong aan door EPO-landen gevangen vis te vergemakkelijken.

Productspecifieke oorsprongsregels

Productvereisten

Technische voorschriften en vereisten

 • Lees meer over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te kunnen worden ingevoerd.
 • Zoek naar de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in de My Trade Assistant-database.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS

Documenten en procedures voor douaneafhandeling

 Bewijzen van oorsprong

 • Om toegelaten exporteur te worden, moet u aan uw douaneautoriteiten de oorsprong van uw producten kunnen bewijzen, evenals alle andere vereisten die zij kunnen opleggen.

De douaneautoriteiten kunnen uw status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Neem voor meer informatie over de procedures contact op met uw douaneautoriteiten.

 • Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit Kameroen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Het bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan zijn:
  • Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 - afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of zijn gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en moet voldoen aan de andere eisen van het protocol betreffende de oorsprongsregels.
  • een factuurverklaring – afgegeven door een exporteur, voor zendingen met een waarde van 6 000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs, voor zendingen van welke waarde dan ook. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten in te dienen waaruit de oorsprong van uw producten blijkt.

Andere documenten

 • Lees meer over andere inklaringsdocumenten en -procedures [link] die nodig zijn om in de Europese Unie te importeren.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (concurrentie, handel en duurzame ontwikkeling)

Bemiddeling en arbitrage

Het reglement van orde voor bemiddeling en arbitrage en de gedragscode voor arbiters zijn onlangs vastgesteld bij Besluit 2019/1954 van de Raad.

Concurrentie

 • Sinds 2014 heeft de EU de exportsubsidies voor alle producten die naar alle EPO-landen worden uitgevoerd stopgezet.
 • De EU heeft de maatregelen met productie- en handelsverstorende gevolgen tot een minimum beperkt
 • Als de lokale industrie wordt bedreigd als gevolg van de toename van de invoer uit Europa, staat de EPO Kameroen toe maatregelen te nemen om gevoelige sectoren te beschermen.

Ontwikkelingssamenwerking

Om ten volle te kunnen profiteren van de handelspreferenties van de EPO heeft de overeenkomst ook een samenwerkingscomponent. De belangrijkste prioritaire gebieden van ontwikkelingssamenwerking die door de EU en Kameroen zijn vastgesteld, zijn:

 • Ontwikkeling van regionale basisinfrastructuur;
 • Landbouw en voedselzekerheid;
 • industrie, diversificatie en concurrentievermogen van economieën;
 • versterking van de regionale integratie;
 • verbetering van het ondernemingsklimaat;
 • Ondersteuning van de uitvoering van handelsgerelateerde regels.

Duurzame ontwikkeling

EPO's zijn uitdrukkelijk gebaseerd op de "essentiële en fundamentele" elementen van deOvereenkomst  van Cotonou, d.w.z. mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. EPO's bevatten dus een aantal van de krachtigste bewoordingen over rechten en duurzame ontwikkeling die in EU-overeenkomsten beschikbaar zijn.

 • De "niet-uitvoeringsclausule" betekent dat "passende maatregelen" (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een partij haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen inhouden.
 • Het Gemengd EPO-comité heeft tot taak het effect van de uitvoering op de duurzame ontwikkeling van de partijen te monitoren en te beoordelen. Overeenkomstig de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en de parlementsleden.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links