EPO — Centraal-Afrika

De EPO tussen de EU en Centraal-Afrika maakt het voor mensen en bedrijven uit de EU en Kameroen gemakkelijker om te investeren in en handel te drijven in en handel te drijven in Centraal-Afrika, en om de ontwikkeling in heel Centraal-Afrika te stimuleren. Ontdek hoe de EPO van de EU met Kameroen uw handel ten goede kan komen.

In een oogopslag

De onderhandelingen over een alomvattende EPO met de hele regio Centraal-Afrika zijn in 2003 van start gegaan. Tot op heden is een EPO tussen de EU en Kameroen in werking getreden, wat een stap is in de richting van een volledige regionale overeenkomst.

De overeenkomst heeft Kameroen voor al zijn producten een ongekende vrije toegang tot de EU-markt verschaft. Het gaat onder meer om bananen, aluminium, verwerkte cacaoproducten, multiplex en andere verse en verwerkte landbouwproducten. Van haar kant heeft de EU sinds 4 augustus 2016 geprofiteerd van een geleidelijke liberalisering van haar producten op de Kameroense markt.

Begunstigde landen

 • Momenteel is Kameroen het enige land in Centraal-Afrika dat de EPO uitvoert.
 • Gabon en Congo (Brazzaville) hebben de economische partnerschapsovereenkomst nog niet ondertekend. Congo handelt met de EU in het kader van het SAP van de EU, terwijl Gabon, als hogere-middeninkomensland volgens de classificatie van de Wereldbank, sinds 1 januari 2014 niet meer in aanmerking komt voor het SAP-stelsel.
 • Tsjaad, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Sao Tomé en Principe en Equatoriaal-Guinea zijn minst ontwikkelde landen, zodat zij in aanmerking komen voor rechten- en contingentvrije toegang tot de EU in het kader van de EBA-regeling van de EU.
 • De EU en de Centraal-Afrikaanse regionale organisaties (CEMAC en ECCAS) bestuderen de mogelijkheid om een alomvattende economische partnerschapsovereenkomst te sluiten via de stapsgewijze overeenkomst die Kameroen reeds heeft gebruikt.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van Centraal-Afrika

Rekening houdend met de verschillen in ontwikkelingsniveau tussen de partijen, voorziet de EPO in asymmetrische bepalingen ten gunste van Kameroen, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en bijzondere vrijwaringsmaatregelen en maatregelen voor bepaalde gevoelige landbouwmarkten en -industrieën.

 • Hoewel de EU-markten onmiddellijk en volledig zijn opengesteld, heeft Kameroen 15 jaar de tijd om open te staan voor invoer uit de EU. Bovendien zullen producenten van 20 % van de meest gevoelige goederen permanent worden beschermd tegen concurrentie.

Tarieven

 • De EU kent nulrechten en nulcontingenten toe voor invoer uit Kameroen. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en vrij voor alle producten.
 • Kameroen schaft de rechten op 80 % van de goederen geleidelijk af, over een periode van 15 jaar. Gevoelige producten, waaronder de meeste soorten vlees, wijn en gedistilleerde dranken, mout, zuivelproducten, meel, bepaalde groenten, hout en houtproducten, gebruikte kleding en textiel, schilderijen en gebruikte banden, zijn volledig van liberalisering uitgesloten.
 • Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie over rechten en tarieven voor uw specifieke product te vinden, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem in geval van twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

Oorsprongsregels

 

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Rules of Origin Self Assessment (ROSA)” in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en om na te gaan hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

Hieronder vindt u algemene informatie over de oorsprongsregels.

Over nieuwe, verbeterde oorsprongsregels wordt momenteel onderhandeld en zullen zo spoedig mogelijk aan de EPO worden gehecht.

In de tussentijd profiteert Kameroen van de algemene EPO met verbeterde oorsprongsregels (link), die zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 2016/1076 van de Raad (ex 1528/2007) inzake markttoegang in de EU.

Tolerantie

De in het EPA opgenomen toleranties zijn soepeler dan de gebruikelijke. Zij bedragen 15 % van de prijs af fabriek van het eindproduct, in plaats van 10 % in de meeste overeenkomsten van de EU. Voor textiel en kleding gelden specifieke toleranties.

Cumulatie

De EPO EU-Centraal-Afrika omvat de volgende vormen van cumulatie:

 • Bilaterale cumulatie met de EU.
 • Diagonale cumulatie en volledige cumulatie met LGO’s en ACS-landen, onder bepaalde voorwaarden.
 • Cumulatie met naburige ontwikkelingslanden, onder bepaalde voorwaarden.

Rechtstreeks vervoer

Het bewijs van het rechtstreekse vervoer moet aan de douaneautoriteiten van het land van invoer worden overgelegd.

Teruggave van rechten

Er kan terugbetaling worden gevraagd van rechten die zijn betaald op materialen die eerder voor verdere verwerking werden ingevoerd en vervolgens werden uitgevoerd naar een land dat een EPO met de EU heeft ondertekend.

Vaartuigvoorwaarden

Vis die in volle zee en in de exclusieve economische zones van Kameroen wordt gevangen, kan alleen als van oorsprong uit Kameroen worden beschouwd wanneer hij wordt gevangen door vaartuigen die aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria hebben betrekking op de plaats van registratie van een vaartuig, de vlag waaronder zij varen en de eigendom ervan.

Er is geen specifieke eis inzake de nationaliteit van de bemanning, kapiteins of officieren. Deze vereisten, die in de oorspronkelijke Overeenkomst van Cotonou waren opgenomen, zijn nu geschrapt om het gemakkelijker te maken de oorsprong te verlenen aan vis die door EPO-landen is gevangen.

Productspecifieke oorsprongsregels

Productvereisten

Technische voorschriften en voorschriften

 • Lees meer over de technische vereisten, regels en procedures [link] waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te worden ingevoerd.
 • Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van oorsprong in de My Trade Assistant database.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS

Documenten en procedures voor douaneafhandeling

 Bewijzen van oorsprong

 • Om toegelaten exporteur te worden, moet u aan uw douaneautoriteiten kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en welke andere voorwaarden zij eventueel stellen.

De douaneautoriteiten kunnen uw status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

 • Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit Kameroen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Het kan gaan om:
  • Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 - afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet op verzoek documenten kunnen overleggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het protocol inzake de oorsprongsregels voldoen.
  • een factuurverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs, voor zendingen van ongeacht welke waarde. Wanneer u een factuurverklaring invult, moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn.

Andere documenten

 • Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures [link] die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

Handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (mededinging, speelgoedrichtlijn)

Bemiddeling en arbitrage

Het reglement van orde voor bemiddeling en arbitrage en de gedragscode voor scheidsrechters zijn onlangs aangenomen bij Besluit 2019/1954 van de Raad.

Mededinging

 • Sinds 2014 heeft de EU de uitvoersubsidies voor alle producten die naar alle EPO-landen worden uitgevoerd, stopgezet.
 • De EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende maatregelen tot een minimum beperkt
 • Als de lokale industrie bedreigd wordt door de sterke invoer uit Europa, kan Kameroen op grond van de EPO maatregelen nemen om gevoelige sectoren te beschermen.

Ontwikkelingssamenwerking

Om de handelspreferenties van de EPO ten volle te kunnen benutten, heeft de overeenkomst ook een samenwerkingscomponent. De belangrijkste prioritaire gebieden van ontwikkelingssamenwerking die door de EU en Kameroen zijn vastgesteld, zijn:

 • Ontwikkeling van regionale basisinfrastructuur;
 • Landbouw en voedselzekerheid;
 • Industrie, diversificatie en concurrentievermogen van economieën;
 • Versterking van de regionale integratie;
 • Verbetering van het ondernemingsklimaat;
 • Ondersteuning van de tenuitvoerlegging van handelsgerelateerde regels.

Duurzame ontwikkeling

EPO’s zijn uitdrukkelijk gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen van deOvereenkomst van Cotonou, namelijk mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur. EPO’s bevatten dus een van de sterkste bewoordingen over rechten en duurzame ontwikkeling in EU-overeenkomsten.

 • De „niet-uitvoeringsclausule” houdt in dat „passende maatregelen” (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een van de partijen haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen omvatten.
 • Het gemengd EPO-comité is belast met het toezicht op en de beoordeling van het effect van de uitvoering op de duurzame ontwikkeling van de partijen. In overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en parlementsleden.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links