Oost- en Zuidelijk Afrika (EPO)

De EPO tussen de EU en de ESA maakt het voor mensen en bedrijven uit beide regio’s gemakkelijker om te investeren in en handel te drijven met elkaar, en om de ontwikkeling in Oost- en Zuidelijk Afrika te stimuleren. Lees hoe de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO) van de EU met 5 Afrikaanse landen uw handel ten goede kunnen komen.

In een notendop

De tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en oostelijk en zuidelijk Afrika (EU-ESA iEPA) is in augustus 2009 ondertekend door Mauritius, de Seychellen, Zimbabwe en Madagaskar en is in mei 2012 voorlopig toegepast. In januari 2013 heeft het Europees Parlement de overeenkomst goedgekeurd. De Comoren hebben de overeenkomst in juli 2017 ondertekend en zijn in februari 2019 begonnen met de toepassing ervan.

De iEPA tussen de EU en ESA omvat:

 • afschaffing van alle rechten en contingenten van de EU voor invoer uit OZA-staten;
 • de geleidelijke openstelling van de ESA-markten voor EU-uitvoer;
 • gedetailleerde bepalingen inzake oorsprongsregels, visserij en handelsbescherming;
 • samenwerking op het gebied van technische handelsbelemmeringen en normen op het gebied van de gezondheid van dieren en planten;
 • regels inzake ontwikkelingssamenwerking;
 • mechanismen voor geschillenbeslechting.

De vijf landen die de overeenkomst reeds toepassen, hebben zich bereid verklaard om verder te gaan dan de handel in goederen, in de richting van een uitgebreidere overeenkomst. Op 2 oktober 2019 zijn onderhandelingen gestart om het toepassingsgebied van de EPO uit te breiden tot de handel in diensten, investeringen, duurzame ontwikkeling en concurrentie. Bovendien zijn de partijen het eens geworden over een pakket ter modernisering van de oorsprongsregels voor deze EPO.

Begunstigde landen

 • Comoren
 • Madagaskar
 • Mauritius
 • Seychellen
 • Zimbabwe
 • De overeenkomst staat open voor andere landen uit de regio.

Asymmetrische bepalingen ten gunste van de OZA-landen

De EPO tussen de EU en de ESA voorziet in asymmetrische bepalingen ten gunste van de OZA-landen, zoals de uitsluiting van gevoelige producten van de liberalisering, lange liberaliseringsperioden, flexibele oorsprongsregels en speciale waarborgen en maatregelen voor de landbouw, de voedselzekerheid en de bescherming van de opkomende industrie.

 • Terwijl de EU-markten onmiddellijk en volledig open waren, openen de OZA-staten hun markten gedeeltelijk voor invoer uit de EU, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de verschillen in ontwikkelingsniveau.

Tarieven

De EU verleent 100 % rechten- en contingentvrije toegang tot alle invoer uit OZA-landen. De toegang tot de EU-markt is permanent, volledig en vrij voor alle producten.

De OZA-landen moeten hun rechten gedeeltelijk afbouwen, in overeenstemming met hun aan de tussentijdse EPO gehechte afzonderlijke schema’s, en wel als volgt:

 • Madagaskar liberaliseert 81 % van de EU-invoer;
 • Mauritius 96 %;
 • Seychellen 98 %;
 • Zimbabwe 80 %.

Gevoelige producten kunnen volledig van liberalisering worden uitgesloten. De belangrijkste uitzonderingen op de liberalisering zijn:

 • Madagaskar: vlees, melk en kaas, visserij, groenten, granen, oliën en vetten, eetbare bereidingen, suiker, cacao, dranken, tabak, chemicaliën, kunststof en papierartikelen, textiel, metalen artikelen, meubelen;
 • Mauritius: levende dieren en vlees, eetbare producten van dierlijke oorsprong, vetten, bereidingen en dranken voor menselijke consumptie, chemicaliën, kunststof en rubberwerken van leder en pelterijen, ijzer „staal” en elektronische consumptiegoederen;
 • Seychellen: vlees, visserij, dranken, tabak, lederwaren, glas- en keramische producten en voertuigen;
 • Zimbabwe: producten van dierlijke oorsprong, granen, drankpapier, kunststoffen en rubber, textiel en kleding, schoeisel, glas en keramiek, consumentenelektronica en voertuigen.

Gebruik de zoekoptie van My Trade Assistant om de exacte informatie te vinden over rechten en tarieven voor uw specifieke product, rekening houdend met het land van herkomst en bestemming. Neem in geval van twijfel contact op met uw douaneautoriteiten.

Oorsprongsregels

Om voor een preferentiële behandeling in aanmerking tekomen, moet uw product voldoen aan de oorsprongsregels van de overeenkomst. Raadpleeg de interactieve tool „Oorsprongsregels voor zelfbeoordeling (ROSA) in My Trade Assistant om te beoordelen of uw product aan de oorsprongsregels voldoet en hoe u de juiste documenten kunt opstellen.

 

Productvoorschriften

Technische voorschriften en eisen

 • Lees meer over de technische vereisten, regels en procedures waaraan goederen moeten voldoen om in de Europese Unie te kunnen worden ingevoerd.
 • Zoek de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw product en het land van herkomst in de My Trade Assistant database.

Gezondheids- en veiligheidseisen SPS-voorschriften

Douaneformaliteiten en -procedures

Bewijzen van oorsprong

Om toegelaten exporteur te worden, moet u aan uw douaneautoriteiten kunnen aantonen dat uw producten van oorsprong zijn en welke andere voorwaarden zij eventueel stellen.

De douaneautoriteiten kunnen uw status van toegelaten exporteur intrekken in geval van misbruik. Voor meer informatie over de procedures kunt u contact opnemen met uw douaneautoriteiten.

Om voor preferentiële rechten in aanmerking te komen, moeten producten van oorsprong uit OZA-landen vergezeld gaan van een bewijs van oorsprong. Bewijs van oorsprong blijft 10 maanden geldig. Dit kan het volgende zijn:

 1. een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 — afgegeven door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. De exporteur (of gemachtigde vertegenwoordiger) die een certificaat aanvraagt, moet bereid zijn op verzoek documenten over te leggen waaruit de oorsprong van de betrokken producten blijkt en aan de andere voorwaarden van het protocol betreffende de oorsprongsregels voldoet.
 2. een factuurverklaring — afgegeven door een exporteur voor zendingen met een waarde van 6,000 EUR of minder, of door toegelaten exporteurs, voor zendingen van welke waarde dan ook. Bij het invullen van een factuurverklaring moet u bereid zijn documenten over te leggen waaruit blijkt dat uw producten van oorsprong zijn en aan de andere voorwaarden van het protocol betreffende de oorsprongsregels voldoen.

Andere documenten

Lees meer over andere douanedocumenten en -procedures die nodig zijn voor invoer in de Europese Unie.

Intellectuele eigendom en geografische aanduidingen

De handel in diensten

Overheidsopdrachten

Investeringen

Andere (concurrentie, handel en duurzame ontwikkeling)

Concurrentie

 • Sinds 2014 heeft de EU een einde gemaakt aan de exportsubsidies voor alle producten die naar EPO-landen worden uitgevoerd.
 • De EU heeft maatregelen met productie- en handelsverstorende maatregelen tot een minimum beperkt
 • Als de lokale industrie wordt bedreigd door een toename van de invoer uit Europa, kunnen op grond van de EPO maatregelen worden genomen om industriële sectoren en opkomende industrieën te beschermen.

Duurzame ontwikkeling

De EPO tussen de EU en de ESA is uitdrukkelijk gebaseerd op de „essentiële en fundamentele” elementen van deOvereenkomst van Cotonou, namelijk mensenrechten, democratische beginselen, de rechtsstaat en goed bestuur.

 • De „niet-uitvoeringsclausule” houdt in dat „passende maatregelen” (zoals bepaald in de Overeenkomst van Cotonou) kunnen worden genomen indien een partij haar verplichtingen met betrekking tot de essentiële elementen niet nakomt. Dit kan de opschorting van handelsvoordelen omvatten.
 • De gezamenlijke EPO-instellingen hebben tot taak het effect van de tenuitvoerlegging van de EPO op de duurzame ontwikkeling van de partijen te monitoren en te beoordelen. In overeenstemming met de Overeenkomst van Cotonou is er een duidelijke rol weggelegd voor het maatschappelijk middenveld en de parlementsleden.

Regionale integratie

De EPO bevordert de voorbereiding van de OZA-landen op de uitvoering van de Afrikaanse continentale vrijhandelszone (AfCFTA) in het kader van de Afrikaanse Unie, en vormt aldus een bouwsteen voor regionale economische integratie.

Ontwikkelingssamenwerking, capaciteitsopbouw en technische bijstand

 • De EU is bereid steun te verlenen, die zal worden gefinancierd via bestaande instrumenten, met name de ontwikkelingsbegroting van de EU en het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), via „Hulp voor handel”.
 • Op verzoek van de vijf OZA-landen heeft de Europese Unie reeds toegezegd financiële bijstand te verlenen voor het opzetten van een EPO-coördinatiemechanisme. Het doel ervan is te zorgen voor passende coördinatie en technische ondersteuning voor de vijf OZA-landen, zodat zij effectief aan het onderhandelingsproces kunnen deelnemen. Het coördinatiemechanisme heeft reeds bijgedragen aan de voorbereiding van de verkenningsfase voor de komende onderhandelingen.

Nuttige links en documenten

Deze pagina delen:

Snelle links