Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og UK

EU og Det Forenede Kongerige er nået til enighed om handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige, som finder midlertidig anvendelse fraden 1. januar 2021 og trådte i kraft den 1. maj 2021.

Handels- og samarbejdsaftalen omfatter ikke kun handel med varer, tjenesteydelser, investeringer, offentlige indkøb og intellektuelle ejendomsrettigheder, men også en bred vifte af andre nøgleområder i EU's interesse såsom luft- og vejtransport, energi og bæredygtighed, fiskeri og koordinering af de sociale sikringsordninger. Reglerne om handel og investeringer understøttes af omfattende forpligtelser vedrørende lige vilkår og bæredygtig udvikling.

 • Den indeholder bestemmelser om nultold og nulkvoter for alle varer, der overholder de relevante oprindelsesregler.
 • Det giver EU-investorer mulighed for at etablere deres virksomheder på Det Forenede Kongeriges område og drive dem frit i de fleste sektorer.
 • Den giver markedsadgang ud over, hvad der f.eks. er aftalt med Japan, og omfatter lovgivningsmæssige bestemmelser for mange centrale servicesektorer.
 • Den sikrer, at EU-virksomheder, der allerede er etableret i Det Forenede Kongerige, ikke forskelsbehandles i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer.
 • Den sikrer følgeret for kunstnere i EU, som ikke er omfattet af internationale IPR-konventioner.
 • Den sikrer en ufordrejet handel og konkurrence for EU-virksomheder i energi- og råstofsektoren og for industrien generelt.
 • Den indeholder et kapitel om SMV'er, der har til formål at fremme SMV'ers deltagelse i aftalen.
 • Begge parter har forpligtet sig til at sikre solide lige konkurrencevilkår ved at opretholde et højt beskyttelsesniveau på områder som f.eks.:
  • miljøbeskyttelse
  • bekæmpelse af klimaændringer og CO2-prissætning
  • sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder,
  • gennemsigtighed på skatteområdet og statsstøtte
  • med effektiv national håndhævelse, en bindende tvistbilæggelsesmekanisme og mulighed for begge parter for at træffe afhjælpende foranstaltninger.

For handel med varer mellem EU og Nordirland finder protokollen om Irland og Nordirland i udtrædelsesaftalen anvendelse.

Klager

Indsend en klage

Aftalens tekst og oversigt

Tjenesteydelser

EU og Det Forenede Kongerige er vigtige partnere, når det gælder handel med tjenesteydelser og investeringer. I 2021 var Det Forenede Kongerige EU's næststørste handelspartner for tjenesteydelser efter USA. De vigtigste servicesektorer, der handles mellem EU og Det Forenede Kongerige, var de såkaldte "andre erhvervstjenester" (dvs. FoU-tjenesteydelser, juridiske tjenesteydelser, arkitekttjenester osv.), finansielle tjenesteydelser og telekommunikation, computer- og informationstjenester.

Fra den 1. januar 2021 deltager Det Forenede Kongerige ikke længere i EU's indre marked og er derfor ikke længere omfattet af principperne om fri bevægelighed for personer, fri udveksling af tjenesteydelser og etableringsfrihed. Som følge heraf kan britiske tjenesteydere for at kunne tilbyde tjenesteydelser i hele EU være nødt til at etablere sig i EU for at fortsætte driften. De skal overholde de nationale regler, procedurer og tilladelser, der gælder for deres aktiviteter i hver medlemsstat, hvor de udøver deres virksomhed. Det samme gælder for EU-operatører, dvs. at de skal overholde de nationale regler i Det Forenede Kongerige for at kunne levere tjenester i Det Forenede Kongerige.

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige indeholder bestemmelser om en betydelig grad af åbenhed for handel med tjenesteydelser og investeringer i mange sektorer, herunder liberale og erhvervsmæssige tjenesteydelser (f.eks. juridiske tjenesteydelser, revisionstjenester, arkitekttjenester), leverings- og telekommunikationstjenester, computerrelaterede og digitale tjenester, finansielle tjenesteydelser, forsknings- og udviklingstjenester, de fleste transporttjenester og miljøtjenester. Desuden gælder den også for investeringer i andre sektorer end tjenesteydelser såsom fremstillingsvirksomhed, landbrug, skovbrug, fiskeri, energi og andre primære industrier.

Markedsadgangens faktiske omfang afhænger af, hvordan tjenesten leveres: om den leveres på tværs af grænserne fra leverandørens hjemland, f.eks. over internettet ("leveringsmåde 1") om den leveres til forbrugeren i leverandørens hjemland, f.eks. en turist, der rejser til udlandet og køber tjenesteydelser ("leveringsmåde 2") om den leveres via en lokalt etableret virksomhed, der ejes af den udenlandske tjenesteyder ("leveringsmåde 3"), eller gennem midlertidig tilstedeværelse på et andet lands område af en tjenesteyder, der er en fysisk person ("leveringsmåde 4"). I praksis afhænger den faktiske evne til at levere en bestemt tjenesteydelse eller investere i en bestemt sektor også af specifikke forbehold i handels- og samarbejdsaftalen, som kan pålægges EU-tjenesteydere, når de leverer tjenesteydelser i Det Forenede Kongerige i visse sektorer, og omvendt.

Med hensyn til indrejse og midlertidigt ophold for fysiske personer i forretningsøjemed (som nævnt ovenfor som "leveringsmåde 4") er EU og Det Forenede Kongerige blevet enige om en bred vifte af gensidige forpligtelser. Parterne kan ikke nægte en sådan indrejse og ophold af økonomiske grunde (f.eks. kvoter, økonomiske behovsprøver) — selv om der i nogle tilfælde kan være forbehold over for forpligtelserne. I visse tilfælde kan der også stadig kræves visum og/eller opholds- eller arbejdstilladelse.

Aftalen omfatter følgende personkategorier:

 • Forretningsrejsende i etableringsøjemed — f.eks. en leder, der kommer ind i Det Forenede Kongerige for at oprette et datterselskab. Disse personer kan komme i 90 dage inden for en periode på 6 måneder.
 • Virksomhedsinternt udstationerede — f.eks. en leder, som virksomhed X i EU sender til sit datterselskab Y i Det Forenede Kongerige). Disse personer kan komme i 3 år (medmindre de er praktikanter, i hvilket tilfælde opholdet er begrænset til 1 år).
 • Forretningsrejsende på kort sigt: disse personer kan indrejse i EU eller Det Forenede Kongerige for at udføre visse (elleve) aktiviteter, der er opført på listen i punkt 8 i bilag 21. De kan komme i 90 dage inden for en periode på 6 måneder. Medlemsstaterne og Det Forenede Kongerige kan dog tage forbehold med hensyn til nogle af disse aktiviteter.
 • Leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser: disse personer kan komme ind i EU (eller i Det Forenede Kongerige) for at gennemføre en tjenesteydelseskontrakt, som deres virksomhed har med en kunde i EU (eller med en kunde i Det Forenede Kongerige) i en periode på højst 12 måneder eller kontraktens løbetid — alt efter hvad der er kortest. De bør have universitetsgrader og erhvervserfaring, der er knyttet til den tjenesteydelse, der leveres. De kan levere de tjenesteydelser, der er anført i punkt 10 i bilag 22. Medlemsstaterne kan dog tage forbehold med hensyn til nogle af disse aktiviteter: se punkt 12 i bilag 22 — dvs. at betingelserne for at levere en given tjeneste kan være mere restriktive eller endog umulige.
 • Selvstændige erhvervsdrivende. Det samme som leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser, men de er selvstændige. Listen over tilladte tjenesteydelser findes i punkt 11 i bilag 22.

Desuden finder alle nationale regler om erhvervsmæssige kvalifikationer anvendelse. Handels- og samarbejdsaftalen omfatter en ramme, hvorved Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige senere i hvert enkelt tilfælde og for specifikke erhverv kan aftale yderligere ordninger for anerkendelse af visse erhvervsmæssige kvalifikationer, som vil blive et bilag til selve aftalen. Sådanne ordninger skal vedtages af Partnerskabsrådet.

Praktiske oplysninger til tjenesteydere fra EU, der leverer tjenesteydelser i Det Forenede Kongerige

Licensgiver

For at kunne levere en tjenesteydelse i Det Forenede Kongerige kræves der en licens til visse forretningsaktiviteter eller andre aktiviteter.

Sådan etablerer du en virksomhed i Det Forenede Kongerige

Kravene til etablering af en virksomhed i Det Forenede Kongerige afhænger af, hvilken type virksomhed du ønsker at oprette, hvor du arbejder, og om du tager folk for at hjælpe. Vejledning i etablering af en virksomhed i Det Forenede Kongerige

Anerkendelse af faglige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer uden for Det Forenede Kongerige skal officielt anerkendes af et britisk tilsynsorgan for at kunne arbejde inden for et erhverv, der er reguleret i Det Forenede Kongerige. Oplysninger om tilsynsorganer og lovregulerede erhverv i Det Forenede Kongerige

Yderligere oplysninger om lovregulerede erhverv findes på webstedet for Det Forenede Kongeriges center for erhvervsmæssige kvalifikationer.

Oplysninger om juridiske tjenesteydelser og søtransporttjenester

Den nye handelsassistent for tjenesteydelser og investeringer, der findes på Access2Markets-portalen, tilbyder oplysninger til EU-virksomheder, der ønsker at levere juridiske tjenesteydelser og søtransporttjenester til Det Forenede Kongerige. Den indeholder oplysninger om de krav, de skal opfylde, samt kontaktoplysninger for de relevante tilsynsmyndigheder.

Regler for indrejse og ophold for kvalificeret personale

Generelle oplysninger om visumkrav for forskellige kategorier af ansøgere.

Mere specifikt for kvalificeret personale:

 1. Regler for forretningsrejsende
 2. Visum til kvalificerede arbejdstagere
 3. Virksomhedsinternt visum
 4. T5 Midlertidig arbejdstager og international arbejdstager
 5. Repræsentant for en oversøisk virksomhed

Offentlige indkøb

Handels- og samarbejdsaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige omfatter WTO-aftalen om offentlige indkøb (GPA) og går videre end den. Det betyder, at alle fordele i forbindelse med de bilaterale regler og adgangen til det britiske marked for EU-virksomheder, der stammer fra GPA, også bekræftes i henhold til handels- og samarbejdsaftalen og er genstand for bilateral tvistbilæggelse.

Handels- og samarbejdsaftalen går videre end GPA-forpligtelserne og giver yderligere markedsadgang:

 • Omfatter ordregivere, der driver gas- og varmenet, og privatejede ordregivere med monopolrettigheder i alle forsyningssektorer
 • Dækning af visse supplerende tjenester, såsom:
  • Hotel- og restaurationsvirksomhed (CPC Prov. 641)
  • Restaurationsvirksomhed (CPC Prov. 642)
  • Servering af drikkevarer (CPC Prov. 643)
  • Telerelaterede tjenesteydelser (CPC Prov. 754)
  • Tjenesteydelser i forbindelse med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis (CPC Prov. 8220)
  • Anden forretningsservice (CPC Prov. 87901, 87903, 87905-87907)
  • Uddannelse (CPC Prov. 92)

Handels- og samarbejdsaftalen udvider også det gældende regelsæt og letter dermed markedsadgangen takket være:

 • øget brug af elektroniske midler
 • en fælles portal for alle bekendtgørelser
 • accept af egenerklæringer

I handels- og samarbejdsaftalen inkluderede vi også ikkeforskelsbehandling af EU-ejede virksomheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, i forbindelse med alle offentlige udbud, herunder udbud, der ikke er omfattet, som f.eks. køb af ringe værdi (national behandling under GPA-tærsklen).

 

Yderligere oplysninger om adgang til det britiske marked for offentlige indkøb:

Offentlige kontrakter til en værdi af over 10,000 GBP

Offentlige kontrakter i Skotland

Offentlige kontrakter Wales

Nordirland Offentlige kontrakter: eSourcing NI — eTenders NI

Offentlige kontrakter til en værdi af over 118,000 GBP

Del denne side:

Genveje