Varer fremstillet med bevarelsesregler

Denne side er kun et referencedokument for produktkravene for hele EU. Der kan gælde ekstra krav, afhængigt af hvilket EU-land der er tale om. Der henvises til "My Trade Assistent" for alle detaljer.

Vær opmærksom på, at der på denne side gives en generel beskrivelse af hvert udgiftsområde på alle EU-sprog. Oplysningerne findes dog kun på engelsk.

Importrestriktioner på ozonlagsnedbrydende stoffer og fluorholdige drivhusgasser

Ozonnedbrydende produkter

Med henblik på at beskytte miljøet forbydes import af produkter og udstyr, der indeholder ozonlagsnedbrydende stoffer (ODS) i Den Europæiske Union. Dette forbud gælder for import fra alle lande, uanset om de er parter i Montreal-protokollen fra 1987 om ozonlagsnedbrydende stoffer.

Ozonnedbrydende stoffer

Med henblik på at beskytte miljøet har import af ozonlagsnedbrydende stoffer kun ret til at blive optaget i Den Europæiske Union (EU), hvis de opfylder visse betingelser.

Forbud mod produkter, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

Afsætning af visse produkter og anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, er forbudt for at reducere emissionerne af de fluorholdige drivhusgasser, der er omfattet af Kyoto-protokollen.

Krav til malinger og lakker

Malinger og lakker skal opfylde de krav til markedsføring, der er udformet med henblik på at forebygge emissioner af flygtige organiske forbindelser (VOC).

Afsætning af produkter, der indeholder fluorholdige drivhusgasser

Markedsføring af produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser, er underlagt bestemmelser om bl.a. markedsforbud, mærkningskrav, rapportering af oplysninger og registreringskrav.

 

Beskyttelse af truede arter (fauna og flora)

CITES — Beskyttelse af vilde dyr og planter

Import af arter, der er omfattet af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol, herunder eksport- og importkontroller både i oprindelseslandet og på EU-udpegede indgangssteder

Statistisk registrering af handelen med storøjet tun og sværdfisk

Import af tunfisk og sværdfisk er kun tilladt, hvis den pågældende fragt ledsages af det statistiske importdokument. Formålet med foranstaltningen er at bevare de berørte arter.

Fangstdokumentationsordning for almindelig tun

Import af almindelig tun er omfattet af en fangstdokumentationsordning, der har til formål at identificere oprindelsen af al almindelig tun med henblik på at regulere bestandene af denne art, at forbedre kvaliteten og pålideligheden af de statistiske data og at forebygge, afværge og standse ulovligt fiskeri.

Fangstdokumentationsordning for Dissostichus spp.

Indførslen af Dissostichus spp (almindelig kendt som isfisk) skal ledsages af en fangstopgørelse med henblik på gennemførelse af CCAMLR-overvågningsforanstaltningerne (konventionen om bevarelse af de marine levende ressourcer i Antarktis)

Krav til import af sælprodukter

Indførsel med henblik på handel af pelsskind af grønlandssælunger (whitecoats) og klapmyds samt varer deraf er forbudt. Import af visse specifikke produkter af denne type kan tillades, hvis de opfylder visse krav.

Kontrol med ulovligt fiskeri

Import af visse fiskevarer kontrolleres for at forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri)

Kontrol med ulovligt træ og træprodukter

Import af ulovligt fældet træ og træprodukter heraf er forbudt.

FLEGT-licensordning for import af træ

Import af træprodukter, der eksporteres fra lande, som gennemfører denne frivillige ordning, er forbudt, medmindre overførslen er omfattet af en FLEGT-licens.

 

Kontrol af produktion og efterfølgende produktionsprocesser med anvendelse af farlige stoffer

Krav til batterier og akkumulatorer

I betragtning af mængden af farlige stoffer, de indeholder, og for at beskytte miljøet er det forbudt at markedsføre visse batterier og akkumulatorer.

Markedsføringskrav til elektrisk og elektronisk udstyr

Anvendelsen af visse farlige stoffer er begrænset i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE), der bringes i omsætning i EU. Producenter og importører af disse produkter er ansvarlige for affaldshåndtering, navnlig for så vidt angår fremme af genbrug, genanvendelse og andre former for nyttiggørelse af sådant affald.

Radioaktive produkter

Importen af radioaktive produkter er stærkt begrænset for at beskytte miljøet og folkesundheden mod radioaktiv risiko.

 
Del denne side:

Genveje