Τιμολόγια

Η εταιρεία σας προτίθεται να εισαγάγει εμπορεύματα στην ΕΕ; Η παρούσα ενότητα σας βοηθά να κατανοήσετε ορισμένους από τους δασμούς, τις ποσοστώσεις και άλλους δασμούς που ενδέχεται να ισχύουν.

Ταξινόμηση προϊόντων και ΔΔΠ

Πώς μπορεί να βρεθεί ο δασμός για ένα συγκεκριμένο εισαγόμενο προϊόν;

 • κάθε προϊόν που εισάγεται στην ΕΕ κατατάσσεται σε δασμό. Ο δασμολογικός κωδικός, ο οποίος ονομάζεται επίσης κωδικός προϊόντος, σας βοηθά να κατανοήσετε ποιοι δασμοί ισχύουν για το συγκεκριμένο προϊόν σας. Ως εκ τούτου, πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε τον δασμολογικό κωδικό του προϊόντος σας. Περισσότερες πληροφορίες για την ταξινόμηση των προϊόντων μπορείτε να βρείτε εδώ.
 • μόλις προσδιορίσετε τον σχετικό δασμολογικό κωδικό για το συγκεκριμένο προϊόν σας, μπορείτε να ελέγξετε τον δασμολογικό συντελεστή στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός»

Δεσμευτικές δασμολογικές πληροφορίες για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων

 • το σύστημα δεσμευτικών δασμολογικών πληροφοριών (ΔΔΠ) της ΕΕ μπορεί να προσδιορίσει τη σωστή δασμολογική κατάταξη για τα εμπορεύματα που σκοπεύετε να εισαγάγετε. Ως εκ τούτου, θα σας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσετε ποιοι τελωνειακοί δασμοί ισχύουν για το προϊόν σας και αν χρειάζεστε πιστοποιητικό εισαγωγής. Η έκδοση απόφασης ΔΔΠ σάς παρέχει ασφάλεια δικαίου σχετικά με αυτή τη δασμολογική κατάταξη.
 • από την 1 Οκτωβρίου 2019, όλες οι διαδικασίες που σχετίζονται με τις ΔΔΠ είναι ηλεκτρονικές και οι οικονομικοί φορείς πρέπει να εισάγουν όλες τις νέες εφαρμογές ηλεκτρονικά. Βλ. «» για περισσότερες πληροφορίες
 • όλες οι αποφάσεις ΔΔΠ που έχουν ήδη ληφθεί μπορούν να εξεταστούν εδώ

Δασμολογητέα αξία

 • δασμολογητέα αξία είναι ο υπολογισμός της οικονομικής αξίας των εμπορευμάτων που διασαφίζονται για εισαγωγή
 • οι τελωνειακοί δασμοί (και ο ΦΠΑ) υπολογίζονται ως ποσοστό της αξίας των εμπορευμάτων — μόλις προσδιοριστεί η αξία των εμπορευμάτων, το δασμολόγιο και η καταγωγή του εμπορεύματος μπορούν να ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό του συνολικού οφειλόμενου δασμού για το προϊόν

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της δασμολογητέας αξίας στην ΕΕ διατίθενται εδώ.

Δασμολογική ατέλεια και αναστολή

 

Γενικά, τα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς. Ωστόσο, για ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, μπορεί να ισχύει εξαίρεση και δεν χρειάζεται να καταβληθούν δασμοί.

Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου εφαρμόζονται στα εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες διαμέσου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς.

Βλέπε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χορηγηθεί δασμολογική ατέλεια (κανονισμός 1186/2009 του Συμβουλίου).

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εισαγωγικοί δασμοί μπορούν επίσης να ανασταλούν προσωρινά (εν όλω ή εν μέρει) για ορισμένα εμπορεύματα. Αυτό δεν επηρεάζει τυχόν δασμούς αντιντάμπινγκ που ενδέχεται επίσης να ισχύουν.

 • τα εμπορεύματα που εισάγονται υπό καθεστώς αναστολής επιτρέπεται να συνεχίσουν να βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ, όπως και όλα τα άλλα νομίμως εισαγόμενα εμπορεύματα.
 • κανονικά χορηγούνται αναστολές για πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα ή συστατικά που δεν είναι διαθέσιμα εντός της ΕΕ — δεν χορηγούνται ποτέ για τελικά προϊόντα

Περισσότερες πληροφορίες

Δασμολογικές ποσοστώσεις

Στο πλαίσιο των δασμολογικών ποσοστώσεων, συγκεκριμένες ποσότητες εμπορευμάτων μπορούν να εισάγονται με μειωμένο ή μηδενικό δασμολογικό συντελεστή. Αυτό δεν επηρεάζει τους ισχύοντες δασμούς αντιντάμπινγκ.

Χάρη στις δασμολογικές ποσοστώσεις (ΔΠ), τα προϊόντα που εισάγονται στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης ποσόστωσης μπορούν να εισέρχονται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή από αυτόν που ισχύει για τις ποσότητες εκτός ποσόστωσης. Έτσι εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ποικιλία για τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα οι τρίτες χώρες ενθαρρύνονται να ανοίξουν τις αγορές τους στα ευρωπαϊκά αγαθά.

Προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις

 • αυτά τα είδη ποσοστώσεων απαντώνται συνήθως σε εμπορικές συμφωνίες και προτιμησιακές ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων άλλων χωρών
 • αυτό το είδος ποσόστωσης σημαίνει ότι ένας προκαθορισμένος όγκος εμπορευμάτων που προέρχονται από συγκεκριμένη χώρα μπορεί να εισαχθεί στην ΕΕ με ευνοϊκό δασμολογικό συντελεστή.

Αυτόνομες δασμολογικές ποσοστώσεις

 • οι ποσοστώσεις αυτές μπορούν να ανοίξουν σε ορισμένους οικονομικούς τομείς προκειμένου να τονωθεί ο ανταγωνισμός εντός της ΕΕ — εφαρμόζουν συνήθως την Erga Omnes (σε όλους τους ανταγωνιστές) και συνήθως χορηγούνται σε πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα ή εξαρτήματα που δεν είναι διαθέσιμα στην ΕΕ σε επαρκείς ποσότητες. 
 • δεν χορηγούνται δασμολογικές ποσοστώσεις για τα τελικά προϊόντα

Βλ. εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις.

Διαχείριση των ποσοστώσεων

 • οι περισσότερες δασμολογικές ποσοστώσεις τελούν υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βάση την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Αυτό γίνεται ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο εισάγεται ένα αγαθό. Πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα υπόλοιπα διατίθενται στο διαδίκτυο.
 • ορισμένες δασμολογικές ποσοστώσεις που εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα γεωργικά προϊόντα τελούν υπό τη διαχείριση της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διάφοροι κανονισμοί του Συμβουλίου και της Επιτροπής περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τη διαχείριση των εν λόγω δασμολογικών ποσοστώσεων. Ελέγξτε αν μπορεί να ισχύσει ποσόστωση για το προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός».

Περισσότερες πληροφορίες ανά τομέα

Πώς μπορείτε να μάθετε για τις δασμολογικές ποσοστώσεις;

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης για το προϊόν σας στην ενότητα «Ο εμπορικός μου βοηθός» παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δασμολογικές ποσοστώσεις και τις συνήθεις τιμές εισαγωγής. Θα βρείτε επίσης παραπομπή στην εφαρμοστέα νομοθεσία για τις εν λόγω πληροφορίες.

Αντιντάμπινγκ

Δασμός αντιντάμπινγκ

Εκτός από τους τακτικούς εισαγωγικούς δασμούς, ένα προϊόν μπορεί επίσης να υπόκειται σε μέτρα αντιντάμπινγκ ή άλλα μέσα εμπορικής άμυνας όταν εισάγεται στην ΕΕ.

 • Οι παραγωγοί της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν πιστεύουν ότι ένα προϊόν αποτελεί αντικείμενο αθέμιτου ντάμπινγκ στην αγορά της ΕΕ από παραγωγούς τρίτων χωρών — οι κοινοτικοί παραγωγοί που εξετάζουν το ενδεχόμενο υποβολής καταγγελίας αντιντάμπινγκ θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί επίσης να κινήσει έρευνα για το ντάμπινγκ με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους της ΕΕ.

Η διαδικασία αντιντάμπινγκ

Αφού έλαβε καταγγελία από τους παραγωγούς της ΕΕ για το υπό εξέταση προϊόν, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ — έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ. Η μέγιστη προθεσμία για τη διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας είναι 15 μήνες. Τα λεπτομερή πορίσματα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα. Για παράδειγμα, τα συμπεράσματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν κανονισμό για την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ ή την περάτωση της διαδικασίας χωρίς την επιβολή δασμών.

Ο βασικός κανονισμός αντιντάμπινγκ της ΕΕ συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ — ιδίως τη συμφωνία αντιντάμπινγκ του ΠΟΕ.

Βλ. επίσης το διάγραμμα ροής της διαδικασίας έρευνας αντιντάμπινγκ

ΟΡΟΙ για τα μετρα αντινταμπινγκ

Από την έρευνα πρέπει να προκύπτει ότι

 • ασκείται πρακτική ντάμπινγκ από τους παραγωγούς-εξαγωγείς στην/στις ενδιαφερόμενη/-ες χώρα/-ες
 • σημαντική ζημία υπέστη ο κλάδος παραγωγής της ΕΕ που επλήγη
 • υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του ντάμπινγκ και της ζημίας που διαπιστώθηκε
 • η επιβολή μέτρων δεν αντίκειται στο συμφέρον της ΕΕ

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους επιβολής μέτρου αντιντάμπινγκ, βλ. Προϋποθέσεις.

Εάν η έρευνα διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω τέσσερις προϋποθέσεις, τότε μπορούν να επιβληθούν μέτρα αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος.

Τα μέτρα αυτά λαμβάνουν συνήθως τη μορφή ενός από τα ακόλουθα:

 • φόρος κατ’ αξίαν (φορολογούμενος βάσει της συναλλακτικής αξίας)
 • ειδικοί δασμοί (που φορολογούνται ανά συγκεκριμένο ποσό του προϊόντος)
 • αναλήψεις υποχρεώσεων ως προς τις τιμές (ο εξαγωγέας εκτός ΕΕ συμφωνεί να πωλεί τα προϊόντα του σε ελάχιστη τιμή στην ΕΕ)

Οι δασμοί καταβάλλονται από τον εισαγωγέα στην ΕΕ και εισπράττονται από τις εθνικές τελωνειακές αρχές του οικείου κράτους μέλους της ΕΕ.

Παρακαλείσθε: εάν η ΕΕ αποδεχθεί την ανάληψη υποχρέωσης του παραγωγού ως προς τις τιμές, (εθελοντική αύξηση της τιμής) δεν θα εισπράττονται δασμοί αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών. Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί προσφορά ανάληψης υποχρέωσης.

Ο κανόνας του «χαμηλότερου δασμού»

Είναι δυνατόν να επιβληθεί δασμός για την εξάλειψη των επιπτώσεων του ντάμπινγκ στις εισαγωγές ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Αξιολογείται το επίπεδο του δασμού που απαιτείται για την εξάλειψη των ζημιογόνων επιπτώσεων του ντάμπινγκ. Τα μέτρα θα επιβληθούν στο επίπεδο του ντάμπινγκ ή της ζημίας, ανάλογα με το ποιο είναι χαμηλότερο.

Αντιντάμπινγκ και πλοία

Οι κανόνες της ΕΕ περιλαμβάνουν κανονισμό για την πώληση νέων πλοίων σε υπερβολικά χαμηλές τιμές. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. ναυπηγική βιομηχανία.

Διάρκεια των μέτρων και επανεξετάσεις

Τα μέτρα επιβάλλονται γενικά για 5 έτη. Μπορούν να υποβληθούν σε επανεξέταση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εάν

Τα μέτρα θα παύσουν να ισχύουν μετά από 5 έτη, εκτός εάν κινηθεί επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητά τους και την τήρησή τους από τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς.

Τρέχοντες δασμοί αντιντάμπινγκ

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με όλες τις έρευνες αντιντάμπινγκ που έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ.

Μέτρα κατά των επιδοτήσεων ή αντισταθμιστικά μέτρα

 • εκτός από τους δασμούς αντιντάμπινγκ, τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων μπορούν να εφαρμοστούν στο εισαγόμενο προϊόν σας — τα μέτρα αυτά ονομάζονται επίσης αντισταθμιστικά μέτρα και αποσκοπούν στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων μιας αθέμιτης επιδότησης από εμπορικό εταίρο.
 • υπάρχουν κανόνες όταν επιτρέπονται τέτοιου είδους επιδοτήσεις και όταν μπορούν να αντιμετωπιστούν από την ΕΕ — μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ κατά των επιδοτήσεων
 • τα αντισταθμιστικά μέτρα μπορούν να συνίστανται σε διάφορους τύπους εργαλείων, αλλά συνήθως εφαρμόζονται με τη μορφή αυξημένων δασμών — ένα αντισταθμιστικό μέτρο μπορεί να συνίσταται σε πρόσθετο κατ’ αξίαν ή ειδικό δασμό και μπορεί να εφαρμόζεται με τη μορφή ελάχιστης τιμής εισαγωγής, ή μπορεί να συνίσταται σε ανάληψη υποχρέωσης ως προς την τιμή, όταν ο εξαγωγέας δεσμεύεται να πωλεί το προϊόν πάνω από μια ελάχιστη τιμή
 • όπως και στις διαδικασίες αντιντάμπινγκ, ένας κλάδος παραγωγής της ΕΕ μπορεί να υποβάλει καταγγελία στην Επιτροπή εάν πιστεύει ότι οι εισαγωγές ενός προϊόντος από τρίτη χώρα επιδοτούνται και προκαλούν ζημία στον κλάδο παραγωγής της ΕΕ που παράγει το ίδιο προϊόν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα κατά των επιδοτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με όλες τις έρευνες κατά των επιδοτήσεων που έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ.

Δασμοί διασφάλισης

 • μέτρα διασφάλισης μπορούν να εφαρμοστούν όταν ένας κλάδος παραγωγής της ΕΕ επηρεάζεται από απρόβλεπτη, απότομη και αιφνίδια αύξηση των εισαγωγών
 • τα μέτρα αυτά χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια και μόνο σε πολύ ειδικές περιστάσεις
 • τα μέτρα διασφάλισης μπορούν να συνίστανται σε ποσοτικούς περιορισμούς στις εισαγωγές (εμπορικές ποσοστώσεις) ή σε αυξήσεις δασμών — μπορούν να εφαρμόζονται σε όλες τις εισαγωγές του εν λόγω προϊόντος από όλους τους εμπορικούς εταίρους ή από εμπορεύματα συγκεκριμένης καταγωγής.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις διασφαλίσεις στην ΕΕ εδώ.

 

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις