Πρότυπα και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Πρότυπα και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Τα πρότυπα και οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης μαζί με τους τεχνικούς κανονισμούς είναι τρεις παράγοντες που ενδέχεται να συνιστούν τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο.

Ενώ οι τεχνικοί κανονισμοί καθορίζουν υποχρεωτικές απαιτήσεις για τα προϊόντα, τα πρότυπα περιέχουν προαιρετικές λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές και κριτήρια για τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που βοηθούν τους κατασκευαστές να συμμορφώνονται με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που καθορίζονται στους τεχνικούς κανονισμούς.

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης αποτελούν εργαλείο που αποδεικνύει ότι ένα προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές υποχρεωτικές απαιτήσεις προϊόντος. Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης από τρίτους απαιτεί την παρέμβαση ανεξάρτητων οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή δημόσιων αρχών και συνήθως απαιτείται για προϊόντα μέτριου έως υψηλού κινδύνου. Όταν απαιτείται υποχρεωτική αξιολόγηση της συμμόρφωσης από τρίτους, αυτό αυξάνει το κόστος αξιολόγησης της συμμόρφωσης (οικονομικό κόστος και καθυστερήσεις στην πρόσβαση σε μια αγορά). Οι διμερείς συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης (ΣΑΑ) σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης αποσκοπούν στη μείωση του κόστους των δοκιμών και της πιστοποίησης σε άλλες αγορές, προβλέποντας ότι κάθε μέρος αποδέχεται τις εκθέσεις, τα πιστοποιητικά και τα σήματα που παραδίδονται στη χώρα-εταίρο σύμφωνα με τη νομοθεσία του άλλου μέρους.

Από τις 10 Μαρτίου έως τις 24 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε έρευνα της ΕΕ σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Η έρευνα απευθυνόταν σε εταιρείες της ΕΕ που κατασκευάζουν ή πωλούν βιομηχανικά προϊόντα εκτός της ΕΕ με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της βιομηχανίας της ΕΕ σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ΣΑΑ και να εντοπιστούν συγκεκριμένες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία της ΕΕ όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης σε αγορές εκτός της ΕΕ. Τηλεφόρτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Εμπορίου, διεξήγαγε άλλη μια έρευνα σχετικά με τις συμφωνίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης και αμοιβαίας αναγνώρισης και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης. Αυτή τη φορά δόθηκε έμφαση στους φορείς διαπίστωσης της συμμόρφωσης της ΕΕ, με στόχο να εντοπιστούν τα πιθανά ζητήματα που εμποδίζουν τους ΦΕΣ της ΕΕ να οριστούν στο πλαίσιο ΣΑΑ και να γίνουν κατανοητές οι πρόσθετες ΣΑΑ που θα ήταν επωφελείς από την άποψη των ΦΑΠ της ΕΕ. Αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις