ELi ja Ukraina põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Ukraina on assotsieerimislepingut ajutiselt kohaldanud alates 2014. aasta novembrist. Assotsieerimislepingu osana on alates 2016. aasta jaanuarist ajutiselt kohaldatud põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda. Sellega vähendatakse tariife, millega Euroopa ettevõtjad Ukrainasse eksportimisel silmitsi seisavad. Leping hõlbustab kaubandust, muutes tolliprotseduurid tõhusamaks ning ühtlustades järk-järgult Ukraina õigusaktid, eeskirjad ja menetlused, sealhulgas standardid, ELi omadega.

Lepingu lühitutvustus

EL ja Ukraina on alates 1. jaanuarist 2016 ajutiselt kohaldanud oma põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduspiirkonda osana laiemast assotsieerimislepingust, mille poliitilisi ja koostöösätteid on ajutiselt kohaldatud alates 2014. aasta novembrist. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping avab mõlema poole kaupade ja teenuste turud, tuginedes prognoositavatele ja jõustatavatele kaubanduseeskirjadele.

Lepingu täistekst ja lisad

Milline on teie ettevõtte kasu?

Assotsiatsioonileping

 • muudab ELi ettevõtjate jaoks Ukrainast importimise ja Ukrainasse eksportimise lihtsamaks ja taskukohasemaks
 • pakub teie ettevõttele mitmesuguseid eeliseid, nagu tariifide kaotamine ning tõhus ja kiire liikluse hõlbustamine tolli kaudu rahvusvahelistel piiridel

 

ELon üks Ukraina suurimaid kaubanduspartnereid, mis tähendab, et EList Ukrainasse importimiseks ja eksportimiseks on mitmeid võimalusi ning vastupidi. Peamised ekspordikaubad on toorained, nagu raud, teras, kaevandustooted, põllumajandustooted, masinad ja keemiatooted. Ukraina töötab praegu selle nimel, et ühtlustada poliitikat, et tuua kasu väikeettevõtjatele ELiga kauplemisel. Väikeettevõtjad võivad saada toetust ka ELi VKEde juhtalgatusest.

Tariifid

ELi ja Ukraina vaheline leping parandab Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet Ukraina turul ja vastupidi. Üldiselt kaotati lepinguga kaubavahetuse puhul enamik tariife – EL: 98,1 % ja Ukraina: 99,1 %.

Tööstuskaubad

Kuigi suur osa tööstuskaupade tariifidest kaotati lepingu jõustumisel, lepiti mitmete tootesarjade puhul kokku üleminekuperioodid.

ELI

Lepinguga kaotati 94,7 % tariifiridadest.

Mõne kauba puhul kaotab EL järk-järgult tariifid järgmiste üleminekuperioodidega.

 • mineraalid – 2019
 • kemikaalid – 2021
 • väetised – 2023
 • puittooted – 2021
 • jalatsid – 2021
 • vasktooted – 2021
 • alumiiniumist tooted – 2023
 • sõiduautod ja enamik mootorsõidukeid – 2023
Ukraina

Lepingu jõustumisel võis 49,2 % tööstustoodetest tuua Ukrainasse tollimaksuvabalt.

Ukraina poolt liberaliseeritud ELi ekspordi osakaal peaks 2023. aastaks suurenema 96 %-ni. Tariifide edasine järkjärguline kaotamine puudutab järgmisi tooteliike:

 • mineraalid – 2023
 • orgaanilised kemikaalid – 2019
 • väetised – 2019
 • kummirehvid – 2021
 • nahktooted – 2021
 • tekstiiltooted, näiteks peakatted – 2019

Ukraina mootorsõidukisektorile kehtib ka üleminekuperiood kuni 2026. aastani, mis on 2008. aastal WTOs kokku lepitud läbirääkimiste tulemus.

Põllumajandustooted

ELI

Enamiku ELi imporditavate põllumajandustoodete imporditollimaksud vähendati 2016. aastal nullini. Tariifikvoote kohaldatakse ülejäänud liberaliseerimata põllumajandustoodete suhtes. Neid kvoote hallatakse põhimõttel „kes ees, see mees“ või impordilitsentside kaudu. Kõigi ELi ja Ukraina tariifikvootide loetelu on esitatud I-A lisa 1. ja 2. liites.

Ukraina

Peaaegu pool Ukraina põllumajandustoodetest liberaliseeriti lepingu jõustumise ajal, kuid väikese arvu kaupade suhtes kohaldatakse kuni 2023. aastani kestvat üleminekuperioodi.

Mitte kõiki Ukraina imporditollimakse ei vähendata nullini

 • 2026. aastaks vähendatakse 8,7 % põllumajanduslike toiduainete tariifidest sellistele kaupadele nagu piimatooted, munad, suhkur, loomsed õlid ja rasvad, piiratud lineaarselt 20–60 % võrra – pärast seda kohaldatakse jääktariifi.
 • suhkru, kodulinnuliha ja sealiha suhtes kohaldatakse tariifikvoote – märgitud koguste piires imporditud kaubad on tollimaksuvabad

ELi ja Ukraina vaheline leping keelab mõlemal poolel eksporditollimaksude kasutamise. Ukraina valitsus nõustus siiski 2026. aastaks järk-järgult kaotama praegused eksporditollimaksud teatavate kaupade, sealhulgas kariloomade ja toormaterjali, teatavat liiki õli tootvate kultuuride seemnete ja metallide suhtes. Lisateave selle kohta on esitatud ELi ja Ukraina lepingu I-C lisas.

Kuni 2031. aastani kestva Ukraina ekspordi jaoks on ette nähtud erikaitsemeetmete mehhanism. See tähendab, et Ukrainal on lubatud kehtestada lisatasu mitme kauba, näiteks toornahamaterjali, päevalilleseemnete ning metalli-, terase- ja vaseliikide eksporditollimaksule, kui Ukrainast ELi suunatud ekspordi kumulatiivne maht ületab aasta jooksul käivitusläve. Lisateave selle kohta on esitatud ELi ja Ukraina lepingu I-D lisas.

 

Leidke oma toote suhtes kohaldatav tariifimäär rubriigis „Minu kaubandusassistent“.

Päritolueeskirjad;

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA) ( Minu kaubandusassistent), et hinnata,kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema suhtes uudne, leiate põhimõistete sissejuhatuse kaupade rubriigist.

Päritolueeskirjad;

Kust leida päritolureegleid?

Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu alusel kohaldatavad päritolureeglid on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikus konventsioonis (ELT L 54, 26.2.2013, lk4). Konventsiooni kohased päritolureeglitele esitatavad nõuded on määratletud konventsiooni I liite 2. lisas. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, sallivuse ja mittemuutmise reegli kohta (vt allpool), mida leevendatakse.

Euroopa Vahemere piirkonna päritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada ühised päritolureeglid ja kumulatsioon 25 lepinguosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ja vabakaubanduslepingu partnerid ELi lõuna- ja idanaabruse piirkonnas) ja ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida tarneahelad tsoonis.

Konventsiooniosaliste nimekiri

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Kas minu toode on pärit EList või Ukrainast vastavalt konventsioonile?

Selleks et teie toode vastaks konventsiooni alusel soodustariifile või nulltariifile, peab see pärinema EList või Ukrainast.

Toode „päritolustaatusega“, kui see on kas

 • täielikult saadud või toodetud ELis või Ukrainas või
 • toodetud ELis või Ukrainas, kasutades päritolustaatuseta materjale, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse kooskõlas konventsiooni I liite II lisas sätestatud tootepõhiste eeskirjadega.
  Vt ka tootepõhiste päritolureeglite I lisa „Sissejuhatavad märkused“. Teatavate toodete puhul on olemas alternatiivsed tootepõhised eeskirjad – vt II liide.

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri. Samuti on olemas täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks lubatud hälvet või kumulatsiooni.

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutumine – tootmisprotsess toob kaasa muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahelises tariifses klassifikatsioonis – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vajalik on konkreetne tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivatööstuses ning keemiasektoris.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Leping võimaldab täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Hälve
 • lubatud hälvete reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tootepõhise reegliga tavaliselt keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis sisalduvad I lisa „Sissejuhatavad märkused II lisa loetelu kohta“ märkustes 5 ja6.
Kumuleerimine

Konventsiooni kohaselt on päritolu kumuleerimiseks ette nähtud kaks võimalust.

 • kahepoolne kumulatsioon – Ukrainast pärit materjale võib käsitada EList (ja vastupidi) pärinevatena, kui neid kasutatakse toote tootmisel ELis
 • diagonaalset kumulatsiooni – ühest konventsiooniosalisest pärit materjale võib käsitada teisest konventsiooniosalisest pärit materjalidena, kui hinnatakse, kas lõpptoode pärineb Euroopa-Vahemere piirkonna kolmandasse konventsiooniosalisesse eksportimisel soodusjuurdepääsust – diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse üksnes juhul, kui kõigi asjaomaste konventsiooniosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid.
  Palun kontrollige maatriksit ( tabelis, mis sisaldab kõiki kehtivaid lepinguid, kasutades PEM-konventsiooni), milles täpsustatakse lepinguosalised, kellega Ukraina võib diagonaalset kumulatsiooni kohaldada (2020. aasta aprillis olid diagonaalse kumulatsiooni tingimustele vastavad ELi ja Ukraina ühised partnerid Island, Šveits (sealhulgas Liechtenstein) ja Norra)

 

Kuidas diagonaalne kumuleerumine toimib?

Diagonaalne kumuleerumine toimub mitme riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kellel on omavahel vabakaubanduslepingud. Seda juhul, kui mõlemas riigis asuv kaupade tootja võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need pärineksid oma riigist. Näiteks võib Ukraina kaupleja, kes valmistab Ukrainas riideid Šveitsi eksportimiseks, konventsiooni kohaselt kasutada EList pärit kangast rõivaste valmistamiseks ja lugeda need Ukrainast pärinevaks. Topelttöötlemise nõue, st kanga tootmine (päritolustaatuseta) lõngast ja rõivaste tootmine, on täidetud ning riideid käsitatakse Šveitsi eksportimisel Ukrainast pärinevana ja seetõttu on neil vaba juurdepääs Šveitsi turule.

Täiendavad selgitused PEM-kumulatsiooni kohta leiate siit.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Ukrainasse (ja vastupidi) või läbi lepinguosaliste territooriumide, kus kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töödeldaks.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • mahalaadimine
 • ümberlaadimine
 • kõik muud toimingud, mis on ette nähtud toodete heas seisukorras hoidmiseks

Kõnealuste tingimuste täitmist tõendatakse importiva riigi tollile järgmiste dokumentide esitamisega:

 • ühtne veodokument (nt konossement), mis hõlmab liikumist eksportivast riigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaup läbis
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te oma kaupu veate
 • kui neid ei ole, siis mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksude tagastamine

ELi ja Ukraina vahelise kaubanduse konventsiooni kohaselt ei ole võimalik tagasi maksta tollimaksu, mis on eelnevalt tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutati soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks.

Päritolumenetlused

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja VI jaotises halduskoostöö korra kohta. Nendes selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Kuidas taotleda soodustariifi?

Soodustariifi kasutamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib neli kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED annab välja eksportiva riigi toll
 • III lisas on esitatud sertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED näidised ning nende täitmise juhised.
 • sertifikaati taotlev eksportija peab olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal kasutada sertifikaati EUR.1 või EUR-MED, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või konventsiooni osalisriigist, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib koostada:

 • heakskiidetud eksportija
 • eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot
Kuidas koostada päritoludeklaratsioon?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule toodet identifitseerivale äridokumendile (IV lisa) kirjutama üles, templi või trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr...) ) deklareerib, et kõnealused tooted on... sooduspäritoluga tooted, välja arvatud juhul, kui on selgelt märgitud teisiti.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsioon?

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IV lisa).

„Käesoleva dokumendiga (tolliloa nr...) hõlmatud toodete eksportija kinnitab, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.

kumulatsiooni on kohaldatud... (riigi/riikide nimi/nimed).

– kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles või IV lisas nimetatud PEM-tsooni ametlikes keeltes (kumulatsiooniga seotud kinnitus peaks alati olema inglise keeles).

Peate oma päritoludeklaratsioonile käsitsi alla kirjutama. Kui olete heakskiidetud eksportija, on te sellest nõudest vabastatud, tingimusel et kinnitate oma tollile kirjalikult, et võtate endale täieliku vastutuse iga Teid identifitseeriva deklaratsiooni eest.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Kontrollimine põhineb järgmisel:

 • halduskoostöö importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vahel
 • kohaliku tolli tehtavad kontrollid – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad lõpliku päritoluotsuse ja teavitavad importiva lepinguosalise ametiasutusi tulemustest.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

ELi ja Ukraina vahelise lepinguga nähakse ette õigusaktide, standardite ja vastavushindamismenetluste ühtlustamine Ukraina ja ELi vahel. Seetõttu peavad Ukraina tootjad täitma ainult ühte nõuete kogumit, et lasta oma tooted nii ELi kui ka Ukraina turule.

Ukraina ühtlustavad määrused hõlmavad järgmist:

 • toodete akrediteerimine ja turustamine, milles sätestatakse vastavushindamismenetluse moodulid;
 • üldine tooteohutus, kriteeriumide sätestamine selle kohta, mida tuleb toote ohutuse hindamisel arvesse võtta, ning selle kindlaksmääramine, millal keelata toode, sest see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele;

Loetelu kõigist 27 määrusest, mis hõlmavad paljude toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate ohutusnõudeid, on esitatud ELi-Ukraina assotsieerimislepingu III lisas.

Mis puudutab standardeid, siis Ukraina on

 • rahvusvaheliste ja Euroopa standardite vastuvõtmine vastavalt parimatele tavadele
 • kohustun tunnistama kehtetuks kõik vastuolulised riiklikud standardid. See hõlmab kõiki vastuolus olevaid GOST-standardeid (Gosudarstvenny Standart), mida kasutatakse Nõukogude Liidujärgsetes riikides.
Kuidas tean, et kaubad, mida impordin ELi, vastavad ELi määrustele ja standarditele?

Poolte koostöö turujärelevalve ja vastavushindamismenetluste valdkonnas tähendab, et kui ekspordite ELi kõrge riskitasemega kaupu, nagu surveanumad, liftid ja teatavad masinad, on teil vaja ainult teavitatud asutuse (laborid või muud Ukraina valitsuse akrediteeritud kontrolli- ja sertifitseerimisasutused) tehtud vastavushindamist.

Loetelu Ukraina 114 määratud asutusest, kes tegelevad toodete vastavushindamisega ja mille kõik on akrediteerinud Ukraina riiklik akrediteerimisamet

Kui soovite importida Ukrainast ELi kaupu, peate läbima vastavuse tõendamise protsessi ELi vastavusdeklaratsiooniga, mille on allkirjastanud teie tootja. Pärast seda võib tootja kinnitada CE-märgise oma toodetele, kui see on vajalik.

ELi-Ukraina assotsieerimislepingu alusel sõlmitakse tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise leping. Tegemist on ELi ja Ukraina vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga. Selle lepingu kohaselt lubavad EL ja Ukraina ACAA lisades loetletud tööstustooteid, mis vastavad vastavusnõuetele, lasta turule ilma täiendava katsetamise või vastavusmenetluseta.

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Tervise- ja ohutusnõuded – sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

Selleks et eksportida Ukrainast ELi või importida sujuvalt ELi Ukrainast või vastupidi, on vaja teada teatavaid eeskirju, mis käsitlevad taime- ja loomatervist ning ohutust Ukraina ja ELi vahel. ELi ja Ukraina assotsieerimislepinguga ühtlustati paljud sanitaar- ja fütosanitaareeskirjad ning keelati lepinguosalistel kehtestada põhjendamatuid tõkkeid.

Looma- või taimehaiguste, sealhulgas kahjurite puhul on kehtestatud menetlused, mille alusel tunnustatakse asjaomaste piirkondade kahjurivaba staatust. Seda tehakse kaubanduse eesmärgil ning inimeste, loomade või taimede tervist ohustavatest riskidest teatamiseks. Juhul kui importiv riik peab võtma meetmeid tõsise terviseohu kontrollimiseks, võimaldab ELi-Ukraina assotsieerimisleping võtta impordi suhtes ajutisi piiravaid meetmeid. Neid rakendatakse siiski viisil, mis minimeerib häireid kahe riigi vahelises kaubanduses. Lisateave menetluste kohta on esitatud ELi-Ukraina lepingu VI lisas.

Sanitaar- ja fütosanitaarkontroll Ukrainas

Valitsus teostab kolme liiki piirikontrolli:

Sanitaar- ja epidemioloogiline kontroll

Selle eesmärk on kaitsta riiki haiguste leviku eest ning rakendada teste, millega tagatakse kaupade vastavus sanitaarstandarditele. Seda liiki kontroll on kohustuslik ja seda tehakse peamiselt imporditud toiduainete, mõnede tarbekaupade ja päevalilleõli ekspordi suhtes. Põllumajandustoodangu kategooriasse kuuluvate kaupade suhtes ei kohaldata sanitaar- ja epidemioloogilist kontrolli.

Veterinaar- ja sanitaarkontroll

Selle kontrolli eesmärk on ennetada loomahaiguste levikut. Veterinaar- ja sanitaarkontrolli kohaldatakse tavaliselt loomade, paljundusmaterjali, bioloogiliste toodete, patoloogilise materjali, veterinaarvalmististe, loomahooldustoodete, söödalisandite, eelsegude ja loomsete saaduste (sealhulgas lihatoodete, munade, piima, kala ja mee) ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Fütosanitaarkontroll

Seda liiki tõrje mitte ainult ei hoia ära kahjurite levikut, vaid see on ette nähtud ka karantiinirežiimide järelevalveks. Fütosanitaarkontrolli kohaldatakse taimede ja taimsete saaduste (sealhulgas toiduainete), pakendite, transpordivahendite, pinnase ja muude reguleeritud taimekahjustajaid levitavate toodete ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Kontaktid sanitaar-/fütosanitaarnõuete jaoks

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord toimida rahvusvahelise kaubanduse tõketena ja seega olla teie kui eksportija jaoks märkimisväärseks koormaks.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab teil eksportimast, võite meile teatada.
 • teatage, mis on Teie ekspordi peatamine Ukrainasse, kasutades veebivormi – EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Lepinguga tagatakse läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Etapiviisilistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võivad tolliasutused nõuda kõiki või mõningaid allpool esitatud elemente.

 • faktuurarve (leidage konkreetsed nõuded selle vormi ja sisu kohta rubriigis „Minu kaubandusassistent“).
 • pakkeleht
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis tõendavad teie toodet, vastavad kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervisekaitse- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine.
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Selguse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja /või siduvat päritoluinformatsiooni.

Üksikasjaliku teabe saamiseks selle kohta, millised dokumendid peate oma toote tollivormistuseks esitama, minge aadressil My Tradesistant.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldusi selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu soodustariifide taotlemiseks, ja eeskirju, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, vt eespool päritolureeglite osa.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised näitajad

Lepinguga kaitstakse teie intellektuaalomandi õigusi kaupade Ukrainasse importimisel ja/või eksportimisel.

Kaubamärgid ja autoriõigus

ELi ja Ukraina vaheline leping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide ja autoriõiguste haldamist, tagades õiglase ja läbipaistva kaubamärgi registreerimise süsteemi. Kui kaubamärgiamet lükkab taotluse tagasi, tuleb otsus taotlejale edastada kirjalikult ja esitada keeldumise põhjused. Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole viie aasta jooksul tegelikult kasutatud territooriumil, kus see registreeriti.

Disainilahendused ja patendid

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt kaitstakse teie sõltumatult loodud disainilahendusi, mis on eristatavad, registreerimisega kuni 25 aastat. See annab teile ainuõiguse disainilahendust kasutada ja takistab kolmandaid isikuid seda ilma teie nõusolekuta kasutamast, taasloomast, müümast või importimast ja/või eksportimast.

Geograafilised tähised

ELi-Ukraina lepingu alusel loodud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist seoses intellektuaalomandiga ja annab aru kaubanduskomiteele.

Kaubamärgid

Kaubamärgitaotlused tuleks esitada Ukraina intellektuaalomandi instituudile, mis on riigiettevõte.

Kui soovite esitada kaubamärgi Ukrainas, on teil vaja järgmisi dokumente ja teavet.

 • teie täielik nimi
 • asutamisjärgne riik
 • aadress ja WIPO riigikood
 • taotletava kaubamärgi kujutis ja kirjeldus
 • kirjeldus, kui märk sisaldab sõnalist osa;
 • märge kaubamärgi värvi kohta
 • asjakohase Nizza rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel taotletavate kaupade ja/või teenuste loetelu
 • prioriteeditaotluse kuupäev, riik ja number või näituse kuupäev (kui nõutakse prioriteeti Pariisi konventsiooni alusel).
 • prioriteeditaotluse tõestatud koopia või dokument, mis kinnitab taotletavat kaubamärki sisaldavate eksponaatide väljapanekut ametlikult tunnustatud rahvusvahelisel näitusel.
 • volikiri, mille on allkirjastanud taotleja nimel volitatud isik

Registreerimisprotsess on järgmine:

 • kui taotlusdokumendid vastavad nõuetele, teatatakse Teile taotluse esitamise kuupäev.
 • teie esitatud dokumente kontrollitakse, et tagada nende vastavus Ukraina kaubamärgiseaduse ametlikele nõuetele – kui teie taotlus vastab nõuetele, siis kontrollitakse seda sisuliselt.
 • sisuline läbivaatamine – teie kaubamärgitaotluse vastavust kontrollitakse vastavalt Ukraina õigusele ning otsitakse identsust ja sarnasust

Geograafiline tähis

Esiteks peate Ukrainas geograafilise tähise registreerimiseks esitama oma taotluse ukraina keeles. Dokumendid saate esitada võõrkeeles ja esitada tõlke ukraina keelde hiljemalt kolm kuud pärast taotluse esitamise kuupäeva. Pärast taotluse ja tõendavate dokumentide kättesaamist hindab neid Ukraina intellektuaalomandi instituut.

Teie taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

 • taotlus registreerida kaupade päritolunimetus, kauba geograafiline päritolutähis või õigus kasutada registreeritud kvalifitseeritud päritolutähist koos teabega taotleja ja tema aadressi kohta
 • nende kaupade päritolunimetus, mille registreerimist Te taotlete, või nende kaupade geograafiline päritolutähis, mille registreerimist Te taotlete
 • nende kaupade nimed, mille kohta Te esitate taotluse konkreetse päritolutähise registreerimiseks või registreeritud kvalifitseeritud päritolutähise kasutamise õiguse saamiseks;
 • selle geograafilise koha nimi ja piirid, kus kaup on valmistatud ja millega konkreetsed omadused, omadused või maine on seotud;
 • kauba konkreetsete omaduste, omaduste, maine või muude omaduste kirjeldus
 • andmed väidetava kvalifitseeritud päritolutähise kasutamise kohta märgistusel ja kaupade märgistamisel
 • andmed selle kohta, kuidas kauba konkreetsed omadused ja maineomadused on seotud määratletud geograafilise koha looduslike tingimuste või inimteguriga

Juhime Teie tähelepanu sellele, et välismaa taotlejana Ukrainas palutakse Teil esitada koos oma taotlusega ka täiendavad tõendavad dokumendid. Need dokumendid peaksid kinnitama

 • teie taotletava kauba kvalifitseeritud päritolutähise õiguskaitse asjaomases ELi liikmesriigis
 • teie õigus kasutada kvalifitseeritud päritolutähist

Teenuskaubandus

Nii Ukraina valitsus kui ka EL on esitanud kõik oma olemasolevad piirangud või reservatsioonid teenuste osutamise suhtes, tagades suure läbipaistvuse. Ukraina vastu võetud reservatsioonid on esitatud XVI-D-F lisas.

Kuidas te lisade kaudu navigeerite?

ELi ja Ukraina vaheline leping sisaldab kolme lisa, millest peaksite eksportimisel teadlik olema. Need sisaldavad Ukraina poolt ELi eksportijatele esitatud reservatsioone.

 • XVI-D lisas on esitatud negatiivne loetelu kõigist teenustesektoritest, mille suhtes kohaldatakse Ukrainas ettevõtte asutamisel eripiiranguid. See tähendab, et võite kasutada võimalusi kõigis loetletud sektorites. Piirangud on jagatud kõigi sektorite või allsektorite suhtes kohaldatavate piirangute loeteluks ning loeteluks, kus on esitatud konkreetsed reservatsioonid sektorite või allsektorite kaupa.
 • XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenustesektoritest, kus saate tegeleda piiriülese teenuskaubandusega. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, milles teil on lubatud kaubelda.
 • XVI-F lisas on loetletud lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide suhtes kohaldatavad reservatsioonid.

Kes võib asutada oma ettevõtte Ukrainas?

Juhul kui Te

 • ettevõte, ELi ja Ukraina vaheline leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi ükskõik kummas riigis.
 • üksikisik – ELi ja Ukraina leping – annab teile võimaluse luua ja asutada oma ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise või teie kontrolli all olevate ettevõtjate kaudu.

Teid koheldakse samamoodi nagu Ukraina kodanikke ja vastupidi. XVI-D lisas on esitatud loetelu sektoritest, kus ettevõtete asutamise suhtes kehtivad piirangud.

Piiriülene teenuste osutamine

Kui olete huvitatud piiriülesest teenuste osutamisest, on teil lubatud osutada Ukrainale (ja vastupidi) samadel tingimustel kui Ukraina kodanikele. Kohaldatakse järgmisi erandeid:

 • sellised sektorid nagu notariteenused, metsade omamine või haridusasutuste juhtimine, kus Ukraina valitsus nõuab, et teenuseosutajal oleks Ukraina kodakondsus, või postiteenused, kus teenuseosutaja peab hankima tegevusloa
 • sektorid, mis on lepingust täielikult välja jäetud, nt audiovisuaalteenused, riigisisene merekabotaaž ning riigisisesed ja rahvusvahelised lennutransporditeenused – ELi ja Ukraina vahelise lepingu artiklis 92 on esitatud nende eriteenuste loetelu

Sektorites, kus teil on lubatud Ukraina turulepääs (ja vastupidi), kaotatakse ELi ja Ukraina lepinguga järgmised piirangud.

 • teenuseosutajate arvu ülempiir
  • seda saab teha kas majandusvajaduste testi nõude, kvoodisüsteemi kohaldamise või seaduste abil, millega edendatakse monopole või ainuõiguslikke teenuseosutajaid, piirates seega teiste teenuseosutajate sisenemist turule.
 • teenusetehingute või varade koguväärtus
 • teenindustoimingute koguarv või teenuse väljundite koguarv

XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenustesektoritest, kus saate tegeleda piiriülese teenuskaubandusega. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, milles teil on lubatud kaubelda. Selle tulemusena on piirangud mis tahes teenustesektoril, mida loetelus ei ole. Lisateavet nende teenustesektorite loetelu kohta, kus teil on juurdepääs turule, leiate ELi-Ukraina lepingu XIV-E lisast.

Ajutine riigis viibimine

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt on teil lubatud ajutiselt kolida Ukrainasse, et töötada selles riigis kõrgharidusega praktikandi, ärimüüja või ettevõtte juhtivtöötajana. Näiteks kui olete kõrgem ametnik, kes vastutab ettevõtte loomise või juhtimise eest.

Ajutised viibimisajad on järgmised:

 • ettevõtjasiseselt üleviidav isik (Ukraina (või ELi) äriühingu peamised töötajad või kõrgharidusega praktikandid) – kuni 3 aastat
 • ärivisiidil olev isik (nt reisimine äritegevuse alustamiseks Ukrainas (või ELis) või ärimüüja) – kuni 90 päeva mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • kõrgharidusega praktikant, kes ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja – kuni 1 aasta

Kui olete lepinguline teenuseosutaja, loob ELi ja Ukraina leping teile võimalusi ka kummagi riigi konkreetsetes sektorites. Sellega seoses peate siiski:

 • osutada kõnealust teenust ajutiselt sellise üksuse töötajana, kes on sõlminud teenuslepingu kestusega kuni üks aasta
 • omama vähemalt kolmeaastast erialast töökogemust selles sektoris, kus te lepingulisi teenuseid osutate:
 • kandidaadil peab olema akadeemiline kraad või kvalifikatsioon, mis tõendab samaväärsel tasemel teadmisi ja asjakohast kutsekvalifikatsioone;

 

Lisateave järgmise kohta:

Riigihankeid

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt kohustuvad EL ja Ukraina tagama, et teil on juurdepääs riigihanketurgudele igas riigis riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See puudutab kaupade, teenuste või ehituse riigihankeid ja kontsessioone traditsioonilistes sektorites, aga ka kommunaalteenuste sektoris. Turu avamine toimub järk-järgult ELi ja Ukraina vahelise lepingu alusel.

Lepinguga tagatakse ka, et Ukraina ja ELi pakkujaid koheldakse üksteise pakkumuste esitamisel võrdselt.

ELi ja Ukraina vaheline leping kohustab nii ELi kui ka Ukrainat tagama, et hankemenetluse puhul on täidetud järgmised tingimused.

 • pakkumiskutsed avaldatakse nõuetekohaselt ja avalikustatakse internetis. See võimaldab kõigile huvitatud ettevõtjatele juurdepääsu teabele eelseisvate hangete kohta.
 • avaldatud teave sisaldab pakkumuse kõige olulisemaid elemente, nagu tulevase lepingu ese, kohaldatavad tähtajad või pakkumistingimused.
 • Ukrainast või EList pärit ettevõtteid ei diskrimineerita otseselt ega kaudselt, mis takistaks neil hankemenetluses osaleda.
 • läbipaistvus ja võrdne kohtlemine on tagatud kogu hankemenetluse jooksul
 • lepingu sõlmimise otsus tehakse teatavaks kõigile taotlejatele ning taotluse korral esitatakse põhjused, miks ta ei ole võitnud pakkuja.
 • vaidluse korral on äriühingutel seaduslik õigus tõstatada küsimusi pädevate riiklike läbivaatamisasutuste ees.

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Kontaktid sanitaar-/fütosanitaarnõuete jaoks

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Ukraina sertifitseerimise, standardite ja kvaliteedi teadus-, uurimis- ja koolituskeskus

 

2 Svjatoshinskaja tänav, 03115 Kiiev, Ukraina

Telefon: + 380 44452–3396

Telefon ja faks: + 380 44452–6907

E-post: secretar.ukrndnc@gmail.com

Veebisait: http://uas.org.ua

Toiduohutuse ja tarbijakaitse riiklik kontroll

 

174 Antonovycha tänav, 03680 Kiiev, Ukraina

Telefon: + 380 44528–9244

Veebisait: http://www.consumer.gov.ua/


Ukraina riiklikreguleerimisteenistus

 

9/11 Arsenalna tänav, 01011 Kiiev, Ukraina

Telefon: + 380 44254–5673

Faks: + 380 44254–4393

E-post: inform@dkrp.gov.ua

Veebisait: http://www.drs.gov.ua

Ukraina majandusarengu ja kaubandusministeeriumi tehniliste eeskirjade osakond

 

12/2 Hrushevskiy tänav, 01008 Kiiev, Ukraina

Telefon: + 380 44528–8564

Faks: + 380 44528–9014

E-post: dtr@me.gov.ua

Veebisait: http://www.me.gov.ua

Veebisait: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontaktid sanitaar-/fütosanitaarnõuete jaoks

Ukraina põllumajandus- ja toiduministeerium

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiiev, Ukraina

Kodanike kaebustega seotud kontaktandmed:

Telefon: + 380 44279–8474

E-post: zvg@minagro.gov.ua


Kirjavahetust töötlev talitus:

Telefon: + 380 44278–8171

Telefon ja faks: + 380 44278–7602

E-post: info@minagro.gov.ua

Majandusarengu ja kaubandusministeerium

12/2 M. Grushevs’kyi Street, 01008 Kiiev, Ukraina

Telefon: + 380 44253–9394

Faks: + 380 44253–6371

E-post: meconomy@me.gov.ua

Ukraina tervishoiuministeerium

Riiklik vastuvõtuamet

41 Yaroslavska tänav, 04071 Kiiev, Ukraina

Telefon: + 380 44425–0526

Ökoloogia ja loodusvarade ministeerium

 

35 Vasilya Lipkivs’kogo tänav, Kiiev 03035, Ukraina

 

Avalik vastuvõtt

Telefon: + 380 44206–3302

E-post: gr_priem@menr.gov.ua

 

Avalik referentsüksus

Telefon: + 380 44206–3115

 

Pressikeskus

Telefon: + 380 44206–3174

E-post: press@menr.gov.ua

Täiendavad lingid

Jagage seda lehte: