ELi ja Ukraina vaheline põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Ukraina on assotsieerimislepingut ajutiselt kohaldanud alates 2014. aasta novembrist. Selle assotsieerimislepingu osana on alates 2016. aasta jaanuarist ajutiselt kohaldatud põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut. See vähendab tariife, millega Euroopa ettevõtted Ukrainasse eksportimisel kokku puutuvad. Leping hõlbustab kaubandust, muutes tolliprotseduurid tõhusamaks ning ühtlustades järk-järgult Ukraina õigusaktid, eeskirjad ja protseduurid, sealhulgas standardid ELi omadega.

Lepingu lühitutvustus

EL ja Ukraina on alates 1. jaanuarist 2016 ajutiselt kohaldanud oma põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut osana laiemast assotsieerimislepingust, mille poliitilisi ja koostöösätteid on ajutiselt kohaldatud alates 2014. aasta novembrist. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping avab kaupade ja teenuste turud mõlemal poolel, tuginedes prognoositavatele ja jõustatavatele kaubanduseeskirjadele.

Lepingu terviktekst ja lisad

Milline on kasu teie ettevõttele?

Assotsieerimisleping

 • muudab Ukrainast importimise ja Ukrainasse eksportimise ELi ettevõtjate jaoks lihtsamaks ja taskukohasemaks
 • toob teie ettevõttele mitmesugust kasu, näiteks tariifide kaotamine ning tõhus ja kiire liikluse lihtsustamine tolli kaudu rahvusvahelistel piiridel.

 

ELon üks Ukraina suurimaid kaubanduspartnereid, mis tähendab, et EList Ukrainasse importimiseks ja eksportimiseks on mitmeid võimalusi ning vastupidi. Peamised eksportkaubad on toorained, nagu raud, teras, kaevandustooted, põllumajandustooted, masinad ja keemiatooted. Ukraina töötab praegu selle nimel, et ühtlustada poliitikat, mis tooks väikeettevõtjatele kasu ELiga kauplemisel. Väikeettevõtjad võivad saada toetust ka ELi VKEde juhtalgatusest.

Tariifid

ELi ja Ukraina vaheline leping parandab Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet Ukraina turul ja vastupidi. Üldiselt kaotas leping kaubavahetuse puhul enamiku tollimaksudest – EL: 98,1 % ja Ukraina: 99,1 %.

Tööstuskaubad

Kuigi suur osa tööstuskaupade tariifidest kaotati lepingu jõustumise ajal, lepiti mitme tooterea jaoks kokku üleminekuperioodid.

EL

Lepinguga kõrvaldati 94,7 % tariifiridadest.

Mõne kauba puhul kaotab EL ikka veel järk-järgult tariife koos järgmiste üleminekuperioodidega

 • mineraalid – 2019
 • kemikaalid – 2021
 • väetised – 2023
 • puittooted – 2021
 • jalatsid – 2021
 • vasktooted – 2021
 • alumiiniumist tooted – 2023
 • sõiduautod ja enamik mootorsõidukeid – 2023
Ukraina

Lepingu jõustumisel võis 49,2 % tööstustoodetest tuua Ukrainasse tollimaksuvabalt.

Ukraina liberaliseeritud ELi ekspordi osakaal peaks 2023. aastaks suurenema 96 %-ni. Tariifide edasine järkjärguline kaotamine puudutab järgmisi tooteliine:

 • mineraalid – 2023
 • orgaanilised kemikaalid – 2019
 • väetised – 2019
 • kummirehvid – 2021
 • nahktooted – 2021
 • tekstiilitooted, näiteks peakatted – 2019

Ukraina mootorsõidukisektoril on samuti üleminekuperiood kuni 2026. aastani, mis on WTOs 2008. aastal kokku lepitud läbirääkimiste tulemus.

Põllumajandustooted

EL

Enamiku ELi imporditud põllumajandustoodete imporditollimakse vähendati 2016. aastal nullini. Tariifikvoote kohaldatakse ülejäänud liberaliseerimata põllumajandustoodete suhtes. Neid kvoote hallatakse kas põhimõttel „kes ees, see mees“ või impordilitsentside kaudu. I-A lisa 1. ja 2. liites on esitatud loetelu kõigist ELi ja Ukraina tariifikvootidest.

Ukraina

Peaaegu pooled Ukraina põllumajandustoodetest liberaliseeriti lepingu jõustumise ajal, kuid väheste kaupade suhtes kehtib üleminekuperiood, mis kestab 2023. aastani.

Mitte kõiki Ukraina imporditollimakse ei vähendata nullini

 • 2026. aastaks vähendatakse 8,7 % põllumajandusliku toidutööstuse tariifidest sellistele kaupadele nagu piimatooted, munad, suhkur, loomsed õlid ja rasvad vähesel määral lineaarselt 20–60 % – pärast seda kohaldatakse jääktariifi.
 • suhkru, kodulinnuliha ja sealiha suhtes kohaldatakse tariifikvoote – märgitud kogustes imporditud kaubad on tollimaksuvabad.

ELi ja Ukraina vaheline leping keelab mõlemal poolel kasutada eksporditollimakse. Ukraina valitsus leppis siiski kokku, et 2026. aastaks kaotatakse järk-järgult teatavate kaupade, sealhulgas kariloomade ja toormaterjalide, teatavat liiki õlikultuuride seemnete ja metallide suhtes kehtivad eksporditollimaksud. Lisateave selle kohta on esitatud ELi ja Ukraina lepingu I-C lisas.

Ukraina ekspordi jaoks on ette nähtud spetsiaalne kaitsemeetme mehhanism, mis kestab kuni 2031. aastani. See tähendab, et Ukrainal on lubatud kehtestada mitme kauba, näiteks toornahkade, päevalilleseemnete ning metalli-, terase- ja vaseliikide eksporditollimaksule lisamaks, kui Ukrainast ELi suunduva ekspordi kogumaht aasta jooksul ületab käivitusläve. Lisateave selle kohta on esitatud ELi ja Ukraina lepingu I-D lisas.

 

Leidke oma toote suhtes kohaldatav tariifimäär minu kaubandusassistentist.

Päritolueeskirjad;

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

Kust leida päritolureeglid?

Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu alusel kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite konventsiooni (Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlik konventsioon) (ELT L 54, 26.2.2013, lk 4) päritolureegleid. PEM-konventsiooni kohastele päritolureeglitele esitatavad nõuded on määratletud konventsiooni I liite 2. lisas. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksude tagastamise, lubatud hälbe ja mittemuutmise reegli kohta (vt allpool), mida leevendatakse.

Päritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada ühised päritolureeglid ja kumulatsioon 25 konventsiooniosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ja vabakaubanduslepingu partnerid ELi lõuna- ja idanaabruses) ning ELi vahel, et hõlbustada kaubandust ja integreerida tarneahelad tsoonis.

PEM-lepinguosaliste nimekiri

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on kättesaadav kasutusjuhendis.

Kas minu toode on konventsiooni kohaselt pärit EList või Ukrainast?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada PEM-konventsiooni kohast madalamat või nulltariifi, peab see olema pärit EList või Ukrainast.

Toode on pärit, kui see on kas

 • täielikult ELis või Ukrainas saadud või toodetud või
 • toodetud ELis või Ukrainas päritolustaatuseta materjale kasutades, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse kooskõlas PEM-konventsiooni I liite II lisas sätestatud tootepõhiste eeskirjadega.
  Vt ka I lisa „Sissejuhatavad märkused“ tootepõhiste päritolureeglite kohta. Teatavate toodete kohta on olemas alternatiivsed tootepõhised eeskirjad – vt II liide.

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri. On olemas ka mõningane paindlikkus, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks sallivust või kumulatsiooni.

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon – näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vajalik on spetsiifiline tootmisprotsess, näiteks kiudude ketramine lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõiva- ning keemiasektoris.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Leping võimaldab täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu sallivus või kumulatsioon.

Lubatud hälve
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes reeglites loetletud päritolustaatuseta materjalide väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse HSi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud I lisa „Sissejuhatavad märkused II lisa loendi kohta“ märkustes 5 ja6.
Kumulatsioon

PEM-konventsioonis on ette nähtud kaks päritolu kumuleerimise viisi

 • kahepoolne kumulatsioon – Ukrainast pärit materjale võib käsitada EList (ja vastupidi) pärinevatena, kui neid kasutatakse toote tootmisel ELis
 • diagonaalne kumulatsioon – ühe konventsiooniosalise territooriumilt pärinevaid materjale võib lugeda teise konventsiooniosalise territooriumilt pärinevateks materjalideks, kui hinnatakse, kas lõpptoode on Euroopa – Vahemere piirkonna kolmandasse konventsiooniosalisesse kolmandasse konventsiooniosalisesse eksporditavate toodete puhul soodustingimustel – diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse üksnes juhul, kui kõigi asjaomaste konventsiooniosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid.
  Palun kontrollige maatriksit ( tabel, mis sisaldab kõiki PEM konventsiooni alusel kehtivaid lepinguid), milles on täpsustatud lepinguosalised, kellega Ukraina võib kohaldada diagonaalset kumulatsiooni (2020. aasta aprillis olid diagonaalse kumulatsiooni tingimustele vastavad ELi ja Ukraina ühised partnerid Island, Šveits (sh Liechtenstein) ja Norra)

 

Kuidas diagonaalne kumuleerumine toimib?

Diagonaalne kumulatsioon esineb mitme riigi vahel, kellel on samad päritolureeglid ja kes on sõlminud omavahel vabakaubanduslepingud. See on siis, kui kaupade tootja kummaski riigis võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit oma riigist. Näiteks võib PEM-konventsiooni kohaselt Ukraina kaupleja, kes valmistab rõivaid Ukrainas Šveitsi eksportimiseks, kasutada rõivaste tootmiseks EList pärit kangaid ja võib lugeda neid Ukrainast pärinevaks. Topeltmuutmise nõue, st kanga valmistamine (päritolustaatuseta) lõngast ja rõivaste tootmine on täidetud ning rõivaid käsitatakse Šveitsi eksportimisel Ukrainast pärinevana ning seetõttu on neil vaba juurdepääs Šveitsi turule.

Täiendavad selgitused PEM-kumulatsiooni kohta on kättesaadavad siin.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Ukrainasse (ja vastupidi) või nende konventsiooniosaliste territooriumide kaudu, kelle puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid oleks kolmandas riigis täiendavalt töödeldud.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • mahalaadimine
 • uuesti laadimine
 • mis tahes muu toiming, mis on ette nähtud toodete hea seisundi säilitamiseks.

Impordiriigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades

 • ühtne veodokument (nt konossement), mis hõlmab liikumist ekspordiriigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaupa veetakse.
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te oma kaupa veate.
 • nende puudumisel kõik tõendavad dokumendid

Tollimaksude tagastamine

PEM-konventsiooni kohaselt ei ole ELi ja Ukraina vahelises kaubanduses võimalik taotleda soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmist.

Päritoluprotseduurid

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlust. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja VI jaotises „Halduskoostöö kord“. Neis selgitatakse näiteks, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda eelistusi või kuidas tolliasutused saavad kontrollida toote päritolu.

Kuidas soodustariifi taotleda?

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib neli kuud alates selle väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll.
 • III lisas on esitatud sertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED näidised ning juhised nende täitmiseks
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal EUR.1 või EUR-MED sertifikaati kasutada, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või PEM-konventsiooni osalisest, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib koostada

 • heakskiidetud eksportija
 • eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot.
Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peaks kaubaarvele, saatelehele või muule toodet identifitseerivale äridokumendile (IV lisa) kirjutama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr...) ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IV lisa)

„Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliluba nr...) deklareerib, et need tooted on... sooduspäritoluga, kui ei ole selgelt märgitud teisiti.

– kumulatsiooni kohaldatakse... (riigi/riikide nimed).

– kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles või IV lisas nimetatud PEM-tsooni ametlikus keeles (kumulatsioon peaks alati olema inglise keeles).

Peate oma päritoludeklaratsiooni käsitsi allkirjastama. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse Teid identifitseerivate deklaratsioonide eest.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vaheline halduskoostöö
 • kohalike tolliasutuste tehtavad kontrollid – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu lõpliku kindlaksmääramise ja teatavad tulemused importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

ELi-Ukraina lepinguga nähakse ette õigusaktide, standardite ja vastavushindamismenetluste ühtlustamine Ukraina ja ELi vahel. Seepärast peavad Ukraina tootjad täitma ainult ühte nõuete kogumit, et viia oma tooted nii ELi kui ka Ukraina turule.

Ukraina ühtlustatud määrused hõlmavad järgmist:

 • toodete akrediteerimine ja turustamine, milles sätestatakse vastavushindamismenetluse moodulid;
 • üldine tooteohutus, milles sätestatakse kriteeriumid selle kohta, mida tuleb toote ohutuse hindamisel arvesse võtta, ning määratakse kindlaks, millal keelata toode, sest see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele

Loetelu kõigist 27 määrusest, mis hõlmavad mitmesuguste toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate ohutusnõudeid, on esitatud ELi-Ukraina assotsieerimislepingu III lisas.

Standardite osas on Ukraina

 • võttis vastu rahvusvahelisi ja Euroopa standardeid vastavalt parimatele tavadele
 • kohustudes tunnistama kehtetuks kõik vastuolulised riiklikud standardid. See hõlmab kõiki Nõukogude Liidu järgsetes riikides kasutatavaid vastuolus olevaid GOST-standardeid (Gosudarstvenny Standart).
Kuidas ma tean, et kaubad, mida ma ELi impordin, vastavad ELi määrustele ja standarditele?

Poolte koostöö turujärelevalve ja vastavushindamismenetluste valdkonnas tähendab, et kui ekspordite ELi suure riskiga kaupu, nagu surveanumaid, lifte ja teatavaid masinaid, on teil vaja üksnes teavitatud asutuse (laborid või muud Ukraina valitsuse akrediteeritud kontrolli- ja sertifitseerimisasutused) tehtavat vastavushindamist.

Loetelu Ukraina määratud 114st asutusest, kes tegelevad toodete vastavushindamisega ja mille kõik on akrediteerinud Ukraina riiklik akrediteerimisamet

Kui soovite kaupu Ukrainast ELi importida, peate läbima vastavuse tõendamise protsessi oma tootja allkirjastatud ELi vastavusdeklaratsiooniga. Pärast seda võib tootja vajaduse korral kinnitada oma toodetele CE-märgise.

ELi-Ukraina assotsieerimislepingu alusel sõlmitakse tööstustoodete vastavushindamise ja tunnustamise leping. Tegemist on ELi ja Ukraina vahelise vastastikuse tunnustamise lepinguga. Selle lepingu kohaselt lubavad EL ja Ukraina lasta mõlemale turule tööstustooteid, mis on loetletud ACAA lisades ja mis vastavad nõuetele, ilma täiendavate katsete või vastavusmenetlusteta.

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Tervise- ja ohutusnõuded – sanitaar- ja fütosanitaarnõuded

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

Selleks et saaksite Ukrainast ELi eksportida või sinna sujuvalt importida või vastupidi, on Ukraina ja ELi vahel olemas teatavad taimede ja loomade tervise ja ohutusega seotud eeskirjad, mida peaksite teadma. ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga ühtlustati paljud sanitaar- ja fütosanitaareeskirjad ning keelati lepinguosalistel kehtestada põhjendamatuid tõkkeid.

Looma- või taimehaiguste, sealhulgas kahjurite puhul on kehtestatud menetlused teatavate piirkondade kahjurivaba staatuse tunnustamiseks. See on ette nähtud kaubanduse eesmärgil ning inimeste, loomade või taimede tervist ähvardavatest riskidest teatamiseks. Juhul kui importiv riik peab võtma meetmeid tõsise terviseohu kontrollimiseks, võimaldab ELi-Ukraina assotsieerimisleping võtta impordi suhtes ajutisi piiravaid meetmeid. Neid rakendatakse siiski viisil, mis minimeerib häireid kahe riigi vahelises kaubanduses. Lisateave menetluste kohta on esitatud ELi ja Ukraina lepingu VI lisas.

Sanitaar- ja fütosanitaarkontroll Ukrainas

Valitsus teostab piirikontrolli kolme liiki:

Sanitaar- ja epidemioloogiline kontroll

Selle eesmärk on kaitsta riiki haiguste leviku eest ning viia läbi testid, mis tagavad kaupade vastavuse sanitaarstandarditele. Selline kontroll on kohustuslik ja seda tehakse peamiselt imporditud toiduainete, mõnede tarbekaupade ja päevalilleõlide ekspordi üle. Põllumajandussaaduste kategooriasse kuuluvate kaupade suhtes ei kohaldata sanitaar- ja epidemioloogilist kontrolli.

Veterinaar- ja sanitaarkontroll

Selle tõrje eesmärk on ennetada loomahaiguste levikut. Veterinaar- ja sanitaarkontrolli kohaldatakse tavaliselt loomade, paljundusmaterjali, bioloogiliste toodete, patoloogilise materjali, veterinaarpreparaatide, loomahooldustoodete, söödalisandite, eelsegude ja loomsete saaduste (sealhulgas lihatooted, munad, piim, kala ja mesi) ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Fütosanitaarkontroll

Seda liiki tõrje ei takista mitte ainult taimekahjustajate levikut, vaid selle eesmärk on ka karantiinirežiimide järelevalve. Fütosanitaarkontrolli kohaldatakse taimede ja taimsete saaduste (sealhulgas toiduainete), pakendite, transpordivahendite, pinnase ja muude reguleeritud taimekahjustajaid levitavate toodete ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Tehnilised Kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord olla takistuseks rahvusvahelisele kaubandusele ja seega olla teile kui eksportijale märkimisväärne koormus.

 • kui arvate, et seisate silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab eksportimist, võite meile öelda,
 • teatage oma ekspordi peatamisest Ukrainasse, kasutades veebivormi – EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Lepinguga tagatakse läbipaistvamad ja lihtsamad tolliprotseduurid, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Sammsammulistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida te peaksite oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Sõltuvalt teie tootest võib toll nõuda kõiki või mõnda järgmistest elementidest.

 • faktuurarve (konkreetsed nõuded selle vormile ja sisule on esitatud minu kaubandusassistentis).
 • pakkeleht
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis tõendavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervisekaitse- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine.
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite taotleda eelnevalt siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Üksikasjaliku teabe saamiseks selle kohta, millised dokumendid peate esitama oma toote tollivormistuseks, saate teavet minu kaubandusassistendilt.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada soodustariifide taotlemisel oma toodete päritolu, ja päritolu kontrollimise eeskirjad tolliasutuste poolt on esitatud eespool punktis „Päritolureeglid “.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised näitajad

Leping kaitseb teie intellektuaalomandi õigusi kaupade importimisel ja/või eksportimisel Ukrainasse.

Kaubamärgid ja autoriõigus

ELi ja Ukraina vaheline leping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide ja autoriõiguste haldamist ning nähakse ette õiglane ja läbipaistev kaubamärkide registreerimise süsteem. Kui kaubamärgiamet lükkab taotluse tagasi, tuleb otsus taotlejale teatavaks teha kirjalikult ja esitada keeldumise põhjused. Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole viie aasta jooksul tegelikult kasutusele võetud territooriumil, kus see registreeriti.

Disainilahendused ja patendid

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt on teie iseseisvad eristatavad disainilahendused kaitstud nende registreerimisega kuni 25 aastaks. See annab teile ainuõiguse disainilahenduse kasutamiseks ja takistab kolmandatel isikutel seda ilma teie nõusolekuta kasutada, uuesti luua, müüa või importida ja/või eksportida.

Geograafilised tähised

ELi ja Ukraina vahelise lepingu alusel loodud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist seoses intellektuaalomandiga ja annab aru kaubanduskomiteele.

Kaubamärgid

Kaubamärgitaotlused tuleks esitada Ukraina Intellektuaalomandi Instituudile (Ukraina PTO), mis on riigiettevõte.

Kui soovite esitada kaubamärgi Ukrainas, on teil vaja järgmisi dokumente ja teavet

 • teie täielik nimi
 • asutamisriik
 • aadress ja WIPO riigikood
 • taotletava märgi kujutis ja kirjeldus
 • kirjeldus, kui märk sisaldab sõnalist osa
 • märge kaubamärgi värvi kohta
 • loetelu kaupadest ja/või teenustest, mida taotletakse vastavalt asjakohasele Nizza rahvusvahelisele klassifikatsioonile
 • prioriteeditaotluse kuupäev, riik ja number või näituse kuupäev (kui taotletakse prioriteeti Pariisi konventsiooni alusel);
 • prioriteeditaotluse tõestatud koopia või dokument, mis kinnitab taotletavat kaubamärki sisaldavate tõendite väljapanekut ametlikult tunnustatud rahvusvahelisel näitusel.
 • volikiri, millele on taotleja nimel alla kirjutanud volitatud isik

Registreerimisprotsess on järgmine:

 • kui taotlusdokumendid vastavad nõuetele, teatatakse teile esitamiskuupäev.
 • teie esitatud dokumente kontrollitakse, et tagada nende vastavus Ukraina kaubamärgiseaduse ametlikele nõuetele – kui Teie taotlus vastab nõuetele, vaadatakse see sisuliselt läbi.
 • sisuline läbivaatamine – kontrollitakse teie kaubamärgitaotluse vastavust kaitse saamise tingimustele, nagu on sätestatud Ukraina õigusaktides, ning otsitakse identiteeti ja sarnasust

Geograafiline tähis

Esiteks peate Ukrainas geograafilise tähise registreerimiseks esitama taotluse ukraina keeles. Võite esitada dokumendid võõrkeeles ja esitada tõlke ukraina keelde hiljemalt kolm kuud pärast taotluse esitamise kuupäeva. Kui teie taotlus ja tõendavad dokumendid on kätte saadud, hindab neid Ukraina Intellektuaalomandi Instituut.

Taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

 • taotlus registreerida kauba päritolunimetus, kauba geograafiline päritolutähis või õigus kasutada registreeritud kvalifitseeritud päritolutähist koos teabega taotleja ja tema aadressi kohta
 • taotletava kauba päritolunimetus või kauba geograafiline päritolutähis, mida te taotlete
 • kauba nimi, mille kohta te esitate taotluse kindlaksmääratud päritolutähise registreerimiseks, või õigus kasutada registreeritud kvalifitseeritud päritolutähist;
 • selle geograafilise koha nimi ja piirid, kus kaubad on valmistatud ja millega on seotud konkreetsed omadused, omadused või maine;
 • kauba konkreetsete omaduste, omaduste, maine või muude omaduste kirjeldus;
 • andmed kaupade väidetava kvalifitseeritud päritolutähise kasutamise kohta märgistusel ja kaupade märgistamisel
 • andmed selle kohta, kuidas kaupade konkreetsed omadused ja maineomadused on seotud määratletud geograafilise koha looduslike tingimuste või inimteguriga

Pange tähele, et Ukrainas välisriigi taotlejana peate koos taotlusega esitama ka täiendavad tõendavad dokumendid. Need dokumendid peaksid kinnitama

 • õiguskaitse asjaomases ELi liikmesriigis seoses kvalifitseeritud päritolutähisega, mida te taotlete
 • teie õigus kasutada kauba päritolu kvalifitseeritud märget

Teenuskaubandus

Nii Ukraina valitsus kui ka EL on esitanud kõik olemasolevad piirangud või reservatsioonid teenuste osutamise suhtes, mis on väga läbipaistvad. Ukraina vastu võetud reservatsioonid on esitatud XVI-D-F lisas.

Kuidas Te lisade kaudu liigute?

ELi ja Ukraina vaheline leping sisaldab kolme lisa, millest peaksite eksportimisel teadlik olema. Need sisaldavad reservatsioone, mille Ukraina esitas ELi eksportijatele.

 • XVI-D lisas on esitatud negatiivne loetelu kõigist teenindussektoritest, mille suhtes kohaldatakse Ukrainas ettevõtte asutamisel eripiiranguid. See tähendab, et saate kasutada võimalusi kõigis loetelus loetlemata sektorites. Piirangud on jagatud kõigi sektorite või allsektorite suhtes kohaldatavate piirangute loeteluks ning loeteluks, kus sektorite või allsektorite kaupa on esitatud konkreetsed reservatsioonid.
 • XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenustesektoritest, kus võite tegeleda piiriülese teenuskaubandusega. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda.
 • XVI-F lisas on loetletud lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide suhtes kohaldatavad reservatsioonid

Kes saab asutada ettevõtte Ukrainas?

Juhul kui Te

 • ELi-Ukraina leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi kummaski riigis.
 • ELi-Ukraina leping annab teile võimaluse luua ja asutada ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjana või teie kontrolli all olevate ettevõtjate kaudu.

Teid koheldakse samamoodi nagu Ukraina kodanikke ja vastupidi. XVI-D lisas on esitatud loetelu sektoritest, kus on kehtestatud piirangud ettevõtlusele.

Piiriülene teenuste osutamine

Kui olete huvitatud teenuste piiriülesest osutamisest, on teil lubatud osutada Ukrainasse (ja vastupidi) samadel tingimustel kui Ukraina kodanikele. Kohaldatakse järgmisi erandeid:

 • sellised sektorid nagu notariteenused, metsade omamine või haridusasutuste juhtimine, kus Ukraina valitsus nõuab, et teenuseosutajal oleks Ukraina kodakondsus, või postiteenused, kus teenuseosutaja peab saama litsentsi.
 • lepingust täielikult välja jäetud sektorid, nt audiovisuaalteenused, riigisisene merekabotaaž ning riigisisesed ja rahvusvahelised lennutransporditeenused – ELi ja Ukraina vahelise lepingu artiklis 92 on esitatud nende konkreetsete teenuste loetelu.

Sektorites, kus teil on lubatud turule pääseda Ukrainasse (ja vastupidi), kaotatakse ELi ja Ukraina lepinguga järgmised piirangud:

 • teenuseosutajate arvu ülempiir
  • seda saab teha kas majandusvajaduste testi nõude, kvoodisüsteemi kohaldamise või selliste seaduste abil, millega edendatakse monopole või ainuõiguslikke teenuseosutajaid, piirates seega teiste teenuseosutajate turule sisenemist.
 • teenuste osutamise tehingute või varade koguväärtus
 • teenustoimingute koguarv või teenuste väljundite üldkogus

XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenustesektoritest, kus võite tegeleda piiriülese teenuskaubandusega. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, kus teil on lubatud kaubelda. Seetõttu on mis tahes teenustesektoril, mida loetelus ei ole, piirangud. Lisateavet teenustesektorite kohta, kus teil on turulepääs, leiate ELi-Ukraina lepingu XIV-E lisast.

Ajutine riigis viibimine

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt on teil lubatud ajutiselt kolida Ukrainasse, et töötada kõrgharidusega praktikandina, ärimüüjana või ühe selle riigi ettevõtte võtmeisikuna. Näiteks kui olete ettevõtte loomise või juhtimise eest vastutav juhtivtöötaja.

Ajutise viibimise perioodid on järgmised:

 • ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja (Ukraina (või ELi) äriühingu põhipersonal või kõrgharidusega praktikandid) – kuni kolm aastat
 • ärikülaline ( nt reisimine, et alustada äritegevust Ukrainas (või ELis) või ettevõtja müüja) – kuni 90 päeva 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • kõrgharidusega praktikant, kes ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja – kuni 1 aasta

Kui olete lepinguline teenuseosutaja, pakub ELi-Ukraina leping teile võimalusi ka kummagi riigi konkreetsetes sektorites. Sellega seoses peate siiski:

 • osutada kõnealust teenust ajutiselt sellise üksuse töötajana, kes on sõlminud kuni üheaastase teenuslepingu;
 • omama vähemalt kolmeaastast erialast töökogemust sektoris, mida Te pakute lepingulisi teenuseid järgmistes valdkondades:
 • akadeemiline kraad või kvalifikatsioon, mis tõendab samaväärsel tasemel teadmisi ja asjakohast kutsekvalifikatsiooni;

 

Lisateave järgmise kohta:

Riigihanked

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt kohustuvad EL ja Ukraina tagama, et teil on juurdepääs iga riigi riigihanketurgudele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See kehtib nii traditsiooniliste sektorite kui ka kommunaalteenuste riigihankelepingute puhul, mis käsitlevad kaupu, teenuseid või ehitust ja kontsessioone. Turg avatakse järk-järgult ELi ja Ukraina vahelise lepingu alusel.

Lepinguga tagatakse ka Ukraina ja ELi pakkujate võrdne kohtlemine, kui nad esitavad üksteise pakkumusi.

ELi ja Ukraina vaheline leping kohustab nii ELi kui ka Ukrainat tagama, et hankemenetluses on täidetud järgmised tingimused:

 • pakkumiskutsed avaldatakse nõuetekohaselt ja avaldatakse internetis. See võimaldab kõigile huvitatud äriühingutele juurdepääsu tulevaste hangetega seotud teabele.
 • avaldatud teave sisaldab pakkumuse kõige olulisemaid elemente, nagu tulevase lepingu ese, kohaldatavad tähtajad või pakkumistingimused.
 • Ukrainast või EList pärit ettevõtteid ei diskrimineerita otseselt ega kaudselt, mis takistaks neil hankemenetluses osaleda.
 • läbipaistvus ja võrdne kohtlemine on tagatud kogu hankemenetluse jooksul
 • lepingu sõlmimise otsus tehakse teatavaks kõigile taotlejatele ning taotluse korral esitatakse põhjused, miks ta ei ole edukas pakkuja.
 • vaidluse korral on äriühingutel seaduslik õigus tõstatada küsimusi pädevate riiklike järelevalveasutuste ees.

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Tehniliste nõuetega seotud kontaktid

Ukraina sertifitseerimise, standardite ja kvaliteedi teadus-, teadus- ja koolituskeskus

 

2 Svjatoshinskaya Street, 03115 Kiievi, Ukraina

Telefon: + 380 44452–3396

Telefon ja faks: + 380 44452–6907

E-post: secretar.ukrndnc@gmail.com

Veebileht: http://uas.org.ua

Toiduohutuse ja tarbijakaitse riiklik kontroll

 

174 Antonovycha tänav, 03680 Kiievi, Ukraina

Telefon: + 380 44528–9244

Veebileht: http://www.consumer.gov.ua/

Ukraina riiklik
reguleeriv teenistus

 

9/11 Arsenalna tänav, 01011 Kiievi, Ukraina

Telefon: + 380 44254–5673

Faks: + 380 44254–4393

E-post: inform@dkrp.gov.ua

Veebileht: http://www.drs.gov.ua

Ukraina majandusarengu- ja kaubandusministeeriumi tehniliste normide osakond

 

12/2 Hrushevskii tänav, 01008 Kiievi, Ukraina

Telefon: + 380 44528–8564

Faks: + 380 44528–9014

E-post: dtr@me.gov.ua

Veebileht: http://www.me.gov.ua

Veebileht: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Kontaktisikud sanitaar- ja fütosanitaarnõuete valdkonnas

Ukraina põllumajandus- ja toiduministeerium

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiievi, Ukraina

Kodanike kaebustega seotud kontaktandmed:

Telefon: + 380 44279–8474

E-post: zvg@minagro.gov.ua


Kirjavahetuse töötlemise osakond:

Telefon: + 380 44278–8171

Telefon ja faks: + 380 44278–7602

E-post: info@minagro.gov.ua

Majandusarengu- ja kaubandusministeerium

12/2 M. Grushevs’kyi tänav, 01008 Kiievi, Ukraina

Telefon: + 380 44253–9394

Faks: + 380 44253–6371

E-post: meconomy@me.gov.ua

Ukraina tervishoiuministeerium

Riiklik vastuvõtuamet

41 Jaroslavska tänav, 04071 Kiievi, Ukraina

Telefon: + 380 44425–0526

Ökoloogia ja loodusvarade ministeerium

 

35 Vasilja Lipkivs’kogo tänav, Kiievi 03035, Ukraina

 

Avalik vastuvõtt

Telefon: + 380 44206–3302

E-post: gr_priem@menr.gov.ua

 

Avaliku teabe üksus

Telefon: + 380 44206–3115

 

Pressikeskus

Telefon: + 380 44206–3174

E-post: press@menr.gov.ua

Täiendavad lingid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid