ELi ja Ukraina vaheline põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubanduspiirkond

EL ja Ukraina on assotsieerimislepingut ajutiselt kohaldanud alates 2014. aasta novembrist. Assotsieerimislepingu osana on alates 2016. aasta jaanuarist ajutiselt kohaldatud põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut. See vähendab tariife, millega Euroopa ettevõtted Ukrainasse eksportimisel kokku puutuvad. Lepinguga hõlbustatakse kaubavahetust, muutes tolliprotseduurid tõhusamaks ning ühtlustades järk-järgult Ukraina õigusaktid, eeskirjad ja protseduurid, sealhulgas standardid, ELi omadega.

Lühiülevaade kokkuleppest

EL ja Ukraina on alates 1. jaanuarist 2016 ajutiselt kohaldanud oma põhjalikku ja laiaulatuslikku vabakaubanduslepingut osana laiemast assotsieerimislepingust, mille poliitilisi ja koostöösätteid on ajutiselt kohaldatud alates 2014. aasta novembrist. Põhjalik ja laiaulatuslik vabakaubandusleping avab mõlema poole kaupadele ja teenustele turud, tuginedes prognoositavatele ja jõustatavatele kaubanduseeskirjadele.

Lepingu terviktekst ja lisad

Milline on teie ettevõtte kasu?

Assotsiatsioonileping

 • muudab impordi Ukrainast ja ekspordi Ukrainasse ELi ettevõtjate jaoks lihtsamaks ja taskukohasemaks
 • pakub teie ettevõttele mitmesuguseid eeliseid, näiteks tariifide kaotamine ning tõhus ja kiire liikluse hõlbustamine tolli kaudu rahvusvahelistel piiridel.

 

ELon üks Ukraina suurimaid kaubanduspartnereid, mis tähendab, et EList Ukrainasse importimiseks ja eksportimiseks on mitmeid võimalusi ja vastupidi. Peamised eksporditavad kaubad on toorained, nagu raud, teras, kaevandustooted, põllumajandustooted, masinad ja keemiatooted. Ukraina töötab praegu selle nimel, et ühtlustada poliitikat, millest saavad kasu väikeettevõtjad ELiga kauplemisel. Väikeettevõtjad võivad saada toetust ka ELi VKEde juhtalgatusest.

Tariifid

ELi ja Ukraina vaheline leping parandab Euroopa ettevõtjate konkurentsivõimet Ukraina turul ja vastupidi. Üldiselt kaotati lepinguga kaubavahetuses enamik tariife – EL: 98,1 % ja Ukraina: 99,1 %.

Tööstuskaubad

Kuigi lepingu jõustumisel kaotati suur osa tööstuskaupade tollimaksudest, lepiti mitme tootesarja jaoks kokku üleminekuperioodid.

EL

Lepinguga kaotati 94,7 % tariifiridadest.

Mõne kauba puhul kaotab EL järk-järgult tariifid järgmiste üleminekuperioodidega

 • mineraalid – 2019
 • kemikaalid – 2021
 • väetised – 2023
 • puittooted – 2021
 • jalatsid – 2021
 • vasest tooted – 2021
 • alumiiniumist tooted – 2023
 • autod ja enamik mootorsõidukeid – 2023
Ukraina

Lepingu jõustumisel võis 49,2 % tööstustoodetest tuua Ukrainasse tollimaksuvabalt.

Ukraina liberaliseeritud ELi ekspordi osakaal peaks 2023. aastaks suurenema 96 %-ni. Tollitariifide edasine järkjärguline kaotamine puudutab järgmisi tooteliine:

 • mineraalid – 2023. aastal
 • orgaanilised kemikaalid – 2019
 • väetised – 2019
 • kummirehvid – 2021
 • nahktooted – 2021
 • tekstiilid, näiteks peakatted – 2019

Ukraina mootorsõidukisektoris kehtib ka üleminekuperiood, mis kestab 2026. aastani, mis on WTOs 2008. aastal kokku lepitud läbirääkimiste tulemus.

Põllumajandustooted

EL

Enamiku ELi imporditud põllumajandustoodete imporditollimakse vähendati 2016. aastal nullini. Tariifikvoote kohaldatakse ülejäänud põllumajandustoodete suhtes, mis ei ole liberaliseeritud. Neid kvoote hallatakse kas põhimõttel „kes ees, see mees“ või impordilitsentside alusel. Kõigi ELi ja Ukraina tariifikvootide loetelu on esitatud I-A lisa 1. ja 2. liites.

Ukraina

Lepingu jõustumise ajal liberaliseeriti peaaegu pooled Ukraina põllumajandustoodetest, kuid väheste kaupade suhtes kehtib kuni 2023. aastani kestev üleminekuperiood.

Kõiki Ukraina imporditollimakse ei vähendata nullini

 • 2026. aastaks vähendatakse 8,7 % põllumajandusliku toidutööstuse tollitariifidest sellistele kaupadele nagu piimatooted, munad, suhkur, loomsed õlid ja rasvad lineaarselt 20–60 % võrra – pärast seda kohaldatakse jääktariifi.
 • suhkru, linnuliha ja sealiha suhtes kohaldatakse tariifikvoote – märgitud koguste piires imporditud kaubad on tollimaksuvabad

ELi ja Ukraina vaheline leping keelab mõlemal poolel eksporditollimaksude kasutamise. Ukraina valitsus nõustus siiski kaotama 2026. aastaks järk-järgult kehtivad eksporditollimaksud teatavate kaupade, sealhulgas kariloomade ja toornahkade, teatavat liiki õlisaagi seemnete ja metalliliikide suhtes. Lisateave selle kohta on esitatud ELi ja Ukraina vahelise lepingu I-C lisas.

Ukraina ekspordi suhtes, mis kestab kuni 2031. aastani, on ette nähtud spetsiaalne kaitsemeetme mehhanism. See tähendab, et Ukrainal on lubatud kehtestada lisamaksu mitme kauba, näiteks toornahkade, päevalilleseemnete ning metalli-, terase- ja vaseliikide ekspordi suhtes, kui Ukrainast ELi suunatud ekspordi kumulatiivne maht aastas ületab käivitusläve. Lisateave selle kohta on esitatud ELi ja Ukraina vahelise lepingu I-D lisas.

 

Leidke teie toote suhtes kohaldatav tariifimäär veebisaidilt Minu Kaubandusassistent.

Päritolureeglid

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge interaktiivsepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent “, ethinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teavepäritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teema juurde uus, leiate kaupade rubriigist sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolureeglid

Kust leida päritolureegleid?

Ukrainaga sõlmitud assotsieerimislepingu alusel kohaldatavad päritolureeglid on sätestatud Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondlikus konventsioonis (ELT L 54, 26.2.2013, lk4). Konventsiooni päritolureeglitele esitatavad nõuded on määratletud konventsiooni I liite 2. lisas. Need eeskirjad on läbivaatamisel ja 2021. aasta keskel tuleks kohaldada uusi alternatiivseid päritolureegleid, sealhulgas sätteid kumulatsiooni, tollimaksu tagastamise, sallivuse ja mittemuutmise reegli kohta (vt allpool), mida leevendatakse.

Päritolureeglite konventsiooni eesmärk on kehtestada 25 konventsiooniosalise (EL, EFTA, Balkani riigid ning ELi lõuna- ja idanaabruse vabakaubanduslepingu partnerid) ja ELi vahel ühised päritolu- ja kumulatsioonireeglid, et hõlbustada kaubandust ja integreerida sellesse tsooni tarneahelad.

PEM-lepingu osaliste nimekiri

Üksikasjalik teave Euroopa-Vahemere piirkonna süsteemi kohta on esitatud kasutusjuhendis.

Kas minu toode on PEM-konventsiooni kohaselt pärit EList või Ukrainast?

Selleks et teie toode kvalifitseeruks PEM-konventsiooni alusel madalama või nullmääraga soodustariifi kohaldamiseks, peab see pärinema EList või Ukrainast.

Toode „pärineb“, kui see on kas

 • täielikult ELis või Ukrainas saadud või toodetud või
 • valmistatud ELis või Ukrainas päritolustaatuseta materjalidest, tingimusel et need materjalid on läbinud piisava töö või töötluse vastavalt tootepõhistele eeskirjadele, mis on sätestatud konventsiooni I liite II lisas.
  Vt ka tootepõhiste päritolureeglite I lisa „Sissejuhatavad märkused“. Teatavate toodete puhul on olemas alternatiivsed tootepõhised eeskirjad – vt II liidet.

Toode peab vastama ka kõigile muudele grupis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri. Samuti on olemas täiendavad paindlikkusmeetmed, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju, näiteks tolerants või kumuleerimine.

 

Näited peamiste tootepõhiste eeskirjade liikide kohta ELi kaubanduslepingutes

 • lisandväärtuse reegel – tootes sisalduvate kõigi päritolustaatuseta materjalide väärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsess põhjustab tariifse klassifikatsiooni muutuse päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote vahel – näiteks paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • eritoimingud – vaja on konkreetset tootmisprotsessi, näiteks kiudude ketramist lõngaks – selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõivasektoris ning keemiatööstuses.

Nõuanded, mis aitavad teil järgida tootepõhiseid eeskirju

Leping pakub täiendavat paindlikkust, et aidata teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumuleerimine.

Lubatud hälve
 • lubatud hälbe reegel võimaldab tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootespetsiifilise reegliga keelatud, kuni 10 % ulatuses toote tehasehinnast.
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse väärtuse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse HSi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on loetletud I lisa „II lisa sissejuhatavad märkused“ märkustes 5 ja6.
Kumulatsioon

Euroopa-Vahemere piirkonna konventsioonis on ette nähtud kaks päritolu kumuleerimise viisi

 • kahepoolne kumulatsioon – Ukrainast pärit materjale võib käsitada EList pärit materjalidena (ja vastupidi), kui neid kasutatakse toote valmistamiseks ELis
 • diagonaalne kumulatsioon – ühe konventsiooniosalise territooriumilt pärit materjale võib lugeda teisest konventsiooniosalisest pärinevaks, kui hinnatakse, kas lõpptoode on pärit sooduskohtlemisest, kui see eksporditakse kolmandasse konventsiooniosalisse Euroopa – Vahemere piirkonnas – diagonaalset kumulatsiooni kohaldatakse ainult juhul, kui kõigi asjaomaste konventsiooniosaliste vahel on sõlmitud kaubandusleping ja need riigid kohaldavad samu päritolureegleid.
  Palun kontrollige „maatriksit“ (tabelit, mis sisaldab kõiki kehtivaid lepinguid PEM-konventsiooni alusel), milles täpsustatakse lepinguosalised, kellega Ukrainal on võimalik diagonaalset kumulatsiooni kohaldada (2020. aasta aprillis olid diagonaalse kumulatsiooni tingimustele vastavad ELi ja Ukraina ühised partnerid Island, Šveits (sealhulgas Liechtenstein) ja Norra)

 

Kuidas diagonaalne kumulatsioon toimib?

Diagonaalne kumulatsioon toimub mitme riigi vahel, kes jagavad samu päritolureegleid ja kellel on omavahel vabakaubanduslepingud. See on olukord, kus kaupade tootja ühes riigis võib importida materjale ja kasutada neid nii, nagu need oleksid pärit oma riigist. Näiteks PEM-konventsiooni kohaselt võib Ukraina ettevõtja, kes valmistab rõivaid Ukrainas ekspordiks Šveitsi, kasutada rõivaste valmistamiseks EList pärit kangaid ja võib neid lugeda Ukrainast pärinevaks. Topeltmuutmise nõue, st riide tootmine (päritolustaatuseta) lõngast ja rõivaste tootmine on täidetud ning rõivad loetakse Šveitsi eksportimisel Ukrainast pärinevaks ja seetõttu on neil vaba juurdepääs Šveitsi turule.

Täiendavad selgitused PEM kumulatsiooni kohta on esitatud siin

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele konventsioonis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri.

Otseveo eeskiri

Päritolustaatusega tooted tuleb vedada EList Ukrainasse (ja vastupidi) või läbi nende lepinguosaliste territooriumide, mille puhul kohaldatakse kumulatsiooni, ilma et neid kolmandas riigis täiendavalt töötletaks.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks

 • mahalaadimine
 • uuesti pealelaadimine
 • mis tahes muud toimingud, mis on ette nähtud toodete seisundi säilitamiseks

Importiva riigi tollile tõendatakse, et need tingimused on täidetud, esitades:

 • ühtne veodokument (nt konossement), mis hõlmab liikumist ekspordiriigist läbi kolmanda riigi, mille kaudu kaup läbis.
 • sertifikaat, mille on välja andnud selle kolmanda riigi toll, mille kaudu te oma kaupu veate;
 • kui neid ei ole, siis mis tahes tõendavad dokumendid

Tollimaksu tagastamine

ELi ja Ukraina vahelises kaubanduses ei ole PEM-konventsiooni kohaselt võimalik saada toetust tollimaksudelt, mis on varem tasutud päritolustaatuseta materjalidelt, mida kasutati soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks.

Päritolu määramise kord

Eksportijad ja importijad peavad järgima päritolumenetlusi. Menetlused on sätestatud V jaotises „Päritolutõend“ ja VI jaotises „Halduskoostöö kord“. Neis selgitatakse näiteks seda, kuidas deklareerida toote päritolu, kuidas taotleda soodustusi või kuidas tolliasutused saavad toote päritolu kontrollida.

Kuidas taotleda soodustariifi

Soodustariifi kohaldamiseks peavad importijad esitama päritolutõendi.

Päritolutõend võib olla kas

Päritolutõend kehtib neli kuud alates väljaandmise kuupäevast.

Kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED

 • kaupade liikumissertifikaadid EUR.1 või EUR-MED annab välja ekspordiriigi toll
 • III lisas on esitatud sertifikaatide EUR.1 ja EUR-MED näidised ja juhised nende täitmiseks.
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama asjaomaste toodete päritolustaatust tõendavad dokumendid.

Täiendavad selgitused selle kohta, millal kasutada sertifikaati EUR.1 või EUR-MED, on esitatud käsiraamatu leheküljel 72.

Päritoludeklaratsioon või EUR-MED päritoludeklaratsioon

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või konventsiooniosalisest, esitades päritoludeklaratsiooni. Päritoludeklaratsiooni võib koostada

 • heakskiidetud eksportija
 • iga eksportija, kui saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot.
Kuidas koostada päritoludeklaratsiooni?

Eksportija peab kaubaarvele, saatelehele või muule toote identifitseerimist tõendavale äridokumendile (IV lisa) liigitama, tembeldama või trükkima järgmise deklaratsiooni:

„Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.“

Kuidas koostada EUR-MED päritoludeklaratsiooni?

Sel juhul on deklaratsioon järgmine (IV lisa).

„Käesoleva dokumendiga (tolliluba nr...) hõlmatud toodete eksportija deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritolu.

kumulatsioon, mida kohaldatakse... (riigi/riikide nimed) suhtes.

– kumulatsiooni ei kohaldata“

Päritoludeklaratsiooni võib esitada ükskõik millises ELi ametlikus keeles või IV lisas nimetatud PEM-tsooni ametlikes keeltes (kumuleerimisega seotud avaldus peaks alati olema inglise keeles).

Päritoludeklaratsioonile tuleb alla kirjutada käsitsi. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui te annate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate täieliku vastutuse teie isikut tõendava deklaratsiooni eest.

Päritolu kontrollimine

Tolliasutused võivad kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolureeglitele. Tõendamine põhineb

 • importivate ja eksportivate poolte tolliasutuste vaheline halduskoostöö
 • kohaliku tolli poolt tehtavad kontrollid – importiva lepinguosalise kontrollkäik eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused teevad päritolu kohta lõpliku otsuse ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Tootele esitatavad nõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

ELi ja Ukraina vahelise lepinguga nähakse ette õigusaktide, standardite ja vastavushindamismenetluste ühtlustamine Ukraina ja ELi vahel. Seetõttu peavad Ukraina tootjad täitma ainult ühte nõuete kogumit, et lasta oma tooteid nii ELi kui ka Ukraina turgudele.

Ukraina ühtlustatud määrused hõlmavad muu hulgas järgmist:

 • toodete akrediteerimine ja turustamine, milles on sätestatud vastavushindamismenetluste moodulid;
 • üldine tooteohutus, milles sätestatakse kriteeriumid selle kohta, mida tuleb arvesse võtta toote ohutuse hindamisel, ning määratakse kindlaks, millal keelata toode, kuna see kujutab endast tõsist ohtu tervisele ja ohutusele

Loetelu kõigist 27 eeskirjast, mis hõlmavad paljude toodete, sealhulgas masinate, liftide, mänguasjade, meditsiiniseadmete ja lihtsate surveanumate ohutusnõudeid, on esitatud ELi-Ukraina assotsieerimislepingu III lisas.

Standardite osas on Ukraina

 • rahvusvaheliste ja Euroopa standardite vastuvõtmine vastavalt parimatele tavadele
 • kohustudes tunnistama kehtetuks kõik vastuolulised riiklikud standardid. See hõlmab kõiki vastuolulisi GOST standardeid (Gosudarstvenny Standart), mida kasutatakse nõukogude Liidu järgsetes riikides.
Kuidas ma tean, et kaubad, mida ma ELi impordin, vastavad ELi määrustele ja standarditele?

Poolte koostöö turujärelevalve ja vastavushindamismenetluste valdkonnas tähendab, et kui ekspordite ELi kõrge riskitasemega kaupu, nagu surveanumad, liftid ja teatavad masinad, on teil vaja ainult teavitatud asutuse (laboratooriumid või muud Ukraina valitsuse poolt akrediteeritud kontrolli- ja sertifitseerimisasutused) tehtavat vastavushindamist.

Loetelu Ukraina 114 määratud asutusest, kes tegelevad toodete vastavushindamisega ja kelle kõik on akrediteerinud Ukraina riiklik akrediteerimisamet.

Kui soovite importida kaupu Ukrainast ELi, peate läbima vastavuse tõendamise protsessi, kasutades selleks ELi vastavusdeklaratsiooni, mille on allkirjastanud teie tootja. Pärast seda võib tootja kinnitada CE-märgise oma toodetele, kui see on nõutav.

ELi-Ukraina assotsieerimislepingu alusel sõlmitakse tööstustoodete vastavushindamise, hindamise ja tunnustamise leping. Tegemist on ELi ja Ukraina vahelise vastastikuse tunnustamise lepingu liigiga. Selle lepingu kohaselt lubavad EL ja Ukraina viia turule tööstustooteid, mis on loetletud ACCA lisades ja mis vastavad vastavusnõuetele, ilma täiendavate katsete või vastavusmenetlusteta.

Kontaktid tehniliste nõuete täitmiseks

Tervise- ja ohutusnõuded – SPSi

Toiduohutus, looma- ja taimetervis

Ukrainast või vastupidi eksportimiseks või sujuvaks importimiseks EList on Ukraina ja ELi vahel teatavad taime- ja loomatervise ning -ohutusega seotud eeskirjad, mida peaksite teadma. ELi-Ukraina assotsieerimislepinguga ühtlustati paljud sanitaar- ja fütosanitaareeskirjad ning keelati osapooltel kehtestada põhjendamatuid tõkkeid.

Seoses looma- või taimehaigustega, sealhulgas kahjuritega, on kehtestatud menetlused asjaomaste piirkondade kahjurivaba staatuse tunnustamiseks. Seda tehakse kauplemise eesmärgil ning inimeste, loomade või taimede tervisele avalduvatest riskidest teatamiseks. Kui importiv riik peab võtma meetmeid tõsise terviseohu ohjamiseks, võimaldab ELi-Ukraina assotsieerimisleping võtta impordi suhtes ajutisi piiravaid meetmeid. Neid rakendatakse siiski viisil, mis vähendab häireid kahe riigi vahelises kaubanduses. Lisateave menetluste kohta on esitatud ELi ja Ukraina vahelise lepingu VI lisas.

Sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete kontroll Ukrainas

Valitsus teostab kolme liiki piirikontrolli:

Sanitaar- ja epidemioloogiline kontroll

Selle eesmärk on kaitsta riiki haiguste leviku eest ning rakendada teste, millega tagatakse kaupade vastavus sanitaarstandarditele. Selline kontroll on kohustuslik ja seda tehakse peamiselt imporditud toiduainete, mõnede tarbekaupade ja päevalilleõlide ekspordi üle. Põllumajandustoodete kategooriasse kuuluvate kaupade suhtes ei kohaldata sanitaar- ja epidemioloogilist kontrolli.

Veterinaar- ja sanitaarkontroll

Selle tõrje eesmärk on ennetada loomahaiguste levikut. Veterinaar- ja sanitaarkontrolli kohaldatakse tavaliselt loomade, paljundusmaterjali, bioloogiliste toodete, patoloogilise materjali, veterinaarpreparaatide, loomahooldustoodete, söödalisandite, eelsegude ja loomsete saaduste (sealhulgas lihatooted, munad, piim, kala ja mesi) ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Fütosanitaarkontroll

Seda tüüpi kontroll ei takista mitte ainult taimekahjustajate levikut, vaid on ette nähtud ka karantiinirežiimide järelevalveks. Fütosanitaarkontrolli kohaldatakse taimede ja taimsete saaduste (sealhulgas toiduained), pakendite, transpordivahendite, pinnase ja muude reguleeritud taimekahjustajaid levitavate toodete ekspordi, impordi ja transiidi suhtes.

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuete kontaktisikud

Tehnilised kaubandustõkked

Kuigi tehnilised eeskirjad on olulised, võivad need mõnikord takistada rahvusvahelist kaubandust ja võivad seega olla teile kui eksportijale märkimisväärne koorem.

 • kui arvate, et olete silmitsi kaubandustõkkega, mis aeglustab teie ettevõtet või takistab teid eksportimast, võite meile öelda
 • teatage veebivormi abil, mis peatab Teie ekspordi Ukrainasse – EL analüüsib teie olukorda ja võtab asjakohaseid meetmeid

Võtke meiega ühendust

Tollivormistusdokumendid ja -protseduurid

Lepinguga tagatakse läbipaistvam ja lihtsustatud tolliprotseduur, et hõlbustada kaubandust ja vähendada ettevõtjate kulusid.

Dokumendid

Sammsammulistes juhendites kirjeldatakse eri liiki dokumente, mida peate oma toodete tollivormistuseks ette valmistama.

Olenevalt teie tootest võivad tolliasutused nõuda kõiki või mõningaid allpool loetletud elemente.

 • faktuurarve (määratlege konkreetsed nõuded selle vormi ja sisu kohta veebisaidil Minu kaubandusassistent).
 • pakkeleht
 • teatavate kaupadeimpordilitsentsid
 • sertifikaadid, mis näitavad, et teie toode vastab kohustuslikele tooteeeskirjadele, nagu tervishoiu- ja ohutusnõuded, märgistamine ja pakendamine.
 • päritolutõend – päritoludeklaratsioon

Suurema kindluse huvides võite eelnevalt taotleda siduvat tariifiinformatsiooni ja/või siduvat päritoluinformatsiooni.

Üksikasjaliku teabe saamiseks selle kohta, milliseid dokumente peate oma toote tollivormistuseks esitama, külastage Minu kaubandusassistenti.

Päritolu tõendamise ja kontrollimise kord

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada oma toodete päritolu soodustariifide taotlemiseks, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool punktis „ Päritolureeglid“.

Teavet impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta üldiselt leiate maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised näitajad

Lepinguga kaitstakse teie intellektuaalomandi õigusi kaupade importimisel ja/või eksportimisel Ukrainasse.

Kaubamärgid ja autoriõigused

ELi ja Ukraina vaheline leping on kooskõlas mitme rahvusvahelise lepinguga, millega reguleeritakse kaubamärkide ja autoriõiguste haldamist, pakkudes kaubamärkide registreerimiseks õiglast ja läbipaistvat süsteemi. Kui kaubamärgi haldusasutus lükkab taotluse tagasi, tuleb otsus taotlejale kirjalikult teatavaks teha ja esitada keeldumise põhjused. Kaubamärgi võib tühistada, kui seda ei ole viie aasta jooksul tegelikult kasutusele võetud territooriumil, kus see registreeriti.

Disainilahendused ja patendid

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt kaitstakse teie sõltumatult loodud disainilahendusi, mis on eristatavad, registreerimisega kuni 25 aastaks. See annab teile ainuõiguse kasutada disainilahendust ja takistab kolmandaid isikuid seda ilma teie nõusolekuta kasutamast, taasloomast, müümast, importimast ja/või eksportimast.

Geograafilised tähised

ELi-Ukraina lepingu alusel moodustatud geograafiliste näitajate erikomisjon jälgib lepingu rakendamist intellektuaalomandi valdkonnas ja annab aru kaubanduskomiteele.

Kaubamärgid

Kaubamärgitaotlused tuleks esitada Ukraina intellektuaalomandi instituudile, mis on riigiettevõte.

Kui soovite esitada kaubamärgi Ukrainas, vajate järgmisi dokumente ja teavet:

 • Teie täielik nimi
 • asutamisriik
 • aadress ja WIPO riigikood
 • taotletava märgi kujutis ja kirjeldus
 • kirjeldus, kui märk sisaldab sõnalist osa
 • märge kaubamärgi värvi kohta
 • loetelu kaupadest ja/või teenustest, mida taotletakse asjakohase Nizza rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel
 • prioriteeditaotluse kuupäev, riik ja number või näituse kuupäev (kui taotletakse prioriteeti Pariisi konventsiooni alusel);
 • prioriteeditaotluse kinnitatud koopia või taotletud kaubamärki sisaldavate tõendite väljapanekut tõendav dokument ametlikult tunnustatud rahvusvahelisel näitusel
 • volitatud isiku poolt taotleja nimel allkirjastatud volikiri

Registreerimisprotsess on järgmine:

 • kui Teie taotlusdokumendid vastavad nõuetele, teatatakse Teile taotluse esitamise kuupäev.
 • Teie esitatud dokumente kontrollitakse, et teha kindlaks, kas need vastavad Ukraina kaubamärgiseaduse vorminõuetele – kui teie taotlus vastab nõuetele, kontrollitakse selle sisu.
 • sisuline läbivaatamine – teie kaubamärgitaotluse kaitsekõlblikkust kontrollitakse, nagu on sätestatud Ukraina õiguses, ning isikusamasuse ja sarnasuse otsimine

Geograafiline tähis

Esiteks peate Ukrainas geograafilise tähise registreerimiseks esitama taotluse ukraina keeles. Dokumente võite esitada võõrkeeles ja esitada tõlge ukraina keelde hiljemalt kolm kuud pärast taotluse esitamise kuupäeva. Kui taotlus ja tõendavad dokumendid on kätte saadud, hindab neid Ukraina Intellektuaalomandi Instituut.

Teie taotlus peab sisaldama järgmisi dokumente:

 • taotlus registreerida kauba päritolunimetus, kauba geograafiline päritolutähis või õigus kasutada kaupade registreeritud kvalifitseeritud päritolutähist koos teabega taotleja ja tema aadressi kohta
 • taotletavate kaupade päritolutähis või taotletavate kaupade geograafiline päritolutähis
 • nende kaupade nimetus, mille kohta te taotlete kindlaksmääratud päritolutähise registreerimist, või õigus kasutada registreeritud kvalifitseeritud päritolutähist.
 • selle geograafilise koha nimi ja piirid, kus kaup on valmistatud ja millega seotud konkreetsed omadused, omadused või maine on seotud;
 • kauba konkreetsete omaduste, omaduste, maine või muude omaduste kirjeldus;
 • andmed kauba väidetava kvalifitseeritud päritolutähise kasutamise kohta märgistusel ja kauba märgistamisel
 • andmed selle kohta, kuidas kauba konkreetsed omadused ja maine on seotud määratletud geograafilise koha looduslike tingimuste või inimteguriga

Juhime Teie tähelepanu sellele, et välisriigist pärit taotlejana Ukrainas peate esitama koos taotlusega ka täiendavad tõendavad dokumendid. Need dokumendid peaksid kinnitama

 • soovitud kauba päritolutähise õiguskaitse asjaomases ELi liikmesriigis
 • Teie õigus kasutada kvalifitseeritud märget kauba päritolu kohta

Teenustekaubandus

Nii Ukraina valitsus kui ka EL on sätestanud kõik oma olemasolevad piirangud või reservatsioonid teenuste osutamise suhtes, tagades suure läbipaistvuse. Ukraina poolt vastu võetud reservatsioonid on esitatud XVI-D-F lisas.

Kuidas liigute läbi lisade?

ELi ja Ukraina vaheline leping sisaldab kolme lisa, millest peaksite olema teadlik eksportimisel. Need sisaldavad reservatsioone, mille Ukraina esitas ELi eksportijatele.

 • XVI-D lisas on esitatud negatiivne loetelu kõigist teenustesektoritest, mille suhtes kehtivad Ukrainas ettevõtte asutamisel eripiirangud. See tähendab, et saate ära kasutada võimalusi kõigis sektorites, mida ei ole loetletud. Piirangud on jagatud loeteluks, mida kohaldatakse kõigi sektorite või allsektorite suhtes, ning loeteluks, kus on esitatud erireservatsioonid sektorite või allsektorite kaupa.
 • XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenusesektoritest, kus te võite tegeleda piiriülese teenuskaubandusega. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, milles teil on lubatud kaubelda.
 • XVI-F lisas on loetletud reservatsioonid lepinguliste teenuseosutajate ja sõltumatute spetsialistide suhtes

Kes võib asutada Ukrainas ettevõtte?

Kui olete

 • ettevõte, ELi-Ukraina leping võimaldab teil asutada või omandada oma ettevõtte filiaale või esindusi kummaski riigis.
 • ELi-Ukraina leping annab teile võimaluse luua ja asutada oma ettevõte füüsilisest isikust ettevõtjana või teie kontrolli all olevate ettevõtete kaudu.

Teid koheldakse samamoodi nagu Ukraina kodanikke ja vastupidi. XVI-D lisas on esitatud loetelu sektoritest, kus kehtestatakse piirangud.

Teenuste piiriülene osutamine

Kui olete huvitatud teenuste piiriülesest osutamisest, on teil lubatud osutada Ukrainasse (ja vastupidi) samu tingimusi, mis kehtivad Ukraina kodanikele. Kohaldatakse järgmisi erandeid:

 • sektorid, nagu notariteenused, metsa omamine või haridusasutuste juhtimine, mille puhul Ukraina valitsus nõuab, et teenuseosutajal oleks Ukraina kodakondsus, või postiteenused, mille puhul teenuseosutaja peab saama litsentsi
 • sektorid, mis on lepingust täielikult välja jäetud, nt audiovisuaalteenused, riigisisene merekabotaaž ning riigisisesed ja rahvusvahelised lennutransporditeenused – ELi ja Ukraina vahelise lepingu artiklis 92 on esitatud nende konkreetsete teenuste loetelu.

Sektorites, kus teil on juurdepääs Ukraina turule (ja vastupidi), kaotatakse ELi ja Ukraina lepinguga järgmised piirangud:

 • teenuseosutajate arvu ülempiir
  • seda saab teha kas majandusvajaduste testi nõude, kvoodisüsteemi kohaldamise või seaduste abil, millega edendatakse monopole või ainuõiguslikku teenuseosutajat, piirates seega teiste teenuseosutajate turuletulekut.
 • teenustehingute või -varade koguväärtus
 • teenusetoimingute koguarv või teenuseväljundite koguarv

XVI-E lisas on esitatud positiivne loetelu teenusesektoritest, kus te võite tegeleda piiriülese teenuskaubandusega. Selles loetelus on loetletud kõik sektorid, milles teil on lubatud kaubelda. Selle tulemusena on mis tahes teenustesektoril, mida loetelus ei ole, piiranguid. Lisateave ELi-Ukraina lepingu XIV-E lisas esitatud teenuste sektorite loetelu kohta, millele teil on turulepääs.

Ajutine viibimine

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt on teil lubatud ajutiselt kolida Ukrainasse, et töötada kõrgharidusega praktikandina, ettevõtte müüjana või äriühingu võtmeisikuna selles riigis. Näiteks kui olete kõrgem ametnik, kes vastutab ettevõtte loomise või juhtimise eest.

Ajutine viibimisaeg on järgmine:

 • ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja (Ukraina (või ELi) äriühingu põhitöötajad või kõrgharidusega praktikandid) – kuni 3 aastat
 • ärivisiidil olev isik (nt Ukrainas (või ELis) ettevõtte asutamise eesmärgil reisiv isik või ettevõtjast müüja) – kuni 90 päeva mis tahes 12-kuulise ajavahemiku jooksul
 • kõrgharidusega praktikant, kes ei ole ettevõtjasiseselt üleviidud töötaja – kuni 1 aasta

Kui olete lepinguline teenuseosutaja, loob ELi ja Ukraina leping teile ka võimalusi konkreetsetes sektorites kummaski riigis. Sellega seoses peate siiski:

 • osutada kõnealust teenust ajutiselt sellise üksuse töötajana, kes on sõlminud teenuslepingu, mille kestus ei ületa ühte aastat;
 • omama vähemalt kolmeaastast töökogemust sektoris, kus pakute lepingulisi teenuseid
 • akadeemiline kraad või kvalifikatsioon, mis näitab samaväärsel tasemel teadmisi ja asjakohast kutsekvalifikatsiooni;

 

Lisateave selle kohta, kuidas

Riigihanked

ELi ja Ukraina vahelise lepingu kohaselt kohustuvad EL ja Ukraina tagama juurdepääsu iga riigi riigihanketurgudele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil. See kehtib kaupade, teenuste või ehituse ja kontsessioonide riigihankelepingute puhul traditsioonilistes sektorites, samuti kommunaalteenuste sektoris. Turu avamine toimub järk-järgult ELi ja Ukraina vahelise lepingu alusel.

Lepinguga tagatakse ka see, et Ukraina ja ELi pakkujaid koheldakse üksteise pakkumuste esitamisel võrdselt.

ELi ja Ukraina vaheline leping kohustab nii ELi kui ka Ukrainat tagama, et hangete puhul on täidetud järgmised tingimused:

 • pakkumiskutsed avaldatakse nõuetekohaselt ja avaldatakse internetis. See võimaldab kõigile huvitatud ettevõtjatele juurdepääsu tulevaste hangetega seotud teabele.
 • avaldatud teave sisaldab pakkumuse kõige olulisemaid elemente, nagu tulevase lepingu ese, kohaldatavad tähtajad või pakkumuste esitamise tingimused.
 • Ukrainast või EList pärit ettevõtjaid ei diskrimineerita otseselt ega kaudselt, mis takistaks neil hankemenetluses osaleda.
 • läbipaistvus ja võrdne kohtlemine on tagatud kogu pakkumismenetluse jooksul.
 • otsus lepingu sõlmimise kohta tehakse teatavaks kõigile taotlejatele ja taotluse korral esitatakse põhjendused selle kohta, miks pakkuja ei ole edukas.
 • vaidluse korral on äriühingutel seaduslik õigus tõstatada küsimusi pädevate riiklike järelevalveasutuste ees.

Lingid, kontaktid ja dokumendid

Kontaktid tehniliste nõuete täitmiseks

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuete kontaktisikud

Kontaktid tehniliste nõuete täitmiseks

Ukraina sertifitseerimise, standardite ja kvaliteedi teadus-, uurimis- ja koolituskeskus

2 Svyatoshinskaya tänav, 03115 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44452–3396

Tel. ja faks: + 380 44452–6907

E-posti aadress: secretar.ukrndnc@gmail.com

Veebisait: http://uas.org.ua

Toiduohutuse ja tarbijakaitse riiklik kontroll

174 Antonovycha tänav, 03680 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44528–9244

Veebisait: http://www.consumer.gov.ua/

Ukraina riiklik
reguleeriv teenistus

9/11 Arsenalna Street, 01011 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44254–5673

Faks: + 380 44254–4393

E-posti aadress: inform@dkrp.gov.ua

Veebisait: http://www.drs.gov.ua 

Ukraina majandusarengu- ja kaubandusministeeriumi tehniliste eeskirjade osakond

12/2 Hrushevskiy tänav, 01008 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44528–8564

Faks: + 380 44528–9014

E-posti aadress: dtr@me.gov.ua

Veebisait: http://www.me.gov.ua

Veebisait: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d71e145f-452e-4412-b1f8-247504f403d1&title=DepartamentTekhnichnogoReguliuvannia

Sanitaar- ja fütosanitaarnõuete kontaktisikud

Ukraina põllumajandus- ja toiduministeerium

24 Khreshchatyk Street, 01001 Kiiev, Ukraina

Kontaktandmed kodanike kaebuste esitamiseks:

Tel: + 380 44279–8474

E-posti aadress: zvg@minagro.gov.ua


Kirjavahetuse menetlemise osakond:

Tel: + 380 44278–8171

Tel. ja faks: + 380 44278–7602 

E-posti aadress: info@minagro.gov.ua

Majandusarengu ja kaubanduse ministeerium

12/2 Grushevs’kyi tänav, 01008 Kiiev, Ukraina 

Tel: + 380 44253–9394

Faks: + 380 44253–6371

E-posti aadress: meconomy@me.gov.ua

Ukraina tervishoiuministeerium

Riiklik vastuvõtukeskus

41 Yaroslavska tänav, 04071 Kiiev, Ukraina

Tel: + 380 44425–0526

Ökoloogia ja loodusvarade ministeerium

35 Vasilya Lipkivs’kogo Street, Kiiev 03035, Ukraina

 

Avalik vastuvõtt

Tel: + 380 44206–3302

E-posti aadress: gr_priem@menr.gov.ua

 

Avaliku sektori tugiüksus

Tel: + 380 44206–3115

 

Pressikeskus

Tel: + 380 44206–3174

E-posti aadress: press@menr.gov.ua

Täiendavad lingid

Jagage seda lehte:

Kiirlingid