EPA SADC – Lõuna-Aafrika Arenguühendus

ELi-SADC majanduspartnerlusleping (EPA) lihtsustab kahe piirkonna elanikel ja ettevõtjatel teineteisesse investeerimist ja kaubavahetust ning arengut kogu Lõuna-Aafrikas. Uurige, kuidas ELi ja viie SADC riigi vaheline majanduspartnerlusleping võib tuua kasu Teie kaubandusele.

Lepingu lühitutvustus

ELi ja Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (SADC) majanduspartnerluslepingu riigid, kuhu kuuluvad Botswana, Lesotho, Mosambiik, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Eswatini (endine Svaasimaa), kirjutasid SADC majanduspartnerluslepingu lepingule alla 10. juunil 2016. Majanduspartnerlusleping jõustus ajutiselt 10. oktoobril 2016 ning Mosambiik kohaldab seda ajutiselt alates 4. veebruarist 2018.

SADC majanduspartnerluslepingu näol on tegemist arengule suunatud kaubanduslepinguga, millega antakse SADC majanduspartnerluslepingu rühma partneritele asümmeetriline juurdepääs. Need võivad kaitsta tundlikke tooteid täieliku liberaliseerimise eest ja rakendada kaitsemeetmeid, kui import EList kasvab liiga kiiresti. Koostööd käsitlevas peatükis määratakse kindlaks kaubandusega seotud valdkonnad, mis võivad rahastamisest kasu saada. Leping sisaldab ka säästva arengu peatükki, mis hõlmab sotsiaal- ja keskkonnaküsimusi.

Kaubavahetuse osas hõlmab uus turulepääs paremaid kaubandustingimusi peamiselt põllumajanduses ja kalanduses, sealhulgas veini, suhkru, kalandustoodete, lillede ja puuviljakonservide puhul. EL saab omalt poolt mõtteka uue juurdepääsu Lõuna-Aafrika tolliliidule (toodete hulka kuuluvad nisu, oder, juust, lihatooted ja või).

Abisaavad riigid

 • Botswana
 • Lesotho
 • Mosambiik
 • Namiibia
 • Lõuna-Aafrika
 • Eswatini (Svaasimaa)

Ülejäänud kuus Lõuna-Aafrika Arenguühenduse piirkonna liiget – Kongo Demokraatlik Vabariik, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Sambia ja Zimbabwe – osalevad majanduspartnerluslepingutes või peavad nendega läbirääkimisi teiste piirkondlike rühmade, nimelt Kesk-Aafrika või Ida- ja Lõuna-Aafrika osana.

Asümmeetrilised sätted SADC riikide kasuks

Majanduspartnerluslepinguga nähakse SADC majanduspartnerluslepingu riikide kasuks ette asümmeetrilised sätted, nagu tundlike toodete väljajätmine liberaliseerimisest, paindlikud päritolureeglid, lisaks erikaitsemeetmetele ja -meetmetele põllumajanduse, toiduainete ja uute tööstusharude jaoks.

 • SADC majanduspartnerluslepingu riigid saavad kasutusele võtta viis kahepoolset kaitsemeedet ja suurendada imporditollimakse, kui import EList suureneb nii palju või nii kiiresti, et see ähvardab häirida omamaist tootmist.
 • kui EL kohaldab WTO eeskirjade kohast kaitsemeedet, pakub EL oma SADC majanduspartnerluslepingu partneritele viieaastast pikendatavat erandit selle kohaldamisest, mis võimaldab SADC majanduspartnerluslepingu riikidel jätkata eksporti

Tariifid

 • EL annab 100 % tollimaksu- ja kvoodivaba juurdepääsu kogu Botswanast, Lesothost, Mosambiigist, Namiibiast ja Svaasimaalt pärit impordile. Juurdepääs ELi turule on alaline, täielik ja tasuta kõigile toodetele. EL kaotab tollimaksud 98,7 % Lõuna-Aafrikast pärit impordilt kogusekvootide alusel.
 • Lõuna-Aafrika tolliliidu riigid (Botswana, Lesotho, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Eswatini) kaotavad tollimaksud ligikaudu 86 % ELi impordilt. Mosambiik kaotab tollimaksud 74 %-lt EList pärit impordilt
 • kõik tollimaksud on esitatud ELi-SADC majanduspartnerluslepinguI, II ja III lisas.

 

Täpse teabe leidmiseks teie konkreetse toote tollimaksude ja tariifide kohta, võttes arvesse toote päritolu- ja sihtriiki, kasutage Minu kaubandusassistentiotsinguvõimalust. Kahtluse korral võtke ühendust oma tolliasutustega

Päritolueeskirjad;

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvugepäritolureeglite enesehindamise vahendiga „ Minu kaubandusassistent“ (ROSA), et hinnata,kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite ja päritolumenetluste kohta on esitatud käesolevas jaotises.

Päritolu on kaubeldavate kaupade „majanduslik kodakondsus“. Kui olete teemaga seoses uus, leiate kaupu käsitlevast osast sissejuhatuse peamiste mõistete kohta.

Päritolueeskirjad;

 

Sooduskohtlemisesaamiseks peab teie toode vastama lepingus sätestatud päritolureeglitele. Palun tutvuge minu kaubandusassistentisasuva interaktiivse päritolureeglite enesehindamise vahendiga (ROSA), et hinnata, kas teie toode vastab päritolureeglitele, ja saada teada, kuidas koostada õigeid dokumente.

Üldine teave päritolureeglite kohta on esitatud allpool.

Kust leida päritolureeglid?

Päritolureeglid on sätestatud ELi ja SADC majanduspartnerluslepingu I protokollis mõiste „päritolustaatusega tooted“ määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta (ELT L 250, 16.9.2016, lk 1924). Palun tutvuge ka SADC-ELi majanduspartnerluslepingu protokolli nr 1 kohaldamise juhendiga.

Kas minu toode on pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist?

Selleks et teie toote suhtes saaks kohaldada ELi-SADC majanduspartnerluslepingu alusel madalamat või nulltariifi, peab toode olema pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist.

Toode loetakse pärinevaks EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist, kui see on

Toode peab vastama ka kõigile muudele peatükis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele (näiteks ebapiisav töö või töötlus, mittemuutmise reegel). On olemas ka mõningane paindlikkus, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju (nt sallivus või kumulatsioon).

 

Näited ELi kaubanduslepingutes sisalduvatest tootepõhistest eeskirjadest

 • Lisandväärtuse reegel – kasutatavate päritolustaatuseta materjalide koguväärtus ei tohi ületada teatavat protsenti toote tehasehinnast
 • Tariifse klassifikatsiooni muutmine – tootmisprotsessi tulemusena muutub päritolustaatuseta materjalide ja lõpptoote tariifne klassifikatsioon, näiteks päritolustaatuseta paberi (harmoneeritud süsteemi grupp 48) tootmine päritolustaatuseta paberimassist (harmoneeritud süsteemi grupp 47)
 • Eritoimingud – vaja on spetsiifilist tootmisprotsessi, näiteks lõnga kiudude ketramist, selliseid eeskirju kasutatakse peamiselt tekstiili- ja rõiva- ning keemiasektoris.
 • Neid erinevaid eeskirju on võimalik kombineerida, järgides erinevaid eeskirju kas alternatiivselt või kombineeritult.

Nõuanded tootepõhiste eeskirjade järgimiseks

Lepinguga nähakse ette täiendav paindlikkus, mis aitab teil järgida tootepõhiseid eeskirju, nagu lubatud hälve või kumulatsioon.

Lubatud hälve
 • ELi-SADC majanduspartnerluslepingus võimaldab lubatud hälbe reegel tootjal kasutada päritolustaatuseta materjale, mis on tavaliselt tootepõhise reegliga keelatud, kuni 15 % toote tehasehinnast
 • seda hälvet ei tohi kasutada tootepõhistes eeskirjades loetletud päritolustaatuseta materjalide maksimaalse piirmäära ületamiseks.
 • erihälbeid kohaldatakse harmoneeritud süsteemi gruppidesse 50–63 klassifitseeritud tekstiil- ja rõivatoodete suhtes, mis on esitatud 1. lisa „Sissejuhatavad märkused“ märkustes 5–6.
Kumulatsioon

ELi-SADC majanduspartnerluslepingus on sätestatud:

Kitsendused

SADC majanduspartnerluslepingu riigi taotlusel võib eritingimustel teha konkreetse erandi, et võimaldada teatavatest riikidest pärit toodete suhtes kohaldada leebemaid päritolureegleid. Praegu konkreetseid erandeid ei kohaldata.

Muud nõuded

Toode peab vastama ka kõigile muudele protokollis täpsustatud kohaldatavatele nõuetele, nagu ebapiisav töö või töötlus või otseveo eeskiri:

Transport läbi kolmanda riigi: otseveo eeskiri

ELi-SADC majanduspartnerluslepingus tuleb päritolustaatusega tooted vedada EList SADC majanduspartnerluslepingu riiki (ja vastupidi) ilma edasise töötlemiseta kolmandas riigis.

Teatavaid toiminguid võib teha kolmandas riigis, kui tooted jäävad tollijärelevalve alla, näiteks:

 • märkide, etikettide, plommide või muude dokumentide lisamine või kinnitamine, et tagada importiva riigi konkreetsete siseriiklike nõuete täitmine
 • toodete säilitamine heas seisukorras
 • ladustamine
 • saadetiste osadeks jagamine

Kahtluse korral võib toll nõuda deklarandilt mis tahes viisil nõuete täitmise tõendamist, sealhulgas lepingulisi veodokumente, nagu veokiri, või pakendite märgistamisel või nummerdamisel põhinevaid faktilisi või konkreetseid tõendeid või muid kaubaga seotud tõendeid.

Tollimaksude tagastamine

Soodustariifi alusel eksporditava toote valmistamiseks kasutatud päritolustaatuseta materjalidelt varem makstud tollimaksude tagasimaksmine on lubatud ELi-SADC majanduspartnerluslepingu alusel.

Päritoluprotseduurid

Soodustariifi taotlemise ja tolliasutuste tehtava kontrolliga seotud päritolumenetlused on sätestatud IV jaotises „Päritolutõend“ ja V jaotises halduskoostöö korra kohta.

Kuidas taotleda soodustariifi?

Sooduskohtlemise saamiseks peate esitama päritolutõendi

Kaupade liikumissertifikaat EUR.1
 • sertifikaadi EUR.1 näidis on esitatud III lisas ja selles esitatakse juhised selle täitmiseks.
 • Kaupade liikumissertifikaadi EUR.1 annab välja ekspordiriigi toll.
 • sertifikaati taotlev eksportija peaks olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad asjaomaste toodete päritolustaatust.
Päritoludeklaratsioon (eksportija enda deklaratsioon)

Eksportijad võivad ise otsustada, et nende toode on pärit EList või SADC majanduspartnerluslepingu riigist, esitades päritoludeklaratsiooni. Seda saab teha järgmiselt:

 • heakskiidetud eksportija või
 • iga eksportija, tingimusel et saadetise koguväärtus ei ületa 6000 eurot

 

Heakskiidetud eksportijad

Ekspordiriigi toll võib anda igale eksportijale, kes tegeleb pidevalt käesoleva lepinguga hõlmatud toodete veoga, loa koostada ise päritoludeklaratsioone, olenemata asjaomaste toodete väärtusest.

Eksportija, kes taotleb sellist luba, peab esitama tollile kõik tagatised, mis on vajalikud toodete päritolustaatuse ja muude käesoleva protokolli nõuete täitmise kontrollimiseks.

Mis tahes kuritarvitamise korral võib toll heakskiidetud eksportija staatuse tühistada.

 

Mida peaks päritoludeklaratsioon sisaldama?

 • päritoludeklaratsiooni koostamiseks peab eksportija tembeldama või trükkima kaubaarvele, saatelehele või muule äridokumendile järgmise deklaratsiooni (vastavas keeles): „Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliloa nr...) ) deklareerib, et kui ei ole selgelt märgitud teisiti, on need tooted... sooduspäritoluga.“
 • päritoludeklaratsiooni teksti võib koostada ükskõik millises ELi ametlikus keeles ja see on esitatud IV lisas. Uurige oma tolliasutustelt võimalikke lisanõudeid.
 • peate oma päritoludeklaratsiooni käsitsi allkirjastama. Kui olete heakskiidetud eksportija, olete sellest nõudest vabastatud, kui esitate oma tolliasutusele kirjaliku kinnituse, et võtate endale täieliku vastutuse Teid identifitseerivate deklaratsioonide eest.

Avaldus

 • eksportija võib koostada päritoludeklaratsiooni sellega hõlmatud toodete eksportimisel või pärast eksportimist, tingimusel et see esitatakse importivas riigis hiljemalt kahe aasta jooksul pärast sellega hõlmatud toodete importimist.
 • päritoludeklaratsiooni täitmisel peaksite olema valmis esitama dokumendid, mis tõendavad Teie toodete päritolustaatust.

Päritolu kontrollimine

Toll võib kontrollida, kas imporditud toode on tõepoolest päritolustaatusega või vastab muudele päritolunõuetele. ELi-SADC majanduspartnerlusleping põhineb järgmistel põhimõtetel:

 • kontrollimine põhineb importiva ja eksportiva lepinguosalise tolliasutuste vahelisel halduskoostööl.
 • toodete päritolu kontrollib kohalik toll – importiva lepinguosalise kontrollkäigud eksportija juurde ei ole lubatud

Eksportiva lepinguosalise ametiasutused määravad kindlaks päritolu ja teatavad tulemustest importiva lepinguosalise ametiasutustele.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama
 • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju andmebaasist „Minu kaubandusassistent“

Sanitaar- ja ohutusnõuded

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Kirjeldus selle kohta, kuidas tõendada soodustariifide taotlemisel oma toodete päritolu, ja eeskirjad, mis on seotud päritolu kontrollimisega tolliasutuste poolt, on esitatud eespool punktis „Päritolureeglid “.

Tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks.

Impordi ja ekspordi tolliprotseduuride kohta saab teavet üldiselt maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidilt.

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

Majanduspartnerlusleping sisaldab ELi ja Lõuna-Aafrika vahelist kahepoolset protokolli geograafiliste tähiste kaitse ning veinide ja kangete alkohoolsete jookidega kauplemise kohta.

 • EL kaitseb rohkem kui 100 Lõuna-Aafrika nime, nagu Rooibos, Lõuna-Aafrikast pärit kuulus infusioon ning arvukad veininimetused, nagu Stellenbosch ja Paarl
 • Lõuna-Aafrika Vabariik kaitseb enam kui 250 ELi nimetust, mis jagunevad toidu, veini ja kangete alkohoolsete jookide kategooriate vahel

See tähendab näiteks, et muu riigi kui Lõuna-Aafrika tootja ei saa turustada oma territooriumilt pärit taimest töödeldud teed sümboolselt olulise nimetusega Rooibos. Sama kehtib ka ELi traditsiooniliste tootenimetuste kohta.

Teenuskaubandus

 • konkreetne teave ELi teenusteturu kohta
 • üldine teave teenuskaubandust reguleerivate eeskirjade, eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

Investeerimiseks

Muud valdkonnad

Võistlus

 • EL on peatanud kõigi SADC majanduspartnerluslepingu riikidesse eksporditavate toodete eksporditoetused
 • EL on minimeerinud meetmeid tootmist ja kaubandust moonutava mõjuga
 • kui kohalikku tööstust ohustavad impordi hüppeline kasv Euroopast, võimaldavad majanduspartnerluslepingud võtta meetmeid, et kaitsta tööstussektoreid ja tärkavat tööstust

Vaidluste lahendamine

SADC majanduspartnerluslepingu kohaselt lahendatakse vaidlused konsulteerimise või vahendamise teel ning lõpuks vahekohtu kaudu. Pärast vahekohtumenetlust võtab pool, kelle vastu kaebus esitati, kõik vajalikud meetmed otsuse täitmiseks. Nõuete täitmata jätmise korral on teisel poolel õigus hüvitisele või tal on lubatud võtta kõik asjakohased meetmed, näiteks tollimaksude suurendamine.

Kestlik areng

SADC majanduspartnerluslepingu aluseks on selgesõnaliselt Cotonou lepingus sätestatud „olulised ja põhilised“ elemendid, st inimõigused, demokraatlikud põhimõtted, õigusriik ja hea valitsemistava. Seega sisaldab leping ühte kõige tugevamat sõnastust õiguste ja säästva arengu kohta, mis on ELi lepingutes olemas.

 • „täitmata jätmise klausel“ tähendab, et „asjakohaseid meetmeid“ (nagu on sätestatud Cotonou lepingus) võib võtta juhul, kui mis tahes pool ei täida oluliste osadega seotud kohustusi. See võib hõlmata kaubandussoodustuste peatamist.
 • majanduspartnerluslepingute ühiste institutsioonide ülesanne on jälgida ja hinnata majanduspartnerluslepingute rakendamise mõju lepinguosaliste säästvale arengule. Kooskõlas Cotonou lepinguga on kodanikuühiskonnal ja parlamendiliikmetel selge roll.

Piirkondlik integratsioon

SADC majanduspartnerluslepingus käsitletakse nii SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelist kaubandust kui ka kaubavahetust ELiga.

 • SADC majanduspartnerluslepingu päritolureeglid toetavad piirkonnas uute väärtusahelate arendamist. Kumuleerimist käsitlevad sätted võimaldavad kohaldada ELi piiril soodustariife ühes piirkonna riigis koristatud ning seejärel teises riigis säilitatud ja konserveeritud viljade suhtes. Sellised paindlikud päritolureeglid toovad kasu põllumajandusliku toidutööstuse, kalanduse ja tööstussektori ettevõtetele.
 • SADC majanduspartnerluslepinguga ühtlustatakse Lõuna-Aafrika tolliliidu tollitariifid, mis on kehtestatud EList pärit impordile, ning parandatakse seega tolliliidu toimimist. Sel viisil tugevdab SADC majanduspartnerlusleping piirkondlikku integratsiooni
 • iga SADC majanduspartnerluslepingu riik on kokku leppinud, et kõiki soodustusi, mille ta on ELile andnud, laiendatakse ka teistele SADC majanduspartnerluslepingu riikidele.

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

EL annab kaubandusabi tehnilist abi. See aitab riikidel kohandada oma tolliprotseduure ja vähendada paberimajandust. Teie jaoks tähendab see vähem raskusi tolliga tegelemisel.

Kasulikud lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: