Eläinten ja kasvien terveys ja kuluttajansuoja

Tämä sivu toimii viiteasiakirjana vain EU:n laajuisten tuotevaatimusten osalta. Lisävaatimuksia voidaan soveltaa kohdemaasta riippuen. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Oma kaupan alan avustajani -sivustolta.

Huomaa, että tällä sivulla on yleiskuvaus kustakin otsakkeesta kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Tiedot ovat kuitenkin saatavilla vain englanniksi.

Eläinten terveys

EU:hun tuotavia eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita koskevat pakolliset edellytykset (maakohtainen terveyshyväksyntä, hyväksytty laitos, terveystodistukset, terveystarkastukset, yhteinen eläinlääkinnällinen tuloasiakirja (CVED))

 

Elävien eläinten terveystarkastus

Eläviä eläimiä voidaan tuoda EU:hun vain, jos ne tulevat kolmannesta maasta, joka sisältyy kyseisen eläimen osalta sallittujen maiden luetteloon, niiden mukana on asianmukaiset todistukset ja ne ovat läpäisseet pakolliset tarkastukset asianomaisen jäsenvaltion rajatarkastusasemalla.

 

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden terveystarkastus

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuonnissa on noudatettava seuraavia terveysvaatimuksia, jotka liittyvät muun muassa kansanterveyteen ja karjan suojeluun liittyviin terveysvaatimuksiin, maakohtaiseen terveyshyväksyntään ja hyväksyttyihin laitoksiin.

 

Muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden terveystarkastus

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläintuotteiden tuonnissa EU:hun on noudatettava kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevia yleisiä sääntöjä. Näin pyritään takaamaan korkea terveyden ja turvallisuuden taso koko elintarvike- ja rehuketjussa ja estämään karjalle tai ihmisille vaarallisten tautien leviäminen.

 

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden terveystarkastus

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnissa on noudatettava yleisiä terveysvaatimuksia, jotka liittyvät hyväksytyn maan, hyväksytyn laitoksen, terveystodistusten ja terveystarkastusten terveyshyväksyntään.

 

Muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden terveystarkastus

Muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden tuonnissa on noudatettava yleisiä terveysvaatimuksia, jotka liittyvät hyväksytyn maan, hyväksytyn laitoksen, terveystodistusten ja terveystarkastusten terveyshyväksyntään.

 

Siemennesteen, munasolujen ja alkioiden terveystarkastus

Eläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnilla Euroopan unioniin on pyrittävä varmistamaan, ettei näissä tuotteissa esiinny erityisiä taudinaiheuttajia, ja välttämään vastaanottajanaaraspuolisten ja heidän jälkeläistensä saastumista.

 

Kasvien terveys

Suojatoimenpiteet kasvien, kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien ja niiden leviämisen estämiseksi EU:hun

 

Kasvien terveyden valvonta

Kasvituotteiden ja kasvintuhoojien peittämiseen soveltuvan materiaalin (esim. puutuotteiden, maaperän jne.) tuontiin EU:hun voidaan kohdistaa suojatoimenpiteitä. Tarkoituksena on estää kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien kulkeutuminen ja/tai leviäminen EU:n rajojen yli.

 

Elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden ja rehujen tuonti on sallittua vain, jos ne ovat sellaisten yleisten edellytysten ja erityissäännösten mukaisia, joiden tarkoituksena on estää ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvat riskit.

 

Jäljitettävyys, vaatimustenmukaisuus ja vastuu elintarvikkeissa ja rehuissa

Elintarvikkeita ja rehuja ei voida saattaa markkinoille Euroopan unionissa, jos ne eivät ole turvallisia. EU:n elintarvikelainsäädännöllä pyritään ihmisten elämän ja terveyden sekä kuluttajien etujen korkeatasoisen suojelun lisäksi myös eläinten terveyden ja hyvinvoinnin, kasvien terveyden ja ympäristön suojeluun.

 

Muiden kuin eläinperäisten rehujen terveystarkastus

Muiden kuin eläinperäisten rehujen tuonti EU:hun on sallittua vain, jos ne tulevat laitoksista, joilla on EU:ssa edustaja ja jotka noudattavat yleisiä ja erityisiä sääntöjä, joiden tarkoituksena on ehkäistä ihmisten ja eläinten terveydelle aiheutuvia riskejä ja suojella ympäristöä.

 

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden terveystarkastus

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnissa Euroopan unioniin (EU) on noudatettava yleisiä edellytyksiä ja erityissäännöksiä, joiden tarkoituksena on ehkäistä kansanterveydelle aiheutuvia riskejä ja suojella kuluttajien etuja.

 

Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien tuotteiden terveysvalvonta

Kaikkien elintarvikkeiden kanssa (suoraan tai välillisesti) kosketuksiin joutuvien materiaalien ja tarvikkeiden on oltava sellaisten EU:n vaatimusten mukaisia, joiden tarkoituksena on varmistaa ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen korkeatasoinen suojelu.

 

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja uuselintarvikkeiden terveysvalvonta

Muuntogeenisten elintarvikkeiden ja uuselintarvikkeiden tuonnissa EU:hun on noudatettava erityisiä lupamenettelyjä, jotta varmistetaan ihmisten terveyden mahdollisimman korkeatasoinen suojelu.

 

Tupakkatuotteiden terveyden ja pakkausmerkintöjen valvonta

Kaikkien EU:hun tuotavien tupakkatuotteiden on kansanterveyden ja kuluttajien etujen suojelemiseksi noudatettava uutta oikeudellista kehystä (jota sovelletaan 20. toukokuuta 2016 alkaen), joka koskee tupakkatuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä.

 

Elintarvikkeissa olevien kemiallisten aineiden valvonta

Elintarvikkeiden ja rehujen tuonti on sallittua vain, jos ne eivät sisällä kemiallisia jäämiä (esim. eläinlääkkeitä, torjunta-aineita ja vierasaineita) sellaisina määrinä, että ne voisivat uhata ihmisten terveyttä.

 

Eläinlääkkeiden jäämien valvonta ihmisravinnoksi tarkoitetuissa eläimissä ja eläintuotteissa

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläintuotteiden tuonti EU:hun on sallittua vain, jos ne noudattavat EU:n lainsäädäntöä, jolla rajoitetaan elävien eläinten ja eläintuotteiden sisältämien kemiallisten aineiden ja jäämien määrää.

 

Elintarvikkeissa olevien vierasaineiden valvonta

Elintarvikkeiden tuonnissa EU:hun olisi noudatettava EU:n lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on varmistaa, että markkinoille saatetut elintarvikkeet ovat turvallisia syödä ja että ne eivät sisällä kontaminantteja sellaisina määrinä, jotka voisivat uhata ihmisten terveyttä.

 

Torjunta-ainejäämien valvonta ihmisravinnoksi tarkoitetuissa kasvi- ja eläintuotteissa

Sellaisten ihmisravinnoksi tarkoitettujen kasvi- ja eläintuotteiden tuonti, joissa voi olla torjunta-ainejäämiä, on sallittua vain, jos noudatetaan EU:n lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on valvoa kemiallisten aineiden ja jäämien esiintymistä elävissä eläimissä, eläintuotteissa ja kasviperäisissä tuotteissa.

 

Maatalous- ja kalastustuotteiden kaupan pitämistä (laatua) koskevat vaatimukset

Tiettyjen tuoreina kuluttajille toimitettavien maatalous- ja kalastustuotteiden on täytettävä kaupan pitämistä ja laatua koskevat yhteiset vaatimukset, jotka koskevat eri näkökohtia (tuoreus, koko, laatu, ulkoasu, toleranssit, merkinnät jne.), ja niitä voidaan valvoa asiakirjojen ja/tai fyysisten tarkastusten avulla.

 

Siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimukset

EU:hun tuoduissa siitosmunissa ja poikasissa on oltava selkeät tiedot niiden tarkoituksesta ja alkuperämaasta. Ainoastaan saman lajin, luokan ja siipikarjatyypin tuotteet voidaan pakata yhteen.

 

Munien kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuotuja kananmunia, jotka soveltuvat ihmisravinnoksi tai elintarviketeollisuudessa käytettäviksi, ei saa saattaa Euroopan unionin (EU) markkinoille, elleivät ne ole luokittelua, merkitsemistä ja merkitsemistä/pakkaamista koskevien EU:n sääntöjen mukaisia.

 

Tiettyjen kalastustuotteiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tiettyjä kalastustuotteita saa tuoda kolmansista maista ja pitää kaupan Euroopan unionissa (EU) ainoastaan, jos ne täyttävät tuoreus-, koko- tai painoluokkia, pakkauksia, esillepanoa ja merkintöjä koskevat EU:n säännöt.

 

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimukset

Hedelmiä ja vihanneksia, jotka on tarkoitettu myytäviksi tuoreina kuluttajille EU:ssa, saa pitää kaupan ainoastaan, jos ne ovat laadultaan virheettömiä, aitoja ja myyntikelpoisia ja jos alkuperämaa on ilmoitettu EU:n asetusten mukaisesti. Näiden tuotteiden tuontiin Intiasta, Keniasta, Marokosta, Senegalista, Turkista ja Etelä-Afrikasta sovelletaan erityissäännöksiä.

 

Intiasta peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimukset

 

Keniasta peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimukset

 

Marokosta peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimukset

 

Senegalista peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimukset

 

Turkista peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimukset

 

Etelä-Afrikasta peräisin olevien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimukset

 

Tuoreiden banaanien kaupan pitämisen vaatimukset

Tuontibanaanien on oltava EU:n sääntöjen mukaisia esimerkiksi laadun, kokoluokittelun, tarjontamuodon jne. osalta, ennen kuin ne voidaan saattaa markkinoille.

 

Hampun kaupan pitämisen vaatimukset

(vaaditaan ainoastaan hampunsiementen osalta) Tuontiin tuoduille hampunsiemenille on tehtävä tarkastuksia esimerkiksi käyttötarkoituksen ja tretrahydrokannabinolipitoisuuden (THC) osalta.

 

Humalan kaupan pitämisen vaatimukset

Humalaa ja humalatuotteita saa tuoda EU:hun vain, jos ne osoittavat, että niiden laatuvaatimukset vastaavat vähintään EU:n asettamia kaupan pitämisen vähimmäisvaatimuksia.

 

Luontaisen kivennäisveden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Luontaisen kivennäisveden kuvausten ja määritelmien käyttö on pakollista pullotetun veden viemiseksi EU:n markkinoille, ja sen on täytettävä vakiolaatuvaatimukset.

 

Oliiviöljyn kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Oliiviöljyjen ja oliivin puristemassaöljyjen kuvausten ja määritelmien käyttö on pakollista, kun oliiviöljyjä viedään EU:n markkinoille ja ne täyttävät vakiolaatuvaatimukset.

 

Siipikarjanlihan kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuodun siipikarjanlihan on oltava EU:n sääntöjen mukaista muun muassa säilytyksen, luokitusperusteiden, merkintöjen ja vesipitoisuuden osalta ennen kuin se voidaan saattaa markkinoille.

 

Sardiinisäilykkeiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuotavien sardiinisäilykkeiden on oltava EU:n sääntöjen mukaisia esimerkiksi lajityypin, tarjontamuodon, median, steriloinnin jne. osalta ennen niiden saattamista EU:n markkinoille.

 

Siementen ja kasvien lisäysaineiston kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:n markkinoille tulevien siementen ja kasvien lisäysaineiston on oltava kaupan pitämisen vaatimuksia koskevan EU:n erityislainsäädännön mukaisia. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että tuotteet täyttävät terveyttä ja laatua sekä luonnon monimuotoisuuden suojelua koskevat vaatimukset.

 

Tonnikalasäilykkeiden ja sardasäilykkeiden kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

EU:hun tuotavien tonnikala- ja sardasäilykkeiden on noudatettava kaupan pitämisen vaatimuksia, jotka koskevat kalalajien käyttöä, tasalaatuisuutta, keskilaatua, kauppanimitystä jne., ennen kuin ne saatetaan EU:n markkinoille.

 

Viiniä, viinirypälemehua ja rypäleen puristemehua koskeva todistus ja määritysseloste

Viinin, rypäleen puristemehun ja viinirypälemehun tuonnin tulliselvitys edellyttää V I 1 -asiakirjaa, joka on kolmannen maan hyväksymän virallisen laboratorion laatima määritysseloste.

 

Luonnonmukaisesti tuotetut tuotteet

Kuvaus luonnonmukaisesta tuotantojärjestelmästä, jonka tavoitteena on edistää laatutuotteita ja sisällyttää ympäristönsuojelu maatalouteen.

 
Jaa tämä sivu: