EU:n ja Kanadan laaja-alainen kauppasopimus

CETA on EU:n ja Kanadan välinen kauppasopimus. Se alentaa tulleja ja helpottaa tavaroiden ja palvelujen vientiä, mikä hyödyttää sekä EU:n että Kanadan kansalaisia ja yrityksiä.

CETA tuli väliaikaisesti voimaan 21. syyskuuta 2017, mikä tarkoittaa, että suurinta osaa sopimuksesta sovelletaan nyt. EU-maiden kansallisten parlamenttien – ja joissakin tapauksissa myös alueellisten parlamenttien – on sitten hyväksyttävä CETA, ennen kuin se voi tulla täysimääräisesti voimaan.

Sopimus lyhyesti

EU:n ja Kanadan laaja-alainen talous- ja kauppasopimus (CETA) tuli väliaikaisesti voimaan 21. syyskuuta 2017.

Alueita, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan, ovat

 • sijoitussuoja ja investointituomioistuinjärjestelmä
 • arvopaperisijoitusten markkinoille pääsy
 • videonmuokkausta koskevat säännökset
 • kaksi säännöstä, jotka liittyvät hallinnollisten menettelyjen avoimuuteen, uudelleentarkasteluun ja muutoksenhakuun jäsenvaltioiden tasolla

Sopimus tulee kaikilta osin voimaan, kun kaikkien jäsenvaltioiden parlamentit ovat virallisesti ratifioineet sen.

Mitä hyötyä yrityksellesi on?

Sopimus

 • poistaa tai alentaa kaupan esteitä, tulleja ja vientiin liittyviä kustannuksia
 • yksinkertaistetaan paperityötä, teknisiä määräyksiä, tullimenettelyjä ja alkuperäsääntöjä koskevia vaatimuksia, tuotetestausvaatimuksia, hankintatietoja, teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyviä kysymyksiä jne.
 • edistää elintarvikkeiden sekä eläin- ja kasvituotteiden kauppaa säilyttäen samalla ihmisten, eläinten ja kasvien terveyden ja turvallisuuden korkean tason
 • antaa yrityksellenne mahdollisuuden tehdä tarjouskilpailuja kaikilla Kanadan hallinnon tasoilla
 • lisää markkinoillepääsyä tietyillä aloilla, parantaa työntekijöiden liikkuvuutta ja helpottaa ammattihenkilöiden tutkintojen vastavuoroista tunnustamista
 • suojaa monia erilaisia maantieteellisiä merkintöjä laadukkaille eurooppalaisille elintarvikkeille Kanadan markkinoilla
 • edistää laadukkaita investointeja EU:n ja Kanadan välillä

Soveltamisalaan kuuluvat tavaroiden markkinoille pääsyä koskevat säännöt, kaupan tekniset esteet, terveys- ja kasvinsuojelutoimet, investoinnit, palvelut, sähköinen kaupankäynti, kilpailupolitiikka, julkiset hankinnat, teollis- ja tekijänoikeudet, sääntely-yhteistyö tai riitojenratkaisu. Liitteisiin sisältyvät tullien poistoluettelot, kiintiöt, menettelyt, alkuperäsäännöt, vaatimustenmukaisuuden arviointien vastavuoroinen hyväksyminen jne.

 

Sopimuksen lukuja selitetään lyhyesti tässä, ja niihin liittyvä teksti on ladattavissa.

Tariffit

Kanada ja EU poistivat 21. syyskuuta 2017 jo 98 prosenttia tullinimikkeistään ja sopivat poistavansa asteittain lähes kaikki jäljellä olevat tullinimikkeet. Vuoteen 2024 mennessä 99 prosenttia kaikista tullinimikkeistä on poistettu.

Kanadalaisia tuotteita, joihin sovelletaan tullien asteittaista poistamista, ovat muun muassa seuraavat:

 • moottoriajoneuvoteollisuus
 • alukset
 • ohra ja maltaat
 • puhdistettu sokeri
 • perunatärkkelys
 • kukat

Eurooppalaisia tuotteita, joiden tullit poistetaan asteittain, ovat muun muassa seuraavat:

 • moottoriajoneuvoteollisuus
 • joitakin kaloja ja äyriäisiä
 • raaka ja puhdistettu sokeri
 • tietyt jyvät

Tullien asteittainen poistaminen noudattaa tullien poistamisaikataulua. Alennukset ilmaistaan sopimuksen liitteessä 2A olevissa vaiheluokissa.

 • A: tulli nolla 21.9.2017
 • B: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina vähennyksinä kolmen vuoden aikana
 • C: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina vähennyksinä viiden vuoden aikana
 • D: tulli alennetaan nollaan samansuuruisina vähennyksinä seitsemän vuoden aikana
 • E: tulli on vapautettu tullien poistamisesta
 • S: tulli pysyy samana viiden vuoden ajan, minkä jälkeen se poistetaan kolmessa tasasuuressa erässä vuoden 8 tammikuun 1 päivänä
 • AV0 + EUROOPAN PARLAMENTTI: arvotulli, joka on nolla sopimuksen tullessa voimaan; näihin alkuperätuotteisiin sovellettavasta tulohintajärjestelmästä johtuva paljoustulli pidetään voimassa.

 

Kauppa- avustajani esittelee asianomaisten tullinimikkeiden tullien poistoaikataulut.

Teollisuustuotteet

Molemmat osapuolet ovat sopineet poistavansa 100 prosenttia teollisuustuotteita koskevista tullinimikkeistä, joista 99,6 prosenttia tulee voimaan Kanadan osalta ja 99,4 prosenttia EU:n osalta. Niistä harvoista tuotteista, joita ei ole vapautettu sopimuksen tullessa voimaan, on rajallinen määrä autoteollisuuden tuotteita, jotka vapautetaan vastavuoroisesti 3, 5 tai 7 vuoden kuluessa (17 tuotetta Kanadan tullitarjouksessa ja vastaavat tuotteet EU:n tarjouksessa). Kanada vapauttaa alusten jäljellä olevat tullit seitsemän vuoden aikana (eli vuoteen 2024 mennessä).

Maataloustuotteet

Voimaan tullessaan Kanada poisti tullit 90,9 prosentilta kaikista maataloustullinimikkeistään. Vuoteen 2023 mennessä tämä osuus nousee 91,7 prosenttiin.

Herkkien maataloustuotteiden osalta sovelletaan erityiskohtelua:

Tariffikiintiöt

Molemmat osapuolet soveltavat tariffikiintiöitä tiettyihin tuotteisiin, kuten kanadalaiseen naudanlihaan, sianlihaan ja sokerimaissiin sekä eurooppalaiseen juustoon. Kyse on tietyistä tavaramääristä, jotka ovat oikeutettuja tullietuuskohteluun tiettynä ajanjaksona.

Tuonti Kanadasta

Tariffikiintiön jako perustuu kiintiössä käytettävissä oleviin määriin ja haettuun määrään, josta kansalliset viranomaiset ovat ilmoittaneet EU:n komissiolle.

Kun komissio on laskenut kiintiöosuudet ja julkaissut ne, EU-maiden on myönnettävä tuonti- tai vientitodistukset kyseisissä tariffikiintiöissä haetuille määrille.

Samanaikaista tarkastusta koskevat perussäännöt määritellään tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1301/2006.

Myönnettyihin tuontitodistuksiin liittyvät EU:n tariffikiintiöiden jako-osuudet julkaistaan kuukausittain, ja ne ovat saatavilla lihamarkkinoiden seurantakeskuksen kautta.

Seuraavissa asetuksissa määritellään, miten EU hallinnoi CETA-sopimuksen eri tariffikiintiöitä

Vienti Kanadaan
 • Kanada soveltaa vuotuista maitotuotekiintiöiden jakomallia
 • kiintiöitä haetaan marraskuun alkupuoliskolla, ja käyttämättömät kiintiöt palautetaan ja jaetaan uudelleen 1. elokuuta.
 • jotta voit saada kiintiön, sinun on asuttava Kanadassa ja toimittava juustoalalla.

Lisätietoja EU:sta Kanadaan CETA-sopimuksen nojalla vietävien maitotuotteiden tariffikiintiöiden jakamisesta on kohdassa ”Ilmoitukset” Kanadan verkkosivustolla.

Tuojille osoitetuissa ilmoituksissa vahvistetaan kelpoisuusperusteet kunkin tariffikiintiön myöntämiselle. Ilmoituksissa annetaan myös tietoja tariffikiintiöiden hallinnoinnista yleisesti ja hakemusten jättämismenettelystä. Hakemuslomakkeet ja niihin liittyvät liitteet ovat kunkin ilmoituksen liitteenä.

Vuoden 2020 CETA-sopimus – juustojen haltijoiden luettelo

Vuoden 2020 CETA-sopimus (CETA) Teollisuuskiintiöiden haltijoiden luettelo

2019 – Taulukko CETA-tariffikiintiön käytöstä juuston osalta

Lisäksi on huomattava, että

 • hedelmiin ja vihanneksiin sovelletaan edelleen EU:n tulohintajärjestelmää
 • siipikarjaan ja muniin sovellettavat tullit säilytetään.

Viinit ja väkevät alkoholijuomat

Kanadaan tuotavien EU:n viinien ja väkevien alkoholijuomien erityiset tullit poistettiin CETA-sopimuksen tullessa voimaan.

Väkevien alkoholijuomien, kuten ginin, vodkan ja viskin, osalta CETA-sopimuksessa puututaan tullien ulkopuolisiin esteisiin, jotka haittasivat merkittävästi EU:n kykyä päästä Kanadan markkinoille, erityisesti

 • sovelletaan palvelujen eriytettyä maksua (jonka Kanada on asettanut tuontiviineille ja väkeville alkoholijuomille) määrän eikä arvon perusteella ja lasketaan se avoimemmin, mikä alentaa kustannuksia, joita EU:n tuottajille aiheutuu tuotteidensa myynnistä Kanadassa.
 • jäädytetään Kanadan ulkopuolella sijaitsevien yksityisten myyntipisteiden määrä, jotka ovat avoinna ainoastaan kanadalaisille tuottajille ja jotka ovat vaihtoehto provinssien alkoholilautakuntien monopolille
 • tiettyjen alkoholilautakuntien maakunnan ulkopuolella harjoittaman toiminnan estäminen, mikä on johtanut epäreiluun kilpailuun Kanadan alueella ja kolmansissa maissa
 • poistetaan Kanadan vaatimukset, jotka koskevat irtotavarana tuotujen väkevien alkoholijuomien ja paikallisten väkevien alkoholijuomien sekoittamista ennen pullottamista (tämä vaatimus estää maahantuotujen irtotavarana tuotujen väkevien alkoholijuomien merkitsemisen maantieteellisiksi merkinnöiksi, kun ne pullotetaan Kanadassa)

CETA sisältää sekä vuonna 1989 tehdyn EU:n ja Kanadan välisen alkoholijuomasopimuksen että vuonna 2004 tehdyn EU:n ja Kanadan viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevan sopimuksen, joka tarjoaa vahvat oikeudelliset takeet eurooppalaisille ja kanadalaisille viinin ja väkevien alkoholijuomien kauppiaille. Vuoden 2004 sopimukseen tehtävät vähäiset muutokset esitetään CETA-sopimuksen liitteessä 30- B. 

Kalastus

Kanada poisti kaikki kalastustuotteiden tullit sen tullessa voimaan.

EU poisti 95,5 prosenttia tulleistaan tullessaan voimaan ja sopi, että loput 4,5 prosenttia tulleista poistetaan 3, 5 tai 7 vuoden kuluessa.

Samaan aikaan, kun EU ja Kanada poistavat tulleja, ne kehittävät kestävää kalataloutta seuranta-, hallinta- ja valvontatoimenpiteillä sekä torjumalla laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta.

 

Hae tuotteeseenne sovellettava tulli Oma kauppa-avustajalta.

Alkuperäsäännöt

 

Jotta tuotteelle voidaan myöntää etuuskohtelu, sen on täytettävä sopimuksen alkuperäsäännöt. Tarkista, onko tuotealkuperäsääntöjen omaehtoinen arviointiväline (ROSA) -työkalussa ( Oma kauppa -avustaja), jossa arvioidaan, onko tuote alkuperäsääntöjen mukainen, ja saat selville, miten oikeat asiakirjat laaditaan.

Yleistä tietoa alkuperäsäännöistä ja alkuperämenettelyistä on tässä kohdassa.

Alkuperä on kaupankäynnin kohteena olevien tavaroiden ”taloudellinen kansallisuus”. Jos olet uusi aihe, tutustu tavaraosion keskeisiin käsitteisiin.

Alkuperäsäännöt

Alkuperäsäännöt vahvistetaan EU:n ja Kanadan laaja-alaiseen talous- ja kauppasopimukseen (CETA) sisältyvässä alkuperäsääntöjä ja alkuperämenettelyjä koskevassa pöytäkirjassa (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 465). Ks. myös alkuperäsääntöjä koskevat yksityiskohtaiset ohjeet.

Onko tuotteeni ”alkuperätuote” EU:n ja Kanadan CETA-sopimuksen mukaisesti?

Jotta tuotteeseen voitaisiin soveltaa CETA-sopimuksen mukaista alennettua tai nollatullia, sen on oltava peräisin EU:sta tai Kanadasta.

Tuote on peräisin EU:sta tai Kanadasta, jos se täyttää jonkin seuraavista vaatimuksista:

 • on kokonaan tuotettu EU:ssa tai Kanadassa
 • on tuotettu yksinomaan EU:n tai Kanadan alkuperäaineksista
 • jota on tuotettu riittävästi EU:ssa tai Kanadassa liitteessä 5vahvistettujen tuotekohtaisten sääntöjen mukaisesti

Ks. myös liitteen 5 alkuhuomautukset.

Lisäksi liitteessä 5 a säädetään alkuperäkiintiöistä ja vaihtoehtoisista tuotekohtaisista säännöistä tietyille tuotteille.

 

Esimerkkejä tuotekohtaisista säännöistä EU:n kauppasopimuksissa

 • arvonlisäyssääntö – kaikkien käytettyjen ei-alkuperäainesten arvo ei saa ylittää tiettyä prosenttiosuutta tuotteen vapaasti tehtaalla -hinnasta
 • tariffiluokituksen muutos – tuotantoprosessi muuttaa ei-alkuperäainesten ja lopputuotteen tariffiluokitusta (esimerkiksi paperin tuotanto (harmonoidun järjestelmän 48 ryhmä) ei-alkuperätuotetta olevasta massasta (harmonoidun järjestelmän 47 ryhmä)
 • erityistoimet – Tarvitaan tietty tuotantoprosessi, esimerkiksi kuitujen kehruu lankoja varten. Tällaisia sääntöjä käytetään pääasiassa tekstiili- ja vaatetusalalla sekä kemianteollisuudessa.

Nämä erilaiset säännöt voidaan yhdistää siten, että eri säännöt täytetään vaihtoehtoisesti tai yhdessä.

Vinkkejä tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisen helpottamiseksi

Sopimus tarjoaa lisäjoustoa, jotta voit noudattaa tuotekohtaisia sääntöjä, kuten toleransseja tai kumulaatiota.

Poikkeama
 • poikkeamasäännön mukaan tuottaja voi käyttää ei-alkuperäaineksia, jotka ovat tavallisesti kiellettyjä tuotekohtaisessa säännössä, enintään 10 % tuotteen noudettuna-hinnasta
 • tätä poikkeamaa ei voida käyttää tuotekohtaisissa säännöissä lueteltujen ei-alkuperäainesten enimmäisarvon ylittämiseen.
 • erityisiä toleransseja sovelletaan liitteessä 1 lueteltuihin harmonoidun järjestelmän ryhmiin 50–63 kuuluviin tekstiileihin ja vaatteisiin.
Kumulaatio

CETA-sopimuksessa määrätään kolmesta tavasta yhdistää alkuperä

 • kahdenvälinen kumulaatio – Kanadan alkuperäainekset voidaan laskea EU:n alkuperätuotteiksi (ja päinvastoin), kun niitä käytetään tuotteen tuotannossa
 • täyskumulaatio – mahdollistaa ei-alkuperäainesten valmistuksen tai käsittelyn huomioon ottamisen EU:ssa tai Kanadassa tuotekohtaisen säännön noudattamisen helpottamiseksi
 • laajennettua kumulaatiota koskeva mahdollistava lauseke – vapaakauppasopimuksen yhteisen kumppanin alkuperäaineksia voidaan pitää EU:n tai Kanadan alkuperätuotteina, kun niitä käytetään tuotteen valmistuksessa. Tämän määräyksen ehtona on, että osapuolet sopivat sovellettavista ehdoista.

Muut vaatimukset

Tuotteen on myös täytettävä kaikki muut alkuperäsääntöjä koskevassa pöytäkirjassa määritellyt sovellettavat vaatimukset, kuten riittämätön valmistus tai käsittely tai muuttumattomuussääntö.

Muuttumattomuussääntö

Alkuperätuotteet on kuljetettava EU:sta Kanadaan (ja päinvastoin) ilman jatkojalostusta kolmannessa maassa.

Joitakin toimia voidaan suorittaa kolmannessa maassa, jos tuotteet pysyvät tullivalvonnassa.

 • purku
 • uudelleenlastaaminen
 • kaikki muut toimet, jotka ovat tarpeen tuotteiden hyvän kunnon säilyttämiseksi tai tuotteen kuljettamiseksi EU:n tai Kanadan alueelle
 • varastointi
 • lähetysten jakaminen osiin

Tulliviranomainen voi vaatia tuojaa osoittamaan, että tuote, jolle tuoja hakee tullietuuskohtelua, on lähetetty kuljetussääntöjen mukaisesti.

Tullinpalautus

Etuustullilla viedyn tuotteen tuotannossa käytetyistä ei-alkuperäaineksista aiemmin maksettujen tullien palauttaminen on sallittua ainoastaan CETA-sopimuksen voimaantuloa seuraavien kolmen ensimmäisen vuoden aikana eli 21 päivään syyskuuta 2020 saakka.

Alkuperämenettelyt

Jos haluat hakea tullietuuskohtelua, sinun on noudatettava alkuperämenettelyjä ja tarkastettava hakemuksenne sen maan tulliviranomaisten toimesta, johon tavarat tuodaan. Menettelyistä määrätään sopimuksen alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan C jaksossa.

Miten tullietuuskohtelua haetaan?

Tuojat voivat hakea tullietuuskohtelua viejän antaman alkuperäilmoituksen perusteella.

Alkuperäilmoitus

EU:ssa ei vaadita alkuperäselvitystä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään

 • 500 euroa pienten pakkausten osalta tai
 • 1200 euroa matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvien tuotteiden osalta.
Viejän oma ilmoitus

Viejät voivat itse ilmoittaa, että niiden tuote on peräisin EU:sta tai Kanadasta, antamalla alkuperäilmoituksen.

EU:ssa se voidaan täyttää joko

 • rekisteröidyn viejän järjestelmään (REX)rekisteröity viejä
 • viejä, jos tuotteiden yhteisarvo on enintään 6000 euroa

Samaa REX-numeroa voidaan käyttää myös joissakin muissa EU:n etuuskohtelukauppaa koskevissa sopimuksissa (esimerkiksi EU:n ja Japanin välisessä kauppasopimuksessa).

 • alkuperäilmoituksen teksti voidaan laatia millä tahansa EU:n virallisella kielellä, ja se on alkuperäsääntöjä koskevan pöytäkirjan liitteessä 2.
 • alkuperäilmoituksen olisi oltava kauppalaskussa tai sellaisessa kaupallisessa asiakirjassa, jossa alkuperätuote kuvataan riittävän yksityiskohtaisesti sen tunnistamiseksi.
 • alkuperäilmoitus on voimassa 12 kuukautta siitä päivästä, jona viejä on täyttänyt sen.
 • yleensä alkuperävakuutus koskee yhtä lähetystä, mutta Kanadassa se voi kattaa myös useita samanlaisten tuotteiden lähetyksiä enintään yhden vuoden ajan.
Alkuperän tarkastaminen

Tulliviranomaiset voivat tarkistaa, onko tuotu tuote todellakin alkuperätuote vai täyttääkö se muut alkuperävaatimukset.

Epäselvissä tapauksissa tulliviranomainen voi vaatia tuojaa osoittamaan, että tuote, jolle tuoja hakee tullietuuskohtelua, on kuljetettu kuljetussääntöjen mukaisesti.

Todentaminen perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • hallinnollinen yhteistyö tuojamaan ja viejämaan tulliviranomaisten välillä
 • paikallisen tullin tekemät tuotteiden alkuperän tarkastukset. Tuojamaan vierailut viejään eivät ole sallittuja

Kun tarkastus on saatu päätökseen, tuojamaan viranomaiset tekevät lopullisen alkuperämäärityksen ja ilmoittavat tuloksista tuojaosapuolen viranomaisille.

Käytännön opas CETAn alkuperäsääntöjä koskevista määräyksistä

Tuotevaatimukset

Teknisissä säännöissä määritellään tuotteen erityispiirteet, kuten suunnittelu, selosteet, merkinnät, pakkaaminen, toimivuus tai suorituskyky, ja ne on suunniteltu esimerkiksi ihmisten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojelemiseksi. Eri vaatimusten noudattaminen eri markkinoilla voi kuitenkin tulla kalliiksi kaupan toimijoille.

EU:n ja Kanadan teknisistä säännöistä ja määräyksistä on tehty paremmin yhteensopivia, jotta yritykset voivat myydä samaa tuotetta tai samaa tuotetta pienemmin muutoksin molemmille markkinoille. Näin pienet yritykset, erityisesti mikroyritykset, voivat kilpailla suurempien yritysten kanssa ja osallistua kansainvälisiin toimitusketjuihin ja sähköiseen kaupankäyntiin.

CETA-sopimuksessa on myös määräyksiä avoimuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi osapuolet, joita asia koskee, voivat kommentoida Kanadan tai EU:n mahdollisesti kehittämiä teknisiä määräyksiä.

Lisäksi EU ja Kanada ovat sopineet vahvistavansa standardointielintensä sekä testaus-, sertifiointi- ja akkreditointielintensä välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

Säänneltyjen tuotteiden sertifioinnin helpottaminen

EU ja Kanada ovat sopineet vahvistavansa standardointielintensä sekä testaus-, sertifiointi- ja akkreditointielintensä välisiä yhteyksiä ja yhteistyötä.

CETA-sopimuksessa on määräyksiä, joilla autetaan välttämään tarpeettomia häiriöitä ja varmistamaan avoimuus (esimerkiksi se, että osapuolet, joita asia koskee, voivat kommentoida Kanadan tai EU:n mahdollisesti kehittämiä teknisiä määräyksiä).

Vaatimustenmukaisuuden arviointi – vastavuoroinen hyväksyntä

Kanada ja EU ovat sopineet hyväksyvänsä EU:ssa sijaitsevien tunnustettujen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten myöntämät pakolliset vaatimustenmukaisuuden arviointitodistukset ja päinvastoin CETA-pöytäkirjan kattamilla aloilla Kanadan tai EU:n vaatimusten noudattamisen osoittamiseksi.

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tulosten vastavuoroisesta hyväksymisestä tehdyllä pöytäkirjalla korvataan voimassa oleva vastavuoroista tunnustamista koskeva sopimus ja laajennetaan tuotevalikoimaa siten, että sitä voidaan laajentaa edelleen.

Pöytäkirjan soveltamisalaan kuuluvat tuotteet ovat

 • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet, mukaan lukien sähkölaitteistot ja -kojeet, sekä niihin liittyvät komponentit
 • Radio- ja telepäätelaitteet
 • sähkömagneettinen yhteensopivuus
 • lelut
 • rakennustuotteet
 • koneet ja laitteet, mukaan lukien osat, komponentit, myös turvakomponentit, vaihdettavat laitteet ja koneiden kokoonpanot
 • mittauslaitteet
 • kuumavesikattilat, mukaan lukien niihin liittyvät laitteet
 • räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävät laitteet, koneet, laitteet, hallintakomponentit, suojajärjestelmät, turvalaitteet, säätö- ja säätölaitteet sekä niihin liittyvät välineet, ehkäisy- ja havaitsemisjärjestelmät (ATEX-laitteet)
 • ulkona käytettävät laitteet, jotka liittyvät melupäästöihin ympäristössä
 • huviveneet ja niiden osat

Miten hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset löytyvät?

 • voimassa olevassa vastavuoroista tunnustamista koskevassa sopimuksessa tunnustetut elimet kuuluvat edelleen CETA-sopimuksen piiriin.
 • jotta uusi vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos voidaan tunnustaa, nimeävän osapuolen on toimitettava toiselle puolelle pöytäkirjan liitteessä 3 luetellut tiedot.

NANDO -tietokanta sisältää ilmoitettuja ja nimettyjä organisaatioita ja muita merkityksellisiä tietoja vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

Hyväksytyt vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset

Elintarvikkeet

CETA yksinkertaistaa edelleen hyväksymismenettelyjä, vähentää kustannuksia ja parantaa eläin- ja kasvituotteiden kaupan ennustettavuutta

 • kaikkien EU:hun tuotavien tuotteiden on täytettävä sovellettavat terveys- ja kasvinsuojelunormit ja päinvastoin
 • tietoa ja vaatimuksia elintarvikkeiden viennistä Kanadaan
 • elintarvikkeiden tuontia EU:hun koskevat vaatimukset

Kanadan elintarvikevalvontavirasto (Canadian Food Inspection Agency,CFIA) vahvistaa elintarvikkeiden, maatalouden tuotantopanosten ja maataloustuotteiden tuontia koskevat toimintaperiaatteet ja määräykset.

Kanadan rajapalveluvirasto (CBSA) vastaa elintarvikkeiden, maatalouden tuotantopanosten ja maataloustuotteiden ensimmäisestä tuontitarkastuksesta.

Esimerkkejä elintarvikkeiden merkintävaatimuksista Kanadassa

 • kielitaitovaatimukset
 • yleisnimi
 • nettomäärä
 • ainesosat ja allergeenit
 • ravintotietoja koskeva taulukko
 • jälleenmyyjän tunnistetiedot 
 • ”Best prefore”, ”Pakkattu” ja viimeinen käyttöpäivä
 • säilytysohjeet
 • alkuperämaa
 • henkilöllisyyden taso

Lisää merkintävaatimuksia Canadian Food Inspection Agencyn julkaisussa Industry Labelling Tool.

Tämä on luettelo asetuksista, joista voi olla hyötyä elintarvikkeiden viennissä Kanadaan.

Eläimet ja eläintuotteet

CETA-sopimuksessa vahvistetaan EU:n ja Kanadan nykyinen eläinlääkintäalan yhteistyö, joka perustuu vahvaan keskinäiseen luottamukseen, ja siihen sisältyy viejien hyväksymisprosessin yksinkertaistaminen entisestään.

 • Kanada avasi naudanlihamarkkinansa uudelleen 19:lle EU:n jäsenvaltiolle
 • taudin puhjetessa (ns. alueellistaminen) osapuolet ovat sopineet minimoivansa kaupan rajoitukset, ja kauppa alueilta, joilla tautia ei esiinny, voi jatkua keskeytyksettä tai pitkällisiä uudelleenhyväksyntämenettelyjä.

Kanadaan vietäviä eläimiä ja eläintuotteita koskevat vaatimukset

Kasvit, hedelmät ja vihannekset

CETAssa otetaan käyttöön uusia menettelyjä, joilla yksinkertaistetaan ja nopeutetaan Kanadan kasvien, hedelmien ja vihannesten hyväksymisprosessia.

CETA-sopimuksen ansiosta Kanada voi korvata nykyisen maakohtaisen ja tuotekohtaisen lähestymistavan hedelmiä ja vihanneksia koskevilla EU:n laajuisilla arviointi- ja hyväksymismenettelyillä.

Tavoitteena on luoda viejille ennustettavampi sääntely-ympäristö.

Kaikkien tuoteluokkien osalta osapuolet ovat sopineet perustavansa nopeutetun menettelyn tuotteille, jotka on nimetty ensisijaisiksi.

Kasvi- ja kasvituotteiden vientiä Kanadaan koskevat tiedot ja vaatimukset

Lääkkeet

CETA perustuu hyvien tuotantotapojen vastavuoroiseen tunnustamiseen ja EU:n ja Kanadan välillä jo käytössä olevien lääketehtaiden tarkastuksiin ja vähentää päällekkäisiä tarkastuksia.

Tämä tarkoittaa sitä, että lääkkeiden valmistajana sinulle aiheutuu huomattavasti vähemmän hallinnollisia rasitteita ja kustannuksia, ja EU:n ja Kanadan sääntelyviranomaiset voivat hyödyntää resurssejaan paremmin vähentämällä päällekkäisiä tarkastuksia ja keskittyä sen sijaan markkinoihin, joilla riskit ovat suuremmat. Konkreettisesti

 • Kanada hyväksyy EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten EU:n alueella tekemät tarkastukset ja päinvastoin
 • myös kolmansissa maissa tehdyt tarkastukset voidaan tunnustaa.

 

Nykypäivän maailmantaloudessa 40 prosenttia EU:ssa kaupan pidettävistä valmiista lääkkeistä on peräisin ulkomailta, ja 80 prosenttia vaikuttavista farmaseuttisista aineista, joita käytetään lääkkeiden saattamiseen saataville EU:ssa.

Lisätietoja: Pöytäkirja farmaseuttisten tuotteiden hyvien tuotantotapojen noudattamista ja täytäntöönpanoa koskevan ohjelman vastavuoroisesta tunnustamisesta.           

 

Hae tuotettasi koskevat säännöt ja vaatimukset Oma kauppa-avustajalta.

Kaupan tekniset esteet

Vaikka tekniset säännöt ovat tärkeitä, ne voivat toisinaan muodostaa esteen kansainväliselle kaupalle ja muodostaa siten huomattavan rasitteen teille viejänä.

 • jos mielestäsi on kaupan este, joka hidastaa liiketoimintaasi tai estää vientiä, voit kertoa meille.
 • ilmoita, miten vienti Kanadaan on pysäytetty, ja EU analysoi tilannettasi ja ryhtyy asianmukaisiin toimiin.

Ota yhteyttä

Tulliselvitysasiakirjat ja -menettelyt

Sopimuksella varmistetaan avoimemmat ja yksinkertaisemmat tullimenettelyt kaupan helpottamiseksi ja yritysten kustannusten vähentämiseksi.

Asiakirjat

Vaiheittaisissa oppaissa kuvataan erityyppisiä asiakirjoja, jotka on valmisteltava tuotteiden tulliselvitystä varten.

Tuotteesta riippuen tulliviranomaiset voivat vaatia kaikkia tai joitakin seuraavista seikoista:

 • kauppalasku (täsmennetään sen muotoa ja sisältöä koskevat erityisvaatimukset My Trade Assistant -sivulla)
 • pakkausluettelo
 • tiettyjen tavaroidentuontitodistukset
 • todistukset siitä, että tuote täyttää pakolliset tuotemääräykset, kuten terveys- ja turvallisuusvaatimukset, merkinnät ja pakkaukset
 • alkuperäselvitys – alkuperäilmoitus

Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että voit hakea sitovaa tariffitietoa ja/tai sitovaa alkuperätietoa etukäteen.

 

Lisätietoja asiakirjoista, jotka sinun on esitettävä tuotteen tulliselvitystä varten, saat Oma kauppa-avustajalta.

Alkuperän todistamis- ja tarkastusmenettelyt

Kuvaus siitä, miten tuotteidenne alkuperä osoitetaan tullietuuskohtelun hakemiseksi, ja säännöt, jotka koskevat tulliviranomaisten suorittamaa alkuperän tarkastusta, on edellä olevassa alkuperäsääntöjä koskevassa kohdassa.

Lisätietoja tuontiin ja vientiin sovellettavasta tullimenettelystä on yleisesti verotuksen ja tulliliiton pääosastossa.

Teollis- ja tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät

CETA tarjoaa paremman teollis- ja tekijänoikeuksien suojan eurooppalaisille yrityksille, jotka vievät innovatiivisia, taiteellisia, erillisiä ja korkealaatuisia tuotteita Kanadaan, ja suojaa farmaseuttisia tuotteita ja maantieteellisiä merkintöjä.

Kanada on tehostanut rajatoimenpiteitään tuoteväärennösten, tekijänoikeutta loukkaavien laittomasti valmistettujen tavaroiden ja maantieteellisten merkintöjen tuoteväärennösten torjumiseksi ottamalla käyttöön tullille mahdollisuuden takavarikoida epäiltyjä väärennettyjä tavaroita.

Henkinen omaisuus

Kauppasopimuksessa määrätään myös nykyaikaisista säännöistä teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseksi ja täytäntöönpanemiseksi.

Tekijänoikeus digitaaliaikana

CETA-sopimuksella Kanada on sopinut yhdenmukaistavansa tekijänoikeussuojajärjestelmänsä seuraavien Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) internetsopimusten kanssa.

 • WIPOn tekijänoikeussopimus
 • WIPOn esitys- ja äänitesopimus

Internet-sopimuksissa määrätään normeista, joilla estetään luovien alojen kannalta tärkeiden luovien teosten luvaton käyttö verkossa tai digitaalisessa muodossa.

Sopimus sisältää tärkeitä määräyksiä, jotka koskevat internetpalvelujen tarjoajien vastuuta loukkaavasta sisällöstä silloin, kun ne täyttävät useita ehtoja, kuten tällaisen sisällön tehokasta ilmoittamista koskevan järjestelmän.

Kanada on myös sopinut varmistavansa, että oikeudenhaltijat voivat tehokkaasti käyttää teknologiaa oikeuksiensa suojaamiseksi ja teostensa lisensoimiseksi verkossa.

 • esimerkiksi tarjotaan suojaa ja tehokkaita oikeussuojakeinoja sellaisten teknisten toimenpiteiden (kuten salauksen) kiertämistä vastaan, joita oikeudenhaltijat käyttävät oikeuksiensa suojaamiseksi.
 • lisäksi on kiellettyä tarkoituksellisesti muuttaa tai poistaa sähköisiä ”oikeuksien hallinnointitietoja” eli kaiken suojatun aineiston mukana olevia tietoja ja tunnistaa teos, sen luojat, esittäjä tai omistaja sekä sen käyttöehdot ja -edellytykset.
Yleisradiointioikeudet

Kanada suostui myös suojaamaan paremmin eurooppalaisten taiteilijoiden oikeuksia antamalla esittäjille yksinoikeuden sallia tai kieltää esitystensä lähettäminen langattomasti ja välittäminen yleisölle.

Näillä oikeuksilla varmistetaan, että sekä eurooppalaisia että kanadalaisia taiteilijoita palkitaan luovuudestaan ja että heillä on kannustin jatkaa uusien taiteellisten teosten luomista.

 • Eurooppalaiset taiteilijat voivat saada rojalteja esimerkiksi kahviloilta ja vähittäismyymälöiltä, jotka pelaavat musiikkia kuluttajien houkuttelemiseksi.
 • Kanada varmistaa, että langattomasti tapahtuvasta yleisradioinnista tai kaikesta yleisölle välittämisestä maksetaan kohtuullinen kertakorvaus ja että tämä korvaus jaetaan asianomaisten esittäjien ja äänitetuottajien kesken.
Kasvilajikkeiden suojelu

Kanada on myös luvannut vahvistaa kasvilajikkeiden suojelua uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen vuonna 1991 tehdyn sopimusasiakirjan pohjalta (UPOV).

Tämä tarkoittaa sitä, että innovatiiviset kasvilajikkeet, jotka voivat esimerkiksi johtaa parempiin satoihin, suojataan, ja ne tulevat todennäköisesti nopeammin Kanadan markkinoille viljelijöiden ja kuluttajien hyödyksi.

EU on uusien kasvilajikkeiden merkittävä toimittaja. Tätä tärkeää tutkimus- ja innovointitoimintaa suojataan sui generis -tyyppisellä teollis- ja tekijänoikeudella, jota kutsutaan yhteisön kasvinjalostajanoikeudeksi. Tämä ei liity muuntogeenisten organismien käyttöön.

Toimet väärennösten torjumiseksi

Kanada sopi myös tehostavansa rajatoimenpiteitään tuoteväärennösten, tekijänoikeutta loukkaavien laittomasti valmistettujen tavaroiden ja maantieteellisten merkintöjen tuoteväärennösten torjumiseksi ottamalla käyttöön tullille mahdollisuuden ottaa väärennetyt tavarat haltuunsa viran puolesta.

 • Kanadan toimivaltaiset viranomaiset voivat omasta aloitteestaan ottaa väliaikaisesti haltuun tavarat, joiden epäillään loukkaavan teollis- tai tekijänoikeutta.
 • tuotemerkkejä ei tarvitse erikseen rekisteröidä Kanadan tullissa, jotta ne voisivat saada suojaa

Kanada ottaa käyttöön tai pitää voimassa menettelyjä, joilla oikeudenhaltija voi pyytää toimivaltaisia viranomaisia lykkäämään teollis- ja tekijänoikeutta loukkaaviksi epäiltyjen tavaroiden luovutusta tai ottamaan ne haltuunsa.

Kanada on myös antanut oikeusviranomaisille mahdollisuuden toteuttaa tarvittavia väliaikaisia toimenpiteitä ja antaa kieltomääräyksiä suoraan sellaisia välittäjiä vastaan, jotka saattavat väärennettyjä tavaroita markkinoille.

Lääkkeet

CETA parantaa innovatiivisten lääkkeiden teollis- ja tekijänoikeuksia kolmella tavalla

 • innovaattoreilla, joilla on lääkepatentti, on oikeus hakea muutosta myyntilupapäätöksiin Kanadassa samalla tavalla kuin muut valmistajat jo voisivat
 • Kanada sitoutuu nykyiseen tietosuojajärjestelmäänsä (6 + 2 vuotta), mikä takaa oikeusvarmuuden alalla, jolla pitkän aikavälin investoinnit ovat olennaisen tärkeitä.
 • Kanada ottaa käyttöön EU:n järjestelmän mallin mukaisen patenttitermin ennallistamisjärjestelmän, jolla kompensoidaan perusteettomia viivästyksiä markkinoille saattamista koskevassa hyväksyntämenettelyssä, mukaan lukien lisäsuojan enimmäiskesto (2 vuotta) – osapuolet sopivat mahdollisuudesta myöntää poikkeuksia kolmansiin maihin suuntautuvaa vientiä varten.

Lisätietoa teollis- ja tekijänoikeuksien suojasta EU:ssa.

 

Eurooppalainen teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu tarjoaa neuvontapalvelun teollis- ja tekijänoikeuksia koskevaa suoraa tukea varten. Neuvontaa ja tukea teollis- ja tekijänoikeuksiin liittyvissä kysymyksissä EU:n markkinoiden ulkopuolella.

Maantieteelliset merkinnät

Kanadassa ja EU:ssa suojattujen viinien maantieteelliset merkinnät luetellaan viinien ja tislattujen alkoholijuomien kauppaa koskevan vuoden 2004 sopimuksen liitteessä III a ja tislattujen alkoholijuomien kauppaa koskevan vuoden 2004 sopimuksen liitteessä IV a.

CETA-sopimukseen sisällytetyllä EU:n ja Kanadan viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevalla sopimuksella suojattujen maantieteellisten merkintöjen lisäksi Kanada on sopinut suojaavansa 143 maantieteellistä merkintää, jotka ovat erityisiä elintarvikkeita ja juomia tietyistä EU:n kaupungeista tai alueilta.

Kanada suojaa näitä perinteisiä eurooppalaisia tuotteita jäljitelmiltä pitkälti samalla tavalla kuin EU. On laitonta johtaa kuluttajia harhaan tuotteen todellisesta alkuperästä esimerkiksi käyttämällä lippuja, joissa viitataan virheellisesti suojattuun EU:n maantieteelliseen merkintään tai maahan, josta kyseinen maantieteellinen merkintä on peräisin. EU:n oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus käyttää hallinnollista menettelyä maantieteellisten merkintöjen oikeuksien säilyttämiseksi Kanadassa sen sijaan, että ne luottaisivat vain pitkiin ja monimutkaisempiin menettelyihin kansallisessa tuomioistuinjärjestelmässä.

Luettelo Kanadassa suojatuista maantieteellisistä merkinnöistä

Luetteloa voidaan tulevaisuudessa laajentaa koskemaan myös muita tuotteita, jos EU ja Kanada näin sopivat.

Lisätietoa maantieteellisten merkintöjen suojasta Kanadassa CETA-sopimuksen avulla on tässä käytännön oppaassa.

Viinien ja tislattujen alkoholijuomien kauppaa koskevassa vuoden 2004 sopimuksessa lueteltujen maantieteellisten merkintöjen osalta näiden maantieteellisten merkintöjen oikeudenhaltijoiden on rekisteröitävä maantieteelliset merkintänsä Kanadan teollis- ja tekijänoikeusvirastoon, jotta ne voidaan suojata Kanadassa.

Tässä selostetaan rekisteröintimenettelyä.

Sähköinen kauppa

Sähköistä kaupankäyntiä koskevassa luvussa mainitaan yleisissä määräyksissä, että osapuolet tunnustavat, että on tärkeää helpottaa pk-yritysten mahdollisuuksia käyttää sähköistä kaupankäyntiä.

Palvelut

CETA takaa EU:n ja Kanadan palveluntarjoajien oikeusvarmuuden sitomalla pitkälle menevään vapauttamiseen Kanadassa ja EU:ssa.

EU:n pääsy Kanadan markkinoille paranee erityisesti meriliikennepalvelujen osalta.

Asteittainen vapauttaminen ja avoimuus

Kanada ei voi ottaa käyttöön uusia kiintiöitä tai uusia syrjiviä toimenpiteitä EU:n palveluntarjoajia vastaan, paitsi tietyillä herkillä aloilla. Sopimuksella taataan myös, että EU:n palveluntarjoajat voivat hyötyä

 • laajempi markkinoillepääsy, joka ylittää Kanadan WTO-sitoumukset
 • suurin osa Kanadan mahdollisesti tulevaisuudessa toteuttamasta vapauttamisesta

Kanada on poistanut useita kansalaisuuteen ja oleskeluun liittyviä rajoituksia useilta Kanadassa toimivilta ammattilaisilta, muun muassa

 • asianajajat
 • tilintarkastajat
 • arkkitehdit
 • insinöörit

Televiestintä- sekä posti- ja kuriiripalvelujen alalla Kanada on ensimmäistä kertaa sitoutunut tulevaan vapauttamiseen.

Meriliikennepalvelut

Kanadan meriliikennemarkkinoiden avaaminen helpottaa EU:n meriliikenteen harjoittajien ja niiden suurempien alusten liikennöintiä Kanadassa Montrealin ja Halifaxin välisellä tärkeällä reitillä.

Molemmat ovat tärkeitä satamia Kanadan itärannikolla. Montreal on suuri satama, jossa käsitellään 1,4 miljoonaa vakiokonttia (tuonti- ja vientikonttien kokonaismäärä vuonna 2015), kun taas Halifax käsittelee 0,4 miljoonaa kahdenkymmenen jalan mittaista yksikköä (2015).

EU on selvästi maailman johtava ruoppauspalvelujen alalla. CETAn myötä Kanada avaa ruoppauksen markkinansa myös EU:n toimijoille. Näiden markkinoiden arvoksi arvioidaan 150–400 miljoonaa Kanadan dollaria vuodessa (noin 104–278 miljoonaa euroa vuodessa).

Sääntelyperiaatteet

Kunnianhimoisten markkinoillepääsyä koskevien sitoumusten lisäksi CETA sisältää myös innovatiivisia ja vahvoja sääntelyperiaatteita, jotka täydentävät ja vahvistavat molempien osapuolten tekemiä sitoumuksia markkinoillepääsystä.

Näihin sääntelysääntöihin sisältyy yksi laajimmista ja kattavimmista kansallista sääntelyä koskevista toisiaan sitovista säännöistä, jotka koskevat lähes kaikkia palveluja ja sijoitustoimintaa koskevia lupa- tai toimilupajärjestelmiä. Tekstissä varmistetaan, että järjestelmät ovat oikeudenmukaiset ja avoimet kaikille hakijoille, ja tehdään lupamenettelystä mahdollisimman sujuva.

Työvoiman liikkuvuus

Sovittu ammattihenkilöiden tilapäistä maahantuloa koskeva paketti sisältää seuraavat edut:

 • EU:n yritykset voivat lähettää sisäisen siirron saaneita työntekijöitään Kanadaan enintään kolmeksi vuodeksi. Aiempien sopimusten perusteella tätä etua sovelletaan yleisesti kaikilla aloilla.
 • ammattihenkilöiden – sopimusperusteiset palveluntarjoajat tai itsenäiset ammatinharjoittajat (määritelty sopimuksessa) voivat oleskella toisen osapuolen alueella 12 kuukauden ajan (kaksi kertaa se, mikä oli aiemmin ollut mahdollista).

Sopimusperusteiset palveluntarjoajat hyötyvät paremmista maahantulo- ja oleskeluehdoista (kuten syrjimätön kohtelu kanadalaisten palveluntarjoajien osalta) muilla aloilla. Näihin kuuluvat

 1. Neuvonta- ja konsultointipalvelut, jotka liittyvät
  • kaivostoiminta
  • televiestintäpalvelut
  • posti- ja kuriiripalvelut
  • vakuutustoiminta ja siihen liittyvät palvelut
  • muut rahoituspalvelut
  • liikenne
  • valmistus
 2. Laitteiden huolto ja korjaus, kuten
  • alukset, rautatiekalusto
  • moottoriajoneuvot, moottoripyörät, moottorikelkat ja tieliikenteen laitteet
  • ilma-alukset ja niiden osat
  • metallituotteet, muut kuin toimistokoneet ja muut laitteet ja kotitaloustarvikkeet
 3. Tieteelliset ja tekniset konsultointipalvelut
 4. Ympäristöpalvelut

Uudet profiilit: etuuskohteluun perustuvaa pääsyä Kanadan markkinoille ja syrjimätöntä kohtelua Kanadassa sovelletaan myös uusiin EU:n toimittajaryhmiin, sellaisina kuin ne on määritelty sopimuksessa: investoijat, lyhytaikaiset liikematkailijat ja asiantuntijat.

Kanada myöntää EU:n yrityksen sisäisesti siirrettyjen työntekijöiden puolisoille vastaavan kohtelun kuin kanadalaisten yrityksen sisäisesti siirrettyjen työntekijöiden puolisoille myönnetään EU:ssa.

Tutkintojen vastavuoroinen tunnustaminen

Jotta voidaan helpottaa korkeasti koulutettujen ammattilaisten liikkuvuutta EU:n ja Kanadan välillä, CETAssa luodaan puitteet ammattipätevyyden vastavuoroiselle tunnustamiselle ja määritellään ammattikohtaisten sopimusten neuvottelemista koskevat yleiset edellytykset ja suuntaviivat.

CETA tarjoaa yksityiskohtaiset puitteet ammattipätevyyden vastavuoroista tunnustamista koskevien sopimusten neuvottelemiselle ja tekemiselle.

Sopimuksessa jätetään kummankin osapuolen säänneltyjen ammattien yhdistysten tehtäväksi aloittaa vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen neuvotteluprosessi antamalla suosituksia asiaankuuluvalle CETA-komitealle ja sopia erityisehdoista. Kun yhdistykset ovat sopineet kehyksessä vahvistetuista periaatteista ja menettelyistä, vastavuoroista tunnustamista koskevasta sopimuksesta tulee oikeudellisesti sitova. Sopimuksella varmistetaan, että Kanadan toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnustaa eurooppalaiset ammattihenkilöt pätevyytensä ja päinvastoin.

Julkiset hankinnat

CETA-sopimuksen myötä EU:n yritykset voivat nyt osallistua Kanadan hallituksen tarjouskilpailuihin kaikilla kolmella julkisten hankintojen tasolla: liittovaltio, maakunta ja kunta.

Kanadassa provinssit ja alueet ovat toimivaltaisia muun muassa seuraavien julkisten hyödykkeiden osalta:

 • terveydenhoito
 • koulutus
 • hyvinvointi
 • maakunnan sisäinen kuljetus.

Kunnat hallinnoivat

 • paikallinen kuljetus
 • koululautakunnat
 • yleishyödylliset palvelut jne.

CETA-sopimuksen soveltamisalaan kuuluvat hankintayksiköt ovat liitteissä 19–1–19–8.

CETA tuo myös oikeusvarmuutta siitä, että Kanadan julkiset virastot ja elimet eivät voi syrjiä eurooppalaisia yrityksiä eli rajoittaa yritysten mahdollisuuksia osallistua julkiseen tarjouskilpailuun.

Toimittajat voivat riitauttaa hankintapäätökset, joiden ne katsovat olevan sopimuksen velvoitteiden vastaisia. Kanadassa tätä tehtävää hoitaa Kanadan kansainvälinen kauppatuomioistuin ( Canadian International Trade Tribunal, CITT).

Kanada on tehnyt tarjouskilpailumenettelystä avoimemman julkaisemalla kaikki julkiset tarjouskilpailunsa yhdellä hankintasivustolla nimeltä CanadaBuys. Huomatkaa, että sinun on rekisteröidyttävä tälle sivulle, jotta voit tehdä tarjouksen Kanadan markkinoilla.

 

Jos sinulla on oikeus osallistua tiettyyn julkisia hankintoja koskevaan tarjouskilpailuun EU:n ulkopuolella, saat selville hankinta-asioissa oman kauppa-avustajankautta.

Sijoitus

CETAn tultua lopullisesti voimaan järjestelmä tarjoaa EU:n ja Kanadan investoijille suurempaa ennustettavuutta, avoimuutta ja suojaa niiden investoinneille Kanadassa ja EU:ssa.

CETAn sijoitussuojaa ja uutta investointituomioistuinjärjestelmää koskevilla määräyksillä varmistetaan korkeatasoinen sijoittajansuoja samalla kun säilytetään hallitusten oikeus säännellä ja pyrkiä julkisen politiikan tavoitteisiin, kuten terveyden, turvallisuuden tai ympäristön suojeluun.

Investointituomioistuinjärjestelmä eroaa selvästi vanhasta investoijien ja valtion välisestä riitojenratkaisumenettelystä ja ilmentää EU:n ja Kanadan yhteistä päättäväisyyttä luoda oikeudenmukaisempi, avoimempi ja vakiintuneempi järjestelmä investointiriitojen ratkaisemiseksi.

CETA-sopimuksen investointimääräykset korvaavat myös kahdeksan voimassa olevaa kahdenvälistä investointisopimusta tiettyjen EU:n jäsenvaltioiden ja Kanadan välillä.

Kanadan yritysten hankintoja koskevan lain (Investment Canada Act) mukaista kynnysarvoa nostetaan huomattavasti nykyisestä 354 miljoonasta CAD:sta 1,5 miljardiin Kanadan dollariin. Tämä koskee kaikkia EU:n sijoittajia, jotka eivät ole valtion omistamia yrityksiä.

Jos suunnittelet investointeja Kanadaan, lue lisää täältä.

HUOM. Sijoitussuojaa ja investointituomioistuinjärjestelmää sekä arvopaperisijoitusmarkkinoille pääsyä ei sovelleta väliaikaisesti Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) väliaikaisesta soveltamisesta 28 päivänä lokakuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2017/38 mukaisesti (EUVL L 11, 14.1.2017, s. 1080—”1081 ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.011.01.1080.01.ENG).

Linkkejä ja yhteystietoja

EUROOPAN UNIONIN

Euroopan unionin edustusto Kanadassa

Osoite:

150 Metcalfe Street, Suite 1900, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Puhelin: + 1 6132386464

Sähköpostiosoite: Delegation-Canada@eeas.europa.eu

ITÄVALTA

Itävallan liittovaltion talouskamari (Wirtschaftskammer Österreich, WKÖ)

KANADASSA

Etu Itävalta Toronto

Itävallan pääkonsulaatti – EUR Commercial Section Advantage Austria

Osoite:

30 St Clair Avenue West, Suite 1402, Toronto, Ontario, M4V 3A1

Puhelin: + 1 4169673348

Sähköpostiosoite: toronto@advantageaustria.org 

Puhelin: + 1 5148493708

Sähköpostiosoite: montreal@advantageaustria.org 

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

445 Wilbrod Street, Ottawa, Ontario, K1N 6M7

Puhelin + 1 6137891444, 

Sähköpostiosoite: ottawa-ob@bmeia.gv.at

BELGIA

Vallonian ulkomaankauppa- ja investointivirasto EUR
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX)

Bryssel Invest & Vienti

Flanderin kauppa

KANADASSA

Flanderi/Vallonia/Bryssel

Kaupparep.: Ontario, Manitoba

Osoite:

2 Bloor Street West – Suite 2508, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Puhelin + 1 416515–7777

Sähköpostiosoite: toronto@awex-wallonia.com

 

 

Flanders
Trade rep. Québecin, Newfoundlandin ja Labradorin, Nunavutin, New Brunswickin, Nova Scotian ja Prinssi Edwardin saaren osalta

Osoite:

999 Boulevard de Maisonneuve West – Suite 1600,Montreal (Québec) H3A 3L4

Puhelin: + 1 514289–9955

Sähköpostiosoite: montreal@fitagency.com

 

Vallonian
kaupparep. Québecin, Newfoundlandin ja Labradorin, Nunavutin, New Brunswickin, Nova Scotian ja Prinssi Edwardin saaren osalta

Osoite:

1250 René-Lévesque West – Suite 4115, Montreal, Québec, H3B 4W8

Puhelin: + 1 514939–4049

 

Brysselin
kaupparekisteri Québecin, Newfoundlandin ja Labradorin, Nunavutin, New Brunswickin, Nova Scotian ja Prinssi Edwardin saaren osalta

Osoite: 1010 Sherbrooke West – Suite 2404, Montreal, Québec, H3A 2R7

Puhelin: + 1 514286–1581

Sähköpostiosoite: info@bruxelles-canada.com

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

360 Albert Street, 8. kerros, Suite 820, Ottawa, Ontario, K1R 7X7

Puhelin: + 1 6132367267

Sähköpostiosoite: ottawa@diplobel.fed.be

BULGARIA

Bulgarian pienten ja keskisuurten yritysten menekinedistämisvirasto глгарската
агеняия На насНаване малките и средните Нредните Нредяриятия

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

325 Stewart Street, Ottawa, Ontario, K1N 6K5

Puhelin: + 1 613893215

Sähköpostiosoite: Embassy.Ottawa@mfa.bg

KROATIA

Vie Izvozni
-portaali

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

229 Chapel St, Ottawa, Ontario, K1N 7Y6

Puhelin: + 1 6135627820

Sähköpostiosoite: croemb.ottawa@mvep.hr

 

Pääkonsulaatti

Osoite:

918 Dundas Street East, Suite 302, Mississauga, Ontario, L4Y 2B8

Puhelin: + 1 9052779051

Sähköpostiosoite: genmiss@mvep.hr
Sähköposti: croconsulate.miss@mvep.hr

KYPROS

Kauppapalvelut
Υπηρεσία Εμπορίου

KANADASSA

Korkea komissio

Osoite:

150 Metcalfe Street, Suite 1002, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Puhelin: + 1 6135630727

Sähköpostiosoite: ottawahighcom@mfa.gov.cy

 

Kunniakonsulaatti

Osoite:

435 Donald Street, Coquitlam, British Columbia, V3K 3Z9

Puhelin: + 1 6049362268

Sähköpostiosoite: tberggre@sfu.ca

 

Kauppaa koskeva jakso

Osoite:

13 East 40th Street, New York, NY 10016

Puhelin: + 1 2122139100

Sähköpostiosoite: ctncy@cyprustradeny.org

TŠEKIN TASAVALTA

Tšekin tasavallan teollisuus- ja kauppaministeriön kansallinen kaupan edistämisvirasto –
Česká agentsura na podporu obchodu

KANADASSA

Tšekin kauppa Kanada

Osoite:

6707 Elbow Drive SW, T2V0E5 Calgary, Alberta, T2H 0S7

Puhelin: + 1 4032694924

Sähköpostiosoite: calgary@czechtrade.cz
Sähköposti: jaroslav.jelinek@czechtrade.cz

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

251 Cooper Street, Ottawa, Ontario, K2P 0G2

Puhelin + 1 6135623875

Verkkosivu: http://www.mzv.cz/ottawa/en/

Sähköpostiosoite: ottawa@embassy.mzv.cz

Sähköpostiosoite: commerce_ottawa@mzv.cz

 

Tšekin tasavallan pääkonsulaatti

Osoite:

2 Bloor Street West, Suite 1500, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Verkkosivu: www.mzv.cz/toronto

Sähköpostiosoite: toronto@embassy.mzv.cz

Sähköpostiosoite: commerce_toronto@mzv.cz

TANSKA

Tanskan ulkoministeriö Udenrigsministeriet Eksportrådet

KANADASSA

Tanskan kauppaneuvosto

Osoite:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Puhelin: + 1 416962–5661

Sähköpostiosoite: yyzhkt@um.dk

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

47 Clarence Street, Suite 450, Ottawa, Ontario, K1N 9K1

Puhelin: + 1 6135621811

Sähköpostiosoite: ottamb@um.dk 

VIRO

Yritys Viro (EAS)
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS)

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

260 Dalhousie-katu, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Puhelin: + 1 6137894222

Sähköpostiosoite: embassy.ottawa@mfa.ee

SUOMI

Finpro

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

55 Metcalfe Street, Suite 850, Ottawa, Ontario, K1P 6L5

Puhelin: + 1 6132882233

Sähköpostiosoite: embassy@finland.ca

Sähköpostiosoite: sanomat.ott@formin.fi

RANSKA

Business France

KANADASSA

Kanadan kauppaedustaja: Business France

Toronto

Osoite:

154 Avenue Suite 400, Toronto, M5H 3Y9

Puhelin: + 1 4169771257

 

Montrealissa: Bureau Business France,

Osoite:

1501 McGill College, työvaliokunta 1120, Montreal, QC H3A 3M8

Puhelin: + 1 5146704000

 

Vancouver:

Osoite:

1111 Melville Street, Suite 320 Vancouver, Brittiläinen Columbia V6E 3V6

Puhelin: + 1 6046390923

Sähköpostiosoite: canada@businessfrance.fr

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

42 Sussex Drive, Ottawa, Ontario, K1M 2C9

Puhelin: + 1 6137891795

Sähköpostiosoite: politique@ambafrance-ca.org

SAKSA

Saksa Kauppa ja Invest (GTAI)

KANADASSA

Kanadan Saksan kauppakamari

Osoite:

480 yliopisto Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Puhelin: + 1 416598–3355

Sähköpostiosoite: info@germanchamber.ca

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

1 Waverley Street, Ottawa, Ontario, K2P 0T8, Kanada

Puhelin: + 1 613 232 1101

Sähköpostiosoite: info@ottawa.diplo.de

KREIKKA

Yritys, Kreikka Invest and Trade
Εόό Εό ΕΠΑτρΕύΑ ΕΠΕόΔΥΣΕΩ ΚΑό ΕόΩιΕρτΚόΥ

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

80 MacLaren Street Ottawa, Ontario, K2P 0K6

Puhelin: + 1 6132386271

Sähköpostiosoite: ecocom-ottawa@mfa.gr

 

Pääkonsulaatti

Osoite:

1075 Bay Street, Suite 600, Toronto, Ontario, M5S 2B1

Puhelin: + 1 4165150133

Sähköpostiosoite: ecocom-toronto@mfa.gr

UNKARI

Unkarin kansallinen kauppakamari

Unkarin investointien edistämisvirasto
http://www.hipa.hu/

KANADASSA

Toronton pääkonsulaatti

Osoite:

175 Bloor Street East, Suite 1109, South Tower, Toronto

Puhelin: + 1 6473492550

Sähköpostiosoite: mission.tor@mfa.gov.hu

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

299 Waverley St., Ottawa, K2P 0V9

Puhelin: + 1 6132307560

Sähköpostiosoite: mission.ott@mfa.gov.hu

IRLANTI

Yritys, Irlanti

KANADASSA

Kanadan kauppaedustaja: Yritys, Irlanti

Osoite:

2 Bloor St. W, Suite 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2

Puhelin: + 1 4169345033

Sähköpostiosoite: client.service@enterprise-ireland.com

Sähköpostiosoite: neil.cooney@Enterprise-Ireland.com

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

Varette-rakennus, 130 Albert St, Ottawa, Ontario, K1P 5G4

Puhelin: + 1 6132336281

Sähköpostiosoite: embassyofireland@rogers.com

ITALIA

Italian kauppavirasto
ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane

KANADASSA

Italian pääkonsulaatin kaupanedistämisvirasto

Osoite:

365 Bloor Street East, Suite 1802, Toronto, Ontario, M4W 3L4

Sähköpostiosoite: toronto@ice.it

Puhelin: + 1 4165981566

 

Osoite:

1000 rue Sherbrooke ouest, työvaliokunta 1720, Montreal, Québec, H3A 3G4

Puhelin: + 1 5142840265

Sähköpostiosoite: montreal@ice.it

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

275 Slater St, Ottawa, Ontario, K1P 5H9

Puhelin: + 1 6132322401

Sähköpostiosoite: ambasciata.ottawa@esteri.it 

LATVIA

Latvian investointi- ja kehitysvirasto (
Latvijas Investīciju un attīstības) liaa@liaa.gov.lv


KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

350 Sparks St, Ottawa, Ontario, K1R 7S8

Puhelin: + 1 6132386014

Sähköpostiosoite: embassy.canada@mfa.gov.lv

LIETTUA

Liettuan yritys

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

150 Metcalfe Str #1600, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Puhelin + 1 61356754 58

Sähköpostiosoite: amb.ca@urm.lt

LUXEMBURG

Luxemburg liike-elämän puolesta

KANADASSA

Ottawan kunniakonsulaatti

Osoite:

World Exchange Plaza, 45 O’Connor Street, Suite 1150, Ottawa, Ontario, K1P 1A4

Puhelin: + 1 6137554091

Sähköpostiosoite: luxconsulottawa@gmail.com

 

Suurlähetystö Washington DC:ssä

Osoite:

2200 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC. 20008

Puhelin + 1 2022654171

Sähköpostiosoite: luxembassy.was@mae.etat.lu

MALTA

Maltan yritys

KANADASSA

Kanadan pääkonsulaatti Torontossa

Osoite:

3300 Bloor St W, Etobicoke, Ontario, M8X 2X3

Puhelin: + 1 4162070922

Sähköpostiosoite: maltaconsulate.toronto@gov.mt

ALANKOMAAT

Alankomaiden yritysvirasto
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 

Ondernemersplein – verkkoportaali ulkomaisille ja hollantilaisille start-up-yrityksille

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

350 Albert Street, Suite 2020 Ottawa, Ontario, K1R, 1A4

Puhelin: + 1 613 237 503

Sähköpostiosoite: ott@minbuza.nl

 

Toronton pääkonsulaatti

Osoite:

1 Dundas Street West, Suite 2106, Toronto, Ontario, M5G 1Z3

Puhelin: + 1 416 595 2402

Verkkosivu: www.hollandtradeandinvest.com
Sähköposti: tor-ea@minbuza.nl

PUOLA

Puolan investointi- ja kauppavirasto (entinen Puolan tiedotus- ja ulkomaisten investointien virasto),
Polska Agencja Inwestycji i Handlu
,

sähköposti: invest@paih.gov.pl

Puheenjohtajan sihteeristö:

Puhelin: + 48 223349871

Ulkomaisten investointien osasto:

Puhelin: + 48 223349875

Taloudellisen kehityksen ministeriö:

Puhelin: + 48 223349820

Talouden edistämisosasto:

Puhelin: + 48 223349926

Tiedotus- ja viestintäosasto:

Puhelin: + 48 223349994

 

KANADASSA

Puolan investointi- ja kauppavirasto Torontossa

Osoite:

438 Avenuen yliopisto, Suite 1810, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Sähköpostiosoite: zack.labieniec@paih.gov.pl 

 

Puolan tasavallan Ottawan suurlähetystö

Osoite:

443 Daly Ave, Ottawa, Ontario, K1N 6H3

Puhelin + 1 6137890468

Sähköpostiosoite: ottawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl

 

Puolan tasavallan pääkonsulaatti Torontossa

Osoite:

2603 Shore Blvd. Länsi, Toronto, Ontario, M8V 1G5

Puhelin: + 1 4162525471

Puhelin: + 1 4164645405

Sähköpostiosoite: toronto.info@msz.gov.pl 

 

Puolan tasavallan pääkonsulaatti Vancouverissa

Osoite:

1177 West Hastings Street, Suite 1600, Vancouver, Brittiläinen Kolumbia, V6E 2K3

Puhelin + 1 6046883458

Sähköpostiosoite: vancouver.info@msz.gov.pl 

 

Puolan tasavallan Montrealin-konsulaatti

Osoite:

3501 Avenue du Musée, Montreal, Québec, QC H3G 2C8

Puhelin + 1 6137890468 

Sähköpostiosoite: michal.falenczyk@msz.gov.pl

PORTUGALI

AICEP Portugal Global – Kauppa- ja investointivirasto

KANADASSA

Kauppa- ja investointivirasto: AICEP Toronto

Osoite:

438 Avenuen yliopisto, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5G 2K8

Puhelin: + 1 4169214925

Sähköpostiosoite: aicep.toronto@portugalglobal.pt

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

645 Island Park Dr, Ottawa, Ontario, K1Y 0B8

Puhelin: + 1 6137290883

Sähköpostiosoite: ottawa@mne.pt

ROMANIA

Liiketoimintaympäristöstä, kaupasta ja yrittäjyydestä vastaava ministeriö

Invest Romania

Romanian kauppa- ja teollisuuskamari

KANADASSA

Romanian talouden ja kaupan edistämistoimisto

Osoite:

1010, Rue Sherbrooke Ouest, toimisto 610, étage 6, Montreal, Québec, H3A 2R7

Puhelin: + 1 5145048235

Sähköpostiosoite: romtrade.mtl@videotron.ca

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

655 Rideau St, Ottawa, Ontario, K1N 6A3

Puhelin: + 1 6137893709

Sähköpostiosoite: ottawa@mae.ro

SLOVAKIA

SARIO – Slovakian investointi- ja kaupan kehittämisvirasto
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

50 Rideau Terrace, Ottawa, Ontario, K1M 2A2

Puhelin: + 1 6137494442

Sähköpostiosoite: emb.ottawa@mzv.sk

SLOVENIA

LIP Slovenia – Yrittäjyydestä, kansainvälistymisestä, ulkomaisista investoinneista ja teknologiasta vastaava julkinen virasto
SPIRIT Slovenija

KANADASSA

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

150 Metcalfe Street Suite 2200, Ottawa, Ontario, K2P 1P1

Puhelin: + 1 6135655781

Sähköpostiosoite: sloembassy.ottawa@gov.si

ESPANJA

ICEX – Espanjan ulkomaankaupan laitos
ICEX España Exportación e Inversiones

KANADASSA

Talous- ja kauppatoimisto

Osoite:

151 Slater Street, Suite 801, Ottawa, Ontario, K1P 5H3

Puhelin: + 1 6132360409

Sähköpostiosoite: ottawa@comercio.mineco.es

 

Toronton kaupan edistämistoimisto

Osoite:

170 yliopisto #602, Toronto, Ontario, M5H 3B3

Puhelin: + 1 4169670488

Sähköposti:toronto@comercio.mineco.es

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

74 Stanley Ave, Ottawa, Ontario, K1M 1P4

Puhelin: + 1 6137472252

Sähköpostiosoite: emb.ottawa@mae.es 

RUOTSI

Business Sweden – Ruotsin kauppa- ja investointineuvosto

KANADASSA

Kanadan kauppaedustaja: Liike-elämä Ruotsi

Osoite:

2 Bloor Street West, Suite 2120, Toronto Ontario M4W 3E2

Puhelin: + 1 4169228152

Sähköpostiosoite: toronto@business-sweden.se

 

Ottawan suurlähetystö

Osoite:

377 Dalhousie-katu, Ottawa Ontario, K1N 9N8

Puhelin: + 1 6132448200

Sähköpostiosoite: sweden.ottawa@gov.se

Kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt

EUROOPAN UNIONIN

Euroopan unionin Kanadan kauppakamari (EUCCAN)

Osoite:

480 yliopisto Avenue, Suite 1500, Toronto, Ontario, M5G 1V2

Puhelin:  + 1 4165987087

Sähköpostiosoite: info@euccan.com 

 

Euroopan unionin kauppakamari Kanadassa läntinen

Sähköpostiosoite: info@eu-canada.com

Luettelo Kanadan paikallisista ja kahdenvälisistä EU:n kauppa- ja kauppakamareista on saatavilla Euroopan unionin Kanadan kauppakamarin verkkosivustolla ( http://www.euccan.com). EUCCAN on kattojärjestö näille hyvin erilaisille rakenteille ja järjestöille.

Tietovälineet

Näissä seitsemässä tietokoosteessa selitetään, mitä CETA on ja mitä siitä on hyötyä.

Tutustu Kanadan julkisiin hankintamenettelyihin

Lue lisää EU:n ja Kanadan laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista

Muita linkkejä

Yrityksille suunnatussa esitteessä kerrotaan hyödyistä luvuittain ja annetaan käytännön vinkkejä yrityksille

Infografiikat havainnollistavat CETA-sopimuksen hyötyjä EU:n jäsenmaittain

Vaiheittainen opas Kanadaan vientiä varten

Yrityksen tarinat ja todistajanlausunnot

Pk-yrityksiä koskeva suositus

CETA-sekakomitea sopi syyskuussa 2018 pk-yrityksiä koskevasta erityissuosituksesta, jonka mukaan kumpikin osapuoli antaa toisen osapuolen pk-yrityksille verkossa tietoa CETAsta ja että EU ja Kanada tekevät yhteistyötä, jotta kauppasopimus hyödyttää pk-yrityksiä.

Kanadan verkkosivusto, jolla tuetaan EU:n pk-yritysten vientiä Kanadaan

EU:n verkkosivusto Kanadan pk-yrityksille

Jaa tämä sivu: